Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=3081]
Nr 6-7, juni - juli 2009

Nyhetsbrevet Tema asyl & integration innehåller information om mottagande, introduktion och integration av asylsökande, flyktingar och nyanlända invandrare samt om aktuell politik på dessa områden på nationell och EU-nivå. I nyhetsbrevet finns också länkar till artiklar och dokument som publiceras på hemsidan Tema asyl & integration. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Tema asyl & integration
Hemsidan Tema asyl & integration är utvecklad av projektet Nationella temagruppen asyl & integration inom EU-programmet Equal. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting. I samband med projektets avslutande har Svenska ESF-rådet bidragit med finansiering under 2008 och fortsatt stöd för hemsidan har därefter erhållits från bl a Uppsala kommun och Länsstyrelsen.

Blandat mottagande för regeringens utredning "Aktiv väntan – asylsökande i Sverige"

Regeringens utredningen om det svenska systemet för asylmottagande, som Tema asyl & integration tidigare presenterat, har nu remissbehandlats,. Remissammanställningen beräknas bli klar senare i sommar, men flera av remissvaren finns tillgängliga på olika myndigheters och organisationers hemsidor. I många fall är man positiv till utredarens förslag, även om en del kritiska röster också finns. Svenska ESF-rådets remissvar, som i stor utsträckning utgår från erfarenheter och rekommendationer från den Nationella temagruppen asyl & integration (NTG-asyl & integration), stödjer i synnerhet utredningens förslag att i större utsträckning separera asylmottagande och asylprövning.

Tjugotvå projekt godkända inom Europeiska integrationsfonde
– men fortfarande oklart på vilka grunder

Svenska ESF-rådet har beslutat om godkännande av 22 projektansökningar inom den första utlysningen av Europeiska integrationsfonden. De i huvudsak relativt små projekten är spridda över landet och det förefaller svårt att se en genomtänkt strategi bakom valet av projekt.

Från Tammerfors via Haag till Stockholm
– förstärkt gemensam asylpolitik under svenskt ordförandeskap

Den 1 juli 2009 tar Sverige över som ordförandeland för EU. Inom området för frihet, säkerhet och rättvisa innebär det att ro i land nästa femårsprogram för samarbetet inom bland annat asyl-, integrations- och migrationsområdet, det s k Stockholmsprogrammet. En fråga som den svenska regeringen väntas driva är vidarebosättning/ kvotflyktingsystem, dvs att fler länder inom EU tar ansvar för att vidarebosätta flyktingar som befinner sig utanför Europa. Detta är en av prioriteringarna som den svenska regeringen nämner i sitt arbetsprogram för ordförandeskapet. Under juni har EU-kommissionen presenterat ett meddelande om Stockholmsprogrammet som under perioden 2010-2014 ska ta det gemensamma europeiska asylsystemet till nästa nivå.

Människorättsorganisationen Amnesty framhåller att Stockholmsprogrammet innebär en möjlighet att bryta det nuvarande starka fokus inom EU som finns på säkerhet och i stället anta ett rättighetsperspektiv.

Finländsk asylutredning med nordiska utblickar
– realism eller cynism?

Den finska regeringen har låtit snabbutreda asylpolitiken, både vad gäller mottagandesystemet och asylprövningen. Ett av skälen till översynen är den kraftiga ökningen av antalet asylsökande till Finland och de därmed växande väntetiderna – och kostnaderna för systemets upprätthållande.

I utredningen görs också jämförelser med övriga nordiska länder, och när det gäller asylmottagandet konstaterar man bl a att de materiella villkoren för asylsökande i många fall i Finland är mer generösa än t ex i Sverige.  

Glädjande besked
– Tema asyl & integration fortlever!

Den regionala temagruppen i Stockholms län – Tema nyanlända – har beslutat överta hemsidan temaasyl.se. Under en övergångsperiod på tre månader skall temagruppen undersöka hur hemsidan och nyhetsbrevet kan införlivas i temagruppens verksamhet, men också hur en breddning av sidan till en portal, med fler intressenter/finansiärer, kan åstadkommas.

Den regionala temagruppen är finansierad av Europeiska socialfonden och Europeiska flyktingfonden och kan därmed ha verksamhet både vad gäller asylsökande och flyktingar/nyanlända inom ramen för en sammanhållen process.

Ett välkommet beslut som ger en unik och uppskattad verksamhet möjlighet att fortleva! Som en central del av NTG-asyl & integration har hemsidan och nyhetsbrevet fungerat som ett språkrör för temagruppen med läsare också i våra nordiska grannländer, i andra medlemsstater och även i EU-parlamentet. Verksamhetens kunskaps- och opinionsbildande roll, parad med en kritisk granskning av system och policies, uppskattas särskilt av Nyhetsbrevets drygt 3 500 prenumeranter – från bl a riksdag och regeringskansli, forskarvärld, riksmedia och frivilligorganisationer.Tema asyl & integration önskar alla sin läsare en trevlig sommar!                                       ***