Återvändande och Återvandring

Återvändande, återsändande, återvandring och deportation - frivillig eller påtvingad – är några av de begrepp som används inom detta område. Stater, EU och människorättsorganisationer använder ofta olika begrepp, eller samma begrepp men på olika sätt. Vad som ofta skiljer de olika begreppens innebörd åt är hur samtycke och frivillighet från den återvändandes sida definieras. I detta avsnitt används följande två begrepp.
 
Återvändande
Den process där en person som enligt lag inte har rätt att stanna i landet reser tillbaka till sitt hemland/region. Det kan exempelvis röra sig om en asylsökande som fått avslag på sin ansökan. Återvändande inbegriper alla nyanser av ”frivillighet” och ”tvång” och gäller därför såväl de som medverkar till verkställighet av ett beslut om återvändande såväl som de som motverkar ett beslut om verkställighet.

Frivillig återvandring
Den process där en person med permanent uppehållstillstånd gör ett medvetet och frivilligt val om att resa tillbaka till sitt hemland/region under en längre period. Frivilligheten består i att personen har ett faktiskt val i och med det permanenta uppehållstillståndet.

Nedan listas notiser inom området. I menyn till vänster kan du välja om du vill fördjupa dig i återvändande respektive återvandring.

Notiser Återvändande och Återvandring

2008-12-29

Norsk rapport om återvändande publicerad

Norska flyktinghjälpen och projektet INCOR (Information and Counselling on Return and Repatriation) har sedan 1995, med finansiering från Utlänningsdirektoratet i Norge, bedrivit informationsarbete om återvändande och återsändande. I rapporten Fra tilbakevending til retur. Evaluering av Flyktninghjelpens informasjonsprosjekt INCOR, skriven av Jan Paul Brekke vid Institutt for samfunnsforskning i Oslo, återfinns en beskrivning och utvärdering av projektet INCOR:s verksamhet sedan 2001. I rapporten redovisas hur praxis genom åren ändrats, hur man kommunicerar budskap till asylsökande gällande återvändande samt förutsättningar för INCORs fortlevnad som projekt.

Läs mer och ladda ner rapporten här 

2008-08-06

FN-kritik mot EU:s återvändandedirektiv

Tio experter från FN:s råd för mänskliga rättigheter har i ett brev till det franska EU-ordförandeskapet uttryckt sin oro över det s.k. återvändandedirektivet som är under behandling i EU. Direktivförslaget, som redan fått omfattande kritik från olika organisationer, godkändes av EU-parlamentet i juni, och väntas inom kort formellt antas i Europeiska rådet. Syftet med direktivet är att skapa en likvärdig behandling inom hela EU av tredjelandspersoner som enligt lag inte har rätt att stanna i landet, inkluderande asylsökande som fått avslag på sina ansökningar.

FN-experterna vänder sig framförallt emot att direktivet tillåter att personer som ska avvisas hålls i förvar i upp till 18 månader, vilket bedöms vara en alltför lång tidsperiod. Tvärtom poängteras i utlåtandet att irreguljära migranter inte är kriminella, och därför som regel inte bör hållas i förvar överhuvudtaget. Medlemsstaterna har en skyldighet att utreda alternativ till förvar, och om sådana inte finns bör förvar användas endast i mycket korta perioder, anser experterna. EU:s medlemsstater uppmanas även att stärka förfaranden kring den rättsliga prövningen av förvarstagning. 

Läs pressmeddelande på FN:s hemsida

Läs mer om återvändande av asylsökande

2008-07-03

Lärorika erfarenheter av program för frivilligt återvändande i Norge

mitten av juni godkände Europaparlamentet det kontroversiella förslaget till återvändandedirektiv som sedan september 2005 funnits på EU:s dagordning. Direktivet lägger grunden för en gemensam europeisk policy för återvändande, och är inriktat på lagstiftningsåtgärder rörande bl.a. verkställighet, förvar och återinreseförbud. För att i praktiken underlätta en humant och hållbart återvändande har flera länder bedrivit projektverksamhet av olika karaktär. 

Det norska Utlendingsdirektoratet har nyligen publicerat en utvärderingsstudie av ett program för frivilligt återvändande till Afghanistan som bedrivits i samarbete med IOM (Internationella organisationen för migration) och norska frivilligorganisationer. Programmet IRRANA (Information, Return and Reintegration of Afghan Nationals to Afghanistan) har dels bestått av informationsinsatser och rådgivning i Norge, dels av en kombination av ekonomiska bidrag och stöd för reintegration efter återvändandet till Afghanistan –  en metod som även andra aktörer använder sig av.

Läs mer

2008-06-25

Studie undersöker psykisk hälsa bland återvändande asylsökande

I en nyligen publicerad artikel i tidningen BMC International Health and Human Rights (nr 8:8, 2008) undersöks den psykiska hälsan hos personer som står inför ett återvändande från Tyskland till ursprungslandet. Kombinationen av stress i värdlandet och traumatiska upplevelser i hemlandet har självfallet en inverkan på den mentala hälsan. I artikeln beskrivs hur detta, och andra faktorer, påverkar viljan att återvända till hemlandet. Studien är baserad på intervjuer med 47 deltagare i olika program för ”frivilligt återvändande” (Assisted Voluntary Return), och motsvarande intervjuer med en grupp flyktingar som bestämt sig för att stanna i Tyskland.

