Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=1061]
December 2006, nr 12

Projekt NTG-asyl & integrations nyhetsbrev innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande samt om integration av nyanlända på nationell och EU-nivå med anknytning till projektet. I brevet finns också länkar till nyheter och dokument som publiceras på NTG-asyl & integrations hemsida. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Nationell temagrupp asyl & integration

Den Nationella temagruppen asyl & integration (NTG-asyl & integration) är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket och Migrationsverket. Projektet syftar till att utifrån goda exempel, erfarenheter och resultat från bl a EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden, samt bidrag från annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet, förbättra system och policies samt främja kunskaps- och opinionsbildning på de aktuella politikområdena. Läs mer om NTG-asyl & integration på www.temaasyl.se.

Gåtfull glömska?
Nationella psykiatrisamordnarens slutrapport

Den nationella psykiatrisamordnaren, som tillsattes i oktober 2003, har nu redovisat sitt uppdrag till regeringen i ett slutbetänkande omfattande hela 714 sidor. De  asylsökandes situation i den svenska vårdapparaten berörs inte överhuvudtaget i slutbetänkandet – förutom i samband med ett resonemang om vårdavgifter för patienter.

I vissa landsting har mellan tio och 25 procent av platserna inom sluten psykiatrisk vård upptagits av asylsökande, något som bland annat Landstings- förbundet (numera Sveriges kommuner och landsting, SKL) vid ett flertal tillfällen påtalat som ett växande problem. Tolv procent av alla vårdtillfällen inom barnpsykiatrin upptogs av asylsökande. I de flesta landsting täcker statens bidrag till vården inte heller de ökande kostnaderna.

Migrationsdagen sätter migranters rättigheter i fokus

Den 18 december firas den internationella migrationsdagen. Dagen anknyter till den 18 december 1990, den dag då FN:s generalförsamling antog den internationella konventionen för skydd av rättigheter för alla gästarbetare och deras familjemedlemmar. Konventionen har, trots att det var 26 år sedan den antogs, endast ratificerats av 34 länder och kunde på grund av det låga antalet ratificeringar inte träda ikraft förrän 2003. Inget EU-land har ännu ratificerat konventionen.

Den 17 december vädjade Kofi Annan till FN:s medlemsstater att ratificera konventionen. Han poängterade att bevis på migrationens fördelar, (såväl för ursprungs- som destinationsländerna) har börjat erkännas men att detta inte avspeglats i behandlingen av migranter runt om i världen. Tvärtom har migranters utsatthet ökat, och de utnyttjas allt oftare av människohandlare och smugglare. Migranter utsätts för diskriminering och rasism och framställs som en börda för destinationslandet, trots att objektiva bedömningar tyder på motsatsen.

Resultat från EU-toppmötet
Nya beslut om irreguljär och legal invandring

Den 14-15 december träffades EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel för att diskutera utvidgningen av EU, hanteringen av irreguljär invandring och hur beslutsfattande inom området för arbetskraftsinvandring skulle kunna effektiviseras. Till bakgrund för diskussionerna låg två med- delanden som EU-kommissionen presenterade den 30 november 2006, A Global Approach to Migration one year on: Towards a Comprehensive Migration Policy och Reinforcing the Management of the EU's Southern Maritime Borders.

Enligt kommissionens planerade ågärder ska EU:s migrationspolitik bestå av tre huvuddelar:

- solidaritet mellan medlemsstaterna
- partnerskap med tredje länder och
- skyddet av migranters rättigheter.

Tillfälliga asyllagen ger stor invandring

Enligt SCB:s preliminära statistik för år 2006 beräknas 96 800 personer invandra under året, vilket är den högsta siffran sedan mätningarna infördes (1875). Jämfört med föregående år är invandringen 48 procent högre, eller drygt 31 000 personer fler beräknas invandra. En person räknas om invandrad när vederbörande folkbokförts i Sverige. Den huvudsakliga förklaringen till det höga invandrings- talet är den s k tillfälliga asyllagen som gav ett stort antal asylsökande och gömda flyktingar möjlighet till förnyad prövning under året, och därmed ofta, uppehållstillstånd.

Månadens projekt december
Projekt Epima II – asylsökande rustar upp vandringsstigar och alpvägar i Österrike

En av de mest uppmärksammade – och uppskattade – aktiviteterna i det österrikiska Utvecklingspartnerskapet Epima II inom Equal-programmet är upprustning och underhåll av gamla och förfallna vandringsstigar och alpvägar. Tillsammans med pensionerade medlemmar i föreningar för vandrare och bergsbestigare har unga asylsökande rustat upp dessa för både turister och lokalbefolkning viktiga kommunikationsleder. Verksamheten har skett inom ramen för ett av partnerskapets delprojekt,  i vilket man utvecklat ett koncept med s k allmännyttigt arbete (Gemeinnutziges Arbeit), något påminnande om de tidigare svenska kommunala beredskapsarbetena.

Notiser är också nyheter!

Förutom de nyheter som presenteras i Nyhetsbrevet och på startsidan till Tema asyl & integration, uppdateras flera avdelningar på hemsidan i stort sett dagligen med notiser. I synnerhet på avdelningarna med rubriken Integration och Fakta Integration och asyl kan man genom notiserna följa vad som händer i integrationspolitiken på nationell och EU-nivå.

Enklare att söka projekt och dokument!

En förbättrad sökfunktion finns nu på hemsidan genom vilken man enkelt kan söka projekt och dokument. Betydligt fler projekt, bland annat inom Europeiska flyktingfonden finns också inlagda.

Till söksidan

Tema asyl & integration önskar alla sina läsare en God Jul och ett Gott Nytt år!