Projektsök

NTG-asyl & integrations projektbank
Projektbanken innehåller information om avslutade och pågående projekt med anknytning till Tema asyl & integration. Både projekt genomförda i Sverige och i andra medlemsstater är inlagda i projektbanken. I vänstermenyn återfinns även "månadens projekt" och "goda exempel". Under avsnittet Program återfinns mer information om programmen som projekten anordnas inom, så som EQUAL, Europeiska flyktingfonden och Växtkraft mål 3. Här nedan finns notiser anknutna till projekt.

Sök projekt i PROJEKTDATABASEN

Notiser Projekt

2009-10-25

Make an Impact – ett EU-finansierat utvecklingsprojekt

Föräldrarna måste involveras i introduktionen av nyanlända elever

Information om svensk skola och om svensk barnuppfostran. Det efterlyser föräldrar till nyanlända elever på Ryaskolan. Föräldraintervjuerna ingår i Make an Impact, ett EU-projekt för att ta fram bättre metoder för samverkan med föräldrar i introduktionen av nyanlända elever.

- Ärligt talat känns det som att min makt som förälder försvann när jag kom till Sverige. Det sätt som vi uppfostrar våra barn på i mitt hemland fungerar inte här, i en ny kultur. Jag förstår mig inte på den svenska skolan och tycker den verkar väldigt svag ibland. För mig är skolan som en andra förälder till barnen. Därför behövs mycket mer samarbete mellan hemmet och skolan.
Det säger en av de intervjuade föräldrarna på Ryaskolan. Projektet, som får stöd av Europeiska integrationsfonden, är ett samarbete mellan Ryaskolan, Ryaskolans föräldraförening, Introduktionsenheten Hisingen och Resursenheten för introduktion av nyanlända barn, RIB. I projektets metod- och kompetensutveckling ingår även föreläsningar, workshops och studiebesök.

Föreläsning om framgångsrik dialogmodell

Den 21 oktober kommer mångfaldspedagogen Nabila Alfakir och berättar om sitt framgångsrika arbete i Rinkeby med dialogmodellen, en metod som ökar föräldrarnas engagemang och kunskap om barnets skolgång. Hon har arbetat i den svenska skolan i cirka 30 år och är själv, som flykting från Syrien, väl insatt i hur det är att komma som förälder till ett nytt land. I förordet till hennes bok ”Skapa dialog med föräldrarna – integration i praktiken” betonas att all erfarenhet och forskning visar att en av de allra viktigaste framgångsfaktorerna är föräldrarnas engagemang i barnens skolgång.

Tidigare i höst har Pirjo Lahdenperä delat med sig av sina kunskaper som professor i interkulturell pedagogik – en föreläsning som följdes upp med en workshop om föräldradelaktighet.

Dessutom har föräldrar, lärare och introduktionssekreterare besökt det holländska kunskapscentrat Pharos som tidigare samarbetat med RIB om mottagande av nyanlända elever i skolan. Syftet med besöket var bland annat att undersöka möjligheten att tillsammans utveckla en fortsättning på Make an Impact.

Kontaktpersoner:
Projektledare Lise-Lotte Slim, tel 0730-60 28 29
liselotte.slim@biskopsgarden.goteborg.se
Projektansvarig Åsa Callesen, tel 031-366 66 45
asa.callesen@biskopsgarden.goteborg.se

2009-08-06

Projektbeskrivningar Europeiska flyktingfonden III

Projektbeskrivningar för flyktingfonden III har sammanställts och finns att läsa i pdf filen nedan.

Projektbeskrivningar för flyktingfonden III      

2008-09-08

Erfarenheter från avslutat projekt om arbetskraftsinvandring

Det nyligen avslutades projektet KNOWMIG (Expanding the Knowledge Base of
European Labour Migration Policies) har bedrivits inom ramen för det
EU-finansierade forskningsinitiativet Marie Curie. Projektet initierades
2004 och har haft verksamhet i Hamburg och Edinburgh. Frågeställningar inom
projektet har exempelvis varit hur etablerade nätverk av t ex invandrargrupper
uppfattar och agerar inför ny information och kunskap och politiska förändringar samt hur forskningen kan påverka beslutsfattare och bidra till den politiska debatten.

