Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=3162]
Nr 8-10, augusti - oktober 2009

Nyhetsbrevet Tema asyl & integration innehåller information om mottagande, introduktion och integration av asylsökande, flyktingar och nyanlända invandrare samt om aktuell politik på dessa områden på nationell och EU-nivå. I nyhetsbrevet finns också länkar till artiklar och dokument som publiceras på hemsidan Tema asyl & integration. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Tema asyl & integration
Hemsidan Tema asyl & integration är utvecklad av projektet Nationella temagruppen asyl & integration inom EU-programmet Equal. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting. I samband med projektets avslutande har Svenska ESF-rådet bidragit med finansiering under 2008 och fortsatt stöd för hemsidan har därefter erhållits från bl a Uppsala kommun och Länsstyrelsen.

Efter Lissabon – Europeisk sysselsättnings- och socialpolitik från år 2010 och framåt

Europeiska unionens så kallade Lissabonstrategi för tillväxt och sysselsättning antogs år 2000 och skall nästa år ersättas med en ny plan för medlemsstaternas och EU:s gemensamma arbete för en bättre ekonomisk och social välfärd.

Sysselsättnings- och socialpolitiken beslutas förvisso på medlemsstatsnivå, men de riktlinjer, rekommendationer och uppföljningsinstrument som är gemensamma, och som ingår i strategin, syftar till att åstadkomma ett politiskt (och socialt) tryck för att skynda på utvecklingen. En viktig komponent i detta arbete är också den Europeiska socialfonden (ESF) som skall bidra till att finansiera projekt och aktiviteter för att genomföra de mål som EU och medlemsstaterna fastställt inom ramen för strategin. Som Tema asyl & integration tidigare rapporterat är det redan nu aktuellt för de olika aktörerna att söka påverka form och innehåll i den kommande programperioden för fonden, dvs efter år 2013.

Frivilligorganisationerna som projektaktörer i strukturfonderna
– ny handledning från EAPN

EAPN – European Anti-Poverty Network – har nyligen publicerat ytterligare en handbok för projektaktörer inom frivilligsektorn, denna gång med tyngdpunkt på hur den europeiska social- respektive regionalfonden bäst kan användas i kampen mot utestängning (social exclusion). EAPN, det europeiska nätverket mot fattigdom, är en paraplyorganisation för en rad organisationer som i medlemsstaterna bekämpar fattigdom och social utestängning.

Förutom information om hur frivilligorganisationerna kan arbeta med de europeiska fonderna, finns också ett avsnitt om förberedelserna inför nästa programperiod, 2014 – 2020. Handboken är illustrerad med en rad intressanta exempel från det praktiska fondarbetet i medlemsstaterna, allt ifrån övervakningskommitténs sammansättning till kritiska granskningar av hur de centrala principerna från Equal-programmet överförts till Europeiska socialfonden.

Värdegrund och integration – vems tolkning gäller?

Är en gemensam värdegrund en förutsättning för integration av utrikes födda/nyanlända invandrare?

Frågan ställs i en intressant och tankeväckande skrift från Göteborgs stads preventions- och utvecklingsenhet, ”En av folket helt enkelt – om integration i praktiken”. Författarna har genom en serie intervjuer och fokusgruppsmöten försökt pejla invandrares syn på integration, ”känsla av tillhörighet”, kontakt med ”det svenska” samt frågor om kultur, värderingar och samhälle. Studien har till vissa delar samma ansats som det av Tema asyl & integration tidigare avrapporterade flyktingfondsprojektet Kom In. Resultat och slutsatser skiljer sig dock åt på ett antal punkter.

Kära läsare!

 

Som många av er har uppmärksammat har uppdateringen av hemsidan www.temaasyl.se och den dagliga nyhetsbevakning varit av begränsad omfattning under hösten.  Skälet är att det tidigare aviserade samarbetet med bl a Länsstyrelsen och den regionala temagruppen Tema nyanlända i Stockholms län för att säkerställa  hemsidans fortlevnad, inte kunnat förverkligas.