Resultaten visar att den psykiska påfrestningen bland de intervjuade var stor. De frivilligt återvändande hade ett stort tryck på sig att återvända från migrationsmyndigheterna (frivilligheten kan således ifrågasättas) och oron kring den osäkra framtiden i hemlandet var omfattande. Vid beslut om att återvända tas enligt studien flera olika perspektiv i beaktande, den psykiska hälsan har dock enligt studien inte någon nyckelroll i beslutet. Med tanke på att beslutet att återvända var starkt påverkat av externa faktorer, så som en osäker boendesituation, blir det enligt studien tydligt varför det politiska planet har ett betydligt större inflytande på återvändandeprocessen än det personliga.

Läs hela artikeln “Mental Health of Returnees: Refugees in Germany Prior to Their State-sponsored Repatriation"

2008-06-19

EU:s återvändandedirektiv godkändes av parlamentet

I en omröstning den 18 juni godkände Europaparlamentet det kontroversiella förslaget till återvändandedirektiv som sedan september 2005 legat på EU:s agenda. Direktivförslaget har under de senaste åren ändrats otaliga gånger, senast under rådsmötet den 5-6 juni 2008. 

Parlamentets godkännande av direktivet kritiseras av flera människorättsorganisationer, eftersom förslaget inte anses garantera ett tryggt och värdigt återvändande. Bl.a. Amnesty International vänder sig i första hand mot det faktum att asylsökande enligt direktivet tillåts hållas i förvar i upp till ett och ett halvt år och dessutom kan beläggas med återinreseförbud till hela unionen, riskerar att sänka existerande standarder i medlemsstaterna. Amnesty uppmanar därför medlemsstater som för närvarande har högre garantier för att säkerställa asylsökandes rättigheter i samband med påtvingat återvändande att inte använda direktivet som ett svepskäl till att sänka dessa. Den europeiska flyktingorganisationen ECRE, UNHCR och Jesuit Refugee Service är andra kritiska röster till direktivet.

Det är första gången som parlamentet getts medbeslutanderätt i en lagstiftningsåtgärd inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet. I beslutsprocessen som ledde fram till gemensamma miniminormer för bland annat mottagande och asylprocedur utgjorde EU-parlamentet tillsammans med människorättsorganisationerna ofta en kritisk röst som betonade rättighetsperspektivet, vilket föranlett många att tro att de asylsökandes rättigheter bättre skulle återspeglas i det här beslutet. Oenigheten i parlamentet har dock varit stor, vilket bl.a. framkom under debatten som föranledde omröstningen. Trots det uppnåddes alltså den behövliga absoluta majoriteten för att förslaget i en första behandling skulle kunna godkännas av parlamentet.

Läs mer om direktivet i EU-parlamentets pressmeddelande

Direktivstexten som parlamentet godkände

Läs mer om återvändande

Läs Jesuit Refugee Service's hemsida om situationen på förvar för asylsökande i Europa

2008-06-13

Ny rapport om återvändande från Danish Refugee Council

Danish Refugee Council har sedan 2006 bedrivit projektet ‘Design and Facilitation of Sustainable Voluntary Return to Kosovo’ som gått ut på att stötta återvändande asylsökande. Projektet är ett samarbete med den tyska organisationen Bayerischer Flüchtlingsrat (Bavarian Refugee Council - BF), och medfinansierat av EU-kommissionens Return Preparatory Actions. Erfarenheterna från projektet har nu sammanställts i en omfattande och lärorik rapport, som bl.a. innehåller ”best practices” för frivilligorganisationers stöd till påtvingat återvändande.

De råd som ges är av generell karaktär, och syftar framförallt till att fungera som inspiration för verksamheter som ska stödja återvändande och återintegration - såväl i Kosovo som i andra delar av världen. Rapporten torde komma väl till pass för verksamheter inom den Europeiska återvändandefonden som möjliggör projekt inom detta område.

Länk till rapporten

Läs mer om återvändande i NTG-asyl & integrations skrift Återvändande i Sverige och Europa. Policy, praxis och projekterfarenheter

2008-06-10

Rådsmöte resulterade i ändringar i förslaget till EU:s återvändandedirektiv och nya rekommendationer för FRONTEX

Under rådsmötet mellan EU-ländernas inrikes- och justitieministrar i Luxemburg den 5-6 juni stod flera frågor rörande migration och asyl på dagordningen. Rådet lyckades bl.a. enas om förändringar i förslaget till det s.k. återvändandedirektivet som ska antas inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet. Det nya utkastet till direktiv bygger på det kompromissförslag som medlemsstaternas ständiga representanter i Bryssel (COREPER) enades om i slutet av maj, med tillägget att medlemsstaterna har en skyldighet att ge migranter som ska utvisas rätt till juridisk rådgivning. Flera medlemsstater har tidigare motsatt sig detta med hänvisning till ekonomiska aspekter, men tack vare att kommissionen lovade att avsätta medel ur Europeiska återvändandefonden för ändamålet kunde enhällighet nu nås.

