Asylpolitik

Migration är ett gränsöverskridande fenomen och Sverige är en del av den Europeiska unionen. EU, och därmed Sverige, har beslutat om att en gemensam europeisk asylpolitik ska upprättas till år 2010. Svensk och europeisk asylpolitik kan därför inte längre på ett tydligt sätt åtskiljas då de ramar och direktiv som beslutas om på EU-nivå blir till riktlinjer för hur politik ska utformas i Sverige. Samordningen inom EU innebär att svenska lagar måste anpassas i fråga om mottagande av asylsökande, asylprocedur och definition av vem som är flykting för att nämna några områden. NTG-asyl & integrations fokus är först och främst på mottagandet av asylsökande och på skapandet av ett gemensamt europeiskt asylsystem.

I menyn till vänster kan du välja att fördjupa dig i dessa områden samt få övergripande information om svensk asylpolitik. Nedan listas kontinuerligt aktualiteter och nyheter inom både svensk och europeisk asylpolitik.

Notiser Asylpolitik

2009-01-13

Minskat antal asylsökande i Sverige under 2008

År 2008 sökte 24 353 personer asyl i Sverige. Det är en minskning jämfört med år 2007 då 36 207 ansökte. Minskningen beror till största delen på att färre irakier sökt sig till Sverige under år 2008. Ensamkommande barn fortsätter att öka och under förra året kom 1 510 barn jämfört med 1 264 barn år 2007. Barnen kommer framför allt från Irak, Somalia och Afghanistan. De flesta är pojkar i åldern 16 –17 år.

Antalet asylsökande i Sverige har minskat, men ligger historiskt sett fortfarande på en hög nivå. I Norge ökade däremot antalet asylsökande under 2008. 14 431 personer sökte asyl i Norge i 2008, vilket är en fördubbling jämfört med 6 528 asylsökande under 2007. Det kom flest asylsökere till Norge från Irak, Eritrea, Afghanistan och Somalia. Antalet ensamkommande barn steg kraftigt från 403 år 2007 till 1 374 år 2008.

 

Läs mer om utvecklingen av antalet asylsökande under 2008 i Sverige och Norge.

2008-12-30

Spaniens skyldigheter att efterfölja internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter uppmärksammas i rapport

Den spanska flyktingorganisationen CEAR (Comisión Española de Ayuda Al Refugiado) har nyligen publicerat en rapport med titeln Rights under threat - Campaign against the refusal of refugees access to protection in Europe. Rapporten uppmärksammar det faktum att externa gränskontroller hindrar flyktingar från deras rättighet att söka och åtnjuta asyl i ett säkert land.

CEAR understryker att Spanien har skyldighet att följa internationell och europeisk lagstiftning gällande mänskliga rättigheter, även utanför landets gränser. Spanien uppmanas att följa non-refoulement principen, respektera lagstiftning kring eftersökande och räddande av personer i sjönöd samt garantera rätten att söka asyl. Rapporten innehåller även statistik från perioden 2006-2007 om flyktingar från Afrika som försökt nå Spaniens kust men förolyckats under resan.

Läs mer här och hämta rapporten här

2008-11-06

Regeringens skrivelse 2008/09:33 Migration och asylpolitik

Regeringen publicerar årligen en skrivelse över migrations- och asylpolitiken.
I skrivelsen redovisas situationen på det aktuella politikområdet samt statistiska uppgifter för perioden för perioden 2007 - 2008.
 
Skrivelsen behandlar bl a:

 • Asyl- och skyddsfrågor
 • Arbetskraftsinvandring
 • Migration och utveckling
 • Övergripande samarbete i EU

I skrivelsen konstateras att invandringen till Sverige under 2007 var den största någonsin sedan mätningarna infördes, samtidigt som utvandringen var den högsta på över 100 år. Nettoinvandringen uppgick därmed till 54 000 personer under 2007. Sverige var det enskilda land inom EU där flest personer ansökte om asyl förra året.

Hämta Regeringens skrivelse 2008/09:33 Migration och asylpolitik här 

2008-11-05

Migrationsverket fokuserar på internationell strategi

Migrationsverkets publicerade under oktober en ny internationell strategi om bl a verkets EU-engagemang, det internationella utvecklingsarbetet och kontakterna med organisationer och myndigheter inom och utanför Sverige, frågor som också har hög aktualitet inför Sveriges kommande ordförandeskap i EU. Den internationella strategin har tagits fram med anledning av att regeringen i regleringsbrevet för 2008 uppmanar Migrationsverket att förstärka sitt EU-relaterade arbete och även internationellt verka för uppfyllelsen av regeringens mål för migrationspolitiken. Under våren 2008 inrättades ocksa en särskild samordningsfunktion för EU-samarbetet.

Hämta Migrationsverkets internationella strategi 

2008-10-08

Vänsterpartiet lägger fram förslag om att lagstifta om kommuners skyldighet att ta emot flyktingar

Vänsterpartiet presenterade igår vid en presskonferens i Rosengård i Malmö sitt åtgärdspaket för ett bättre flyktingmottagande, uppges i ett pressmeddelande. Budgeten för förslaget uppgår till 2 miljoner kronor och partiet vill bland annat se en lagstiftning för kommuner som gör dem skyldiga att tillhandahålla flyktingmottagande. De riktar också hård kritik mot främlingsfientliga strömmar som de menar breder ut sig i samhället.

Läs hela förslaget på newsdesk.se

2008-09-25

Storbritannien får kritik av Europarådet i ny rapport

Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, offentliggjorde i förra veckan en rapport om asylsökandes och invandrares rättigheter i Storbritannien. Rapporten baseras på besök i landet i februari och april i år och är den första i en serie om tre som kommer att fokusera på situationen i Storbritannien. I rapporten säger Hammarberg att ett antal åtgärder måste vidtas för att förbättra och säkerställa invandrarnas rättigheter i landet. Särskilt ifrågasätter Hammarberg om barnens rättigheter tillvaratas och riktar kritik mot det långvariga förvarstagandet av irreguljära migranter och asylsökande; vidare kritiserar han myndigheterna i landet för att sända tillbaka asylsökande till länder kända för att utöva tortyr. 

Läs mer på BBC och på Europarådets webbplats här och här

2008-09-22

Finsk åtskillnad mellan asylprövning och asylmottagande består

En av de centrala rekommendationerna till nationell politik från NTG-asyl & integration  berör frågan om organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och mottagandet av asylsökande. Det är också det budskap som förts fram till regeringens nu pågående utredning om asylmottagningen.

Det främsta argumentet för en sådan ordning är att en tydlig organisatorisk åtskillnad undanröjer det grundläggande strukturella problemet i det svenska asylmottagandet: Migrationsverkets konfliktfyllda, dubbla roll som både prövnings-/kontrollmyndighet och omhändertagande, humanitär och stödjande organisation för människor i kris och oviss väntan.

Som temaasyl.se tidigare kunnat visa finns det endast ett fåtal medlemsstater där samma organisation/myndighet ansvarar för både prövning och mottagande.  I grannlandet Finland har man hittills haft ett system där Arbetskraftsministeriet haft det övergripande ansvaret för mottagandet och kommunerna varit utförare. Sedan årsskiftet har en ny ordning inrättats, och Justitieministeriet och den nyinrättade myndigheten Migrationsverket, som handlägger asylansökningarna, har tagit över även det övergripande ansvaret för mottagandet.  Kvar som utförare, dvs med ansvar för driften av asyl- och flyktingförläggningarna finns dock kommunerna.

Regeringen har nu utrett hur den nya ordningen skall fungera och den ansvariga ministern, Astrid Thors, underströk vid presentationen av utredningen vikten av att även i det nya systemet upprätthålla åtskillnaden mellan asylprövning och mottagande.

- Det är viktigt att vi i den kommande lösningen ser till att beslutsfattandet i asylfrågor hålls åtskilt från förläggning av asylsökande, säger Astrid Thors enligt ministeriets pressmeddelande.

Läs Pressmeddelande om den finska nyordningen

Läs om projektet LATU om kvalitetssäkring av asylmottagandet i Finland (finansierat av Europeiska flyktingfonden) här och här.

Läs om Tema asyl i Finland inom Equal 

2008-09-10

Kvinnoorganisationer efterlyser genusperspektiv i den europeiska asylpolitiken

European Women’s Lobby, en paraplyorganisation för europeiska kvinnoorganisationer, uppmanar i ett brev till det franska EU-ordförandeskapet att det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) ska genomsyras av att könsperspektiv.

Bl.a. föreslår organisationen att det inom ramen för europeiska stödkontor för asylfrågor som planeras ska inrättas en genderenhet, att studier om hur genusperspektivet tas i beaktande i EU:s medlemsstater genomförs och att s.k. landinformation ska innehålla information angående kvinnors ställning.

Läs brevet från European Women's Lobby 

Läs mer om kvinnor i asylprocessen i den handbok som Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar tagit fram 

 

2008-09-05

Europaparlamentet antog kritisk resolution om Dublinförordningen

"Om inte en tillfredsställande och jämn skyddsnivå kan åstadkommas i hela EU kommer asylsökande även i fortsättningen att ha legitima skäl att vilja lämna in sin ansökan i en viss medlemsstat för att kunna dra nytta av de mest gynnsamma nationella bestämmelserna", anger Europaparlamentet i en nyligen antagen resolution. Europaparlamentet uppmanar därför Europeiska kommissionen att föreslå åtgärder som gör Dublinsystemet (det system som nu reglerar vilken medlemsstat som ska ansvara för en asylansökan) mer rättvist för såväl asylsökande och medlemsstater.

Dublinförordningen har sedan den antogs väckt stark kritik och Europaparlamentets resolution tar fasta på svagheter i det nuvarande systemet, framförallt de skillnader i hur asylansökningar behandlas i medlemsstaterna som underminerar hela Dublinförordningen.

Europaparlamentet föreslår i sin rapport bl.a. att definitionen av ”familjemedlemmar” bör vidgas, att förvar endast ska användas i undantagsfall i och att kommissionen ska lägga fram förslag avseende mekanismer för ansvarsfördelning som skulle kunna införas för att lindra den oproportionerliga börda som faller på vissa medlemsstater.

I väntan på att mekanismer för ansvarsfördelning införs uppmanas kommissionen att inom ramen för Dublinförordningen införa ytterligare mekanismer än de nu gällande finansiella mekanismerna, för att rätta till den ojämna fördelningen som nu drabbat framförallt medlemsstater vid unionens yttre gränser. 

Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att införa en tvingande mekanism för att stoppa överföringar av asylsökande till medlemsstater som inte garanterar en fullständig och rättvis prövning av deras ansökningar och att vidta systematiska åtgärder mot dessa medlemsstater  - en subtil referens till de mycket bristfälliga mottagandeförhållanden som tidigare uppdagats i bl.a. Grekland.

Problemen kommer inte att kunna lösas i samband med översynen av Dublinförordningen, konstaterar Europaparlamentet, men de måste lösas vid översynen av de kommande rättsakterna inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet. Flera av de brister som Europaparlamentet uttrycker i sin resolution har kommissionen redan konstaterat, bl.a. i den utvärdering om Dublinsystemet som presenterade i juni 2007, men framförallt i den grönbok om det framtida gemensamma asylsystemet som även den lades fram för ett drygt år sedan. Europaparlamentets resolution bör således framförallt ses som en påminnelse om frågans akuta natur. 

Läs Europaparlamentets resolution

Läs utkastet till resolution, innehållande en längre bakgrundsmotivering

2008-09-04

Turkiet långt ifrån EU:s asylpolitik

Turkiet har nyligen som en del av medlemskapsförhandlingarna med EU upprättat ett utkast till program för anta EU:s regelverk. Programmet, som innehåller tidsramen för att införliva reformer i enlighet med anslutningspartnerskapet, har kritiserats för att en anpassning av landets asylpolitik till EU:s lagstiftning på området inte ingår.

Asylpolicyn i programmet går emot den turkiska regeringens tidigare utfästelser om att lyfta den geografiska begränsningen i den rådande lagstiftningen som innebär att flyktingar från länder utanför Europa endast har möjlighet att erhålla status som tillfällig asylsökande i landet. UNHCR, som vid flera tillfällen kritiserat Turkiets asylpolitik, har uttryckt sin oro över att regeringen inte avser att lyfta den geografiska begränsningen, eftersom den uppges vara orsaken till många av bristerna i landets asylsystem. 

På grund av den tidsbergränsade form av asyl som beviljas i Turkiet tvingas UNHCR för närvarande att vidarebosätta landets asylsökande till tredjeländer.

Läs mer i artikel i Turkish Daily News

2008-09-01

ENAR granskar EU:s migrationspolitik

Det senaste numret av ENAR:s (European Network Against Racism) nyhetsbrev är ett temanummer över EU:s migrationspolitik. I artiklar skrivna av representanter från olika friviiligorganisationer granskas migrationspolitiken kritiskt ur en rad olika perspektiv. Bl.a. granskas direktivförslaget om sanktioner för arbetsgivare som anställer svart arbetskraft och det föreslagna EU-ramverket för arbetskraftsinvandring. Vidare granskas bl.a medias roll i den italienska migrationspolitiken liksom den nederländska integrationspolitiken.

Läs det senaste numret av ENARgy

2008-08-06

FN-kritik mot EU:s återvändandedirektiv

Tio experter från FN:s råd för mänskliga rättigheter har i ett brev till det franska EU-ordförandeskapet uttryckt sin oro över det s.k. återvändandedirektivet som är under behandling i EU. Direktivförslaget, som redan fått omfattande kritik från olika organisationer, godkändes av EU-parlamentet i juni, och väntas inom kort formellt antas i Europeiska rådet. Syftet med direktivet är att skapa en likvärdig behandling inom hela EU av tredjelandspersoner som enligt lag inte har rätt att stanna i landet, inkluderande asylsökande som fått avslag på sina ansökningar.

FN-experterna vänder sig framförallt emot att direktivet tillåter att personer som ska avvisas hålls i förvar i upp till 18 månader, vilket bedöms vara en alltför lång tidsperiod. Tvärtom poängteras i utlåtandet att irreguljära migranter inte är kriminella, och därför som regel inte bör hållas i förvar överhuvudtaget. Medlemsstaterna har en skyldighet att utreda alternativ till förvar, och om sådana inte finns bör förvar användas endast i mycket korta perioder, anser experterna. EU:s medlemsstater uppmanas även att stärka förfaranden kring den rättsliga prövningen av förvarstagning. 

Läs pressmeddelande på FN:s hemsida

Läs mer om återvändande av asylsökande

2008-08-05

Genomförandet av Haagprogrammet ”relativt otillfredsställande”

Den övergripande bedömningen av Haagprogrammets genomförande är ”relativt otillfredsställande”. Det menar kommissionen i sin årliga rapport (s.k. scoreboard) om införlivandet av Haagprogrammet och handlingsplanen för detta. Ett betydande antal av de åtgärder som ingick i handlingsplanen har avbrutits eller försenats, antingen därför att händelseutvecklingen har gjort dem överflödiga eller därför att prioriteringarna har skiftat till andra områden.

Inom CEAS – det gemensamma europeiska asylsystemet – har enligt kommissionen ”vissa framsteg” skett, men de samlade resultaten på detta område uppges ändå vara blandade. Bland framstegen 2007 nämns utvärderingen av införlivandet och genomförandet av rättsakterna i den första fasen av det gemensamma asylsystemet, samt den grönbok om asylsystemets andra fas som lett fram till den nyligen placerade strategiska planen för asylpolitiken.

Vad gäller integration av tredjelandsmedborgare anges i rapporten att arbetet med att inrätta en webbplats för integrationsfrågor, som enligt planen skulle ha påbörjats 2006, har försenat och kommer nu i stället att inledas under det fjärde kvartalet 2008.

Läs kommissionens "Rapport om genomförandet av Haagprogrammet 2007" 

Läs mer om Haagprogrammet

Läs reslutat från tidigare år på kommissionens scoreboard  

2008-08-05

Genomförandet av Haagprogrammet ”relativt otillfredsställande”

Den övergripande bedömningen av Haagprogrammets genomförande är ”relativt otillfredsställande”. Det menar kommissionen i sin årliga rapport (s.k. scoreboard) om införlivandet av Haagprogrammet och handlingsplanen för detta. Ett betydande antal av de åtgärder som ingick i handlingsplanen har avbrutits eller försenats, antingen därför att händelseutvecklingen har gjort dem överflödiga eller därför att prioriteringarna har skiftat till andra områden.