Läs en projektsammanfattning på KNOWMIG:s hemsida

Se en förteckning över publikationer utgivna av projektet

Christina Boswell från Hamburg Institute of International Economics, som varit involverad i KNOWMIG medverkade 2005 i en rapport utgiven av FN:s globala kommission om internationell migration (GCMI), läs mer här. Läs även om Boswells inlägg på Metropolis-konferensen 2006, här.

2008-08-22

Svensk medborgarkunskap för gymnasieskolan – med europeisk klangbotten

Ett av delprojekten inom NTG-asyl & integration, Medborgarkunskap, genomfört av Uppsala kommun, 
har nu färdigställt en handledning för lärare och elever i medborgarkunskap. I den pedagogiska och väl genomarbetade handledningen presenteras begreppet medborgarkunskap och syftet med skriften på följande sätt:

Medborgarkunskap är i arbetsgruppens mening en ömsesidig process som skall ge färdigheter och ett teoretiskt innehåll som gör att man kan och vill delta i svenskt och europeiskt samhällsliv. Utanförskap och bristande känsla för tillhörighet i Sverige och Europa återfinns hos såväl svenska som invandrade ungdomar och vuxna. Medborgarkunskapsmålet är därmed ett gemensamt mål - att utgöra en del av ett gemensamt Sverige och Europa. Hur kan man arbeta med medborgarkunskap med de utgångspunkterna?

Konkreta tips

I handledningen ges en rad exempel på praktiska uppgifter för elever och konkreta tips för lärarna i arbetet med ämnet medborgarkunskap. Det är troligen första gången som man i en handledning av detta slag så tydligt markerar också den europeiska tillhörigheten, något som i många andra medlemsstater är mera självklart. Så har också författarna (Birgitta Lindquist, Süleyman Anter, Kerstin Blom Nordström och Måns Wikstad) hämtat inspiration från skolor och projekt i bl a Frankrike, där ämnet funnits sedan tidigare och haft en klar europeisk profil.

Ladda ner handledningen "Medborgarkunskap - ett idématerial för lärare i gymnasieskolan"

Beställ handledningen i pappersformat från Uppsala kommun: elisabeth.ericsson@uppsala.se Pris: 75 kr. inklusive moms och porto (uppge faktureringsadress)

Läs mer om projektet Medborgarkunskap

Läs mer om och beställ skriften "Europeisk medborgarkunskap – för alla?"

2008-02-28

Utvärdering av utvecklingspartnerskapet New City

Utvecklingspartnerskapet New City var ett samarbete i Malmö inom EU-programmet Equal som genom samverkan skulle motverka ungas utanförskap. Målen för projektet var att
 • Samhällsinstitutionerna ska anpassas för bredare ungdomsgrupper
 • Offentlig verksamhet, företag, föreningar och frivilligorganisationer ska skapa en fungerande samverkan kring unga utanför
 • Unga utanför ska lättare få bostad, studier och arbete.

Dåligt fungerande partnerskap

Enligt Ramböll som utvärderat New City har partnerskapet lagt en grund för ett fortsatt arbete med målgruppen. Utvärderarna uppfattar dock inte samarbetet i partnerskapet som effektivt. För det första har flera partners varit tveksamma till den organisatoriska samarbetsformen partnerskap, vilken upplevts som otydlig. För det andra har det brustit i kommunikation och dialog mellan partners. För det tredje har det funnits tydliga brister i partnernas engagemang samt känsla av ägarskap. Dessutom har alla dessa faktorer påverkats negativt av en betydande omsättning av de personer som representerar respektive partner. Ramböll menar därför att flera partners har brustit när det gäller att ta eget ansvar för information och kommunikation - både inom partnerskapet och i sina respektive organisationer. Ramböll gör därför bedömningen att New City inte lyckats nå upp till önskade resultat, varken gällande samhällsinstitutionernas anpassning för bredare ungdomsgrupper, eller fungerande samverkan kring unga utanför.

