Mixed flows - Nya migrationsmönster

1990-talets senare hälft har inneburit en förändring i migrationsmönster i riktning mot så kallade mixed flows. Ekonomisk och social misär, miljökatastrofer, förtryck och förföljelse av en annan karaktär än den som avses i Genèvekonventionen har i allt större utsträckning givit upphov till olika former av migration. I begreppet mixed flows ryms så kallad irreguljär/illegal invandring och trafficking såväl som asylinvandring. Ur fenomenet mixed flows har kopplingen mellan migration & utveckling i migranternas hemländer och den informella ekonomin i Europa allt mer uppmärksammats. Välj fördjupningsområde i menyn till vänster.

Det tysk-schweiziska projektet MigMap illustrerar Mixed Flows.
Klicka på bilden för att förstora den. 


Notiser Mixed flows

2009-03-02

Irreguljära, gömda eller tillståndslösa? CLANDESTINO – nytt europeiskt forskningsprojekt

I en nyligen publicerad forskningsrapport konstateras att antalet irreguljära migranter i Europa är något färre än vad som tidigare uppskattats, mellan 2,8 och 6 miljoner snarare än mellan 4,5 och 8 miljoner. De nya uppgifterna har tagits fram inom ramen för ett omfattande och delvis unikt forskningsprojekt som syftar till att utveckla ett bättre data- och kunskapsunderlag vad gäller migranter utan dokument - undocumented migrants - i EU.  Projektet – CLANDESTINO  – är finansierat av EU:s fond för forskning, Sjätte ramprogrammet, och bland medverkande forskningsinstitutioner märks tyska HWWI, brittiska COMPAS och grekiska ELIAMEP. Även målgruppsorganisationen PICUM och det internationella utvecklings- och forskningscentret ICMPD finns med som partner.

Läs mer på projektets hemsida

Läs artikel om irreguljär invandring till bl a Grekland
"A back door to Europe - Greece is increasingly the gateway of choice for illegal migrants"


Läs artikel om moderaternas förslag till asyl-, migrations- och integrationspolitik som bl a berör frågan om irreguljära invandrare

2008-11-07

Artikel om "illegal" invandring prisbelönt i journalisttävling

EU-parlamentet utlyser årligen en tävling i journalistik där vinster utdelas till  journalister som inom olika kategorier av media på ett förtjänstfullt  sätt synliggjort
europeiska frågor samt bidragit till en bättre förståelse för EU:s policy och institutioner. I kategorin "online media" vann finländaren Pete Pakarinen för sin artikel "A thousand bucks for a hazardous sea voyage - Europe facing a wave of immigration" som handlar om illegal invandring i EU. Artikeln tar sin utgångspunkt i en s k illegal invandrares livsfarliga väg från Afrika till Europa och Malta där han sedan tillbringade två år i ett mottagningscenter.

Läs mer om priset

Läs på Europaparlamentets webbplats en intervju med Pete Pakarinen där även
det vinnande bidraget kan laddas ner

2008-10-31

Studie om erfarenheter av cirkulär migration

Migrationsminister Tobias Billström har i olika sammanhang uttalat att att regeringen vill främja cirkulär migration, dvs. rörligheten mellan ursprungs- och mottagarländer för att ta tillvara globaliseringens positiva effekter för såväl den enskilde migranten som för ursprungs- och mottagarlandet.

Den internationella organisationen för migration (IOM) har nyligen behandlat frågan i studien Permanent or Circular Migration? Policy Choices to Address Demographic Decline and Labour Shortages in Europe. Nu har också Migration Policy Institute gett ut en studie om olika länders erfarenheter av cirkulär migration: Learning by doing: experience of Circular migration. Där redovisas de olika formerna av cirkulär migration i länder som Kanada, Spanien, Nya Zeeland, Tyskland och Storbritannien och USA.

Hämta rapporten här.

2008-10-17

Fackligt center för asylsökande och papperslösa öppnat i Stockholm

I september invigdes i Stockholm ett fackligt centrum som ska värna om papperslösa samt asylsökandes rättigheter i arbetslivet. TCO, LO och nätverket Papperslösa Stockholm är några av initiativtagarna till centret som öppnats i lokaler som ställts till förfogande av Byggnadsarbetarförbundet. Diskussioner kring hur fackförbunden kan verka för de papperslösas intressen har förts sedan en tid, även på europanivå, och nu mynnat ut i det fackliga centret. På sikt är verksamheten tänkt att utökas även till Göteborg och Malmö.

Läs mer i SKTF-tidningen, i tidningen Dagen och på LO:s webbplats

2008-10-15

Papperslösas tillvaro i Sverige i dag skildras i nyutkommen reportagebok

Stina Blomgren, journalist med en bakgrund från bl a SVT, debuterade i september som författare med boken Svart notis (Atlas förlag) i vilken hon beskriver de papperslösas verkligenhet i Sverige. Uppmärksammade skandaler med papperslösa som arbetat under slavliknande förhållanden i byggindustrin tas bland annat upp i boken. De ansvariga kommer lindrigt undan menar Blomgren som i boken ställt några av dem mot väggen.

Blomgren har tidigare dokumenterat de papperslösas verklighet i Dagens Nyheter, SVT:s Dokument Inifrån, Aktuellt, Rapport och Faktum. Hennes engagemang för papperslösa väcktes redan i tonåren.

Läs recension av boken i Hallands nyheter

Läs recension av boken i Expressen

Köp boken här

2008-10-08

Projektet Utanpapper.nu har publicerat sin slutrapport – papperslösa barn i Sverige berättar

Projektet Utanpapper.nu har bedrivits i Rädda barnens regi och riktat sig till barn som lever i Sverige utan uppehållstillstånd. Bland annat har en telefonlinje varit öppen dit barn kunnat vända sig för att få stöd och rådgivning. Utanpapper.nu publicerade den 16 september sin slutrapport -  Jag vill bara landa - baserad på erfarenheter från några av de barn som Utanpapper-teamet kommit i kontakt med.  Enligt projektets nyhetsbrev beskriver rapporten ”det flytande tillstånd mellan hopp och förtvivlan som många barn utan uppehållstillstånd befinner sig i.”

Läs mer om rapporten och ladda ner den här 

2008-09-23

Bemötandet av asylsökande på sex europeiska flygplatser undersökt i rapport finansierad av flyktingfonden

Ungerska Helsingforskommittén har i dagarna gett ut rapporten Access to Protection at Airports in Europe. Rapporten samlar resultat och slutsatser från projektet Monitoring asylum seekers' access to territory and procedure at European airports - exchange of experience and best practices. I projektet har sex europeiska flygplatser (Amsterdam, Budapest, Madrid, Prag, Wien och Warszawa) och deras bemötande av asylsökande undersökts. Rapporten ger också rekommendationer om hur rätten att söka asyl bättre kan skyddas inom Europa. Europeiska flyktingfonden har finansierat studien som finns tillgänglig på engelska.

Ladda ner rapporten här 

2008-09-19

Mixed flows - från Valparaiso till Sverige och tillbaka

Runt 10 000 chilenska invandrare från Valparaiso kom till Sverige under 1980-talet. De flesta flydde undan ekonomisk misär och fattigdom, och få var politiskt förföljda. Idag är kontakterna mellan Valparaiso och Sverige livliga och i SR:s program Godmorgon världen berättar Lars Palmgren om ett "lillsverige" i Chile - och om de olika vägar och skäl som Valparaisoborna använde för att komma till drömlandet Sverige. Berättelsen kan också ses som ett intressant exempel på cirkulär migration, med både mörka och ljusa sidor.
 
Lyssna på programmet

Läs tidigare artiklar om mixed flows

2008-09-18

International Migration Outlook 2008 lanserad!

International Migration Outlook ges ut årligen av OECD och summerar utvecklingen och trenderna inom migrations- och integrationsområdet i de industrialiserade länderna. I rapporten redovisas ett omfattande statistiskt material samt aktuella trender och politiska förändringar. I årets upplaga uppmärksammas särskilt den s k cirkulära migrationen/temporära arbets- och uppehållstillstånd samt återvandring/återvändande (bl a i samband med irreguljär migration). Även de lågutbildade invandrarnas situation diskuteras, både från ett migrations- och ett integrationsperspektiv.

Läs rapporten här 

2008-09-09

Nyutkommen rapport om invandringen i Spanien

Den tyska webbplatsen Focus Migration tillhandahåller aktuell internationell statistik och analyser inom invandrings-, asyl- och integrationsområdet. Fokus i verksamheten ligger på landprofiler, policyrapporter och utgivningen av nyhetsbrevet Migration und Bevölkerung (endast på tyska). I ett nytt utskick aviserar Focus Migration nya publikationer, bland dem en landrapport om Spanien.

Rapporten skildrar Spanien ur ett historiskt perspektiv, hur landet gått från ett utvandrings- till ett invandringsland. År 1975 levde omkring 200 000 utländska medborgare i Spanien, att jämföras med i slutet av 2007 då närmare 4 miljoner utlänningar hade giltiga uppehållstillstånd i landet. Spaniens befolkning är i dag bland den snabbast växande i Europa. Rapportförfattaren går igenom de olika faserna i Spaniens invandringshistoria samt avslutar med tänkbara framtidsutsikter för landet.