För att direktivet slutligen ska kunna antas krävs ett godkännande från Europaparlamentet. Parlamentets rapportör för direktivet, Manfred Weber, har tidigare meddelat att majoritetsstöd för förslaget inte skulle kunna åstadkommas om direktivet saknar en bestämmelsen om rätt till kostnadsfri juridisk rådgivning, vilket alltså tidigare var fallet. Den kontroversiella frågan om hur länge en person ska tillåtas att hållas i förvar enligt direktivet kvarstår dock. Enligt det nuvarande förslaget kan en person hållas i förvar i upp till sex månader, men en möjlighet att förlänga förvarstiden med ytterligare 12 månader kvarstår om särskilda omständigheter föreligger. Flera människorättsorganisationer och grupper i parlamentet menar att den tillåtna förvarstiden är för lång. Parlamentet ska röstar om direktivförslaget under plenarsessionen den 16-19 juni.  

Under rådsmötet antogs även ett antal rekommendationer rörande verksamheten för EU:s gränsbevakningsbyrå FRONTEX. Ministrarna uppmanade bl a FRONTEX att organisera utbildningar om regler om asyl, havsrätt och grundläggande rättigheter för såväl medlemsstater som tredjeländer. Behovet av att även i stort stärka byråns roll inom ramen för unionens övergripande strategi för migration framhävdes –framförallt vad gäller samarbetet med tredjeländer.

Läs pressmeddelande från rådet

Läs artikel i EUobserver om återvändandedirektivet

Läs mer om direktivförslaget

Läs mer om rekommendationerna till FRONTEX i “Council Conclusions on the management of the external borders of the member states of the European Union”

2008-05-30

Kraftansträngning för att verkställa fler avvisningar i Storbritannien

Den brittiska gränsmyndigheten aviserade i ett pressmeddelande den 20 maj att landets kapacitet för att ta utlänningar i förvar ska utökas med hela 60 procent. I praktiken innebär det att 1300 – 1500 nya platser kommer att upprättas.

Syftet är att öka andelen verkställda avvisningar och att möjliggöra ett större antal snabba asylförfaranden, s.k. ”fast-track procedures”. Organisationen Refugee Council var inte sen med att uttrycka sitt missnöje. Framförallt motsätter man sig snabbförfarandet som innebär att asylsökande redan vid ankomsten placeras i förvar på obestämd tid, och med dålig tillgång till information. Den brittiska regeringen har under de senaste åren successivt strävat efter ett ökat antal verkställda avvisningar. Förra året ökade andelen med 80 procent jämfört med året innan. Det är dock inte enbart personer som nekats asyl som återsänds, uppgifterna omfattar även personer som utvisas pga brott och personer som saknar uppehållstillstånd i landet.

Även i Sverige har Migrationsverket aviserat en utökning av förvarsverksamheten. Antalet förvarstagna har enligt verkets senaste verksamhets- och utgiftsprognos  minskat på senare tid, men i den nyligen antagna handlingsplanen för återvändande anger Migrationsverket som ett mål att förvarsplatserna ska utnyttjas effektivt genom arbete för att korta förvarstider, samt att man ska ”arbeta för att antalet förvarsplatser motsvarar behoven”.

Läs pressmeddelande från Home Office

Läs Refugee Council’s pressmeddelande

Läs artikel på Temaasyl "Återvändandearbetet fortsatt prioriterat"

2008-05-16

Amnesty International och ECRE kritiska till kompromissförslaget för återvändandedirektivet

I slutet av april meddelade det slovenska EU-ordförandeskapet att en kompromiss hade åstadkommits gällande det återvändandedirektiv som är under bearbetning. Kompromissen var resultatet av en trialog mellan representanter för Europaparlamentet (Manfred Weber som är Europaparlamentets rapportör för direktivet, samt parlamentariker från andra politiska grupper i parlamentet, s.k. skuggrapportörer), kommissionen och den slovenska inrikesministern Dragutin Mate.

För att kompromissförslaget ska kunna antas måste det formellt godkännas både av Europeiska Rådet och Europaparlamentet. Europaparlamentet ska rösta om förslaget i en plenumsession i juni. Amnesty International och den europeiska flyktingorganisationen ECRE har inför denna omröstning skrivit ett öppet brev där de uppmanar parlamentarikerna att inte anta kompromissförslaget, eftersom organisationerna bedömer att den föreslagna direktivstexten inte garanterar att återsändande sker med respekt för de mänskliga rättigheterna.

Det är framförallt tre punkter i kompromissförslaget som organisationerna vänder sig mot:

- tidsbegränsningen för förvarstagning. Enligt förslaget ska en person kunna hållas i förvar i upp till 18 månader, vilket Amnesty och ECRE ser som en oproportionerligt sanktion för en person som inte har begått något brott.  

- otillräckliga garantier för att frivilligt återvändande ska ges företräde framom påtvingat återvändande, trots att det har varit en uttalad huvudprincip för hela direktivet att frivilligt återvändande ska användas i så hög grad som möjligt.

- obligatoriska återinreseförbud. Kompromissförslaget gör det obligatoriskt för medlemsstaterna att utfärda ett återinreseförbud, vilket i förlängningen kan leda till att personer som återvänts i framtiden nekas skydd i strid med principen om non-refoulement. 