Ungdomscoacher

En central metod i projektet har varit ungdomscoacherna som skulle nå ut till gruppen ungdomar utanför så att de lättare skulle få bostad, studier och arbete. Coacherna har träffat cirka 1000 ungdomar och utvärderarna framhåller ungdomscoachernas personliga engagemang och växande kunskap om målgruppen som en framgångsfaktor.

Ramböll har dock uppfattat att det finns betydande skillnader mellan de olika ungdomscoacherna när det gäller arbetssättet. Alla coacher har inte arbetat lika fokuserat med uppsökande verksamhet. Vidare förefaller arbetets organisering och arbetsfördelningen mellan coacherna, till stor del vara ett resultat av varje coachs individuella intresse och val. Med tydligare styrning, stöd och hjälp från arbetsledningen hade troligtvis fler coacher kunnat arbeta uppsökande på ett effektivt sätt.

En otydlighet kring New Citys målgrupp har, enligt utvärderarna, på ett olyckligt sätt motverkat coachernas effektivitet. Istället för att arbeta med målgruppen har coacherna lagt mycket av tiden på andra ungdomsgrupper vilket inneburit att betydande resurser inte nått de ungdomar som befinner sig i ett utanförskap.

Utvärderingen kan hämtas här.

2007-12-19

Göteborgsinitiativet introducerar nyhetsbrev om återvändande inom ramen för nytt projekt

Göteborgs-Initiativet har nyligen presenterat det första numret av ett nyhetsbrev om ”CCM-Return”. CCM står för Case-chain-management, och är en arbetsmetod för att stödja återvändare, med tyngdpunkt på återintegration i hemlandet. När asylsökande avvisas och sänds tillbaka till ursprungslandet bör ett hållbart återvändande och en återintegrering alltid eftersträvas. Därför förbereds återvändandet i asyllandet så att stödet till återintegration i ursprungsland är förberett och garanterat för dem som återvänder.

Göteborgs Initiativet har under ett års tid arbetat tillsammans med ett antal andra europeiska frivilligorganisationer i en pilotstudie som syftar till att hjälpa återvändande till en hållbar och varaktig återintegrering i hemlandet. Europeiska flyktingfonden har i oktober 2007 beviljat medel för att utveckla CCM-metoden och övrigt återvändandearbete. Projektet går under namnet CCM Return Training Project.

Ladda ner nyhetsbrevet

 

2007-12-12

Utvecklingspartnerskapet Aros Asyl:s slutrapport publicerad

UP Aros Asyl, det enda utvecklingspartnerskapet som inom Equal II har arbetat med målgruppen asylsökande, har nu presenterat sin slutrapport. Utvecklingsskapet har omfattat sammanlagt elva parter, däribland Röda korset, landstingen i Uppsala och Västmanlands län, Migrationsverket och utbildningsföretaget Integra. Partnerskapet har bedrivit en rad delprojekt med utgångspunkt från forskningsbaserad kunskap men också utifrån erfarenheter och insikter från frivilligsektorn.

Utvecklingspartnerskapets övergripande målsättningen har varit att förhindra en negativ hälsoutveckling hos asylsökande under tiden de väntar på beslut på sin asylansökan. Således har partnerskapet arbetat för att väntetiden skall upplevas som meningsfull och skapa framtidstro.

Resultatet av arbetet har visat att integrationsprocessen präglas starkt av det bemötande en individ får vid ankomsten till ett nytt samhälle. Ett respektfullt och värdigt bemötande underlättar omställningen till det nya. Möjligheter att delta i arbetsliv, sociala aktiviteter samt påverka det egna vardagslivet bidrar till att minimera de hälsorisker som uppstått på grund av de asylsökandes omständigheter. Partnerskapet betonar således vikten av att "tänka integration från dag ett". På detta sätt underlättar man för enskilda asylsökande att hantera vardagssituationen under väntetiden. Dessutom är detta av betydelse för ett större samhällsperspektiv - integration av nyanlända underlättas enligt partnerskapets erfarenheter avsevärt om introduktion till det nya samhället kan ske vid verklig ankomst till landet snarare än då eventuellt uppehållstillstånd beviljas, vilket kan ske många år efter ankomst.

