Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=2042]
Nr 10, oktober 2007

Projekt NTG-asyl & integrations nyhetsbrev innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande samt om integration av nyanlända på nationell och EU-nivå med anknytning till projektet. I brevet finns också länkar till nyheter och dokument som publiceras på NTG-asyl & integrations hemsida. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Nationell temagrupp asyl & integration

Den Nationella temagruppen asyl & integration (NTG-asyl & integration) är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket samt Sveriges kommuner och landsting. Projektet syftar till att utifrån goda exempel, erfarenheter och resultat från bl a EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden, samt bidrag från annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet, förbättra system och policies samt främja kunskaps- och opinionsbildning på de aktuella politikområdena. Läs mer om NTG-asyl & integration på www.temaasyl.se.

Sverige och Portugal bäst på integration?

Den välrenommerade europeiska tankesmedjan Migration Policy Group har presenterat en reviderad och utvidgad version av sitt s k integrationsindex, ett index som mäter och jämför de formella integrationssystemen i 28 länder, inklusive EU-25.

Indexet bygger på redovisningar av hur integrationspolitik och -system är uppbyggda i förhållande till en rad viktiga samhällsområden: arbetsmarknad, utbildning, hälso- och sjukvård, boende, regler för uppehållstillstånd, familjeåterförening och medborgarskap,  politiskt deltagande samt anti-diskriminering.

Sverige placeras tillsammans med Portugal på topplats. Länder som hamnar långt ner på listan är bland andra de baltiska staterna, nya medlemsstater i Öst- och sydeuropa och – Danmark.

Nya direktivförslag om legal migration ska effektivisera EU:s arbetskraftsinvandring

EU har brist på kvalificerad arbetskraft och problemen växer med en åldrande befolkning. Som svar på detta har kommissionen i veckan lagt fram två förslag till direktiv. Det första dirketivet föreslår att ett så kallat ”Blue Card” införs, för att locka högutbildad arbetskraft till unionen. Det andra direktivet är ett ramverk med rättigheter för personer som inom ramen för en reglerad arbetskraftsinvandring kommer till unionen. Syftet är att ge medlemsstaterna och företag baserade i unionen bättre redskap för att rekrytera och värna om den arbetskraft de behöver.

En misslyckad svensk integrationspolitik?
- Ny forskningsrapport från NTG-asyl & integration

NTG- asyl & integration gav 2006 de två norska forskarna Jan-Paul Brekke och Tordis Borchgrevink vid Institutt for samfunnsforskning i Oslo i uppdrag att göra en analys av den svenska integrationspolitiken. Resultatet av deras granskning föreligger nu i form av en rapport: Talking about integration. Discourses, alliances and theories on labour market integration in Sweden.

Forskarna har genomfört en analys av de svenska integrationspolitiska diskurserna, dvs av den bild av integrationspolitiken som framkommer i utredningar, forskningsrapporter och i den retorik och det ”samtal” som pågått med oförminskad styrka inom politikområdet de senaste tio åren. De båda forskarna är med rätta förvånade över den stora mängden utredningar och rapporter som producerats om integrationspolitik i Sverige, men också överraskade av den hätskhet med vilken diskussionen/samtalet ibland förs i bl a forskarvärlden.

Europeisk integrationspolitik i tysk praktik

Den tyska regeringen har på kort tid genomfört en rad reformer inom integrationspolitiken. I något som närmast kan betecknas som ett paradigmskifte har man i både ord och handling accepterat att man är ett invandrarland, med en invandrad befolkning som har både rättigheter och skyldigheter, och som kommit till Tyskland för att stanna.

De omfattande reformerna har genomförts inom ramen för en nationell integrationsplan (NIP), lanserad av förbundskansler Merkel i juli i år. Planen och reformera har genomförts i dialog med olika religiösa grupper och invandrarorganisationer, genom beredningar i arbetsgrupper med målgruppsrepresentation och, inte minst, med en tydligt deklarerad utgångspunkt i de elva gemensamma grundprinciperna för integration, antagna vid EU:s ministerrådsmöte i Haag,  2004.

Migration Policy Institute, en välrenommerad tankesmedja i USA, har gjort en intressant genomgång och bedömning av nya tyska integrationspolitiken i förhållande till de elva grundprinciperna.

Stora skillnader i prestationer för elever med utländsk bakgrund i olika länder

Utbildningssystemet är det främsta redskapet för att vända en misslyckad arbetsmarknadsintegration för invandrare till en framgångsrik karriär för deras barn. I OECD:s senaste stora genomgång av utbildningssystemens resultat i OECD-länderna, Education at a Glance (2007), utmärker sig Sverige på flera sätt när det gäller resultatet för invandrare och deras barn. Frågan är hur utbildningspolitiken bör se ut för att främja goda resultat för elever med utländsk bakgrund. Den Transatlantiska arbetsgruppen för invandring och integration har nyligen gett ut tre artiklar i ämnet. Kanske kan de förklara skillnaderna mellan länderna som framkommer i OECD:s rapport.