Amnesty och ECRE konstaterar i sitt brev att direktivet innebär ett unikt tillfälle att garantera och förbättra skyddet för mänskliga rättigheter i majoriteten av EU:s medlemsstater. Utarbetandet av återvändandedirektivet ger också Europaparlamentet för första gången en möjlighet att säkerställa att EU:s asyl- och invandringslagstiftning säkerställer respekt för grundläggande rättigheter genom att effektivt använda sitt mandat i den s.k. medbeslutandeprocessen, ett nytt förfarande för beslutsfattande på området.

Läs ECRE och Amnesty Internationals öppna brev till europaparlamentarikerna

Läs mer om återvändandedirektivet

Läs Tema asyls skrift Återvändande i Sverige och Europa. Policy, praxis och projekterfarenheter

2008-04-29

Ny kompromiss om återvändandedirektivet

Europeiska rådet, kommissionen och europaparlamentet kom i förra veckan fram till en kompromiss gällande det återvändandedirektiv som under nästan tre års tid varit under bearbetning inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet. Återvändandedirektivet är tänkt att skapa en likvärdig behandling inom hela EU av personer som enligt lag inte har rätt att stanna i medlemsstaterna.

Kompromissen fattades mellan rådets ordförande Dragutin Mate (som även är Sloveniens inrikesminister), Europaparlamentets rapportör Manfred Weber och representanter för kommissionen. Kompromisstexten är inte offentliggjord men enligt medieuppgifter har man bl.a. enats om en övre gräns för förvarstagning på sex månader, med en möjlighet till förlängning till totalt 12 månader "i specialfall”, samt ett återinreseförbud på upp till fem år.

Kompromissförslaget måste dock godkännas av såväl rådet som parlamentet i sin helhet innan direktivet kan antas, eftersom det behandlas inom den s.k. medbeslutandeprocessen. Parlamentet väntas rösta om direktivförslaget i maj 2008. I början av maj står parlamentet även värd för ett journalistseminarium om återvändandedirektivet.

Läs pressmeddelande från det slovenska ordförandeskapet

Läs artikel i BBC ”EU deal on immigrant detentions”

Läs Amnesty Internationals öppna brev till Dragutin Mate angående förhandlingarna om återvändandedirektivet

2008-04-08

Utlysning: Resestipendium till journalistseminarium om återvändandedirektivet

Under sessionen i maj ska Europaparlamentet debattera och rösta om EU:s återvändandedirektiv. Genom förslaget vill man skapa gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som inte har rätt att stanna i unionen. Det kan vara asylsökande som fått avslag på sin ansökan, personer vars uppehållstillstånd gått ut eller personer som invandrat illegalt till EU.

Med anledning av omröstningen om återvändandedirektivet arrangerar Europaparlamentets pressavdelning ett journalistseminarium om direktivet. Seminariet äger rum i Europaparlamentet i Bryssel den 6–7 maj 2008. I seminariet medverkar ledamöter från samtliga partigrupper i Europaparlamentet och representanter från EU-kommissionen.

Europaparlamentets informationskontor i Sverige har två resestipendier att dela ut till två journalister. Stipendiet täcker kostnaden för flygresa tur/retur till Bryssel samt 100 euro i bidrag till kostnader för en natt på hotell. Ansökan sker per e-post via epstockholm@europarl.europa.eu senast den 10 april 2008.

Mer information på informationskontorets hemsida

2008-04-02

Statewatch: förslaget till EU:s återvändandedirektiv går i fel riktning

Den europeiska frivilligorganisationen Statewatch har följt de olika turerna i utvecklingen av EU:s direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare (återvändandedirektivet).

Eftersom direktivet antas enligt den s.k. medbeslutandeprocessen krävs det att  rådet och Europaparlamentet kommer överrens om innehållet för att direktivet ska kunna antas. Direktivet har redan bollats mellan de båda institutionerna flera gånger och i mars presenterade rådet ett nytt förslag till kompromisslösning, baserad på parlamentets senaste förslag till direktiv, från december 2007. Statewatch konstaterar att parlamentets förslag medgav en något större respekt för mänskliga rättigheter, men att rådet inte har anammat dessa ändringar. De presenterade direktivförslagen blir enligt Statewatch mer och mer restriktiva, och det nu liggande förslaget riskerar enligt organisationen att inkräkta på de berörda tredjelandsmedborgarnas mänskliga rättigheter.

Läs Statewatch analys av det senaste förslaget till återvändandedirektiv

Läs mer om återvändandedirektivet

2008-02-27

Regeringen stöder Röda Korset i arbete kring återvändande

Regeringen har nyligen beviljat Röda Korset projektmedel på ca 3 miljoner kronor för verksamhet till stöd för arbete med återvändande av asylsökande från Sverige till norra Irak, Serbien och Kosovo. 

Projektet ska bidra till att asylsökande som fått avslag ”ges ökade möjligheter att återvända under säkra och värdiga former”. I praktiken ska detta ske genom att förmedla information om förhållanden i hemlandet, ge råd och stöd i återvändandet och förmedla stöd i hemlandet. En viktig del i Röda Korsets arbete med att underlätta återvändandet och återintegrationen är samarbete med systerföreningar i ursprungsländerna.

Liknande verksamhet har i Sverige tidigare bedrivits av bl.a. Göteborgs Initiativet och Center för lokal utveckling (Stockholms stad).


