En union att lita på? Frivilligorganisationerna lämnar synpunkter inför EU 2020

2010-04-08

Den s k Lissabonstrategin omfattade tioårsperioden 2000 - 2010. Medlemsstaterna och övriga berörda aktörer i unionen skall nu ta ställning till en ny strategi - EU 2020 - som skall vara vägledande för ett stort antal politikområden under den kommande tioårsperioden. EU-kommissionen lanserade i höstas sitt förslag till en ny strategi, en medborgarkonsultation har genomförts och flera av de centrala aktörerna har lämnat synpunkter på förslaget. Kritik har riktats mot den mycket korta remisstiden och Europaparlamentet kommer troligen att ges förlängd tid för debatt och beslut. EAPN (European Anti-Poverty Network) - en europeisk paraplyorganisation för ett stort antal frivilligorganisationer inom det socialpolititiska fältet i medlemsstaterna - har redovisat sin syn på EU 2020 i förslagsskriften An EU we can trust.


Tre prioriteringar...

EAPN - European Anti Poverty Network - är en viktig socialpolitisk aktör på EU-nivå och representerar ett stort antal frivilligorganisationer som arbetar mot fattigdom och social utestängning i medlemsstaterna. I förslagsskriften An EU we can trust är man i många stycken kritisk till kommissionens förslag till ny strategi, i synnerhet mot bakgrund av Lissabonstrategins misslyckande och den nyligen genomgånga finansiella krisens konsekvenser för utsatta grupper i samhället.

Kommissionens förslag till en ny strategi innehåller tre s k prioriteringar:
(1) Att skapa värde genom att bygga tillväxten på kunskap. Den sociala
sammanhållningen och individens möjligheter måste stärkas i en värld där innovation
gör en avgörande skillnad för såväl produkter och processer som för potentialen i
forskning, utbildning och den digitala ekonomin.

(2) Att öka delaktigheten i ett samhälle för alla. Det är av central betydelse att vi kan främja vidareutbildning, kreativitet, innovation och företagaranda och underlätta för enskilda att byta jobb, eftersom den framtida ekonomin kommer att skapa fler
jobbmöjligheter förutsatt att arbetstagaren är anpassningsbar.

(3) Att skapa en konkurrenskraftig, sammanlänkad och miljövänligare ekonomi. EU bör kunna förbättra sin konkurrenskraft och produktivitet genom en lägre och
effektivare förbrukning av icke förnybar energi och andra resurser i en ekonomi där
priserna på dessa resurser kommer att vara höga och konkurrensen mellan förbrukare hård. En sådan ökad effektivitet kommer samtidigt att stimulera tillväxten och bidra till att vi kan uppnå våra miljömål. Alla sektorer i ekonomin kommer att gynnas, från traditionell tillverkning till nya högteknologiska företag. Genom att uppgradera och länka samman infrastruktur, minska administrativ börda och verka för att innovationer.


...och minst tre nya ledord

Jämfört med Lissabonstrategin - vars mål ju var att skapa " världens mest konkurrenskraftiga ekonomi och uppnå full sysselsättning före 2010" - är målen i den nya strategin något nedtonade. Intressanta nya begrepp som lanseras är bl a "social marknadsekonomi", en "grönare ekonomi med kunskap som drivkraft" och "ett välstånd som bygger på innovation". Behovet av s k sociala innovationer - för att förbättra de välfärds-/socialpolitiska systemen - betonas också i en rad andra sammanhang och troligen lanserar kommissionen inom kort ett nytt program/gemenskapsinitiativ med denna inriktning.


Människor och jord före profit...

Enligt EAPN har Lissabonstrategin misslyckats bland annat därför att man ej tagit tillräcklig hänsyn till sociala frågor, fattigdomsbekämpning och ojämlikhet. En
(över-)tro på ekonomisk tillväxt har dominerat både tänkande och handlande i medlemsstater och på EU-nivå och, som det heter,  "konkurrens och marknadslösningar har hållits för heliga på bekostnad av försvaret för grundläggande sociala rättigheter". Tillväxten har inte medfört minskad fattigdom utan istället ökat sociala ojämlikheter och inkomstskillnader, anser EAPN.

Man föreslår också att en oberoende studie/utvärdering bör genomföras av konsekvenserna av de omfattande privatiseringarna av sociala tjänster i medlemsstaterna. I studien bör i synnerhet synpunkter från dem som själva använder dessa sociala tjänster redovisas och även föras in i underlaget till de nationella strategirapporterna (medlemsstaterna skall regelbundet till EU-kommissionen rapportera om utvecklingen på det sociala området genom den s k öppna samordningsmetoden).


...och kampen mot fattigdom och ojämlikhet högsta prioritet

Något förenklat kan EAPN:s förslag sägas innebära att ekonomin skall underställas sociala mål såsom kampen mot fattigdom och ojämlikhet och man ifrågasätter därmed också fördelarna med ökad ekonomisk tillväxt. En ständigt ökande ekonomisk tillväxt är inte förenlig med en miljövänlig och globalt hållbar utveckling. Ett specifikt mål om att utrota fattigdomen bör införlivas i den nya strategin, enligt EAPN.Mätbara och realistiska mål efterlyses

EAPN efterlyser också betydligt bättre indikatorer för att kunna mäta utvecklingen av fenomen som fattigdom och social utestängning. De europeiska strukturfonderna bör inriktas på  bekämpandet av fattigdom. Man föreslår också ett nytt gemenskapsinitiativ i syfte att från ett gräsrots-/målgruppsperspektiv - och därmed tillsammans med de berörda - motverka fattigdom, ojämlikhet och social utestängning.


Ideologi och strategi?

EAPN:s program inför den nya strategin EU 2020 innehåller ett stort antal konkreta förslag som i många fall har en tydlig politisk/ideologisk utgångspunkt. Lissabonstrategin vilade tryggt (?) i relativt okomplicerade marknadsliberala tankefigurer: konkurrens och tillväxt ger nya jobb. I den nya strategin lanseras ett (ny-)gammalt begrepp - social marknadsekonomi. Om detta ger utrymme för en tydligare social dimension i ett framtida EU återstår att se.


Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se