Notiser Bibliotek & länkar

Avdelningen Bibliotek & länkar omfattar utöver länksamlingen bevakning av i media aktuella artiklar och tidningar/tidskrifter samt radio- och TV-program som berör asyl- och integrationsområdet. Litteratur avseende bok- och artikeltips, aktiviteter o dyl relaterade till asyl- och integrationsområdet bevakas i viss mån.

I länksamlingen återfinns länkar till forskningsinstitutioner, EU-institutioner, (frivillig-)organisationer, projekt, myndigheter samt tidningar/tidskrifter och nyhetssidor i Sverige, Europa och internationellt.

Nedan listas de senaste aktualiteterna och nyheterna som berör avdelningen Bibliotek & länkar.

Notiser Bibliotek & länkar

2009-11-16

Europeiska kulturarvet på nätet!

Den redan förra året lanserade hemsidan med europeiska kulturobjekt har vuxit, och omfattar nu närmare fem miljoner objekt. Fortfarande dominerar Frankrike (hemsidan är också från början ett franskt initiativ - med EU-finansiering), men även övriga medlemsstater finns representerade med böcker, filmer, målningar etc.

Länk till Europeana

2009-11-03

IMER Newsletter 08/09

www.migrasjonsforskning.no är adressen till den nya webbplatsen om norsk migrationsforskning. Bakom hemsidan står bl a universiteten i Bergen och Agder. En rad intressanta forskningsstudier och rapporter presenteras och aktuella konferenser och seminarier annonseras.

Läs senaste numret av IMER Newsletter

 

 

2009-10-25

Nyhetsbrev nr. 3 - Flyktingfonden & Återvändandefonden

Här kommer nyhetsbrev nummer 3 om Europeiska flyktingfonden och
Europeiska återvändandefonden.

Nyhetsbrev nr.3   

2009-09-02

Assyriska Kvinnoförbundet lanserar hemsida

Under ett års tid har Assyriska Kvinnoförbundet (AKF) arbetat med att bygga upp en hemsida som vänder sig i första hand till assyriska kvinnor. Hemsidan ska ha som funktion att upplysa och uppmärksamma frågor och verksamheter som berör assyriska kvinnor.
Länk till hemsidan www.assyrianwomen.com

2009-08-23

Nytt nummer av veckobrev från ENAR – Europeiska nätverket mot rasism

ENAR veckobrev innehåller nyheter och länkar till flera av de sakområden och frågor som berör asyl- flykting- och integrationspolitik, både i enskilda medlemsstater och på EU-nivå. I det nu aktuella veckobrevet finns också information om och länkar till det kommande europeiska temaåret 2010 mot fattigdom och social utestängning.

Läs senaste numret av veckobrevet

Prenumerera på veckobrevet

 

2009-08-14

Nytt nummer av Quantara: en progressiv Islam på väg?

Tunisien har länge betraktats som en av mest progressiva länderna i arabvärlden, bl a vad gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Enligt Amel Grami, religiös ledare, har dock nykonservativa och islamistiska tankegångar numera vunnit gehör också i Tunisien bland unga kvinnor. Läs en viktig och intressant intervju med Amel Grami i nättidningen Quantara. Tidningen, som utges med stöd av bl a tyska Goethe-institutet och Bundeszentrale für politische Bildung, innehåller också en rad andra artiklar under temat dialog med den islamska världen.

Länk till Quantara

2009-05-12

ESmail, nyhetsbrev från kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter


Facit EU 2008: Fler nya jobb, färre arbetsplatsolyckor, stärkt jämställdhet.
Senaste numret av nyhetsbrevet från ESmail innehåller bl a följande:

 • 180 miljoner människor har idag ett europeiskt sjukförsäkringskort.
 • EU sysselsättningstoppmötet överens om hur EU ska hantera den stigande arbetslösheten.
 • Sammanhållningspolitiken kommer att hjälpa Europa att komma ur krisen.
 • Ny studie om de ekonomiska konsekvenserna av utvidgningen arbetskraftens rörlighet inom EU.

Läs nyhetsbrevet här


2009-04-21

Finnish Journal of Ethnicity and Migration

Finsk tidsskrift - Finnish Journal of Ethnicity and Migration är ett akademiskt och yrkesmässig tidsskrift. Tidsskriften ges ut av Sällskapet för studier av etniska relationer och internationell migration - ETMU- och syftar till att främja och påskynda spridningen av det tvärvetenskapliga studiet av etniska relationer och internationell migration som sker i Finland och dess närområde, och där särskilt i de övriga nordiska länder. Tidningen är tre språkig (engelska, finska, svenska) och publiceras två gånger om året. Tidskriften är granskande för att garantera en hög akademisk standard. Tidskriften publiceras i samarbete med CEREN ( Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsinfors universitet), Institute of Migration (Åbo) och Population Research institutet / Väestöliitto (Helsingfors).

Finnish Journal of Ethnicity and Migration 2009, nr.1    
(Bör sparas ner innan man läser filen)

Läs mer i ETMU:s hemsida 

2009-04-20

Den kritikerrosade boken ”Konsten att vara invandrare” - Andrzej Olkiewicz

" Det är en stor utmaning att slå sig ner i en ny kultur. Boken handlar om vad man själv kan göra för att göra livet lättare och roligare i det nya landet. Tipsen är lika aktuella för invandrare i Sverige som för svenskar som planerar att arbeta eller studera utomlands.

Kan man bli lycklig i ett nytt land?

Att flytta utomlands innebär en dramatisk förändring. Plötsligt blir allt så annorlunda. Det gäller både den som har tvingats fly och den som flyttar frivilligt. Författaren har själv levt i olika länder. Han ger tankeväckande och roande exempel på vad vi själva kan göra för att göra livet lättare och roligare i det nya landet. Boken vänder sig till dig som:

-  själv redan har bytt land
-  tänker studera eller arbeta utomlands en tid 
-  lever med någon av annan nationalitet
-  har föräldrar från något annat land
-  i ditt yrke möter människor av annan etnisk bakgrund"

Läs mer om författaren och boken

2009-03-19

Integrationsminister Nyamko Sabuni i Spanien träffar tidigare partikollega. Nyhetsbrev om integration från Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyhetsbrevet, som skall utkomma varannan månad, rapporterar i detta första nummer om departementets arbete med integrationsfrågor, bl a behandlas försöksverksamheten med sfi-bonus och den dialog som regeringen inlett med frivilligorganisationerna om deras roll i mottagandet av asylsökande och flyktingar.

I Nyhetsbrevet finns också ett reportage om integrationsminister Sabunis besök i Spanien, där hon bl a träffade sin tidigare partikollega, Mauricio Rojas, numera rektor för en skola för utbildning av bl a funktionärer/handläggare och frivilligarbetare inom migrations- och integrationsområdet. Skolan, La Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación, EPIC, är ett samarbetsprojekt mellan Spanska Röda korset, Madrids stad och universitetet Rey Juan Carlos. Skolan har ett både intresseväckande och ambitiöst utbildningsprogram inom för Spaniens vidkommande, mycket aktuella politikområden.

Läs nyhetsbrevet om integration från Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Läs mer om EPIC på skolans hemsida (spanska, viss information på engelska)

2009-03-15

ESF Live - portal för samlat kunskaps och erfarenhetsutbyte inom Europeiska Social Fonden

ESF Live är en portal där man har samlat ett antal nätverk för att samla, dela och sprida erfarenheter och metoder från projekt inom ramen för Europeiska socialfondens program. Portalen finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för Europeiska socialfonden. Bland nätverken finns COPIE, som arbetar med entreprenörskap, Gender Mainstreaming är en europeisk gemenskap som arbetar med praktisk jämställdhetsintegrering.

Andra intressanta nätverk man hittar i portalen är Partnership in the ESF, Quality on Programme Management, Sound planning och Transnational cooperation. Man får även tillgång till Equal News.

Läs mer på ESF Live

2009-02-16

Qantara - hemsida för dialog med den islamiska världen

Qantara är en innehållsrik och välredigerad hemsida för dialog med den islamska världen som upprätthålls av ett antal tyska statliga institutioner: Bundeszentrale für politische Bildung, Deutsche Welle, Goethe Institut och Institut für Auslandsbeziehungen. På hemsidan kan man följa debatter och forskning om den islamska världen på en rad viktiga samhällsområden. Här finns också länkar och bibliotek, fördjupningsmaterial och ett nyhetsbrev.

Läs mer på Qantara:s hemsida

2009-02-08

En ny migrationspolitik i USA?