Läs pressmeddelande om regeringens bidrag till Röda Korsets återvändandearbete

Läs mer återvändande på Tema asyl

2008-02-10

UNHCR lyfter återvändandefrågan ur rättighetsperspektiv

UNHCR har nyligen publicerat en forskningsstudie om återvändande av asylsökande som fått avslag på sin ansökan om asyl. John Gibson har författat studien The removal of failed asylum seekes: international norms and procedures, en studie som sammanfattar existerande normer och best practice inom ramen för återvändande. Studien är geografiskt avgränsad till att gälla EU:s 15 ”gamla” medlemsstater, Norge, Schweiz och Australien. Fokus ligger på internationella och regionala folkrättsliga normer i form av konventioner, direktiv, rekommendationer och riktlinjer från bl.a. UNHCR. Rapporten är av stort intresse för EU:s medlemsstater, EU-kommissionen och andra EU-organ, som för närvarande diskuterar/förhandlar om ett gemensamt återvändandedirektiv.

 Läs rapporten The removal of failed asylum seekes: international norms and procedures 

Läs om EU:s återvändandedirektiv på Tema asyl 

2007-12-30

Ny IOM-studie om migration och utveckling

IOM (International Organization for Migration) har nyligen publicerat en studie om sambandet mellan migration och utveckling. Living Across Worlds: Diaspora, Development and Transnational Engagement består av en samling fallstudier där olika diasporor får komma till tals gällande frågor som berör migration och utveckling. Målet är således att visa på de många olika sätt som migration kan bidra till utveckling – såväl i mottagar- som ursprungslandet.

Forskningen visar hur förhållandena för migration och integration i mottagarlandet kan påverka diasporors bidrag till utveckling, och på så vis även hur de förhållanden under vilka migration sker bestämmer migrationens bidrag till utvecklingen.

Ladda ned studien 
Läs mer på IOM:s hemsida

2007-12-19

Göteborgsinitiativet introducerar nyhetsbrev om återvändande inom ramen för nytt projekt

Göteborgs-Initiativet har nyligen presenterat det första numret av ett nyhetsbrev om ”CCM-Return”. CCM står för Case-chain-management, och är en arbetsmetod för att stödja återvändare, med tyngdpunkt på återintegration i hemlandet. När asylsökande avvisas och sänds tillbaka till ursprungslandet bör ett hållbart återvändande och en återintegrering alltid eftersträvas. Därför förbereds återvändandet i asyllandet så att stödet till återintegration i ursprungsland är förberett och garanterat för dem som återvänder.

Göteborgs Initiativet har under ett års tid arbetat tillsammans med ett antal andra europeiska frivilligorganisationer i en pilotstudie som syftar till att hjälpa återvändande till en hållbar och varaktig återintegrering i hemlandet. Europeiska flyktingfonden har i oktober 2007 beviljat medel för att utveckla CCM-metoden och övrigt återvändandearbete. Projektet går under namnet CCM Return Training Project, och är ett samarbete med bl.a. den tyska organisationen AGEF, som tidigare arbetat enligt samma metod, och nederländska COA.

Ladda ner nyhetsbrevet

2007-09-25

Migrationsminister Tobias Billström aviserar att han kommer att bedriva en aktiv återvändandepolitik för asylsökande under mandatperioden

I en intervju i Svenska Dagbladet klargör migrationsminister Tobias Billström att han kommer att prioritera återvändande under den kommande mandatperioden. Hans budskap är att samtliga som fått ett avslag ska lämna Sverige. Den största andelen av de asylsökande som söker sig till Sverige kommer från Irak och för närvarande pågår det förhandlingar om ett återtagandeavtal med Irak och 1 augusti i år införde regeringen ett återetableringsstöd för de asylsökande som ”självmant” väljer att lämna Sverige efter ett avslag, summan är 20 000 kr per vuxen och maximalt 50 000 per familj. Nu öppnar Migrationsministern upp för att även ”gömda” ska kunna få ta del av det statliga återvändandestödet, som ett led i att undvika den ”Twilight zone” som många gömda lever i. Samtidigt påpekar Tobias Billström att Sverige har en generös asylpolitik jämfört med övriga EU och ger som exempel att Sverige tar emot 60% av Irakierna som kommer till Europa och ca 75% av dem beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Läs hela artikeln på svd.se

2007-09-25

LIBE-utskottet antog rapport om återvändandedirektivet

EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE-utskottet)antog den 12 september en rapport om det föreslagna EU-direktivet om återvändande. Rapportören Manfred Weber menar att han har kommit fram till ett konsensusförslag och hoppas att rådet går på hans linje. Rapporten innehåller ett kontroversiellt förslag om att tillåta förvarstagning i upp till 18 månader, ett år längre än vad som föreskrevs i kommissionens ursprungliga förslag. Organisationer som Amnesty och ECRE har uttryckt sin besvikelse över utskottets rapport, och oroar sig för att en dylik föreskrift om förvarstagning kunde leda till missbruk, vilket enligt flera människorättsorganisationer redan sker i flera länder i södra Europa.