Hämta rapporten här

2008-09-08

Studie belyser remitteringar från flyktingar

Remitteringar, dvs pengar som migranter sänder till sina hemländer, är av stor betydelse för det socioekonomiska livet i konfliktdrabbade länder. Hur remitteringar tar sig uttryck i fall där orsaken till migrationen är en konflikt i hemlandet snarare än en flytt efter arbete är dock oklar, då den mesta forskningen kring remitteringar fokuserar på just arbetskraftsmigration.

I rapporten Conflict-induced migration and remittances: exploring conceptual frameworks analyserar Dr Anna Lindley från University of Oxford relevanta begreppsmässiga modeller från forskning om arbetsmigration, och analyserar de begränsade tillämpningsmöjligheterna för dessa då det gäller flyktingars remitteringar. Lindley analyserar även hur olika aspekter av migration härledd ur konflikter - speciellt orsaken till migrationen, familjesituationen i ursprungslandet, och situationen för flyktingen i värdlandet - kan påverka remitteringar.

Läs studien på University of Oxfords hemsida

2008-09-02

Europarådet granskar förhållanden för irreguljära migranter

Europarådets styrkommitté för migrationsfrågor (CDMG) har i en serie studier granskat situationen för irreguljära migranter i några av Europarådets medlemsstater. Syftet har varit att sammanställa och utvärdera nationella erfarenheter, med målet att på basen av dessa utforma möjliga rekommendationer. Europarådet arbetar även för ett förbättrat samarbetet mellan migranters värdländer och ursprungsländer. Fem medlemsstater har hittills granskats i två studier: den första delen berör Italien och Grekland, den andra delen granskar situationen i Armenien, Grekland och Ryssland.

Böckerna kan beställas från Europarådets bokförlag

2008-08-28

Underlagsrapport till Globaliseringsrådet om internationell migration

Är migration bra eller dåligt för den ekonomiska utvecklingen? Hur kommer världen och Sverige att förändras som ett resultat av den höga rörligheten? Och hur kan vi på ett konstruktivt sätt agera kring detta politiskt?

Dessa frågor berörs i den 18:e rapporten till regeringens Globaliseringsråd, författad av Charlotta Hedberg, fil dr, Stockholms universitet, och Bo Malmberg, professor, Stockholms universitet och Institutet för Framtidsstudier. I rapporten granskas dagens migration ur ett historiskt perspektiv, samtidigt som Sverige sätts in i det globala sammanhanget. Såväl de positiva som negativa sidorna av migration analyseras och författarna levererar slutligen rekommendationer till policyöverenskommelser både på internationell som på nationell nivå.

I rapporten beskrivs tre huvudtrender: att färre länder kommer att ha stora nettoutflöden, att Afrika söder om Sahara blir den viktigaste utvandringsregionen och att det finns en ökande potential för bruttoflöden i takt med att allt fler länder industrialiseras.

Läs hela rapporten Den stora utmaningen: Internationell migration i en globaliserad värld

Läs rapportförfattarnas debattartikel i DN 27/8 2008 Invandring viktigare för Sverige än barnafödande

Läs tidigare artikel på Tema asyl om Globaliseringsrådets konferens om arbetskraftsinvandring

2008-08-25

Permanent eller cirkulär migration? Ny studie från IOM belyser migrationshantering

Migrationshantering står för närvarande högt på EU:s agenda. I en nyutkommen rapport från Internationella organisationen för migration (IOM) analyseras hur man med hjälp av migrationspolitik kan hantera minskad befolkning och brist på arbetskraft. Rapporten fokuserar på olika alternativ till migrationspolitik för åtta europeiska länder (Tjeckien, Ungern, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien och Ukraina), utgående från grundlig demografisk och ekonomisk analys. Syftet är att bidra med en kunskapsbas för nationella och europeiska policymakers.

Läs hela studien Permanent or Circular Migration? Policy Choices to Address Demographic Decline and Labour Shortages in Europe 

2008-08-22

Studie granskar inverkan av effektiviserad kontroll av EU:s yttre gränser

I studien Reinforcing the Surveillance of EU Borders: The Future Development of FRONTEX and EUROSUR granskas EU-kommissionens utvärdering och planer på framtida utveckling av FRONTEX, EU:s gränsbevakningsorgan. Samtidigt granskas även det planerade europeiska gränsbevakningssystemet EUROSUR. Författaren, Julien Jeandesboz från Centre d’études sur les conflits i Paris, uttrycker bl.a. sin oro över hur den ökade effektivitet som eftersträvas genom nya tekniska hjälpmedel kommer att inverka på grundläggande fri- och rättigheter.

Ladda ned/beställ studien “Reinforcing the Surveillance of EU Borders: The Future Development of FRONTEX and EUROSUR”

2008-08-19

Ny studie om migration och utveckling

Quynh Thu Tran från Graduate Institute of International and Development Studies i Genève analyserar i en nyutkommen forskningsrapport sambandet mellan internationell migrationspolitik och FN:s millenniemål. Studien visar att s.k. återtagandeavtal och användningen av biståndsanslag till att hindra migration inte är ett effektivt sätt att stävja migrationen. Enligt författaren bör biståndsmedel snarare användas till att reglera cirkuleringen av migranter, och på så sätt på ett bättre sätt ta tillvara den positiva inverkan på utveckling som migration kan ha. Det är redan ett välkänt faktum att remitteringar har en betydligt större inverkan på ursprungslandets utveckling än traditionellt bistånd. 

Quynh Thu Tran ser dock en medveten avsikt med typ av politik som många västländer bedriver och som går ut på att biståndet villkoras på ett sätt som bidrar till att reglera migrationen. Genom denna politik lockas högutbildade migranter till västvärlden medan övriga migranter hålls ute. Som ett exempel nämner hon de stipendieprogram som många västländer bedriver för forskare från utvecklingsländer; majoriteten av forskarna återvänder aldrig till sina hemländer, och förblir istället en tillgång för värdlandet.

Läs studien The Challenges for Development Cooperation in Seeking a More Coherent Policy of International Migration

2008-08-18

Ny handbok ska säkerställa korrekt rapportering om flyktingar och migration

År 2002 antogs Declaration of The Hague on the Future of Refugee and Migration Policy av en grupp på 500 personer med olika bakgrund och från olika delar av världen. Deklarationen, som även signerats av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan, utgår ifrån en vision om en värld där flyktingar och migranter bidrar till ekonomisk och social utveckling, kulturell rikedom och mångfald - utan att drabbas av diskriminering eller brott mot de mänskliga rättigheterna.

The Hague Process on Refugees and Migration ("THP-stiftelsen") har som uppgift att understöda införlivandet av deklarationen, och ett nytt initiativ från stiftelsen är handboken People on the move, ett uppslagsverk med syfte att bringa ordning i begreppsdjungeln. Migrationsfrågor ligger högt uppe på den internationella agendan och är i flera olika sammanhang fokus för en känslig debatt och ökad medieuppmärksamhet. Handbokens målgrupp är den allmänhet som saknar detaljerad kunskap kring flykting- och migrationspolitik. Handboken har tagits fram i samarbete med internationella experter med målet att eliminera fördomar och missuppfattningar som bl.a. späs på genom felaktig begreppsanvändning.

Länk till handboken People on the Move (endast på engelska)

Läs mer om The Hague Process on Refugees and Migration

2008-08-14

Italienska journalistförbundet antog etisk kod för rapportering om asylsökande och invandring

Det italienska journalistförbundet (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti
) och pressförbundet (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) har i samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR utarbetat en etisk kod för rapportering om asyl- och migrationsfrågor. Dokumentet som går under namnet Romstadgan (the Rome Charter) innehåller riktlinjer för journalister med syfte att säkerställa att rapporteringen om asylsökande, flyktingar, migranter och offer för trafficking är balanserad och korrekt. Därtill uppmanar stadgan bl.a. till att inrätta ett oberoende center som ska hålla uppsikt över mediebevakningen, och att grundläggande kunskap om frågorna ska ingå i journalistutbildningar. Stadgan innehåller också en ordlista för att undvika att fel begrepp används inom medierapporteringen. 

Initiativet till stadgan väcktes av UNHCR, då organisationen kontaktade redaktörerna för flera stora tidningar angående oegentligheter i samband med mediebevakningen av ett uppmärksammat mord i norra Italien i januari förra året.

Läs mer på UNHCR:s hemsida

Läs Romstadgan med de etiska riktlinjerna

2008-08-12

Nya vidarebosättningsprogram för flyktingar i EU

Tjeckien har för första gången inrättat ett formellt program för mottagande av kvotflyktingar. Landet blir således det nionde EU-landet, och globalt sett det tjugonde landet som deltar i UNHCR:s program för vidarebosättning av flyktingar. Inom ramen för det inrättade pilotprogrammet kommer inledningsvis ett tjugotal burmesiska flyktingar från Malaysia att vidarebosättas i Tjeckien. Övriga EU-länder som tar emot kvotflyktingar är för närvarande Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Portugal, Sverige, Frankrike och Storbritannien.

I den strategiska plan för EU:s asylpolitik som EU-kommissionen presenterade i juni i år aviseras ett EU-omfattande vidarebosättningsprogram. Den svenska migrationsministern Tobias Billström har efter detta meddelat att arbetet med vidarebosättning kommer att vara ett prioriterat område under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009.

Läs om det tjeckiska vidarebosättningsprogrammet

Läs mer om kvotflyktingar

Läs debattartikel av migrationsminister Tobias Billström om vidarebosättning (DN debatt 24/7)

2008-08-11

Sanktioner för arbetsgivare till irreguljära tredjelandsmedborgare

Det utkast till direktiv om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU som presenterades av kommissionen i maj 2007 debatterades i juli Europaparlamentet. Rapportör Claudio Fava från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter presenterade samtidigt utskottets förslag till parlamentets betänkande.

