European Migration Network

Migrationsnätverket: Framgångsrik försöksperiod, en viktig konferens, Grönbok publicerad
Sedan 2004 finns ett av EU-kommissionen initierat europeiskt migrationsnätverk, European Migration Network (EMN). Det Europeiska migrationsnätverket skall efter en treårig försöksperiod ges en permanent/legal status år 2007/2008.  Nätverket, vars huvuduppgift är att bidra till informations- och kunskapsförsörjningen inom EU vad gäller asyl- och migrationsfrågor, går därmed in en ny fas. En av Generaldirektoratet för Rättvisa, frihet och säkerhet anordnad konferens i Bryssel den 1 december 2005, var ett viktigt led i en pågående konsultation med medlemsstaterna om nätverkets framtida organisation, status och prioriterade uppgifter.

Kommissionen har därefter också publicerat en Grönbok som remissbehandlats. Den tidigare svenska kontaktpunkten för nätverket, SCB, var i sitt remissvar positiv till en fortsättning av nätverkets verksamhet men tveksam till Grönbokens förslag om inrättande av ett nytt EU-organ. Man understryker också vikten av att medlemsstaterna får inflytande i verksamheten och att de nationella kontaktpunkterna skall ta tillvara synpunkter och kunskaper från frivilligorganisationer och andra intressenter. Ett samarbete mellan NTG-asyl och den svenska kontaktpunkten SCB har genomförts. Ett resultat av samarbetet är att NTG-asyls hemsida fungerat som kontaktpunktens fönster utåt.

Sedan den 1 januari 2008 har kontaktmannaskapet för det Europeiska migrationsnätverket övergått till Migrationsverket som skall samarbeta med andra myndigheter och organisationer i det fortsatta uppbyggandet av den svenska delen av nätverket.

Kontaktperson Migrationsverket:  Krister Isaksson krister.isaksson@migrationsverket.se

Integrationsnätverk i vardande
Sedan år 2002 finns också en liknande struktur för informationsspridning och kunskapsuppbyggnad vad gäller integrationsfrågor. I Sverige är  Integrations- och jämställdhetsdepartementet Nationell kontaktpunkt för nätverket.

Läs mer om integrationsnätverket 

Kontaktperson Integrations- och jämställdhetsdepartementet: Eva Schultz henry.martensson@integration.ministry.se

Notiser European Migration Network

2008-12-16

Konferens om svensk migrationsforskning - ett initiativ från den nya svenska kontaktpunkten för det Europeiska migrationsnätverket

Migrationsverket är sedan en tid tillbaka ny svensk kontaktpunkt för det Europeiska migrationsnätverket, EMN. I november 2008 anordnade kontaktpunkten en forskarkonferens i Helsingborg i syfte att få en bild av forskningsläge och -frågor inom migrationsområdet i Sverige. I en sammanfattning från konferensen konstaterar Migrationsverket att:

 • "Det genomförs åtskillig intressant forskning på migrationsområdet
  i Sverige.
 • Vad gäller forskningsområdet och forskningsprojekt på området
  framstod detta som synnerligen diversifierat. Vårt intryck är dock att en fullständig överblick kring vad som sker på området i Sverige kanske är något svåröverskådlig. Det finns flera initiativ för bl.a. sammanställningar - däribland IMER förbundet, Immigrant institutet (IMMI). Justitiedepartementet har nyligen även gjort ett internt arbetsdokument kring forskningen på migrationsområdet i Sverige. Under konferensen framkom önskemål från forskningsvärlden om någon form av plattform för en överblick av den forskning som pågår och planeras.
 • Det framkom förslag och önskemål kring olika teman för ytterligare
  forskning. Det betonades dock att forskningsmedlen delvis styr forskningsinriktningen och att detta utgör en begränsning.
 • Vi, EMN:s svenska kontaktpunkt, anser det vara viktigt att ta del
  av det forskningsmaterial som produceras för att försöka skapa oss en
  överblick om vad forskning som bedrivs och att finna former för samarbete
  med forskningsvärlden. För oss var denna konferens ett första steg i den
  riktningen."

Konferensen var ett viktigt första initiativ från den nya kontaktpunkten för
EMN i Sverige, även om deltagandet från forskarvärlden var överraskande
lågt. En kartläggning av aktuell forskning och forskningscentra på bl a
migrationsområdet (inklusive gränsande forskningsområden) har ju tidigare
gjorts av bl a FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap); den nya kontaktpunkten hade sannolikt nått en bredare krets av forskare genom att samarbeta med andra, redan etablerade kanaler till forskarsamhället.