I nyhetsbrevet Migration News, utgivet med stöd av bl a Institutet för Europastudier vid Berkley-universitetet i Kalifornien, återfinns kommentarer och analyser av viktiga utvecklingsfrågor inom invandrings- och integrationspolitik i USA, Europa och övriga världen. I senaste numret av nyhetsbrevet diskuteras bl a den nytillträde presidenten Barak Obamas framtida migrationspolitik. Den tidigare Arizonaguvernörern Janet Napolitano har nyligen utnämnts till ansvarig för migrationsfrågor i Obamas regering, något som inte tros innebära någon större politisk kursförändring jämfört med tidigare. Det sedan länge aviserade sammanhållna invandringspolitiska reformpaketet förväntas kunna lanseras/genomföras under 2009 – 2010, men bedöms varken ha hög prioritet eller medföra politiska stridigheter.

I nyhetsbrevet diskuteras också den ekonomiska krisens konsekvenser för arbetskraftsinvandringen i och till EU, bl a i förhållande till EU:s system med ett s k blue card.

Läs mer på Migration News webbplats

Läs artikel om de viktigaste migrationspolitiska frågorna i USA och i världen.
 

2008-12-30

EU-finansierat digitalt bibliotek sprider kunskap om Europas kulturarv

Europeana är ett projekt finansierat av EU-kommissionen och EU:s medlemsstater som syftar till att öka kunskapen om Europas gemensamma kulturarv. Via projektets webbportal, som i nuläget finns i en betaversion, ska allmänheten kunna ta del av 6 miljoner digitala konstobjekt. Några objekt är världsberömda, andra enligt webbplatsen, "gömda skatter från Europas museer och gallerier, arkiv, bibliotek pch audiovisuella samlingar"

Initiativet till projektet togs 2005 av sex europeiska stats- och regeringschefer som föreslog att ett digitalt bibliotek över Europas  kulturella och vetenskapliga samlingar skulle inrättas.

Länk till betaversionen av Europeanas webbplats

2008-12-16

Tyskar allt mindre rasistiska enligt ny forskningsstudie

Rasismen minskar i Tyskland uppger den tyska tidskriften Der Spiegel och hänvisar till en nyligen utkommen studie genomförd vid universitetet i Leipzig i vilken det framkommer att xenofobi och anti-demokratiska tendenser har minskat sedan 2002 och att färre tyskar stödjer nationalistiska partier. Forskarna bakom studien- Movement in the Middle - har regelbundet frågat ut den tyska befolkningen kring deras inställning i frågorna. De har sedan jämfört de tyska staterna med varandra och sett hur inställningen skiljer sig åt mellan de östra och västra delarna av landet.

Läs artikeln i Spiegel

Artikel om motsatt uppfattning i DN där det hävdas att nazistpartier är på frammarsch i Tyskland

2008-12-15

The European Urban Knowledge Networks nyhetsbrev – urbana frågor i fokus

 The European Urban Knowledge Network (EUKN) är ett EU-finansierat initiativ som drivs av 15 medlemsstater, URBACT-programmet och den Europeiska kommissionen. Det primära målet är att sprida kunskap och erfarenheter kring urbana frågor, med syfte att stödja policymakers och praktiker att utveckla stadspolitiken och dynamiken i Europas städer.  Nätverket ger regelbundet ut ett elektroniskt nyhetsbrev, ”EUKN Research & Practice Review”, där även frågor rörande integration och social delaktighet berörs. I novembernumret av nyhetsbrevet finns bland annat följande rubriker:

 • "Local governments must start looking at cities in a different way" om hur lokala regeringar bör omvärdera sin syn på urbana frågor och tänka mer innovativt kring stadens utveckling och möjligheter.
 • ”Youth unemployment cannot be tackled without particular concern for the background of migrant youngsters” - en forskningsrapport där det framgår att andra generationens invandrare ofta är överrepresenterade i ungdomsarbetslöshetsstatistiken i många europeiska städer. I rapporten analyseras fenomenet och rekommendationer till förändringar läggs fram.
 • ”European Commission's 'Europe for Citizens Programme' project selection released” - om kommissionens strategi för att göra unionens medborgare mer delaktiga i EU:s utveckling och i vilken integrationsfrågor är högt prioriterade.

Läs hela nyhetsbrevet

2008-11-28

Webbplats för erfarenhetsspridning och opinion om migration och utveckling

Redaktionen bakom webbplatsen Migration & Development.net ser civilsamhället och dess medborgare som viktiga intressenter i utvecklingsfrågor kopplade till migration. Webbplatser erbjuder ett forum för erfarenhetsspridning och opinion kring civilsamhälleliga engagemang. NGO-organisationer runt om i världen välkomnas att sända in material kring migration och utveckling. På webbplatsen finns många kopplingar till exempelvis Metropoliskonferensen om global migration samt ett angeläget könsperspektiv på migration o integration.

Migration & Development administreras av The International Catholic Migration Commission (ICMC).

Länk till webbplatsen

2008-11-18

Media, Migration and Transnational Relations - Nordic Research Training Course, Örebro universitet våren 2009

Örebro universitet arrangerar i samarbete med forskningsnätverket Nordforsk en kurs inom forskningsfältet media, migration och transnationella relationer 30 mars - 3 april 2009. Syftet med kursen är att sammanföra internationella och nordiska migrationsforskare på olika nivåer. Kursen kommer att ta upp frågor kring bland annat:

 • Hur nationella och internationella media framställer invandrare och hur värdegrunder och etniska relationer formas utifrån detta
 • Den offentliga debatten och förhållandet mellan minoritets- och majoritetssamhället i ljuset av exempelvis händelser som den 11 september och Muhammedkarikatyrerna
 • Yttrandefriheten - som från början inrättades som ett skydd för minoriteter - och hur den problematiserats och i vissa fall fått motsatt effekt

Senaste ansökningsdag den 1 december 2008.

Kontakta Leonor Camuër för mer information om kursen: leonor.camauer@oru.se

2008-11-07

Artikel om "illegal" invandring prisbelönt i journalisttävling

EU-parlamentet utlyser årligen en tävling i journalistik där ett pris utdelas till  journalister som inom olika kategorier av media på ett förtjänstfullt  sätt synliggjort
europeiska frågor samt bidragit till en bättre förståelse för EU:s policy och institutioner. I kategorin "online media" vann finländaren Pete Pakarinen för sin artikel "A thousand bucks for a hazardous sea voyage - Europe facing a wave of immigration" som handlar om illegal invandring i EU. Artikeln tar sin utgångspunkt i en s k illegal invandrares livsfarliga väg från Afrika till Europa och Malta där han sedan tillbringade två år i ett mottagningscenter.

Läs mer om priset

Läs på Europaparlamentets webbplats en intervju med Pete Pakarinen där även
det vinnande bidraget kan laddas ner

2008-10-27

The European Anti-Poverty Networks senaste nyhetsbrev - temanummer om migration

The European Anti-Poverty Network är ett EU-finansierat nätverk som ger ut
nyhetsbrevet Network News på flera europeiska språk. Det senaste numret har
migration och EU som tema och tar bland annat upp de elva europeiska
grundprinciperna för integration
, visioner kring det franska
ordförandeskapet och de papperslösa i EU. Numret innehåller också en
intervju med Martine Roure, fransk EU-parlamentsledamot och tidigare
ordförande för Fourth World European Committee Intergroup.

Läs mer och hämta nyhetsbrevet här

2008-10-15

Papperslösas tillvaro i Sverige skildras i nyutkommen reportagebok

Stina Blomgren, journalist med en bakgrund från bl a SVT, debuterade i september som författare med boken Svart notis (Atlas förlag) i vilken hon beskriver de papperslösas verkligenhet i Sverige. Uppmärksammade skandaler med papperslösa som arbetat under slavliknande förhållanden i byggindustrin tas bland annat upp i boken. De ansvariga kommer ofta lindrigt undan, hävdar Blomgren som genom intervjuer i boken ställt några av dem mot väggen.

Blomgren har tidigare dokumenterat de papperslösas verklighet i Dagens Nyheter, SVT:s Dokument Inifrån, Aktuellt, Rapport och Faktum. Hennes engagemang för papperslösa väcktes redan i tonåren.

Läs recension av boken i Hallands nyheter

Läs recension av boken i Expressen

Köp boken här

2008-10-10

Tankeväckande om migration från tidskriften Fronesis

Den samhällsorienterade tidskriften Fronesis har migration som tema i ett av sina senaste nummer. Skribenter från både Sverige och övriga världen skriver om konsekvenserna av att allt fler människor rör sig över gränserna. Många artiklar i temanumret fungerar som tankeväckande, kritiska kommentarer till den nyutkomna rapporten från Globaliseringsrådet. Här finns alla konflikter mellan liberalismens frihetsbudskap och välfärds-/nationalstatens egoism blottlagda och här åberopas både Marx och Bourdieu för att påvisa de stora, globala orättvisorna. Vad man som läsare efterlyser är måhända konstruktiva förslag på lösningar. 

