Integration

Svensk integrationspolitik grundar sig på Proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden: Från invandrarpolitik till integrationspolitik.

Integrationspolitiken har också en EU-dimension. Ministerrådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF-rådet) har bland annat hand om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett ras eller etniskt ursprung. Integrationsfrågorna är också en viktig del av Lissabonstrategin som har som mål att "EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning."

Här återfinns resurser, information, nyheter och analyser av utvecklingen av Sveriges och EU:s integrationspolitik.

Notiser Integration

UNHCR lanserar nytt nätbaserat instrument för att mäta integration

UNHCR lanserar nytt nätbaserat instrument för att mäta integration

UNHCR och MPG (Migration Policy Group) lanserar i samarbete med ungerska regeringen ett nytt instrument för att mäta integration av flyktingar i det nya värdlandet. Instrumentet omfattar en rad aspekter av flyktingens tillvaro i det nya landet: allt från tillvaratagande av tidigare utbildning/yrkeskunskap, skolframgång för flyktingbarn till värdlandets budget för orienteringskurser. Mer än 200 kvantitativa och kvalitativa indikatorer används och syftet är att både bedöma individens integration och att ge underlag för en analys av styrkor och svagheter i policies/system.

Läs mer http://www.unhcr.org/print/4b797b3e9.html

http://www.unhcr-budapest.org/images/stories/news/docs/05_Integration/integrameter.pdf

2009-05-18 00:00:00

Äntligen! – europeisk integrationsportal lanserad

Den sedan länge aviserade europeiska integrationsportalen - European Website on Integration - finns nu på plats på nätet. Portalen lanserades i anslutning till det europeiska integrationsforumet som ägde rum den 20 – 21 april 2009 i Bryssel. Forumet, som inleddes med tal av bl a José Manuel Barroso och Ivan Langer, ordförandelandet Tjeckiens inrikesminister, behandlade den gemensamma europeiska integrationspolitiken i vardande från ett brett perspektiv. Frågor om hur frivilligorganisationer och det civila samhället kan bidra till integration av invandrare var dock särskilt i fokus.

Den samtidigt lanserade webbportalen innehåller såväl värdefull information från relevanta politikområden som goda exempel från projekt och ger också möjligheter till interaktivitet och partnersökning inför framtida transnationella samarbetsprojekt. Den svenska representationen/närvaron på portalen – liksom på forumet – är dock jämförelsevis blygsam, men glädjande är att NTG-asyl & integration/hemsidan        www. temaasyl.se anges i flera sammanhang som en viktig informations- och kunskapskälla.

Läs mer här

2009-04-02 00:00:00

Varför är det så svårt att bli svensk?

Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter om svensk integrationspolitik har väckt berättigad uppmärksamhet. Även om mycket av hans kritiska granskning av det svenska integrationsystemet (och sfi) inte innebär något nytt, lyckas Zaremba med sin formuleringskonst få oss att tänka efter - och tänka nytt.

Läs Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter

Se och lyssna på Maciej Zaremba på Timbros seminarium om artikelserien

2009-03-11 00:00:00

Integration – en beskrivning av läget i Sverige?

SCB har nyligen publicerat en omfattande rapport om situationen för invandrare/utrikes födda i Sverige. Syftet med rapporten är, enligt SCB, att belysa skillnader och likheter mellan inrikes och utrikes födda inom områdena utbildning, boende, arbetsmarknad och demokrati. Rapporten lever måhända inte upp till de av SCB tidigare gjorda faktasammanställningarna eller Integrationsverkets Rapport integration, men är ändå en första ansats till redovisning av invandrares situation i det svenska samhället.

Skillnader i utbildningsnivå…

I rapporten konstateras bl a att invandringen till Sverige varit rekordstor 2007, 100 000 personer. Vad gäller utbildningsnivå, framgår det i rapporten att utrikes födda i många fall generellt sett har en högre utbildningsnivå än de inrikes födda (dock stora skillnader mellan könen); hur stor andel av de utrikes födda som var (funktionella) analfabeter framgår dock ej. Utrikes födda bor i s k segregerade områden, konstateras i rapporten, ett välkänt faktum som ju också den av Folkpartiet redan 2004 publicerade rapporten Utanförskapets karta tydligt demonstrerade. 

…och sysselsättningsgrad

Arbetsmarknadsavsnittet redovisar också väl kända fakta: lägst sysselsättningsgrad bland personer födda i Afrika, stora skillnader mellan män och kvinnor, lägre sysselsättningsgrad bland lågutbildade och – föga överraskande, högre ökande sysselsättningsgrad med längre vistelsetid i Sverige.

Många företagare

Bland inrikes födda kvinnor som var sysselsatta år 2006 var andelen som arbetade i ett eget företag cirka fyra procent, bland utrikes födda fem procent. För inrikes födda män är motsvarande andel närmare sju procent, för utrikes födda män tio procent .  Överlag är andelen företagare mindre bland kvinnorna. Störst skillnad mellan könen återfinns bland personer födda i Asien. Det är även i dessa grupper som andelen förtagare är störst. Bland kvinnorna i gruppen arbetar sju procent som egna företagare och bland männen är det hela 15 procent som år 2006 var sysselsatta inom egna företag. Tyvärr finns inga uppgifter om födelseland, något som tidigare redovisats av bl a SCB.

Ladda nerrapporten Integration - en beskrivning av läget i Sverige   

Läs artikel på Tema asyl & integration om bl a Integrationsverkets Rapport integration

Läs Integrationsverkets Rapport Integration 2005 (samtliga delrapporter)

Läs Integrationsverkets Rapport Integration 200        

2009-02-24 00:00:00

Informell ekonomi i Europa – Sverige på topplats?

I en tidigare genomförd enkätstudie om den informella ekonomin – förekomsten av svartjobb – konstateras att Sverige, Nederländerna och Danmark förefaller ligga högt, medan de sydeuropeiska länderna hamnar relativt lågt på skalan. Drygt tjugo procent av de tillfrågade i Danmark, Nederländerna och Sverige uppgav att de under det senaste året anlitat tjänster eller köpt varor som de på goda grunder kunde bedöma som att de innefattade svartarbete. Närmare en fjärdedel av befolkningen i medlemsstaterna antas vara involverade i transaktioner inom den informella sektorn. Mest vanligt är svartarbete bland arbetslösa, småföretagare och irreguljära invandrare.

Fem procent av befolkningen bedöms själva ha utfört svartarbete under det senaste året, en siffra som enligt rapporten ligger betydligt i underkant, delvis på grund av svårigheter att få ”sanningsenliga” svar från respondenterna. I genomsnitt elva procent av befolkningen i medlemsstaterna har själva köpt varor eller tjänster svart.

Den något överraskande låga andelen svartarbete i Syd- och Östeuropa förklaras av att man där i större utsträckning arbetar heltid i den informella sektorn, medan det i t ex Sverige och Danmark snarast handlar om ett visserligen stort antal individer, men få timmar/sidoinkomster.

Merparten av svartarbetet sker inom hushålls och byggsektorn; de flesta transaktionerna sker mellan privatpersoner och hushåll, även om det i många medlemsstater också utförs arbete/tjänster av mindre företag inom den informella ekonomin.

Enkäten har bl a varit underlag för ett Meddelande från kommissionen, Kraftfullare åtgärder mot odeklarerat arbete, som Europaparlamentet under hösten 2008 behandlat och där man i oktober antog en resolution med målet att motverka detta slag av arbete. Bland annat föreslås att kommissionen och medlemsstaterna genomför ett stort antal åtgärder för att motverka svartarbete.

Läs enkätstudien (från 2007) 

Läs Europaparlamentets fortsatta behandling av frågan och resolution

2009-02-12 00:00:00

Svenskarnas religiositet undersökt

I en världsomspännande undersökning av medborgarnas religiositet – frågan löd Är religion en viktig del i ditt dagliga liv?  –  hamnar Sverige på bottenplats medan egyptierna till 100 procent svarar ja. Enkäten har genomförts av Gallup i 143 länder. Sverige hamnar på andra plats av de minst religiösa länderna, efter Estland, och följs av Danmark, Norge och Tjeckien.

Bland de mest religiösa länderna märks, förutom Egypten, Bangladesh, Sri Lanka och Indonesien. Ett flertal afrikanska stater finns också högt upp på listan, liksom flera av arabländerna och Iran. Ser man till EU:s medlemsstater finns Italien, Portugal, Polen, Rumänien och Grekland bland de ”religiösa”, medan Storbritannien, Finland, Nederländerna, Litauen, Lettland och Bulgarien hör till de länder där medborgarna inte anser religionen vara en central del av sitt liv.

Läs mer om undersökningen och se hela listan

2009-01-28 00:00:00

Studie av radikalisering i Rosengård

Försvarshögskolan har på regeringens uppdrag gjort en studie om Rosengård i Malmö som ett första led i arbetet med att analysera utvecklingen av antidemokratiska krafter i samhället samt inhämta kunskaper om åtgärder för att motverka hot mot demokratin.

Författarna lyfter bland annat fram behovet av att introduktionsträffar för nyanlända invandrare bör ske vid upprepade tillfällen eftersom de nyanlända ofta kan ha svårt att ta till sig viktig information om lagar, regler och värdegrund.

Rapporten har två huvudslutsatser: 

 • Den demokratiska värdegrunden och FN-stadgan om till exempel kvinnors rättigheter måste vara tillgänglig för alla i Sverige.
 • Att aktivt motverka sådana subkulturer som föder politisk/religiös extremism och som i sin tur kan utgöra en grogrund för våldsbejakande radikalisering och terrorism.

Läs mer om rapporten på Försvarshögskolans hemsida.

Läs artikel  Förändras Europa i mötet med islam? på Tema asyl & integration som bl a behandlar en liknande studie i Tyskland, Muslime in Deutschland. Studie zu Integration, Integrationsbarriere, Religion und Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch-religiös motivierte Gewalt.

2009-01-27 00:00:00

Studie visar att integrationen är dålig i Tyskland

En ny studie från Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung visar att integrationen av invandrare i Tyskland är dålig. Invandrare som kommer till Tyskland tenderar, enligt studien, att förbli främlingar i landet. Det gäller särskilt för invandrare från Turkiet och deras barn. Den turkiska gruppen, som är nästan 3 miljoner stor, är sämst integrerad enligt studiens ranking. De har lägst utbildningsnivå, lägst inkomst och högst arbetslöshet. Och det skiljer sig inte mycket beroende på vistelsetid i landet. Studien visar däremot att de europeiska invandrarna och deras barn klarar sig relativt bra.

Läs mer om studien i Spiegel, och hämta studien på Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklungs hemsida (obs på tyska).

2009-01-21 00:00:00

Ny bok om medborgarskap och integration

Pieter Bevelander och Don J. DeVoretz har redigerat en bok om ekonomi och medborgarskap, The Economics of Citizenship, utgiven av MIM, Malmö Högskola

I boken studeras medborgarskap och invandrares naturalisering utifrån ett ekonomisk perspektiv. Fem länder – Kanada, USA, Nederländerna, Sverige och Norge - med olika migrationspolitik och naturaliseringsregler ingår i studien. Resultatet indikerar att ett lands migrations- och medborgarskapspolitik påverkar invandrares ekonomiska integration. I Sverige med stor humanitär invandring utan särskilda integrationskrav för att bli medborgare leder inte naturalisering till bättre ekonomisk integration, vilket är fallet i länder som Kanada och USA.

Boken kan hämtas som pdf på MIM/ Malmö Högskolas hemsida.

2009-01-20 00:00:00

Försämring på arbetsmarknaden - också för utrikes födda

4,0 procent av arbetskraften, eller 188 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i december. Det är en ökning med 0,5 procentenheter, eller 24 000 personer, jämfört med november. På ett år sikt har arbetslösheten ökat med 16,5 procent från 161 000 personer i december 2007.

Utvecklingen går i samma riktning för utrikes födda. I december var 55 446 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en ökning med 16,2 procent och 7 700 personer på ett år. 29,5 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige vilket är i nivå med hur det såg ut för ett år sedan. Den ökande arbetslösheten har hittills alltså inte drabbat utrikes födda mer än andra på arbetsmarknaden.

Antalet som har instegsjobben fortsätter att öka. För ett år sedan var det 365 personer och nu 1894. Instegsjobben är en subventionerad anställning för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Anställningen ska vara kopplad till deltagande i sfi, eller uppnådda resultat inom denna.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

2009-01-19 00:00:00

Nytt lagförslag i Storbritannien om att förtjäna medborgarskapet

Regeringen i Storbritannien lade den 15:e januari fram ett lagförslag, The Borders, Citizenship and Immigration Bill, om en ny invandrings- och medborgarskapspolitik. Lagen innebär förstärkt gränskontroll och att nyanlända ska förtjäna rätten att få stanna i landet.