Inom CEAS – det gemensamma europeiska asylsystemet – har enligt kommissionen ”vissa framsteg” skett, men de samlade resultaten på detta område uppges ändå vara blandade. Bland framstegen 2007 nämns utvärderingen av införlivandet och genomförandet av rättsakterna i den första fasen av det gemensamma asylsystemet, samt den grönbok om asylsystemets andra fas som lett fram till den nyligen placerade strategiska planen för asylpolitiken.

Vad gäller integration av tredjelandsmedborgare anges i rapporten att arbetet med att inrätta en webbplats för integrationsfrågor, som enligt planen skulle ha påbörjats 2006, har försenat och kommer nu i stället att inledas under det fjärde kvartalet 2008.

Läs kommissionens "Rapport om genomförandet av Haagprogrammet 2007" 

Läs mer om Haagprogrammet

Läs reslutat från tidigare år på kommissionens scoreboard  

2008-08-04

EU:s medlemsstaterna enades om invandrings- och asylpakt

På ett informellt möte mellan EU:s justitie- och inrikesministrar den 7-8 juli undertecknades utkastet till den av det franska ordförandeskapet tidigare aviserade Europeiska invandrings- och asylpakten. Pakten – som inte är juridiskt bindande utan snarare en politisk viljeförklaring – ska enligt planerna antas slutgiltigt i oktober 2008.

För att uppnå konsensus blev ordförandeskapet tvunget att delvis frångå det ursprungliga förslaget. Den kontroversiella klausulen om krav på att invandrare ska uppvisa kunskaper i värdlandets språk och kultur ströks. Däremot förbinder sig medlemsstaterna i pakten till att undvika omfattande amnestier för irreguljära migranter.

EU-kommissionen uppmanas i pakten att upprätta ett förslag till en plan om en enhetlig europeisk asylprocedur, med syfte att upprätta en gemensam asylprocedur senast 2012. I förslaget anges även att en europeisk asylbyrå ska upprättas, men efter att Tyskland starkt motsatt sig att denna skulle ha rätt att utfärda flyktingstatus anges nu att byrån inte ska ha någon formell beslutanderätt.

FN:s flyktingorgan UNHCR har välkomnat förslaget och understryker behovet av att flyktingar ska få en rättvis och lika behandling i hela EU. ENAR (European Network Against Racism) har i ett pressmeddelande uttryckt sin oro över pakten fokuserar på kontroll av irreguljär migration, istället för på respekt för de grundläggande rättigheterna.

Läs förslaget till European pact on immigration and asylum (via organisationen Libertysecuritys hemsida)

Läs artikel i BBC ”EU backs French immigration pact”

Läs ENARS pressmeddelande (10 juli 2008)

2008-07-21

"Asylkris" i Spanien och EU enligt ny rapport

Den spanska flyktingorganisationen CEAR (Comisión Española de Ayuda al
Refugiado
) kritiserar i sin årsrapport den kris som råder inom asylsystemet i Spanien och resten av EU. Speciellt kritiseras det faktum att asylsökande i allt mindre grad beviljas skydd i Europa, och bristande solidaritet. I Spanien är det möjligt att söka asyl via ambassader vi s.k. skyddad inresa (Protected Entry Procedures), men i rapporten konstateras att medan 66 procent av de irakier som ansökte om asyl på spanskt territorium beviljades asyl, beviljade ingen av dem som ansökte om asyl via diplomatiska kanaler skydd.  CEAR uttrycker även sin oro över den allt skärpta gränsbevakningen och uppmanar de europeiska länderna att inrätta effektiva program för vidarebosättning.

I den av EU-kommissionen nyligen publicerade Strategiska planen för asyl, föreslås såväl ett EU-gemensamt vidarebosättningsprogram som inrättandet av gemensamma regler för skyddad inresa. Det Europeiska rådet välkomnade förslaget i samband med sitt möte den 19-20 juni 2008 och underströk vikten av att utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet så att det står klart inom den ursprungliga tidsramen, dvs år 2010.

Länk till den spanka rapporten (endast referat på engelska)

Läs mer om kommissionens strategiska plan för asyl

Pressmeddelande från Europeiska rådet den 19-20 juni 2008

2008-07-14

Amnestyrapport synar retorik och verklighet i den irakiska flyktingkrisen

I rapporten Rhetoric and reality: The Iraqi refugee crises uppmanar Amnesty International än en gång det internationella samfundet att ta sitt ansvar för de irakiska flyktingarna. Rapporten bygger på organisationens egen forskning samt intervjuer med irakiska flyktingar. Irak är ett av de farligaste ställena på jorden, konstaterar Amnesty, men det internationella samfundet kringgår sitt ansvar på flera olika sätt. Inte sällan målas t.ex. en falsk bild av säkerhetssituationen i Irak upp.

Amnesty uppmanar således omvärlden att påtagligt öka det ekonomiskt biståndet till irakiska flyktingar i olika delar av regionen, att stoppa tvångsavvisningar till Irak, och att utöka antal platser för vidarebosättning för de mest sårbara grupperna. Sedan den USA-ledda invasionen i mars 2003 har uppskattningsvis 4,7 miljoner irakier tvingats på flykt. En stor del är internflyktingar.

Läs hela rapporten på Amnesty hemsida

2008-07-01

Frankrike tar över EU:s ordförandeskap!

Under mottot "A More Protective Europe" tar Frankrike över EU:s roterande ordförandeskap den 1 juli 2008. Bland de prioriterade frågorna under ordförandeskapet nämns förutom invandring även energi-, klimat- och försvarsfrågor.

Frankrike har uppgett att man vill försöka åstadkomma en "Europeisk invandringspakt" under ordförandeskapet. Enligt Brice Hortefeux, den franska invandringsministern, skulle den planerade pakten bygga på tre pelare: förbud för regulariseringar/amnestier, en harmonisering av asylpolitiken och gemensamma regler för återvändandet av irreguljära migranter. 

En viktig del i pakten skulle bestå i ett partnerskap med unionens grannländerna kring Medelhavet, och således har ordförandeskapet aviserat lanseringen av en "Union för Medelhavet" den 13 juli. Den franska presidenten Nicholas Sarkozy ville inledningsvis att endast EU:s medelhavsländer och deras grannländer skulle ingå i unionen, men efter stark kritik från bl.a. Tyskland (motiverad med en oro kring ett delat EU) kommer alla 27 medlemsstater att delta i den nya unionen.

Bl.a. Amnesty International, UNHCR och flyktingorganisationen ECRE har publicerat rekommendationer till det franska ordförandeskapet. Samtliga organisationer förespråkar bl.a. att EU förbättrar mottagandevillkoren för asylsökande, och att direktivet om långvarigt bosatta tredjelandsmedborgares rättigheter utvidgas till att även gälla personer som erhållit internationellt skydd.

Länk till ordförandeskapets hemsida

Läs mer om det franska ordförandeskapet i eurotopics

Läs mer om den aviserade "invandringspakten" (dokumentet hämtat från Statewatch

Läs om resultaten från det slovenska ordförandeskapet

ECRE: Memorandum to the French Presidency. Seizing the opportunity to create a meaningful Common European Asylum System

Building a Europe of Asylum: UNHCR's Recommendations to France for its European Union Presidency

Critical review instead of complacency. Amnesty International’s ten-point programme for the French Presidency of the EU

2008-06-24

Internationella flyktingdagen belyser en komplex verklighet

Den av FN utlysta internationella flyktingdagen, den 20 juni, har fått förhållandevis liten uppmärksamhet i Sverige. I Storbritannien har man emellertid utökat dagen till att gälla en hel vecka och i nättidningen openDemocracy kommenterar en rad kända skribenter situationen för världens flyktingar. I Belgien har ECRE (European Council on Refugees and Exiles) och UNHCR publicerat ett nyhetsbrev som bl a berättar om det belgiska asyl- och flyktingmottagandet.

Som Tema asyl & integration tidigare kunnat rapportera har EU-kommissionen också nyligen tagit en rad viktiga beslut om bl a den gemensamma europeiska asylpolitiken. Samtidigt har EU-parlamentet röstat igenom det mycket kontroversiella återvändandedirektivet, som handlar om att EU skall vidta en rad åtgärder mot bl a irreguljära migranter och asylsökande som fått avslag på sin ansökan. Flera av de tunga europeiska frivilligorganisaitionerna, liksom de internationella flykting- och människorättsorganisationerna, är mycket kritiska till direktivet, och det kan också noteras att ett antal latinamerikanska statschefer har protesterat mot direktivet som de uppfattar som stridande mot internationella konventioner och hotat med bojkott av oljeexporten till EU. Men protesterna kan också delvis bero på att de s k remitteringarna (dvs de pengar som invandrare i bl a Europa skickar hem till sina familjer i de latinamerikanska staterna) uppgår till mycket höga summor och därmed också ger väsentliga bidrag till deras BNP.

I den spanska enklaven Mellilla slog gränsvakter och polis nyligen tillbaka ett försök från ett 70-tal unga afrikanska asylsökande/migranter att ta sig in på det spanska – europeiska – territoriet. I tidigare försök att komma in i den spanska enklaven har unga afrikaner dödats. På den internationella flyktingdagen lanserade IOM och den malisiska regeringen en omfattande informationskampanj i syfte att motverka irreguljär migration. Nästan samtidigt genomfördes i nio olika europeiska länder, däribland Sverige, en samordnade aktion mot människosmugglare. 75 personer greps, misstänkta för människosmuggling i operationen som gick under beteckningen - Operation Bagdad.

Enligt UNHCR:s nyligen publicerade rapport 2007 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons, är Afghanistan alltjämt det vanligaste ursprungslandet bland världens flyktingar, tätt följt av Irak. De flesta flyktingar befinner sig i grannländerna – 96 procent av de afghanska flyktingarna finns i Pakistan och Iran, och majoriteten av de irakiska flyktingarna befinner sig i Syrien och Jordanien. En färsk rapport från IOM uppmärksammar situationen för de 2,8 miljoner internflyktingar som befinner sig i Irak, där barn och kvinnor drabbas hårdast. Antalet flyktingar i världen har under 2007 ökat till 11, 4 miljoner (motsvarande antal 2006 var 9 miljoner), enligt UNHCR:s rapport.

Via nedanstående länkar kan ni läsa mer om några av dessa händelser och om den internationella och europeiska debatten om flyktingpolitiken med anledning av FN:s internationella flyktingdag.

Läs om UNHCR:s aktiviteter runt om i världen med anledning av flyktingdagen

Läs artiklarna i OpenDemocracy

Artikel i EUobserver "Latin America could halt EU trade talks over return directive"

Artikel i Deutsche Welle "Africans Storm Spanish Enclave in Morocco"

IOM:s pressnotis "Information Campaign Aims to Prevent Irregular Migration from Mali"

Läs ledare i Dagens Nyheter om Internationella flyktingdagen

Artikel i SvD "Razzia mot flyktingsmugglare"

Artikel från Tema asyl om människosmuggling "Finns legala flyktvägar till Sverige?"

UNHCR:s rapport 2007 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons

2008-06-19

Kommissionen aviserar nästa steg mot ett gemensamt europeiskt asylsystem

”Med denna plan inleder kommissionen det gemensamma europeiska asylsystemets andra fas, vars övergripande mål är att vidmakthålla och stärka unionens traditioner på det humanitära området och när det gäller att erbjuda skydd samt att reellt skapa lika villkor i fråga om skydd över hela EU.” Så presenterade kommissionär Jacques Barrot den Strategiska plan för asylpolitiken som lades fram av kommissionen i veckan. Samtidigt presenterades även ett meddelande om En gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg, där tio gemensamma principer för unionens invandringspolitik föreslås.

Läs mer

2008-06-19

Kommissionen aviserar nästa steg mot ett gemensamt europeiskt asylsystem

”Med denna plan inleder kommissionen det gemensamma europeiska asylsystemets andra fas, vars övergripande mål är att vidmakthålla och stärka unionens traditioner på det humanitära området och när det gäller att erbjuda skydd samt att reellt skapa lika villkor i fråga om skydd över hela EU.” Så presenterade kommissionär Jacques Barrot den strategiska plan för asylpolitiken som lades fram av kommissionen i veckan. Samtidigt presenterades även ett meddelande om ”En gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg”, där tio gemensamma principer för unionens invandringspolitik föreslås.

Läs mer

2008-06-17

Amnesty och UNHCR ger rekommendationer inför det franska ordförandeskapet

Amnesty International och UNHCR har nyligen publicerat sina rekommendationer inför det franska EU-ordförandeskapet, som inleds den 1 juli.

Amnesty uppmanar bl.a. ordförandeskapet att säkerställa att unionens asylpolitik så som den utvecklas inom det gemensamma asylsystemet (CEAS) inte bryter mot internationell asyl- och flyktingrätt. Bland annat vädjar man till att inte inkludera något koncept med  ”säkra länder” i de nya instrument som ska antas inom ramen för CEAS andra fas. Amnesty vädjar även om att göra mänskliga rättigheter till en kärnfråga inom unionens samarbete med tredje länder i migrationsfrågan, och ha detta i åtanke bl.a. under den EU-Afrika konferens om migration och utveckling som kommer att hållas på ministernivå i oktober.

Bland UNHCR:s elva rekommendationer handlar en om mottagningsdirektivet; UNHCR vill att det tydliggörs att direktivet ska tillämpas även på personer i förvar och i s.k. Dublinärenden. Vidare vill man minska medlemsstaternas handlingsfrihet inom ramen för direktivet och utveckla mekanismer för att säkerställa att de rättigheter och förmåner som medges i direktivet verkligen finns tillgängliga i alla medlemsstater. 

Båda organisationerna välkomnar upprättandet av ett europeiskt samordningskontor för asylfrågor (European Asylum Support Office), eftersom ett sådant kunde bidra med övervakning och kontroll och underlätta ett öppet och demokratiskt samarbete mellan medlemsstaterna.

Läs “Critical Review Instead of Complacency: Amnesty International’s ten-point human rights programme for the Slovenian Presidency of the European Union”

Läs “Building a Europe of Asylum: UNHCR’s Recommendations to France for its European Union Presidency”

2008-06-12

UNHCR Global Report 2007

FN:s flyktingorgan UNHCR har nyligen publicerat sin årsrapport – UNHCR Global Report 2007. Årsboken består av två delar, där den första analyserar det arbete som bedrivits under året utifrån organisationens globala strategiska riktlinjer. Den andra delen fokuserar på operativt arbete, och redovisar arbetet i olika regioner.

Läs hela årsrapporten på UNHCR:s hemsida

2008-06-10

Rådsmöte resulterade i ändringar i förslaget till EU:s återvändandedirektiv och nya rekommendationer för FRONTEX

Under rådsmötet mellan EU-ländernas inrikes- och justitieministrar i Luxemburg den 5-6 juni stod flera frågor rörande migration och asyl på dagordningen. Rådet lyckades bl.a. enas om förändringar i förslaget till det s.k. återvändandedirektivet som ska antas inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet. Det nya utkastet till direktiv bygger på det kompromissförslag som medlemsstaternas ständiga representanter i Bryssel (COREPER) enades om i slutet av maj, med tillägget att medlemsstaterna har en skyldighet att ge migranter som ska utvisas rätt till juridisk rådgivning. Flera medlemsstater har tidigare motsatt sig detta med hänvisning till ekonomiska aspekter, men tack vare att kommissionen lovade att avsätta medel ur Europeiska återvändandefonden för ändamålet kunde enhällighet nu nås.

För att direktivet slutligen ska kunna antas krävs ett godkännande från Europaparlamentet. Parlamentets rapportör för direktivet, Manfred Weber, har tidigare meddelat att majoritetsstöd för förslaget inte skulle kunna åstadkommas om direktivet saknar en bestämmelsen om rätt till kostnadsfri juridisk rådgivning, vilket alltså tidigare var fallet. Den kontroversiella frågan om hur länge en person ska tillåtas att hållas i förvar enligt direktivet kvarstår dock. Enligt det nuvarande förslaget kan en person hållas i förvar i upp till sex månader, men en möjlighet att förlänga förvarstiden med ytterligare 12 månader kvarstår om särskilda omständigheter föreligger. Flera människorättsorganisationer och grupper i parlamentet menar att den tillåtna förvarstiden är för lång. Parlamentet ska röstar om direktivförslaget under plenarsessionen den 16-19 juni.  