Läs mer om och köp temanumret här

2008-09-29

Vinnarna utsedda i EU-kommissionens fototävling på temat interkulturell dialog

Förra veckan korades vinnarna i fototävlingen Cultures on my street som utlysts av EU-kommissionen som ett led i året för interkulturell dialog 2008. Tävlingen gick ut på att visuellt porträttera temat interkulturell dialog i sitt närområde. Över 2000 bidrag skickades in till tävlingen. Jospeh Smith från Malta utsågs till vinnare för sin bild Village cobbler på vilken en lokal handelsman porträtteras i sin lilla butik som tillhandahåller ett virvarr av skor, verktyg, religiösa prydnadsföremål och posters på Elvis till försäljning. Butiken är en populär lokal mötesplats. Samtliga vinnande bilder på de interkulturella mötena runt om i EU visas i Bryssel fram till 31 oktober, därefter kommer utställningen att visas på fler platser runt om i Europa.

Läs mer och se alla de vinnande fotografierna här

Läs tidigare artikel på temaasyl.se om det Europeiska året för interkulturell dialog

Foto: Jospeh Smith 

2008-09-19

Mixed flows - från Valparaiso till Sverige och tillbaka

Runt 10 000 chilenska invandrare från Valparaiso kom till Sverige under 1980-talet. De flesta flydde undan ekonomisk misär och fattigdom, och få var politiskt förföljda. Idag är kontakterna mellan Valparaiso och Sverige livliga och i SR:s program Godmorgon världen berättar Lars Palmgren om ett "lillsverige" i Chile - och om de olika vägar och skäl som Valparaisoborna använde för att komma till drömlandet Sverige. Berättelsen kan också ses som ett intressant exempel på cirkulär migration, med både mörka och ljusa sidor.
 
Lyssna på programmet

Läs tidigare artiklar om mixed flows

2008-09-19

Forskningstidskriften Aktuellt om migration reviderad

Forskningstidskriften Aktuellt om migration som ges ut av Immigrant Institutet har reviderats och finns nu på en ny plattform. Tidskriften är interaktiv och materialet granskas av redaktionen allt eftersom det kommer in. Forskningsartiklar som publiceras är granskade av andra forskare medan icke-granskat material som bedöms ha läsvärde, läggs in under sektionen ”Debatt”. En notissektion med IMER-nyheter kommer också att finnas webbplatsen. Intresserade välkomnas att antingen skriva egna artiklar eller medverka som granskare av andras artiklar.

Länk till Aktuellt om migration

2008-08-29

European Urban Knowledge Network - ett europeiskt initiativ för integration och social sammanhållning

The European Urban Knowledge Network (EUKN) är ett EU-finansierat initiativ som drivs av 15 medlemsstater, URBACT-programmet och den Europeiska kommissionen. Det primära målet är att sprida kunskap och erfarenheter kring urbana frågor, med syfte att stödja policymakers och praktiker att utveckla stadspolitiken och således vitaliteten i Europas städer. 

Nätverket ger regelbundet ut ett elektroniskt nyhetsbrev, ”EUKN Research & Practice Review”, där även frågor rörande integration och social delaktighet berörs. Den 22-23 september håller nätverket en internationell konferens i Rotterdam under rubriken 'Cities of Opportunity - the urban promise of upward social mobility', där bl.a. statssekreterare Christer Hallerby från det svenska integrationsdepartementet deltar.

Länk till EUKN:s hemsida och nyhetsbrev

Läs mer om konferensen i Rotterdam

2008-06-25

Konsten att vara invandrare

Andrzej Olkiewicz flydde som nittonåring från det kommunistiska Polen, hamnade först som asylsökande i Danmark och därefter som invandrare i Sverige. Året var 1957 och Olkiewicz har under de drygt 50 åren som förflutit samlat på sig en hel del erfarenheter av att vara invandrare, erfarenheter som han delger läsarna i boken Konsten att vara invandrare. Boken är en i viss mån politiskt inkorrekt – men insiktsfull – redovisning av vardagliga, mänskliga möten och tillkortakommanden under ett långt invandrarliv i Sverige, ett Sverige som enligt Olkiewicz i vissa frågor är förbluffande likt de andra länder och kulturer som han levt i, och som inte heller förändrats så mycket under de fem decennierna som svenskarna själva tycks tro.

Jämfört med många förklaringar och rekommendationer som återfinns i utredningar och forskningsstudier om invandrares möte med det nya landet är Olkiewicz vardagsnära och pragmatisk, osentimental och handfast. Somt kan tyckas vara alltför lättviktigt eller trivialt, men representerar en självupplevd verklighet och kan säkerligen underlätta en ömsesidig förståelse mellan den nyanlände invandraren och hans eller hennes – svenska? – granne, kärlek eller arbetskamrat.

Beställ boken Konsten att vara invandrare och läs mer om författaren här

Läs om den av NTG-asyl & integration initierade forskningsstudien Talking about integration. Discourses, alliances and theories on labour market integration in Sweden

2008-06-04

Ny webbsida om genus och migration

Ge.M.IC är ett forskningsprojekt under EU:s sjunde ramprogram som undersöker sambandet mellan genus, migration och interkulturell interaktion i södra Europa. Projektet koordineras av Centre for Gender Studies vid Pateion University i Grekland, men har partners från universitet i Bulgarien, Rumänien, Turkiet, Makedonien, Spanien, Italien och Cypern. Som en del i projektet har en interaktiv webbsida lanserats. Sidan innehåller bl.a. ett e-bibliotek men länkar till relevanta rapporter och skrifter och ett forum där allmänheten kan publicera sina åsikter eller berätta om sina erfarenheter. Så småningom kommer även projektets egna forskningsrapporter att publiceras på sidan.
 
Ge.M.IC kommer framförallt att inrikta sig på tvärvetenskaplig forskning om hur migration och kulturell mångfald inverkar på genusrelationer i såväl värd- som transit-och ursprungsländer. Sex tematiska områden har särskilt identifierats: representation av nationella identiteter och media, utbildning, urbana sociala rum och rörelser (urban social spaces and movements), religion, våld och familj.
 
Till projektets hemsida

2008-05-26

Nyutkommen reportagebok: De papperslösa och de aningslösa – om det mänskliga slöseriet

Kristina Mattsson har skrivit en bok om de papperslösa, det vill säga människor som uppehåller sig illegalt i Sverige. Av de asylsökande som får avslag väljer mer än hälften att stanna kvar och arbeta i den svarta ekonomin. Hon påpekar att Sverige hör till de länder i Europa som är sämst på att erkänna de papperslösas mänskliga rättigheter. Det betyder att papperslösa flyktingar inte kan arbeta och betala skatt, vilket både flyktingar och samhällsekonomin förlorar på. Kristina Mattsson föreslår därför i sin reportagebok att vi ska betrakta den papperslösa arbetskraften som en resurs i stället för att hålla fast vid bilden av offer. Hon anser att länderna i västra Europa måste ta ett steg i taget för att åstadkomma detta, det första är att låta dem som redan arbetar här att få tillstånd att göra det. 

Läs recension av boken i Svenska Dagbladet

Läs Maciej Zarembas recension av boken i Dagens Nyheter

2008-02-25

Svensk webbplats ger inblick i EU:s nya grundfördrag

SIEPS, Svenska institutet för euroapolitiska studier, har lanserat en webbplats om EU:s nya grundfördrag, det s.k. Lissabonfördraget. På webbplatsen presenteras fördraget i en konsoliderad version av EU-fördragen och fördjupad analys av dess innehåll. Det övergripande syftet med webbplatsen är att förstå på vilket sätt det nya fördraget innebär en förändring av Europeiska unionen som den ser ut idag. Utgångspunkten är den förestående ratificeringsprocessen, vilken förväntas pågå till 2009, och ett brett behov av saklig information om det nya fördragets innehåll och förväntade betydelse.

Webbplatsen ska fungera som ett pedagogiskt hjälpmedel för beslutsfattare på olika nivåer, tjänstemän, forskare och den intresserade allmänheten, och innehåller material i form av artiklar, rapporter och länkar. I takt med att ratificeringsprocessen av fördraget fortskrider kommer sidan att utvecklas och fördjupas.

Till webbplatsen

2008-02-13

Länsstyrelsernas gemensamma webbplats inom området för integration uppdaterad

Länsstyrelserna har förnyat och uppdaterat avsnittet som gäller integrationsområdet på sin gemensamma webbplats.

På de nya webbsidorna finns aktuell information om nyanlända flyktingar och invandrare, mottagningsstatistik, lagar och regler, förutsättningar och mål för introduktionsarbetet med nyanlända, information om mänskliga rättigheter och antidiskriminering, användbara länkar m.m.

På webbsidan kommer det även att finnas en fortlöpande bevakning av nyheter och aktuell information som berör integrationsområdet.

Till Länsstyrelsens integrationssida

2008-01-28

Euronews rapporterar om den irakiska flyktinginvandringen till Sverige

EuroNews är en europeisk nyhetskanal som rapporterar om världsnyheter utifrån ett europeiska perpektiv. De har nyligen i ett TV-reportage uppmärksammat att Sverige tar emot fler irakiska flyktingar än något annat land utanför Mellan Östern-regionen. I reportaget kommer flyktingar till tals, liksom Södertäljes kommunalråd Anders Lago (s) och migrationsminister Tobias Billström (m).

