Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=2758]
Nr 9, september 2008

Nyhetsbrevet Tema asyl & integration innehåller information om mottagande, introduktion och integration av asylsökande, flyktingar och nyanlända invandrare samt om aktuell politik på dessa områden på nationell och EU-nivå. I nyhetsbrevet finns också länkar till artiklar och dokument som publiceras på hemsidan Tema asyl & integration. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/ intressenter inom departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Tema asyl & integration
Hemsidan Tema asyl & integration är utvecklad av projektet Nationella temagruppen asyl & integration inom EU-programmet Equal. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting. I samband med projektets avslutande har Svenska ESF-rådet beslutat om fortsatt finansiering av hemsidan under 2008.

Läs mer om NTG-asyl & integrationwww.temaasyl.se.

Den stora utmaningen – migration på lika villkor?
Ny rapport från Globaliseringsrådet

Den internationella migrationen kommer att öka och bli allt mer dubbelriktad. Det är kärnan i rapporten Den stora utmaningen: Internationell migration i en globaliserad värld som fil dr Charlotta Hedberg och professor Bo Malmberg från Stockholms universitet har sammanställt på uppdrag av regeringens Globaliseringsråd. På knappa 80 sidor utforskas migrationens historia, nutid och framtid. Samtidig sätts migrationens påverkan på Sverige in i ett större globalt sammanhang. Migrationens mönster och mekanismer samt effekter på utvandrings- respektive invandringsländer är de huvudsakliga frågor som behandlas i rapporten.

I samband med lanseringen av rapporten anordnade Globaliseringsrådet ett seminarium där Jan O Karlsson, tidigare ordförande för Global Commission on International Migration (GCIM) och tidigare bistånds- och migrationsminister, samt Gustav Lind, doktor i folkrätt och (dåvarande) statssekreterare för migrationsminister Tobias Billström, bidrog med kommentarer.

2008 års migrationsrapport från OECD

Årets stora migrationsrapport från OECD har utkommit. International Migration Outlook 2008 innehåller omfattande fakta och statistik över bl a migrationsflöden och invandrares arbetsmarknadsintegration. Årets fördjupningstema handlar om situationen för lågkvalificerade (och irreguljära) invandrare samt återvändande/ återvandring. I rapporten redovisas också förändringar i  migrations- och integrationspolitiken i respektive medlemsland.

75 miljoner kronor för nya temagrupper i Europeiska socialfonden

I den nya programperioden för den Europeiska socialfonden (2007 – 2013) skall motsvarande temagrupper som i Equal-programmet nu etableras. I det nya socialfondsprogrammet finns flera av de centrala komponenterna från Equal införlivade: tematiskt spridnings- och påverkansarbete, transnationellt samarbete mellan projekten och olika tematiska aktiviteter på EU-nivå.

I den nu aktuella utlysningen finns sammanlagt 75 miljoner kronor avsatta för följande fem temagrupper:

- Ungdomars utanförskap i arbetslivet
- Integration i arbetslivet
- Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet
- Företagande och entreprenörskap
- Likabehandling i arbetslivet

Temagrupperna skall verka under tre år med möjlighet till förlängning. Ansökan skall vara ESF-rådet tillhanda senast den 20 oktober 2008.

EU öppnar migrationscentret i Mali

Det sedan länge aviserade och planerade informationscentret för migration (CIGEM, Centre d´Information et de Gestion de Migrations) i Bamako, Mali öppnas officiellt den 6 oktober. På centret, som är finansierat av EU, kommer det att arbeta 40 tjänstemän från Mali; till detta kommer vissa tekniska resurser från ett antal europeiska biståndsorganisationer.  Centret skall arbeta med migrationfrågor i vid mening, bl a genom att informera arbetssökande om arbetsmöjligheter regionalt och internationellt och därmed också motverka irreguljär migration, men även ge underlag för förbättrade policies och system. Tio miljoner euro har EU-kommissionen anslagit för centret som är ett pilotprojekt under tre år.

Den franska pakten
- i otakt med Europa?

Under det franska ordförandeskapet har president Sarkozy lanserat en s k  Europeisk invandrings- och asylpakt. Syftet är att samla medlemsstaterna till gemensamma åtgärder inom migrations- och asylpolitiken och, som det heter, samtidigt stärka den gemensamma europeiska politiken på området. Det senare påståendet utsätts för en kritisk och skarpsinnig granskning av de bägge forskarna Sergio Carrerra och Elspeth Guild i en artikel från CEPS (Center for European Policy Studies). Carreras och Guilds artikel tangerar många av de intressanta frågeställningar som berörs i de av Tema asyl & integration tidigare redovisade svenska studierna om överstatlighet och europeisk migrationspolitik av Peo Hansen och Hans E. Andersson (EU:s migrationspolitik under 50 år respektive Överstatlig flyktingpolitik).