Läs slutrapporten 

Läs mer om UP Aros på Tema asyls projektsidor

Mer information om de olika parternas verksamhet inom projektet, inklusive slutrapporter, finns på UP Aros Asyls hemsida

2007-11-29

Equalprojektet New City har avrundat sin verksamhet med en erfarenhetskonferens

Equalprojektet New City avrundade sin verksamhet med en erfarenhetskonferens i Malmö den 28:e november. Zanyar Adami, grundare av tidningen Gringo, talade om vikten av att uppdatera svenskheten. Kent Andersson, kommunalråd i Malmö, och ståuppkomikern Marika Carlsson var andra talare. Som tur var delade projektet ut informationsmaterial och en hinderrapport, för besökarna fick under dagen inte höra så mycket om projektets verksamhet eller resultat.

Projektidé

New Citys har tillsammans med tio specialutbildade coacher arbetat för att ungdomar mellan 16 och 25 år ska hitta arbete, utbildning, bostad och en social trygghet. Målgruppen har varit ”unga utanför”, personer utan arbete, studier eller annan känd sysselsättning. Många har utländsk bakgrund och bor i så kallade ”utsatta bostadsområden”. Tanken med New City är att bryta ungdomars utanförskap genom att samordna uppföljningen, informera, motivera och finna nya vägar som leder till arbete, studier eller eget företagande.

Coacher stödjer ”ungdomar utanför”

Coacherna ska ge en möjlighet till individanpassade lösningar och en lyhördhet för ungdomars behov. De är uppvuxna i olika delar av Malmö och har en bred kontaktyta gentemot målgruppen. Detta ska stärka det uppsökande arbetet då de är ute i olika stadsdelar för att söka upp unga på deras egen hemmaplan. Coacherna är tänkta att fungera som en förebild och någon som ungdomar kan identifiera sig med. De har tid att lyssna, arbetar individuellt utifrån ungdomens önskemål och bemöter den unge på en jämlik nivå.  

Kring coachernas arbete finns ett partnerskap som ska utforma nya metoder och lösningar för unga människor som idag befinner sig utanför de traditionella systemen. Detta sker inom respektive partners organisation samt i samverkan med varandra. Man ser också över vilka regelverk och strukturer som försvårar för unga människor att komma vidare till arbete, utbildning och bostad. I partnerskapet ingår Arbetsförmedlingen, Coompanion, Drömmarnas Hus, FIFH, Försäkringskassan, och Malmö Stad. New City samarbetar med Equalprojekt i London, Köln och Rotterdam.

Lärdomar

Projektets främsta lärdom är att man genom coacher på ett bättre sätt kunnat nå de ungdomar som står ”utanför”. Coacherna har varit mer personliga i sitt bemötande och arbetat mer personalintensivt. 

Åsa Nilsson och Ann Kristoffersson har i ett examensarbete, New City. En inbjudan till innanförskap, på lärarutbildningen studerat New City och deras studie "visar att coachernas kompetenser och engagemang är avgörande i arbetet med ungdomarna. De motivationshöjande och vägledande samtalen med dessa uppskattas av deltagarna. Friheten för de anställda att själv utforma arbetssätten skiljer projektet från de kommunala åtgärderna, och har en positiv inverkan på bemötandet av individen. Samtliga intervjuade ungdomar mår bättre sedan de började besöka New City, och coacherna har lyckats väl med att skapa individanpassade lösningar för dessa."

Projektet påbörjades i maj 2005 och löper till och med december 2007.

Läs mer på hemsidan för New City.

Hämta studien av New City här.

