Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=2611]
Nr 6-7, juni-juli 2008

Nyhetsbrevet Tema asyl & integration innehåller information om mottagande, introduktion och integration av asylsökande, flyktingar och nyanlända invandrare samt om aktuell politik på dessa områden på nationell och EU-nivå. I nyhetsbrevet finns också länkar till artiklar och dokument som publiceras på hemsidan Tema asyl & integration. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Tema asyl & integration
Hemsidan Tema asyl & integration är utvecklad av projektet Nationell temagruppen asyl & integration inom EU-programmet Equal. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting. Sedan projektet avslutats i februari 2008 har CEIFO (Centrum för forskning om migration och etniska relationer) vid Stockholms universitet övertagit administrationen av hemsidan. Läs mer om NTG-asyl & integrationwww.temaasyl.se.

Ny introduktion för invandrare till Sverige
- egenansvar och privata lotsar

Regeringens utredning om introduktion av flyktingar och andra nyanlända - Egenansvar med professionellt stöd - presenterades nyligen av utredaren Monica Werenfels-Röttorp. Utredarens uppdrag var att se över och lämna förslag om ansvar, utformning och finansiering av mottagande och andra insatser för flyktingar och vissa andra nyanlända invandrare. En utgångspunkt för arbetet har varit att stärka de olika aktörernas, inklusive de nyanlända invandrarnas, incitament för en effektiv integration på arbetsmarknaden.  Utredaren föreslår också att en ny ”aktör” tillskapas, en s k introduktionslots (ett företag eller en organisation), som tillsammans med den nyanlände skall ansvara för etableringen på arbetsmarknaden. En lag om introduktion av nyanlända skall införas, liksom en ”plikt” för kommunerna att ta emot flyktingar.

Ömsesidig anpassning
– multikulturalismens nya gränser testas i Kanada

Efter en serie händelser med konfrontationer mellan invandrare och majoritetsbefolkning, som bl a uppmärksammats i media, beslöt regeringen i Québec att tillsätta en kommission för att utreda hur samexistensen mellan olika etniska grupper i samhället kan förbättras och hur en rimlig anpassning kan åstadkommas mellan olika kulturer och religioner, seder och bruk. Kommissionens uppdrag som slutredovisades i maj 2008 bygger bl a på 13 forskningsrapporter och en omfattande kommunikation med olika grupper av innevånare i den kanadensiska, franskspråkiga provinsen Québec. Många av konflikterna som redovisas i rapporten påminner om vad som inträffar vid möten mellan majoritets- och minoritetsgrupper i Sverige eller i andra europeiska länder:  alltifrån kontroverser om religiösa symboler till diskriminering på arbetsmarknaden på etnisk grund.

Nya europeiska initiativ för en stärkt interkulturell dialog

Efter en omfattande konsultationsprocess som pågått i drygt ett år och innefattat ett stort antal aktörer från både inom och utom Europa, presenterade Europarådet i början av maj sin vitbok om interkulturell dialog under titeln Living together as equals in dignity. Interkulturell dialog är inte lösningen på alla problem eller botemedlet mot all ondska, konstateras det i vitboken, men kan ändå spela en betydande roll genom att undanröja fördomsfulla uppfattningar om den andre, och/eller motverka uppkomsten av ett samhällsklimat präglat av ömsesidig misstänksamhet, spänningar och diskriminering.

Vitboken kommer att ligga till grund för Europarådets framtida arbete med interkulturell dialog, ett arbete som i förlängningen syftar till att bygga ett mer humant och socialt inkluderande Europa där mångfalden tas tillvara. Förutom Europarådet skall även beslutsfattare och praktiker på nationell, regional och lokal nivå, som arbetar med interkulturell dialog, få hjälp av vitboken i sitt arbete.