I rapporten föreslås att en ombudsman för återvändande ska instiftas i parlamentet - en funktion som skulle ha befogenhet att utföra oanmälda inspektioner, och när som helst kunna uppmana medlemsstaterna att lämna information eller tydliggöranden om återvändandeförfarandet och be medlemsstaterna att redogöra för återvändandeoperationer. Ombudsmannen skulle således bidra till att garanetra att återvändanden sker "med full hänsyn till de mänskliga rättigheterna". Parlamentet hoppas få till stånd ett kompromissförslag tillsammans med rådet innan det portugisiska ordförandeskapets slut.

Läs LIBE-kommitténs rapport

Läs pressmeddelande om rapporten

Läs mer om det föreslagna återvändadedirektivet här

2007-07-06

Regeringen inför återetableringsstöd till asylsökande som ska återvända

Regeringen beslutade den 28 juni att den från och med den 1 augusti införa ett återetableringsstöd till asylsökande som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Återetableringsstödet var ett av förslagen i vårpropositionen. Reformen är enligt migrationsminister Tobias Billström ett led i ett värdigt återvändande för asylsökande som förbrukat sina pengar i och med resan till Sverige. Stödet betalas ut av Migrationsverket och endast till de utlänningar som uppfyller vissa kriterier.

Läs mer på regeringens hemsida

Frankrike införde nyligen ett liknande stöd till återvändare, se tidigare notis på temaasyl.se

2007-05-28

Frankrike ger ekonomiskt bidrag till återvändare

Personer som inte har laglig rätt att vistas i Frankrike ska kunna få ett ekonomiskt bidrag för att återvända, rapporterar Euobserver. Förslaget kommer från Frankrikes nyinrättade ministerium för invandring och nationell identitet och innebär att en familj med två barn ska kunna få 6000 euro i bidrag för att lämna landet. Tanken är att antalet personer som återvänder ska öka. Detta är helt i linje med EU-kommissionens förslag kring återvändande och är den typ av åtgärd som kan komma att finansieras genom den nyupprättade europeiska fonden för återvändande. 

Läs artikeln på EUobserver.

2007-05-02

Statewatch analys: rättigheter i återvändandedirektivet förhandlas bort

Kommissionens förslag om ett direktiv om "återvändande av personer som vistas illegalt inom unionen" har genom förhandlingar i rådet försämrats avsevärt vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna. Det menar organisationen Statewatch i en analys som jämför det ursprungliga förslaget från kommissionen från år 2005 med först det finska ordförandeskapets kompromissförslag och därefter det nyligen publicerade kompromissförslaget från det tyska ordförandeskapet. I det tyska kompromissförslaget begränsas direktivets omfattning och harmoniseringen av själva återvändandeprocessen skjuts på framtiden. Kvar finns gemensamma riktlinjer för bland annat förbud om återinresa och tillfälligt förvar. Enligt Statewatch försämras skyddet för migranters rättigheter avsevärt skulle det tyska ordförandeskapets förslag antas.

Statewatchs analys av tyska ordförandeskapets förslag, med länkar.

Det tyska ordförandeskapets kompromissförslag

2007-03-15

Återvändandedirektivet - Fortsatta svårigheter att nå beslut

Förhandlingarna mellan medlemsstaterna om ett gemensamt direktiv för återvändande av personer som vistas olagligt inom EU drar ut på tiden. Många medlemsstater anser att direktivet egentligen inte tillför något nytt i förhållande till existerande lagstiftning. Det tyska ordförandeskapet väntas därför presentera nya åtgärder för att föra in diskussionerna på hur samordningen av återvändande kan effektiviseras. På så sätt hoppas man kunna undvika den oenighet som uppstått kring främst fyra punkter i förslaget till direktiv:

  • Maxgränsen för den tid någon får hållas i förvar
  • Definitionen av transit-zoner
  • Regleringen av förbud för återinresa
  • Prioriteringen av "frivilligt återvändande" framför återsändande

Även inom EU-parlamentet går framstegen långsamt. Diskussionerna i Parlamentets utskott för de medborgerliga fri- och rättigheterna har skjutits upp flera gånger, under april väntas emellertid diskussionen kring förslaget till betänkande från EU-parlamentets rapportör Manfred Weber diskuteras.

Läs mer om återvändandedirektivet på temaasyl.se 

2007-01-18

Går det att kombinera återvändande och integration för asylsökande?

Göteborgs Initiativet, projektägare till Utvecklingspartnerskapet Ankomst Göteborg, redogör i rapporten Det dubbla perspektivet – om återvändandearbete för asylsökande i Ankomst Göteborg. Partnerskapet bedrev alternativ mottagandeverksamhet för asylsökande åren 2002-2005 med stöd av gemenskapsinitiativet Equal. Rapporten ger en intressant inblick i svårigheterna, men också möjligheterna med att arbeta både med asylsökande som har fått ett avslag på sin asylansökan och de som fortfarande väntar på besked

Rapporten betonar betydelsen av att ha kvalificerad verksamhet även för dem som fått ett avslag. Arbetet i Ankomst Göteborg visar också att det går att kombinera integrationsbefrämjande verksamhet med återvändandefrämjande verksamhet och att det med fördel kan utföras av en frivilligorganisation, gärna i samverkan med andra aktörer.