2007-10-16

Projektet The European Intercultural Workplace summerar sin verksamhet

The European Intercultural Workplace (EIW) är ett projekt finansierat inom ramen för EU-programmet Leonardo da Vinci. Projektet som avslutas under 2007 har pågått sedan 2004 och arbetat för ökad förståelsen av kulturella olikheter i syfte att främja en mer interkulturell europeisk arbetsplats. Tio europeiska länder har ingått i samarbetet och studerat migrantarbetares och majoritetsbefolkningens interaktion i vitt skilda branscher, både inom privat och offentlig sektor.

På projektets hemsida (med information på alla nationella språk som ingår i projektet) återfinns bland annat:

 • Nyhetsbrev från projektet
 • Nationella rapporter om interkulturell integration i de tio länderna
 • Fallstudier från flera sektorer såsom utbildning, hälsa, småföretagande, polisväsende och transport
 • Transnationella sektorsrapporter som sammanfattar graden av interkulturell integration på den europeiska arbetsplatsen inom utbildning, hälsa och småskaligt företagande

Inför avslutandet av EIW utkommer nu projektet med en syntesrapport som är en produkt av samarbetet mellan de tio länderna: Irland (projektkoordinator), Bulgarien, Finland, Tyskland, Grekland, Italien, Norge, Polen Sverige samt Storbritannien. I rapporten finns ett axplock av träningsmaterialet Europe at Work, ett arbetsplatsrelaterat utbildningsmaterial som tagits fram av projektet.

Ladda ner rapporten på EIW:s hemsida  

Den nationella svenska rapporten finns att hämta här .

2007-08-24

Månadens projekt augusti 2007: Medborgarkunskap

Projektet Medborgarkunskap inom Equals tema asyl & integration är en fortsättning och vidareutveckling av delprojektet Vi knäcker koden som genomfördes inom ramen för Utvecklingspartnerskapet ReKOMP i Uppsala. I båda projekten har syftet varit att utveckla modeller för hur elever med utländsk bakgrund bättre skall kunna integreras i den svenska skolan och i det svenska samhället. Insatserna riktar sig till elever och lärare och en viktig slutprodukt för projektet Medborgarkunskap är ett stödmaterial för undervisning i medborgarkunskap i gymnasieskolan med förslag på innehåll och arbetsmetoder.

En viktig utgångspunkt för projektet är de elva s k gemensamma grundprinciperna för integration som beslutats av medlemsstaterna inom ramen för en gemensam europeisk integrationspolitik. Hur en av dessa principer – ”Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande värderingar” – kan omsättas i praktisk (skol-)verklighet har gett upphov till både livliga och fruktbara diskussioner i projektet.

Läs mer

2007-04-26

EU-finansierat projekt stödjer integration i europeiska glesbygdsområden

Rural-In är ett europeiskt projekt som syftar till att främja integrationen av invandrare som bor i europeiska glesbygdsområden och därigenom stärka den lokala utvecklingen. Projektet har varit verksamt sedan 2004 och finansieras av EU-kommissionen och Direktoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter. Frivilligorganisationer och statliga/kommunala aktörer från flera europeiska länder, däribland Österrike, Italien och Finland deltar i projektet. Projektet leds av spanska Röda Korset och har som mål att:

 • Identifiera de faktorer som leder till invandrares exkludering i glesbyggd
 • Sprida kunskap om fördelarna med en framgångsrik integration i glesbygdssamhällen
 • Se över behovet av specifika europeiska och nationella policies för att bidra till inkludering i glesbyggd
 • Se över behov av ökat samarbete och nätverksarbete mellan olika samhällsaktörer, kommuner, föreningar, NGO-organisationer m fl i glesbygd
 • Främja och underlätta utbyte av erfarenheter och goda exempel aktörer emellan

Läs mer på projektets hemsida

2007-04-16

Månadens projekt april 2007: Kommuner utvecklar asylmottagandet – Södertälje ett gott exempel