Direktivförslaget fick i det stora hela ett positivt emottagande från parlamentarikerna. I kommissionens förslag föreslås sanktioner som böter, och att de kostnader det innebär att sända tillbaka tredjelandsmedborgaren till ursprungslandet utdöms för samtliga överträdelser. Likaså bör det enligt förslaget vara möjligt att kräva återbetalning av de offentliga bidrag, bl.a. eventuella EU-bidrag, som arbetsgivaren beviljats under de föregående tolv månaderna.

Påföljder ska enligt förslaget däremot inte utdömas för tredjelandsmedborgarna i fråga. Arbetsgivarna ska enligt förslaget vara skyldiga att betala eventuell innestående lön till olagligt anställda tredjelandsmedborgare, och medlemsstaterna bör enligt direktivförslaget införa system som sörjer för att tredjelandsmedborgarna erhåller eventuell efterbetalning av lön även om de har lämnat medlemsstaten.

Även om rapporten från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter är positiv till förslaget, beklagar Fava att direktivet har ett så snävt tillämpningsområde och efterlyser ett mer omfattande skydd mot exploatering. Direktivet är avsett att minska den illegala invandringen till EU och omfattar således inte tredjelandsmedborgare som lagligen vistas i EU, men som likväl kan vara exploaterade på arbetsmarknaden.

Läs pressmeddelande från Europaparlamentet

Läs kommissionens utkast till direktiv 

Läs rapportör Claudio Favas förslag till betänkande om direktivet

2008-06-18

Studie om irreguljära migranter från Afrika till EU slår hål på myter

Irregular Migration from West Africa to the Maghreb and the European Union: An Overview of Recent Trends, är en ny studie från den Internationella organisationen för migration, IOM, vars syfte varit att söka en empirisk förståelse för omfattningen och utvecklingen av den irreguljära migrationen från Västafrika till Europa och Maghrebländerna. I studien granskas även hur olika initiativ till hantering av migrationsströmmarna har påverkat rådande migrationsmönster.

Enligt studien är migrationen över Medelhavet – från Afrika till Europa – varken ett nytt fenomen eller så omfattande som mediebilden låter påskina. Det finns enligt studien heller inget bevis för att irreguljär migration från Afrika till Europa växer i någon alarmerande omfattning. Vidare omkullkastar studien den gängse bilden av migranter som desperata offer som utnyttjas av skoningslösa smugglare - en majoritet av migranterna uppges ge sig av på eget initiativ, och tvärtom vad många tror är de flesta inte heller helt blottställda, utan kommer snarare från relativt ”välbeställda” hushåll. Regelrätt trafficking/människohandel uppges vara ovanlig och smugglare är ofta lokalt förankrade och jobbar ensamma eller i endast löst sammansatta nätverk.

Beställ eller ladda ned studien på IOM:s hemsida

2008-06-04

Ny webbsida om genus och migration

Ge.M.IC är ett forskningsprojekt under EU:s sjunde ramprogram som undersöker sambandet mellan genus, migration och interkulturell interaktion i södra Europa. Projektet koordineras av Centre for Gender Studies vid Pateion University i Grekland, men har partners från universitet i Bulgarien, Rumänien, Turkiet, Makedonien, Spanien, Italien och Cypern. Som en del i projektet har en interaktiv webbsida lanserats. Sidan innehåller bl.a. ett e-bibliotek men länkar till relevanta rapporter och skrifter och ett forum där allmänheten kan publicera sina åsikter eller berätta om sina erfarenheter. Så småningom kommer även projektets egna forskningsrapporter att publiceras på sidan.
 
Ge.M.IC kommer framförallt att inrikta sig på tvärvetenskaplig forskning om hur migration och kulturell mångfald inverkar på genusrelationer i såväl värd- som transit-och ursprungsländer. Sex tematiska områden har särskilt identifierats: representation av nationella identiteter och media, utbildning, urbana sociala rum och rörelser (urban social spaces and movements), religion, våld och familj.
 
Till projektets hemsida

2008-05-29

Europarådets parlamentariska församling efterlyser miniminormer för mottagande av “båtflyktingar”

Kommittén för migration-, flykting-och befolkningsfrågor i Europarådets parlamentariska församling (PACE), antog den 20 maj ett utkast till en rapport om miniminormer om mottagandet av av s.k. båtflyktingar.

I rapporten anges att 51 000 personer anlände till Italien, Spanien, Grekland och Maltas kuster under 2007, många av dem asylsökande och flyktingar som saknar lagliga vägar att ta sig till Europa. Förordningar gällande spaning och sjöräddning följs inte alltid, vilket medför ytterligare risker för de redan sårbara båtflyktingarna. Rapporten uppmärksammar även problemet med den omfattande användningen av förvar för båtflyktingar, som ofta sker under inhumana förhållanden och utan att de förvarstagna har tillgång till juridiska biträden. Slutligen uppmanar kommittén i sin rapport övriga Europa att i högre grad bistå Medelhavsländerna i mottagandet av de irreguljära migranterna.

Rapporten ska behandlas i hela den parlamentariska församlingen, bestående av delegationer från medlemsstaternas nationella parlament, i oktober.  

Länk till utkastet till rapport

Läs mer i pressmeddelande från Europarådet

2008-05-13

Klimatflyktingar stor framtida utmaning för juridik och solidaritet

Termen ”klimatflyktingar” dyker allt oftare upp i den pågående debatten kring klimatförändringar. I den nyutkomna rapporten Future floods of refugees från Norwegian Refugee Council problematiserar flera olika aspekter av fenomenet.

Det är främst i utvecklingsländerna i Asien och Afrika som personer kommer att tvingas lämna sina hem till följd mer eller mindre direkta följder av klimatförändringarna, och till stor del förutspås påtvinga migration och konflikter vara av intern och regional karaktär. Trots detta är det hela naturligtvis en utmaning för hela världen och förebyggande insatser av olika karaktär kan enligt rapporten minska uppkomsten av klimatflyktingar.

Även rent juridiskt finns det ett behov av att se över problem som kan uppkomma i framtiden. Många potentiella ”klimatflyktingar” kan visserligen komma att falla under redan existerande kategorier av skyddsbehövande i internationell lagstiftning, men enligt rapporten finns all orsak att undersöka existerande rättsinstrument för att identifiera luckor i det nuvarande skyddssystemet. I korthet är rapportens slutsats att det krävs en bred ansats för att bemöta de utmaningar för flyktingpolitik och -lagstiftning som klimatförändringarna leder till.

Den internationella organisationen för migration (IOM) har även nyligen publicerat en bok om klimatförändringens möjliga betydelse för migrationsmönster. Här kompliceras relationen mellan klimatet och migrationsmönster: förändringar i klimatet kan komma att öka migrationen - men även minska den samma, i och med att färre personer får ekonomiska möjligheter att flytta.

Läs hela rapporten från Norwegian Refugee Council

Läs mer om IOM:s skrift "Climate Change and Migration: Improving Methodologies to Estimate Flows"

2008-05-02

Frivilligorganisationers syn på regulariseringar efterfrågas

International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) utför på uppdrag av Europeiska kommissionen en studie om regulariseringar (s.k. amnestier) av irreguljära migranter  i EU:s medlemsstater. ICMPD har ett särskilt intresse av att samla in åsikter kring regulariseringar bland frivilligorganisationer som arbetar med frågor relaterade till irreguljära migranter, och har för denna skull tagit fram ett frågeformulär. Formuläret innefattar frågor om tidigare och kommande regulariseringsåtgärder, inklusive avsaknaden av dylika. Alla intresserade NGO:s ombeds svara på formuläret och elektroniskt skicka sina svar till Albert.Kraler@icmpd.org innan den 5 maj 2008.

ICMPD är även intresserad av rapporter, artiklar och yttranden från frivilligorganisationer angående regulariseringar.

Hämta formuläret här

Lyssna på reportage från Sveriges Radio om papperslösa i Sverige (från 29 april)


2008-04-11

Norden, Baltikum och Ryssland i samarbete mot människohandel

Nordiska ministerrådet anordnar den 16-17 april en internationell konferens i St Petersburg om bekämpning av människohandel. På programmet står bl.a. erfarenhetsutbyte gällande lagstiftning och sociala aspekter som stöd och skydd av utsatta personer och deras rättigheter.

Syftet med konferensen är att förstärka det tvärsektoriella och mellanstatliga samarbetet mellan frivilligorganisationer, utlännings- och sociala myndigheter i Östersjöregionen. I konferensen deltar bl.a. regeringsrepresentanter och företrädare från OSCE, Internationella organisationen för migration IOM och diverse frivilligorganisationer. Konferensen är ett samarbete mellan St Petersburgs stadsförvaltning och Nordiska Ministerrådets kontor i St Petersburg.

Läs mer på Nordiska Ministerrådets hemsida

2008-04-01

Remitteringar för 240 miljarder dollar till u-länderna under 2007

Världsbanken har tagit sig an den stora utmaningen att sammanställa statistik kring migration och remitteringar i den nyligen utkomna rapporten “Migration and Remittances Factbook 2008”. Rapporten redovisar siffror och fakta kring internationell migration och remitteringar gällande 194 länder.

