EU-agenda juni 2007

Juni 2007 Aktivitet Beskrivning
4-5 LIBE-utskottet i EU-parlamentet möts Återvändandedirektivet och Byrån för grundläggande rättigheter sk adiskuteras. Ladda ner dagordning och dokumentation.
6 Kommissionen presenterar utredning Granskning av mottagandedirektivet
6 Kommissionen presenterar Grönbok om CEAS, gemensamma asylsystemet Nulägesrapport och framtidsplaner för det europeiska asylsystemet ska läggas fram för diskussion.
Under juni Kommissionen presenterar utredning En ett år försenad studie om tillämpningen av Dublinförordningen och Eurodac väntas. Begränsade tekniska förändringar av förordningen, som bestämmer vilket land som ansvarar för en asylansökan, väntas från Bryssel. Den politiska dimensionen behandlas i ovan nämnda grönbok om asylsystemet.
6 Kommissionen presenterar lagförslag Förslag om att etablera en gemensam rättslig status för flyktingar och andra skyddsbehövande, läs bakgrund.
12-13 RIF-rådet (JHA-Council), Luxemburg Enligt preliminär dagordning ska bl.a. Grönbok om det gemensamma asylsystemets nästa fas, återvändandedirektivet, integration och global migration diskuteras.
21-22 Europeiska rådet, stats- och regeringscheferna, Bryssel Mötet dominerades av diskussioner om arbetet med att reformera EU:s grundfördrag.
Läs slutsatserna från rådet. Läs även EU-upplysningens sida om EU:s reformfördrag
25-27 Generaldirektörerna för de nationella asylmyndigheterna möts i Nuremberg -