Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=3067]
Nr 5, maj 2009

Nyhetsbrevet Tema asyl & integration innehåller information om mottagande, introduktion och integration av asylsökande, flyktingar och nyanlända invandrare samt om aktuell politik på dessa områden på nationell och EU-nivå. I nyhetsbrevet finns också länkar till artiklar och dokument som publiceras på hemsidan Tema asyl & integration. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Tema asyl & integration
Hemsidan Tema asyl & integration är utvecklad av projektet Nationella temagruppen asyl & integration inom EU-programmet Equal. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting. I samband med projektets avslutande har Svenska ESF-rådet bidragit med finansiering under 2008 och fortsatt stöd för hemsidan har därefter erhållits från bl a Uppsala kommun och Länsstyrelsen.

Testa Dina politiska preferenser
inför EU-parlamentsvalet!

Tyska Bundeszentrale für politische Bildung har i samarbete med några av de mest välrenommerade tyska tidningarna/mediaföretagen och Europaparlamentet tagit fram ett test som ger möjlighet att jämföra sina politiska preferenser med de tyska politiska partier som är aktuella i EU-parlamentsvalet.  Likheterna mellan de tyska och de svenska partierna är relativt stora och ett genomgånget test kan också ge den svenska väljaren en fingervisning om var han/hon står inför det stundande valet.

Stockholmsprogrammet under utveckling
– EU-kommissionen får kritik

Låt inte några få enskilda länder sätta agendan och ställ hårdare krav på de medlemsstater som inte följer EU-beslut eller bryter mot grundläggande rättigheter!

Detta är några av de rekommendationer som den europeiska tankesmedjan CEPS, Centre for European Policy Studies, framför i en rapport till EU-kommissionen. Rekommendationerna framförs i samband med att kommissionen förbereder det så kallade Stockholmsprogrammet som ska antas under det svenska ordförandeskapet i slutet av 2009. Stockholmsprogrammet, som tar vid där Haagprogrammet 2004-2009 slutade, ska ange vägen för utvecklingen av det s k området för frihet, säkerhet och rättvisa under de kommande fem åren inom EU. Med detta i åtanke frågar sig CEPS vad som åstadkommits hittills inom politikområdet. CEPS riktar kritik mot vad man menar är allvarliga brister både vad gäller utformningen och innehållet av politiken, men framför också ett antal konkreta förslag till EU-kommissionen.

Extra utlysning i Europeiska integrationsfonden

Svenska ESF rådet har beslutat göra en extra utlysning/ansökningsomgång i Europeiska integrationsfonden. Ansökningsomgången omfattar sex miljoner kronor av 2007 och 2008 års medel som inte blev utnyttjade i den första utlysningen av fondmedel i februari 2009. I den nu aktuella utlysningen prioriteras följande områden/åtgärder:

- Transnationellt utbyte av erfarenheter, god praxis och information om integration mellan medlemsstaterna.
- Nyanlända tredjelandsmedborgares hälsa
- Egenmakt

Sista ansökningsdag är den 11 juni 2009.

Läs mer på Svenska ESF-rådets hemsida

Moderata förslag förnyar
asyl- och integrationspolitiken?

Förslagen från den av Moderaterna tillsatta arbetsgruppen om asylmottagande och introduktion av nyanlända har nu formulerats till en proposition till Moderaternas partistämma i maj 2009.  Skillnaderna mellan arbetsgruppens förslag och propositionen är marginella, och de synpunkter och den kritik som framfördes i en tidigare artikel på Tema asyl & integration är fortfarande giltiga: många av förslagen är intressanta och värda att diskutera, men förefaller bygga på en bristfällig/icke-redovisad kunskapsgrund. I något fall är också resonemangen bakom förslagen oklara och kryptiska; det gäller t ex avsnitten om familj, ungdomar och värderingar.

Europeiska integrationsfonden
- Svenska ESF-rådet går i svaromål

Svenska ESF-rådet har inkommit med synpunkter med anledning av artikeln ”Första utlysningen i Sverige till Europeiska integrationsfonden – många frågetecken i sen urvalsprocedur” i det förra numret av nyhetsbrevet Tema asyl & integration.

Hemsidan Tema asyl & integration läggs ner
– Nyhetsbrevet upphör

Hemsidan Tema asyl & integration kommer att läggas ner den sista juni 2009 och därmed upphör också utgivningen av Nyhetsbrevet.  Uppsala kommun och Länsstyrelsen, som under 2008-2009 bidragit till verksamheten, har inte erhållit den nödvändiga projektfinansieringen för en fortsättning.

Hemsidan www.temaasyl.se och nyhetsbrevet, som existerat sedan 2004 som en del av den Nationella temagruppen asyl & integration, med finansiering från Europeiska socialfondens Equal-program, har haft en viktig roll när det gäller bevakningen och granskningen av asyl- flykting- och integrationspolitiken både på nationell nivå och, inte minst, på EU-nivå.

Det tillvaratagande och den vidareutveckling av goda erfarenheter och resultat från Equal, som varit en bärande idé i programmet, kan nu inte förverkligas. Ej heller har det framgångsrika konceptet kunnat föras vidare i något av de nya EU-programmen på området.

 Läs mer om den Nationella temagruppen asyl & integration 

                              ***