Frågan om en organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och asylmottagande har fått allt större aktualitet under de år som NTG-asyl & integration kunnat verka. Södertälje kommun driver sedan en tid tillbaka ett intressant projekt, delfinansierat av Europeiska flyktingfonden (ERF), i syfte att utveckla ett kommunalt asylboende. Projektet sker i nära samarbete med lokala frivilligorganisationer. NTG-asyl & integration har i sina rekommendationer till regeringen föreslagit att kommuner och frivilligorganisationer skall ta över mottagandet av asylsökande från det statliga Migrationsverket, som nu har den dubbla och svårhanterliga rollen av juridisk och objektiv prövnings- och kontrollinstans och omhändertagande, humanitär och stödjande organisation för människor i kris och oviss väntan. Tidigare har bl a Malmö och Uppsala kommuner arbetat med att utveckla ett förbättrat asylmottagande genom Utvecklingspartnerskapet REKOMP. Västerås och Uppsala kommuner är, tillsammans med Landstinget, drivande i det nu pågående Utvecklingspartnerskapet AROS asyl.

Läs mer 

2007-02-06

Projektbeskrivningar av aktiva flyktingfondsprojekt

Europeiska Flyktingfonden (ERF) ska underlätta för EU-länderna att ta emot asylsökande och flyktingar och verka för en gemensam solidarisk politik mellan de europeiska medlemsländerna. Pengar ur fonden ska användas för att utveckla asylprocessen, för integrationsinsatser och för att hjälpa personer att återvända eller återvandra till sitt hemland. Målet för fonden är att ge Europa en gemensam grund och en liknande struktur för arbetet med asylsökande och flyktingar.

I Sverige förvaltas fonden av Migrationsverket. Just nu pågår programperiod två. Den första perioden av ERF II påbörjades 2005 och pågår t.o.m. 2007. Projekt som beviljas medfinansiering från ERF II under första perioden får arbeta fram till slutet av 2008. Den första ansökningsomgången genomfördes i slutet av 2005 och ett drygt 30-tal utvecklingsprojekt är igång, medfinansierade med närmare 40 miljoner kronor från flyktingfonden. En andra ansöknings­omgång genomfördes hösten 2006 och 35 projektansökningar handläggs nu av de experter som är knutna till fondens förvaltning. Urvalsförfarandet ska vara klart i slutet av mars.

En beskrivning av de beviljade flyktingfondsprojekten kan hämtas här.

2007-01-09

NTG-asyl – ett gott exempel även med europeiska mått!

Equal-enheten på EU-kommissionen har granskat de närmare 120 Nationella temagrupperna inom Equal. NTG-asyl nominerades som en av de bästa temagrupperna i Equal-programmet , med hänvisning bland annat till den effektiva och genomtänkta strategin för policypåverkan som gruppen utvecklat. Att NTG-asyl till sin referensgrupp lyckats knyta den tidigare EU-kommissionären och invandrarministern, Anita Gradin, såg man också som en del av den framgångsrika strategin.

Läs artikel om NTG-asyl/National Thematic Network Asylum (engelska) 

2007-01-03

Månadens projekt januari 2007

Utvecklingspartnerskapet AROS asyl omfattar ett stort antal aktörer inom Uppsala och Västmanlands län, från landstingen och kommunerna till utbildningsföretag och frivilligorganisationer.  Partnerskapets mål är att finna metoder och samarbetsformer som ökar kunskaperna om och förståelsen för hälsans betydelse under asylprocessen. Man avser vidare att nå hela populationen (barn, vuxna, sjuka, friska,) asylsökande i s k eget boende i Uppsala och Västmanlands län samt utveckla verksamheter för dessa samt knyta ihop de olika delarna till en fungerande helhet för såväl asylsökande som aktörer.  Verksamheterna fokuserar på asylsökandes livskvalité och på variablerna hälsa, boende, föräldraskap, utbildning, sysselsättning och fritid. Partnerskapet har därför nu låtit genomföra en uppmärksammad kartläggning av hela populationen asylsökande i Uppsala och Västmanlands län.