Med remitteringar avses arbetares remitteringar som privata överföringar från migrantarbetare till familj och anhöriga i personens ursprungsland. Enligt rapporten uppgick den totala summan av officiellt registrerade remitteringar globalt sett till 318 miljarder dollar år 2007. Av dessa gick 240 miljarder till utvecklingsländer. Den verkliga omfattningen av remitteringar, inberäknat informella kanaler, uppskattas dock vara betydligt större; enligt vissa uppskattningar cirka femtio procent högre än de officiellt registrerade flödena.

Från Sverige uppgavs 589 miljoner dollar sändas i remitteringar till övriga länder 2006, men även inkommande remitteringar är stor: 336 miljoner. I mitten på 1990-talet översteg dessa penningströmmar till världens utvecklingsländer för första gången det officiella biståndet och de totala remitteringarna är idag flerfalt gånger värdet av biståndet. Även om remitteringar kan medföra negativa effekter, som ensidiga beroendeförhållanden, passivisering och inflation är den generella bilden att de bidrar till länders utveckling. 
 
Beställ eller läs "Migration and Remittances Factbook 2008" på Världsbankens hemsida

2008-03-07

IOM-rapport om klimatförändring och migration

I en ny rapport från IOM, den internationella organisationen för migration, beskrivs eventuella framtida scenarion som klimatförändringen kan leda till i form av migration till följd av naturkatastrofer. Syftet med rapporten är att öka medvetenheten om och finna svar på kommande utmaningar. Även om klimatförändring är en reell ”eskalerande kris” är konsekvenserna av denna för befolkningen enligt rapporten oklara, för att inte säga oförutsägbara. 

Under 1990-talet konstaterade FN:s mellanstatliga klimatpanel, IPCC, att den enskilt största påföljden av klimatförändring kan komma att bli migrationsflöden. Klimatpanelen förutspådde att miljontals personer kan tvingas fly p g a erosion, översvämningar och försämrade möjligheter att bedriva jordbruk. Allt sedan dess har flera olika analytiker försökt att beräkna antalet personer som kan drabbas och därmed tvingas migrera. Den oftast återkommande uppskattningen är 200 miljoner fram till år 2050.

Rapporten kan köpas eller laddas ned i pdf-format på IOM:s hemsida

2008-02-28

Bidra med förslag på workshops till årets Metropolis-konferens!

Den internationella Metropolis-konferensen är det största årligen återkommande evenemanget som berör migration och mångfald. I år går konferensen av stapeln i Bonn, Tyskland, den 27-31 oktober. Mer än 900 forskare, policy-makers och representanter för olika organisationer förväntas delta.

Under konferensen ordnas såväl plenarsessioner och studiebesök som workshops. Fram till den 10 mars 2008 kan man lämna in förslag till workshops via ett formulär på konferensens hemsida.

Läs mer här

2008-02-21

FN-forum mot trafficking presenterar handbok för parlamentariker

FN-initiativet UN.GIFT (the United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking) initierades i mars 2007 av organet United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Initiativet genomförs i samarbete mellan ILO, IOM, UNICEF, UNHCR och OSSE, och utgör en plattform för och av olika aktörer: regeringar, näringsliv, akademiker, frivilligorganisationer och media.

Den 13-15 februari 2008 ordnade initiativet ett forum i Wien. Avsikten var att öka medvetenheten, underlätta samarbete och partnerskap mellan de olika aktörerna, och för att undvika dubbelt och därmed ineffektivt arbete i kampen mot människohandel. 1 400 delegater från 116 länder deltog i konferensen, inklusive flera representanter från näringslivet.  

I samband med konferensen hölls även ett forum för parlamentariker från olika delar av världen. I samband med detta presenterades ett utkast till handbok om människohandel för parlamentariker. Folkvalda representanter utgör enligt UN.GIFT en viktig del i kampen mot människohandel, inte minst när det gäller att förbinda sig till och införliva internationella traktat. Handboken ger en omfattande bakgrund till det internationella och nationella juridiska ramverk som syftar till att att bekämpa trafficking, liksom praktiska rekommendationer om vad parlamentariker kan göra utgående från goda exempel från olika delar av världen.  I april 2008 väntas handboken bli klar.


Läs mer på UN.GIFTS hemsida

 Ladda ned utkastet till “Appropriate Legal Responses to Combating Trafficking in Persons A Handbook for Parliamentarians”

2008-01-24

Praktiska råd om migration, utveckling och fattigdomsbekämpning

Den internationella organisationen för migration (IOM) ordnade tillsammans med the African Capacity Building Foundation en workshop på temat ”Migration, utveckling och fattigdomsbekämpning” i Senegal i augusti 2006. Denna workshop erbjöd deltagande stater möjligheten att utbyta goda erfarenheter om migrationshantering och att lära sig mer om internationell migration och utvecklingsfrågor. Delegater från 22 länder deltog, liksom representanter från flera olika internationella organisationer, näringslivet och den akademiska välden.

Nu har IOM sammanställt resultatet från workshopen i en rapport. Här avhandlas bland annat sambandet mellan migration och FN:s millenniemål, regionala och interregionala migrationsstrategier och frågor som rör remitteringar, dvs. de pengar som migranter skickar hem till sina anhöriga i ursprungsländerna. I rapporten sammanställs även konkreta förslag på aktiviteter och reformer som kan öka migranters - och migrantionens - påverkan på utvecklingen i afrikanska länder.

Ladda ned rapporten Migration, Development and Poverty Reduction 

Läs även IOM:s nyutkomna studie Living Across Worlds: Diaspora, Development and Transnational Engagement

2008-01-01

En övergripande strategi för migration

I december 2005 antog Europeiska rådet dokumentet Övergripande strategi för migration: Prioriterade åtgärder med inriktning på Afrika och Medelhavsområdet. I den övergripande strategin formuleras en konsekvent politik och konsekventa åtgärder avseende migration genom att ett brett spektrum av migrationsfrågor tas upp och de olika relevanta politikområdena sammanförs, däribland yttre förbindelser, utveckling, sysselsättning samt rättvisa, frihet och säkerhet. Den antagna strategin avspeglar konkret, aktiv solidaritet som bygger på att ansvaret delas mellan medlemsstaterna och även med tredjeländer.

Elizabeth Collett har nu för European Policy Centres räkning skrivit en rapport om hur denna övergripande strategi har realiserats. Slutsatsen är att EU för närvarande saknar både kompetens och politisk vilja för att fullfölja strategin i praktiken. Med andra ord finns det fortfarande att stort glapp mellan retorik och verklighet.

Läs studien

2007-12-30

Ny IOM-studie om migration och utveckling

IOM (International Organization for Migration) har nyligen publicerat en studie om sambandet mellan migration och utveckling. Living Across Worlds: Diaspora, Development and Transnational Engagement består av en samling fallstudier där olika diasporor får komma till tals gällande frågor som berör migration och utveckling. Målet är således att visa på de många olika sätt som migration kan bidra till utveckling – såväl i mottagar- som ursprungslandet.

Forskningen visar hur förhållandena för migration och integration i mottagarlandet kan påverka diasporors bidrag till utveckling, och på så vis även hur de förhållanden under vilka migration sker bestämmer migrationens bidrag till utvecklingen.

Ladda ned studien 
Läs mer på IOM:s hemsida

2007-12-28

Europarådet uppmärksammar migranters rättigheter

I samband med den internationella migrantdagen den 18 december uppmanade Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, de europeiska staterna att förbättra skyddet av migranters rättigheter. Kommissionären vänder sig mot den xenofobi som finns i många europeiska länder, och som blivit allt vanligare även inom etablerade mainstreampartier.

Frågan om irreguljära migranter är komplex. Den suveräna staten har visserligen rätt att kontrollera sina gränser och invandringen, men samtidigt åtnjuter irreguljära migranter många rättigheter under folkrätten, även om de under nationell lagstiftning befinner sig i landet ”illegalt” i landet.  

Europarådet har i syfte att belysa frågan på ett praktiskt sätt tagit fram en rapport där de europeiska och internationella rättsinstrument som är bindande för Europarådets 47 medlemsstater sammanställs. Inledningsvis redogörs för nationella och internationella faktorer som orsakar irreguljär migration, såväl ”push-faktorer” i ursprungslandet som ”pull-faktorer” i mottagarlandet. Därefter ges en överblick över migranters särskilda sårbarhet för brott mot mänskliga rättigheter, som uppstår till följd av att de tvingas leva utanför samhället. 

Rapporten innehåller även en katalog av de rättigheter som irreguljära migranter i teorin erkänns under europeisk och internationell lag, med fokus på staters skyldighet att skydda dessa. Därefter redogörs för hinder till att rättigheterna i fråga förverkligas i praktiken.

Slutsatsen i rapporten är att det praktiska skyddet av migranter - i Europa liksom i övriga delar av världen - är i sin linda. För att åtgärda situation krävs ett komplext angreppssätt: alltifrån att åtgärda de bakomliggande orsakerna till att personer känner sig tvingade att migrera, till att identifiera (både bokstavligt och bildligt talat) irreguljära migranter, och att informera dessa om sina rättigheter.  

Läs hela rapporten 

Läs Thomas Hammarbergs artikel inför den internationella migrantdagen

2007-12-23

EU-Afrika toppmöte utlovar samarbete kring migration

Att bekämpa irreguljär migration men främja legal migration och hjälpa invandrare att bättre integreras i sina nya länder – detta kom EU och de afrikanska staterna överrens om på det toppmöte som hälls den 8-9 december i Lissabon. Mötet var det andra toppmötet mellan EU och Afrika under unionens historia.

