Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning - slutkonferenser i Uppsala och Bryssel

2010-12-25

 

Temaårets slutkonferenser - från Uppsala till Bryssel

Det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning avslutas under december, i Sverige med en nationell slutkonferens i Uppsala som genomfördes den 7-8 december och på EU-nivå med en konferens i Bryssel som ägde rum den 16 december.  

Den svenska slutkonferensen för temaåret samlade närmare 200 deltagare i Uppsala Missionskyrka. Merparten av deltagarna kom från en rad  målgrupps-/frivilligorganisationer  och inbegrep därmed också många som själva var  berörda av fattigdom och social utestängning. Dagen innan hade deltagarna från den  s k målgruppskonsultationen, som genomförts på ett tiotal platser i landet - inom ramen för ett ESF-projekt -,  samlats för att formulera och finslipa de policyrekommendationer och projektförslag som senare under konferensen framfördes till representanter för bl a ESF-rådet.

Ett annat både uppskattat och framåtsyftande inslag var de många - över femtio! - seminarierna med goda exempel från projekt inom temaåret, Europeiska socialfonden, Livslångt-lärande-programmen och Europeiska flyktingfonden. En imponerande redovisning av nya idéer och koncept för att befrämja inkludering i arbetsliv och samhälle , några redan överförda till reguljär verksamhet, andra under utveckling eller implementering. Konferensen gav genom de tematiska seminarierna också möjlighet att demonstrera  komplementariteten mellan de olika EU-programmen, där respektive program/projekt genom sitt speciella angreppsätt och  sin "policyhemvist" (sysselsättnings-, utbildnings-, integrationspolitik etc)  kan bidra till synergier och ett starkare genomslag i ordinarie verksamhet.

Missionskyrkan i Uppsala var, som många deltagare påpekade, en väl vald lokal för konferensen. Kyrkolokalen fungerade nämligen förträffligt som den öppna mötesplats som många ansåg borde finnas på flera orter i landet - i synnerhet för de människor som berörs av fattigdom och social utestängning.

I slutkonferensen i Bryssel deltog närmare 500 delegater från samtliga medlemsstater samt Norge och Island (två länder utanför EU som medverkat i temaåret); även här fanns en stark representation från frivilligorganisationer och målgrupper. Förutom de många högtidstalen och policyuttalandena - av bl a kommissionären Andor,  kommissionens ordförande Barroso och rådets ordförande van Rompuy, presenterades även här en rad av temaårets projekt i utställningar och seminarier. Resultatet från den europeiska journalisttävlingen meddelades; ett av bidragen kom från den norska televisionen och handlade om EU-medborgare som efter tre år som tiggare i Bergen lyckas bygga sig ett eget hus i sitt hemland, Rumänien. En märklig illustration av hur verkligheten och visionerna om en förstärkt social dimension och en kraftfullare europeisk sammanhållningspolitik kan förefalla  vara i otakt.

Flaggskeppsinitiativ och slutdeklaration

Under konferensen, presenterades också kommissionens meddelande - en form av arbetsplan - om hur medlemsstaterna skall arbeta med fattigdomsbekämpning inom ramen för EU-2020-strategin och det s k flaggskeppsinitiativet mot fattigdom (ett av de sju initiativen inom EU 2020 är den Europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning)

Medlemsstaterna har nu bl a att precisera hur mål, indikatorer och insatser för fattigdomsbekämpning skall utformas nationellt; i meddelandet  framhålls Europeiska socialfonden centrala roll för detta arbete. Möjligheterna till social innovation och sociala experiment inom EU-programmen kommer att utökas; målgruppernas medverkan betonas (empowerment) och den öppna samordningsmetoden skall förstärkas/utvecklas.

Temaårets slutdeklaration 

I temaårets slutdeklaration, som undertecknats av samtliga medlemsstater, framhålls strukturfondernas, och särskilt socialfondens betydelse för att bekämpa fattigdom och förstärka den sociala sammanhållningen. Vikten av att befrämja social innovation och sociala experiment betonas också  i deklarationen,  liksom värdet av (transnationellt) utbyte av erfarenheter och goda exempel, något som ju är i linje med både den nu aktuella nationella utlysningen inom ESF i Sverige och de synpunkter som från svensk sida framförts i ESF-kommitténs ad-hoc grupp för transnationalitet och social innovation 

Mera resultat kommer 

De policyrekommendationer och projektförslag som redovisades på Uppsalakonferensen kommer att sammanställas och projektidéerna skall utvecklas tillsammans med processtöden inom ESF för att ge  underlag till ansökningar inom den nationella utlysningen 2011 i socialfonden med tema fattigdomsbekämpning.

De tidigare presenterade projektet inom tema fattigdomsbekämpning inom ESF i Sverige - som syftar till en fördjupad målgruppskonsultation under 2011 - har påbörjat sitt arbete. ABF, Sensus och EAPN Sverige står som projektägare. ESF-rådet och socialdepartementet ingår i den styrgrupp som skall följa projektet som också skall verka för att stärka och effektivisera den öppna samordningsmetoden inom det sociala området.

Slutkonferenser - men också startpunkt för en intensifierad fattigdomsbekämpning

I både Uppsala och Bryssel betonades att temaåret ingalunda innebär slutet på ansträngningarna att bekämpa fattigdom och social utestängning - tvärtom är konferenserna att se som en startpunkt för ett intensifierat arbete inom ramen för EU 2020-strategin.

Inför Uppsalakonferensen betonades detta särskilt:

"I Sverige innebär konferensen emellertid inte bara en slutpunkt, utan också en startpunkt för ett intensifierat  arbete inom Europeiska socialfonden för att bekämpa fattigdom och social utestängning.

Under  temaåret har på ett tiotal orter i landet  ett stort antal människor som själva berörs av fattigdom och social utestängning, i en unik konsultationsprocess, kunnat redovisa och diskutera sin situation.  Men de har även  fått möjligheter att formulera förslag och krav på förbättringar. Deltagarna har därmed också medverkat i en demokratisk process för att göra sin röst hörd, ofta för första gången på lika villkor som andra medborgare.

Deras röster kommer att höras på temaårets slutkonferens och ge underlag till  nya idéer och projektförslag som skall vidareutvecklas med stöd av Europeiska socialfonden och EU:s program för livslångt lärande. 

Därmed bidrar temaårets slutkonferens  till att  uppfylla ett av de centrala målen  för den nya EU-strategin 2020: att minska antalet människor som lever i fattigdomen i Europa med 25 procent  till år 2020."