Under rådsmötet antogs även ett antal rekommendationer rörande verksamheten för EU:s gränsbevakningsbyrå FRONTEX. Ministrarna uppmanade bl a FRONTEX att organisera utbildningar om regler om asyl, havsrätt och grundläggande rättigheter för såväl medlemsstater som tredjeländer. Behovet av att även i stort stärka byråns roll inom ramen för unionens övergripande strategi för migration framhävdes –framförallt vad gäller samarbetet med tredjeländer.

Läs pressmeddelande från rådet

Läs artikel i EUobserver om återvändandedirektivet

Läs mer om direktivförslaget

Läs mer om rekommendationerna till FRONTEX i “Council Conclusions on the management of the external borders of the member states of the European Union”

2008-06-02

Amnestys årsrapport lyfter MR-brott mot flyktingar och asylsökande i Europa

I Amnestys nyligen utkomna årsrapport över situationen för mänskliga rättigheter i världen 2007, kritiseras bl.a. behandlingen av asylsökande och flyktingar i flera europeiska länder.

Bland brott mot flyktingar, asylsökande och migranters rättigheter nämns bl.a. nekat tillträde till asylproceduren, olovlig förvarstagning och avsaknad av juridiskt biträde. Dessutom har personer utvisats utan att ha fått sina asylskäl prövade, och andra har skickats tillbaka till länder där de riskerar att utsättas för brott mot mänskliga rättigheter. Amnesty vänder sig även mot att asylsökande som fått avslag i vissa länder lämnats blottställda.

Flera landsrapporter innehåller mer specifik kritik: Sverige får t.ex. kritik för avvisningar till Eritrea, som skett trots motstånd från FN:s flyktingorgan UNHCR. Finland kritiseras för förhastade asylprocedurer, där den sökandes asylskäl inte hinner utredas ordentligt, och för att avvisningar verkställs innan en överklagan hunnit behandlas. Belgien fördöms bl.a. för att psykiskt sjuka asylsökande rutinmässigt tas i förvar, med otillräcklig tillgång till vård.

Läs Amnestys hela Årsrapport 2008 här

Läs pressmeddelande från Amnesty Internationals EU-kontor

2008-05-21

Transitscenter för flyktingar inrättas i Rumänien

FN:s flyktingorgan UNHCR och den Internationella organisationen för migration, IOM, har skrivit ett avtal om att i Rumänien öppna ett transitcenter för personer i omedelbart behov av internationellt skydd.

Centret är det första i sitt slag i Europa och ska fungera som tillfälligt skydd för personer som snabbt måste evakueras från livshotande situationer, innan personerna i fråga kan vidarebosättas i andra länder.

Centret ska inrättas i staden Timişoara och kommer att ha plats för upp till 200 personer. Staden har tidigare erfarenhet av flyktiggenomströmning - för snart tre år sedan blev Timişoara t.ex. tillfällig tillflyktsort för mer än 400 uzbeker som tvingades fly pga våldsamheter i sitt hemland. De flesta av dessa har nu vidarebosatts i tredjeländer, bl.a. i Sverige.

Läs mer på UNHCR:s hemsida

2008-05-19

Omfattande europeisk kampanj inför Internationella flyktingdagen

UNITED, ett europeiskt antirasistiska nätverket med mer än 560 anslutna organisationer i 46 länder, står som initiativtagare till en omfattande europeisk kampanj inför den internationella flyktingdagen den 20 juni. Nu uppmanas övriga frivilligorganisationer som arbetar med flyktingar, asylsökande och andra relaterade frågor att ställa sig bakom kampanjen.

Kampanjen syftar framförallt till att lyfta och skapa kunskap om frågor rörande EU:s gränser och flyktingars rättigheter. Deltagande organisationer kan även välja att inrikta sitt kampanjarbete på en viss specifik fråga. UNITED står för information och kampanjmaterial.

Läs mer på kampanjhemsidan

2008-05-16

Amnesty International och ECRE kritiska till kompromissförslaget för återvändandedirektivet

I slutet av april meddelade det slovenska EU-ordförandeskapet att en kompromiss hade åstadkommits gällande det återvändandedirektiv som är under bearbetning. Kompromissen var resultatet av en trialog mellan representanter för Europaparlamentet (Manfred Weber som är Europaparlamentets rapportör för direktivet, samt parlamentariker från andra politiska grupper i parlamentet, s.k. skuggrapportörer), kommissionen och den slovenska inrikesministern Dragutin Mate.

För att kompromissförslaget ska kunna antas måste det formellt godkännas både av Europeiska Rådet och Europaparlamentet. Europaparlamentet ska rösta om förslaget i en plenumsession i juni. Amnesty International och den europeiska flyktingorganisationen ECRE har inför denna omröstning skrivit ett öppet brev där de uppmanar parlamentarikerna att inte anta kompromissförslaget, eftersom organisationerna bedömer att den föreslagna direktivstexten inte garanterar att återsändande sker med respekt för de mänskliga rättigheterna.

Det är framförallt tre punkter i kompromissförslaget som organisationerna vänder sig mot:

- tidsbegränsningen för förvarstagning. Enligt förslaget ska en person kunna hållas i förvar i upp till 18 månader, vilket Amnesty och ECRE ser som en oproportionerligt sanktion för en person som inte har begått något brott.  

- otillräckliga garantier för att frivilligt återvändande ska ges företräde framom påtvingat återvändande, trots att det har varit en uttalad huvudprincip för hela direktivet att frivilligt återvändande ska användas i så hög grad som möjligt.

- obligatoriska återinreseförbud. Kompromissförslaget gör det obligatoriskt för medlemsstaterna att utfärda ett återinreseförbud, vilket i förlängningen kan leda till att personer som återvänts i framtiden nekas skydd i strid med principen om non-refoulement. 

Amnesty och ECRE konstaterar i sitt brev att direktivet innebär ett unikt tillfälle att garantera och förbättra skyddet för mänskliga rättigheter i majoriteten av EU:s medlemsstater. Utarbetandet av återvändandedirektivet ger också Europaparlamentet för första gången en möjlighet att säkerställa att EU:s asyl- och invandringslagstiftning säkerställer respekt för grundläggande rättigheter genom att effektivt använda sitt mandat i den s.k. medbeslutandeprocessen, ett nytt förfarande för beslutsfattande på området.

Läs ECRE och Amnesty Internationals öppna brev till europaparlamentarikerna

Läs mer om återvändandedirektivet

Läs Tema asyls skrift Återvändande i Sverige och Europa. Policy, praxis och projekterfarenheter

2008-05-14

Ny prognos från Migrationsverket förutspår färre asylsökande och föreslår ändringar i tillträde till arbetsmarknaden

Migrationsverket har nyligen presenterat sin årliga huvudprognos för planeringsperioden 2008-2011. Prognosen är inte olik den i mars publicerade, och av Tema asyl kommenterade, prognosen för verksamhetsområdet, men sänks ytterligare något vad gäller antal asylsökande. Den nya prognosen innehåller även ett antal förslag på regeländringar för att stödja Migrationsverkets måluppfyllelse.

Antalet asylsökande förutspås enligt Migrationsverket bli ungefär 30 000 i år för att därefter successivt minska de följande tre åren. Enligt prognosen sker det däremot inte någon stor minskning av den sammanlagda ärendemängd som verket ska hantera 2008-2011 eftersom anhöriginvandringen kommer att vara fortsatt stor och verket dessutom räknar med att studerande och arbetstagare kommer att stå för en ökad andel av migrationen.

Antalet inskrivna asylsökande i mottagningssystemet väntas dock bli mindre än vad verket antog i den prognos som lämnades i mars, liksom behovet av kommunplatser. Trots ett minskat antal nya asylsökande väntas mottagningssystemet ändå vara fortsatt belastat under 2008-2011, eftersom fler väntas få avslag och därmed överklaga - med längre vistelsetider som följd.

Kortare handläggningstider genom ändring i asylsökandes tillträde till arbetsmarknaden?
Bland de regeländringar som Migrationsverket föreslår i sin prognos berörs bl.a. asylsökandes tillträde till arbetsmarknaden. Enligt den nuvarande lydelsen i Utlänningsförordningen undantas asylsökande från skyldigheten att inneha arbetstillstånd om Migrationsverket bedömer att beslut på asylansökan inte kommer att kunna fattas inom fyra månader. Migrationsverket föreslår att en ändring av detta bör övervägas, så att undantaget från kravet på arbetstillstånd skulle beviljas bara om dröjsmålet inte beror på utlänningens eget beteende.

För att förkorta handläggningstiden vill Migrationsverket dessutom ha en ändring i den bestämmelse som säger att verket inte får fatta beslut om utvisning eller avvisning utan muntlig förhandling. Nu föreslås en regeländring som innebär en möjlighet att göra undantag om en sökande utan godtagbar ursäkt vägrar att inställa sig till förhandling. Även om det inte är säkerställt varför vissa asylsökande inte hörsamma kallelser misstänker verket att utebliven närvaro från den sökandes sida ibland är ett medvetet handlande i syfte att uppskjuta eller omöjliggöra ett beslut om utvisning eller avvisning. Genom en förändring kan man utesluta missbruk som förlänger handläggningstiderna och riskerar att omöjliggöra beslut inom verkets uppsatta tidsmål.

 Läs Migrationsverkets "Verksamhets- och utgiftsprognos 2008-05-09" 

Läs artikel på Tema asyl om Migrationsverkets prognos från mars 2008

2008-05-08

EU-domstolen ogiltigförklarar delar av asylprocedurdirektivet

Rådets direktiv om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus antogs den 1 december 2005 angavs i direktivet att rådet genom beslut med kvalificerad majoritet och efter att ha hört Europaparlamentet ska anta en gemensam minimiförteckning över tredjeländer som av medlemsstaterna skall betraktas som säkra ursprungsländer.

Parlamentet vände sig till EG-domstolen för att få denna del av direktivet ogiltigförklarat, eftersom man ansåg att förteckningen med säkra ursprungsländer bör antas enligt det sk. medbeslutandeförfarandet där parlamentets åsikt är avgörande, istället för endast rådgivande.

EU-domstolen har nu i en dom meddelat att rådet faktiskt överträtt sin maktbefogenhet enligt EU-fördraget, i och med bestämmelsen om upprättandet av listan med säkra ursprungsländer. Domen fastslår därför att Europaparlamentet bör få medbeslutanderätt i framtagandet av en dylik lista. Dessa bestämmelser i direktivet ogiltigförklaras därför tillsvidare.

Asylprocedurdirektivet har fått stark kritik från människorätts- och frivilligorganisationer som anser att direktivet kan komma att kränka flyktingars rättigheter – framförallt i och med den planerade listan på säkra ursprungsländer.

Läs pressmeddelande om domen

Länk till domen

Läs mer om asylprocedurdirektivet

Läs UNHCR:s research paper "The European asylum procedures
directive in legal context"

2008-04-30

Ny kompromiss om återvändandedirektivet

Europeiska rådet, kommissionen och europaparlamentet kom i förra veckan fram till en kompromiss gällande det återvändandedirektiv som under nästan tre års tid varit under bearbetning inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet. Återvändandedirektivet är tänkt att skapa en likvärdig behandling inom hela EU av personer som enligt lag inte har rätt att stanna i medlemsstaterna.

Kompromissen fattades mellan rådets ordförande Dragutin Mate (som även är Sloveniens inrikesminister), Europaparlamentets rapportör Manfred Weber och representanter för kommissionen. Kompromisstexten är inte offentliggjord men enligt medieuppgifter har man bl.a. enats om en övre gräns för förvarstagning på sex månader, med en möjlighet till förlängning till totalt 12 månader "i specialfall”, samt ett återinreseförbud på upp till fem år.

Kompromissförslaget måste dock godkännas av såväl rådet som parlamentet i sin helhet innan direktivet kan antas, eftersom det behandlas inom den s.k. medbeslutandeprocessen. Parlamentet väntas rösta om direktivförslaget i maj 2008. I början av maj står parlamentet även värd för ett journalistseminarium om återvändandedirektivet.

Läs pressmeddelande från det slovenska ordförandeskapet

Läs artikel i BBC ”EU deal on immigrant detentions”

Läs Amnesty Internationals öppna brev till Dragutin Mate angående förhandlingarna om återvändandedirektivet

2008-04-24

Jacques Barrot ny EU-kommissionär för inrikes- och rättsliga frågor

Franco Frattini, kommissionär för inrikes- och rättsliga frågor, kommer inom kort att frånträda sin tjänst för att istället bli utrikesminister i den nya italienska regeringen. Eftersom varje medlemsstat är tilldelad en kommissionärsplats kommer även den efterträdande kommissionären från Italien.

Nu har dock kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso beslutat att Italiens nya kommissionär istället ska ta över transportportföljen. Den franska kommissionären Jacques Barrot, som tidigare haft ansvar för transportfrågorna, kommer istället att ta över den prominenta posten som kommissionär för inrikes- och rättsliga frågor.

Barroso motiverar bytet med att Jacque Barrot vikarierat för Frattini tidigare, och att det skulle underlätta övergången och bibehålla effektiviteten ”i det komplexa och känsliga arbetet” som portföljen för rättsliga och inrikes frågor medför.

En förmodad bakomliggande orsak till portföljbytet uppges även vara att Barroso vill undvika kontroverser kring utnämningen av Frattinis efterträdare. Den person som förmodas bli Italiens nya kommissionär, Antonio Tajani, tillhör Berlusconis parti Forza Italia, och är känd för sin restriktiva syn på invandring. Med tanke på att kommissionären i fråga måste godkännas av parlamentet vill man undvika att samma situation uppstår som vid utnämnandet av Frattini.

Innan Frattini tillträdde 2004 hann Europaparlamentet avfärda Rocco Buttiglioni, den första italienska kommissionärskandidaten, på grund av hans syn på bl a kvinnor och homosexuella.


Läs mer i artikel i EUobserver

Läs mer om kommissionen och hur kommissionärerna utses på EU-upplysningens hemsida

Läs artikel i The Times om tillsättningen av den italienska kommissionären 2004 

2008-04-21

Ett val mellan död och flykt - kristen exodus från Irak

I den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung uppmärksammas den dramatiskt ökande strömmen av flyktingar från kristna och andra religiösa minoritetsgrupper i Irak. Vid tidpunkten för den amerikanska invasionen av Irak, i maj 2003, levde fortfarande cirka en miljon kristna i landet. Idag är den kristna gruppen knappt en halv miljon, enligt uppgifter från västdiplomater i Bagdad.

Av den största kristna gruppen, de kaldeiska assyrierna (tillhöriga den kaldeisk-katolska kyrkan), finns idag endast en fjärdedel kvar i Irak. Gruppen uppfattas av de islamska fundamentalisterna som spioner och femtekolonnare, och är enligt västeuropeiska bedömare en av de grupper som drabbas hårdast av våld och förföljelse. Det är också från de kristna grupperna som många av de irakiska flyktingarna i Sverige - och i synnerhet i Södertälje -kommer.

Även andra religiösa minoritetsgrupper i Irak är starkt hotade och befinner sig på flykt. Jesiderna, som representerar en trosriktning med tusenåriga rötter, men som varken betraktar sig som kristna eller muslimer, har varit utsatta för förföljelse sedan en lång tid tillbaka.

Av mandéerna, en annan religiös minoritetsgrupp som har cirka 100 000 utövare i världen, finns idag endast omkring 5 000 kvar i Irak av de omkring 30 000 som levde där för fem år sedan. Gruppen hotas av utplåning; en av de äldsta religionerna i världen riskerar att dö ut, enligt Sattar Jabbar Rahman som intervjuas i artikeln. En rapport från Minority Rights Group International pekar också på att mandéerna är en enkel och helt oskyddad måltavla som dessutom är förhindrad av sin fredliga religion från att försvara sig.


