Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=1664]
Nr 5, maj 2007

Projekt NTG-asyl & integrations nyhetsbrev innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande samt om integration av nyanlända på nationell och EU-nivå med anknytning till projektet. I brevet finns också länkar till nyheter och dokument som publiceras på NTG-asyl & integrations hemsida. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Nationell temagrupp asyl & integration

Den Nationella temagruppen asyl & integration (NTG-asyl & integration) är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket samt Sveriges kommuner och landsting. Projektet syftar till att utifrån goda exempel, erfarenheter och resultat från bl a EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden, samt bidrag från annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet, förbättra system och policies samt främja kunskaps- och opinionsbildning på de aktuella politikområdena. Läs mer om NTG-asyl & integration på www.temaasyl.se.

Hur blir man en bra europé?
- Konferens om en europeisk identitet och ett nytt medborgarskapsbegrepp

Frågor om invandring, medborgarskap, identitet och en gemensam europeisk värdegrund finns i allt högre grad på den politiska och mediala agendan i Europa. När tyska Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) nyligen inbjöd till en konferens i Lissabon om medborgarskapsutbildning – civic education – var det i ljuset av ett nytt, post-nationellt Europa och dess alltmer mångkulturella befolkning.

Konferensdeltagarna kom också från praktiskt taget alla medlemsstater i EU. Centrala frågeställningar var religionernas roll, nationernas historiska och kulturella arv i förhållande till ett alltmer diversifierat Europa och, inte minst, multikulturalismen som integrationspolitisk strategi.

Mitt andra hemland
- Utvecklingspartnerskapet FluEqual i Österrike

Utvecklingspartnerskapet FluEqual i Salzburg, Österrike, avslutade sin verksamhet med en slutkonferens i april 2007 med deltagande av avnämare och intressenter. En av de intressantaste resultaten från projektverksamheten är att man lyckats skapa arbetsmöjligheter för de asylsökande genom en form av kommunala beredskapsjobb – gemeinützige Beschäftigung.

Hittills har asylsökande i Österrike inte haft någon reell möjlighet till arbete. I samband med slutkonferensen presenterades också en fotoutställning – Mein Österreich – med bilder och vittnesbörd om hur asylsökande och flyktingar upplever sitt ”andra hemland”. Utställningen visade på det breda spektrum av invandrare som lever i Österrike och hur deras möte med nya kulturer, seder och traditioner gestaltar sig.

Hitta hem - från Göteborg till Jämtland
Månadens projekt

Mål 3-projektet Enad Kraft utgår från behovet av arbetskraft i vissa delar av norra Sverige och problemet med arbetslöshet och utanförskap i invandrartäta förortsområden i Göteborg – och erbjuder en klassisk lösning på problemet. Med arbetsmarknadspolitiska medel underlättar man för invandrare som önskar flytta från Göteborgsförorterna till arbete och bostad i bl a Ragunda i Jämtland.

Projektet, som inleddes 2005, omfattar sju kommuner i norra Sverige som samarbetar med sju stadsdelar i Göteborg. Samarbetet mellan Ragunda kommun, arbetsförmedlingen och stadsdelsförvaltningarna i Bergsjön och Kortedala påbörjades redan 2004 och hittills har 23 personer flyttat från Göteborg till jämtländska Ragunda. I en kommun med 6 700 innevånare betyder dessa 23 personer mycket, i synnerhet med tanke på att cirka 1 000 personer flyttat från kommunen sedan 1995.

Från Senegal till Kanarieöarna - och tillbaka.
- Senegalesiska invandrare vittnar om inhuman behandling

Under 2006 skickades 20 000 senegalesiska irreguljära emigranter hem från Spanien. Totalt upptäcktes 39 000 västafrikaner längs EU:s kust, av dem beräknas drygt 70 procent vara Senegaleser. Många av dem kan också vittna om övergrepp och förnedring i samband med att de skickas tillbaka till sina hemländer. I juni förväntas EU-parlamentet ta ställning till ett förslag till återvändandedirektiv som avser sätta stopp för godtycklighet och inhuman behandling.

Den svenska journalisten Anna-Karin Florén skriver här för Tema asyl & integrations räkning om de unga migranter hon träffat på en resa i Senegal och som spanska myndigheter under falska förespeglingar skickade tillbaka med flyg till Senegal.

Mellan hopp och förtvivlan
- Ny skrift från NTG asyl & integration om asylsökande i s k Eget boende

I NTG asyl & integrations skriftserie Asylmottagande i fokus har en ny studie utkommit, Mellan hopp och förtvivlan. Erfarenheter och strategier i väntan på asyl. Studien bygger på en omfattande intervjuer med asylsökande i s k eget boende (EBO), genomförda av Rebecka Lennartsson, etnolog vid Uppsala universitet.

EU-ländernas integrationsministrar diskuterar gemensamma lösningar

Tyskland integrationstestar muslimer och Frankrikes nye president Nicolas Sarkozy motsätter sig Turkiet som EU-medlem. Detta är bara två exempel på hur religion allt mer kontrasteras mot ”moderna europeiska och nationella värden”. När integrationsministrarna från EU:s medlemsstater möttes den 10-11 juni i Potsdam i Tyskland rådde enighet kring behovet av att fördjupa samarbetet kring integration och ”interkulturell dialog”.

De europeiska länderna står till stor del inför samma utmaningar vad gäller integration, ansåg Tysklands inrikesminister Wolfgang Schäuble, som stod som värd för mötet. Vi måste se till att invandring inte splittrar samhället och för detta behövs ett nära europeiskt samarbete. Inför mötet uppmanade UNHCR och flyktingorganisationen ECRE EU-länderna att inte ignorera flyktingar i utformandet av en gemensam integrationspolitik.

NTG asyl & integration och Flyktingfondsprojektet MOST bjuder in till seminarium om Kvotflyktingar och deras introduktion i Sverige

Victory Hotel i Stockholm, Sal Trafalgar, Lilla Nygatan 5


Datum: 7 juni 2007
Tid: 13.00-16.30

Integration och vidarebosättning i Sverige

Kvotflyktingar är berättigade till samma introduktionsinsatser som personer som fått asyl i Sverige. Samtidigt skiljer sig kvotflyktingarnas förutsättningar från andra invandrare, inte minst för att staten bestämmer vilka kommuner som kvotflyktingarna ska flytta till. Den stora majoriteten hamnar därför i Norrländska kommuner.

Erfarenheter visar att många rätt snart lämnar sin första bosättningskommun för att söka sig söderut till större städer. Den begränsade kunskap som finns visar också att kvotflyktingar verkar ha det svårare än andra nyanlända invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Seminariet

Seminariet tar sin utgångspunkt i intervjuer med kvotflyktingar som utförs inom ramen för flyktingfondsprojektet MOST. Intervjuernas syfte är att samla och sprida kunskap om hur kvotflyktingar upplever sin ankomst till Sverige och sin introduktion, samt på vilka sätt ett ”kvotflyktingskap” kan påverka introduktion och självbild. Intervjumaterialet kompletteras med en statistisk översikt av gruppen.
 
Seminariet syftar till att öka kunskapen om kvotflyktingars introduktion och integration samt ställer frågan om särskilda insatser behövs för denna grupp av flyktingar.


Läs mer och se program