Ladda ner rapporten här 

2007-01-11

NTG-asyl & integration presenterar ny rapport om återvändande

NTG-asyl & integrations rapport Återvändande i Sverige och Europa - policy, praxis och projekterfarenheter syftar till att ge en överskådlig bild av den verksamhet som idag bedrivs kring återvändande inom EU, inklusive Sverige, och att belysa viktiga problem och brister i denna verksamhet.

I rapporten beskrivs hur de svenska myndigheternas arbete med återvändande skiljer sig från återvändandearbetet i andra europeiska länder. Sambandet mellan återvändande och utveckling behandlas samt problematiken med det "dubbla perspektivet" som innebär att asylsökande, under asyltiden, ska förbereda sig både för integration och för ett eventuellt återvändande. I rapporten presenteras också några utvalda projekt som i sitt arbete inom ramarna för Equalprogrammet och den Europeiska flyktingfonden (ERF) utvecklat goda exempel och nya perspektiv i arbetet med återvändande.

Ladda ner rapporten 

Beställ rapporten utan kostnad från info@temaasyl.se  (ange postadress och antal exemplar).

Läs mer om återvändande

2006-12-22

Organisationen IOM lanserar handbok om Return

IOM, International Oganization for Migration, presenterade den 13 december i Bryssel en handbok om verksamhet för frivilliga återvandrare och för asylsökande som fått avslag och måste återvända. Handboken, Coping with Return, syftar till att tillvarata den återvändande migrantens rättigheter och riktar särskilt fokus mot utsatta grupper såsom ensamkommande barn, offer för trafficking och barnfamiljer. Coping with Return ämnar också bidra till debatten om en europeisk harmonisering av systemen för återvändande. Handboken medfinansieras inom ramen för 2004 års Europeiska flyktingfond samt av flertalet europeiska inrikes- och justitieministerier.

Läs mer på IOM:s hemsida
Ladda ner handboken 

2006-12-15

Nya rapporter från EMN om återvändande

Return and Repatriation är den första syntesrapporten i studien Research Study III som genomförs inom ramen för EMN. Rapporten bygger på insamlat material som sammanställts i delrapporter från sju nationella kontaktpunkter som ingår i EMN: Österrike, Belgien, Estland, Grekland, Irland, Lettland och Sverige. I rapporten ges en översikt av återvändandepolicy i de bidragande medlemsländerna.

Den svenska rapporten Return- The Swedish Approach är skriven av jur dr Anna Jonsson och doktoranden Dominika Berg från Uppsala universitet. Det är en övergripande beskrivning av systemet för såväl återvändande av asylsökande som har fått avslag som frivillig återvandring för personer som har uppehållstillstånd i Sverige. Förutom det politiska och juridiska ramverket presenteras praxis, det vill säga det praktiska förfarandet inom området.

Draft Synthesis Report for Research Study III: Return and Repatriation  (endast utkast, den slutliga rapporten beräknas vara klar i mitten av mars 2007)
Sveriges rapport, Return The Swedish Approach

2006-12-08

Ny skrift från IOM om diasporas roll i utveckling

Den internationella organisationen för migration, IOM, har nyligen publicerat skriften Engaging Diasporas as Development Partners for Home and Destination Countries: Challenges for Policymakers. Med tanke på att det oftast är i form av remitteringar som migranters bidrag till hemlandets utveckling beskrivs, vill man i denna skrift undersöka hur diaspora även på andra sätt aktivt kan bidra till utveckling. Publikationen utforskar de utmaningar som såväl hem- som värdlandet ställs inför vid involverande av diaspora i utvecklingsarbetet. Allt med syfte att på ett mer effektivt sätt koppla samman migration med utveckling.

Läs publikationen på IOM:s hemsida

Läs om en kommande konferens inom ramen för EU-programmet Marie-Curie: Politics of Exclusion and Return: The Phenomena of Diaspora Formations

2006-11-23

Svårt komma överens om direktiv för återvändande

Förhandlingar om ett direktiv för återvändande ser ut att bli långdragna. Det menade EU-kommissionär för rättsliga och inrikes frågor, Franco Frattini på en konferens anordnad av Tysklands federala kriminalpolis den 16 november. Både parlamentet och rådet har uttryckt missnöje med det förslag till direktiv som kommissionen presenterade i september 2005. Varken rådet eller parlamentet har emellertid ännu slutfört den första behandlingen av förslaget. Frattini själv sa sig uppleva förslaget som balanserat och betonade vikten av att EU snarast får en gemensam politik på detta område.

Direktivet skulle utgöra den viktigaste komponenten i en gemensam återvändandepolitik. Sedan tidigare har medlemsstaterna kommit överens om bestämmelser kring gemensamma flygtransporter och återtagandeavtal med tredje länder. Ytterligare en viktig del av den gemensamma politiken är den europeiska återvändandefonden som väntas bli antagen av rådet och parlamentet i december.

Länk till Franco Frattinis tal Chances and Risks of Migration and its Significance for the Security of the European Union

Läs mer om förslaget till direktiv.

