Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=1958]
Nr 9, september 2007

Projekt NTG-asyl & integrations nyhetsbrev innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande samt om integration av nyanlända på nationell och EU-nivå med anknytning till projektet. I brevet finns också länkar till nyheter och dokument som publiceras på NTG-asyl & integrations hemsida. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Nationell temagrupp asyl & integration

Den Nationella temagruppen asyl & integration (NTG-asyl & integration) är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket samt Sveriges kommuner och landsting. Projektet syftar till att utifrån goda exempel, erfarenheter och resultat från bl a EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden, samt bidrag från annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet, förbättra system och policies samt främja kunskaps- och opinionsbildning på de aktuella politikområdena. Läs mer om NTG-asyl & integration på www.temaasyl.se.

Regeringens budgetproposition 2008
- Asylmottagandet ses över

I årets budgetproposition aviserar regeringen ånyo att mottagandet av asylsökande skall utredas, något som man också tidigare meddelat och som även den förra socialdemokratiska regeringen föreslog.  I höst kommer utredningen att tillsättas och regeringen lyfter särskilt fram att möjligheterna till praktik och arbete – ”aktivitet och egenförsörjning” - för asylsökande skall förbättras.

I budgetpropositionen framgår att fortfarande endast cirka 40 procent av de asylsökande deltog i s k organiserad sysselsättning , av dessa hade enbart 301 personer ett reguljärt arbete i slutet av 2006.

Ett sammanhållet system?
Storbritanniens nya asylmodell får kritik

Efter ett successivt införande under ett par års tid av ett nytt asylsystem, behandlas alla inkomna asylärenden i Storbritannien sedan mars 2007 enligt den nya modellen, New Asylum Model (NAM). Alla asylärenden delas inledningsvis in i olika kategorier: Dublinfall, minderåriga och ensamkommande asylsökande, uppenbart ogrundade ansökningar, fall som av andra orsaker anses kunna avgöras i en snabbprocess (t.ex. personer vars tillfälliga uppehållstillstånd gått ut) och ”övriga”. Baserat på vilken kategori en persons asylansökan bedöms tillhöra (utgående från en inledande intervju) avgörs sedan hur själva processen kommer att se ut och förutsättningar för erhållande av olika typer av stöd.

Integrationspolitik i regeringens budgetproposition för 2008

Regeringens budgetproposition för 2008 innehåller inga stora nyheter. Den integrationspolitik som beslutades 1997 ligger fast.  Integrationspolitiken är sektorsövergripande och genomförs, förutom första tiden i Sverige, inom den generella politikens ram i samtliga sektorsområden. Först i samband med vårbudgeten 2008 kan större principiella förändringar komma att ske. Allt enligt budgetpropositionen som presenterades på torsdagen.

Ett transatlantiskt perspektiv på arbetsmarknadsintegration

Walter Nonneman, professor i ekonomi vid universitetet i Antwerpen, har skrivit en rapport om invandring och arbetsmarknad i Europa på uppdrag av The Transatlantic Task Force on Immigration and Integration (TTFII). (Walter Nonneman, European Immigration and the Labour Market, The Transatlantic Task Force on Immigration and Integration) TTFII är en arbetsgrupp av prominenta personer från Europa och USA med uppdrag att främja invandrares integration och samhällenas sociala sammanhållning på båda sidorna av Atlanten. I arbetsgruppen ingår bland annat Rita Süssmuth, före detta talman i det tyska parlamentet och Trevor Phillips, chef för Commission för Equality and Human Rights i Storbritannien.

Asylsökande prioriterad målgrupp i nya socialfonden
- Skrivelse från NTG-asyl & integration till de regionala partnerskapen

De regionala partnerskapen inom Europeiska socialfonden (ESF) i Sverige arbetar som bäst med att ta fram de regionala planerna för fondens verksamhet. I planerna skall regionala målsättningar, prioriteringar och tyngdpunkter redovisas. Integrationsfrågorna har en central plats i det nationella programmet för fonden med tydlig politisk koppling till regeringens appell: bryt utanförskapet. 

NTG-asyl & integration har tillskrivit de regionala partnerskapen och uppmanat dem att – i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer – i de regionala planerna ge särskild prioritet åt insatser för asylsökande, kopplade till introduktionen av flyktingar och nyanlända.