I centrum av lagförslaget finns det brittiska medborgarskapet. Nya medborgare måste kunna tala engelska och vara skötsamma för att få medborgarskap och stanna permanent i landet. Den som bidrar till samhället och är en aktiv invånare kan få medborgarskap snabbare än andra. Det kommer också att krävas medborgarskap för att få full tillgång till välfärdstjänster, som till exempel hjälp med bostad. Det kommer också att bli enklare att utvisa utländska medborgare. Alla som döms till fängelsestraff ska utvisas och mindre brott förlänger vägen till medborgarskap.

Tillsammans med den nyligen införda migrationspolitiken med ett poängsystem ska lagen, enligt migrationsminister Phil Woolas, säkerställa att bara dem som landet behöver ska få invandra och stanna i Storbritannien.  

Läs mer på Home Office eller hemsidan för UK Border Agency där det bland annat går att ladda hem förarbetena till lagförslaget.

2009-01-16 00:00:00

Ungdomsstyrelsen analyserar utanförskapet bland ungdomar

Ungdomsstyrelsen har i rapporten Fokus 08 – en analys av ungas utanförskap genomfört en tematisk analys av ungdomars levnadsvillkor och ungas upplevelse av sin situation i ett antal utanförskapsområden med särskild inriktning på utbildning och arbete.

Det som kännetecknar utanförskapsområdena är att befolkningen är ung. I Rosengård och Hjällbo är till exempel hälften av invånarna under 26 år gamla. Områdena har också en stor andel av invånarna som är födda utanför Sverige och minst en av tio har en kortare vistelsetid i landet än fyra år. Det som präglar de ungas situation är, enligt Ungdomsstyrelsen, de sammanslagna effekterna av klass, etnicitet och boendesegregation.

Ungdomsstyrelsen visar att unga som bor i utanförskapsområden har en betydligt svårare situation på arbetsmarknaden jämfört med andra unga. Sysselsättningsgraden för unga i utanförskapsområdena är betydligt lägre jämfört med för unga i övriga delar av kommunerna. Skillnaden mellan könen är större i fokusområdena än i de omgivande kommunerna.

Gruppen unga som varken arbetar eller studerar är stor. Enligt Ungdomsstyrelsens beräkning var den 14 procent bland unga i åldern 20–25 år i hela riket under 2006. I de socialt utsatta områdena är nivåerna mycket högre. I Husby 38 procent, i Hjällbo och Rosengård kring 35 procent och i Araby 27 procent.

Hämta hela rapporten på Ungdomsstyrelsens hemsida.

2009-01-12 00:00:00

Ny EU-rapport om indirekt diskriminering

Den senaste tematiska rapporten från det europeiska nätverket av juridiska experter inom antidiskriminering har kommit ut. Rapporten Limits and potential of the concept of indirect discrimination är skriven av professor Christa Tobler och utgiven av Europeiska Kommissionen. Syfte är att förklara vad konceptet indirekt diskriminering innebär, särskilt i förhållande till EU:s antidiskrimineringslagar.  

Rapporten kan hämtas på Migration Policy Groups hemsida.

Indirekt diskriminering innebär att en enskild person missgynnas genom tilllämpning av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar personer med viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller visst funktionshinder, såvida inte bestämmelserna, kriterierna eller förfaringssätten kan motiveras av berättigade mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.

2009-01-09 00:00:00

Avhandling kritiserar ideologiskt präglade läroböcker i svenska som andraspråk

Skolbokspropaganda?: En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005) är en ny avhandling av Jörgen Mattlar vid Uppsala universitet. Avhandlingen har studerat fem läroböcker i svenska som andraspråk avsedda att användas på gymnasiet av unga eller vuxna elever som invandrat till Sverige samt i vissa fall även av personer som är födda och uppvuxna i Sverige. Syftet är att undersöka vilken bild av Sverige som ges, och hur synen på den målgrupp som böckerna vänder sig till är. Analysen visar att läroböckerna innehåller ideologiska budskap och bygger på en rad mer eller mindre dolda värderingar och uppfattningar. Ambitionen tycks vara att få målgruppen att anamma svenska värderingar om sekularisering, jämställdhet och barnuppfostran vilket, enligt Jörgen Mattlar, strider mot den mångkulturella modell som är grunden för officiell svensk integrationspolitik.

Hämta avhandlingen på Uppsala Universitets hemsida.

2008-12-18 00:00:00

Ny studie om diskriminering av arabiska muslimer i Sverige

I studien Implicit Prejudice and Ethnic Minorities: Arab-Muslims in Sweden undersöker Jens Agerström och Dan-Olof Rooth med hjälp av associationstest om svenska arbetsgivare har negativa attityder gentemot arabiska muslimer. Studien visar att arbetsgivare har negativa attityder gentemot arabiska muslimer och ser dem som mindre produktiva. Associationstestet visar att de negativa attityderna är större än dem som framkommer vid andra mer direkta mätmetoder. Medan t.ex. 49 procent av arbetsgivarna sade sig ha mer negativa känslor inför arabiska muslimer än infödda svenskar så visade associationstestet att hela 94 procent hade en mer negativ attityd gentemot dem. Författarna anser att associationstest är en bra metod för att mäta värderingsförändringar vid arbete mot diskriminering.

Hämta studien här.

2008-12-15 00:00:00

Eget boende under asyltiden inte negativt för integrationen

Boverket har gett ut en rapport om eget boende för asylsökande som en del av Asylmottagningsutredningens arbete. I rapporten redogörs för de negativa effekterna av EBO i form av trångboddhet, otrygghet och utsatthet för barnen. Samtidigt visar rapporten att de asylsökande som bor i eget boende gör det i hög utsträckning för att de väljer bort ABO, som ligger långt från anförvanter och arbetsmarknad, och upplevs som isolerande.

I rapporten görs också en jämförelse av hur det har gått efter uppehållstillstånd för flyktingar som valt eget boende under asyltiden jämfört med flyktingar som bott i anläggningsboende. Slutsatsen är att de som bott i eget boende generellt klarar sig något bättre, blir mer integrerade, än de som bott i anläggningsboende.

Rapporten kan hämtas på Boverkets hemsida.

NTG asyl & integrations studie Mellan hopp och förtvivlan. Erfarenheter och strategier i väntan på asyl bygger på omfattande intervjuer med asylsökande i s k eget boende (EBO), genomförda av Rebecka Lennartsson, etnolog vid Uppsala universitet. Läs mer och hämta studien.

2008-12-11 00:00:00

Nyutkommen guide ger en pedagogisk bild av EU:s migrationspolitik

The Migration Policy Group (MPG) lanserade i november i samarbete med European Programme for Integration and Migration (EPIM) den andra uppdaterade guiden om EU-kommissionens policy och utvecklingsstöd vad gäller migrationsfrågor. Guiden - Guide to Locating Migration Policies in the European Commission - behandlar bland annat relevanta samarbeten och fondmedel men författarna diskuterar också kring hur migrationsstrategin utvecklats, i vilken grad den lett till förändringar/förbättringar, hur effektiv den varit samt indikatorernas betydelse för uppföljning och utvärdering. Guiden syftar till att klargöra system och policies och göra politiken mer transparent och tillgänglig för exempelvis NGO-organisationer samt synliggöra hur politiken i realiteten påverkar invandrarnas situation.

Läs mer och ladda ner guiden här 

2008-12-10 00:00:00

Äldre invandrares behov sätts i fokus i nyutkommen rapport

Den EU-finansierade plattformen The European Older People´s Plattform (AGE) verkar för att tillvarata äldre människors intressen i unionen. I november gav AGE ut rapporten Older Migrants and Access to health and long-term care: A socially, culturally and institutionally invisible group that deserves attention. I takt med att allt fler invandrare i dag åldras och pensioneras i andra länder än de föddes i behövs också mer forskning och kartläggning av målgruppens behov, vilket rapporten syftar till att bidra med. 

Rapporten avslutas med två goda exempel på lyckade integrationsprojekt av äldre invandrare i Frankrike och Schweiz.

Läs rapporten här 

2008-12-09 00:00:00

Arbetsmarknadsutskottets betänkande om integrationspolitik

Arbetsmarknadsutskottet presenterade den 4 december sitt betänkande om utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet i regeringens budgetproposition för år 2009.

Utskottet ställer sig bakom de nya målen för integrationspolitiken, och de välkomnar den proposition om nyanländas etablering på arbetsmarkanden som regeringen tänker att återkomma till riksdagen med våren 2009. Utskottet föreslår även att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om medel till den nya myndigheten Diskrimineringsombudsmannen.

Vid sidan om budgetpropositionen och motionerna behandlas även regeringens skrivelse 2008/09:24 Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration. Utskottet framhåller i sitt ställningstagande värdet av en sammanhållen strategi för att hantera problemen med integration och stärka arbetslinjen för hela befolkningen.

Företrädarna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet följer upp sina parti- och kommittémotioner med totalt elva reservationer och tre särskilda yttranden.

Läs hela betänkandet på Riksdagens hemsida.

2008-12-08 00:00:00

Journeys to Europe

Som ett led i det Europeiska året för interkulturell dialog anordnar
British Council i samarbete med European Council on Refugees and Exiles
(ECRE) ett seminarium i Bryssel den 9 december - Journeys to Europe - där
invandrare och asylsökande får komma till tals. Kortfilmer producerade av unga
invandrare kommer att visas varefter följer föreläsningar och debatt.
 
British Council har de senaste åren utvidgat sitt arbetsområde betydligt
till att bl a omfatta frågor som berör interkulturell dialog. Man har nyligen också lanserat ett utbildningsprogram för ungdomsledare - s k intercultural navigators - i syfte att utveckla en grupp av unga ledare som kan ”navigera” inom och mellan olika kulturer – och som är medvetna om sin egen kulturella bakgrund
och villiga att acceptera, respektera och förstå andra kulturer. 
 
Läs mer om British Councils arbete med interkulturell dialog här och här

Läs inbjudan till seminariet här 

2008-12-05 00:00:00

Ny avhandling om hälsofrämjande introduktion för nyanlända flyktingar

Den 5:e december disputerar Fredrik Lindencrona på avhandlingen Strategies for a health promoting introduction for newly-arriwed refugees and other immigrants på Karolinska Institutet.

Avhandlingen undersöker hur introduktionen kan utvecklas så att den blir en bra vardagsmiljö och främjar en god hälsa. En rad metoder har använts för att studera vad som påverkar hälsan under introduktionen. En slutsats är att introduktionen för nyanlända flyktingar måste ändra sin idé om att man ska ge hjälp åt flyktingar för att kompensera brister hos dem. Flyktingarna måste själva vara med och ta fram vilket stöd som de behöver för att deras kompetens ska användas på bästa sätt.

Hela avhandlingen kan hämtas här.

2008-12-04 00:00:00

Statlig utredning föreslår försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring

Den 1 december lämnade försörjningskravsutredningen sitt betänkande till migrationsminister Tobias Billström. Utredningen föreslår att Sverige ska införa ett försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring. Försörjningskravet innebär att den som vill få hit sina anhöriga ska ha arbete eller på annat sätt kunna försörja sig själv och ha en bostad som är tillräckligt stor för hela familjen.

Försörjningskravet ska gälla anhöriga till tredjelandsmedborgare (dvs. medborgare i land utanför EU, EES och Schweiz) och till statslösa. Från försörjningskravet undantas anhöriga till barn, personer som vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd i fyra år, flyktingar, kvotflyktingar, skyddsbehövande i övrigt som känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff eller tortyr samt skyddsbehövande i övrigt som behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt. Dessutom kan undantag göras om det finns synnerliga skäl.

Syftet med försörjningskravet är, enligt utredningen, att främja integrationen genom att skapa incitament för arbete, egenförsörjning och bosättning i regioner med förutsättningar för arbete och bostad.

Läs mer och hämta utredningen här. Det går också att se pressträffen in efterhand på regeringens hemsida.

2008-12-03 00:00:00

Stor granskning av modersmålsundervisning och svenska som andraspråk

Skolverket har genomfört en stor studie om språk och kunskapsutvecklingen för elever med annat modersmål än svenska. Studien visar att kvalitén och synen på undervisningen för elever med annat modersmål varierar stort mellan olika skolor.

Svenska som andraspråk ifrågasätts 

Undervisningen i svenska som andraspråk bedrivs, enligt Skolverket, till övervägande del som en stödundervisning, som extratimmar till undervisningen i svenska. Den varken organiseras eller betraktas som ett likvärdigt alternativ till ämnet svenska. Till stor del riktas undervisningen till gruppen svagpresterande elever. För barn till invandrare är det framförallt de från lågutbildade familjer med svag position på arbetsmarknaden som deltar. Skolverket menar att undervisningen är långt från de intentioner som finns uttryckt i olika måldokument och ifrågasätter om svenska som andraspråk egentligen är berättigat som ämne.

Modersmålsundervisningen bör stärkas

Till skillnad från svenska som andraspråk beskrivs modersmålsundervisningen i ljusare termer. Elever som deltar i modersmålsundervisning presterar överlag bättre i skolan. Detta gäller generellt för elever som har deltagit i modersmålsundervisningen, oavsett familjebakgrund, kön, eller migrationsbakgrund. Samtidigt är undervisningen marginaliserad vilket motiverar att modersmålsundervisningen stärks i grundskolan.