Enligt det ”Strategiska partnerskap” som antogs på mötet fastslogs att EU och de afrikanska staterna måste samarbeta för att stärka kopplingen mellan migration och utveckling, maximera effekten av remitteringar, underlätta deltagandet av diaspora och migrantgrupper i utvecklingen i ursprungsländerna, liksom för att främja migranters mänskliga rättigheter.

Enligt det strategiska partnerskapet ska Afrika och EU tillsammans ta itu med de negativa sidorna av migration. Detta ska bl.a. ske genom att bekämpa irreguljär migration i form av samarbete kring återvändande och återtagande, effektiva gränskontroll och genom att bekämpa människohandel. Att uppmärksamma orsaken till migration och flyktingströmmar uppmärksammades också. En hänvisning görs även till FN:s och den afrikanska unionens (OAU) flyktingkonvention.
  
Läs hela det strategiska partnerskapet
Läs mer om toppmötet

2007-12-10

"Medveten okunskap" om flyktingsmuggling

I SR:s program Konflikt den 8 december behandlades ånyo frågan om flyktingsmuggling. Gregor Noll, professor i folkrätt vid Lunds universitet, antydde att kommunalrådet Göran Johanssons uttalade i Expressen i förra veckan - om att skicka tillbaka alla flyktingar som smugglats in till Sverige - handlade om "medveten okunskap" med ett specifikt politisk syfte.

I programmet intervjuades också den av Tema asyl tidigare uppmärksammade holländske forskaren Ilse van Liempt, som i sin studier av flyktingsmugglare kunnat visa att det ytterst sällan handlar om "tungt kriminella nätverk och organisationer", vilket media och politiker ofta hävdar. Även Per Wirtén, journalist och författare och George Joseph från den katolska organisationen Caritas uttalade sig kritiskt om den förenklade bilden av flyktingsmugglingen till Sverige och Europa.

Läs mer och lyssna på SR:s program Konflikt

Läs tidigare artiklar om flyktingsmuggling

2007-12-04

Ny rapport om Internet och människohandel

Den snabba utvecklingen av informationsteknologi har gett människohandeln nya dimensioner. Unga personer riskerar i allt högre grad att falla offer för människohandlare då dessa nuförtiden i stor omfattning använder sig av Internet för rekrytering. Europarådet har pga detta publicerat skriften Internet recruitment - Misuse of the Internet for the recruitment of victims of trafficking in human beings. Skriften är skriven av kriminolog Athanassia P. Sykiotou från Democritus University of Thrace i Grekland.

Studien presenterar aktuella vägar för rekrytering av offer via Internet och identifierar juridiska, administrativa och tekniska åtgärder för att bekämpa dessa.

Ladda ner skriften  

2007-12-03

Tävling för journaliststudenter om tillgång till asyl i Europa

The Jesuit Refugee Service (JRS) Europe utlyser en tävling för studenter i journalistik som går ut på att lyfta problematiken för flyktingar och asylsökande att söka asyl i Europa.

Tävlingen är öppen för studenter och nyligen utexaminerade från alla institutioner för högre utbildning i Europarådets 43 medlemsstater. Artikeln ska skrivas under temat ”Access to Asylum” och får inte vara längre än 1200 ord. Vinnaren kommer att ges tillfälle att besöka ett flyktingläger i Malawi, som gäst till JRS Southern Africa.

Läs mer på JLS hemsida

2007-11-30

Ny rapport om irreguljära migranters tillgång till hälsa i EU

PICUM (The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) har nyligen publicerat en rapport om irreguljära migranters tillgång till hälso- och sjukvård i elva EU-länder. Rapporten är ett resultat från ett tvåårigt projekt som finansierats av Europeiska kommissionen. I rapporten redogörs för juridiska och praktiska hinder som irreguljära migranter ställs inför då de söker tillgång till hälsovård i medlemssaterna. Rapporten bygger på ett antal expertmöten och fältundersökningar och ger en god insikt i den rådande situationen i Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och Storbrritannien.

Rapporten innehåller även tio praktiska rekommendationer för att hjälpa nationella och europeiska politiker att bemöta de problem som brist på tillgång till hälsovård innebär för irreguljära migranter i EU.

Läs mer om rapporten 

2007-11-29

Fortsatt diskussion kring flyktingsmuggling

Diskussionen om flyktingsmugglingen och problematiken med avsaknad av lagliga vägar att ta sig till EU för att söka asyl, fortsatte bl.a. i ett inslag i SR:s Ekot den 28 november. I inslaget diskuterar Gregor Noll, professor i folkrätt, och Hanne Mathisen, presschef på UNHCR i Norden och Baltikum, hur man skulle kunna göra det möjligt för flyktingar att lagligt ta sig in i EU.

Diskussionen om flyktingsmuggling fick nytt liv efter att kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Göran Johansson (s), uttalat sig om att flyktingar som smugglats in i Sverige bör utvisas. Uttalandet har behandlats på flera ledarsidor, bl.a. i SvD, Expressen, Sydsvenskan och GP och i SVT:s debattprogram Argument.

Lyssna på inslaget i Ekot

Läs intervjun med Göran Johansson i GT/Expressen

Läs vad Tema asyl tidigare skrivit om ämnet

2007-11-28

Kontroversiellt krav på utvisning av flyktingar som smugglats till Sverige

Göran Johansson, socialdemokrat och ordförande för Göteborgs kommunstyrelse, hävdar i en artikel i GT/Expressen att alla flyktingar som smugglats in i Sverige borde utvisas. Enligt Johansson finns det både moraliska och rättviseskäl för att utvisa dem som smugglats till landet: "Om vi säger att det är okej att ta emot dem som blivit hitsmugglade, då godkänner vi ju människosmuggling som en metod att komma till Sverige".

Johansson förefaller inte känna till att det i praktiken är så gott som omöjligt att ta sig in i EU/Sverige för att söka asyl på laglig väg. Det finns också skäl att ifrågasätta bilden av alla flyktingsmugglare som kriminella och hänsynslösa personer. Smuggling av flyktingar och bruket av förfalskade identitetshandlingarna har nyligen uppmärksammats i svenska media, och diskussionen har även kommenterats av Tema asyl i en tidigare artikel.

På den hearing som EU-kommissionen nyligen ordnade angående framtiden för det gemensamma europeiska asylsystemet uppmärksammades problematiken kring irreguljär invandring och behovet av att skydda rätten att söka asyl. Människosmuggling och irreguljär migration är en komplex fråga som förtjänar en betydligt mer omfattande och nyanserad diskussion - med flyktingars rättigheter i fokus. 

Läs artikel i GT/Expressen

Läs Temaasyls nyligen publicerade artikel Finns legala flyktvägar till Sverige?

Läs artikel i Aftonbladet med Tobias Billströms och Mona Sahlins kommentarer till förslaget  

2007-11-11

Rapport från PICUM om odokumenterade migranters tillgång till hälsovård i Europa

Organisationen PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) höll i juni tillsammans med Eurocities en konferens om odokumenterade migranters tillgång till hälsovård i Europa. Under konferensen, som samlade närmare 200 deltagare från olika delar av samhället, diskuterades tillvägagångssätt för att komma till rätta med problem gällande odokumenterade migranters brist på tillgång till hälsovård. Nu finns en rapport tillgänglig baserad på de olika bidragen till konferensen och med redovisningar av diskussionerna i plenarsessioner och workshops.

Ladda ner rapporten "Report of PICUM International Conference on Access to Health Care for Undocumented Migrants in Europe June 28-29, 2007"

2007-10-09

Irreguljära immigranters tillgång till vård i sju europeiska länder har kartlagts av organisationen Läkare i världen

Ett europeiskt nätverk inom frivilligorganisationen Läkare i världen har i en nyligen utkommen rapport, European survey on undocumented migrant's access to health care, gjort en kartläggning av irreguljära immigranters tillgång till och kännedom om sjukvårdssystemen i sju EU-länder, både i teori och praktik. Inom organisationen har det upprättats en europeisk institution för tillgång till sjukvård, European Observatory on Access to Health Care, och det är inom ramen för det som informationen som ligger till grund för rapporten samlats in. Rapporten tar sin utgångspunkt i europeiska förordningar som ska garantera EU:s medborgare mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. Fältarbetet utfördes under 2005-2006 och totalt 835 irreguljära immigranter i de sju länderna intervjuades.

De länder som inkluderats i rapporten är Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, Portugal, Spanien och Storbritannien.

Läs en sammanfattning av rapporten och ladda ner den i sin helhet på Läkare i världens hemsida

2007-09-28

Ny invandringslagstiftning i Frankrike – integrationstest för anhöriginvandrare införs

Som en följd av den franska presidenten Nicolas Sarkozys vallöfte att skärpa invandringspolitiken antog den franska nationalförsamlingen nyligen en ny omdiskuterad lag om invandring, integration och asyl. Syftet med lagen är att förbättra integrationen och minska antalet ”okvalificerade invandrare”. Lagen har väckt debatt på flera plan men mycket har handlat om punkter som gäller anhöriginvandring. På samma sätt som redan är fallet i Nederländerna måste personer som i framtiden önskar söka uppehållstillstånd i Frankrike att redan i ursprungslandet genomgå ett test för att bevisa kunskaper i det franska språket och om det franska samhället och dess värderingar. Likaså ställs i den nya lagen högre krav på försörjningsskyldighet i anknytningsärenden. Den som redan har uppehållstillstånd i Frankrike måste kunna bevisa att han eller hon kan försörja de anhöriga som vill invandra på anknytning till vederbörande.