Ett annat viktigt steg i kontaktpunktens arbete skall handla om att upprätta
ett nätverk av berörda forskare, frivilligorganisationer och andra aktörer
inom migrationsområdet. I flera andra medlemsstater finns dessa nätverk
redan etablerade och i många fall också ett samarbete med de nationella
kontaktpunkterna för integration. Att involvera aktörer utanför myndighets-
och departementssfären har särskilt betonats vid de sammankomster som
föregått inrättandet av EMN som en reguljär verksamhet. Även utvärderingen
av försöksperioden för EMN rekommenderade åtgärder för att säkerställa att
kontaktpunkterna kan upprätthålla en objektiv, granskande och
kritisk roll - gentmot politiker och myndigheter.

Läs presentationerna från konferensen:

Ett transnationellt perspektiv på global migration 

Invandrarorganisationer 

Malmö högskola 

Malmö Institute for Studies of Migration Diversity and Welfare 

Migrationsforskning i Sverige  

Migrationsforskning på statsvetenskapliga institutionen 

Presentation Remeso 

Tolken - en kulturell mellanhand 

Länk till Europeiska migrationsnätverkets webbplats

2008-06-27

Europeiska migrationsnätverket går in i ny fas

Ett nytt arbetsprogram för det Europeiska migrationsnätverket (EMN) har nyligen antagits. Nätverket skall nu, efter ett beslut från 2007, etableras som ordinarie verksamhet i samtliga medlemsstater. År 2008 är något av ett mellanår för nätverket eftersom kommissionens finansiering av de Nationella kontaktpunkterna (NCP) försenades av tekniska orsaker. Från och med andra halvåret 2008 skall emellertid verksamheten återupptas med full kraft, för Sveriges del med en ny aktör som huvudman för den nationella kontaktpunkten, nämligen Migrationsverket.

Läs mer

2007-08-21

Europeiska migrationsnätverket permanentas – mer analys och policy

Kommissionens förslag till Europeiska rådet om inrättande av det Europeiska migrationsnätverket har nu presenterats. Förslaget följer i huvudsak de diskussionsunderlag och utkast som Tema asyl & integration tidigare redovisat, bl a i form av Kommissionens grönbok och utvärderingen av den hittillsvarande försöksverksamheten.

I förslaget understryker man EMN:s funktion att tillhandahålla ett ”objektivt, trovärdigt och jämförbart” underlag för politiker och beslutsfattare.  Analys och forskning betonas också mer än tidigare; även EMN:s utåtriktade verksamhet - information till en bredare allmänhet skall prioriteras. Det bredare uppdraget återspeglas också i Kommissionens förslag till sammansättning av de Nationella kontaktpunkterna: de skall bestå av minst tre experter från skilda kompetensområden. Inrättandet av Nationella kontaktpunkter blir obligatoriskt för medlemsstaterna.

Läs mer på temaasyl.se

2007-01-02

Evolution snarare än revolution - EMN blir reguljär verksamhet 2008

De Nationella kontaktpunkterna i det Europeiska migrationsnätverket (EMN) träffades på en konferens i december 2006 i Bryssel för att diskutera nätverkets framtid. Nätverket skulle enligt planerna övergå från projektverksamhet till ordinarie verksamhet under år 2007, men på grund av tekniska och juridiska problem har detta ej varit möjligt. Kommissionen har nu tagit fram ett förslag till både budget och s k legal grund, ett förslag som skall behandlas under våren 2007. Evolution snarare än revolution, enligt Jean-Louis de Brouwer, direktör på DG Rättvisa, frihet och säkerhet och inledningstalare på konferensen.

Läs mer

2006-12-15

Nya rapporter från EMN om återvändande

Return and Repatriation är den första syntesrapporten i studien Research Study III som genomförs inom ramen för EMN. Rapporten bygger på insamlat material som sammanställts i delrapporter från sju nationella kontaktpunkter som ingår i EMN: Österrike, Belgien, Estland, Grekland, Irland, Lettland och Sverige. I rapporten ges en översikt av återvändandepolicy i de bidragande medlemsländerna.

Den svenska rapporten Return- The Swedish Approach är skriven av jur dr Anna Jonsson och doktoranden Dominika Berg från Uppsala universitet. Det är en övergripande beskrivning av systemet för såväl återvändande av asylsökande som har fått avslag som frivillig återvandring för personer som har uppehållstillstånd i Sverige. Förutom det politiska och juridiska ramverket presenteras praxis, det vill säga det praktiska förfarandet inom området.