Läs mer och hämta studien på Skolverkets hemsida.

2008-11-28 00:00:00

Studie visar att krav på aktivering leder till jobb för ungdomar och utrikes födda

Sedan 1998 har de flesta av Stockholms stadsdelar infört krav på att socialbidragstagare ska delta i jobbsökargrupper, praktik och jobbträning. Dessa aktiveringskrav ledde till att färre hushåll tog emot socialbidrag, att fler började arbeta, och att den genomsnittliga löneinkomsten i stadsdelarna ökade. Det visar en ny studie från IFAU.
 
Effekterna är störst för ungdomar och utrikes födda, särskilt för individer födda utanför västvärlden. Aktiveringen har lett till att dessa får både högre sysselsättning och lägre socialbidragstagande än andra grupper.
 
Läs mer om studien på IFAU:s hemsida.
 
Läs även SNS välfärdsråds rapport Fattigdom i folkhemmet. Från socialbidrag till självförsörjning som bland annat undersöker antalet socialbidragstagare (t.ex. utrikes födda) och ger förslag till insatser för att minska det ekonomiska biståndet.
2008-11-27 00:00:00

Svårare för utrikes födda att få jobb efter högskoleexamen

Statistiska Centralbyrån redovisar vartannat år hur inträdet på arbetsmarknaden ser ut för examinerade från högskolan. Nyligen publicerades rapporten som följer upp dem som examinerades 2004/05.

Undersökningen visar att 84 procent av de högskoleexaminerade hade arbete som huvudsaklig sysselsättning i april 2008. Andelen var högre bland männen än bland kvinnorna, 89 mot 82 procent. Till stor del förklaras skillnaden av att kvinnorna var föräldralediga i betydligt större utsträckning än männen. Bland utrikes födda var andelen som huvudsakligen arbetade lägre än bland inrikes födda, 81 mot 85 procent.

Tre av tio både bland högskoleexaminerade och forskarexaminerade läsåret 2004/05 hade någon gång efter examen varit arbetslösa. Utrikes födda hade varit arbetslösa i större utsträckning än inrikes födda, 41 mot 31 procent. De hade också i genomsnitt varit arbetslösa längre tid än inrikes födda.

Utrikes födda arbetade oftare inom ett annat område än det som utbildningen var inriktad mot än inrikes födda. Bland utrikes födda män hade var fjärde ett sådant arbete. Inrikes födda var mer tillfreds med arbetet än utrikes födda. Närmare hälften av de inrikes födda mot drygt var tredje utrikes född var mycket nöjda.

Läs mer om rapporten Inträdet på arbetsmarknaden. Examinerade från högskolan 2004/05SCB:s hemsida

2008-11-26 00:00:00

Stor ökning av utrikes födda inom taxibranschen sedan avregleringen 1990

Statistiska Centralbyrån har undersökt var som hänt inom taxibranschen sedan riksdagen beslutade om avreglering från den 1 juli 1990. Avregleringen innebar att prissättningen blev helt fri, att begränsningen av antalet taxibilar upphörde samt att fri etableringsrätt för beställningscentraler infördes.

Sedan avregleringen 1990 och fram till 2006 har antalet sysselsatta ökat från 18 100 till 20 500. Var tredje sysselsatt inom taxibranschen år 2006 var född utomlands, en ökning från 1 700 till 6 500 personer sedan 1990. Merparten av de utrikes födda inom taxibranschen är män. Knappt 300 utrikes födda kvinnor var också sysselsatta inom branschen.

Läs mer i SCB-rapporten Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2008.

2008-11-25 00:00:00

Nio av tio flyktingar i Norge lämnar sin första bosättningskommun inom fyra år

En ny studie av Lars Gulbrandsen och Kirsten Danielsen visar att nio av tio flyktingar i Norge flyttar från sin första bosättningskommun inom en fyraårsperiod. Sekundärflytten går till större städer, framförallt Oslo. Intervjuer visar på en stark önskan att komma till kommuner där det bor många från samma ursprungsland vilket uppfattas som viktigt för nätverk in på arbets- och bostadsmarknaden. Det är somalier och irakier som flyttar oftast.

I Norge är flyktingens första bostadskommun inte resultatet av ett fritt val och flyktingen har ofta ingen anknytning till orten. Den statliga styrningen av flyktingarnas bosättning har alltså bara kortsiktiga effekter.

Hämta rapporten här.

2008-11-21 00:00:00

Dialog för en gemensam värdegrund

Den 5 november anordnade EU-kommissionen i samarbete med internationella journalistförbundet ett symposium med rubriken Talking Our Way out of Trouble: How Media Debate Can Combat Intolerance om det gemensamma ansvaret för kvalitén i medierapporteringen och hur media kan befrämja interkulturell dialog. Symposiet arrangerades inom ramen för det europeiska året för interkulturell dialog och var den sista och avslutande debatten i en serie som handlat om värdegrundsfrågor. Från olika håll i Europa redovisades hur den nationella pressen schablonmässigt bevakar kontroversiella frågor, i synnerhet kring invandring, och hur artiklar ofta  övergår i skrämselpropaganda med spektakulära rubriker - allt för att öka lösnummersförsäljningen.

En representant för UNHCR redogjorde för den begreppsförvirring som råder mellan benämningar som ”flykting”, ”asylsökande” och ”migrant”. UNHCR har - dock med ett magert resultat - utbildat och informerat  journalister och publicister i begreppsanvändning och terminologi. I vissa fall kan begreppsförvirringen, på ett för asylsökande negativt sätt, påverka asylpolitiken och asylprövningen. Medias användning av en felaktig terminologi kan också få konsekvenser för hur nyanlända i EU behandlas, enligt UNHCR.

Den österrikiske parlamentsledamoten Christa Prets betonade att också läsarna måste bli bättre på att urskilja viktig information från “sensationsjournalistik” i dagens informationsflöde. Prets har tidigare föreslagit att mediakunskap bör införas som ett kärnämne i europeiska skolor.

Under symposiet diskuterades också nödvändigheten av att medierna granskar sig själva och att de etablerar etiska koder för hur rapportering skall utformas om t ex religioner och trosuppfattningar.

Deltagarna  lyfte också fram innovativa mediaprojekt och –kampanjer som ifrågasatt stereotypa skildringar av minoriteter och verkat för en mer vidsynt journalistik.

Läs mer

Läs mer om det europeiska året för interkulturell dialog

Läs om hur muslimer skildras som hot och problem i brittisk press

2008-11-20 00:00:00

Norge på väg att införa skärpta försörjningskrav för anhöriginvandring

Sverige tänker införa försörjningskrav för anhöriginvandring

Alliansregeringen har tillsatt en särskild utredning som ska lämna förslag som innebär att ett försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring införs i svensk rätt. Förslaget ska presenteras under 2008. Enligt regeringen leder införandet av ett försörjningskrav till att drivkrafterna för arbete stärks och risken för att nyanlända fastnar i utanförskap minskar. Ett försörjningskrav kan, menar de vidare, skapa incitament för den enskilde att bosätta sig i regioner med goda förutsättningar för arbete och bostäder och därmed leda till en god integration.

I Norge skärpas kraven ytterligare

I Norge finns redan liknande krav, men den Socialdemokratiska regeringen föreslår nu regler som skärper försörjningskraven för anhöriginvandring. Bland annat ska det inte finnas undantag för norska medborgare. Och i tillägg ska den som vill hämta familjen till Norge inte bara visa att de kan försörja familjen utan också redovisa tillräckliga tidigare intäkter och att de inte mottagit ekonomiskt bistånd under året före make/maka söker uppehållstillstånd. Personer under 25 år måste också genomgå en intervju med myndighetsperson före beviljat uppehållstillstånd för att på så sätt motverka tvångsäktenskap.

2008-11-19 00:00:00

Danmark vill med jobbcenter i Indien profilera sig som attraktivt invandrarland

Som ett led i den danska regeringens arbetsmarknadsprogram har ett jobbcenter,  inom ramen för ett pilotprojekt, öppnats i New Delhi, Indien. Det danska centret ska dels hjälpa indier som vill söka arbete i Danmark, dels danska arbetsgivare som önskar rekrytera kvalificerad indisk arbetskraft. Personalen på centret skall hjälpa till med alla praktiska frågor kring arbetsmigration som t ex arbetstillstånd, språkundervisning och boende. Danmarks exportråd, tillsammans med utlännings- och integrationsministeriet står bakom centret. Danmarks utrikesminister Per Stig Møller vill med centret, i konkurrens med exempelvis Storbritannien och Kanada, marknadsföra Danmark som ett attraktivt land att arbeta i för de många högutbildade indierna.

Läs mer här

2008-11-10 00:00:00

Den europeiska invandringsportalen tar form

Det Brysselbaserade och EU-finansierade nätverket The Migration Policy Group
(MPG) är en av parterna i ett konsortium som är i färd med att skapa en
europeisk invandringsportal (EU Immigration Portal) inom ramen för det europeiska
integrationsnätverket. Portalen skall förse invandrare och andra intressenter med tillförlitlig och uppdaterad information om policy och lagstiftning på både nationell och EU-nivå. MPG är tillsammans med ILO (International Labour Organisation)ansvariga för informationsinsamlingen och sammankallar under november 2008 ett trettiotal intressenter med koppling till migrationsfrågor samt representanter från EU-kommissionen till en första konsultation kring portalens utveckling.

Läs mer här och här.

2008-11-04 00:00:00

Ny rapport om rumänska invandrarnätverk i Spanien

Den tyska webbplatsen Focus Migration tillhandahåller aktuell internationell
statistik och analyser inom invandrings-, asyl- och integrationsområdet. Upp
till sex gånger per år ger Focus Migration ut s k Policy briefs i samarbete
med Hamburg Institute of International Economics och German Federal
Agency for Civic Education. Den senaste utgåvan, Networks and their
Influence on Migration Policy - Conclusions from the Romanian-Spanish
Migration Space
, av Tim Elrick, finns nu tillgänglig på Focus
Migrations webbplats. Elricks text handlar om nätverk av rumänska invandrare
i Spanien och hur dessa påverkar den spanska migrationspolitiken, både ur
positiv och negativ synvinkel.  Rumäner är den näst största invandrargruppen
i Spanien och har under de senaste tio åren blivit en av de mer
inflytelserika. Många rumäner kom till Spanien och etablerade sig där efter
1989.

Läs Networks and their Influence on Migration Policy - Conclusions from the
Romanian-Spanish Migration Spacee här
 
 

2008-11-03 00:00:00

Följ med i utvecklingen av EU:s gemensamma migrationspolitik

Regeringen publicerar löpande faktapromemorior där den informerar riksdagen om EU-frågor. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen redogör för vad de anser om förslagen och hur Sverige föreslås arbeta med frågorna. Promemoriorna är ett enkelt sätt att följa med i utvecklingen av den gemensamma europeiska migrationspolitiken.

Senaste halvåret har regeringen skrivit fyra promemorior som handlar om migrations-/integrationsfrågor inom EU.

Faktapromemoria 2007/08:FPM129 Strategisk plan för asylpolitiken

Faktapromemoria 2007/08:FPM131 Gemensam europeisk invandringspolitik

Faktapromemoria 2007/08:FPM139 Europeisk pakt för invandring och asyl

Regeringens skriver i promemoriorna att de stödjer utvecklingen av en övergripande europeisk migrationspolitik som fördjupar det europeiska samarbetet och kompletterar medlemsstaternas politik. Den senaste faktapromemorian som berör migration är Grönboken om migration, rörlighet och utbildningssystemen i EU. Den behandlar problemet med det stora antalet skolbarn med invandrarbakgrund som har svårt att nå tillfredställande resultat i skolan och befinner sig i en svag socioekonomisk situation. Den svenska ståndpunkten bereds inom Regeringskansliet under hösten 2008.

Faktapromemoria 2008/09:FPM9 Grönbok om migration, rörlighet och utbildningssystemen i EU

 

2008-10-29 00:00:00

Om nya invandrare och social sammanhållning i Storbritannien

Rapporten Immigration and Social Cohesion in the UK: The rhythms and realities of everyday life av Mary Hickman, Helen Crowley and Nick Mai undersöker sambandet mellan nya invandrare och social sammanhållning i Storbritannien. Studien fokuserar på relationerna mellan nyanlända invandrare och det omgivande samhället i ljuset av pågående individualisering och globalisering på sex plaster i Storbritannien.

På en av platserna, Leicester, uppmärksammas bland annat de somalier som lämnat andra EU-länder som Sverige, Nederländerna och Finland för att flytta till Storbritannien. Enligt studien går det bättre för dessa vidareflyttade somalier än för andra somalier, t.ex. inom skolan. Svensksomalierna menar att Storbritannien är mer pluralistiskt och öppet för andra livsstilar än vad Sverige är vilket gör det lättare att leva där.