Läs artikel i Frankfurter Allgemeine Zeitung om religiösa minoriteter på flykt från Irak

Läs intervju i Frankfurter Allgemeine Zeitung med den tyske biskopen Huber om irakiska kristna på flykt

Läs artikel i Svenska Dagbladet om mandeerna

Läs rapport från Minority Rights Group International om hotade minoriteter i Irak

Läs artikel i Middel East Online "EU should not only shelter Iraqi Christians"

2008-04-09

EU:s framtidsgrupp diskuterade ny femårsplan för det gemensamma europeiska asylsystemet

EU-kommissionen väntas inom några månader lägga fram en ny femårsplan för unionens inrikespolitik, grunden för det program som ska efterträda det nuvarande Haagprogrammet. Eftersom det nya programmet väntas antas under det svenska EU-ordförandeskapet (juli-december 2009) kallas programmet preliminärt för "Stockholmsprogrammet". Den framtidsgrupp som fått i uppdrag att sammanställa en rapport innehållande idéer och rekommendation inför den nya femårsplanen träffades i Slovenien i början av april för att diskutera framtiden för EU:s asylsystem, integration och polissamarbete. 

Framtidsgruppen består av inrikesministrarna från den rådande ordförandeskaptrion (Tyskland, Portugal, Slovenien), den kommande trion (Frankrike, Tjeckien, Sverige), samt representanter från EU-kommissionen och rådet. Ministrarna bekräftade att det gemensamma europeiska asylsystemet bör vara en effektiv mekanism för att skydda personer i genuint behov av skydd, att det ska säkerställa likabehandling av asylsökande och att politiken bör vara anknuten till utvecklingsfrågor.
 
Ministrarna uttryckte även en vilja att bekämpa ”asylshopping”, att inrätta effektiva återvändandeprocedurer, mekanismer för bördesfördelning och solidaritet samt ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna och i relation till tredjeländer. Den slovenska ministern Dragutin Mate efterfrågade även utökade regionala skyddsprogram för att förbättra utvecklingsländers kapacitet att ta emot flyktingar.

Framtidsgruppens slutliga rapport ska presenteras under ett informellt rådsmöte under det franska ordförandeskapet (juni-december 2008).

Läs pressmeddelande från mötet här och här

Läs flyktingorganisationen ECRE:s öppna brev till mötet

Läs även Centre for European Policy Studies korta rapport "What future for the Area of Freedom, Security and Justice? Recommendations on EU Migration and Borders Policies in a Globalising World" (av D Bigo, S. Carrera & E. Guild)

2008-04-09

EU:s framtidsgrupp diskuterade ny femårsplan för det gemensamma europeiska asylsystemet

EU-kommissionen väntas inom några månader lägga fram en ny femårsplan för unionens inrikespolitik, grunden för det program som ska efterträda det nuvarande Haagprogrammet. Eftersom det nya programmet väntas antas under det svenska EU-ordförandeskapet (juli-december 2009) kallas programmet preliminärt för "Stockholmsprogrammet". Den framtidsgrupp som fått i uppdrag att sammanställa en rapport innehållande idéer och rekommendation inför den nya femårsplanen träffades i Slovenien i början av april för att diskutera framtiden för EU:s asylsystem, integration och polissamarbete. 

Framtidsgruppen består av inrikesministrarna från den rådande ordförandeskaptrion (Tyskland, Portugal, Slovenien), den kommande trion (Frankrike, Tjeckien, Sverige), samt representanter från EU-kommissionen och rådet. Ministrarna bekräftade att det gemensamma europeiska asylsystemet bör vara en effektiv mekanism för att skydda personer i genuint behov av skydd, att det ska säkerställa likabehandling av asylsökande och att politiken bör vara anknuten till utvecklingsfrågor.
 
Ministrarna uttryckte även en vilja att bekämpa ”asylshopping”, att inrätta effektiva återvändandeprocedurer, mekanismer för bördesfördelning och solidaritet samt ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna och i relation till tredjeländer. Den slovenska ministern Dragutin Mate efterfrågade även utökade regionala skyddsprogram för att förbättra utvecklingsländers kapacitet att ta emot flyktingar.

Framtidsgruppens slutliga rapport ska presenteras under ett informellt rådsmöte under det franska ordförandeskapet (juni-december 2008).

Läs pressmeddelande från mötet här och här

Läs flyktingorganisationen ECRE:s öppna brev till mötet

Läs även Centre for European Policy Studies korta rapport "What future for the Area of Freedom, Security and Justice? Recommendations on EU Migration and Borders Policies in a Globalising World" (av D Bigo, S. Carrera & E. Guild)

2008-04-08

Utlysning: Resestipendium till journalistseminarium om återvändandedirektivet

Under sessionen i maj ska Europaparlamentet debattera och rösta om EU:s återvändandedirektiv. Genom förslaget vill man skapa gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som inte har rätt att stanna i unionen. Det kan vara asylsökande som fått avslag på sin ansökan, personer vars uppehållstillstånd gått ut eller personer som invandrat illegalt till EU.

Med anledning av omröstningen om återvändandedirektivet arrangerar Europaparlamentets pressavdelning ett journalistseminarium om direktivet. Seminariet äger rum i Europaparlamentet i Bryssel den 6–7 maj 2008. I seminariet medverkar ledamöter från samtliga partigrupper i Europaparlamentet och representanter från EU-kommissionen.

Europaparlamentets informationskontor i Sverige har två resestipendier att dela ut till två journalister. Stipendiet täcker kostnaden för flygresa tur/retur till Bryssel samt 100 euro i bidrag till kostnader för en natt på hotell. Ansökan sker per e-post via epstockholm@europarl.europa.eu senast den 10 april 2008.

Mer information på informationskontorets hemsida

2008-04-04

”Dublinsystemet anakronism i EU:s gemensamma asylsystem”

Utvecklat 1990, nästan 15 år innan de första lagstiftningsåtgärderna för det gemensamma europeiska asylsystemet CEAS, är Dublinsystemet inte längre tidsenligt. Dublinsystemet utgör ett hinder för harmoniseringen av EU:s asylsystem, har negativa effekter på integrationen och skapar meningsskiljaktigheter mellan medlemsstaterna. Det menar flyktingorganisationen ECRE (European Council of Refugees and Exiles) i en ny rapport om brister i det system som reglerar ansvaret för asylsökande mellan EU:s medlemsstater.

I rapporten ”Sharing Responsibility for Refugee Protection in Europe: Dublin
Reconsidered”
påpekar ECRE flera brister och missförhållanden i systemet. I en union som prioriterar integrationen av nya invånare finns enligt organisationen inte plats för en förordning som försvårar den samma. 
 
Under 2008 ska EU-kommissionen presentera förslag på förändringar av Dublinförordningen, och ECRE tar tillfället i akt att förorda en genomgripande reform. Rapporten innehåller således förslag till förändringar för att åstadkomma ett mer rättvist och effektivt system. Enligt organisationen bör t.ex. ansvarsfördelningen fokusera på existerande anknytning mellan asylsökande och en viss medlemsstat: släktband, språkkunskaper och kännedom om kultur och utbildningssystem kan enligt ECRE underlätta integrationen för asylsökande. Dylik anknytning skulle även minska asylsökandes sekundära flyttningar inom unionen.

Problemet med sekundära flyttningar och personer som ansöker om asyl i flera EU-länder samtidigt har inte lösts genom Dublinförordningen. Sedan införandet av Eurodac-datbasen där asylsökandes fingeravtryck registreras, har antalet asylsökande som redan sökt asyl i ett annat land tvärtemot ökat för varje år. 

ECRE uppmanar därför EU att helt och hållet avskaffa Dublinförordningen och att under "Stockholmsprogrammet", de kommande förslag om det gemensamma asylsystemet som så småningom ska efterträda det nuvarande Haagprogrammet, införa ett ansvarsfördelningssystem som i praktiken främjar det gemensamma europeiska asylsystemet.

Läs ECRE-rapporten “Sharing Responsibility for Refugee Protection in Europe: Dublin Reconsidered”

Läs mer om Dublinförordningen på temaasyl

2008-04-02

Statewatch: förslaget till EU:s återvändandedirektiv går i fel riktning

Den europeiska frivilligorganisationen Statewatch har följt de olika turerna i utvecklingen av EU:s direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare (återvändandedirektivet).

Eftersom direktivet antas enligt den s.k. medbeslutandeprocessen krävs det att  rådet och Europaparlamentet kommer överrens om innehållet för att direktivet ska kunna antas. Direktivet har redan bollats mellan de båda institutionerna flera gånger och i mars presenterade rådet ett nytt förslag till kompromisslösning, baserad på parlamentets senaste förslag till direktiv, från december 2007. Statewatch konstaterar att parlamentets förslag medgav en något större respekt för mänskliga rättigheter, men att rådet inte har anammat dessa ändringar. De presenterade direktivförslagen blir enligt Statewatch mer och mer restriktiva, och det nu liggande förslaget riskerar enligt organisationen att inkräkta på de berörda tredjelandsmedborgarnas mänskliga rättigheter.

Läs Statewatch analys av det senaste förslaget till återvändandedirektiv

Läs mer om återvändandedirektivet

2008-03-25

Migrationsverket positivt till Lissabonfördraget

I ett yttrande över en departementspromemoria om Lissabonfördraget ställer sig Migrationsverket positivt till EU:s nya grundfördrag. Det nya fördraget är enligt verket ”en naturlig konsekvens av den ökade betydelse asyl- och migrationsfrågorna fått i det europeiska samarbetet”.

Enhetliga regler istället för miniminormer

Enligt fördraget ska unionen utarbeta en gemensam asyl- och invandringspolitik som grundar sig på "solidaritet och rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna", även i finansiellt avseende. En viktig skillnad från tidigare är att beträffande asylstatus, status för subsidiärt skydd och mottagande, föreskriver det nya fördraget enhetliga regler istället för miniminormer. Enligt Migrationsverket skapar detta bättre förutsättningar för ett gemensamt ansvarstagande inom asyl- och migrationspolitiken.

En harmoniserad politik där medlemsstaterna tillämpar samma bestämmelser och erkänner varandras beslut, kommer enligt verket att innebära en bättre ordning för medlemsstaterna och den enskilde. Dessutom torde detta medföra en mer rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna. Migrationsverket konstaterar dock att Lissabonfördragets ökade krav på enhetliga regler i stället för miniminormer gör att det tidigare synsättet om att EU:s regelverk inte hindrar ett enskilt medlemsland från att tillämpa generösare regler, kan bli svårare att upprätthålla.
 
En annan nyhet i fördraget är att unionen får befogenhet att besluta om åtgärder för att stimulera och stödja medlemsstaternas verksamhet för att främja integrationen av tredjelandsmedborgare. Åtgärderna kan emellertid inte handla om harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra regler, men innebär ändå en förändring i och med att integration tidigare endast varit en fråga för mellanstatligt samarbete.  

Nytt lagstiftningsförfarande bäddar för effektivt beslutsfattade

Enligt departementets promemoria är en av bristerna med den nuvarande ordningen att kravet på enhällighet för beslut på det rättsliga och inrikes området (dit asyl- och invadringsfrågor hör) ofta innebär långdragna förhandlingar om detaljfrågor och urvattnade rättsakter som förhandlingsresultat. Åtgärder inom asyl- och invandringspolitiken ska enligt det nya fördraget som huvudregel antas enligt "det ordinarie lagstiftningsförfarandet" (hittills kallat medbeslutandeförfarandet) vilket innebär att beslut fattas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Samtidigt ökar Europaparlamentets inflytande då åtgärder på området som huvudregel ska antas av rådet tillsammans med parlamentet. Lissabonfördraget innebär således ökade möjligheter till ett effektivt beslutsfattande och till rättsakter som medför konkreta framsteg.

Ökad behörighet för EU-domstolen

Enligt det nya fördraget hamnar även asyl- och invandringsfrågor inom EU-domstolens befogenhetsområde. Migrationsverket ställer sig positivt till detta, men vill emellertid framhålla vikten av att handläggningstiderna av framför allt mål om förhandsavgöranden kortas. Effekterna för mottagningssystemet kan enligt verket bli stora om långa handläggningstider i domstolen skapar osäkerhet vad som är gällande rätt.

Migrationsverket välkomnar även det faktum att EU:s stadga för de mänskliga rättigheterna blir rättsligt bindande samt att unionen kommer ansluta sig till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Dessa två åtgärder kommer enligt verket på att bidrar till att säkerställa att unionen fullt ut respekterar de grundläggande rättigheterna.


Läs Migrationsverkets yttrande om Lissabonfördraget

Departementspromemorian (DS 2007:48) 

Sieps webbplats Lissabonfordraget.se

Läs mer om EU:s gemensamma asylpolitik
2008-03-19

Skyddslotteri möter irakiska flyktingar i Europa – EU:s asylpolitik långt ifrån enhetlig

Den europeiska flyktingorganisationen ECRE har nyligen genomfört en studie om hur irakiska asylsökande och flyktingar tas emot i Europa. ECRE:s medlemsorganisationer runt om i Europa har samlat in information om hur situationen ser ut i de respektive länderna, och från ett människorättsperspektiv är resultatet dystert.

ECRE konstaterar att den politiska viljan att dela på ansvaret gällande krisen i Irak – både de europeiska länderna emellan och i relation till tredje länder – uppenbart saknas, och uppmanar länderna till att dela den humanitära bördan genom ekonomiskt och praktiskt bistånd, samt genom att säkerställa att flyktingar har möjlighet att ta sig till Europa för att söka asyl.

Trots ansatser till en harmonisering av EU:s asylpolitik beskrivs situationen vad gäller prövning av asylansökningar som ett skyddslotteri. Under 2007 var bifallsandelen för irakier drygt 80 procent i vissa EU-länder (Cypern 87,5 procent, Sverige 82 procent), medan bifallsandelen i andra länder var 0 procent (t.ex. Slovenien och Grekland).

ECRE belyser även problem med irakier som har fått avslag på sina asylansökningar men som trots detta inte kan återvända eller återsändas. I flera länder lämnas personer följaktligen i ”limbo”, med få – om några – rättigheter, utan möjlighet till inkomststöd eller rätt att arbeta, och med en ohållbar och rättighetsvidrig socioekonomisk situation som följd. Organisationen anger även att ingen bör avvisas till Irak mot sin vilja, förrän situationen vad gäller mänskliga rättigheter i landet har förbättrats.

Läs hela studien

Läs även om UNHCR:s rapport "Fortress Europe and the Iraqi ‘intruders’: Iraqi asylum-seekers and the EU, 2003-2007"

Läs UNHCR:s flyktingkommissarie António Guterres uttaland om situationen i samband med hans besök i Stockholm den 18 mars 2008 

Läs mer om harmoniseringen av EU:s asylpolitik

2008-03-12

Ett stärkt Europaparlament firar 50 år

Den 19 mars firar Europaparlamentet sitt 50-årsjubileum. Då den europeiska parlamentariska församlingen höll sitt första konstituerande möte i Strasbourg 1958 hade den endast en rådgivande funktion. De 142 medlemmarna utsågs av de nationella parlamenten och endast fyra språk var officiella. 

Sedan dess har mycket förändrats och parlamentets roll har förstärkts. Idag består parlamentet av 785 ledamöter som arbetar på 23 officiella språk. När/om EU:s nya grundfördrag, det s.k. Lissabonfördraget, ratificeras kommer maktbefogenheterna utökas väsentligt.

Redan nu är dock parlamentet lagstiftare på ett stort antal områden. Inom ramen för asyl- och migrationsfrågor har parlamentet för första gången beslutanderätt tillsammans med rådet i samband med antagandet av det s.k. återvändandedirektivet. Genom Lissabonfördraget kommer däremot samtliga lagstiftningsåtgärder inom området att behandlas på detta sätt. I och med att parlamentet tidigare ofta förespråkat ett människorättsperspektiv hyser många hopp om att det nya beslutsförfarandet ska bidra till att stärka flyktingars och immigranters rättigheter. Samtidigt finns farhågor om allt långsammare beslutsprocesser, något som späs på av den försenade beslutsprocessen kring återvändandedirektivet.

Onsdagen den 12 mars uppmärksammas 50-årsjubileet med bl.a. tal i plenum av parlamentets talman Pöttering, kommissionens ordförande Barroso och Sloveniens premiärminister Janša.