Den första läroboken om EU:s migrationspolitik på svenska
- både fakta och ett politiskt ställningstagande

Peo Hansen, forskare på Tema Etnicitet vid Linköpings universitet, har skrivit en intressant och tankeväckande lärobok om framväxten av Europeiska unionens migrationspolitik. Boken, EU:s migrationspolitik under 50 år. Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling, är en faktaspäckad och i många stycken utmärkt introduktion till ett av de viktigaste politikområdena i EU. Den är också ett tydligt politiskt ställningstagande mot den förda politiken och mot det europeiska projektet.

Kommissionen aviserar nästa steg mot ett gemensamt europeiskt asylsystem

”Med denna plan inleder kommissionen det gemensamma europeiska asylsystemets andra fas, vars övergripande mål är att vidmakthålla och stärka unionens traditioner på det humanitära området och när det gäller att erbjuda skydd samt att reellt skapa lika villkor i fråga om skydd över hela EU.” Så presenterade kommissionär Jacques Barrot den strategiska plan för asylpolitiken som lades fram av kommissionen i juni. Samtidigt presenterades även ett meddelande om En gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg, där tio gemensamma principer för unionens invandringspolitik föreslås.

Nu revideras EU:s mottagandedirektiv
- kritiska synpunkter från ECRE och Equal tillvaratagna

 EU-kommissionen har, efter en utvärdering och en konsultation genom Grönboken om det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS), beslutat revidera direktivet om minimivillkor för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna. Revisionen är också en del i kommissionens nya strategiska plan för asylpolitiken. ECRE – European Council on Refugees and Exiles, en paraplyorganisation för de europeiska frivilligorganisationerna på området – har i ett uttalande framlagt en rad förslag på hur direktivet kan förbättras. Till många delar sammanfaller ECRE:s förslag med de synpunkter som framkom i en omfattande enkät till Utvecklingspartnerskapen i Equal i samband med publiceringen av kommissionens Grönbok och de rekommendationer som antogs av den europeiska konferensen om asylmottagande i Malmö i maj 2007.

Unga afrikanska asylsökande i Hamburg
– överlevnadsstrategier och kompetenser i en europeisk storstad

Den nyligen till engelska översatta forskningsstudien The Ingrained Habit of Survival (Habitus der Überlebenskunst) behandlar situationen i Hamburg i Tyskland för unga asylsökande från ett antal afrikanska länder. Den innehåller en rad mycket intressanta och viktiga iakttagelser och slutsatser, giltiga också vad gäller asylsökande i andra medlemsstater. Författaren, Louis Henri Seukwa, numera verksam som professor vid Hamburgs universitet, belyser i studien unga afrikanska asylsökandes olika strategier för att överleva i ett asyl- och samhällssystem som ger individen ytterst lite av de socio-ekonomiska rättigheter som, enligt bland annat EU:s mottagandedirektiv, tillkommer de asylsökande. En av orsakerna är att de tyska delstaterna (med vissa undantag) i praktiken inte givit de asylsökande med s k Duldung-status (en form av temporärt tillstånd i väntan på avvisning) några som helst möjligheter till arbete eller utbildning.

Seukwa tar sin utgångspunkt i en skarpsinnig analys av begreppet kompetens, redovisar de asylsökandes bakgrund i ett postkolonialt Afrika, med många stater och statsapparater i djupt förfall och kaos, och avslutar med en – trots allt – optimistisk plaidoyer för de unga afrikanska asylsökandes rätt till ett bättre liv och deras förmåga att också själva skapa förutsättningarna för detta.

Sommaruppehåll!

Nästa nummer av nyhetsbrevet Tema Asyl & Integration utkommer i augusti 2008. Hemsidans nyhetsbevakning gör därmed också sommaruppehåll under juli för att återkomma i augusti. Vi kommer då att kunna fördjupa rapporteringen om arbetet med den gemensamma invandrings- och asylpolitiken för Europa som EU-kommissionen nu påbörjat och även kommentera det nya ordförandelandets, Frankrikes, prioriteringar inom bl a migrationspolitiken.

 

Tema Asyl & Integration önskar alla sina läsare en trevlig sommar!