Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=3006]
Nr 3, mars 2009

Nyhetsbrevet Tema asyl & integration innehåller information om mottagande, introduktion och integration av asylsökande, flyktingar och nyanlända invandrare samt om aktuell politik på dessa områden på nationell och EU-nivå. I nyhetsbrevet finns också länkar till artiklar och dokument som publiceras på hemsidan Tema asyl & integration. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Tema asyl & integration
Hemsidan Tema asyl & integration är utvecklad av projektet Nationella temagruppen asyl & integration inom EU-programmet Equal. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting. I samband med projektets avslutande har Svenska ESF-rådet bidragit med finansiering under 2008 och fortsatt stöd för hemsidan har därefter erhållits från bl a Uppsala kommun och Länsstyrelsen.

Egenmakt för ett öppet samhälle - spanskinspirerade förslag från Folkpartiet

I likhet med Moderaterna har Folkpartiet lanserat en rad nya förslag för ett bättre asylmottagande och en bättre integrationspolitik. I en nyligen publicerad rapport, Egenmakt för ett öppet samhälle – mottagande och arbete, sammanställd av en integrationspolitisk arbetsgrupp inom FP, redovisas inte mindre än 31 förslag till förändringar/ förbättringar av asyl- och integrationspolitiken, allt ifrån separering av asylprövning och mottagande till statliga garantilån för upprustning av miljonprogramsområden. Det senare förslaget, som också innebär att vissa kvarter i stadsdelar inom dessa områden rivs, har väckt debatt.

Ett annat förslag handlar om inrättandet av en ny högskola för migrations- och integrationsfrågor i syfte att utbilda en mer professionell kader av personal inom i första hand myndigheter som arbetsförmedling, socialförvaltning, Migrationsverk, polis samt sjuk- och hälsovård. Skolan har stora likheter med den högskola i Madrid i Spanien som den tidigare FP-riksdagsmannen Mauricio Rojas numera är rektor för, La Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación.

Finskt kvalitetssäkringsprojekt inom asylmottagandet - ett gott exempel också för Sverige

Det finska projektet LATU, finansierat av Europeiska flyktingfonden och med mål att skapa ett enhetligt system för kvalitetssäkring av asylmottagandet i Finland, har nu avslutats. Projektet bygger på den europiska kvalitetssäkringsmodellen EFQM (European Foundation for Quality Management), vilket innebär att det framtagna konceptet kan anpassas och appliceras på asylmottagandesystem även i andra medlemsstater. Sverige har genom representation i projektets styrgrupp från NTG-asyl & integrations och Migrationsverkets sida kunnat följa projektverksamheten och NTG-asyl & integration har även bidragit med ett avsnitt i projektets slutrapport. Det färdigutvecklade konceptet för kvalitetssäkring skall nu implementeras i det finska asylmottagandesystemet – i en tid när asylinvandringen till Finland ökat betydligt. Omkring 6 000 asylsökande beräknas komma till landet under 2009 jämfört med drygt 4 000 år 2008.

Europeisk asylpolitik i Stockholmsförorten Husby

Det av EU:s representationskontor, Europa Direkt och NTG-asyl & integration/Europeiska socialfonden nyligen anordnade frukostseminariet om asyl-, migrations- och integrationspolitik var både välbesökt och uppskattat. Seminariet ägde rum i Stockholmsförorten Husby. Publiken efterlyste fortsatt dialog och meningsutbyte mellan medborgare, beslutsfattare och politiker, de senare denna gång representerade av Peter Bosch från EU-kommissionen, migrationsminister Tobias Billström från den svenska regeringen och oppositions- borgarrådet Ann-Margrethe Livh (V) från den lokala/regionala nivån, Stockholms stad, tillika bosatt i grannbyn till Husby, Rinkeby. Arrangörerna utlovade också fler liknande möten – och mera tid. Senare i höst, under det svenska ordförandeskapet, räknar representationskontoret att ordna möten mellan medborgarna och berörda kommissionärer (bl a Jaques Barrot och Margot Wallström).

Hur öppet ska Europa vara? Val till EU-parlamentet påverkar den gemensamma asylpolitiken

I juni hålls val till Europaparlamentet i EU:s alla medlemsstater. Drygt 375 miljoner väljare runt om i Europa ska utse 736 ledamöter till EU:s enda folkvalda församling. I samband med att EU-parlamentet får allt mer att säga till om kan det komma att ha stor betydelse för utvecklingen av den gemensamma migrations- och asylpolitiken vilken politisk grupp som vinner majoritet i parlamentet. Den europeiska flyktingorganisationen ECRE (European Council on Refugees and Exiles) uppmanar i ett manifest Europas väljare att lägga sin röst på de kandidater som värnar om flyktingars och asylsökandes rättigheter.

Interkulturell dialog eller meningsfull interaktion? Nya perspektiv på integration och värdegrund

Europarådets Vitbok om interkulturell dialog, Living Together As Equals in Dignity, pläderar för ett nytt integrationspolitisk paradigm, i vilket man för samman de positiva sidorna från en politik som bygger på assimilation respektive kulturrelativism/mångkultur. Gabriella Battaini-Dragoni, generaldirektör på Europarådet, presenterade nyligen dessa tankegångar för integrationsminister Nyamko Sabunis idérum för en förstärkt gemensam värdegrund i Sverige.