Författarna anser att den brittiska politikens nuvarande fokus på gemensamma normer och värderingar borde komplettera snarare än ersätta den etablerade mångkulturella modellen som värdesätter kulturell mångfald.

Hämta rapporten på Joseph Rowntree Foundations hemsida.

2008-10-28 00:00:00

Svensk studie om den danska hanteringen av muhammedkarikatyrerna

Kristina Lindholm har studerat den danska hanteringen av den situation som uppstod i samband med att den danska dagstidningen Jyllands-Posten den 30 september 2005 publicerade tolv karikatyrer av profeten Muhammed. Publiceringen utlöste en våg av protester världen över och kom bland annat att leda till flera attentat mot danska ambassader och bojkotter mot danska företag samt ett antal dödsfall i samband med de demonstrationer som hölls i protest mot publiceringen. 

Lindholm menar att den danska regeringens strategi att hålla fast vid att inte be om ursäkt utan framhålla att teckningarna endast handlade om rätten till yttrandefrihet, kan sägas ha varit relativt framgångsrik i Danmark. Regeringen framstod inte som att de böjde sig under den internationella opinionen. Samtidigt fanns det hela tiden en risk att regeringen skulle framstå som arrogant och okänslig gentemot de globala protesterna.

Rapporten är publicerad av CRISMART som är en del av Försvarshögskolan i Stockholm. Deras huvudsakliga uppgift är att utveckla kompetens, utbilda inför och sprida kunskap om nationell och internationell krishantering. Hämta rapporten Politisk krishantering i Danmark: Krisen i samband med publiceringen av Muhammedkarikatyrerna 2005–2006CRISMARTs hemsida.

2008-10-27 00:00:00

The European Anti-Poverty Networks senaste nyhetsbrev - temanummer om migration

The European Anti-Poverty Network är ett EU-finansierat nätverk som ger ut
nyhetsbrevet Network News på flera europeiska språk. Det senaste numret har
migration och EU som tema och tar bland annat upp de elva europeiska
grundprinciperna för integration
, visioner kring det franska
ordförandeskapet och de papperslösa i EU. Numret innehåller också en
intervju med Martine Roure, fransk EU-parlamentsledamot och tidigare
ordförande för Fourth World European Committee Intergroup.

Läs mer och hämta nyhetsbrevet här

2008-10-23 00:00:00

Faktabok om invandring och integration i Norge

Norges integrationsmyndighet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), har gett ut ett faktahäfte om invandrare och integration. Boken innehåller både förklaringar av centrala begrepp, viktiga aktörer inom integrationsområdet och statistik inom en rad samhällsområden som arbetsmarknad, utbildning, valdeltagande, kriminalitet och attityder.

Arbetsmarknadsintegration

Ett av de vanligaste måtten på integration är situationen på arbetsmarknaden. Här visar statistiken att det, precis som i många andra länder, finns stora skillnader mellan olika invandrargrupper i Norge. Det fjärde kvartalet 2007 var 72 procent av befolkningen mellan 15-74 år sysselsatta. Motsvarande siffra var 73 procent för ”västliga länder” och 60 procent för ”icke västliga länder”. Medan 77 procent av dem födda i Polen har arbete är det endast 36 procent för personer födda i Somalia.

Läs mer och hämta rapporten på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

2008-10-22 00:00:00

Undersökning av arbetsmarknadsintegrationen på Irland

Rapporten ‘Immigrants at Work’ är den första stora systematiska undersökningen av arbetsmarknadsintegrationen för invandrare på Irland. Studien har skrivits av Philip J. O’Connell and Frances McGinnity vid The Economic and Social Research Institute på uppdrag av Equality Authority.

Det viktigaste resultatet i rapporten är att invandrare har en sämre ställning på arbetsmarknaden än irländska medborgare i form av arbetslöshet, tillgång till välbetalda jobb och erfarenheter av diskriminering på arbetsplatsen. Undersökningen uppmärksammar särskilt att situationen för svarta är särskilt svår och att kunskaper i engelska är en viktig faktor för framgångar på arbetsmarknaden.

Hämta rapporten hos Equality Authority.

2008-10-16 00:00:00

Stor undersökning om muslimer i Tyskland

Bertelsmannstiftelsen har publicerat en mycket omfattande studie om muslimer i Tyskland: Religion Monitor 2008. Muslim Religiousness in Germany: Overview of Religious Attitudes and Practices. Studien baseras på en representativ undersökning av mer än 2 000 muslimer över 18 år och är en del av ett större kartläggningsprojekt om religionens roll i samhället som bygger på 21 000 intervjuer med personer från 21 länder.

Rapporten visar att muslimer i Tyskland – i alla åldersgrupper - är starkt religiösa. Tron karaktäriseras inte, enligt rapporten, av rigid dogmatism eller fundamentalism. Tvärtom, muslimer i Tyskland tenderar att acceptera religiös pluralism och ha en relativt pragmatisk inställning till religion i sitt dagliga liv.

Hämta studien här.

Läs tidigare artikel om religion och social sammanhållning i Tyskland och Storbritannien

2008-10-14 00:00:00

Attitydundersökning visar att många har en negativ inställning till judar och muslimer

Pew Research Center har genomfört en attitydundersökning om attityder till judar, muslimer och religion i stort. Undersökningen visar att ett växande antal människor i flera stora europeiska länder har en negativ attityd till judar, och i ännu större utsträckning till muslimer. I Spanien är t.ex. hälften negativt inställda till både muslimer och judar. Minst negativa är befolkningen i USA och Storbritannien.

Undersökningen ger också en bild av religiositet i olika länder. Medan hälften av amerikanarna anser religion vara mycket viktigt anser bara 10 procent av fransmännen detsamma. Allt färre i muslimska länder stöder självmordsbombningar i religionens namn, men det är ändå uppemot var tredje i länder som Pakistan, Jordanien och Nigeria.

Läs mer om undersökningen och ladda ner rapporten på hemsidan för Pew Global Attitudes Project.

2008-10-13 00:00:00

Ökad arbetslöshet för utrikes födda

3,1 procent av arbetskraften, eller 150 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av september. Det är en minskning med 0,2 procentenheter, eller 8 000 personer, jämfört med september 2007. Utvecklingen går i motsatt riktning för utrikes födda. I september var 47 690 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en ökning med 5,5 procent och 2 493 personer på ett år. Arbetslösheten bland utrikes födda har ökat bland både män och kvinnor. 31,9 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var det 28,6 procent vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de öppet arbetslösa.

Antalet som har instegsjobben ökar snabbt. För ett år sedan var det 157 personer och nu 1532. Instegsjobben är en subventionerad anställning för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Anställningen ska vara kopplad till deltagande i sfi, eller uppnådda resultat inom denna, och innehålla tydliga handledande inslag.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

2008-10-11 00:00:00

Muslimer skildras som hot och problem i brittisk press

I en ny rapport utgiven av de brittiska lärosätena Cardiff School of Journalism och Media and Cultural Studies uppmärksammas att brittiska muslimer genomgående skildras negativt och schablonartat i press och media. Författarna bakom rapporten - Images of Islam in the UK, har granskat nyhetsartiklar införda i både kvälls- och dagspress mellan åren 2000 och 2008. Författarna har velat undersöka den dagliga bevakningen av brittiska muslimer snarare än den särskilda som förekommit vid händelser såsom 11 september och bombningarna i Londons tunnelbana 2005.

Författarna menar att antalet inslag om brittiska muslimer i pressen har ökat genom åren, år 2006 var antalet till exempel dubbelt så högt som år 2000. Muslimer i Storbritannien beskrivs huvudsakligen i stereotypa ordalag, som ett kollektivt hot eller problem. En tredjedel av artiklarna har som huvudfokus det så kallade ”kriget mot terrorismen” medan fokus under 2008 har svängt och nu dominerar istället rapportering kring kulturella och religiösa skillnader britter och muslimer emellan. Detta tolkar författarna som ett tecken i tiden då brittiska politiker velat framställa britter och muslimer som två motpoler. 

Endast fem procent av artiklarna tog upp islamofobi och attacker mot och/eller problem som kan drabba brittiska muslimer.

Läs mer och ladda ner rapporten här

2008-10-09 00:00:00

SCB undersöker sambandet mellan barnafödande och arbetsmarknadsstatus för utrikes födda

SCB har gett ut en demografisk rapport Arbete och barnafödande: Jämförelser mellan inrikes och utrikes födda. Resultaten visar att kvinnor, både inrikes och utrikes födda, föder sitt första barn i lägre utsträckning när de står utanför arbetskraften jämfört med de sysselsatta. Däremot återfinns inga skillnader i förstabarnsfödande avseende fast kontra tidsbegränsad anställning för utrikes födda kvinnor.

Bakgrunden till rapporten är att fruktsamheten sjunker i Sverige vid sämre ekonomiska tider, vilket enligt författarna beror på den svenska föräldraförsäkringsmodellen. När läget på arbetsmarknaden försämras väljer många av de kvinnor och män som står utan arbete att skjuta på familjebildningen. Samtidigt vet vi att fruktsamheten för vissa grupper av kvinnor som invandrat till Sverige är högre än de inrikes födda kvinnornas. Studien ställer frågan om arbetsmarknadsstatus påverkar utrikes födda kvinnor och män att bilda familj på samma sätt som den påverkar inrikes födda.

Hämta hela rapporten här.

2008-10-07 00:00:00

Rapport om att jämföra integrationspolitik inom EU

En av de viktigaste delarna av den gemensamma europeiska integrationspolitiken är erfarenhetsutbyte och jämförelser mellan medlemsstaterna, så kallad benchmarking. Den tyska Bertelsmann-stiftelsen har beställt en översikt av det arbete som pågår för att jämföra integrationspolitiken på EU-nivå. Rapporten är skriven av Sergio Carrera för Centre for European Policy Studies (CEPS).

Studien redogör först för EU:s strategi för att arbeta med integrationsfrågor och analyserar utvecklingen av politikområdet sedan 1999 års amsterdamfördrag. Integrationsfrågan finns med i flera politiska processer och sammanhang, framförallt inom det rättliga området där migrations- och diskrimineringspolitiken hanteras, men också inom EU:s arbete för sysselsättning och social sammanhållning. Därefter beskrivs flera olika befintliga försök att jämföra integrationspolitik, t.ex. MIPEX.  Författaren lämnar också rekommendationer för att utveckla arbetet med integration i EU.

Ladda hem rapporten här.

2008-10-06 00:00:00

Skolverkets råd för utbildning av nyanlända elever

Skolverket har nyligen gett ut en skrift med allmänna råd och kommentarer för utbildning av nyanlända elever. De vänder sig till skolhuvudmannen, verksamhetsansvariga och skolpersonal. Med nyanlända elever avses elever som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller särskolan och som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte alls behärskar det svenska språket.

De allmänna råden följs av kommentarer som förtydligar råden och grundar sig på gällande bestämmelser, forskning och beprövad erfarenhet liksom utredningar och annat relevant material. Tanken från Skolverkets är att kunna stödja arbetet att planera och genomföra en utbildning för nyanlända barn och ungdomar som svarar mot deras förutsättningar och individuella behov.

Hämta skriften på Skolverkets hemsida.

2008-10-03 00:00:00

Undersökning om migrationens lokala ekonomiska effekter

The Institute for Public Policy Research (Ippr) är en tankesmedja löst knuten till Labour-partiet i Storbritannien. De har inlett ett projekt om ekonomi och migration som syftar till att öka förståelsen för migrationens ekonomiska effekter i Storbritannien och hur politiken kan maximera de ekonomiska vinsterna av migrationen.

Första rapporten Your Place or Mine? The local economics of migration handlar om hur migrationen påverkar situationen för lokala företag och ekonomier. Författaren Max Nathan understryker vikten av att se på migrationens både kortvariga och långvariga lokala effekter.

Hämta rapporten på Ippr:s hemsida.

2008-10-02 00:00:00

Välfärdsturisterna kom inte till Sverige

Svenska institutet för europapolitiska studier gav i september ut rapporten Immigrants from the New Member States and the Swedish Welfare State av Eskil Wadensjö och Christer Gerdes.

Rapporten analyserar arbetskraftsinvandringen från de nya EU-länderna till Sverige. Resultatet visar att invandringen från EU10-länderna har ökat mycket sedan de blev medlemmar av EU men att deras andel är förhållandevis liten jämfört med den totala invandringen. Merparten av invandrarna är i yngre aktiv ålder (20–34 år) och de flesta kommer från Polen. Fram till 2005 var kvinnorna i majoritet av invandrarna. Männens andel har gradvis ökat och från och med 2006 kommer det fler män än kvinnor.

De EU10-invandrare som har arbete klarar sig väl på svensk arbetsmarknad. De har visserligen en lägre sysselsättningsgrad än dem som är födda i Sverige men de får endast i liten utsträckning stöd från olika slags inkomstöverföringar. De nya invandrarna är överrepresenterade inom jordbruk och byggnadsverksamhet.