Se reportaget här.

2008-01-04

Temarapport om migrationens effekter i The Economist

Tidningen The Economist gav den tredje januari ut en speciell temarapport om migration i en allt mer globaliserad värld. Artiklarna i rapporten argumenterar för att såväl utvandringsländer, invandringsländer och migranter har klarat sig bra under de senaste decenniernas ökning av migrationsströmmarna.

Artiklarna handlar om det ökande motståndet mot invandring i många länder på båda sidorna av Atlanten, effekterna på utvandringsländer, möjligheten till cirkulär migration, illegal invandring m.m.

Läs mer på The Economists hemsida.

2007-12-12

Tema rasism i Axess Magasin

Axess nummer 9 2007 har tema rasism. Johan Lundberg, chefredaktör, skriver i ledaren att rastänkande är inte ett fenomen begränsat till västvärlden. "För att förstå rasismens väsen tittar vi i detta nummers tema på exempel från olika delar av världen, vilka sällan belyses i svenska medier."

Axess magasin har valt att genomgående se rasismen som partikulär snarare än strukturell. Istället för att förklara all rasism med teorier om västerländsk imperialism koncentrerar sig numret på förutsättningarna i varje specifikt fall.

Flera av artiklarna finns att läsa på Axess hemsida.

2007-11-26

Fokus på migration i senaste numret av The Economist

I senaste numret av The Economist (24:e november) finns flera artiklar om migration. Europa har det senaste decenniet haft mer invandring är USA. Artikeln The trouble with migrants tar upp frågan om varför politiker och invånare i Europa oroar sig så mycket över invandringen. Fear of foreigners handlar om den inomeuropeiska migrationen från de nya EU-länderna i östra Europa till västra Europa.

Numret innehåller också reportage från Kanada och Japan. Kanada ses ofta som en förebild när det gäller migrations- och integrationspolitik, men Not such a warm welcome ger en bild av den temporära arbetskraftsinvandringen som inte är enbart positiv.

2007-11-03

Nytt nyhetsbrev från FAS

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har nyligen publicerat sitt fjärde nyhetsbrev för året. Nyhetsbrevet innehåller information om vad som händer på FAS, utlysningar, konferenser, internationella kontakter m.m. I det senaste numret ingår bl.a. tips om hur man får hjälp med att söka EU-finansiering för verksamhet inom FAS ansvarsområden.

Ladda ned det senaste nyhetsbrevet här 

2007-10-17

IOM International Organization for Migration sammanställer sina utgivna och världsomspännande publikationer

Den internationella organisationen för migration, IOM, utkom nyligen med en katalog över publikationer som organisationen och dess fältkontor världen över gett ut sedan mitten av 1990-talet. Varje titel ger läsaren en översikt av innehållet i publikationen samt bibliografiska detaljer om utgåvan. I katalogen listas även kommande publikationer, som ännu ej lanserats. Publikationerna är utgivna på flera olika språk. På baksidan av katalogen finns ett beställningsformulär.

Läs mer och ladda ner katalogen på IOM:s hemsida

För att beställa trycka exemplar av publikationskatalogen, kontakta:

International Organization for Migration
Publications Unit
17 route des Morillons, 1211 Geneva, Switzerland
E-mail: publications@iom.int

2007-09-18

Temaserie på webbplats om svenskt arbetsliv

Sunt liv är ett arbetsmiljöprogram riktat till kommuner och landsting. AFA Försäkring står bakom programmet och webbplatsen. Uppdragsgivare är Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, OFR (Offentliganställdas Förhandlingsråd) och SACO. På webbplatsen suntliv.nu pågår just nu en temaserie, Destination svenskt arbetsliv, som samlar artiklar och fakta kring utlandsföddas möjligheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Ur inledningen till temaserien:

Mer än var tionde som arbetar inom kommuner och landsting är utrikes född och andelen ökar stadigt. Hur tar man sig in i det svenska arbetslivet om man är utrikes född? Hur påverkar det ens möjligheter på jobbet? Det diskuteras i suntliv.nu:s nya temaserie 'Destination svenskt arbetsliv'.

Läs mer på suntliv.nu

2007-09-12

Nyutkommen bok: I Sveriges väntrum - om pressade politiker, flyktingar och ett land i förvandling

DN-journalisten Lasse Granestrand som mellan åren 2003 till 2007 i en reportageserie följde en grupp flyktingars kamp för att få asyl i Sverige har nu utkommit med en bok där han belyser flyktingfrågan utifrån ett historiskt perspektiv.  Boken, I Sveriges väntrum, har samma titel som reportageserien.

Beställ boken på adlibris.se 

Boken recenseras på DN:s ledarsida den 7 september 

Läs reportageserien I Sveriges väntrum på dn.se

2007-08-20

Årets utgåva av Flyktningeregnskapet finns att beställa

Norska frivilligorganisationen Flyktinghjelpen ger årligen ut publikationen Flyktningeregnskapet som fungerar som ett uppslagsverk för alla som arbetar med flyktingrelaterade frågor. Publikationen ger en översikt av världens flyktingsituation med fakta, tal och tendenser samt övrigt aktuellt relaterat till människor på flykt. Globala och regionala trender analyseras och publikationen innehåller dessutom bakgrundartiklar om 83 länder, bland annat om ignorerade flyktinggrupper, norsk och europeisk flyktingpolitik, murar mot flyktingar och militär-civilt arbete. Vidare ger publikationer en översikt av begrepp, förkortningar och konventioner samt norska, regionala och internationella regelverk.  Flyktningeregnskapet består av 200 illustrerade sidor med foton, kartor och grafik.

Läs mer och beställ publikationen på flyktinghjelpen.no

2007-07-03

Schablonbilden av flyktingsmugglaren ifrågasatt i artikel

Journalisten och ledamoten i NTG-asyl & integrations referensgrupp Per Wirtén skriver i en tänkvärd artikel i Expressen om flyktingsmuggling, bland annat med utgångspunkt från två i Sverige bosatta flyktingsmugglare och deras verksamhet. I artikeln avlivas myten om smugglaren som en profithungrig och hänsynslös, kriminell person.

Wirtén knyter an till en nyligen utkommen doktorsavhandling, Navigating borders. Inside Perspectives on the Process of Human Smuggling into the Netherlands av den holländska sociologen Ilse van Liempt i vilken ett 50-tal smugglade har intervjuats. Genom intervjuerna ger van Liempt en bild av de som arbetar med människosmuggling och de som använt sig av deras tjänster. van Liempt finner bland sina informanter endast något enstaka fall av påtvingad smuggling eller annan brottslig verksamhet. Smugglingen beskrivs istället som en väl organiserad marknad där konkurrens råder, ofta till den smugglades fördel. Schablonbilden av den smugglade som offer bleknar alltmer, menar Wirtén i sin kommentar till van Liempts studie.

Läs hela artikeln på expressen.se 

Länk till abstract av Navigating borders. Inside Perspectives on the Process of Human Smuggling into the Netherlands och Ilse van Liempts slutsatser på organisationen IMISCOE:s hemsida

Beställ van Liempts avhandling via Amsterdam University Press

2007-06-29

Litteratur om Europa reas ut

SNS, Studieförbundet för Näringsliv och samhälle rear under sommaren ut böcker om Europa och EU. Bland titlarna märks:

 • Europa, quo vadis?
 • Destination Europa. En kontinents politiska och ekonomiska utveckling
 • Integration som problemlösning. En introduktion till teorier om europeisk integration
 • Ekonomin i EU

Läs mer och beställ på SNS:s hemsida

2007-06-18

Nyutkommen reportagebok om livet på en svensk flyktingförläggning

Journalisten Hanna Sofia Öberg mottog nyligen Röda korsets journalistpris för sina reportage från en flyktingförläggning i Småland. Öberg tog under ett år tjänsteledigt från sitt arbete som journalist på Norrköpings tidningar för att bo på och skildra livet vid en flyktingförläggning i Hultsfred. Reportagen har sammanställts i en bok som ges ut på Pocky förlag under namnet Glömda.

Läs mer och ladda ner artikelserien på Röda korsets hemsida 

Läs recension av boken i Svenska Dagbladet

Beställ boken på Adlibris.se 

2007-06-17

"Våra rötter i Bosnien, våra fötter i Sverige"

Ett bosniskt par som flydde till Sverige under kriget på Balkan har gemensamt skrivit en bok om sina erfarenheter av mötet med Sverige - Våra rötter i Bosnien, våra fötter i Sverige. Paret Sead och Emina Chevan, båda akademiker, kom till Sverige 1992 och bosatte sig i Karlskrona där de fortfarande bor kvar. De är i dag aktiva inom olika lokala projektverksamheter för nyanlända flyktingar. Historierna som paret berättar i sin bok är från början löpande publicerade i Blekinge Läns Tidning. 