Läs mer

2006-12-20

Månadens projekt december: Epima II – asylsökande rustar upp vandringsstigar och alpvägar i Österrike

En av de mest uppmärksammade – och uppskattade – aktiviteterna i det österrikiska Utvecklingspartnerskapet Epima II inom Equal-programmet är upprustning och underhåll av gamla och förfallna vandringsstigar och alpvägar. Tillsammans med pensionerade medlemmar i föreningar för vandrare och bergsbestigare har unga asylsökande rustat upp dessa för både turister och lokalbefolkning viktiga kommunikationsleder. Verksamheten har skett inom ramen för ett av partnerskapets delprojekt, i vilket man utvecklat ett koncept med s k allmännyttigt arbete (Gemeinnutziges Arbeit), något påminnande om de tidigare svenska kommunala beredskapsarbetena.

Läs mer

2006-12-01

Projekt Epima II – asylsökande rustar upp vandringsstigar och alpvägar i Österrike

En av de mest uppmärksammade – och uppskattade – aktiviteterna i det österrikiska Utvecklingspartnerskapet Epima II inom Equal-programmet är upprustning och underhåll av gamla och förfallna vandringsstigar och alpvägar. Tillsammans med pensionerade medlemmar i föreningar för vandrare och bergsbestigare har unga asylsökande rustat upp dessa för både turister och lokalbefolkning viktiga kommunikationsleder. Verksamheten har skett inom ramen för ett av partnerskapets delprojekt,  i vilket man utvecklat ett koncept med s k allmännyttigt arbete (Gemeinnutziges Arbeit), något påminnande om de tidigare svenska kommunala beredskapsarbetena.

Läs mer här

 

2006-11-20

Projekt om aktörerna i den nya asylprocessen

Projektet Ny asylprocess påbörjades under senare delen av 2006 och medfinansieras av Europeiska flyktingfonden. Projektet drivs gemensamt av Socialdemokratiska broderskapsrörelsen och FARR – Flyktinggruppernas och Asylkommittérnas riksråd. Ny Asylprocess avser att utreda dialogen mellan politiska aktörer och frivilligorganisationerna för att analysera aktörernas roll i den nya asylprocessen. Genom projektet avser man få en bild av hur asylsökande har uppfattat asylprocessen och hur de bemöts.

Inom ramen för projektet anordnas seminarier runt om i landet på teman som knyter an till den nya asylprocessen . I samband med varje seminarium presenteras en rapport som belyser den aktuella frågan. Kommande seminarier som presenteras på projektets hemsida är: Asylsökandes syn på mötet med aktörerna i asylprocessen (Sundsvall 1 december 2006), Asyl & integration – internationell jämförelse med fokus på Kanada (Stockholm, 8 december 2006), Aktörerna i asylprocessen - utifrån ett asylsökandeperspektiv (Malmö, februari 2007) och Flykten till Sverige och EU (Göteborg, februari 2007). På varje seminarieort finns lokala kontaktpersoner för den som vill engagera sig.

2005-03-08

Nationella temagrupper i Portugal - ett gott exempel

Det nationella tematiska arbetet påbörjades i Portugal under våren 2003. Sju Nationella temagrupper har etablerats, varav två transversala, Partnerskap och Landsbygdsutveckling. De övriga fem är: Yrkesutbildning och sysselsättning för utsatta grupper, Social och yrkesmässig integration av flyktingar, invandrare och etniska minoriteter, Entreprenörskap och lokal utveckling, Arbetsplatsförnyelse och kompetensutveckling samt Förening av arbets- och familjeliv.

Temagrupperna träffas en gång i månaden under ledning av en koordinator och en s k facilitator som också ansvarar för att validering av projektresultat och produkter genomförs systematiskt samt att dessa sammanfattas och presenteras i form av policyrekommendationer.

Temagruppernas arbetssätt, och i synnerhet processen för valideringen av projektresultat/produkter, är genomtänkt och systematisk och säkerställer både produktkvalitet och ett effektivt spridning/påverkansarbete.

NTG-asyl kommer under året att etablera ett samarbete med de Nationella temagrupperna i Portugal i syfte att främja ett ömsesidigt lärande och utbyte av goda exempel.

Ladda ner Equal Product Validation Portugal 

Läs mer om Portugals mycket genomtänkta och välfungerande strategi för spridning/påverkan på Equals hemsida