Bakgrund

Sverige var det enda land i EU som inte införde några övergångsregler för invandring från de tio länder som blev medlemmar i EU den 1 maj 2004. Sverige fattade samma beslut när Bulgarien och Rumänien blev medlemmar den 1 januari 2007. Det betyder att Sverige är ett intressant testfall för vilka effekter utvidgningen av arbetsmarknaden inom EU kommer att få.

Hämta rapporten här.

2008-09-29 00:00:00

Vinnarna utsedda i EU-kommissionens fototävling på temat interkulturell dialog

Förra veckan korades vinnarna i fototävlingen Cultures on my street som utlysts av EU-kommissionen som ett led i året för interkulturell dialog 2008. Tävlingen gick ut på att visuellt porträttera temat interkulturell dialog i sitt närområde. Över 2000 bidrag skickades in till tävlingen. Jospeh Smith från Malta utsågs till vinnare för sin bild Village cobbler på vilken en lokal handelsman porträtteras i sin lilla butik som tillhandahåller ett virvarr av skor, verktyg, religiösa prydnadsföremål och posters på Elvis till försäljning. Butiken är en populär lokal mötesplats. Samtliga vinnande bilder på de interkulturella mötena runt om i EU visas i Bryssel fram till 31 oktober, därefter kommer utställningen att visas på fler platser runt om i Europa.

Läs mer och se alla de vinnande fotografierna här

Läs tidigare artikel på temaasyl.se om det Europeiska året för interkulturell dialog

Foto: Jospeh Smith 

2008-09-24 00:00:00

Flandern vidareutvecklar integrationskurs för tredjelandsmedborgare

Invandrare som kommer för att leva i Flandern, Belgien, erbjuds en reviderad integrationskurs initierad av den flamländska integrationsministern Marino Keulen, skriver nyhetssidan expatica.com. Tredjelandsmedborgare i Flandern har sedan 2004 tvingats genomgå en integrationsprocedur med bland annat språklektioner. Kursen Social Orientation ska förse invandrare med information om livet i Flandern samt åtgärder som kan underlätta integrationen. Samtidigt lanserar Keulen en integrationshandbok, nyligen presenterad på en konferens i Bryssel. Kursen inkluderar språklektioner, hjälp att söka arbete och en kurs om ”de grundläggande principerna” för att leva i Flandern: jämlikhet mellan könen, separationen mellan stat och kyrka samt yttrandefrihet. Invandrare som inte registrerar sig på kursen riskerar böter.

Under 2007 registrerade sig 15 000 personer på integrationskursen, målet är 20 000 registreringar till 2009.

Läs mer på expatica.com, på flanderstoday.eu och på temaasyl.se.

2008-09-17 00:00:00

Nytt nummer av The Social Agenda – fokus på migration

Magasinet The Social Agenda ges ut av EU-kommissionen och har som bevakningsområden arbetsmarknads- och socialpolitik på EU-nivå. Senaste utgåvan fokuserar särskilt på migrationen i Europa. I en intervju för magasinet diskuterar John Monks från The European Trade Union Confederation och Philippe de Buck från BUSINESSEUROPE dagens - och morgondagens - invandring till EU i förhållande till den europeiska arbetsmarknads-, social- och integrationspolitiken.

Andra viktiga framtidsfrågor som behandlas är de nyligen presenterade gemensamma principerna för migration som berör så vitt skilda problemområden som t ex demografi, irreguljär migration, arbete i den informella sektorn och trafficking.

Läs The Social Agenda här.  

Läs tidigare artikel om den nya gemensamma invandringspolitiken

2008-09-15 00:00:00

Framgångsrika projekterfarenheter kring integration i arbetslivet – ny rapport

Förra hösten efterlyste EU-kommissionen bland medlemsstaterna goda exempel på hur marginaliserade grupper i samhället inkluderats i arbetslivet. Satsningen var ett led i EU-organens fokus på socialpolitik på europeisk nivå. Staden Haag i Nederländerna och det nederländska Nicis Institute har nu publicerat en översikt med nio innovativa projekt som bedrivits inom EU. Det svenska projektet Delta Hisingen är medtaget som ett gott exempel. Delta har varit en av parterna i Equals utvecklingspartnerskap Nya vägar till arbetsmarknaden.

Läs mer och ladda ner Nine good practices on active inclusion in Europe på webbplatsen www.eukn.org

2008-09-11 00:00:00

Ny rapport om invandrarorganisationers betydelse för integration och utveckling i mottagarländer

Det USA-baserade forskningsinstitutet Migration Policy Institute släppte nyligen en rapport, Hometown Associations: An Untapped Resource for Immigrant Integration?, som fokuserar på invandrarorganisationers roll som integrationsfrämjare. De menar att regeringar i mottagar- respektive ursprungsländer har fokuserat främst på organisationernas roll som bidragsgivare. Men många målgruppsdrivna invandrarorganisationer spelar en viktig roll inte bara ekonomiskt för ursprungsländerna utan även för invandrares dagliga liv i sina nya hemländer. Ofta erbjuds t ex språkträning, dagverksamhet och medborgarkunskap.

Rapportförfattarna uppmanar till bättre utnyttjande av invandrarorganisationernas samlade erfarenheter, vidare att de bör stärkas i form av olika utvecklingsinitiativ. Författarna konstaterar också att samlad data om gruppernas existens och verksamhet ofta saknas och att den därför borde samlas för att underlätta uppbyggnad av nätverk och samarbete aktörer emellan. Rapporten berör främst USA.

I Sverige har invandrarorganisationen AEASS (Association for Eritrean Asylum Seekers in Sweden), uppmärksammad av Tema asyl & integration, rönt stora framgångar. Läs mer här och här.

Läs även artikeln ”Ett annat mottagande – invandrar- och flyktingorganisationer mobiliseras i Storbritannien”

2008-09-03 00:00:00

Frivilligt kunskapstest om arbetslivet införs i Finland

Den finska vuxenutbildningscentralen Amiedu avser att med finansiering från landets Utbildningsstyrelse utveckla ett kunskapsprov om det finska arbetslivet. Tanken är att en person som genomgått det frivilliga provet ska få ett certifikat som visar på att han eller hon har kunskap om den finska arbetsrätten och –kulturen.

Projektledare Marja Kaikkonen tror inte att certifikatet kommer att bli en förutsättning för att få arbete, men menar att testet kan komma till nytta för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Arbetsgivare har visserligen en skyldighet att introducera arbetstagaren i arbetet, men vissa frågor kommer arbetstagaren ändå själv att behöva ta reda på. Att hävda sina rättigheter är dessutom lättare om man har kunskap om dem.

Det internetbaserade provet ska finnas i flera språkversioner, och bestå av flervalsfrågor rörande arbetsmarknadsrelationer, rättigheter och skyldigheter i arbetslivet, beskattning och arbetsskydd. Den del av testet som rör arbetskultur kommer att handla om bl.a. jämställdhet i arbetslivet, självständigt arbete och samarbete, samt om religion på arbetsplatsen. Finlands Fackförbunds Centralorganisation och Byggindustrins centralförbund (Rakennusteollisuus RT)stödjer projektet. 

Läs mer i dagstidningen Helsingin Sanomat (endast på finska)

2008-08-27 00:00:00

MUF:s förslag på förändringar inom integrationspolitiken: Ett delat Migrationsverk och en tydligare arbetslinje

I juli presenterade Moderata ungdomsförbundet en rapport om integration under rubriken Den gode, den onde, den fule – om Migrationsverkets alla roller. Som rubriken avslöjar tar rapporten fasta på Migrationsverkets dubbla roller: som ”en pålitlig vän” som har hand om mottagandet av asylsökande och som motpart i asylprocessens domstolsförhandling. Vidare är MUF kritisk till att Migrationsverket utser den sökandes juridiska ombud.

MUF uppmanar därför regeringen att dela migrationsverket till två myndigheter - en med ansvar för asylmottagandet och en annan med ansvar för prövning. Vidare vill man att asylsökande själva ska få utse sina ombud.

MUF vänder sig även mot att så lite görs för att hjälpa de asylsökande att få tillgång till arbete. För att tydliggöra arbetslinjen föreslås därför att alla asylsökande genast ska få undantag från kravet på arbetstillstånd (AT-UND), att den organiserade sysselsättningen får en tydligare fokus på att hjälpa de asylsökande att komma i kontakt med arbetsmarknaden och att de asylsökande ska få behålla sin dagersättning om de får arbete.

Den 26 augusti presenterade representanter från moderpartiet (Tobias Billström, Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson) idéer för en ny integrationspolitik i en artikel på DN debatt. Även här är arbetslinjen i fokus, men något stöd för ett delat Migrationsverk står inte att finna.  

Läs hela rapporten på MUF:s hemsida

Läs artikel på DN debatt "Ställ tydligare krav på våra invandrare" 

2008-08-22 00:00:00

Sverige i Europa, Europa i världen - Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förändringsprocesser

Frågan om en gemensam svensk – eller europeisk – värdegrund tål att diskuteras. Vad menar man med en gemensam värdegrund?  Vad avser regeringen med sitt projekt om ”en förstärkt gemensam värdegrund i Sverige”?  Vilka är och vad vet vi om de gemensamma europeiska värdena? Vad händer när människor från skilda kulturer och religioner med olika värdeskalor möts, när kollektivism möte individualism?

NTG-asyl & integration har via bl a sin hemsida haft ambitionen att bevaka den svenska och europiska debatten och utvecklingen kring dessa frågor. Temagruppens skrift, Europeisk medborgarkunskap – för alla? är också en av de första kartläggningarna av hur frågorna behandlas och utvecklas – i Sverige och i andra medlemsstater.

Tillsammans med projektet flyktingfondsprojektet Kom In i Uppsala har temagruppen tagit initiativet till anordnandet av en större nationell konferens med rubriken Sverige i Europa, Europa i världen. Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förändringsprocesser.

Konferensen äger rum i den 1 -2 december 2008 i Uppsala nya konserthus och med stöd av Europeiska flyktingfonden, Europeiska Socialfonden och Uppsala kommun. 

Läs det preliminära programmet för konferensen

Information: info@temaasyl.se

Tel: 08 21 11 35 eller 070 226 92 29

 

Intresseanmälan till konferensen sker via e-mail till Lotta Engström Lotta.Engstrom@uppsala.se

Läs mer om det Europeiska året för interkulturell dialog 

Läs mer om regeringens projekt om en dialog för förstärkt gemensam värdegrund 

Läs mer om projektet Kom In genomfört med stöd från Europeiska flyktingfonden

 

 

2008-08-20 00:00:00

FN:s rasdiskrimineringskommitté kritisk till tyska medborgarkunskapstest

FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) kritiserar i en nyutkommen rapport om Tyskland det medborgarskapstest som tillämpas i delstaten Baden-Wuerttemberg. Testet bedöms vara diskriminerande då vissa delar riktar sig specifikt till muslimer; medborgare från de 57 medlemsstaterna i Islamiska konferensen (Organization of the Islamic Conference) måste svara på särskilda frågor då de ansöker om medborgarskap i delstaten. FN-kommittén är också kritisk till att många invandrare som sedan länge är bosatta i Tyskland saknar tyskt medborgarskap, och uppmanar landet att underlätta förfarandet för att på så vis underlätta integrationen.

Därtill uttrycker kommittén även sin oro över ett ökat antal rasistiska brott i Tyskland, bl.a. riktat mot asylsökande, och kritiserade regeringen för att inte göra tillräckligt för att förhindra dessa.

Ett landsomfattande medborgarskapstest kommer inom kort att tas i bruk i Tyskland. I detta test ska den sökande svara rätt på minst 17 av 33 flervalsfrågor om tysk historia, kultur och politik. Testet har väckt stark kritik bl.a. bland landets invandrarorganisationer som menar att det är allt för svårt, och ifrågasätter om ens tyska medborgare skulle klara det. 
 

Läs hela rapporten från CERD

Läs artikel i Deutsche Welle: "Germany Needs to Do More Against Racism, UN Body Says"

Läs mer om det planerade nationella medborgarskapstestet

2008-08-13 00:00:00

Studie om diskriminering utanför arbetslivet på grund av ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller övertygelse

Inför det nyligen presenterade förslaget till direktiv om skydd för diskriminering utanför arbetslivet på grund av ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller övertygelse lät Europeiska kommissionen utföra en extern studie. I studien, som utfördes av European Policy Evaluation Consortium (EPEC), granskas förekomsten och omfattningen av diskriminering i EU:s medlemsstater, potentiella direkta och indirekta kostnader som diskrimineringen medför, samt kostnaderna och vinster ett eventuellt utökat skydd för diskriminering skulle innebära.

Studien har nu i sin helhet publicerats på kommissionens hemsida tillsammans med annat material från den bakomliggande konsekvensanalysen; bl.a. remissvar angående det ursprungliga direktivförslaget.