Läs mer om boken samt se tv-inslag på SVT:s hemsida

2007-06-16

Nyutkommen bok om den europeiska integrationen

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) höll sin årskonferens i november 2006 på temat Why Europe? Possibilities and limits of European integration. I maj utkom en volym med samlade bidrag från konferensens deltagare. Bland de medverkande märks bland andra Andreas Føllesdal vid Norwegian Centre for Human Rights i Oslo, Fredrik Langdal och Göran von Sydow vid Sieps samt Andrew Moravcsik vid Princeton University.

Läs mer på Sieps hemsida

2007-06-15

Artikel i internationell tidskrift om regulariseringsprogram för papperslösa immigranter

Migration Letters är en internationell tidskrift som utkommer med två nummer per år. Ämnena spänner över ett brett fält av migrationsfrågor och i redaktionen ingår forskare från hela världen. I 2007 års första nummer publiceras artikeln Regularization programs for undocumented migrants av Sebastian Sunderhaus, tysk frilansjournalist för närvarande involverad i ett forskningsprojekt om migration. Sunderhaus artikel sammanfattar hans studie som beskriver och analyserar utkomsten av regulariseringsprogram (även kallade amnestier och legaliseringar) för papperslösa migranter i 16 länder spridda över alla kontinenter. Artikeln ger också en analys av hur regeringar i framtiden kommer att hantera det växande flödet av papperslösa immigranter.

Läs artikeln 

Läs om och lyssna på P1-programmet Konflikts reportage om papperslösa den 2 juni 2007

2007-06-15

Migrationsverket lanserar elektroniskt nyhetsbrev om EU-fonder

Sekretariatet för Flyktingfonden på Migrationsverket har tagit initiativ till nyhetsbrevet, som lanserades den 11 juni och kommer att skickas ut en gång i månaden med undantag för sommarmånaderna. Nyhetsbrevet vänder sig till alla som är intresserade av att medverka i utvecklingen av det svenska asylsystemet och flyktingmottagandet. Brevet kommer att bevaka aktiviteter inom Flyktingfonden (ERF II) samt de två nya fonderna ERF III och Återvändandefonden som lanseras 2008. Samtliga fonder förvaltas av Migrationsverket.

Läs mer och anmäl prenumeration på Migrationsverkets hemsida

Hämta första numret på Migrationsverkets hemsida 

2007-06-07

Migrationsverkets nya generaldirektör intervjuad

Lördagen den 2 juni intervjuades Migrationsverkets nytillträdde generaldirektör Dan Eliasson i Ekots lördagsintervju. Han fick bland annat frågor om kommunernas ansvar för att ta emot ensamkommande barn och det ökade antalet asylsökande från Irak.

Lyssna på intervjun på Ekots hemsida

Läs mer om utnämningen av Dan Eliasson till generaldirektör

2007-06-05

Litauisk journalist avslöjar grova missförhållanden i migrantarbetares arbets- och levnadsförhållanden i Storbritannien

Brittiska BBC har låtit den litauiske journalisten Audrius Lelkaitis wallraffa i den brittiska låglöneindustrin. Under en månads tid filmade Lelkaitis med dold kamera sina erfarenheter av levnads- och arbetsförhållandena för de migrantarbetare som kommer till Storbritannien med förhoppningar om att göra en god förtjänst. Lelkaitis resa började i hemlandet där han kontaktade en organisation som utlovade ett heltidsarbete till brittisk minimilön i staden Hull mot att Lelkaitis betalade 180 pund (ca 2500 kr). Efter att ha anlänt till Storbritannien tvingades han betala ytterligare en summa pengar men det utlovade arbetet fanns sedan inte i Hull när han väl anlände dit och träffade arrangörerna. Istället flyttades Lelkaitis till North Yorkshire där han blev inhyst på en ombyggd gård tillsammans med andra migrantarbetare och fick bo under mycket primitiva förhållanden. Hyran på närmare motsvarande 3000 kr i månaden drogs från lönen men redovisades inte på lönespecifikationerna. Likaså drogs ”skulder” av från lönen vilket ledde till en sammanlagd nettoinkomst på 47 pund (ca 650 kr) för 128 timmars arbete. Lelkaitis tvingades arbeta långa pass och timlönen låg under de lagstadgade miniminivåerna.

Läs mer på BBC:s hemsida samt se även övrigt om trafficking i Storbritannien 

Läs mer om debatten i efterdyningarna av att reportaget offentliggjorts

2007-06-04

Ny boktitel utgiven av forskarnätverk - "The Dynamics of International Migration and Settlement in Europe – A State of the Art"

IMISCOE är ett EU-finansierat forskarnätverk i vilket 400 forskare från 22 europeiska länder ingår, bland dem företrädare för Stockholms universitet. Huvudlinjerna i den forskning som nätverket bedriver är migration, integration och social sammanhållning. Nyligen har nätverket i samarbete med Amsterdam University Press påbörjat ett publikationsprogram i vilket ingår ett online-bibliotek, utkast publicerade på IMISCOE:s hemsida samt en bokserie. IMISCOE Joint Studies är en särskild serie publikationer som bygger på samarbeten mellan nätverkets medlemmar och riktar sig till en bred målgrupp. Första utgåvan i Joint Studies är titeln The Dynamics of International Migration and Settlement in Europe – A State of the Art om nya migrationsprocesser och immigrantgrupper i Europa.

Beställ The Dynamics of International Migration och läs mer om Joint Studies på Amsterdam University Press hemsida

2007-05-22

BBC skriver om hur afrikaner skickas tillbaka inom en vecka efter ankomst till Kanarieöarna

Den svenska journalisten Anna-Karin Florén skrev nyligen för Tema asyl & integrations räkning om de unga migranter hon träffat på en resa i Senegal och som spanska myndigheter under falska förespeglingar skickade tillbaka med flyg till Senegal.

BBC skriver nu i en artikel hur afrikaner, mestadels senegaleser, skickas hem direkt efter ankomst till Kanarieöarna. Den Spanska regeringen repatrierade över 750 migranter som plockades upp nyligen utanför Kanarieöarna. Den senaste tidens stora antal migranter skylls på att EU:s gränsmyndighet FRONTEX inte längre patrullerar gränsområdet.

Läs artikeln på BBC News hemsida.

Läs Anna-Karin Floréns artikel.

2007-05-11

Bokseminarium och diskussion om Europas framtid med lundaprofessorerna Christer Jönsson, Sven Tägil och Gunnar Törnqvist den 22 maj

"En dryg månad före stora EU-toppmötet har Frankrike fått en, med franska mått mätt, EU-vänlig president. Och här hemma är svenskarna mer EU-positiva än någonsin. Ser det ljust ut för Europa nu?

Välkommen till en diskussion om Europas framtid med lundaprofessorerna Christer Jönsson, Sven Tägil och Gunnar Törnqvist. Som grund för diskussionen ligger deras nyutkomna bok Europa, quo vadis? Integration och splittring i tid och rum."

Läs mer på arrangörens hemsida

2007-05-09

Ny skrift om EU:s flyktingpolitik från Utrikespolitiska institutet

I serien "Världspolitikens Dagsfrågor" ger Utrikespolitiska Institutet ut skriften EU och flyktingarna. Skriften ger en god bild av de olika delar som utgör EU:s gemensamma politik - från gränskontroller till biståndsprojekt.

"..Sedan 1987 har sju miljoner människor sökt asyl i EU-länderna. Fyra femtedelar av dem fick avslag men många har blivit kvar. På senare år har EU – via visumtvång och olika restriktioner – gjort det svårare för människor på flykt att söka skydd inom unionen. Det har lett till att allt fler kommer hit på illegal väg. Samtidigt försöker EU genom biståndsprojekt, handelsförmåner och andra stödåtgärder förmå så många som möjligt att stanna kvar nära sina hemländer..."

Skriften är författad av Sanna Vestin som är frilansjournalist med flyktingfrågor som specialitet. 2006 gav hon ut boken "Flyktingfällan".

2007-05-08

Hotar Islam Europas grundläggande värden? - nytt tema på Eurotopics

Är Islam förenligt med Europas grundläggande värden? Och är lösningen på debatter om slöjan, terrorism och Turkiets eventuella medlemskap i EU utvecklandet av en form av "Euro-Islam"? Kring dessa frågor har eurotopics samlat en rad artiklar från framstående forskare på området. Läs bland annat On the road to Euro-Islam? av Juliane Gunardono, Religion, European secular identities and European integration, av José Casanova och Islam in Europe – The Exception to the Rule?, av Olivier Roy.

Eurotopics är ett projekt under det tyska "Federal Agency for Civic Education", vars mål är att skapa ett ökat demokratiskt engagemang och deltagande i den europeiska och nationella politiska debatten.