Mest kontroversiell har dock en paragraf som tillåter DNA-prov som bevis för familjetillhörighet varit. DNA-testet ska vara frivilligt, och skall erbjudas i fall då släktskap ifrågasätts av invandringsmyndigheten. Kostanden för testet återbetalas till den sökande om släktskap visar sig föreligga. Frankrike är dock inte ensamt om att använda sig av just DNA-prov i dylika fall. Flera länder i Europa, inklusive Sverige, tillåter redan i vissa fall DNA-prov i ärenden där familjer vill återförenas och släktskapet är svårt att fastställa på andra sätt.

Den nya lagen, som inom de kommande veckorna ska behandlas i överhuset, har blivit kritiserad av människorätts- och flyktingorganisationer. Human rights watch har även riktat allvarlig kritik mot lagförslaget för att det inte anses säkerställa det förbud mot non-refoulement som FN:s flyktingkonvention påför.

Läs mer i EUobserver
 
International Herald Tribune

Öppet brev från Human Rights Watch till det franska parlamentet
2007-09-13

Portugal drar tillbaka ny lag om legalisering för irreguljära immigranter

En ny portugisisk lag som syftade till att legalisera irreguljära immigranter har suspenderats bara några veckor efter att den trädde i kraft. Under de första fem dagarna efter lagens införande den 3 augusti registrerades ansökningar från 900 000 människor som åberopade den nya lagen och även immigranter från Spanien och Portugal köade utanför utlänningsministeriet. Enligt regeringen i Lissabon suspenderades lagen just med anledning av att man såg immigranter från andra delar av Europa försöka ta del av regulariseringen.

Regulariseringar av irreguljära immigranter har tidigare skett i Spanien 2005 och i Italien 2006. Även i Holland utfärdades en flyktingamnesti under 2007, som tidigare rapporterats på temaasyl.se. Också i Storbritannien debatteras frågan.

Läs mer om den nya portugisiska lagen i artikel på nyhetsportalen ipsnews.se

Läs artikel om upphävandet av lagen på euobserver.com

2007-09-05

Ny rapport om rasism och xenofobi i EU - asylsökande bland de särskilt utsatta

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) har nyligen publicerat en omfattande rapport om rasism och xenofobi i EU:s medlemsstater. Rapporten Report on Racism and Xenophobia in the Member States of the EU beskriver utvecklingen inom medlemsstaterna under år 2006. Rapporten undersöker rasism inom fem tematiska områden: juridiska frågor, sysselsättning, utbildning, boende samt rasistiska brott och rasistiskt våld.

Rapporten pekar på att det finns flera tecken på att EU:s antidiskrimineringslagstiftning har haft en positiv inverkan på utvecklingen, men att offer för diskrimineringsbrott fortfarande i hög grad saknar nödvändig kunskap om de nya reglerna. Asylsökande, flyktingar och romer lyfts på flera ställen i rapporten upp som särskilt utsatta. Även om asylsökande barn i de flesta medlemsstater enligt lag har rätt till undervisning finns det på flera håll praktiska hinder för tillgång till undervisning. Likaså är asylsökande, och såväl reguljära som irreguljära migrantarbetare, i högre grad än andra utsatta för dåliga arbetsförhållanden och annan exploatering i arbetslivet.

Statistik om rasistiska brott finns inte tillgänglig i alla medlemsstater, men bland de elva länder där statistik finns att tillgå har åtta sett ett ökat antal rasistiska brott under 2005-2006, vilket bl.a. är fallet i Danmark, Finland, England och Slovakien. I de övriga tre länderna, Tjeckien, Österrike och Sverige, var trenden neråtgående. 

Läs hela rapporten på FRAs hemsida

2007-09-03

Förslag om selektiv amnesti i Storbritannien

Det brittiska partiet Liberaldemokraterna (The Liberal Democrats) förespråkar en ”selektiv amnesti” för flera av de uppskattningsvis 500 000 personer som lever irreguljärt i Storbritannien. Liberaldemokraterna vill göra amnestin villkorlig: endast personer som funnits i landet en längre tid, som saknar brottsregister, har goda kunskaper i engelska och som kan visa på ”samhälleligt engagemang” (civic commitment) ska enligt förslaget beviljas uppehållstillstånd.

Det är främst av ekonomiska orsaker som partiet valt att lyfta frågan, irreguljära invandrare står enligt partitalesmannen Nick Clegg för ett betydande bidrag till landets ekonomi. Tankesmedjan IPPR (Institute for Public Policy Research) har uppskattat att det skulle kosta uppemot 5 miljarder pund att deportera alla irreguljära personer som befinner sig i landet, medan en amnesti kunde medföra skatteintäkter på ca. 1-3 miljarder pund. 

Läs artikel i The Guardian

2007-08-08

"Blue Card" ska locka högkvalificerad arbetskraft till EU

EU planerar att införa ett speciellt arbetstillstånd för att locka högkvalificerad arbetskraft till unionen.  I en intervju för EUobserver anger kommissionär Franco Frattini att ett s.k. Blue Card (begreppet syftar på den blå EU-flaggan) är under utveckling. I september kommer ett förslag om frågan läggas fram.

Arbetstillståndet skulle vara av temporär karaktär för att minska riskerna för s.k. ”brain drain” och istället få till stånd en form av ”brain circulation”. Tanken är att underlätta rörligheten mellan unionen och hemlandet för högutbildade migranter, så att personen i fråga kan varva arbete i hemlandet med några års arbete i ett EU-land.

Arbetskraftsinvandring har hittills varit ett känsligt ämne inom unionen, men Frattini tror att förslaget om ett Blue Card kommer tas emot med öppna armar av medlemsstaterna. Han menar att medlemsstaterna visserligen ställer sig skeptiska till arbetskraftsinvandring för lågkvalificerade personer och säsongsarbetare, men att de gärna tar emot högutbildade personer som ingenjörer, läkare och forskare. 

Läs artikeln på EUobserver

2007-07-10

Spanien rekryterar arbetskraft på plats i Senegal

Spanska affärsmän tar initiativ till att minska vågen av illegal migration från Afrika skriver brittiska The Independent på sin hemsida den 26 juni. Affärsmännen uppges resa till Sengal där de på plats erbjuder senegaleser arbete i Spanien och ett alternativ färdsätt till den riskabla resan med båt över Medelhavet. Intresserade erbjuds vidare kontrakt, visum och yrkesträning. Spanien inrikesminister, som medföljde på den första resan i sitt slag till Senegal, säger att delegationen på plats spridde budskapet om att de ska bekämpa maffian och uppmana ungdomen att åka till Spanien med hjälp av spanska entreprenörer istället för att riskera sina liv på resan över havet.

Fem spanska yrkesträningsskolor uppges snart öppna i Senegals huvudstad Dakar som ett led i de spanska företagens rekryteringsprocess. Två av centren kommer att vara speciellt inriktade på att träna personal för arbete inom flygbolaget Air Europa.

Spanska företagsledare uppmuntras också att leta investeringsmöjligheter i Senegal som skulle möjliggöra för fler senegaleser att hitta arbete i hemlandet.

En företrädare för International Organisation for Migration i Dakar välkomnar Spaniens initiativ och säger att det är ett viktigt steg som kommer att gynna båda länderna samtidigt som smugglingen till havs kommer att fortsätta så länge Afrikas socioekonomiska utveckling ligger på is.

Omkring 40 000 immigranter arbetar redan i dag lagligt i Spanien.

Läs hela artikeln på The Independents hemsida

2007-07-04

Storbritannien skärper lagstiftningen i syfte att bekämpa illegal immigration och svartarbete

Brittiska inrikesministeriets sektion för immigration och gränsfrågor rapporterade i maj att diskussioner inletts med industrin avseende införandet av strängare lagar riktade mot oseriösa arbetsgivare. De nya reglerna innebär att oseriösa arbetsgivare riskerar fängelsestraff och/eller böter om de anställer illegal arbetskraft. Företag som nekat att betala ut lönecheckar till sina anställda kommer också att kunna straffas. Den nya lagstiftningen träder i kraft tidigt 2008 och är en del av inrikesministeriets nyinrättade aktionsplan mot illegal immigration och illegalt arbete. Arbetsgivarna ska i och med den nya aktionsplanen få lättare att kontrollera immigranters identitet och deras rätt att arbeta och uppehålla sig i Storbritannien.

Läs mer om åtgärder som kommer att vidtas på inrikesministeriets hemsida

Läs tidigare notis på temaasyl.se om missförhållanden i migrantarbetares arbets- och levnadsförhållanden i Storbritannien

Läs mer på temaasyl.se om de diskussioner som förs på EU-nivå avseende bekämpningen av illegalt arbete och sanktioner mot arbetsgivare

2007-06-15

Artikel i internationell tidskrift om regulariseringsprogram för papperslösa immigranter

Migration Letters är en internationell tidskrift som utkommer med två nummer per år. Ämnena spänner över ett brett fält av migrationsfrågor och i redaktionen ingår forskare från hela världen. I 2007 års första nummer publiceras artikeln Regularization programs for undocumented migrants av Sebastian Sunderhaus, tysk frilansjournalist för närvarande involverad i ett forskningsprojekt om migration. Sunderhaus artikel sammanfattar hans studie som beskriver och analyserar resultaten av regulariseringsprogram (även kallade amnestier och legaliseringar) för papperslösa migranter i 16 länder spridda över alla kontinenter. Artikeln ger också en analys av hur regeringar i framtiden kommer att hantera det växande flödet av papperslösa immigranter.