Läs mer om Europaparlamentets bakgrund och historia

2008-03-10

En inblick i de nordiska ländernas invandringspolitik

Nordiska Rådet ger månatligen ut nyhetsbrevet Analys Norden med analys och djupare insikt i olika frågor i de nordiska ländernas politiska liv. Det senaste numret är inriktat på invandringspolitik, och i fem artiklar ges en kortfattad överblick av situationen i respektive nordiska land.

I Danmark domineras debatten av frågan om invandrare, yttrandefrihet och extremistiska grupper. I Sverige är alliansregeringens skärpning av asylpolitiken framträdande, med alltifrån strängare krav för anhöriginvandring till tvångsavvisning av irakier och skärpning av sfi-undervisningen. Island har mottagit en stigande andel invandrare de senaste åren, och försöker hitta ett sätt att lyckas med integration. I Norge är dialog den huvudsakliga strategin i integrationspolitiken. Finland i sin tur skiljer sig från de övriga länderna med ryssarnas köp av sommarhus längs finska stränder som det största debattämnet på invandringssidan.

Kontentan är enligt nyhetsbrevet att invandringspolitiken i Norden varierar, men man kan se en tendens till att den blir allt stramare i flera av länderna. 

Läs det senaste numret av Analys Norden på Nordiska Rådets hemsida

2008-03-05

Ny skrift presenterar EU:s migrationspolitik i ett nötskal

Trots att en gemensam migrationspolitik redan länge varit föremål för diskussioner och initiativ har EU ännu inte uppnått en enhetlig syn inom området. De olika medlemsstaterna har svårt att enas kring gemensamma politiska mål och om vilket EU:s mandat ska vara i frågor som rör migration och integration. 

Trots motsättningarna är EU ett viktigt forum för utbytet av erfarenheter och idéer om migrationshantering, och en gemensam strategi på åtminstone policynivå har börjat utvecklas.

Forskaren Hugo Brady har för tankesmedjan Centre for European Reforms räkning skrivit en kortfattad och pedagogisk guide över EU:s migrationspolitik. I skriften belyser han de viktigaste delarna i debatten, i frågor som rör alltifrån asyl och arbetskraftsinvandring till integration och biståndspolitik. Syftet är att ge en inblick i politikområdet för oinsatta personer, skilja myt från fakta och att belysa betydelsen av migration i övriga delar av EU:s politik.

Läs skriften EU migration policy: An A-Z

2008-03-04

UNHCR kritiserar Slovenien angående ny asyllagstiftning

UNHCR riktar skarp kritik mot den nya lag om internationellt skydd som i januari trädde i kraft i Slovenien - för närvarande EU:s ordförandeland. Lagen stiftades för att införliva EU-lagstiftning inom asylområdet och enligt UNHCR har lagen i det här fallet förverkligat de farhågor som fanns inför antagandet av det gemensamma asylsystemet. Det som var tänkt som miniminormer har i praktiken blivit normen i Slovenien, och med tanke på att EU:s miniminormer till viss del är lägre än internationella standarder kan detta innebär försämrade möjligheter för flyktingar att få skydd i landet.

Slovenien är sedan länge ett av de länder i Europa som årligen erkänner minst antal flyktingar: under 2007 fick två personer flyktingstatus i landet, år 2006 endast en. Den nya lagen möjliggör användandet av en försnabbad asylprocess i högre grad än tidigare. Endast personer som kan framlägga bevis för ”välgrundade skyddsbehov”, och ensamkommande barn, har nu tillgång till asylprövning enligt ”normalproceduren”.  

I den snabba asylprocessen har ett överklagande inte suspensiv effekt, och asylsökande kommer således inte att ha rätt att stanna kvar i landet under tiden som han eller hon väntar på att få sin överklagan prövad.

UNHCR befarar att lagen leder till att asylprövningar kommer att ske i strid med grundläggande principer om en rättssäker asylprocess och att brott mot principen om non-refoulement därmed riskeras.

Läs mer på UNHCR:s hemsida

Läs om det slovenska ordförandeskapet

Läs om EU:s gemensamma asyllagstiftning

2008-02-18

Brister i Greklands asylsystem – kommissionen gör anmälan inför EG-domstolen

Den 31 januari beslutade EU-kommissionen att anmäla Grekland inför EG-domstolen till följd av överträdelse av Dublinförordningen. På vilket sätt kommissionen anser att Grekland inte följer EU:s lagstiftning och således grundar sin anmälan på är tillsvidare oklart, då målet ännu inte har offentliggjorts. I april 2007 fällde EG-domstolen Grekland för underlåtelse att införliva EU:s direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande.

Flera organisationer har redan under flera års tid rapporterat om undermåliga förhållanden i de förvar som en stor del av de asylsökande placeras i. Uppgifter om myndighetsföreträdares misshandel av asylsökande förekommer också. Till följd av detta, och uppfattningar om att Grekland inte kan erbjuda asylsökande en rättssäker asylprövning, har organisationer som Amnesty International, UNHCR och FARR rekommenderat att Dublinförordningen inte bör tillämpas i förhållande till Grekland. Bland annat uppges Grekland ha sänt flera irakiska asylsökande  till Turkiet utan rättssäker asylprövning, varifrån de i sin tur har återsänds till Irak.

Norge, som omfattas av Dublinförordningen, trots att landet inte är EU-medlem, beslutade i mitten av februari att tillsvidare inte tillämpa förordningen i förhållande till Grekland.

Läs artikel i Aftenposten om Norges beslut att inte tillämpa Dublinförordningen i förhållande till Grekland

Till kommissionens beslut om anmälan av överträdelser av EU-lagstiftning 2008-01-31

Läs mer om Dublinförordningen

Läs om domen från april 2007 då Grekland fälldes för att inte ha införlivat mottagandedirektivet

2008-02-15

Ny studie belyser EU:s syn på Afrika inom ramen för asylpolitiken

Danish Institute for International Studies har i studien The Externalisation of EU Asylum Policy: The Position of African States granskat relationen mellan EU och Afrika inom ramen för asylpolitiken. Framförallt behandlas EU:s ansatser att utlokalisera asylprövning och skydd av flyktingar till ursprungsländer och deras närregioner.

EU-länderna har enligt studien förutfattade meningar om de afrikanska länderna. Det underliggande antagandet är att afrikanska länder kommer att foga sig efter EU, och att inga oavsiktliga konsekvenser kommer att uppstå. I verkligheten befinner sig dock Afrika i ett krisläge gällande asyl- och flyktingfrågan. Afrika har inte haft fler flyktingar sedan 1957 då UNHCR inledde sin verksamhet där, och detta under mer komplexa och osäkra förhållanden, med mindre internationell assistans och med färre möjligheter att hitta hållbara lösningar.

De europeiska staternas hållning till asyl i ”ursprungsregioner” beskrivs i studien som ytterst eurocentrisk. Förslag om omfattar afrikanska länder söder om Sahara har tagits fram utan hänsyn till politiska och strukturella verkligheter, och ”med begränsade försök att skapa en meningsfull dialog”. Enligt studien riskerar politiken därför att i längden öka polariseringen mellan Nord och Syd, och att non-refoulement principen åsidosätts.

Slutsatsen är att Afrikadimensionen i EU:s flyktingpolitik måste utgå ifrån en transparent debatt med verkligheten i de afrikanska länderna i fokus, för att finna en lösning som såväl Europa, Afrika och flyktingar vinner på.

 Läs studien 

2008-01-26

Migrationsverket har beslutat om en strategi- och verksamhetsplan för 2008-2013

I regleringsbrevet återfinns regeringen och riksdagens riktlinjer för Migrationsverkets verksamhet samt de övergripande målen för Sveriges migrationspolitik:

 • Värna asylrätten i Sverige och internationellt
 • Upprätthålla en reglerad invandring
 • Införa ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring
 • Öka harmoniseringen av asyl- och migrationspolitiken i EU

Verksamhetsplanen är framtagen för att uppfylla dessa mål och uppdelad i två delar. Den inledande strategidelen är gemensam för samtliga verksamhetsområden. I den presenteras Migrationsverkets uppdrag, vision, värderingar, ledarskapspolicy samt fokus för arbetet t o m 2010. Under 2008 kommer asylprövning och återvändande t ex särskilt att prioriteras. I planens andra del återfinns konkreta mål, uppdrag och krav på återrapportering för de olika verksamhetsområdena. För övrigt ska samtliga verksamhetsområden utreda möjligheten att söka medel från Europeiska flyktingfonden och Återvändandefonden. För mer information om programmen se här.

Migrationsverket har identifierat fyra områden, som har särskild betydelse för att målen i regleringsbrevet ska kunna uppfyllas: Tydliga resultatkrav såsom att en asylprocess ska ha ett tydligt slut. Upprätthålla och utveckla kvalitén både gällande rättslig prövning och kvalitén i mottagandet. Skapa organisatoriska förändringar och arbeta med en aktiv utvecklingsagenda. Ytterligare utmaningar är att ha rätt beredskap i kommunerna, och Sveriges anpassning till EU med förändringar i svensk lagstiftning där en av de viktigaste förändringarna är den av regeringen aviserade arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU. Samt slutligen vara en röst i Europa och världen, varav en av de uppgifterna är att aktivt delta i förberedelserna för Sveriges ordförandeskap 2009.  

Värt att notera är att Migrationsverket ska förbereda verkets övertagande som nationell kontaktpunkt för det Europeiska Migrationsnätverket (EMN) från SCB. NTG-asyl & integrations hemsida har hittills varit EMNs ansikte utåt i Sverige, se här.

Enligt Migrationsverkets GD, Dan Eliasson, är migration en av de stora framtidsfrågorna och verket skall spela en central roll i svensk statsförvaltning inom området. Migrationsverket kommer även att bedriva projekt med mål att bli en av Sveriges modernaste myndigheter och skapa en effektiv utvecklingsorganisation, där idéer och förslag ska kunna tas tillvara.

Läs hela strategi- och verksamhetsplanen här 

2008-01-23

Asylsökandes villkor knäckfråga i dansk politik

Torsdagen den 24 januari hålls en parlamentarisk omröstning i det danska folketinget om under vilka förutsättningar asylsökande som fått avslag men inte kunnat lämna landet ska få rätt att söka jobb och bostad utanför flyktingförläggningar.

Omröstningen är ett resultat av ett förslag från den politiskt obundna  Pia Christmas-Möller (som fram till december 2007 var medlem i det konservativa folkpartiet) om att asylsökande som har fått avslag men inte kunnat återvända till sina hemländer ska ha rätt att söka bostad och arbete utanför flyktingförläggningar redan efter två år, istället för tre år enligt nuvarande regler.

Efter larmrapporter om familjer som levt i läger i uppemot tio år och om barn som far illa har allt fler röster för en humanare behandling av asylsökande hörts. I det jämna parlamentariska läget mellan regering och opposition har omröstningen om Christmas-Möllers förslag blivit en knäckfråga, som kan avgöra framtiden för statsminister Anders Fogh Rasmussens tredje regering. Om alla röstar som de har sagt i torsdagens omröstning innebär det att regeringen och stödpartiet inte längre har en majoritet, och följaktligen har statsministern aviserat nyval som ett alternativ.

Läs artikel i DN "Nyval hotar i Danmark"

Läs mer i danska Politiken.de

2008-01-14

Situationen för irakflyktingarna är ett misslyckande för det gemensamma europeiska asylsystemet enligt UNHCR-rapport

I en ny rapport, Fortress Europe and the Iraqi ‘intruders’: Iraqi asylum-seekers and the EU, 2003-2007 från UNHCR, hävdas att medlemsstaternas olika behandling av Irak-flyktingar visar att det gemensamma europeiska asylsystemet misslyckats i sina ambitioner att harmonisera politiken och dela ansvaret och bördorna av flyktinginvandringen.

I rapporten pekas den svenska inställningen till irakiska flyktingar ut som exceptionellt generös. Sverige har gett skydd till fler irakier än hela övriga EU. Att ett land avviker i sina bedömningar är inte hållbart eftersom det leder till att alla asylsökande söker sig till det landet.

Markus Sperl, som är författare till rapporten, menar att en gemensam bedömning av asylansökningarna är nödvändig om de europeiska länderna ska ta ansvar för en generös och solidarisk politik.

Hämta hela rapporten här.

2008-01-01

En övergripande strategi för migration

I december 2005 antog Europeiska rådet dokumentet Övergripande strategi för migration: Prioriterade åtgärder med inriktning på Afrika och Medelhavsområdet. I den övergripande strategin formuleras en konsekvent politik och konsekventa åtgärder avseende migration genom att ett brett spektrum av migrationsfrågor tas upp och de olika relevanta politikområdena sammanförs, däribland yttre förbindelser, utveckling, sysselsättning samt rättvisa, frihet och säkerhet. Den antagna strategin avspeglar konkret, aktiv solidaritet som bygger på att ansvaret delas mellan medlemsstaterna och även med tredjeländer.

Elizabeth Collett har nu för European Policy Centres räkning skrivit en rapport om hur denna övergripande strategi har realiserats. Slutsatsen är att EU för närvarande saknar både kompetens och politisk vilja för att fullfölja strategin i praktiken. Med andra ord finns det fortfarande att stort glapp mellan retorik och verklighet.

Läs studien

2007-12-26

OECD-rapport om migration och utvecklingsländer

OECD har nyligen gett ut en omfattande rapport, Policy Coherence for Development: Migration and Developing Countries, som belyser en rad olika aspekter kring frågor om migration och utvecklingsländer.

Rapporten försöker besvara frågorna: Vad finns det för kostnader och fördelar av migrationen för utvecklingsländerna? Hur kan migrationsflödena organiseras bättre så att alla tjänar på migrationen – utvandringsländer, invandringsländer och migranterna själva?

Utifrån rapporten ger OECD en rad policyrekommendationer för både utvandrings- och invandringsländerna. Centrala frågor är effekterna på arbetsmarknader, kompetensflykt, remitteringar, diasporanätverk och återvandring.

Sammanfattning och delar av rapporten finns att hämta på OECD:s hemsida.

2007-12-18

Direktivet för regeringens översyn av asylmottagandet publicerat

Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) har inte setts över sedan den antogs för drygt 13 år sedan. Mottagandet har dock genomgått ett antal förändringar sedan dess. En av de mest omfattande av dessa är övergången från det tidigare s.k. förläggningsboendet till dagens system med anläggningsboende (ABO) eller eget boende (EBO), vilket har haft en stor påverkan även på andra områden inom mottagandet. Nu är det dags igen, då regeringen nyligen tillsatte Sören Häggroth till utredare för en översyn av mottagande av asylsökande. Häggroth har fått ett omfattande uppdrag och ska utreda bl.a. följande områden:

- boendet 
- den organiserade sysselsättningen (inklusive behovet av samhällsinformation)
- samverkan mellan Migrationsverket och kommuner, ideella organisationer och andra relevanta aktörer
- bosättning och återvändande
- det ekonomiska biståndet
- asylsökande med särskilda behov

Utgångspunkten för översynen är att mottagandet ska bidra till en rättssäker, effektiv och human asylprocess med kort handläggningstid. I direktiven anges att en samordning av insatserna för asylsökande respektive nyanlända som beviljats uppehållstillstånd bör ske, och att de asylsökandes studie- och arbetslivserfarenhet bör kartläggas så att dessa erfarenheter kan användas efter att ett uppehållstillstånd har beviljats. Arbetslinjen är genomgående, då de asylsökandes möjligheter till sysselsättning och egen försörjning ska prioriteras. Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2009. Positivt i direktiven till utredningen är att de som närmast berörs - de asylsökande själva - och skall ges en röst.

Flera delar av direktivet knyter an till NTG-asyl & integrations erfarenheter och är högst relevanta med tanke på NTG-asyls förslag till nationell politik. En närmare analys av direktivet kommer därför inom kort kommer att presenteras i en artikel på Tema Asyl.


Läs hela direktivet 
Länk till regeringens pressmeddelande
Se webbutsändning från presskonferensen med migrationsminister Tobias Billström
2007-12-07

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna fyller sju år

I dag, den 7 december, är det sju år sedan EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna undertecknades i Nice. Den 29 november i år antog Europaparlamentet stadgan som kommer att proklameras vid en högtidlig ceremoni i Strasbourg den 12 december.