Länk till eurotopics tema om Euro-Islam

2007-03-27

Projekt stödjer inrättande av migrationsmuseer

FN-organet UNESCO och International Organization for Migration (IOM) har uppmärksammat den växande trenden att inrätta migrationsmuseer runt om i världen och därför inlett ett samarbete för att främja utvecklandet av sådana museer. Man menar att migrationsmuseer är viktiga då de skulle samla, säkerställa, uppmärksamma och tillgängliggöra de särskilda element som relaterar till immigranternas kultur och historia. Det första steget i UNESCO:s och IOM:s samarbetsprojektet var  ett möte mellan experter och representanter från tio länder som deltar i projektet. Experterna kartlade existerande museer och aktiviteter i vardande. Mötet gav ett unikt tillfälle att inrätta ett internationellt nätverk av specialister och representanter från existerande migrationsmuseer samt representanter från länder som önskade inrätta sådana. Även representanter från immigrantsamhällen och från utbildnings- och vetenskapsväsende är viktiga delegater i nätverket.

Sverige deltar i projektet och samarbetspartners är Immigrant-institutet, Världskulturmuseet och Mångkulturellt centrum.

Läs mer om Migration Museums på projektets hemsida

2007-03-21

Artikel om papperslösa immigranter i Italien

Journalisten Fabrizio Gatti väckte stor uppmärksamhet i italiensk press hösten 2006 med sitt avslöjande reportage från italienska tomatplantage där papperslösa immigranter arbetar under närmast slavliknande förhållanden. Gatti wallraffade under flera veckor på plantagen och utgav sig för att vara rumän och vit sydafrikan. Hans reportage ledde till att det politiska etablissemanget och fackföreningarna i Italien gav sig in i debatten om de papperslösas villkor. Med utgångspunkt i Gattis avslöjanden redovisar Giulia Laganà, verksam vid den brysselbaserade frivillignätverket Solidar, i en artikel förhållandena på plantagen samt EU:s inställning till den s k irreguljära invandringen.

Läs artikeln, publicerad på den tjeckiska nyhetsportalen Migration Online 

2007-03-05

Amerikanska Time skriver om europeisk integrationspolitik

En artikel i amerikanska Time i februari, The many faces of Europe, granskar några av de europeiska ländernas integrationspolitik och hur synen på mångkulturalism och assimilation förändrats över tid. Sverige nämns - kanske något överraskande numera - som ett gott exempel vad gäller modersmålsundervisning. Även utnämningen av integrationsminister Nyamko Sabuni kommenteras i artikeln.

Läs artikeln på Times hemsida 

Läs om tidigare artikel i New York Times i vilken den svenska välfärds- och integrationspolitiken granskas  

Läs om Migration Policy Groups rankning av de viktigaste migrationspolitiska frågorna 2006

2007-02-22

"Immigrants: Your Country Needs Them"

Philippe Legrain, brittisk journalist och författare specialiserad på globalisering, migration och europeiska frågor och med ett förflutet på bl a ansedda tidskriften The Economist, utkom i januari med boken Immigrants: Your Country Needs Them som hyllats i brittisk media. Boken handlar om den globala migrationen, de faktorer som påverkar människor att emigrera och de ekonomiska effekter som migrationen får, både för de länder som människor lämnar och för mottagarländerna. Legrain kombinerar reportage från runt om i världen med socioekonomiska analyser samt belyser politiska och kulturella aktualiteter.

Läs mer om boken och se recensioner på Legrains hemsida 

Läs recension av boken i Svd

Beställ boken på adlibris.se

2007-02-20

“The ship saved my life, but Germany took my dream hostage”

Under hösten 2006 utkom boken Not Guilty: We Versus Them, the Experience of an African Refugee skriven av  Ayaba Cho Lucas, flykting från Afrika som lever i exil i Tyskland. Boken beskriver utifrån offrets synvinkel Lucas mödosamma flykt från Afrika. Gömd ombord på ett skepp med stöldgods vistades han under 30 dagar på resan över Atlanten för att slutligen nå en portugisisk hamn och sedermera Tyskland. Under livet i exil har Lucas tvingats möta ett brutalt förtryck från polisen och ny-nazister. I sin bok söker han analysera den rädsla och den osäkerhet som många européer känner inför de flyktingar som lever i Europa. Boken tillägnas särskilt de afrikanska flyktingar som sökt skydd i Tyskland och dödats av tysk polis.

Utdrag ur boken:

“We colonised no country, kidnapped no one to toil for us, enslaved no people, segregated no one, racially attacked non, imprisoned no one and dropped no bombs on any country. We took no peoples' land, didnt kill a single jew or arab. Weighing us on an honest scale therfore, we are NOT GUILTY”

Ayaba Cho Lucas föddes 1972 i Kamerun, Afrika och flydde till Tyskland 1998. Under hösten 2006 har han lanserat sin bok under en föreläsningsturné i Tyskland som fortsätter under 2007.

Läs mer på The Voice Refugee Forums hemsida 

Beställ boken på adlibris.se

2007-02-08

Ny antologi om mångkultur i Sverige och Danmark

Forskningsantologin Bortom stereotyperna? Invandrare och integration i Danmark och Sverige innehåller en rad intressanta inlägg i debatten om hur frågor om integration, assimilation och mångkulturalism behandlas i Sverige respektive Danmark. Hur beskrivs situationen för invandrare i respektive land i svenska medier och vice versa? Vad sägs egentligen i debatt och politik?  Centrum för Danmarkstudier vid Lunds universitet har publicerat en angelägen och intresseväckande antologi med bidrag från forskare från de båda grannländerna.

Läs mer om boken, beställ den och läs recensioner på Centrum för Danmarksstudiers hemsida

2007-02-06

Debatt om mångkulturalism på webbplatsen signandsight.com

www.signandsight.com är en Berlin-baserad redaktion  som sammanfattar, översätter och publicerar artiklar inom aktuella ämnen från en rad kända debattörer och intellektuella, bland andra Timothy Garton Ash, Daniel Cohn-Bednit, Orhan Pamuk, Marcel Reich-Ranicki och Joschka Fischer. Syftet är att främja transeuropeiska debatter och skapa en europeisk publik sfär. 

Under vinjetten Redaktionens val ligger i februari artikeln The multicultural Issue vilken handlar om vilken ”sida” väst skall stödja i den europeiska debatten om mångkulturalism etc: moderata islamister eller "dissidenter" som Ayaan Hirsi Ali? Den franske författaren Pascal Bruckner har, med utgångspunkt från boken Murder in Amsterdam, gått i polemik med Ayaan Hirsi Ali och recensenterna av hennes bok och därmed inlett en livlig debatt i frågan.

Till sidan om debatten

2007-01-22

Brittisk teatergrupp skildrar asyltillvaron

Den brittiska teatergruppen iceandfire initierade under 2006 teaterföreställningar om asyltillvaron. Projektet Asylum Monologues syftar till att berätta om det brittiska asylsystemet genom personliga vittnesmål, förmedlade av asylsökande och flyktingar som lever i exil i Storbritannien. Projektet genomförs i samarbete med skådespelarnätverket Actors For Refugees. Teatergruppen har också satt upp föreställningen Crocodile Seeking Refuge vars handling kretsar kring ett antal asylsökande i Storbritannien och deras flyktingadvokat, en kvinna som blir mer och mer engagerad i sitt arbete, så till den grad att hennes privatliv havererar. Iceandfire leder också regelbundet en sångkör för flyktingar och asylsökande där de kan mötas och bland annat öva på sin engelska.

Läs mer på iceandfires hemsida 

2007-01-19

Konsthögskolan Valand i Göteborg stödjer Nätverket Asyls arbete

Konsthögskolan Valand i Göteborg har inlett ett samarbete med Nätverket Asyl. Grafiska verk gjorda av gömda asylsökande/flyktingar och etablerade konstnärer ingår nu i de s k grafiska portföljer som konsthögskolan gett ut sedan 1940-talet. Intäkterna från försäljningen går till de gömda asylsökande/flyktingarsom deltar i projektet och till Nätverket Asyls arbete.

Läs mer på Valands hemsida och se bilder på grafiska blad från portföljerna

2007-01-08

Radikale Venstre i Danmark lägger fram förslag om danska fristäder för exil-författare

Författare som på grund av sitt författarskap tvingats leva i exil borde få möjlighet att komma till Danmark, föreslår partiet Radikale Venstre. Reformen skulle innebära att Köpenhamn och flera andra städer öppnar sina portar för exil-författare och deras familjer samt att de får ett statligt stipendium på 200 000 danska kronor, motsvarande   27 000 euro. Partiet har lagt fram förslaget i parlamentet med stöd från den världsomspännande organisationen International City of Refuge Network (ICORN) som stödjer städer och regioner i att arbeta för bevarandet av yttrandefriheten. Radikale Venstre tror att åtgärden kommer att främja Danmarks rykte som ett land som engarerar sig för yttrandefriheten. Jurister ifrågasätter dock behovet av en särskild lag som skyddar författare och menar att landets asyllagar redan tillåter författare att söka asyl.