En delvis annan infallsvinkel på värdegrundsfrågorna presenterades för idérummet av Reannan Rottier och June Mason från den brittiska regeringens tvärpolitiska samarbetsgrupp Communities and Local Government som bl a har till uppgift att arbeta med att, som det heter, stärka lokalsamhällets sociala sammanhållning. Här handlar det om att stimulera till positiva relationer mellan de boende i lokalsamhället, delvis med metoder som påminner om den form av grannskapsarbete som var populärt också i Sverige under 1970-talet.

Färre asylsökande till Sverige – fler till övriga Europa. UNHCR publicerar ny statistik

UNHCR:s statistik över asylsökande i världen år 2008 visar att antalet asylsökande ökat för andra året i rad. Jämfört med år 2007 ökade antalet asylsökande till de 51 s k industrialiserade länderna med tolv procent, från 341 000 år 2007 till 383 000 personer år 2008. Även antalet asylsökande till EU ökade, dock något mindre, från 223 000 till 238 000, en ökning med sex procent. Bland de länder i Europa som tog emot flest asylsökande märks Frankrike (35 000), Italien (31 000), Storbritannien (30 500) och Sverige (24 400).

För Sveriges vidkommande skedde en stark minskning av antalet asylsökande mellan 2007 och 2008 som en följd av en mera restriktiv asylpolitik, enligt UNHCR. Antalet asylsökande ökade i stället till de nordiska grannländerna; till Norge mer än fördubblades antalet asylsökande under 2008, från 6 500 år 2007 till 14 400, och till Finland skedde nästan en tredubbling, från 1 400 till drygt 4 000. De flesta asylsökande kom under 2008 fortfarande från Irak, även om antalet minskat jämfört med tidigare år. Andra stora asylgrupper till EU kom från Ryssland, Somalia, Serbien, Pakistan och Afghanistan. Ökningen av antalet asylsökande från Afghanistan var särskilt stor, hela 62 procent (totalt kom 13 500 personer).  Även antalet asylsökande från vissa länder i Afrika ökade kraftigt.

Från oviss väntan till aktiv väntan? Allt längre väntetider för asylsökande – och allt färre i organiserad sysselsättning eller arbete

Väntetiderna för asylsökande har ökat kraftigt de senaste åren, trots omfattande insatser och kampanjer från den nya ledningens sida på Migrationsverket. Den sammanlagda väntetiden, vad gäller beslut i första och andra instans, har de senaste åren ökat från 375 dagar 2006 till 471 dagar 2008. Däremot har antalet som deltar i s k organiserad sysselsättning eller som har ett arbete minskat, från tidigare runt 40 procent till drygt 30 procent. Situationen har med andra ord försämrats jämfört med tidigare, trots regeringens krav på Migrationsverket att genomföra en form av arbets-/aktivitetslinje i asylsystemet. Det omdebatterade ”egna boendet”, där den asylsökande själv väljer sitt boende, dvs bor hos släktingar eller vänner, istället för i Migrationsverkets anläggningar, tycks öka i popularitet. Mer än hälften av de asylsökande föredrar ett eget boende.

Uppgifterna kommer från Migrationsverkets nyligen publicerade verksamhetsprognos, där det också framgår att antalet asylsökande beräknas minska under 2009, från runt 24 400 år 2008 till omkring 23 000 år 2009 och ytterligare något färre de närmaste åren. Antalet ensamkommande asylsökande barn förväntas däremot öka kraftigt, uppemot 2 000 barn/ungdomar beräknas söka asyl i Sverige under året, jämfört med 1 400 under 2008.

                    ***  

På grund av tekniska problem har utskicket av Nyhetsbrevet blivit försenat. Vi ber om ursäkt!

 

Teater om asyl!

På Teater Scenario i Stockholm har pjäsen Asylshopping nyligen haft premiär. Pjäsen handlar om den svenska asylpolitiken och Migrationsverket roll, bl a när det gäller återsändande av asylsökande som fått avslag. Teater Scenario presenterar pjäsen i ett pressmeddelande:

Du som inte gillade Mångkulturåret
- kommer att älska Återtagandeåret!

År 2009 har av regeringen utsetts till det år då fler tvångsavvisningar än någonsin ska genomföras. Kom och fira Återtagandeåret med oss på Teater Scenario!

Vi bjuder in till öppet hus på Migrationsverket! Du får äntligen möjlighet att träffa människorna bakom besluten!

Läs mer om föreställningen och boka biljetter här

 


 

Kulturell kompleksitet: Et dialektisk perspektiv

Gästföreläsning på CEIFO, Stockholms universitet med Thomas Hylland Eriksen, professor i socialantropologi och forskningsledare vid CULCOM (Cultural Complexity in the New Norway), Oslo universitet.

Vår tids komplekse samfunn er preget av ideologiske og sosiale brytninger, mellom sekularitet og religiøsitet, republikanisme og etnonasjonalisme, åpenhet og lukkethet. For å forstå den kulturelle dynamikken i disse samfunnene er det nødvendig å tenke dialektisk; ethvert fenomen bærer også i seg sin motsetning, og forskningen bør rette søkelyset mot grenseflatene, arenaene der det foregår konfrontasjoner og konfliktområdene. Det viser seg da at de sentrale skillelinjene ikke er etniske eller religiøse, men er knyttet til sosiale ontologier - liberale og kommunitaristiske. Forelesningen vil bygge argumentasjonen rundt etnografiske eksempler fra Skandinavia.

Tid: 30 mars kl. 16.00-18.00
Plats: Hörsal 4, Hus B, Stockholms universitet
Arrangör: CEIFO, Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer.

Föranmälan: bodil.lageras@ceifo.su.se 

För mer information besök gärna CEIFO:s hemsida