Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=2409]
Nr 3, mars 2008

Nyhetsbrevet Tema asyl & integration innehåller information om mottagande, introduktion och integration av asylsökande, flyktingar och nyanlända invandrare samt om aktuell politik på dessa områden på nationell och EU-nivå. I nyhetsbrevet finns också länkar till artiklar och dokument som publiceras på hemsidan Tema asyl & integration. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Tema asyl & integration
Hemsidan Tema asyl & integration är utvecklad av projektet Nationell temagruppen asyl & integration inom EU-programmet Equal. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting. Sedan projektet avslutats i februari 2008 har CEIFO (Centrum för forskning om migration och etniska relationer) vid Stockholms universitet övertagit ansvaret för förvaltning och drift av hemsidan. Läs mer om NTG-asyl & integrationwww.temaasyl.se.

Medborgarutbildning och integration
– i Sverige och i Storbritannien

Folkpartiets nyligen tillsatta integrationspolitiska arbetsgrupp (under ledning av integrationsminister Nyamko Sabuni) har öppnat för ett s k samråd i partiet om integration av invandrare med fokus på bl a medborgarskapsfrågor. Till de i media redan omdiskuterade förslagen från arbetsgruppen hör avskaffandet av rätten till befrielse för elever i grundskolan från vissa undervisningsinslag på religiösa och kulturella grunder. Ett annat förslag gäller samhällsinformations-/medborgarkurser för nyanlända invandrare respektive för erhållande av svenskt medborgarskap.

Långt mer utvecklade tankegångar och åtgärder i samma riktning vad gäller nyanlända invandrare och villkor för medborgarskap återfinns i Storbritannien, där inrikesminister Jacqui Smith nyligen presenterade en s k grönbok, The path to citizenship, Next steps to reform the immigration system (februari 2008). Grönboken innehåller en rad förslag om skärpta krav på kunskaper i engelska och  s k medborgarkunskaper, både vad gäller nyanlända invandrare och invandrare som avser att söka brittiskt medborgarskap. Accepterande av och trohet gentemot de ”brittiska grundvärdena” utgör en viktig komponent i den nya integrationspolitiken.

Fri migration i en globaliserad värld
– vinster för alla?

Globaliseringsrådet anordnade i februari 2008 en konferens i Stockholm under rubriken Behöver Sverige invandrad arbetskraft? Huvudtalare på konferensen var den brittiske journalisten Philippe Legrain som bl a gjort en studie för Globaliseringsrådet om Sveriges position vad gäller migration i en globaliserad värld. Legrain är också författare till den mycket uppmärksammade boken Immigrants – Your country needs them.

Legrain pläderade för en praktiskt taget fri migration i världen utifrån en liberal marknadsekonomisk modell. Även andra medverkande var delvis inne på samma linje, vilket medförde att den debatt som avslutade konferensen – med bl a migrationsminister Tobias Billström och LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin – knappast nyanserade den något förenklade bild av den fria globala migrationens välsignelser som Legrain presenterade.

”Situationen är trots allt inte fullkomligt hopplös”
Forskarantologi om makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor

Forskarantologin Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor från Uppsala universitet innehåller ett stort antal bidrag – av skiftande kvalitet – om en rad angelägna integrationspolitiska frågor. I antologin behandlas så olikartade ämnen som hur invandrarungdomar gestaltas i svenska ungdomsböcker, svenska ”invandrarfilmer”, rasism inom biomedicinsk forskning och frivilligorganisationers verksamhet mot diskriminering. Även frågor om nationalism, svenskhet och religion behandlas.

Kritiska granskningar av kommuners och myndigheters mångfaldsstrategier, av opinionsundersökningars reliabilitet och validitet när det gäller att mäta attityder till invandrare samt svenska tidningars skildringar av ”invandrare” över tid kompletterar bilden av en både kunskapsrik och spännande antologi. De medverkande forskarna har dock en och samma utgångspunkt för sina studier av den svenska verkligheten – en ”strukturell diskrimineringsansats” – något som har till följd att en mångskiftande och ibland svårfångad empiri ofta tvingas in i ett alltför förenklat och förutbestämt schema.