I artikeln hävdar Carrera och Guild att den franska pakten i stora delar går på tvärs mot den progressiva och socialt ansvarstagande migrations- och asylpolitik som företräds av EU-kommissionen i bl a det nyligen presenterade tiopunktsprogrammet för invandring. Frankrike söker med pakten få stöd för en av nationella särintressen präglad politik, utan att se till EU:s gemensamma, långsiktiga intressen på migrationsområdet, enligt Carrera och Guild.

More of the same? Egenmakt mot utanförskap
– regeringens strategi för integration

I ett av de många utspelen inför presentationen av den nya budgetpropositionen redovisade integrationsminister Nyamko Sabuni och finansminister Anders Borg ett omfattande åtgärdspaket för en, som det heter, ”snabbare integration”. Den tidigare aviserade sammanhållna integrationspolitiska strategin, som först skulle presenteras i budgetpropositionen 2007 och sedan i vårbudgeten 2008 finns nu också sammanfattad i en regeringsskrivelse.

Åtgärdspaketet innehåller i huvudsak förstärkning och vidareutveckling av ett stort antal befintliga insatser för nyanlända invandrare: ett större utbud av kompletterande högskoleutbildningar för invandrare med utländska examina (främst inom hälso- och sjukvård), utökad validering av yrkeskompetens, förbättrad sfi-undervisning och s k etableringssamtal på arbetsförmedlingen. En intressant försöksverksamhet som ges ytterligare medel är de  s k nystartskontoren, dvs en sammanläggning av flera myndigheters verksamhet under ett gemensamt tak (af, Försäkringskassan, Skatteverket) i syfte att effektivisera bl a nyanländas/invandrares arbetsmarknads-/företagsetablering. Särskilda medel skall också avsättas för en förbättrad uppföljning och utvärdering av de integrationspolitiska åtgärderna (dvs det uppdrag som tidigare åvilade Integrationsverket).

Utökat nätverk

Länsstyrelserna har sedan 2007 en viktig roll i introduktions- och integrationsarbetet för nyanlända flyktingar och invandrare. Tema asyl & integration breddar under hösten 2008 sitt nätverk och planerar ett samarbete med Länsstyrelsernas integrationsansvariga. Länsstyrelsen i Jönköping övertar därmed också det administrativa ansvaret för hemsidan Tema asyl & integration.

Sverige i Europa, Europa i världen

En konferens om Interkulturell dialog med fokus på
värdegemenskaper och förändringsprocesser

Frågan om en gemensam svensk – eller europeisk – värdegrund diskuteras allt mer. Vad menar man med en gemensam värdegrund?  Vad vill regeringen åstadkomma med sitt projekt om ”en förstärkt gemensam värdegrund i Sverige”?  Vilka är och vad vet vi om de gemensamma europeiska värdena? Vad händer när människor från skilda kulturer och religioner med olika värdeskalor möts, när kollektivism möte individualism?

Flyktingfondsprojektet Kom In i Uppsala, Uppsala kommun och Tema asyl & integration har tagit initiativet till anordnandet av en större nationell konferens med rubriken Sverige i Europa, Europa i världen. Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förändringsprocesser. På konferensen medverkar bl a statsekreterare Christer Hallerby, professor Ronny Ambjörnsson och ambassadör Ingmar Karlsson.

Fyra aktuella europeiska fonder för stöd till utvecklingsprojekt inom asyl-, flykting- och integrationsområdet presenteras och ett stort antal goda exempel från genomförda projekt.

Konferensen äger rum i den 1 -2 december 2008 i Uppsala nya konserthus med stöd av Europeiska flyktingfonden, Europeiska Socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Uppsala kommun.

Information och program

Länk till webbanmälan


Nyheter från CEIFO

CEIFO inbjuder till seminarium den 23 oktober 2008
Genus, mångfald och högre utbildning

Med utgångspunkt från en text om ”mångfald” i den högre utbildningen diskuterar Paula Mählk, Centrum för genusstudier,  svensk och sydafrikansk kontext för detta begrepp. Juan Velasquez, CEIFO,  talar om Mångfaldens marknad utifrån begrepp som intersektionalitet och interkulturalitet.

Diskussionen leds av professor Annika Rabo.

Varmt välkommen!

För information och anmälan se www.ceifo.se