Hårt arbete bakom somaliernas framgångar i Minneapolis, USA

Somaliernas integrering på arbetsmarknaden i USA:s nordligaste delstat Minnesota beskrivs som en riktig framgångssaga. Vice ordförande i Minneapolis stadsfullmäktige Robert Lilligren, säger att "somalierna är fantastiska på att organisera sig". Den somaliska framgången i Minneapolis, Minnesota har uppmärksammats av ekonomihistorikern Benny Carlsson som skrivit boken Somalier i Minneapolisen dynamisk affär (förlaget Zufi, 2006). En delegation från staden har nu besökt Sverige för att dela med sig av sina erfarenheter. Turnén har fört gruppen från Malmö till Stockholm – via Roskilde, Jönköping och Göteborg.

OECD-rapport om arbetsmarknadsintegration i Australien, Danmark, Sverige och Tyskland

Rapporten ”Jobs for immigrants” presenterar erfarenheterna av arbetsmarknadsintegration i fyra länder: Australien, Danmark, Sverige och Tyskland. Länderna står inför liknande utmaningar: att ta tillvara invandrares kompetens och att barn till invandrare klarar sig bra inom utbildningsväsendet och på arbetsmarknaden.

OECD framhåller att integrationen på arbetsmarknaden i de fyra länderna till stor del präglas av ländernas migrationshistoria. Humanitära invandrare och deras anhöriga etablerar sig mer långsamt på arbetsmarknaden i alla länder. Arbetsmarknadsintegrationen för utrikes födda kan alltså till stor del förklaras av vem som invandrat till de olika länderna.

NTG-asyl & integration medverkar på Bok & Bibliotek i Göteborg

NTG-asyl & integration kommer att medverka med två seminarier på årets Bok & Biblioteksmässa i Göteborg den 27 – 30 september. En ny forskningsstudie om integrationspolitiska diskurser i Sverige – Talking about integration. Discourses, alliances and theories on labour market integration in Sweden – kommer att presenteras av Tordis Borchgrevink från Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Borchgrevink har tillsammans med Jan-Paul Brekke analyserat de svenska diskurserna kring integrationspolitiken de senaste decenniet, inom ramen för ett forskningsuppdrag för NTG-asyl & integration.

Under ett andra seminarium anordnat av NTG-asyl & integration presenterar Khaled Abdu från Eritreans for Democracy and Human Rights (EDHR) en ny skrift i serien Asylmottagande i fokus, A Handbook for Asylum Seekers in Sweden, skriven av Ginbot Abraha från samma organisation. Handboken är den första i sitt slag och bygger på de erfarenheter som Abraha själv haft i det svenska asylsystemet under sin asyltid, och de behov av information och rådgivning som framkommit i EDHR/AEASS verksamhet med eritreanska asylsökande.

NTG-asyl & integration finns också representerat i en monter på Bok & Bibliotek (monternummer H02:32 på Internationella torget). Samtliga skrifter i serien Asylmottagande i fokus kan erhållas utan kostnad från vår monter; Brekkes och Borchgrevinks rapport kommer att finnas till försäljning till förmånspris.

Seminariet om svensk integrationspolitik äger rum fredagen den 28 september kl 12.30 – 13.00 på Lilla scenen, Internationella torget

Seminariet om asylsökandes egenorganisering och presentation av handboken äger rum söndagen den 30 september kl 14.00 – 14.20 på Stora scenen, Internationella torget

Länk till Bok & Bibliotek, Internationella Torget

Förlängd remisstid!
Grönboken om ett gemensamt europeiskt asylsystem

EU-kommissionen har förlängt remisstiden för svar på Grönboken om ett gemensamt europeiskt asylsystem till den sista september. Den Europeiska temagruppen asyl inom Equal har sammanställt ett svar som bygger på de rekommendationer som framkom i samband med den europeiska asylkonferensen i Malmö i maj 2007, 'Minimum Standard and Beyond - Towards a dignified standard of living for asylum seekers in Europe' .

Drygt hundra deltagare från konferensen har redan undertecknat remissvaret, därav ett trettiotal europeiska Utvecklingspartnerskap inom Equal.

Läs mer om Grönboken om ett gemensamt europeiskt asylsystem

Underteckna det gemensamma remissvaret från Equal