Migrationsverkets årsredovisning 2007
– löften om utveckling?

Migrationsverkets årsredovisning för år 2007 ger en bild av en mångfacetterad verksamhet stadd i utveckling och som kan redovisa en rad positiva resultat enligt verkets generaldirektör, Dan Eliasson. Ser man till mottagandet av asylsökande är dock bilden knappast entydigt positiv: vistelsetiderna i mottagningssystemet för de asylsökande var i genomsnitt ett år, andelen som faktiskt deltar i den (obligatoriska) s k organiserade sysselsättningen var på samma låga nivå som tidigare, dvs knappt 40 procent och antalet asylsökande som har arbete på den reguljära arbetsmarknaden var endast 611 personer, därav 91 kvinnor – trots regeringens krav på en arbetslinje även i asylmottagandet.

Angelägen handbok om bemötande av asylsökande kvinnor

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har nyligen publicerat boken Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter, skriven av statsvetaren Maria Bexelius. Handboken är tänkt att fungera som ett praktiskt verktyg för personer som i sitt arbete eller på annat sätt kommer i kontakt med asylsökande kvinnor. Syftet är att tillvarata kvinnliga asylsökandes rättigheter och få en ökad förståelse för hur normer kring kön påverkar olika delar av asylprocessen. Även om handboken är specifikt inriktad på kvinnors rättigheter, konstateras att asylrätten kräver ett genusperspektiv vid handläggning av varje asylansökan för att säkerställa att alla ges lika förutsättningar till en individuella asylprövning i enlighet med såväl folkrätten som svensk lag.

Nya EU-initiativ för skärpt gränskontroll
– flyktingorganisationer fortsatt kritiska

EU-kommissionen presenterade i mitten av februari ett åtgärdspaket i syfte att ytterligare stärka EU:s yttre gränser. Förutom att begränsa irreguljär migration och människosmuggling ska de nya åtgärderna även underlätta gränsövergången för tredjelandsmedborgare som uppfyller villkoren för inresa. Enligt kommissionen är åtgärdspaketet ett led i ett pågående arbete för att stärka solidariteten och samarbetet med förvaltningen av de yttre gränserna och utvecklingen av en gemensam invandringspolitik för EU. Samtidigt som många uppskattar Frontex (EU:s byrå för gränskontroll) arbete och flera medlemsstater önskar ett utökat samarbete i form av en gemensam gränsbevakningsstyrka, efterfrågar flyktingorganisationerna bevis på att rätten att söka asyl också upprätthålls.

CEIFO ny samarbetspart för hemsidan

Projekt NTG-asyl & integration avslutades i februari 2008. Projektets hemsida och utgivningen av nyhetsbrevet Tema asyl & integration kommer att upprätthållas genom en överenskommelse mellan CEIFO (Centrum för forskning om migration och etniska relationer) vid Stockholms universitet och Svenska ESF-rådet, den myndighet som ansvarar för Europeiska socialfonden i Sverige.

CEIFO är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Institutet, som även ingår i olika europeiska forskningsnätverk, bedriver forskning om internationell migration och etniska relationer, IMER. Genom samarbetet med CEIFO ges aktuell forskning från institutet och nyutkomna publikationer en mera framskjuten plats på hemsidan.

Beställ rapporter i skriftserien Asylmottagande i fokus!

Skrifterna i NTG-asyl & integrations skriftserie kan erhållas kostnadsfritt i pappersformat. Bl a följande skrifter finns att beställa:
 
A Handbook for Asylum Seekers in Sweden
Den tredje, reviderade upplagan av handboken, skriven av asylsökande för asylsökande. 
 
Europeisk medborgarkunskap - för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa
En kartläggning av och introduktion till frågor om samhällsinformation och medborgarkunskap för invandrare i EU och i Sverige.

Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar. Utredningar, granskningar, resultat och bristområden
En kartläggning och analys av svenska, europeiska och internationella utredningar och granskningar av svensk integrationspolitik.
 
Information om samtliga skrifter i serien
 
Beställningsadress: info@temaasyl.se Ange önskat antal och postadress!