Läs studien och mer information om direktivförslaget på kommissionens hemsida

2008-08-07 00:00:00

Interkulturell dialog fortsatt prioriterat av OSSE, FN och Europarådet

På det årliga högnivåmötet mellan organisationerna OSSE, FN och Europarådet meddelades att främjande av interkulturell dialog och frågor rörande kulturell mångfald är fortsatta prioriteringar i organisationernas verksamhet. I ett gemensamt utlåtande från mötet konstaterades att civila och politiska, liksom ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, samt en integrationspolitik som respekterar mångfald, utgör en nödvändig värdegrund för interkulturell dialog. Organisationerna beslutade under mötet att förstärka samarbetet och diskuterade bl.a. möjligheten till gemensamma åtgärder inom ramen för skydd av mänskliga rättigheter, utbildning och konfliktförebyggande arbete.

Läs organisationernas gemensamma uttalande från mötet

Läs om aktuella initiativ för interkulturell dialog i Europa

Ladda ned den av Tema asyl utgivna skriften Europeisk medborgarkunskap – för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa

2008-08-05 00:00:00

Genomförandet av Haagprogrammet ”relativt otillfredsställande”

Den övergripande bedömningen av Haagprogrammets  genomförande är ”relativt otillfredsställande”. Det menar kommissionen i sin årliga rapport (s.k. scoreboard) om införlivandet av Haagprogrammet och handlingsplanen för detta. Ett betydande antal av de åtgärder som ingick i handlingsplanen har avbrutits eller försenats, antingen därför att händelseutvecklingen har gjort dem överflödiga eller därför att prioriteringarna har skiftat till andra områden.

Inom CEAS – det gemensamma europeiska asylsystemet – har enligt kommissionen ”vissa framsteg” skett, men de samlade resultaten på detta område uppges ändå vara blandade. Som framgångar 2007 nämns utvärderingen av införlivandet och genomförandet av rättsakterna i den första fasen av det gemensamma asylsystemet, samt den grönbok om asylsystemets andra fas som lett fram till den nyligen placerade strategiska planen för asylpolitiken.

Vad gäller integration av tredjelandsmedborgare anges i rapporten att arbetet med att inrätta en webbplats för integrationsfrågor, som enligt planen skulle ha påbörjats 2006, har försenat och kommer nu i stället att inledas under det fjärde kvartalet 2008.

Läs kommissionens Rapport om genomförandet av Haagprogrammet 2007


Läs mer om Haagprogrammet

2008-07-17 00:00:00

Nya regler för etniska organisationer

Den 1 juli trädde en ny förordning i kraft med regler angående statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund. De tidigare reglerna ställde högre krav på att organisationernas verksamhet skulle främja integrationen i samhället, och skälet till förändringen är att regeringen vill minska styrningen av organisationernas verksamhet och därmed skapa mer likvärdiga villkor för olika typer av organisationer.

Ungdomsstyrelsen fattade samma dag - utifrån de nya reglerna - beslut om stöd till 53 etniska organisationer som totalt får 9,7 miljoner kronor. Ett villkor för att erhålla stödet är att organisationen ska ha som huvudsakligt syfte och inriktning på verksamheten att främja språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället.

Ansvaret för de etniska organisationer låg tidigare på Integrationsverket, men flyttades i samband med dess nedläggning över till Ungdomsstyrelsen.

Läs mer på Ungdomsstyrelsens hemsida om de organisationer som beviljats stöd

Läs förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Läs om s.k. Refugee and Migrant Community Organisations i Storbritannien

2008-07-11 00:00:00

Medborgarkunskap ersätter katolsk etik

Tema asyl & integration har bl a i samband med arbetet med skriften Europeisk medborgarkunskap - för alla? bevakat frågor om s k medborgarkunskap, värdegrund och interkulturell/interreligiös dialog. Till hösten 2008 lanseras också ett nytt europeiskt program för utvecklingsprojekt på detta område - Europeiska integrationsfonden. I fokus finns i synnerhet frågor om medborgarkunskap, religion, kultur och värdegemenskaper.

I Sveriges radios utmärkta program - Människor och tro - berättas hur man i Spanien vill införa ett nytt ämne - medborgarkunskap - på skolschemat.

Lyssna på SR:s program Människor och tro

 

Läs mer om och beställ skriften Europeisk medborgarkunskap - för alla?

2008-07-10 00:00:00

Ny grönbok från EU-kommissionen om hur skolan påverkas av migration

Kommissionen har nyligen antagit en s.k. grönbok för att öppna en debatt om hur man med hjälp av utbildningspolitiska åtgärder kan bemöta de utmaningar som invandring och rörlighet inom EU för med sig.

Forskning visar att många invandrarbarn i EU har större svårigheter inom utbildningen än sina jämnåriga utan invandrarbakgrund; antalet elever som lämnar skolan i förtid är större och deltagandet i högre utbildningar är lägre. I vissa länder uppnår elever med invandrarbakgrund i andra generationen dessutom sämre utbildningsmässiga resultat än första generationen, ett tecken på att de sociala skillnaderna kan bli större med tiden.

I grönboken beskrivs politiska åtgärder och strategier som kan främja utbildningsresultaten för barn med invandrarbakgrund, så som förskoleundervisning, språkundervisning, extra undervisningsstöd och interkulturell utbildning. Kommissionen tar emot remissvar på grönboken fram till den 31 december 2008, och på basen av de inkomna svaren ska kommissionen offentliggöra sina slutsatser i början av 2009. EU:s befogenheter inom utbildningsområdet är dock begränsat, och grönboken syftar inte till några bindande regler för medlemsstaterna. Däremot anser kommissionen att det är ett område där s.k. peer learning på EU-nivå kan komma att ge goda resultat, och grönboken syftar även till att undersöka hur EU i framtiden kan stödja medlemsstaterna när de utformar sin utbildningspolitik på område.

Läs mer i pressmeddelande från kommissionen

2008-07-07 00:00:00

EU-kommissionen föreslår nya initiativ mot diskriminering

I den av EU:s byrå för grundläggande rättigheter nyligen publicerade årsrapporten anges att diskriminering fortfarande är vida förekommande inom unionen, och att lagstiftningsåtgärderna fortfarande varierar stor mellan medlemsstaterna. En aktuell Eurobarometerundersökning visar att en av tre EU-medborgare har blivit vittne till diskriminering eller trakasserier och 48 procent anser att det inte görs tillräckligt för att åtgärda diskriminering.

Som en åtgärd för att handskas med detta har kommissionen lagt fram ett nytt förslag till direktiv om skydd för diskriminering utanför arbetslivet på grund av ålder, funktionshinder, sexuell läggning och religion eller övertygelse. Hittills finns redan ett omfattande EU-direktiv mot diskriminering i arbetslivet, men utanför arbetslivet har endast diskriminering på grund av kön, ras och etniskt ursprung varit förbjudet. I det nya direktivförslaget förbjuds såväl direkt och indirekt diskriminering som trakasserier och repressalier av olika slag. Förslaget välkomnas av Europaparlamentet som upprepade gånger har efterlyst ett sådant övergripande förslag. I december 2007 uppmanade även stats- och regeringscheferna medlemsstaterna att öka sina insatser mot diskriminering.

Det nya förslaget till direktiv är endast en del i ett bredare antidiskriminerings-initiativ som samtidigt antogs av kommissionen som en uppföljning till Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007. I det meddelande (Icke-diskriminering och lika möjligheter: ett nytt engagemang) som antogs i samband med detta framhåller kommissionen att ett rättsligt skydd av enskildas rättigheter måste gå hand i hand med en positiv och aktiv kampanj för ickediskriminering och lika möjligheter. I meddelandet anges de viktigaste områden där ytterligare framsteg behövs på EU-nivå och i medlemsstaterna, t.ex. bekämpning av diskriminering på flera grunder, ytterligare upplysningskampanjer, integrering av ett ickediskrimineringsperspektiv, positiv särbehandling och särskilda åtgärder samt datainsamling.

Läs pressmeddelandet om kommissionens antidiskrimineringsinitiativ

Läs förslaget till direktiv

Läs den nyligen publicerade Eurobarometerundersökningen om diskriminering i EU
Discrimination in the European Union: Perceptions, Experiences and Attitudes

2008-07-04 00:00:00

Årsrapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA – Fundamental Rights Agency) inledde sin verksamhet i mars 2007. Nyligen presenterades byråns årliga rapport, Annual Report 2008, baserad på det första verksamhetsåret. Rapporten ger en överblick över bl.a. utvecklingen av lagstiftning och andra initiativ rörande rasism och diskriminering inom olika samhällsområden, liksom förekomsten av hatbrott och påföljder för fall av diskriminering i unionens 27 medlemsstater.

Enligt byrån utmärker sig Storbritannien i fråga om effektiv lagstiftning mot etnisk diskriminering. Under 2006-2007 utfärdades där fler sanktioner än vad som gjordes i de övriga medlemsstaterna sammanlagt. I Sverige utfärdas visserligen fler straffpåföljder för rasism och diskriminering än i många andra EU-länder, men straffpåföljderna är låga och jämfört med Storbritannien trots allt väldigt få.

Sammanfattningsvis konstateras det i rapporten att det potential som finns i EU:s diskrimineringslagstiftning sällan utnyttjas fullt ut av medlemsstaterna. Tydliga bevis finns enligt byrån på att rasistiska brott och diskriminering fortsättningsvis är vitt förekommande i EU, trots alla gemenskapsinitiativ .

Läs hela rapporten

Läs mer om EU:s byrå för grundläggande rättigheter

2008-07-02 00:00:00

Kvalificerat diskussionsforum om det ”brittiska” – något för Sverige?

Den brittiska hemsidan OurKingdom är ett kvalificerat diskussionsforum om det ”brittiska” och därmed också om Storbritannien i en globaliserad, multikulturell värld. Sidan är en del av det stora och mycket välrenommerade diskussions- och debattforumet OpenDemocracy, grundat 2001 och finansierat av en rad stiftelser och privatpersoner. Projektet syftar till att ge utrymme för en fri och öppen debatt med utgångspunkterna demokrati och mänskliga rättigheter.

OurKingdom, ”ett samtal om det Förenade konungarikets framtid” (a conversation on the future of the United Kingdom), har som utgångspunkt den ”goda kris" som landet befinner sig, försakad av stark ekonomisk tillväxt, medlemskapet i Europeiska unionen, radikala reformer från Labourregeringens sida sedan 1997 (inrättandet av nationella parlament för Skottland och Wales, en stadga för mänskliga rättigheter, en självständig riksbank etc)  –  och,  inte minst landets nya position i världen och befolkningens i många stycken nya religiösa, kulturella och etniska sammansättning.

Tema asyl & integration har i en rad artiklar rapporterat om den mycket livliga och öppna debatt om bl a multikulturalism, integrationspolitik och invandring som förs i Storbritannien. OurKingdom är ett av de fora där denna debatt förs, på en kvalificerad nivå, utan hänsyn till politisk korrekthet och med deltagande av många ledande brittiska intellektuella,  politiker, författare, akademiker och journalister, men också med utrymme för en bredare allmänhet att komma till tals.

I samband med regeringens inbjudan till en dialog om en förstärkt gemensam värdegrund i Sverige finns det skäl att se på goda exempel hur dialoger – samtal – om bl a denna typ av frågor genomförs i andra medlemsstater. OurKingdom är ett sådant exempel – men också en utmaning för ett mera politiskt korrekt Sverige…

Läs mer om svenska regeringens dialog om en förstärkt gemensam värdegrund

Länk till OurKingdom

Länk till OpenDemocracy

Läs om det svenska samtalet om integrationspolitik i forskningsstudien Talking about integration. Discourses, alliances and theories on labour market integraton in Sweden
 

2008-06-23 00:00:00

Riksrevisionen uppmanar till effektutvärdering av sfi

Målet för Svenskundervisning för invandrare (sfi) är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i svenska och därigenom bland annat stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Enligt en ny granskning från Riksrevisionsverket är det dock okänt vilken effekt undervisningen har, eftersom regeringen aldrig tagit initiativ till någon effektutvärdering av sfi - trots att skolformen funnits i över 40 år.

Riksrevisionen konstaterar att det inte går att utvärdera sfi:s effekter med befintlig statistik och traditionella metoder. För att förbättra möjligheterna till effektutvärdering av verksamheten föreslås därför två åtgärder. Den ena går ut på att samla in nya statistiska uppgifter om till exempel sådant som kan tänkas påverka om en person börjar på sfi eller ej. Den andra åtgärden, som bedöms som mer tillförlitlig, är att konstruera så kallade kontrollerade experiment där deltagarna fördelas slumpvis på olika undervisnings- och organiseringsformer.

Läs eller beställ hela rapporten Svenskundervisning för invandrare (sfi). En verksamhet med okända effekter

2008-06-11 00:00:00

SCB ska analysera integrationsstatistik

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en förstudie som ska redovisa vilken statistik som finns tillgänglig inom integrationsområdet, och hur den på ett lämpligt sätt kan brytas ned geografiskt. Syftet är att analysera situationen i utanförskapsområden.