2006-11-20

Europeiska återvändandefonden godkänd

EU-parlamentets kommitté The Civil Liberties Committee röstade den 6 november igenom den tidigare föreslagna europeiska återvändandefonden European Return Fund som syftar till att ekonomiskt stödja och förbättra hanterandet av återvändande för illegala tredjelandsmedborgare som befinner sig i medlemsstaterna. Förslaget baseras på en kompromiss med kommissionen och rådet och vinner laga kraft från januari 2008. Den europeiska återvändandefonden är en del av kommissionens strategi om "solidarity and management of migration flows" som lanserades förra året för att bl a främja samarbete kring unionens externa gränser. Återvändandefonden är en del av ett paket med totalt fyra fonder. Övriga tre fonder som också godkändes berör bland annat integrations- och flykting/asylfrågor. Återvändandefondens totala budget är 676 miljoner euro för perioden 2008-2013, varav varje medlemsstat årligen tilldelas en grundbudget på 300 000 euro; resterande medel fördelas utifrån antalet personer med avvisningsbelsut i respektive medlemsstat.

2006-06-13

Kunskapsöversikt om frivillig återvandring

2003 publicerade ECRE rapporten Position on Return om de europeiska frivilligorganisationernas syn på återvändande (mandatory return) och återvandring (repatriation/voluntary return). Dokumentet innehåller också klargörande definitioner av begrepp och termer på området. Projektet Increasing Refugee Participation in the Field of Voluntary Return, finansierat av Europeiska flyktingfonden under perioden januari 2004 till mars 2005, har resulterat i en motsvarande rapport men denna gång med fokus på återvandring. Rapporten är en kunskapsöversikt som ur olika aspekter behandlar frågan om återvandring i Europa. Asylsökande och flyktingar har deltagit i framtagandet av rapporten tillsammans med partnerorganistioner från Storbritannien, Belgien, Österrike, Grekland och Italien.

Ladda ner Increasing Refugee Participation in the Field of Voluntary Return 

Ladda ner Position on Return 

2006-02-20

Forskningsrapport om återvändande

Sedan 2004 finns  ett av EU-kommissionen initierat europeiskt migrationsnätverk, European Migration Network (EMN). Nätverket skall tillhandahålla information i syfte att främja en helhetssyn på asyl- och migrationsfrågor inom EU samt arbeta för ett förbättrat utbyte av statistik och information om asyl och migration inom EU. I nätverkets budget för 2006 ingår framtagandet av en forskningsrapport om återvändande (Reserch III). Forskningsstudien kommer att utgöras av en sammanfattande europeisk rapport (riktad främst till beslutsfattare), landsspecifika studier från de s k nationella kontaktpunkterna (vilka också blir ansvariga för sina respektive länders rapporter) samt tillhörande bibliografier vars data också överförs till EMN:s informationssystem.

Ladda ner utkast till forskningsrapporten 

2006-01-30

A Conference on voluntary return of rejected Asylum seekers in Europe

När: 24-25 mars 2006
Var: Malmö

Projektet Open Forum on Return inom Europeiska Flyktingfonden (ERF Community actions, dvs projekt som förutsätter samarbete mellan medlemsstaterna) har initierats av Svenska Röda korset i samarbete med Röda korset i Spanien. Syftet med projektet är att uppmärksamma och främja erfarenhetsutbyte kring frågan om s k frivilligt återvändande (voluntary return)i EU. Erfarenheter från flyktingars ursprungsländer skall också vägas in i projektverksamheten. Genom att sprida nya och alternativa arbetsmetoder för återvändande strävar man efter att på ett bättre sätt kunna möta de behov som avvisade asylsökande har.

I samband med att projektet avslutas under våren 2006 anordnas en europeisk konferens i Malmö till vilken bl a praktiker och beslutsfattare inom området bjuds in. Konferensens syfte är att främja transnationellt utbyte, sprida goda erfarenheter/exempel och skapa nätverk mellan nyckelaktörer och praktiker som arbetar med återvändande i Europa. Projektet Open Forum on Return pågår till maj 2006.

Ladda ner konferensinbjudan 

2005-11-22

Allt fler asylsökande får avslag och skall återvända - ECRE kommenterar europeisk asylpolitik

ECRE – European Council on Refugees and Exiles – har i en rad s k position papers kommenterat olika avsnitt av den gemensamma europeiska asyl-, migrations- och integrations- politiken. ECRE är en paraplyorganisation för ett sextiotal europeiska asyl- och flykting- organisationer. Svenska medlemmar är bland andra Svenska Röda korset och SWERA. ECRE kommenterar i rapporten Return of Asylum Seeekers whose Applications have been Rejected in Europe det växande problemet med allt fler asylsökande som får avslag – men ofta inte har möjlighet att återvända till forna hemländer/motsvarande.

Ladda ner sammanfattning av rapporten ECRE:s rapport Return of Asylum Seeekers whose Applications have been Rejected in Europe 

2005-09-04

Bosnien-Hercegovina, Sarajevokantonen 27-30 juni 2005

Caritas Sverige driver sedan 1996 ett monitorcentrum i Sarajevokantonen, som bevakar situationen för återvändande flyktingar från utlandet. Återvändande flyktingar med PUT har via Caritas kunnat inkluderas i återuppbyggnadsprojekt genom projektstöd från Migrationsverket. Andres Parts från Migrationsverket besökte under sommaren 2005 återvandrare och projektrepresentanter i Bosnien-Hercegovina. Bland de som presenterade sin verksamhet märktes ERF-projektet Program för human återvandring som medverkat vid ett av NTG-asyls seminarier.

Ladda ner rapport från besöket i Bosnien-Hercegovina