Det innebär att hemsidan efter årsskiftet troligen endast finns kvar som en historisk informations- och kunskapskälla om asyl-, flykting- och integrationspolitik samt om projektverksamheten inom främst Equal och Europeiska flyktingfonden. I nuläget sker arbetet med hemsidan på frivillig grund och med hjälp av ett mindre - men ytterst värdefullt! - stöd från Uppsala kommun.

Ny hemsida med information om regler och policies för medborgarskap i
EU:s medlemsstater

EUDO - European Union Democracy Observatory at the Robert Schuman Centre for Advanced Studies - lanserar en ny hemsida med information om regelverk, system och policies vad gäller medborgarskap i samtliga EU:s medlemsstater (samt sex andra europeiska länder).

Frågan om tydligare/skärpta regler och villkor för medborgarskap diskuteras livligt i många av medlemsstaterna. Krav på kunskaper i språk och samhällsorientering ställs allt oftare på invandrare som söker medborgarskap. Olika former av tester och samhällsorienterade insatser har utvecklats i bl a Nederländerna, Danmark, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.  Även i Sverige har Folkpartiet tidigare föreslagit språktest som krav för medborgarskap. Regeringens förslag om obligatorisk samhälls- orientering för nyanlända flyktingar/ invandrare kan också ses som ett led i en ny integrationspolitik med ökade krav på medborgar- kunskap (civic education).

Kvalitetssäkring av asylmottagandet – också i Sverige?

Tema asyl och integration har tidigare kunnat rapportera om ett omfattande kvalitetssäkrings- projekt inom Europeiska flyktingfonden i Finland. Sverige har också haft representation i projektets referensgrupp, bl a från NTG-asyl & integration och, efter viss tvekan, från Migrationsverket. Nu har också Migrationsverket påbörjat ett motsvarande kvalitetssäkringsprojekt, om än i mindre skala.

Samsyn bland medlemsstaterna om Stockholmsprogrammet

Den 15-17 juli träffades EU:s migrationsministrar och EU-kommissionen för att inleda diskussionen om det kommande Stockholmsprogrammet som ska staka ut vägen för bl a asyl- och migrations- politiken för de kommande fem åren. Det informella ministermötet var ett första tillfälle att utbyta synpunkter på det utkast till det förslag som kommissionen presenterade i juni.  

Det råder stor samsyn bland medlemsstaterna om att kommissionens förslag till Stockholmsprogram utgör en god utgångspunkt för det kommande arbetet enligt migrationsminister Tobias Billström under den avslutande presskonferensen. Enligt Billström råder det även stor samsyn om att det praktiska samarbetet måste förstärkas, att asylsökande måste behandlas lika i alla medlemsstater och att ett gemensamt asylsystem måste vara inrättat senast 2012.

Vi utgår inte från noll när det gäller att skapa ett gemensamt asylsystem, mycket har redan gjorts, underströk Jacques Barrot, kommissionens vice ordförande och ansvarig kommissionär för asyl- och migrationspolitiken. Barrot framhöll också att den oro han tidigare känt inför att den pågående ekonomiska krisen skulle leda till att vissa medlemsstater skulle omvärdera sina åtaganden, nu var borta.

Europeisk konferens om medborgarutbildning och social sammanhållning

Vilnius den 3 - 5 december 2009

Inom  ramen för det europeiska nätverket NECE - Networking European Citizenship Education - anordnas en konferens om en högaktuell fråga: Hur skapa en bättre social sammanhållning med utgångspunkt från begrepp som kultur, värdegrund och medborgarkunskap?

Konferensen är en i raden av ytterst intressanta och välorganiserade NECE-konferenser. Huvudorganisatör är tyska Bundeszentrale für politische Bildung och ett antal nationella organisationer och myndigheter står också bakom konferensen.

En fyllig rapport från NECE-konferensen i Lissabon 2007 - Rethinking Citizenship Education in European Migration Societies Political Strategies. Social Changes and Educational Concepts - återfinns här.

 

Läs mer och anmälan