I uppdraget ingår således att analysera hur bl.a. statistik kring sysselsättning, inkomst uppdelat efter inkomstkälla, boende, utbildning, förmögenhet, flyttmönster, hälsa, delaktighet och trygghet kan användas för att belysa situationen för utrikes födda personer. I mån av möjlighet ska statistiken redovisas utifrån kön, ålder, utbildningsbakgrund samt vistelsetid och födelseregion. SCB ska dessutom utifrån sin analys ange alternativa förslag till statistik som kan bidra till att belysa integrationen av utrikes födda.

Läs mer i regeringens pressmeddelande

2008-06-09 00:00:00

Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009 förutspår ökad arbetslöshet för utomeuropeiskt födda

Under det senaste året (från andra kvartalet 2007 till första kvartalet 2008) har den relativa arbetslösheten minskat med 0,8 procentenheter för svenskfödda och med 1,3 procentenheter för utomeuropeiskt födda, jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Under första kvartalet 2008 uppgick arbetslösheten till 3,6 procent för svenskfödda jämfört med 11,9 procent för utomeuropeiskt födda. Arbetslöshets-nedgången för utomeuropeiskt födda har emellertid motverkats av en kraftig ökning av arbetskraftsutbudet. Detta beror enligt Arbetsförmedlingens nya prognos på en påtagligt ökad invandring, men också på att benägenheten att träda ut på arbetsmarknaden ökat. Detta tyder enligt prognosen på att arbetsmarknaden har förbättrats markant för utomeuropeiskt födda.

Sysselsättningsuppgången har varit kraftigast bland personer födda utanför Europa. Utrikes födda står hittills för cirka 30 procent av sysselsättningsökningen i landet, vilket är betydligt mera än deras andel av den arbetsföra befolkningen (15 procent). Det är också en betydligt högre andel än i föregående konjunkturuppgång. Arbetsförmedlingen räknar därför med att de utlandsföddas andel av de tillkommande jobben ökar ytterligare, från 33 procent 2007 till cirka 50 procent 2008.

Prognosen förutspår att ökningen av arbetskraftutbudet blir närmare 40 000 personer 2008, men att uppgången stannar vid knappt 10 000 personer 2009. Den demografiska effekten kommer dock att ge ett litet tillskott till arbetskraften, eftersom befolkningen fortsätter att öka främst i grupper som har ett lågt arbetskraftsdeltagande. Det gäller dels utlandsfödda som är nyanlända, dels unga i åldern 20-24 år.

Att många utomeuropeiskt födda är på väg in på arbetsmarknaden föranleder därför Arbetsförmedlingen - trots den positiva utvecklingen - att förutspå att arbetslösheten för utomeuropeiskt födda kommer att öka de kommande åren. Medan arbetslösheten bland svenskfödda och europeiskt födda fortsätter att sjunka, har situationen för utomeuropeiskt födda stagnerat. I april 2008 syntes till och med en ökad arbetslöshet bland utomeuropeiskt födda, och den utvecklingen bedöms fortsätta och förstärkas under 2008 och 2009. 

Läs mer om och ladda ner prognosen på Arbetsförmedlingens hemsida

2008-06-03 00:00:00

Statlig utredning om nyanländas etablering presenterad

Den 2 juni presenterade utredaren Monica Werenfels-Röttorp betänkandet "Egenansvar med professionellt stöd" för integrationsminister Nyamko Sabuni. Werenfels-Röttorp har inom ramen för sitt uppdrag sett över ansvar, utformning och finansiering av flyktingmottagande samt andra insatser för nyanlända och deras anhöriga.

I utredningen föreslås bl.a. att staten ska ta över huvudansvaret för introduktionen för att få ett enhetligt system med samma regler över hela landet. Som utredningens rubrik tyder på, föreslås fokus ligga på den nyanländas ansvar för försörjning och utveckling. Förslaget öppnar även för nya aktörer inom introduktionen, i och med att den nyanlända ska få välja en så kallad lots, ett ”oberoende konkurrensutsatt företag” som för prestationsbaserad ersättning ska stötta individen i introduktionsarbetet. Vidare föreslås samhällskunskap införas som en obligatorisk del i introduktionen.

Läs mer på regeringens hemsida

Länk till hela betänkandet ”Egenansvar med professionellt stöd”

 

2008-05-28 00:00:00

EU:s byrå för grundläggande rättigheter lyfter året för interkulturell dialog

Det senaste numret av Equal Voices, ett nyhetsmagasin från EU:s byrå för grundläggande rättigheter, handlar om interkulturell dialog. Med utgångspunkt ur det Europeiska året för interkulturell dialog presenteras olika perspektiv på ämnet. Numret innehåller bl.a intervjuer med Ján Figel, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur och ungdomsfrågor, och författaren Paulo Coelho som fungerar som ambassadör för temaåret. Interreligiös dialog och kulturell mångfald i media är andra ämnen som berörs. En artikel är ägnad Europarådets nyutkomna vitbok om interkulturell dialog, en annan the Rainbow Platform, ett forum för interkulturell dialog för civilsamhället, som i dagarna publicerar en rapport om hur interkulturell dialog kan omsättas i praktiken.

Den nyutsedde chefen för byrån, danske Morten Kjaerum, poängterar i en intervju att grundläggande rättigheter och interkulturell dialog är nära sammanflätade; Interkulturell dialog måste grunda sig på respekt för mångfald, men samtidigt får denna respekt inte användas som en ursäkt för att förringa mänskliga rättigheter.  

Läs nummer 23 av Equal Voices

Läs mer om EU:s byrå för grundläggande rättigheter

Läs mer om Året för interkulturell dialog

2008-05-27 00:00:00

Ny rapport belyser arbetsgivarens roll i integrationen av migrantarbetare

Att det är arbetsgivare som tjänar mest på arbetskraftsinvandring är föga omtvistat. I forskningsrapporten Making migration work: the role of employers in migrant integration, är det också utgångspunkten för en diskussion om arbetsgivarnas roll i integrationen av migrantarbetare. I rapporten, som är framtagen av European Policy Centre med stöd av bl a EU-kommissionen, påpekas vikten av att arbetsgivare tar sin del av ansvaret över integrationen, för att underlätta för den liberala ekonomiska migrationspolitiken som förespråkas av näringslivet. Arbete är en viktig del i integrationen, men kan inte ensamt säkerställa en lyckad integration.

I rapporten presenteras flera arbetsgivare som inser vikten av investera i integration, men man påpekar också att många saknar nödvändig kompetens och resurser för att konkret hantera frågan. I rapporten redovisas rekommendationer och verktyg som kan användas av såväl policy-makers som arbetsgivare för att underlätta integrationen av migrantarbetare. I huvudsak handlar det om övergripande frågor som icke-diskriminering i arbetslivet, behovet av information om arbetslivet i värdlandet, men också hur arbetsgivare kan bidra till att motverkam negativa attityder till invandring i den offentliga debatten. 

Läs rapporten Making migration work: the role of employers in migrant integration

2008-05-26 00:00:00

Nya tag för urbant utvecklingsarbete

Regeringen beslutade i dagarna om en förordning om urbant utvecklingsarbete. Syftet är att ge en struktur för att samordna utvecklingsinsatser mellan stat och kommun i stadsdelar med utbrett utanförskap. Genom samverkan mellan olika aktörer är tanken att utanförskapet ska minska lokalt.

Förordningen pekar även ut vilka frågor som ska vara i fokus i statens och kommunernas arbete med urban utveckling, och förtydligar vilket ansvar som stat respektive kommun har för olika frågor i detta arbete.

Polismyndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får genom förordningen uppdraget att ingå i lokala partnerskap för urbant utvecklingsarbete med kommuner som tecknat s.k. lokala utvecklingsavtal. Det ska också finnas möjligheter för aktörer från den privata och ideella sektorn att samverka med stat och kommun genom så kallade lokala partnerskap.

Uppdraget gäller till och med 2010 och ska utföras inom ramen för ordinarie resurser och verksamhet. I övrigt sker en stor del av insatserna för urban utveckling även inom ramen för EU:s strukturfonder; Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

Läs mer på regeringens hemsida

Läs mer om strukturfondsarbetet och urban utveckling

2008-05-23 00:00:00

Europarådet lanserade vitbok om interkulturell dialog

Den 7 maj, samma dag som Sverige tog över  ordförandeskapet för Europarådet lanserade utrikesministrarna för rådets 47 medlemsstater en s.k. vitbok om interkulturell dialog: ”Living Together As Equals in Dignity”. Vitboken kommer att ligga till grund för Europarådets framtida arbete med interkulturell dialog, ett arbete som syftar till att bygga ett mer humant och socialt inkluderande Europa, där man på bästa sätt tar till vara mångfalden. Förutom Europarådet ska även beslutsfattare och praktiker på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med interkulturell dialog ha hjälp av vitboken i sitt arbete.

Ladda ned White Paper on Intercultural Dialogue “Living Together As Equals in Dignity”

Läs mer på Europarådets hemsida för interkulturell dialog

2008-05-22 00:00:00

Europaparlamentet stöder förslag till omfattande diskrimineringslagstiftning

I juni 2008 ska EU-kommissionen enligt planerna lägga fram ett förslag om en ny gemensam antidiskrimineringslagstiftning. Syftet var ursprungligen att komplettera den nuvarande lagstiftningen om diskriminering till att omfatta samtliga diskrimineringsgrunder som nämns i Amsterdamfördraget, och att förbudet skulle gälla på alla samhällsområden. Frågan visade sig dock vara kontroversiell och flera medlemsstater har motsatt sig vissa diskrminieringsgrunder. Detta har bl.a. fått kommissionen att backa och istället rikta in sig på att ta fram ett direktiv som endast skyddar funktionshinder. För grunderna sexuell läggning, ålder och religion har kommissionen meddelat att man endast ska utarbeta rekommendationer.

I en omröstning den 20 maj antog Europaparlamentet en resolution där ledamöterna påminner kommissionen om dess åtagande att lägga fram ett direktivförslag som ska omfatta alla former av diskriminering: vare sig det handlar om diskriminering på grund av funktionshinder, ålder, religion, trostillhörighet eller sexuell läggning.

Organisationerna ENAR (European Network Against Racism), ILGA (International Lesbian and Gay Association) och Amnesty International välkomnade parlamentetes resolution i ett gemensamt pressmeddelande. En represenatnt för ILGA uttrycker i pressmeddelandet sin tacksamhet för att parlamentet visar sitt stöd för ”icke-förhandlingsbar jämlikhet” genom att sätta stopp för vad de kallar ”den rådande hierarkiseringen av rättigheter och skydd”.

Läs parlamentets resolution av den 20 maj 2008 om framsteg som gjorts i EU när det gäller lika möjligheter och icke-diskriminering

Läs pressmeddelande från parlamentet

Läs pressmeddelandet från ENAR, ILGA och Amnesty

Läs mer om EU:s antidiskrimineringslagstiftning

2008-05-20 00:00:00

Brysseldebatt om interreligiös dialog

I den tredje av de sju offentliga debatter som anordnas i Bryssel som en del av det europeiska året för interkulturell dialog stod religion i fokus. Debatten “New horizons: active citizenship to bridge inter-religious divides” anordnades av kommissionen i samarbete med tankesmedjan European Policy Centre.

Ján Figel’, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur och ungdomsfrågor, påpekade i sitt anförande under debatten att interreligiös dialog behövs som ett bestående inslag i unionens verksamhet och politik. För kommissionens del lyftes engagemanget i religiösa frågor upp bland annat i samband med arbetet mot att motverka vad som kallas "fanatiska" eller extrema rörelser. Utbildning och verksamhet som främjar ett aktivt samhällsdeltagande är av stor vikt i att bygga ett framgångsrikt europeiskt multikulturellt och multireligiöst samhälle.

Under debatten betonades även vikten av att en dialog åtföljs av ett konkret samarbete, av tolerans och ömsesidig respekt. Likaså diskuterades nödvändigheten av att interreligiös dialog inte avgränsas till dialog på hög politisk nivå, utan att framförallt barn och ungdomar bör involveras, då dessa växer upp i ett allt mer multikulturellt och religiös samhälle.  

Nästa debatt inom ramen för året för interkulturell dialog äger rum den 4 juni, och kommer att handla om interkulturella relationer på arbetsplatsen.

Läs mer på hemsidan för det europeiska året för interkulturell dialog, där man även kan ta del av det diskussionsforum som åtföljer debatterna

2008-05-15 00:00:00

Nytt europeiskt initiativ för att omsätta interkulturell dialog i praktiken

Sedan oktober 2006 fungerar "the Rainbow Platform" som ett forum för interkulturell dialog för civilsamhället. Över 200 organisationer med diverse inriktningar använder plattformen för att på olika sätt dela med sig av erfarenheter kring interkulturell dialog.