Genom det nya reformfördraget, det s.k. Lissabonfördraget, kommer stadgan bli bindande. Stadgan sammanfattar europeiska medborgares medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Rättigheterna är samlade i sex stora kapitel: Värdighet, friheter, jämlikhet, solidaritet, medborgarnas rättigheter och rättskipning. När det nya fördraget undertecknas (den 13 december 2007) kommer dessa femtio friheter och rättigheter att vara en del av EU:s rättsliga ramverk.

Läs betänkande om Europaparlamentets godkännande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

2007-12-03

Parlamentariker diskuterade irreguljär invandring och sanktioner mot arbetsgivare

Europaparlamentet höll den 26-27 november ett möte tillsammans med medlemmar från medlemsstaternas nationella parlament om framtiden för området frihet, säkerhet och rättvisa. Syfte är att förbättra dialogen mellan Europaparlamentet och medlemsstaternas nationella parlament. I och med antagandet av det sk reformfördraget kommer såväl Europaparlamentets och de nationella parlamentens roll att stärkas vad gäller beslutsfattande inom området. Europaparlamentet kommer att få medbeslutanderätt, medan de nationella parlamenten får en strakare rådgivande ställning.

Under mötet behandlades parlamentens roll i EU:s övergripande strategi för migration, med fokus på förslaget till direktiv om sanktioner mot arbetsgivare som anställer irreguljär arbetskraft. Fokus låg på bekämpandet av irreguljär migration och behovet av en genomgripande policy för laglig arbetskraftsinvandring. Asylsökande diskuterades däremot inte inom ramen för ämnet.

Den portugisiska inrikesministern Rui Pereira betonade att EU inte kan stänga sina gränser, eftersom unionen är i behov av laglig invandring, men att unionen ändå måste stärka kampen mot irreguljär invandring och kriminalitet kopplat till denna.
Claudio Fava, Europaparlamentets rapportör om direktivet om sanktioner mot arbetsgivare som anställer irreguljär arbetskraft, påpekade att direktivet inte endast bör vara inriktat på att sanktionera arbetsgivare, utan att det även bör garantera skydd för migrantarbetare. Europaparlamentet kommer att rösta om direktivförslaget i april 2008.

Läs pressmeddelande om mötet

2007-12-01

Deadline för införlivandet av EU:s asylprocedurdirektiv

I dag, den 1 december 2007, ska medlemsstaterna senast ha implementerat bestämmelserna i det s.k. Asylprocedurdirektivet (Rådets direktiv 2005/85/EG om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus) i nationella lagar och andra författningar. Direktivet ska tillämpas på asylansökningar som lämnas in efter den 1 december 2007 liksom på förfaranden
för återkallande av flyktingstatus som inleds efter detta.

Asylprocedurdirektivet var det sista direktivet att antas inom ramarna för den första fasen av upprättandet av det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS). Detta berodde framför allt på svårigheter att enas kring direktivets innehåll. I direktivet föreskrivs ett antal standarder för förfaranden inom asylprocessen, men direktivet medger stor flexibilitet på många områden - bland annat när det gäller bestämmelserna om påskyndade förfaranden, gränsförfaranden och ansökningar som nekas prövning. Till följd av detta har kommissionen i Grönboken om framtiden för det gemensamma asylsystemet aviserat att ytterligare tillnärmning av nationella bestämmelser av handläggningen av asylärenden är nödvändiga under den andra etappen av utvecklandet av det gemensamma asylsystemet.

Läs mer om asylprocedurdirektivet här

2007-11-26

Slutsatser från det första EuroMed mötet om migration

Den 18-19 november arrangerades det första ministermötet om migration inom ramen för EuroMed-samarbetet, ett samarbete mellan EU:s medlemsstater och samtliga länder runt Medelhavet.

Tre prioriterade områden diskuterades; migration och utveckling, laglig migration och irreguljär migration.

Den lagliga migrationen diskuterades framförallt i termer av arbetskraftsinvandring. I slutsatserna nämns bl.a. informationskampanjer riktade till potentiella migranter om arbetsmöjligheter i destinationsländer. I slutsatserna läggs även vikt vid integrationsåtgärder för migranter - i form av informationspaket rörande migranters rättigheter och vikten av att respektera nationella värden och lagstiftning i värdlandet.

Inom området för migration och utveckling enades ministrarna om att förbättra system för att underlätta remitteringar och mikrokrediter. I slutsatserna konstateras även att mer tyngd bör läggas på att påverka de bakomliggande orsakerna till migration, som t ex fattigdom och arbetslöshet, och att hållbar utveckling måste eftersträvas.

Inom området för irreguljär migration enades ministrarna kring betydelsen av att främja samarbetet mellan EuroMed-länderna i hanteringen av ”migrationsströmmarna” vid EU:s gränser, återvändande och återtagande. För att nå målen föreslogs bl.a. att nationella resedokument bör förbättras genom användning av biometri, och att utbildningsinsatser bör genomföras för personal inom gränsskyddet för att kunna upptäcka falska resedokument. Vidare betonades sambandet mellan irreguljär migration och respekt för relevanta internationella instrument, i synnerhet rättsinstrument gällande havsrätt och sjönöd. Bland slutsatserna anges även att samarbetet beträffande frivilligt återvändande och återtagandefrågor bör fortsätta, bl.a. genom att anordna workshops om dessa frågor.

Asylfrågorna lyste dock med sin frånvaro under mötet. Flera organisationer, inklusive UNHCR,  Europaparlamentet och Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN), uttryckte redan innan mötet sin oro över att asyl- och flyktingfrågor saknades på mötets agenda. Trots detta nämndes skyldigheten att bistå med internationellt skydd endast kort i mötets slutsatser, och inga konkreta åtgärder för att skydda rätten att söka asyl framfördes.

Läs pressmeddelande och mötets slutsatser

Läs Tobias Billströms uttalande från konferensen

2007-11-22

Många röster på hearing om det europeiska asylsystemets framtid

Den 7 november anordnade Europeiska kommissionen en offentlig utfrågning om den i juni utgivna grönboken om framtiden för det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS). Kommissionen har mottagit 82 remissvar från olika aktörer: lokala och internationella frivilligorganisationer, medlemsstater och nationella myndigheter, akademiska institutioner, politiska partier, liksom några bidrag från enskilda individer. Bland de mottagna remissvaren finns även det som Equals europeiska temagrupp för asyl sammanställde.

Läs mer

2007-11-10

Nytt samarbetsavtal mellan Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och UNHCR

Svenska Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande har ingått ett samarbetsavtal med FN:s flyktingorgan UNHCR:s regionala kontor för nordiska och baltiska länder. Liknande avtal finns redan mellan UNHCR och motsvarande organisationer i andra nordiska länder. Samarbetet bygger i stor utsträckning på informationsutbyte.

Läs mer i pressmeddelande på UNHCR:s hemsida

2007-11-06

Asylsökande offer i kampen mot terrorismen

Den största gruppen människor som påverkas negativt i kampen mot terrorismen är asylsökande med välgrundad fruktan för förföljelse. Det konstaterade Martin Scheinin, FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i terroristbekämpning, då han i förra veckan presenterade en rapport om hur antiterrorismåtgärder påverkat asylsökande.

Scheinin är särskilt orolig över att terrorism och nationell säkerhet anges som motiv för en mer strikt asyl- och invandringspolitik.  Asylsökande drabbas då länder stänger sina gränser, i högre utsträckning använder sig av förvarstagning och exkluderingsföreskrifter i beviljande av status om internationellt skydd. En annan fråga är problem rörande repatriering och vidarebosättning för personer som häktats för terrorrelaterade orsaker. I sin rapport uppmanar Scheinin därför stater att delta i vidarebosättningen av personer som kommer att friges från Guantanamo utan att åtal väckts mot dem. 

Läs mer i pressmeddelande från FN

2007-10-30

Över 80 remissvar på kommissionens grönbok om CEAS framtid

Kommissionen har nu publicerat alla svar som inkommit angående grönboken om framtiden för EU:s gemensamma asylsystem. Totalt inkom drygt 80 svar från regeringar, myndigheter, frivilligorganisationer och andra aktörer.

Läs alla inkomna remissvar på kommissionens hemsida

2007-10-03

Remissvar på grönboken om det gemensamma europeiska asylsystemet inlämnat

NTG asyl och integration har nu i samarbete med Equals europeiska temagrupp för asyl lämnat in ett remissvar angående Europeiska kommissionens grönbok om det gemensamma europeiska asylsystemet. Remissvaret är koncentrerat på de frågor som behandlades under den europeiska asylkonferensen Minimum standards and beyond i Malmö den 22-24 maj 2007 och bygger på de rekommendationer som antogs där. Sammanlagt har 104 personer och representanter från en blandning av myndigheter, EU-projekt, frivilligorganisationer och andra aktörer från hela Europa ställt sig bakom Equals remissvar.

temaasyl finns även remissvar från övriga svenska aktörer länkade, bl.a. yttranden från Migrationsverket, Barnombudsmannen och riksdagens utlåtande. Samtliga inkomna remissvar kommer så småningom även att publiceras på kommissionens hemsida, och den 7 november 2007 ordnas en offentlig hearing om grönboken i Bryssel.

Läs Equals remissvar  

Behandlingen av socialförsäkringsutskottets utlåtande om grönboken föranledde en intressant diskussion i riksdagen, se protokoll från behandlingen (8§ en bit ner på sidan).

2007-09-27

Keep them safe - nordisk kampanj för flyktingars rättigheter inledd

Ett 20-tal frivilligorganisationer i Norden lanserade den 25 september den omfattande kampanjen Keep them safe. Syftet är att få de nordiska länderna att respektera UNHCR:s riktlinjer och rekommendationer gällande personer som flyr olika typer av förföljelse och som därav är i behov av skydd. Kampanjen startades som en reaktion mot att människor som flyr från katastrofområden i allt högre grad får avslag på sina ansökningar om asyl och därmed förvisas tillbaka till konfliktdrabbade områden. Lagen tolkas allt striktare och det råder bl.a. oenighet kring vad som bör klassas som en väpnad konflikt, menar kampanjarrangörerna. Det finns flera exempel på hur UNHCR:s riktlinjer för närvarande inte respekteras i de nordiska länderna, det gäller bland annat eritreaner i Sverige, irakier i Danmark och somalier i Norge.

De svenska frivilligorganisationer som deltar i kampanjen är Amnesty, Caritas, FARR, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Svenska Röda Korset och Sveriges Kristna Råd.

Läs mer om kampanjen och skriv under uppropet här

2007-08-20

Årets utgåva av Flyktningeregnskapet finns att beställa

Norska frivilligorganisationen Flyktinghjelpen ger årligen ut publikationen Flyktningeregnskapet som fungerar som ett uppslagsverk för alla som arbetar med flyktingrelaterade frågor. Publikationen ger en översikt av världens flyktingsituation med fakta, tal och tendenser samt övrigt aktuellt relaterat till människor på flykt. Globala och regionala trender analyseras och publikationen innehåller dessutom bakgrundartiklar om 83 länder, bland annat om ignorerade flyktinggrupper, norsk och europeisk flyktingpolitik, murar mot flyktingar och militär-civilt arbete. Vidare ger publikationer en översikt av begrepp, förkortningar och konventioner samt norska, regionala och internationella regelverk.  Flyktningeregnskapet består av 200 illustrerade sidor med foton, kartor och grafik.

Läs mer och beställ publikationen på flyktinghjelpen.no

2007-08-10

Eurodac får ”nöjaktigt” betyg

I en nyligen publicerad utvärderingsrapport om Eurodac anges att inget missbruk av databasen skett under de senaste två åren. Rapporten har sammanställts av Eurodac Supervision Coordination Group som består av representanter från varje medlemsstats dataskyddsmyndighet, i samarbete med den Europeiska Datatillsynsmannen (EDPS).

Eurodac är den informationsdatabas som utformades för att identifiera vilken medlemsstat som i enlighet med Dublinförordningen ansvarar för en asylansökan som lämnas in i ett EU-land. Användningen av databasen, som innehåller fingertryck på mer än 250 000 asylsökande och irreguljära migranter, har enligt rapporten använts på ett ”tillfredsställande sätt”. Inget missbruk av databasen har påträffats, även om vissa nationella Eurodac-enheter sköts av polisen och således är tillgänglig även för brottsbekämpande myndigheter.
 
Inom kort kommer Eurodac att kompletteras med en ny databas, Visa Information System - VIS. Denna databasen kommer att innehålla fotografier och fingeravtryck på alla personer (uppskattningsvis upp till 70 miljoner personer) som söker visering i unionen. Förutom att underlätta förvaltningen av den gemensamma viseringspolitiken har databasen även som syfte att förebygga hot mot den inre säkerheten, att underlätta bedrägeribekämpning och kontroller vid särskilda kontrollställen vid de yttre gränserna, att bistå vid identifieringen och återsändandet av olagliga invandrare och att underlätta tillämpningen av Dublinförordningen. VIS-databasen ska inrättas i två etapper och vara fullt utbyggd i slutet av 2007.

Läs hela rapporten om Eurodac

Läs mer om VIS på Datainspektionens hemsida

2007-08-06

Europaparlamentet antog resolution om flyktingar från Irak

Den 12 juli antog Europaparlamentet en resolution om flyktingar från Irak, där medlemsstaternas passiva attityd när det gäller de irakiska flyktingarnas situation fördöms. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppfylla sina skyldigheter under folkrätten och gemenskapslagstiftningen, framförallt genom att säkerställa möjligheten att lämna in en ansökan om asyl och bevilja skydd åt personer som på goda grunder är rädda att utsättas för förföljelse eller allvarlig skada.

Europaparlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att bevilja irakier som inte kvalificerar sig för skyddsstatus, men som ändå inte kan återsändas, en rättslig ställning med lämpliga villkor och grundläggande rättigheter.

I resolutionen uppmanas även kommissionen att utan dröjsmål undersöka ytterligare möjligheter att ge humanitärt stöd till internt fördrivna personer i Irak. Man vill bland annat inrätta posttraumatiska center för irakiska flyktingar och internt fördrivna personer samt utveckla "sysselsättningsprojekt" för internt fördrivna personer inom jordbruket i de delar av Irak där detta är möjligt.

Parlamentet uppger att de stora skillnaderna mellan medlemsstater i behandling av asylansökningar från irakiska flyktingar belyser avsaknaden av framsteg i utvecklandet av det gemensamma europeiska asylsystemet som ska grundar sig på höga gemensamma standarder och som ska ge behövande människor skydd.

Läs hela resolutionen på Europaparlamentets hemsida

2007-07-15

Kommissionen presenterar ny resultattavla över implementeringen av Haagprogrammet

Den 3 juni publicerade kommissionen den andra årliga rapporten om framstegen i utvecklandet av ett gemensamt område för frihet, rättvisa och säkerhet under det s.k. Haagprogrammet. Den årliga rapporten, som även kallas för ”resultattavla” bevakar genomförandet av åtgärder som antagits inom EU och utvärderar införlivandet av direktiv och rambeslut i nationell lagstiftning.

I rapporten, som beskriver utvecklingen under 2006, bedöms framstegen på vissa områdena som mindre goda och införlivandet av direktiv och förordningar i medlemsstaternas lagstiftning har delvis varit  bristfällig. Även om stora framsteg har gjorts på EU-nivå, uppges det samlade genomförandet av Haagprogrammet vara sämre än 2005. Detta beror främst på de dåliga resultaten på områden som hör till tredje pelaren, t.ex. förebyggande och bekämpande av organiserad brottslighet, polis- och tullsamarbete, krishantering inom EU och straffrättsligt samarbete. Inom dessa områden fattas beslut fortfarande med enhällighet och varje land har vetorätt. Jämfört med 2005 var resultaten 2006 dock bättre på de områden (främst inom första pelaren där beslut fattas med kvalificerad majoritet) som rör respekt för och skydd av de grundläggande rättigheterna, narkotikapolitik, asyl och migration, viserings- och gränspolitik och civilrättsligt samarbete.

Genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemet har delvis försenats. Vissa åtgärder, som t.ex. förslaget om att bevilja personer som åtnjuter internationellt skydd ställning som varaktigt bosatta, som ursprungligen var planerat till 2005, sköts upp till 2007. Undersökningar om konsekvenserna, lämpligheten och genomförbarheten av gemensam handläggning av asylansökningar har likaså skjutits upp och kommer att ske i slutet av 2007.Bland framstegen under 2006 nämns bl.a. rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”. Rådet och Europaparlamentet nådde en politisk enighet om förslaget i december 2006.