Månadens projekt oktober 2007
Att vara nyanländ i Turkiet – nyttig läxa för tjänstemän och funktionärer

Tema asyl har tidigare rapporterat om det transnationella projektet ASSET, finansierat inom ramen för s k Joint Actions i EU-programmen Socrates, Leonardo och Youth. Oravais flyktingcenter i finska Österbotten var en av aktörerna och initiativtagarna till projektet som avslutades 2005.

Flyktingscentret har nu genomfört ytterligare ett intressant projekt i EU-programmet Grundtvig, denna gång med målgrupp handläggare och funktionärer inom asyl- och flyktingmottagandet. Förutom Finland deltog organisationer/myndigheter från Finland, Sverige, Norge, Island, Spanien, Nederländerna, Italien, Belgien, Tyskland och Turkiet.

MEDIEBEVAKNING, NOTISER OCH AKTUELLT

En av de viktigaste uppgifterna för NTG-asyl & integration är att förmedla information om och kritiskt granska asyl-, flykting-, migrations-, sysselsättnings- och integrationspolitik på nationell och EU-nivå.
 
På hemsidan Tema asyl & integration finns tre ingångar till denna information:

  • NEWS, daglig mediebevakning av svenska och europeiska tidningar, tidskrifter och hemsidor 
  • NOTISER, av Tema asyl & integration dagligen framtagna och kommenterade korta notiser 
  • AKTUELLT, längre artiklar med Tema asyl & integrations kommentarer och analyser som också publiceras i det elektroniska nyhetsbrevet Tema asyl

Den nya avdelningen NEWS förstärker Tema asyls nyhetsbevakning ytterligare och vi kan nu erbjuda en bevakning och analys av de aktuella politikområdena som är unik i Sverige.

__________________________________________________________

SEMINARIUM OM MEDBORGARKUNSKAP OCH SLUTKONFERENS

Den 14 november anordnar NTG-asyl & integration ett seminarium med rubriken Europeisk medborgarkunskap – för alla?

Seminariet behandlar frågan om samhällsinformation/-kunskap för invandrare med utgångspunkt från tre intressanta projekt, finansierade av Europeiska flyktingfonden, Equal respektive INTI-programmet (Integration of Third Country Nationals).

SVT-journalisten Erika Bjerström inleder seminariet med en presentation av sin nyutkomna bok, Porslinsmålerskan från Limoges, en kunskapsrik och fascinerande exposé över människor och politik i Europa.

Anmälan till seminariet:
http://temaasyl2.episerverhotell.net/Templates/FormPage.aspx?id=2011

NTG-asyl & integrations slutkonferens äger rum den 22-23 november. Under konferensen presenteras produkter och resultat från samtliga Utvecklingspartnerskap och projekt inom tema asyl inom Equal-programmet i Sverige. Migrationsminister Tobias Billström är en av inledningstalarna, och konferensen avslutas med en panel med politiker, forskare och utvärderare som diskuterar och kritiskt granskar vad som åstadkommits i programmet.

Anmälan till Slutkonferensen:
http://temaasyl2.episerverhotell.net/Templates/FormPage.aspx?id=2024
__________________________________________________________ 

NYA SKRIFTER FRÅN NTG-ASYL & INTEGRATION

Som tidigare meddelats har två nya skrifter publicerats av NTG-asyl & integration.

A Handbook for Asylum Seekers in Sweden  är skriven av Ginbot Abraha, tidigare ordförande i en förening för eritreanska asylsökande i Sverige (Association for Eritrean Asylum Seekers in Sweden). Handboken bygger på den alternativa målgruppsdrivna verksamhet som föreningen drivit i Stockholm, med rådgivning och stöd till asylsökande under väntetiden.

Handboken har mött ett mycket stort intresse från frivilligorganisationer och myndigheter och den första upplagan är slut. En reviderad andra upplaga kommer att färdigställas under november 2007.

Talking about integration.  Discources, alliances and theories on labour market integration in Sweden är en forskningsstudie genomförd av Jan-Paul Brekke och Tordis Borchgrevink vid Institutt for samfunnsforskning i Oslo på uppdrag av NTG-asyl & integration.  I studien har man redovisat och analyserat de s k diskurserna – samtalen – om integrationspolitik det senaste decenniet i Sverige, genom intervjuer med nyckelpersoner och genom att granska debatter, utredningar, politiska utsagor och forskning.

De två norska forskarna är med rätta förvånade över den stora mängden utredningar och rapporter som producerats om integrationspolitik i Sverige, men också överraskade av den hätskhet med vilken diskussionen/samtalet ibland förs i bl a forskarvärlden.

Handboken kan beställas utan kostnad via info@temaasyl.se

Forskningsstudien kan beställas från samma adress till en kostnad av 150 kr. Portokostnad tillkommer för beställningar utanför Sverige.