Tioårigt forskningsprojekt om religionens roll i samhället har beviljats medel från Vetenskapsrådet

2008-10-23

Impact of Religion – Religionen som samhällsfaktor – är ett tioårigt forskningsprojekt som bedrivs vid Uppsala universitet och finansieras av Vetenskapsrådet med en budget på 50 miljoner kronor. Projektet skall undersöka religionens betydelse i samhället i relation till lagstiftning, demokrati, hälsa och välfärd. Flera delprojekt berör också frågor om migration, religion och integration.

Projektet syftar till att etablera ett s k Centre of Excellence vid Uppsala universitet,
inriktat på ett tvärvetenskapligt studium av religionens roll i samhället. Centret bygger på samverkan mellan framför allt teologisk och juridisk fakultet, men också med bidrag från samhällsvetenskap och socialmedicin.

Religionen fortsatt betydelsefull

Bakgrunden till etableringen har att göra med religionens roll i det moderna Europa. Denna roll har underskattats I forskning och samhällsdebatt, på grund av föreställningen om att det moderna samhället har lämnat religionen bakom sig. Troslivet har visserligen privatiserats under hela 1900-talet och gudstjänstdeltagandet är lågt, men religionen fortsätter trots detta att spela en viktig roll i den offentliga diskursen.

Forskningen visar att en lång rad moderna samhällsfenomen påverkas av och får
konsekvenser som har med religion att göra. Ett exempel är den ökade rörligheten av människor över världen, som bland annat för människor med annat religiöst arv än det västerländskt kristna till Sverige och Europa. Ett annat exempel är förändringar i könsroller och familjebildning, exempelvis genom införandet av möjligheten för par av samma kön att gifta sig. Båda exemplen har också en juridisk sida som innebär att lagstiftningen ställs inför nya utmaningar.

Mångsidig belysning

Det forskningsprogram som genomförs vid Uppsala universitet är uppbyggt kring sex olika teman, som belyser olika aspekter av religionens samhällsroll:

  • Samspelet mellan samhällsförändring och religiös förändring, belyst
    utifrån de nordiska ländernas speciella situation.
  • Frågor om integration, demokrati och politisk kultur, och hur religiös och kulturell mångfald påverkar diskussionen om mänskliga rättigheter, demokrati och nationell säkerhet
  • Familjerättsliga frågor i förhållande till olika samhällsförändringar, där både den europeiska integrationen och religionen, såväl kristendom som islam, berörs.
  • Religionens roll i förhållande till välbefinnande och hälsa; här uppmärksammas bl a frågor om livsmening i förhållande till stressrelaterad ohälsa, men också i förhållande till migration; skärningspunkten medicin och juridik belyses särskilt.
  • Den nordiska välfärdsmodellen inför nya utmaningar: studier inriktade på förhållandet mellan olika välfärdsaktörer, bl a religiösa organisationer, men också på hur välfärdssamhällets värdegrund påverkas av pågående samhällsförändringar.
  • Det inbördes förhållandet mellan vetenskap och religion, och hur detta präglar människors världsbild: Är vetenskapens roll som samhällsfundament stabil?

Tvärvetenskaplig ansats…

Varje tema inrymmer forskare med olika vetenskaplig bakgrund, som kommer att
samverka i studier som löper efter varandra under de två, plus tre, plus fem år, som programmet varar. De senare studierna kommer att utformas i detalj beroende på resultat från de första årens forskning. Samverkan kommer att ske över tema- och fakultetsgränser, bland annat genom regelbundna seminarier och större konferenser. Resultaten kommer att rapporteras både i form av vetenskapliga artiklar och böcker, och i form av kurser för studenter inom olika vetenskapsområden, liksom i mer populärvetenskaplig form.

…och praktisk nytta

Sammantaget kommer forskningen att ha potential att påverka den vetenskapliga
debatten inom flera olika forskningsområden. Den kommer att resultera i en större
medvetenhet om religionens mångfacetterade roll i det moderna samhället för
studenter inom dessa olika områden och inte minst kommer den att ge en stabil grund för beslutsfattare på olika nivåer, aktörer inom olika samhällssektorer och en
intresserad allmänhet, som på olika sätt konfronteras med frågor om religionens roll i det framtida nordeuropeiska samhället.

Projektet är av stort intresse också för den kommande verksamheten i den nya Europeiska integrationsfonden i Sverige (och övriga medlemsstater). I det svenska programmet för fonden prioriteras bl a frågor om religionens roll i samhället och i förhållande till olika integrations- och ackulturationsprocesser.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se