Läs artikeln 

Läs om och lyssna på P1-programmet Konflikts reportage om papperslösa den 2 juni 2007

2007-06-13

Kristen organisation verksam i Storbritannien och Irland publicerar rapport om framtidens migranter

En miljard människor kommer att tvingas lämna sina hem fram till 2050 till följd av klimatförändringarna, slås fast i en nyutkommen rapport utgiven av Christan Aid, en brittisk och irländsk kyrkoorganisation. Christan Aid bildades för omkring 50 år sedan i slutet av andra världskriget då en prekär situation rådde i Europa. Organisationen tog initiativ till Christian Aid Week som mobiliserade hjälparbetare att arbeta för insamlingar för att stävja den pågående flyktingkrisen i Europa. Den rapport som nu lagts fram, Human tide: the real migration crisis publicerades i samband med 2007 års Christian Aid Week och varnar för att världen nu står inför den största flyktingkrisen någonsin och att fler människor kommer att drivas på flykt än efter andra världskriget. Majoriteten av de människor som tvingas fly från sina hemländer kommer att komma från världens fattigaste länder. I rapporten redogörs bland annat för situationen i Sudan, Uganda, Sri Lanka, Columbia, Burma och Mali.

Läs mer och ladda ner rapporten på Christian Aids hemsida

2007-06-01

Portugisiskt ordförandeskap prioriterar samarbete med Afrika

Den 1 juli tar Portugal över som ordförande för EU från Tyskland. Enligt Portugals utrikesminister Luis Amado är det främsta målet de kommande sex månaderna att lösa EU:s konstitutionella kris. Men Portugal ämnar även satsa på att förbättra samarbetet kring migration i Medelhavsregionen och då specifikt med de afrikanska länderna. En prioritering som ligger i linje med den av Nicolas Sarkozy nyligen föreslagna Medelhavsunionen, som skulle inkludera länder från Afrika, Europa och Mellanöstern. Under det portugisiska ordförandeskapet kommer ett EU-Afrika ministermöte att hållas. Mötet ska fortsätta det arbete som inleddes i Libyen i slutet av 2006, där ministrarna diskuterade utveckling och migration.

Läs nyhet på Euractive.

2007-05-30

Rapport från Rädda Barnen belyser barn i migrationsprocessen

Hur barn påverkas av migration är ett område som bortsett från frågor rörande ensamkommande barn och trafficking ofta lyser med sin frånvaro på den migrationspolitiska agendan. Rapporten Child Migration and the Construction of Vulnerability, som presenterades på ett seminarium i Stockholm den 29 maj 2007, är ett första försök att belysa barn i migrationsprocessen ur ett bredare perspektiv. Samtidigt är det en genomgång av drygt 1000 studier med tonvikt på Europa för att kartlägga den forskning som finns. Rapporten har sammanställts av Julia O’Connell Davidsson och Caitlin Farrow vid Nottinghams universitet på uppdrag av Rädda Barnen.

Rapporten lyfter såväl de negativa som de positiva effekterna av migration för barn. Den dryftar orsakerna till att barn migrerar och hur deras situation är under resan och i destinationslandet. Rapporten tar även upp barn som lämnats kvar i hemlandet när föräldrar migrerar, en ur ett forskningsperspektiv ny fråga.

En av rapportens slutsatser är att det inte finns någon direkt koppling mellan legaliteten av inträdet i ett annat land och barnets säkerhet i destinationslandet. Även barn som kommer in i ett land på legal väg kan hamna i extremt utsatta och/eller exploaterande miljöer. Frånvaron av möjligheter att migrera legalt har vissa implikationer på barns rättigheter. Det ökar risken för att barn blir lämnade kvar när föräldrarna migrerar och det ökar risken att de som faktiskt migrerar gör det genom illegala kanaler.

Sammanfattning av rapporten på svenska 

Hela rapporten(endast på engelska)  

2007-05-02

Journalist vinner pris för sitt reportage om papperslösa immigranter som arbetar på tomatplantage i Italien

Den italienska journalisten Fabrizio Gatti väckte stor uppmärksamhet i italiensk press hösten 2006 med sitt avslöjande reportage från italienska tomatplantage där papperslösa immigranter arbetar under närmast slavliknande förhållanden som NTG-asyl & integration tidigare skrivit om. Nu har hans avslöjande reportage vunnit första pris i EU:s journalisttävling 2006. Priset, som har instiftats som en hyllning till journalister som bidrar till att öka förståelse för och kunskap om diskriminering, delas ut för tredje gången och årets tema var "För mångfald. Mot diskriminering".  I motiveringen står bland annat att Gatti skildrat "de svåra förhållandena för Europas andra klassens medborgare som utsätts för betydande diskriminering på grund av sitt etniska ursprung". Gatti är knuten till den italienska veckotidningen L'Espresso.

Läs mer på EU i Sveriges hemsida, som länkar vidare till Gattis artikel (på
engelska)

2007-04-28

Nya skrifter om migrationsfrågor utgivna av PICUM

Frivilligorganisationen PICUM som stödjer papperslösa immigranters rättigheter i Europa har nyligen kommit ut med tre policyskrifter som berör aktuella migrationsfrågor: hanterandet av migrationsflöden, åtgärder mot trafficking och rimliga arbetsvillkor för immigranter. Syftet är att föra fram ett rättighetsperspektiv i debatten som mestadels präglats av frågor kring säkerhet och ekonomi. De tre skrifterna är:

Undocumented Migrants – Symptom, Not The Problem . Författarna fokuserar på resonemangen i debatten om ”managed migration”.

Human Trafficking and Forced Labour. What Perspectives to Challenge Exploitation? . Författarna riktar uppmärksamhet mot de positioner politiker och beslutsfattare i Europa tagit i debatten om trafficking som anses mer eller mindre synonymt med irreguljär immigration.

Decent Work for Undocumented Migrants  tar upp strävan att uppnå rimliga arbetsförhållanden för papperslösa immigranter, med utgångspunkt från en rapport om ämnet utgiven av ILO.

2007-04-13

Ny guide om rättigheter för irreguljära migranter

PICUM, the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, har nyligen publicerat en guide över irreguljära migranters rättigheter. Trots den irreguljära statusen är dessa personer i juridisk mening långt ifrån rättslösa, utan omfattas av flera internationella människorättskonventioner.

Guiden är en översikt av de rättigheter som irreguljära migranter åtnjuter enligt de mänskliga rättigheterna, utgående dels från sju FN-konventioner, dels från Europarådets och EU:s rättsinstrument.

Läs guiden Undocumented Migrants Have Rights!

2007-04-05

EU:s och medlemsstaternas inställning till FN:s migrantarbetarkonvention kartlagd

European Platform for Migrant Workers Rights, EPMWR, har i en omfattande studie kartlagt olika europeiska aktörers inställning till FN:s Migrantarbetarkonvention. Organisationen har klarlagt alltifrån lokala och nationella till internationella aktörers inställning till konventionen.

Migrantarbetarkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1990, och är det första rättsligt bindande instrumentet som specifikt värnar migrantarbetares och deras familjers rättigheter. Konventionen som på grund av ett lågt antal ratifikationer inte trädde i kraft förrän 2003, säkerställer såväl medborgerliga och politiska som socioekonomiska rättigheter och är omfattar även irreguljära migranter. Hittills har inte ett enda EU-land ratificerat konventionen, trots påtryckningar från flera människorättsorganisationer.

Den huvudsakliga slutsatsen i EPMWR:s studie är att kunskapen och medvetenheten om Migrantarbetarkonventionen fortfarande är påfallande dålig i de flesta europeiska länder.

Läs hela studien 

Länk till European Platform för Migrant Workers' Rights

Läs mer om migrantarbetares rättigheter här 

2007-03-29

Belgiens inrikesminister stödjer forskning om illegala immigranter

Den belgiska forskaren Marion Van San har anlitas för att tillsammans med en medarbetare skriva en rapport om illegala immigranter i Belgien. Van San fick uppmärksamhet 1999 när dåvarande justitieminister Marc Verwilghen gav henne uppdraget att undersöka om och i vilken grad utländska ungdomar var överrepresenterade i brottstatistiken jämfört med den övriga befolkningen. Offentliggörandet av rapporten sköts upp och den publicerades aldrig vilket Van San påstod berodde på rädsla för att föra fram kritik mot invandrare. Inrikesministern i Belgien har nu gett Van San ett nytt forskningsuppdrag om illegala immigranter i Belgien eftersom man anser att Belgien är ett land som i förhållande till andra europeiska länder, har bristande kunskap om de illegalas/irreguljära invandrarnas levnadsförhållanden. Genom studien hoppas man få insikt i hur dessa invandrare lever och tar del av olika samhällstjänster. Studien beräknas vara klar under våren 2007.

Läs mer i artikel på nyhetsportalen expatica.com

2007-03-26

Artikel om papperslösa immigranter i Italien

Journalisten Fabrizio Gatti väckte stor uppmärksamhet i italiensk press hösten 2006 med sitt avslöjande reportage från italienska tomatplantage där papperslösa immigranter arbetar under närmast slavliknande förhållanden. Gatti wallraffade under flera veckor på plantagen och utgav sig för att vara rumän och vit sydafrikan. Hans reportage ledde till att det politiska etablissemanget och fackföreningarna i Italien gav sig in i debatten om de papperslösas villkor. Med utgångspunkt i Gattis avslöjanden redovisar Giulia Laganà, verksam vid den brysselbaserade frivillignätverket Solidar, i en artikel förhållandena på plantagen samt EU:s inställning till den s k irreguljära invandringen.