Ett liknande arrangemang som det Radikale Venstre föreslår finns redan via Svenska PEN. De delar årligen ut det sk Tucholskypriset till en förtjänt författare som lever i exil eller under hot i sitt land på grund av sitt litterära arbete. Priset ger författaren möjlighet att under en period arbeta i lugn och ro i Sverige.

Läs mer om Radikale Venstres förslag på Danmarks hemsida

2007-01-03

UNHCR ger ut ny samling av flykting- och folkrätt

UNHCR har publicerat en ny engelskspråkig samling av internationella konventioner och andra folkrättsliga instrument som är av betydelse för flyktingar. Samlingen, Collection of International Instruments and Other Legal Texts Concerning Refugees and Others of Concern to UNHCR, är en uppdatering av en motsvarande samling från 1995 och innehåller såväl globala som regionala skyddsinstrument. Bland annat är alla EU-direktiv rörande det gemensamma europeiska asylsystemet inkluderade. Den nya samlingen finns än så länge endast i en preliminär version på organisationens hemsida, och UNHCR tar gärna emot kommentarer, korrigeringar och förslag till förbättringar. Den slutliga versionen kommer att publiceras i början av år 2007.  

Läs mer på UNHCR:s hemsida

2006-12-28

Kommande verklighetsbaserad film om kinesiska illegala immigranter i Storbritannien

Tartan Films är en brittiskt filmdistributör specialiserad på asiatisk film. I januari 2007 lanserar distributören en ny film på biografer runt om i Storbritannien, Ghosts - the movie. Filmen är baserad på verkliga händelser och skildrar en ung kinesisk kvinnas öde. Hon tar ett lån och låter sig smugglas till Storbritannien i hopp om få ett mer välbetalt arbete så att hon kan försörja sin familj i Kina. Väl i Storbritannien blir hon istället underbetald, lever illegalt och tvingas till lika långa arbetsskift som i Kina. Karaktärerna i filmen spelas av före detta kinesiska illegala immigranter som bidragit med sina erfarenheter för att skildra händelseförloppet så trovärdigt som möjligt. I februari 2004 drunknade ett tjugotal illegala immigranter utanför Morecambe Bay i nordvästra England och det är några av dessa människor som filmen också handlar om. Deras familjer i Kina betalar fortfarande av på deras skulder för resan till Storbritannien. Filmens titel, Ghosts, anspelar både på det ord kineserna kallar vita västerlänningar men refererar också till de ”spöklika” underbetalda icke-brittiska medborgare som arbetar utan rättigheter under slavliknande förhållanden.

När och om filmen kommer att distribueras i Sverige är oklart.

Läs mer om filmen och se en trailer på hemsidan

The Morecambe Victim Funds hemsida

Läs mer om tragedin i Morecambe i en artikel i The Guardian

2006-12-19

Europas grundare - osjälviska och fredsälskande?

I den nyligen utkomna boken Europa, det är jag. Om EU:s fäder och Europas identitet skriver DN-journalisten och författaren Kerstin Vinterhed om EU:s grundare och den politiska ideologi som präglade unionens framväxt. Peo Hansen, statsvetare och docent vid Tema Etnicitet i Linköping, har i Dagens Nyheter recenserat boken och han saknar ett kritiskt perspektiv på EU-fädernas politiska biografier. Vissa av de idéer som då var aktuella, menar Hansen, kan liknas vid vår tids krav på assimilation och integrationstest - med den skillnaden att det då var judarna i Europa och inte muslimerna som misstänkliggjordes. Robert Schuman, EU:s mest aktade fredsarkitekt och tillika en av EU:s grundare i början av 50-talet, var till exempel under 1930-talet antisemitisk och invandrarfientlig talesman som ifrågasatte de medborgarskap som tilldelats invandrare. Hansen menar att nationalismen i Europa genomgått en renässans på senare år och att 50 år av integration inte inneburit slutet på den nationalistiska historien i Europa.

Kerstin Vinterhed är journalist, författare, filosofie doktor och präst

Läs Peo Hansens recension

Beställ boken på adlibris.se 

Läs artikel i Times Online om slutsatser från G6-mötet i mars 2006 där bland annat gemensamma integrationstest för hela EU diskuterades

2006-12-14

Debatt om flyktingströmmarna till EU

Inför toppmöte den den 14-15 december  diskuterades i gårdagens P1-program Studio Ett om den växande antalet migranter från Afrika som varje år försöker ta sig till EU:s södra gräns.  Erika Bjerström,  reporter på SVT och ansvarig för dokumentären Pärleporten, hävdar att utvandringen från Afrika är början på en modern folkvandring som saknar motstycke. Migrationsminister Tobias Billström refererade till ministermötet i Tripoli och såg positivt på att EU och Afrika för en dialog om migration. Billström betonade vikten av att arbeta för fler lagliga vägar in till Europa, att främja arbetskraftsinvandringen, öka kvotflyktingandelen samt att förvalta medlen från Europeiska flyktingfonden på bästa möjliga sätt. Billström påminde också om att majoriteten av de s k båtflyktingarna inte har skyddsbehov. Bjerström såg faran i att "brain-drain" uppstår i Afrika om utbildad arbetskraft i allt
högre grad utvandrar från kontinenten. Mårten Palme från Institutet för
framtidsstudier talade istället om "brain circulation" och gav exempel på stater där ett sådant fenomen kunnat konstateras. Richard Williams från Ecre menade att ingen på allvar vill diskutera frågan om hur migranter som är i behov av skydd ska kunna ta sig till EU när gränsbevakningen skärps.

Lyssna på programmet

2006-12-07

Intervju med Tobias Billström

Migrationsminister Tobias Billström var gäst i Ekots lördagsintervju den 2 december. Billström berättade bland annat att han vill skärpa svensk asylpolitik och tvångstesta dna hos asylsökande.

Lyssna på intervjun på Ekots hemsida

2006-11-23

Nyhetsbrev från UNESCO

Nyhetsbrevet Migration and Multicultural Policies ges ut av UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization och informerar om publikationer och aktiviteter inom ramen för UNESCO:s program om internationell migration och multikulturell policy.

Anmäl prenumeration via denna länk

2006-11-17

Ny bok om flyktingar och asylsökandes möte med vården i Norge

Reidun Brunvatne är en av få läkare i Norge som har lång yrkeserfarenhet av att arbeta speciellt med asylsökande och flyktingar, bland annat som anställd på Senter for internasjonal helse i Oslo. När Brunvatne närmade sig pensionsåldern ville hon förmedla sina erfarenheter vidare och skrev därför boken Flyktninger og asylsøkere i helsetjenesten. Boken innehåller många beskrivningar av flyktingars liv och de problem de möter inom vården.  Exemplen i boken relateras genomgående till andra författare och forskningsresultat. Boken spänner över en mängd ämnen såsom omskärelse, krigstrauma, asylprocess, exiltillvaro, fattigdom och könsroller och riktar sig främst till vårdpersonal som möter flyktingar och asylsökande i sitt arbete.

Beställ boken via förlaget

2006-11-16

Artikel om invandralittertur i Norden

Eurozine är ett europeisk nätverk som sammanför över 50 kulturella tidskrifter, magasin och institutioner. På Eurozines hemsida publiceras artiklar som varit införda i europeiska tidskrifter. Artiklarna översätts till något av de europeiska huvudspråken.

I augusti 2006 publicerades på eurozine.com en artikel av norska Ingeborg Kongslien, professor i lingvistik och skandinaviska studier vid Oslo universitet. Artikeln, Migrant or multicultural literature in the Nordic countries ger en översikt av immigrantlitteraturens framväxt i Sverige, Norge och Danmark och ger korta introduktioner till utvalda författare. Artikeln berör de sk invandrarförfattare som skriver på sitt nya hemlands språk, ett fenomen som i Sverige började utkristalliseras på 1970-talet. En majoritet av författarna skriver om sina erfarenheter av migration och att leva i exil och deras alster är på väg att bli en del av den litterära diskursen, konstaterar Kongslien.

Läs artikeln

2006-11-12

Ny Irländsk e-journal om migration och etnicitet

Translocations: The Irish Migration, Race and Social Transformation Review är en vetenskaplig tidskrift från Irland som publiceras för gratis tillgång på Internet. Den organisatoriska hemvisten är Dublin City University.

Tidskriften är tvärvetenskaplig och riktar sig till akademiker men också en bredare publik som frivilligorganisationer och policyskapare.