Report for Research Study III: Return and Repatriation  (slutliga rapport mars 2007)
Sveriges rapport, Return The Swedish Approach

2006-12-07

Nyhetsbrev från det europeiska migrationsnätverket – november 2006

Nyhetsbrevet sammanfattar vad som hänt inom nätverket under 2006. I brevet redovisas aktuella rapporter samt pågående och kommande forskningsstudier, bland annat de två hittills genomförda inom ramen för nätverkets så kallade Small Scale Studies. I nyhetsbrevet ges också korta lägesrapporter från några av nätverkets medlemsstater. Kommande evenemang uppmärksammas också.

Läs nyhetsbrevet

2006-11-16

Konferens om EMN:s framtid i Örebro den 11 december 2006!

Anmälan skall göras senast 30 november. Läs mer om konferensen i inbjudan och program här nedan.

Ladda ner inbjudan

Ladda ner program 
2006-03-31

Fortsatt svenskt stöd till Europeiska migrationsnätverket

"Regeringen har beslutat att bidra till finansieringen av Europeiska migrationsnätverket (EMN) ytterligare ett år."

Läs mer på regeringens hemsida

2006-03-28

Small scale study

Inom ramen för EMN utförs sk small scale studies, kortare nationella sammanställningar över områden relaterade till migration. Den första studien är avlutad och behandlar mottagandet av asylsökande.

Ladda ner Small scale study om mottagande

Ladda ner Synthesis Report of the First EMN Small Scale Study "Reception Systems, their Capacities and the Social Situation of Asylum Applicants within the Reception System in the EU Member States"

2006-03-23

Statistiskt meddelande om migration och asyl

Statistiska Centralbyrån publicerar årligen ett statistiskt meddelande med statistik om migration. Ett särskilt avsnitt behandlar statistik om asylsökande till Sverige och EU med uppgifter om bl a antal, nationaliteter och mottagande.

Ladda ner 2005 års meddelande

Ladda ner 2004 års meddelande


2005-08-29

Nyhetsbrev från nätverket - juli och februari 2005

I nyhetsbreven finns bl a en intressant kartläggning av systemen för asylmottagande i ett antal europeiska länder (Small Scale Study: Reception Systems, their Capacities and the Social Situation of Asylum Applicants within the Reception System in the EU Member States). Nio s k nationella kontaktpunkter har deltagit i den första studien: Österike, Tjeckien, Belgien, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Sverige och Nederländerna. Samtliga nationella rapporter kommer att publiceras på EMN:s hemsida under hösten 2005. Redan nu kan den tyska och nederländska rapporten laddas ner från EMN:s hemsida.

Ladda ner tyska rapporten 

Ladda ner nederländska rapporten 

Nyhetsbreven finns att ladda ner längst ner i spalten till höger.

2005-02-14

Carim-projektet

European Migration Network har levererat data till Carim-projektet (Consortium for Applied Research on International Migration). Projektet lanserades i februari 2004 och är finansierat av EU-kommissionen. Carims hemsida innehåller en unik databas om migration till, från och genom länder söder och öster om Medelhavet. Databasen täcker tre dimensioner av migration: demografisk och ekonomisk, legal, politisk och social.

2004-12-01

Europeiskt migrationsnätverk - inte bara statistik

Arbetet i det europeiska migrationsnätverket är nu inne i ett intressant  skede. Från att tidigare i huvudsak handlat om att leverera statistik till nätverket, skall de nationella kontaktpunkterna nu i allt högre grad arbeta med analyser av utvecklingen och forskning på asyl-, migrations- och integrationsområdet. Inom en snar (?) framtid skall också sammanställt material, analyser och forskningsresultat finnas tillgängligt för en bredare publik. Nya aktörer, frivilligorganisationer, forskare och myndigheter skall på olika sätt kopplas till nätverket och de nationella kontaktpunkterna.

Flera angelägna forskningsområden återfinns också i årsprogrammet för 2004 –2005 för EMN, bland annat skall de nationella kontaktpunkterna sammanställa en forskningsrapport om statens insatser/förhållningssätt till tredjelandsmedborgare som vistas illegalt i landet, inklusive en översikt av nationell policy, institutionella förhållanden och administrativa rutiner på detta område. Forskningsfältet är i det närmaste okänt i Sverige; NTG-asyl har dock tidigt uppmärksammat den mycket intressanta forskning på ett näraliggande område som bedrivs av bland andra Zoran Slavnic vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping.

Andra angelägna områden för analys och forskning som nämns i årsprogrammet är de asylsökandes sociala situation (beskrivningar av och insatser för särskilt utsatta grupper), analyser av mottagandesystemen och den sociala situationen för asylsökande som fått avslag och i anslutning härtill, policies och program för återvändande i medlemsstaterna.