Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=3041]
Nr 4, april 2009

Nyhetsbrevet Tema asyl & integration innehåller information om mottagande, introduktion och integration av asylsökande, flyktingar och nyanlända invandrare samt om aktuell politik på dessa områden på nationell och EU-nivå. I nyhetsbrevet finns också länkar till artiklar och dokument som publiceras på hemsidan Tema asyl & integration. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Tema asyl & integration
Hemsidan Tema asyl & integration är utvecklad av projektet Nationella temagruppen asyl & integration inom EU-programmet Equal. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting. I samband med projektets avslutande har Svenska ESF-rådet bidragit med finansiering under 2008 och fortsatt stöd för hemsidan har därefter erhållits från bl a Uppsala kommun och Länsstyrelsen.

Äntligen! – europeisk integrationsportal lanserad

Den sedan länge aviserade europeiska integrationsportalen - European Website on Integration - finns nu på plats på nätet. Portalen lanserades i anslutning till det europeiska integrationsforumet som ägde rum den 20 – 21 april 2009 i Bryssel. Forumet, som inleddes med tal av  bl a José Manuel Barroso och Ivan Langer, ordförandelandet Tjeckiens inrikesminister, behandlade den gemensamma europeiska integrationspolitiken i vardande från ett brett perspektiv. Frågor om hur frivilligorganisationer och det civila samhället kan bidra till integration av invandrare var dock särskilt i fokus.

Den samtidigt lanserade webbportalen innehåller såväl värdefull information från relevanta politikområden som goda exempel från projekt och ger också möjligheter till interaktivitet och partnersökning inför framtida transnationella samarbetsprojekt. Den svenska representationen/närvaron på portalen – liksom på forumet – är dock jämförelsevis blygsam, men glädjande är att NTG-asyl & integration/hemsidan www.temaasyl.se anges i flera sammanhang som en viktig informations- och kunskapskälla.

Danmark bättre än Sverige i integration?
Från flyktinghjälp till aktivt medborgarskap

Den danska integrationslagen har nu funnits i tio år och enligt uppföljningar och utvärderingar, genomförda av externa forskare och konsulter, har integrationen av invandrare stadigt förbättrats. Det danska Integrationsministeriet – Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration – redovisar på sin utmärkta hemsida Ny i Danmark de senaste årens resultat och den historiska utvecklingen av flyktingmottagande och introduktionsinsatser ända från 1950-talet fram till våra dagar. Delvis har man i Danmark valt en väg motsatt den svenska: från att introduktionen av nyanlända tidigare åvilade frivilligorganisationer är den sedan tio år ett kommunalt ansvar. En hela-Danmark-strategi tillämpas och en första integrationslag trädde i kraft år 1999.

Första utlysning i Sverige till Europeiska integrationsfonden
– många frågetecken i sen urvalsprocedur

Sverige var en av de medlemsstater som allra sist genomförde utlysningen av
projektmedel för åren 2007/08 inom den nyinrättade Europeiska integrationsfonden. Den 17 februari 2009 var sista ansökningsdag och sammanlagt 54 ansökningar inkom. I den fortfarande pågående urvalsproceduren förefaller det olyckligtvis finnas en rad brister, både av teknisk och strategisk natur. En jämförelse med ett annat, liknande EU-program, Leonardo da Vinci, visar på tydliga kvalitetsskillnader i handläggningsrutiner, arbetsgång och expertmedverkan i samband med projekturvalet mellan de bägge ansvariga myndigheterna, Svenska ESF-rådet  (Integrationfonden) respektive Internationella programkontoret (Leonardo da Vinci).                                  

                    ***  

 

 

Europeiskt samarbete om integration av invandrare på arbetsmarknaden
– Tyskland i stark ledning för transnationellt nätverk

Som Tema asyl & integration tidigare kunnat rapportera har s k Transnationella lärandenätverk (TLN) etablerats inom ramen för Europeiska socialfonden i syfte att skapa fora för spridning av goda exempel och erfarenheter från projekt  – och därmed påverka system och policies  på europeisk/nationell nivå.  Arbetet i det nyligen inrättade transnationella lärandenätverket Increasing the Participation of Migrants on the Labour Market fortskrider i god takt och vid det senaste mötet för nätverkets styrgrupp i Berlin, enades deltagarna om en rad viktiga frågor. Nätverkets tre arbetsgrupper (tillika delteman) – för validering av yrkeskunskaper/kompetens, anti-diskriminering och regional/lokal samverkan – inleder sina verksamheter med ett gemensamt möte i juni. En särskild arbetsgrupp kommer att utveckla ett verktyg för benchmarking, anpassat till nätverkets tre delteman för att identifiera och validera goda exempel från projekt i medlemsstaterna. Målgruppens medverkan i detta arbete betonades särskilt och det svenska förslaget om s k Target Group Auditing (målgruppsgranskning/validering) av projekt väckte stort intresse.

Språktester och medborgarkunskap
– på gott eller ont?

I en tankeväckande studie av språk- och medborgarskapstest i fyra länder, främst Nederländerna och Storbritannien, men även USA och Kanada, har den tyske forskaren Mario Peuker undersökt vilken funktion detta slag av tester kan fylla – för staten och för de potentiella medborgarna. Studien – Similar Procedures, Divergent Function – har nyligen publicerats i International Journal on Multicultural Studies och har stort intresse också för den i Sverige pågående diskussion om språk- och medborgarskapstest och en förstärkt gemensam värdegrund som ett medel för en bättre integration av invandrare och flyktingar.

Samtidigt har ett angeläget forskningsprojekt påbörjats vid tre svenska universitet/högskolor: Fostran i medborgarskap. Skola, värdegrund och den liberala statens dilemma. Projektet syftar till att undersöka den konflikt som kan uppstå mellan den liberala/sekulära statens värdeneutralitet och skolans s k fostringsansvar – detta i perspektivet av en ökande kulturell och religiös mångfald. Även här kommer en jämförande studie att göras av statens/myndigheternas förhållningssätt till den värdemångfald på kulturell och religiös grund som alltmer präglar de i projektet aktuella invandringsländerna, Sverige, Frankrike, Kanada och Storbritannien.

Svårfångad diskriminering i europeisk enkät

Den Europeiska byrån mot rasism (The European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) har nyligen publicerat en omfattande studie över förekomsten av diskriminering av invandrare och etniska minoriteter i medlemsstaterna. Studien bygger på intervjuer med individer från de båda grupperna, sammanlagt drygt 23 000 personer. Svaren från respondenterna på det mycket omfattande frågebatteriet visar att en hög andel upplever sig diskriminerade på en rad olika samhällsområden. I synnerhet den romska gruppen uppger sig vara utsatt för diskriminering och rasistiskt våld i mycket stor utsträckning.  Resultaten från studien är förvisso alarmerande; problematisk är emellertid också den mycket låga svarsfrekvensen i vissa medlemsstater, bl a Sverige.