Några av artiklarna i det första numret är:

Irishness and Racism: Towards an E-Reader av Ronit Lentin & Robbie McVeigh

An Unsatisfactory Discussion of the Process of Ethnic Minority Integration in Ireland av Chris Gilligan

I första numret finns också en recension av boken Migration, Citizenship, and the European Welfare State: A European Dilemma av Carl-Ulrik Schierup, Peo Hansen & Stephen Castles (2006)

Läs mer på hemsidan för Translocations: The Irish Migration, Race and Social Transformation Review

2006-11-10

Ny bok om migrationssamarbete - The Future of International Migration Governance

East-West Books Helsinki är ett Helsingforsbaserat förlag i liten skala som koncentrerar sig på utgivning av facklitteratur inom samhällsvetenskap. The Future of International Migration Governance av Arno Tanner, är finansierad av finska utrikesministeriet och behandlar internationell migration. Den centrala frågeställningen i boken är vilka aspekter av den mångfacetterade internationella migrationen som är i största behov av ökat internationellt samarbete i framtiden? Tanner kartlägger också vilka typer av internationellt migrationssamarbete som finns och vilka av dessa som har visat sig vara mer framgångsrika än andra.

Boken kan beställas På East-West Books Helsinkis hemsida. På hemsidan finns också en kommentar om boken av Dr. Thomas Lothar Weiss vid International Organization for Migration.

2006-11-02

Integration i Media: Ekots lördagsintervju med integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

Sveriges Radios hemsida kan man lyssna på den nyutnämnda integrations- och jämställdhetsministern i Ekots lördagsintervju. Nyamko Sabuni berättar bland annat om hur hon ser på utvecklingen i Danmark och om kritiken mot henne från muslimska organisationer.

Nyamko Sabuni säger att språktest för medborgarskap inte är någon stor fråga men att vuxna personer bör kunna söka medborgarskap på svenska utan hjälp av tolk. Frågan om språkkravens vara eller inte vara kommer att utredas inom den Globaliseringsutredning som leds av Utbildningsminister Lars Leijonborg (Fp)  

Andra samtalsämnen är om LAS är diskriminerande, om de förändrade A-kassareglerna har negativa jämställdhetsaspekter, om könsstympning och om att ministern tidigare har ifrågasatt religiösa friskolor. När det gäller religiösa friskolor flaggar Sabuni för hårdare kontroll av skolor och stopp för tillstånd till nya religiösa friskolor.

2006-10-21

Migrationsminister Tobias Billström intervjuad i Dagens Nyheter

Intervjun publicerades den 21 oktober under rubriken "Alliansen har olika syn på asylfrågorna".

Läs intervjun  

2006-08-15

Bortbytingen - dagens flyktingbarn?

Författaren Lars Jakobson, mottagare av årets Selma Lagerlöf-pris, skriver i en artikel i Svenska Dagbladet (13 augusti 2006) om Lagerlöfs berättelse ”Bortbytingen” (från Troll och människor, utgiven i två band:1915 och 1921) som han menar speglar vår samtids flyktingpolitik. Berättelsen kretsar kring en trollunge som blir bortbytt med en pojke och på nåder tas om hand av pojkens föräldrar. Enligt Lars Jakobsson kan man läsa Lagerlöfs text som ett inlägg i dagens flyktingdebatt: Trollungen "devitaliseras" hos fosterfamiljen och hans tillstånd kan liknas vid det som betecknats som "genomgripande vägran-syndrom".

Läs artikeln: ”På de avvisade trollens sida” på SvD:s hemsida

 

2006-07-05

Forskningsprojekt om invandrarlitteratur tilldelas anslag

Magnus Nilsson, forkare vid IMER i Malmö har av Sparbanksstiftelsen Skåne tilldelats anslag för sitt forskningsprojekt ”Litteraturen i det mångkulturella Sverige” om invandrarlitteratur. Projektet beräknas kunna avslutas under senare delen av 2007 och är tänkt att resultera i en bok.

Läs mer på IMER:s hemsida

2006-06-28

Replik i Läkartidningen om samordnarens för barn i asylprocessens senaste rapport

Forskaren Nader Ahmadi har skrivit tre rapporter på uppdrag av regeringens samordnare för barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom. I Läkartidningen nr 23/2006 svarar han på den kritik som barnpsykiatern Magnus Kihlbom riktat mot samordnarens senast utgivna rapport Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom – trauma, kultur, asylprocess. Kihlbom hävdar att rapporten har vetenskapliga brister och kritiserar det faktum att psykiatriska och psykologiska aspekter inte satts i fokus.

Ladda ner repliken 

2006-06-19

Nytt flyktingpolitiskt program från Miljöpartiet

Miljöpartiet presenterade i maj 2006 ett  flyktingpolitiskt program i vilket man bland annat föreslår att Migrationsverket bör läggas ner och ersättas av en ny instans för prövning av asylansökningar. Vidare föreslår man att FN:s barnkonvention förs in i till svensk lagstiftning och att den skall vara tillämplig i migrationsdomstolarna. Man framhåller också att väntetiden på slutgiltigt besked i asylärenden måste kortas avsevärt. Partiet vill också verka för ”Ett nytt första möte med Sverige”, dvs att mottagande och introduktion skall präglas av en mer välkomnande attityd och nolltolerans mot diskriminering. Kränkningar under asylprövningen eller mottagandet skall av den sökande kunna anmälas enligt liknande lagstiftning som äldreomsorgen omfattas av (Lex Maria).

Läs mer om programmet på Miljöpartiets hemsida

2006-06-12

"Ett skyltfönster för många kulturer"

Finska Vasabladet skriver den 21 maj 2006 om initiativet Möjligheternas torg som arrangeras för tjugonde året på flera orter i Finland med finansiellt stöd från bland annat EU. Arrangemanget syftar till att besökarna får ta del av så många kulturer som möjligt i form av smak-, doft-, syn- och hörselupplevelser. I Vasas firande deltog flyktingar och asylsökande från  i Oravais vars  kommunala flyktingförläggning i februari 2006 fick besök av en delegation från NTG-asyl.

Läs artikel i Vasabladet

Läs mer om Oravais flyktingförläggning under Månadens projekt på Tema asyl & integration

 

2006-03-28

Ny antologi om exil lanserad

Bild på bokomslag

Det brittiskbaserade nätverket Exiled Writers Ink utkom i mars 2006 med antologin The Fleeing Garden: Kurdish Exiled Voices vilken samlar poesi och berättelser av kurdiska författare som lever i exil i Storbritannien.

Läs mer om antologin på IRR News hemsida

Bild: Från IRR:s hemsida

2006-02-20

Boktips

I Nina Solomins reportagebok Gränsen, utgiven våren 2005 skildras de migranter som varje år lyckas tar sig över Europas gräns och nå spanskt territorium. Boken utspelar sig i Madrid och på en av Kanarieöarna, Fuerteventura, dit många migranter fraktas av transportörerna. Journalisten Nina Solomin söker ta reda på vad som driver migranterna att lämna sina hemländer, men få av dem hon möter vill låta sig intervjuas. De intervjuer hon får blir kortfattade och kanske inte alltid sanningsenliga. I boken ställs frågan: vad är skillnaden mellan de människor som söker sig till Europa för att få ett bättre liv och de svenskar som utvandrade från Sverige på 1800-talet i samma syfte?

Recensioner om boken finns bland annat på dessa hemsida:

http://www.dagensbok.com/index.asp?id=1661

http://www.siestaland.com/books/rec/9146203001.htm

http://www.internationalen.se/content.php?review.311

http://turture.abf.se/fonstret/arkivet/nr1_2005/artiklar/artikel4.html

http://sydsvenskan.se/samtidigt/article98753.ece

2005-10-28

Litterär soaré 2005

Hösten 2005 genomförde NTG-asyl i samarbete med Världskulturmuseet den 24-26 oktober en nationell konferens om asylmottagande i Sverige och övriga Europa. I anslutning till konferensen anordnades en litterär soaré, bland annat med författare och poeter som själva lever eller har levt som asylsökande eller i exil. En konstnärsgrupp från Berlin -  significans - gestaltade i en installation i museet den ovissa väntan som präglar asylsituationen.

Den litterära soarén arrangerades av tidskriften Karavan och hölls på kvällen den 25 oktober. Invandrade författare medverkade med egna texter. Skådespelare från Göteborgs stadsteater deltog med uppläsning och konferencier var Ana Martinez. Läs mer om den litterära soarén här.

Karavan gav i samband med konferensen ut ett temanummer om att leva i asyl och exil. Temanumret recenserades i en artikel i Upsala Nya Tidning (november 2005) - "Ny Karavan med exil och asyl som tema"

Ladda ner recensionen skriven av Catrin Ormestad 

Konferensen har sitt namn efter Nelly Sachs dikt Kommer någon fjärranfrån.

Kommer någon
fjärranfrån
med ett språk
som kanske låser in
ljuden
med stoets gnäggande
eller
koltrastungars
pip
eller
också som en gnisslande såg
som skär sönder all närhet

Kommer någon
fjärranfrån
med hundens rörelser
eller
kanske råttans
och det är vinter
så kläd honom varmt
han har eld under fotsulorna
(kanske red han
på en meteor)
så banna honom ej
om din matta ropar sönderbränd -

En främling bär alltid
sitt hemland i famnen
som ett föräldralöst barn
för vilket han kanhända
inte söker annat
än en grav