Integrationsarbetet beskrivs däremot som mer framgångsrikt, de flesta åtgärder som var planerade till 2006 på detta område har genomförts och unionen har nu utvecklat system för utbyte av kunskap och erfarenheter. Kommissionen utarbetade under 2006 bl.a. den andra utgåvan av ”Handboken om integration”, som kom ut i maj 2007, och håller dessutom på att utveckla en webbplats om integration.

Ladda ned hela rapporten här
Resultat från tidigare år på kommissionens "Scoreboard"

2007-07-08

Nyinrättade The Future Group ska diskutera strategier för Europas inrikespolitik efter 2010

ECRE, European Council on Refugees and Exiles, rapporterar i sitt nyhetsbrev att den nyligen inrättade Future Group sammanträdde för första gången i slutet av maj. The Future Group är en rådgivande högnivågrupp som  Tysklands inrikesminister Wolfgang Schäuble tog initiativ till under det tyska EU-ordförandeskapet som avlutades den 30 juni. Gruppen består av Franco Frattini, kommissionär för direktoratet frihet, säkerhet och rättvisa samt de sex inrikesministrarna för nuvarande och kommande EU-ordförandeskap fram till 2009. Även representanter för ordförandeskapen 2010 och 2011 ingår i gruppen samt, vid behov, experter från andra medlemsstater. I gruppens uppdrag ingår att producera en rapport med rekommendationer om Europas inrikespolitik efter 2010, då  Haagprogrammet avslutas. Rapporten kommer sedan att presenteras för EU-kommissionen och utgöra grunden till det program som är tänkt att ersätta Haagprogrammet.

Gruppens första möte fokuserade på Europas gränsbevakning, bland annat diskuterades FRONTEX framtid, gränspolissamarbete med tredjeländer, ett eventuellt inrättande av en gemensam europeisk polisstyrka vid gränserna samt elektroniska resedokument. The Future Group ska arbeta transparent och publicera regelbundna rapporter om gruppens framsteg, bland annat på kommissionens hemsida. Trots denna ambition har många av gruppens diskussioner hållits bakom stängda dörrar, skriver ECRE.

Gruppens andra möte hölls i Bryssel den 25 juni och på agendan stod då diskussioner om inre och yttre säkerhet.

Läs mer i ECRE:s nyhetsbrev  

Läs mer på tyska ordförandeskapets hemsida

Hämta Rådets beslut om turordningen för utövande av ordförandeskapet i rådet 

2007-07-07

Interpellation om sjukvård till asylsökande och gömda debatterad i riksdagen

En interpellation om asylsökandes och gömdas rätt till sjukvård riktad till migrationsminister Tobias Billström las fram av vänsterpartiets Kalle Larsson den 29 maj och besvarades via ordväxling i riksdagens kammare den 21 juni. Larsson inleder sin interpellation med att kritisera det faktum att landstingen brister i att informera asylsökande om den hälsoundersökning de har rätt till (läs mer bl a i SvD-artikel). Enligt en undersökning från Sveriges kommuner och landsting genomgick endast 30 procent av asylsökande och nyanlända en hälsoundersökning under 2006. Larsson hänvisar vidare till FN:s rapportör Paul Hunt som riktat kritik mot Sverige med anledning av att asylsökande och gömda inte har rätt till sjukvård på samma premisser som majoritetsbefolkningen. Larsson påpekar också att det beredningsarbete som sedan flera år pågår i regeringen om en särskild lagstiftning om asylsökandes sjukvård utesluter frågan om vård till gömda. Promemorian som ligger till grund för beredningsarbetet inskränker sig till att enbart omfatta vissa typer av vård, dvs fortsatt fokus på särlagstiftning. Larsson tar vidare upp problemet med att gömda som sökt sjukvård flera gånger blivit angivna till polisen eller Migrationsverket, som en följd av vårdpersonalens bristande kunskaper om sekretesslagstiftning. Han vill också rikta uppmärksamhet mot de summor gömda får betala för sin sjukvård och att de får räkningar på höga belopp avseende utförd vård, även efter att uppehållstillstånd beviljats. Larsson avslutar interpellationen med att ställa följande frågor till Billström:

 • Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att asylsökandes rätt till hälsoundersökningar ska tillgodoses?
 • Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att människor inte ska nekas vård i Sverige?
 • Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att asylsökande lagstiftningsmässigt inte ska hamna i ett sidospår där rätten till sjukvård inte vilar på samma principer som gäller för alla andra?
 • Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se över hur en utökad rätt till full sjukvård för asylsökande och gömda ska genomföras?
 • Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att sjukvårdspersonal ska förfoga över nödvändig kunskap om sekretesslagens innehåll i fråga om gömda personer som söker sjukvård?

Läs hela interpellationen på riksdagens hemsida samt se länk till ordväxlingen i kammaren mellan Larsson och Billström om interpellationen

2007-07-02

Generaldirektören för EU-kommissionens direktorat för rättvisa, frihet och säkerhet intervjuad

Eurasylum, ett brittiskt konsultföretag specialiserat på utvärdering, forskning och utveckling inom migrations-, asyl- och flyktingområdet, publicerar på sin hemsida månatligen intervjuer med beslutsfattare och politiker i Europa. I juni intervjuades Jonathan Faull, generaldirektör för Direktoratet för rättvisa, frihet och säkerhet om den senaste utvecklingen av EU:s migrationspolitik. Faull betonar att i de diskussioner som förs om den globala aspekten av migrationsfrågor fokuserar man i huvudsak på externa relationer och utveckling i tredje länder. Vidare att bekämpa trafficking, stärka skyddet för flyktingar och underhålla länken mellan migration och utveckling. Om integrationen säger Faull att man aktivt arbetar för att implementera den gemensamma agendan för integration och införliva de elva europeiska grundprinciperna om integration. Som ett led i arbetet för en gemensam integrationspolitik initierar man nätverk av nationella kontaktpunkter för integration, en hemsida om integration planeras också samt forum inom vilka intressenter kan utbyta erfarenheter. Faull nämner också den kommande europeiska integrationsfonden som en viktig del i den gemensamma integrationspolitiken.

Läs intervjun med Jonathan Faull

2007-06-29

Européer efterlyser “mer Europa” i migrationsfrågan

Medborgarkonsultationen om Europas framtid, European Citizens’ Consultations, påbörjades under hösten 2006 och har genomförts i samarbete med 1 800 slumpmässigt utvalda EU-medborgare från alla medlemsländer. Av konsultationen framkommer att ett av de områden inom vilket medborgarna förespråkar mer europeiskt samarbete är migrationsområdet. Medborgarna efterlyser en utrikespolitik som kan värna om fred och de mänskliga rättigheterna i ett globalt perspektiv. Mångfald ses som ett mervärde för Europa. Medborgarna stödjer vidare en kontrollerad invandring och gränsbevakning. De anser att biståndet bör ökas och att man bör arbeta med att orsakerna till att människor flyr. Invandrare ska respektera värdlandets lagar, regler och värderingar och lära sig värdlandets språk likväl som de ska garanteras lika rättigheter och möjligheter och tillgång till utbildning och arbete.

Under juni stod European Policy Centre (EPC) som värd för en policydialog där konsultationen debatterades i tillsammans med andra organisationer. Läs rapporten om resultaten av konsultationen på EPC:s hemsida 

Läs mer på European Citizens’ Consultations hemsida

2007-06-21

Allmän flyktingamnesti utfärdad i Holland

Det holländska parlamentet utfärdade den 13 juni allmän flyktingamnesti. 30 000 papperslösa berörs av amnestin som kommer att ge dem uppehållstillstånd. Krigsförbrytare samt de som dömts till minst en månads fängelsestraff eller inte vistats hela perioden i Holland omfattas inte av amnestin. I övrigt berör den alla som fått avslag före 2001 men uppehållit sig i landet sedan dess samt deras släktingar som anlänt till Holland senast i december 2006. 75 procent av holländarna sägs stödja amnestin.

Läs mer på tidskriften Manas hemsida, de holländska nyhetsportalerna Dutchnews.nl och Expatica.com samt på den nederländska migrationsmyndigheten.

2007-06-20

20 juni firas den internationella flyktingdagen!

Den 20 juni firas FN:s internationella flyktingdag för sjätte gången för att uppmärksamma alla de människor som av olika skäl tvingats lämna sitt hemland. Flera länder och regioner har firat egna flyktingdagar och -veckor innan FN:s generalförsamling år 2001 antog en resolution om att göra det till en internationell dag. Att FN valde just den 20 juni är för att denna dag redan tidigare blivit utsedd till flyktingdagen i flera afrikanska länder. FN ville på detta sätt visa sin solidaritet med Afrika, som har tagit emot det största antalet flyktingar i världen.

Läs mer på UNHCR:s hemsida

2007-06-20

Europarådet granskar de mänskliga rättigheterna i Sverige

I maj offentliggjorde Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter svensken Thomas Hammarberg en rapport om mänskliga rättigheter i Sverige. Rapporten som nu läggs fram är en uppföljning av de rekommendationer som gjordes av Europarådets MR-kommisarie 2004. Ett av de områden som granskas i rapporten är asylprocessen. Kommissarien välkomnar bland annat det nya asylförfarandet med migrationsdomstolar i Sverige samt ser den tillfälliga lagen som en bra lösning på ett långtgående problem. Han berömmer också utvidgningen av flyktingbegreppet till att även omfatta förföljelse på grund av könstillhörighet och sexuell läggning men poängterar samtidigt att tillämpningen ännu är restriktiv och rekommenderar att beslutsfattare vidareutbildas i ärendet. Kommissarien konstaterar vidare att vissa förbättringar skett avseende förvar av asylsökande men att brister ännu finns. Vad gäller ensamkommande barn uppmärksammas att barn som försvinner från mottagningsenheter har minskat och att ansvaret för barnen flyttats över från Migrationsverket till kommunerna. Kommissarien välkomnar ansvarsomläggningen men rekommenderar fortsatta påtryckningar för att få kommunerna att i högre utsträckning ta emot barnen samt garantera deras säkerhet och välmående.

Läs mer på webbplatser manskligarattigheter.gov

2007-06-14

Tyskland genomför lagändring till förmån för asylsökande som lever i limbo

Kunskapsportalen Migration Information Source skriver om Tyskland där beslutsfattare under våren 2007 enades om att ge tillfälligt uppehållstillstånd till asylsökande vars ansökningar avslogs under 90-talet men där deportering inte kunde verkställas av olika skäl. 1 juli 2007 träder lagändringen i kraft vilken omfattar personer som bott i Tyskland i minst åtta år eller sex år om det finns barn i familjen. De asylsökande som omfattas har möjlighet att få permanent uppehållstillstånd i slutet av 2009 men då krävs att ett antal kriterier uppnås. Personen i fråga skall:

 • Vara ostraffad
 • Vara självförsörjande
 • Arbeta på den reguljära arbetsmarknaden
 • Ha uppnått en ”hög nivå av integration i det tyska samhället” (avgörs med språktester)
 • Bo under rimliga förhållanden sett till familjen storlek
 • Låta eventuella barn gå i reguljär skola

Endast ett fåtal förväntas leva upp till kraven för att uppnå permanent uppehållstillstånd vid fristens utgång.

De asylsökande som omfattas av lagändringen har hittills levt under sk Duldung-status vilket innebär att de varken kan arbeta eller utbilda sig. De har heller inte rätt att röra sig fritt inom Tyskland och får endast tillgång till mycket begränsat ekonomiskt och socialt stöd. Integrationen försvåras därmed avsevärt och många tvingas söka sig till den svarta arbetsmarknaden. Barn med Duldung-status förväntas gå i skolan men varken de eller deras föräldrar erbjuds någon hjälp med att lära sig tyska. Man uppskattar att omkring 170 000 människor med Duldung-status lever i Tyskland i dag och att ca 50 000 av dem är kvalificerade för ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya lagen. Tyskland var under 90-talet ett attraktivt land för asylsökande från Balkan och Östeuropa på grund av sitt geografiska läge och sina då liberala asyllagar.

Den tyska staten ser via lagändringen en möjlighet att minska antalet asylsökande i landet och få resten i arbete och därmed ut ur välfärdssystemen.

Läs hela artikeln på Migration Information Source

2007-06-11

Grönbok, utvärdering och förslag till direktiv inför fortsatt utveckling av CEAS

Den 6 juni presenterade kommissionen tre dokument relaterade till det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS). Först och främst publicerades en omfattande grönbok om den fortsatta utvecklingen. Grönboken är ett diskussionsunderlag som ger olika aktörer möjlighet att bidra med sin syn på hur unionens asylpolitik ska fortsätta att utvecklas. Kommissionen avser att ta inkomna kommentarer i beaktande vid utformningen av kommande direktiv och andra instrument inför den andra fasen av CEAS.

Utöver grönboken publicerades även en utvärdering av Dublinsystemet. I utvärderingen beskrivs systemet som ”tillfredställande”: i stor utsträckning fyller det sin funktion, men vissa justeringar behövs för att effektivisera och förbättra dess tillämpning och för att göra systemet förenligt med övriga internationella och europeiska åtaganden.

Den tredje åtgärden är ett förslag till direktiv som föreslår att EU ska ge erkända flyktingar och skyddsbehövande i övrigt samma status och rättigheter som övriga utomeuropeiska medborgare varaktigt bosatta inom EU. Förslaget skulle innebära att flyktingar och skyddsbehövande i övrigt kan ges bättre skydd mot utvisning och rätt till fri rörlighet inom unionen. Dock kräver de föreslagna rättigheterna enligt att ett visst antal förutsättningar uppfylls, något som förväntas bli kontroversiellt i den fortsatta lagstiftningsprocessen.

Läs grönboken om CEAS framtida utveckling 

Läs utvärderingen av Dublinsystemet 

Läs förslag till direktiv om att ge flyktingar och skyddsbehövande i övrigt möjlighet att få status som varaktigt bosatta 

2007-06-11

Grönbok, utvärdering och förslag till direktiv inför fortsatt utveckling av CEAS

Den 6 juni presenterade kommissionen tre dokument relaterade till det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS). Först och främst publicerades en omfattande grönbok om den fortsatta utvecklingen. Grönboken är ett diskussionsunderlag som ger olika aktörer möjlighet att bidra med sin syn på hur unionens asylpolitik ska fortsätta att utvecklas. Kommissionen avser att ta inkomna kommentarer i beaktande vid utformningen av kommande direktiv och andra instrument inför den andra fasen av CEAS.

Utöver grönboken publicerades även en utvärdering av Dublinsystemet. I utvärderingen beskrivs systemet som ”tillfredställande”: i stor utsträckning fyller det sin funktion, men vissa justeringar behövs för att effektivisera och förbättra dess tillämpning och för att göra systemet förenligt med övriga internationella och europeiska åtaganden.

Den tredje åtgärden är ett förslag till direktiv som föreslår att EU ska ge erkända flyktingar och skyddsbehövande i övrigt samma status och rättigheter som övriga utomeuropeiska medborgare varaktigt bosatta inom EU. Förslaget skulle innebära att flyktingar och skyddsbehövande i övrigt kan ges bättre skydd mot utvisning och rätt till fri rörlighet inom unionen. Dock kräver de föreslagna rättigheterna enligt att ett visst antal förutsättningar uppfylls, något som förväntas bli kontroversiellt i den fortsatta lagstiftningsprocessen.

Läs grönboken om CEAS framtida utveckling 

Läs utvärderingen av Dublinsystemet 

Läs förslag till direktiv om att ge flyktingar och skyddsbehövande i övrigt möjlighet att få status som varaktigt bosatta 

2007-05-25

Dan Eliasson ny generaldirektör för Migrationsverket

Janna Valik lämnar sitt uppdrag som generaldirektör för Migrationsverket. Hon efterträds av Dan Eliasson, tidigare tillförordnad generaldirektör för SÄPO. Janna Valik kommer att fortsätta arbeta för Regeringskansliet med migrationsfrågor,  närmast skall hon genomföra en översyn av hur myndigheterna inom migrationsområdet samarbetar, med särskilt fokus på utlandsmyndigheternas arbete med migrationsfrågor meddelade Tobias Billström i ett pressmeddelande. Dan Eliasson tillträder den 28 maj. Läs pressmeddelande från regeringskansliet.

