Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=1412]
Februari 2007, nr 2

Projekt NTG-asyl & integrations nyhetsbrev innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande samt om integration av nyanlända på nationell och EU-nivå med anknytning till projektet. I brevet finns också länkar till nyheter och dokument som publiceras på NTG-asyl & integrations hemsida. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Nationell temagrupp asyl & integration

Den Nationella temagruppen asyl & integration (NTG-asyl & integration) är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket och Migrationsverket. Projektet syftar till att utifrån goda exempel, erfarenheter och resultat från bl a EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden, samt bidrag från annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet, förbättra system och policies samt främja kunskaps- och opinionsbildning på de aktuella politikområdena. Läs mer om NTG-asyl & integration på www.temaasyl.se.

Att göra rätt saker
– eller att göra saker rätt (I)

Statsvetaren Jessica Lindvert har i en intresse- väckande och elegant genomförd granskning av den svenska arbetsmarknadspolitiken visat hur Arbetsmarknadsverket gått från en pragmatisk, flexibel, verklighetsförankrad och effektiv – förvisso ideologiskt präglad! -  kaderorganisation för förmedling av jobb till en av revisioner och kameral granskning dominerad, centralstyrd byråkrati.

Mera pengar till kommunerna ger bättre introduktion?

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen presenterat resultatet av ett omfattande utrednings- och politiskt beredningsarbete om introduktionen av nyanlända och flyktingar. I rapporten Yrkesidentitet före etnicitet — Att synliggöra nyanländ kompetens redovisas en rad förslag till en förbättrad introduktion med fokus på de s k strukturella hinder som finns för invandrares etablering på arbetsmarknaden. I den omfattande förslagskatalogen förs också resone- mang om gränsdragningen mellan säråtgärder och generella åtgärder, ansvarsfördelningen mellan statliga och kommunala aktörer, underfinansieringen av det nuvarande ersättningssystemet och hur ett differentierat ersättningssystem, kopplat till den nyanländes bakgrund, skulle kunna vara en lösning.

OECD bedömer Sverige - positiv utveckling, men invandrares utanförskap problem

Bilden som OECD ger av Sverige är ljus. Den makroekonomiska utvecklingen är positiv med hög tillväxt, låg arbetslöshet och stabil och låg inflation. Men OECD pekar också ut några områden med problem. Sysselsättningsgraden har inte återhämtat sig till traditionellt höga nivåer sedan krisen under tidigt 1990-tal. Arbetslösheten bland invandrare och ungdomar är hög och de förtidspensionerade och sjukskrivna många.

OECD:s rapport är en mycket intressant läsning, både genom den rättframhet med vilken man talar om problem och lösningar utifrån en närmast neoliberal utgångspunkt och för att den så nära ansluter till alliansregeringens arbetsmarknads- och integrationspolitik.

NTG-asyl & integration lämnar förslag till nationell politik

Den nationella temagruppen asyl (NTG-asyl) har, i likhet med tidigare verksamhetsår, sammanställt förslag och rekommendationer till nationell politik. Förslagen bygger på erfarenheter och goda exempel från Utvecklingspartnerskap och projekt i Sverige och andra medlemsstater, främst inom EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden. Förslagen har också sin utgångspunkt i den granskning och analys av system och policies på nationell och EU-nivå som NTG-asyl genomför, bland annat med hjälp av egna forskningsstudier och analyser av annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Att göra rätt saker
– eller att göra saker rätt (II)

Vid årsskiftet 2005 – 2006 uppmärksammades i såväl media som bland politiker och allmänhet en serie händelser på Migrationsverkets mottagnings- enheter. Asylsökande blev illa bemötta, personal firade ”lyckade” avvisningar, asylsökande fick inte sina rättigheter och basala behov tillgodosedda och standarden på Migrationsverkets bostäder ifrågasattes. Händelserna, som enligt många externa bedömare var ett uttryck för en kris i organisation och ledning, medförde att Migrationsverket lät verkets egna jurister göra en utredning.

Solidaritet med irakiska flyktingar - och med FRONTEX
EU:s migrationsministrar debatterar fördelning av ansvar

Vid mötet för EU:s migrations- och justitieministrar i Bryssel den 15-16 februari var solidaritet och ansvarsfördelning i fokus. Sveriges migrations- minister Tobias Billström uppmanade EU:s medlemsstater att agera solidariskt och ta ett större ansvar för irakiska flyktingar - medan EU-kommissionären Franco Frattini uppmanade medlemsstaterna att agera solidariskt och ta sin del av ansvaret för kontrollen av de yttre gränserna. Ansvarsfördelning är en väsentlig del av utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet som ska finnas på plats år 2010; hur formerna för ansvarsfördelning ska se ut i praktiken finns det emellertid ingen enighet kring. EU-kommissionen har nu i uppdrag att se över EU:s mekanismer för ansvarsfördelning.

En bortglömd rapport - Myndigheterna och integrationspolitiken
Regeringen tillsatte i september 2005 en parla- mentarisk kommitté för att se över integrationspolitiken. Kommittén skulle göra en översyn av integrationspolitikens mål, inriktning, organisation och effektivitet och analysera hur den nuvarande integrationspolitiken och dess organisation fungerar och föreslå hur den kan förbättras och effektiviseras. Kommittén lades ner i november 2006 av den nya regeringen utan att få lägga fram sin slutrapport.

Assimilation istället för multikulturalism - viktigaste migrationspolitiska frågan år 2006?

Den välrenommerade amerikanska tankesmedjan Migration Policy Institute (MPG) i Washington DC rankar varje år tio av de viktigaste migrationspolitiska frågorna i världen. I år toppas listan av fråge- ställningen Good-bye Multiculturalism –  Hello Assimilation? Enligt tankesmedjan har konceptet med multikulturalism inte bidragit till en bättre integration av invandrare eller till den eftersträvade sociala sammanhållningen. I flera länder i Europa har det i stället rests allt högre krav på språkkunskaper och anpassning till värdlandets kultur, normer och värderingar. Både Tyskland och Storbritannien har nu fullt ut infört test av utlänningar/invandrare för medborgarskap.

Kommande evenemang som berör asyl- och integrationsfrågor


Transnationalitet viktig komponent också i de nya programmen

EU-kommissionens Nyhetsbrev om Equal innehåller bl a senaste nytt om hur det transnationella arbetet skall bedrivas under den nya programperioden 2007 - 2013.

Länk till Equal Newsletter No 4, February 2007

För att anmäla prenumeration på nyhetsbrevet, klicka här.


Sprid Nyhetsbrevet Tema asyl & integration bland Dina kollegor!


Anmäl prenumeration via denna länk.