Läs artikeln, publicerad på den tjeckiska nyhetsportalen Migration Online 

2007-01-18

Reviderad hemsida om trafficking

ICMPD (International Centre for Migration Policy Development) grundades 1993 och är ett forskningsinstitut med europeiskt fokus och med inriktning på utveckling och policy relaterad till migration. Dess första chef var svensken Jonas Widgren. ICMPD stödjer regeringar och institutioner med policyexpertis, forskning, information, dialog och nätverk. ICMPD driver förutom sin egen hemsida även hemsidan anti-trafficking.net, en plattform för informations- och erfarenhetsutbyte som riktar sig till aktörer runt om i världen. Anti-trafficking.net var från början endast tillgängligt för registrerade användare men är nu reviderad och öppen för alla. Hemsidan är innehållsrik och ger tillgång till nya rapporter, dokument, kalender, artiklar, jobberbjudanden, länkar mm. Användarna kan också söka information från specifika regioner. Vissa avdelningar är ännu under uppbyggnad.

Till reviderade anti-trafficking.net

Till ICMPD:s hemsida

2007-01-15

IMILCO – International Migration, Informal Labour and Community in Europe

IMILCO är ett svenskt-turkiskt projekt under ledning av Arbetslivsinstitutet i Norrköping och universitetet i Marmara (Marmara University Research Centre for International Relations, MURCIR) med fokus på irreguljär migration, informell ekonomi och samhällsutveckling i Europa. En rad intressant och för NTG-asyl & integration relevant forskning har presenterats under de två konferenser som hittills anordnats. Forskningsfrågor och problemställningar handlar bl a om "amnestier" för asylsökande och "illegala" migranter och hur dessa är relaterade till arbetskraftsförsörjning, informell ekonomi och politisk retorik/praktik.
 
Läs mer på Arbetslivsinstitutets hemsida

2006-11-14

Europeiska återvändandefonden godkänd

EU-parlamentets kommitté The Civil Liberties Committee röstade den 6 november igenom den tidigare föreslagna europeiska återvändandefonden European Return Fund som syftar till att ekonomiskt stödja och förbättra hanterandet av återvändande för illegala tredjelandsmedborgare som befinner sig i medlemsstaterna. Förslaget baseras på en kompromiss med kommissionen och rådet och vinner laga kraft från januari 2008. Den europeiska återvändandefonden är en del av kommissionens strategi om "solidarity and management of migration flows" som lanserades förra året för att bl a främja samarbete kring unionens externa gränser. Återvändandefonden är en del av ett paket med totalt fyra fonder. Övriga tre fonder som också godkändes berör bland annat integrations- och flykting/asylfrågor. Återvändandefondens totala budget är 676 miljoner euro för perioden 2008-2013, varav varje medlemsstat årligen tilldelas en grundbudget på 300 000 euro; resterande medel fördelas utifrån antalet personer med avvisningsbelsut i respektive medlemsstat.

2006-11-13

Ny rapport om avvisade asylsökande i Storbritannien

Amnesty International UK och brittiska Refugee Action publicerade i november rapporter om de förhållanden som avvisade asylsökande lever under i Storbritannien. Amnesty beskriver situationen i London och Refugee Action beskriver förhållandena i nio andra brittiska städer. Studien bygger på intervjuer med avvisade asylsökande som lever i limbo i samhällets marginaler, i många fall sedan flera år tillbaka. En ny politik har lett till en utbredd våg av fattigdom bland avvisade asylsökande i Storbritannien. 21 dagar efter att en asylansökan slutgiltigt avslagits har asylsökande inte längre rätt till finansiellt stöd och boende, såvida de inte uppfyller kraven för sk ”hard-case”-status och i så fall ges visst materiellt stöd. Amnesty och Refugee Action menar att det är en medveten strategi från regeringens sida för att tvinga de avvisade att "frivilligt" lämna landet. Brittiska myndigheter uppskattade nyligen antalet avvisade asylsökande som inte uppfyller kraven för ”hard-case” till mellan 155 000 och drygt 280 000.

Läs mer på Amnesty UK:s hemsida, bland annat Amnestys och Refugee Actions rekommendationer till regeringen.

Läs Amnestys rapport, Down and out in London 

Läs Refugee Actions rapport, The Destitution Trap 

2006-08-24

Rapport om migranters levnadsförhållanden i Europa: Migration, a journey into poverty? A Caritas Europa study on poverty and exclusion of immigrants in Europe

Caritas studie utgiven i juni 2006 om migranters socioekonomiska förhållanden analyserar och identifierar fattigdomsfällor som migranter ofta faller i. Rapporten utgår ifrån fem delområden; arbete, bostad, hälsa, utbildning och deltagande i det offentliga livet. Såväl Caritas egna arbete på gräsrotsnivå som en stor mängd annan forskning står till grund för studien.

Och det är en dyster bild som framställs av verkligheten för de 56.1 miljoner migranter som befinner sig i Europa. Speciellt utsatta är de uppskattningsvis 5 miljoner ”irreguljära” som lever ett skuggliv utanför den europeiska välfärden, likaså utpekas bland annat asylsökande som en särskilt sårbar grupp. Orsakerna till fattigdomen och det sociala utanförskapet står att finna såväl inom lagstiftning som i rent praktiska hinder, och missgynnandet förvärras ofta till följd av diskriminering. Studien presenterar avslutningsvis nio konkreta förslag till åtgärder som kan förbättra den rådande situationen. Dessa förslag är av såväl juridisk som politisk karaktär och innehåller bl.a. åtgärder som att säkerställa efterlevnaden av internationella och nationella juridiska instrument, att öppna kanaler för laglig arbetskraftsinvandring samt att förbättra den allmänna opinionens syn på immigranter.   

Länk till rapporten på Caritas hemsida

2006-03-23

Irregular Migration and Asylum and Information and Data Exchange in Europe (ARGO project IMA- IDEE)

Inom ramen för ARGO:s budget för 2003 inleddes ett samarbete mellan svenska Migrationsverket, tjeckiska inrikesministeriet, nederländska Immigration and Naturalisation Service Information och det nederländska justitiedepartementet. Våren 2005 inrättades en hemsida med uppdaterad statistik om asyl och irreguljär migration. Projektets syfte är att stärka samarbetet vad gäller insamlande och utbyte av statistik relaterad till migration och asyl, producera jämförelser och analyser samt förbättra den statistiska kunskapsbasen inom området.

Till hemsidan (lösenordsskyddad)

2006-03-07

Ny internationell studie om trafficking

Rapporten Falling Short of the Mark: an International Study of the Treatment of Human Trafficking Victims gavs ut i mars 2006 av The Future Group, en kanadensiskt baserad NGO-organisation som arbetar för bekämpandet av trafficking och handel med barn. I rapporten utvärderas hur ett antal länder har implementerat internationella skyldigheter om att skydda offer för trafficking samt vilken behandling länderna erbjuder de drabbade i förhållande till internationell best practices. De länder som ses över är Förenta Staterna, Australien, Norge, Sverige, Tyskland, Italien, Storbritannien och Kanada.

Om Sverige konstaterar The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) att det stöd som erbjuds traffickingoffer, i synnerhet beträffande logi och rehabilitering, inte svarar mot de behov som finns. ECRI rekommenderar att svenska myndigheter garanterar uppehållstillstånd till samtliga offer för trafficking, oavsett deras vilja att samarbeta med myndigheterna i utredningarna. I rapporten uppmärksammas att migrationsminister Barbro Holmberg påpekar att traffickingoffer, till skillnad från asylsökande, är berättigade till samma hälso- och medicinska vård som övriga medborgare i landet.

Ladda ner rapporten Falling Short of the Mark: an International Study of the Treatment of Human Trafficking Victims 

2006-03-06

Ten Ways to Protect Undocumented Migrant Workers

Rapporten Ten Ways to Protect Undocumented Migrant Workers gavs ut i oktober 2005 av PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), en nätverksorganisation som stödjer dokumentlösa migranter som vistas i Europa. Rapporten ger flera exempel på hur NGOs, fackföreningar och andra aktörer i Europa och i Förenta Staterna arbetar för de dokumentlösa arbetarnas/invandrarnas rättigheter och är tänkt att inspirera och stödja de aktörer som kommer i kontakt med irreguljära invandrare/dokumentlösa.

Med utgångspunkt från rapporten anordnar PICUM i mars 2006 två konferenser på temat dokumentlösa arbetare i Europa: Protecting Undocumented Workers in Europe: Successes and Strategies den 23 mars och Regularisation is not the only policy: Ten Ways to Protect Undocumented Migrant Workers den 24 mars.

 

2005-12-15

Intressant uppsats: Illegal immigrants in Spain - Real life stories about illegal Moroccans and their situation

Uppsatsen är en fallstudie om illegal migration från Marocko till Madrid med anledning av den i media mycket uppmärksammade debatten kring denna. Uppsatsförfattarna intervjuar fem informanter som vid något tillfälle i livet har haft illegal status eller fortfarande har det. De söker svar på frågor som: vilka förväntningar och skäl har de som lämnar hemlandet i hopp om en ljusare framtid i Spanien, förverkligas förväntningarna och vilka rättigheter har de illegala immigranterna när de befinner sig på spanskt territorium?

Ladda ner hela uppsatsen