2007-05-19

Sveriges kristna råd fortsätter att engagera sig i flyktingfrågan

Sveriges kristna råd, SKR, antog under maj ett dokument om integration, migration och flyktingars och invandrares ställning i Sverige. Dokumentet, Detta vill vi - kyrkorna och migrationsfrågan, är ett led i kyrkornas engagemang i flyktingfrågan. Våren 2005 initierade SKR påskuppropet som ledde till 160 000 namnunderskrifter för flyktingamnesti. Detta vill vi har tagit ett drygt år att arbeta fram och klargör SKR:s ställning i sex frågor om flyktingar, migration och integration. Varje fråga föregås av ett bibelcitat samt ett utdrag ur FN:s konventioner och förklaringar om mänskliga rättigheter -  värderingar som legat till grund för dokumentets tillkomst. Särskilt fokus riktas i dokumentet mot rätten till snabb familjeåterförening. Tanken är att SKR ska  använda dokumentet som underlag för diskussion och dialog med andra samhällsaktörer.

Läs mer i artikel på dagen.se

Hämta Detta vill vi här 

2007-05-09

Ny skrift om EU:s flyktingpolitik från Utrikespolitiska institutet

I serien "Världspolitikens Dagsfrågor" ger Utrikespolitiska Institutet ut skriften EU och flyktingarna. Skriften ger en god bild av de olika delar som utgör EU:s gemensamma politik - från gränskontroller till biståndsprojekt.

"..Sedan 1987 har sju miljoner människor sökt asyl i EU-länderna. Fyra femtedelar av dem fick avslag men många har blivit kvar. På senare år har EU – via visumtvång och olika restriktioner – gjort det svårare för människor på flykt att söka skydd inom unionen. Det har lett till att allt fler kommer hit på illegal väg. Samtidigt försöker EU genom biståndsprojekt, handelsförmåner och andra stödåtgärder förmå så många som möjligt att stanna kvar nära sina hemländer..."

Skriften är författad av Sanna Vestin som är frilansjournalist med flyktingfrågor som specialitet. 2006 gav hon ut boken "Flyktingfällan".

2007-05-04

EU-kommissionär Franco Frattini efterlyser mer regionalt samarbete

EU behöver bli effektivare i sitt beslutsfattande inom området för frihet, säkerhet och rättvisa menade Franco Frattini, vice ordförande i EU-kommissionen, när han talade vid universitet i Wien den 3 maj. Frattini, som även är kommissionär för just frihet, säkerhet och rättvisa, menade att i en utvidgad union med så många som 27 medlemmar måste vi vara beredda att acceptera regionala (mellanstatliga) överenskommelser utanför det traditionella samarbetet inom exempelvis Baltic Sea Task Force, G6 eller i Sydöstra Europa. Om alla medlemsstater ska säga sitt i varje fråga finns en risk att EU-samarbetet avstannar menade han. Kommissionens roll skulle sedan vara att ge dessa regionala överenskommelser en övergripande europeisk dimension.

Frattini talade även om betydelsen av att EU fortsätter arbeta med ett helhetsperspektiv på migration, där åtgärder för att stärka gränskontrollerna sker samtidigt som åtgärder för bistånd till tredje länder, integration, flyktingars rättigheter och ökad samordning mellan ländernas asylsystem. Inom en snar framtid kommer dessutom kommissionen presentera lagförslag om att öppna upp vägar för laglig invandring till Europa. 

Läs Franco Frattinis tal i Wien 3 maj 2007

2007-04-25

Mängd förslag inom asyl- och migrationsområdet väntas på EU-nivå

Våren och sommaren 2007 kommer att bli intensiv vad gäller utvecklingen av europeisk migrations-, asyl och integrationspolitik. Det framgår av arbetsschemat för den resterande delen av 2007 som EU-kommissionen nyligen presenterat.

I maj väntas bland annat en uppdaterad version av "Handboken om integration", ett paket med åtgärder för att bekämpa svartarbete och en rapport om migration ur ett globalt perspektiv.

I juni väntas kommissionen presentera två utredningar, en om ansvarsfördelningsmekanismen Dublinförordningen och Eurodac samt en genomgång av hur direktivet om mottagande implementerats. I juni väntas dessutom en grönbok om framtiden för det gemensamma europeiska asylsystemet samt ett lagförslag som reglerar flyktingar och andra skyddsbehövandes rättsliga status.

NTG-asyl & integration kommer att bevaka utvecklingen. Ladda ner EU-kommissionens arbetsplan (engelsk version längst ner i dokumentet) och bevaka NTG-asyl & integrations EU-agenda

2007-03-15

Nya steg mot ett gemensamt asylsystem

EU-kommissionen förbereder en så kallad Grönbok om det gemensamma europeiska asylsystemet till rådets möte i juni. Grönboken ska utgöra underlag för diskussion om framtida åtgärder och hur de redan antagna direktiven kan utvecklas. Några utav de områden som väntas behandlas är:

 • Den externa dimensionen av asylsystemet- inklusive vidarebosättning (resettlement) och gemensam behandling av asylansökningar
 • Former för ökat praktiskt samarbete

I EU-parlamentet pågår en diskussion om kommissionens "Meddelande om praktiskt samarbete på väg mot ett gemensamt asylsystem" från 2005. EU-parlamentets rapportör, Hubert Pirker, har presenterat ett utkast till rapport som parlamentet väntas ta ställning till under året. Kontroversiella delar är upprättandet av en gemensam lista på så kallade ”säkra ursprungsländer”, organiseringen av informationskampanjer i ursprungsländer för att motverka migration och huruvida ett särskilt europeiskt stödkontor i asylfrågor (European Support Office on asylum matters) bör upprättas. Pirker, EU-parlamentets rapportör, anser att det är att föredra att kommissionen ges mer resurser snarare än att en ny myndighet upprättas.

Förslag till betänkande från EU-parlamentets rapportör: om asyl, praktiskt samarbete och kvaliteten på besluten i det gemensamma europeiska asylsystemet

Läs mer om det praktiska samarbetet på temaasyl.se

2007-02-13

Billström och Malmström kräver att EU:s medlemsländer delar ansvaret för att ta emot flyktingar från Irak

Med anledning av den kraftigt ökade inströmningen av flyktingar från Irak kräver migrationsminister Tobias Billström och EU-minister Cecilia Malmström i ett gemensamt debattinlägg i Svenska Dagbladet att EU:s medlemsländer solidariskt delar ansvaret för att ta emot flyktingar från Irak. Samtidigt betonar de att Sverige även fortsättningsvis skall ha ett generöst flyktingmottagande och en human flyktingpolitik. Enligt Migrationsverkets prognoser beräknas inströmningen av Irakier ytterligare öka i år och för närvarande tar Sverige emot hälften av asylansökningarna från irakier som görs i Europa. Ministrarna anger flera orsaker, den krigslikanden situation som råder i Irak, att det i Sverige bor ett stort antal irakier och den tillfälliga asyllagstiftningen. 

Den svenska regeringen kommer att ha som huvudmål inom migrationsområdet att verka för att EU inför gemensamma regler för flyktingmottagandet. Regeringen kommer att ta en mycket aktiv del i EU:s harmoniseringsarbete med målsättning att införa ett gemensamt asylsystem 2010. Sverige kommer även att se över vilka möjligheter den Europeiska flyktingfonden har för att underlätta mottagandet av den ökade inströmningen av irakier. Vidare skall de nationella systemen ses över och ytterligare resurser till Migrationsverket och dessutom skall frågan snarast tas upp med EU: medlemsländer och man skall även undersöka ett eventuellt ökat stöd till Iraks grannländer dit de flesta flyr.

Läs hela debattinlägget i SvD

2007-02-05

Världsbanken diskuterar Circular Migration med EU

Enligt en ny rapport utgiven av Världsbanken i januari 2007 skulle migranter från Östra Europa och forna Sovjetunionen föredra att vistas endast en kortare tid utomlands för att sedan återvända till sina hemländer. Världsbanken har därför inlett en diskussion med flera EU-medlemsstater för att uppmuntra circular migration. Idén går ut på att immigranter som kommer till EU under en tid erbjuds arbete inom sektorer de har svårt att få tillträde till i hemländerna. Förespråkarna menar att den illegala migrationen skulle minska och att efterfrågan på papperslösa arbetare kan pressas ner genom att straffen för att anställa den typen av arbetskraft höjs. Enligt Jean-Pierre Bou på EU-direktoratet Justice, liberty and security är EU:s behov av okvalificerad arbetskraft stort. Bou menar vidare att man måste hitta vägar för att befrämja circular migration och att se till att immigranterna sedan verkligen återvänder hem.

Läs mer på nyhetsportalen IPS

2007-01-25

Irland slopar möjligheten för rumäner och andra EU-medborgare att söka asyl i landet

Irlands regering meddelade under januari att den irländska staten inte längre kommer att behandla asylansökningar från rumäner eller andra EU-medborgare. Åtgärden är ett led i landets striktare invandringspolitik. Irland har sedan 2004 tagit emot omkring       200 000 immigranter från de nya medlemsstaterna i östra Europa, i synnerhet från Polen. Under början av 2007 märktes en stor inströmning av asylansökningar från rumänska medborgare. Irlands justitieminister menar att de asylsökande från Rumänien kommer till landet i hopp om att finna arbete, inte för att fly förföljelse. Att neka de rumänska medborgarna att söka asyl är därför ett sätt att göra asylsystemet mindre tillgängligt och istället låta det åtnjutas av människor som verkligen har behov av asyl.

Irland tillämpade tidigare automatiskt medborgarskap till barn födda i landet. Rätten till irländskt medborgarskap ändrades dock i samband med en folkomröstning 2004. Numer måste åtminstone en förälder ha varit bosatt i landet under två år.

Läs mer via artikel i International Herald Tribune

2006-12-29

Europeisk stadga för integration av migranter förespråkas

Det Europeiska socialdemokratiska partiets grupp i EU-parlamentet (Party of European Socialist, PES) lanserade i december en plan för integrering av migranter.

Partiet föreslår att en Europeisk stadga för integration av migranter antas. Stadgan skulle bland annat förpliktiga EU-länder att tillhandahålla språkundervisning och att respektera såväl migranternas som värdlandets kulturella mångfald.
Vidare förespråkas fullskaliga fackliga rättigheter för migrantarbetare, och inrättandet av så kallade ”uppförandekoder för etisk rekrytering”, som skulle sanktionera arbetsgivare som exploaterar migrantarbetare. Även betydelsen av att erkänna migranters bidrag till den ekonomiska utvecklingen och till den kulturella och sociala berikningen av värdsamhällena lyfts fram i planen.

Läs artikeln i Euobserver

2006-12-14

Tysklands inrikesminister förespråkar tuffare tag mot migration

I en intervju i European Voice framför den tyska inrikesministern Wolfgang Schäuble strategin för att tackla den irreguljära migrationen vid unionens södra gränser inför det tyska ordförandeskapet. Vid sidan av ett förstärkt Frontex och möjliga arbetskraftsinvandringskvoter lyfts ekonomiskt bidrag till ursprungsländerna upp. Samtidigt måste EU utöva påtryckningar på ursprungsländer för att återta irreguljära immigranter. Schäuble har tillsammans med sin franska kollega Nicolas Sarkozy författat ett föreslag om att EU borde vidta ”allvarliga sanktioner” mot de tredje länder som inte samarbetar i återtagandefrågor.

Läs artikeln i European Voice

2006-12-07

Tyskland, Portugal och Slovenien sätter riktlinjer för EU:s asyl- och integrationspolitik

Att öka och förbättra det praktiska samarbetet inom det europeiska asylsystemet kommer att vara en prioritering för EU:s tre kommande ordförandeskap. Det framkommer i ett dokument som organisationen Statewatch kommit över som anger riktlinjer för Tysklands, Portugals och Sloveniens planerade arbete inom asyl- och migrationsområdet. I januari 2007 tar Tyskland över ordförandeskapet från Finland, i juli 2007 följer Portugal och i januari 2008 Slovenien.

De tre länderna avser bland annat:
- Stärka solidariteten mellan EU-länderna. Kommissionens rapport om vilket land som ansvarar för behandlingen av en asylansökan (Dublin II) väntas vid årsskiftet.
- Utveckla ett gemensamt och enhetligt system för behandlingen av asylansökningar
- Utveckla så kallade regionala skyddsprogram
- Utvärdera FRONTEX och dess verksamhet till slutet av 2007
- Bygga vidare på en gemensam politik kring integration, bland annat genom att anordna ett möte för medlemsstaternas integrationsministrar.

Se antaget och under behandling inom det gemensamma europeiska asylsystemet för bakgrund till de olika förslagen.

2006-12-07

Intervju med Tobias Billström

Migrationsminister Tobias Billström var gäst i Ekots lördagsintervju den 2 december. Billström berättade bland annat att han vill skärpa svensk asylpolitik och tvångstesta DNA hos asylsökande.

Lyssna på intervjun på Ekots hemsida

2006-11-10

Skriv uppsats om asyl- och flyktingpolitiken

Socialdemokratiska Broderskapsrörelsen och Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd (FARR) har inlett ett projekt för att utveckla dialogen mellan politiska aktörer och frivilligorganisationer i syfte att analysera aktörernas roll i den nya asylprocessen. Inom ramen för projektet, Ny Asylprocess,  efterlyser man studenter som skrivit eller planerar att skriva en akademisk uppsats i ämnet.

Projektet behandlar fem avgränsade frågeställningar:

- Asylsökandes syn på mötet med aktörer i asylprocessen

- Aktörerna i asylprocessen - vilka är de?

- Det nya prövningsförfarandet

- Asyl och första tiden efter tillstånd - internationell jämförelse

- Informationen innan någon bestämmer sig för att fly

Läs mer om projektet på Socialdemokratiska studentförbundets hemsida.

2006-08-06

ECRE:s skrivelse till det finska ordförandeskapet - The Hague Programme and beyond

I ECRE:s skrivelse till det finska ordförandeskapet - The Hague Programme and beyond uppmärksammar de några viktiga frågor inom området asyl som de anser att det finska ordförandeskapet bör arbeta med under mandatperioden.

Ladda ner skrivelsen 

2006-07-06

Resolution antagen

Den 6 juli 2006 antogs EU-parlamentets resolution om strategier och metoder för integration av invandrare inom den europeiska unionen.

Länk till resolutionen på EU-parlamentets hemsida 

2005-09-07

En rad nya förslag för en europeisk asyl-, migrations- och integrationspolitik

I september 2005 kom kommissionens paket med nya riktilinjer inom asyl, migrations- och integrationspolitiken. Förslagen innehåller åtgärder inom fem områden: Återvändande/återsändande (”Return”), integration, program och stöd till flyktingmottagande i regioner utanför EU respektive program för att länka samman migrations- och bistånds-/utvecklingspolitik samt ett regelverk för förbättrad och mera enhetlig statistik vad gäller asyl- och migrationsfrågor.

Läs hela artikeln på www.temaasyl.se

2004-06-15

Organiserat hyckleri? - Ny studie om europeisk asylpolitik

Den s k Tammerforsprocessen - med syfte att bland annat skapa ett gemensamt europeiskt asylsystem, inklusive miniminormer för asylmottagandet - har enligt EU-kommissionen lett till "odiskutabla och påtagliga framsteg".

Hur har dessa framsteg åstadkommits? Hur ser beslutsprocessen ut i europeisk migrations- och asylpolitik? Har de asylsökandes och tredjelandsmedborgarnas rättigheter stärkts i "ett område med frihet, säkerhet och rättvisa" eller har den kontrollrelaterade politiken tagit överhanden?

Statsvetaren Emma Cars behandlar i en ytterst intressant magisteruppsats den beslutsprocess som pågått sedan Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999 med fokus på två frågor: en gemensam definition av flyktingstatus och en gemensam asylprocedur. Hennes beskrivning och slutsatser har dock hög relevans för en bedömning av hela konstruktionen och framväxten av den gemensamma europeiska asylpolitiken, även det s k mottagandedirektivet. En av teorierna som Emma Cars prövar för att förklara beslutsprocessen är Nils Brunssons om ”organiserat hyckleri”. Nils Brunsson är professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ladda ner uppsatsen - Beslutsprocesser i europeisk migrations- och asylpolitik