Erfarenheter från avslutat projekt om arbetskraftsinvandring

2008-09-08

Det nyligen avslutades projektet KNOWMIG (Expanding the Knowledge Base of
European Labour Migration Policies) har bedrivits inom ramen för det
EU-finansierade forskningsinitiativet Marie Curie. Projektet initierades
2004 och har haft verksamhet i Hamburg och Edinburgh. Frågeställningar inom
projektet har exempelvis varit hur etablerade nätverk av t ex invandrargrupper
uppfattar och agerar inför ny information och kunskap och politiska förändringar samt hur forskningen kan påverka beslutsfattare och bidra till den politiska debatten.

Läs en projektsammanfattning på KNOWMIG:s hemsida

Se en förteckning över publikationer utgivna av projektet

Christina Boswell från Hamburg Institute of International Economics, som varit involverad i KNOWMIG medverkade 2005 i en rapport utgiven av FN:s globala kommission om internationell migration (GCMI), läs mer här. Läs även om Boswells inlägg på Metropolis-konferensen 2006, här.