Plattformen initierades 2006 av European Forum for the Arts and Heritage (som nyligen bytt namn till Culture Action Europe) och European Cultural Foundation. Syftet är att koppla samman kulturell mångfald inom konst och kultur med organisationer som arbetar med relaterade frågor på ett socialt plan, t.ex. livslångt lärande, antirasism, minoriteters rättigheter och interreligiös dialog. Plattformen är även involverad i det pågående Europeiska året för interkulturell dialog. I samband med lanseringen av året presenterades bl.a. en av plattformen framtagen rapport (Rainbow Paper I): “Practice Makes Perfect. A Learning Framework for Intercultural Dialogue”.

Nu är en uppföljande rapport (Rainbow Paper II) under utarbetning, denna gång med fokus på konkreta rekommendationer för civilsamhället respektive EU-institutioner om hur interkulturell dialog kan omsättas i praktiken. Fram till den 16 maj har alla intressenter möjlighet att bidra till utformandet av rapporten genom en Internetbaserad konsultationsprocess. Tanken är att rapporten ska innehålla ett gemensamt ställningstagande som olika frivilligorganisationer kan ställa sig bakom. Avsikten är, förutom att bidra till konkretisering och praktisk omsättning av interkulturell dialog, även att öka legitimiteten för det Europeiska året för interkulturell dialog. Den 4 juni kommer the Rainbow Platform även att hålla en plenarsession i Bryssel där rapporten presenteras.

Läs utkastet till rapporten och bidra i konsultationsprocessen

Läs plattformens första rappport (Rainbow Paper I) “Practice Makes Perfect. A Learning Framework for Intercultural Dialogue”

2008-05-12 00:00:00

Ny statistik från Skolverket om deltagare och studieresultat i sfi

Skolverket har nyligen presenterat en promemoria med statistik för svenskundervisning för invandrare (sfi). Läsåret 2006/07 var det totala elevantalet i sfi rekordhögt - drygt 65 000 elever. Ungefär 34 000 (det högsta antalet sedan läsåret 1993/94) var nybörjare medan övriga elever hade påbörjat sfi-undervisningen tidigare läsår. Av samtliga sfi-elever 2006/07 var 28,6 procent flyktingar, som här definieras som de personer inom ramen för flyktingmottagandet som kommunen har rätt att erhålla statlig ersättning för. Medianåldern bland eleverna var 32 år.

Studieresultaten är i stort på samma nivå som förra året. Av nybörjarna läsåret 2004/05 hade 62 procent fått godkänt på någon kurs, oavsett studieväg, t.o.m. läsåret 2006/07. Drygt hälften av dem som hade fått godkänt på någon kurs hade fått godkänt på den högsta nivån (dvs. studieväg 3, kurs D).

Intet oväntat konstateras i rapporten att sambandet mellan utbildningsbakgrund och resultat i sfi är starkt. Studieresultaten varierar även mellan olika åldersgrupper och språkgrupper. Andelen godkända varierar dessutom stort mellan olika kommuner, och orsakerna till detta kan inte alltid hittas i elevernas bakgrund. T.ex. i Borlänge och Karlskrona har nästan hälften av eleverna mindre än 6 års skolbakgrund, men trots detta uppnår omkring 50 procent godkänt inom tre år. I Jönköping och Helsingborg är förutsättningarna bättre, men mindre än 20 procent blir godkända inom samma tidsperiod i dessa kommuner.

Läs hela promemorian "Elever och studieresultat i sfi läsåret 2006/07" samt se tabeller på Skolverkets hemsida

Läs om "sfi-lyftet", ett antal åtgärder som regeringen presenterade i februari 2008 för att förbättra svenskundervisningen för invandrare

Läs om Skolverkets årliga lägesbedömning från november 2007

Läs om Skolverkets promemoria för läsåret 2005/06

2008-05-09 00:00:00

Gnosjö bäst på integration enligt rankning av tidningen Fokus

För andra året i rad har veckomagasinet Fokus rankat Sveriges kommuner utifrån hur bra de är på integration. Precis som i fjol är en liten småländsk glesbygdskommun i topp. Men förra årets vinnare Värnamo (i år sjätte på listan) har fått ge plats för grannkommunen Gnosjö. Som tvåa och trea ligger de betydligt större kommunerna Botkyrka och Södertälje.

Rankningen bygger på en rangordning i olika kategorier som andel utrikes födda, antal mottagna flyktingar samt sysselsättningsgrad och ohälsotal bland utrikes födda. Gnosjö är den kommun som har högst sysselsättningsgrad bland utrikes födda, 62 procent (genomsnittet ligger på 42,7 procent) och enligt Fokus är det även jobben som genomsyrar kommunens integrationspolitik. Lika viktigt är förhållningssättet gentemot de nyanlända, vilka ses som en förutsättning för tillväxt och välstånd. Gnosjö har under de senaste åren haft en stor nettoutflyttning, och med en total arbetslöshet på endast en procent i kommunen är invandrare ett välkommet tillskott. Som det största integrationsproblemet i kommunen anges att de nyanlända inte hinner gå klart SFI (svenska för invandrare) innan de lockas av erbjudanden om arbete.

Läs om vinnarkommunernas integrationsmodeller och se rankningen över alla 290 kommuner i senaste numret av Fokus 

2008-05-05 00:00:00

Delta i utformningen av EU:s nya integrationsportal!

Haagprogrammet och Europeiska kommissionens ”Agenda för integration” fastslog att det inom ramen för EU:s integrationspolitik skulle upprättas en gemensam europeisk hemsida om integrationsfrågor, EWSI (European Web Site on Integration). Hemsidan kommer att lanseras hösten 2008, och som bäst pågår insamlandet av material till hemsidan.

EWSI har som syfte att fungera som en EU-omfattande plattform för samarbete kring integrationsfrågor, genom utbyte av policy och praxis. EWSI ska framförallt fungera som:

- en databas för dokument, information om finansiering, nyheter och aktuella händelser relaterade till integration
- en dokumentbank med fallstudier av "best practice" inom integration
- en plattform för utbyte av information och nätverksbyggande mellan olika aktörer med hjälp av en elektronisk katalog med kontaktuppgifter

Alla intresserade har nu möjlighet att delta i uppbyggnaden av hemsidan genom att bidra med material, som t.ex. rapporter, utvärderingar och goda projekterfarenheter.

Ladda ned broschyr om EWSI

Läs mer om hur man kan bidra med material till hemsidan

2008-04-29 00:00:00

Diskussion i Bryssel om civilsamhällets roll i integrationen av tredjelandsmedborgare

I kommissionens meddelande ”En gemensam agenda för integration – En ram för integration av tredjelandsmedborgare inom Europeiska unionen” från 2005 aviseras inrättandet av ett s.k. Europeiskt integrationsforum som skulle sammanträda minst två gånger per år. Ett sådant forum ska samla aktörer som är verksamma på integrationsområdet på EU-nivå, t.ex. EU-täckande paraplyorganisationer med medlemmar i flera medlemsstater. Forumet skulle enligt meddelandet vara nära kopplat till de nationella kontaktpunkterna och fungera rådgivande, göra expertutlåtanden och utfärda rekommendationer som läggs ut på EU:s webbsida om integration.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har från kommissionen fått uppdraget att utarbeta ett yttrande om civilsamhällets roll i integration av tredjelandsmedborgare. Ett utkast till detta yttrande presenteras den 29-30 april i Bryssel, på ett förberedande möte inför det europeiska integrationsforat, dit olika nationella, regionala och lokala aktörer inbjudits för att delge sin syn på ämnet.


Läs Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs utkast till yttrande ”Elements for the structure, organisation and functioning of a platform for the greater involvement of civil society in the EU-level promotion of policies for the integration of third-country nationals”

Läs mer om mötet i Bryssel den 29-30 april

2008-04-25 00:00:00

Positiv utveckling på arbetsmarknaden för utomlands födda

Enligt SCB:s månatliga arbetskraftsundersökning ökade antalet sysselsatta med 110 000 personer, eller 2,5 procent, under mars 2008 jämfört med mars 2007. Ökningen har skett bland de fast anställda, framförallt inom den privata sektorn. De branscher som ökade var företagstjänster (inkl. finansiell verksamhet) och byggverksamhet.

Ökningen av antalet sysselsatta män och kvinnor var jämnt fördelad, och cirka hälften av ökningen av antalet sysselsatta ligger bland de utrikes födda. Arbetslösheten var dock fortfarande högre bland utrikes födda, 11,8 procent, jämfört med inrikes födda vars arbetslöshet var 5,4 procent.

Till SCB:s arbetskraftsundersökning, mars 2008

2008-04-17 00:00:00

Ingen ny integrationsstrategi i vårbudgeten

Den av regeringen aviserade nya samlade integrationsstrategin, som tidigare utlovats i samband med vårbudgeten, kommer att presenteras först i höst. Det framgår av regeringens vårbudget som även i övrigt innehåller få reformer eller nyheter som på något sätt berör integrationspolitiken eller insatser för ett förbättrat mottagande och introduktion av asylsökande och nyanlända invandrare.

Regeringen hänvisar i budgeten i stället till de generella åtgärder som vidtagits/vidtas för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och till vad som kommer att föreslås i budgetpropositionen hösten 2008:

• Åtgärder för att öka drivkrafterna till arbete
• Satsningar för att förbättra infrastrukturen.
• Bättre förutsättningar för högkvalitativ forskning.
• Bättre villkor för företagande och konkurrens.
• Stärkta kunskaper i skola och förskola.
• Förbättrad integration av utrikes födda.

Starka offentliga finanser ger dessutom möjligheter till ytterligare förbättringar av välfärden:

• De ekonomiska villkoren för de sämst ställda pensionärerna ska förbättras.
• Den psykiatriska vården ska förstärkas.
• Förutsättningarna för ett effektivt rättsväsende ska förbättras.

Läs hela propositionen

2008-04-16 00:00:00

Politiska ungdomsförbund engagerar sig för integration

Moderata ungdomsförbundet (MUF) har lanserat en vårkampanj om integration. Kampanjen, som går under namnet Jag älskar Sverige, presenteras med orden ”Vi älskar Sverige så mycket att vi vill dela det med alla. Men det är en hel del saker som inte fungerar i Sverige och vi tror inte att vi har alla lösningar. Därför ska vi nu ut och prata integrationspolitik över hela Sverige.”

”Våga ställa krav”, ”Låt alla människor lyckas” och ”Bekämpa rasism” är kampanjens ledord, som liksom regeringsalliansen tar fast på en arbetslinje.

Samtidigt går Liberala Ungdomsförbundet ut med en uppmaning om att förbjuda ”dyra och onödiga integrationsprojekt”. Förbundet ifrågasätter de miljoner kronor som kommuner varje år lägger på påkostade integrationsprojekt – projekt som ofta är tidsbegränsade och avslutas utan någon utvärdering. Även här förespråkas en stark arbetslinje; ”Jag vill hellre se att våra skattepengar går till skola och arbete, områden där integration bevisligen sker”, säger förbundets ledamot Alma Tabak.

Läs mer om MUF:s kampanj

Läs liberala ungdomsförbundets uppmaning

2008-04-14 00:00:00

Nya regler för instegsjobben

Regeringen har nyligen fattat beslut om förändringar gällande instegsjobben, dvs. den  subventionerade anställning inom privat eller offentlig sektor som en nyanländ invandrare kan få under tiden han eller hon läser svenska för invandrare, sfi. Anställningen ska förutom att vara kopplad till deltagande i sfi, eller uppnådda resultat inom denna, även innehålla ”tydliga handledande inslag”. Syftet med förändringarna, som träder i kraft den 1 juni 2008, är att fler personer ska kunna ta del av instegsjobben. I januari 2008 uppgick antalet förmedlade instegsjobb endast till 435 sedan systemet infördes den 1 juli förra året.

Förändringarna innebär att den tidsram inom vilken en person kan få ett instegsjobb förlängs till 36 månader från det att uppehållstillstånd beviljats (istället för tidigare 18 månader) och stödet förlängs till längst 24 månader. Hittills har subventionen för offentliga arbetsgivare uppgått till 50 procent av lönekostnaden, men ersättningen höjs nu till 75 procent för både privata och offentliga arbetsgivare.

Målet med instegsjobb är att nyanlända invandrare snabbare ska få jobb och etablera sig på arbetsmarknaden genom att incitamenten stärks för arbetsgivare att anställa, för kommuner att tidigt erbjuda effektiv undervisning i svenska för invandrare (sfi) och för individen att parallellt med sfi-studierna söka sig ut på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande från regeringen

Läs Fredrik Reinfeldt, Sven Otto Littorin och Nyamko Sabunis debattartikel i DN (januari 2008)

2008-04-10 00:00:00

Dansk demokratikanon under debatt

Danska regeringens initiativ från förra året – att stärka medborgarnas kunskaper om grunderna och principerna för frihet och demokrati – har nu burit frukt i en samlad s k demokratikanon, dvs en skrift där man redovisar ett antal centrala händelser, filosofiska idéer och politiska texter som alla haft betydelse för utvecklingen av den danska demokratin. Skriften distribueras till samtliga danska skolor, bibliotek och olika kommunala inrättningar och kan också laddas ner på danska regeringens hemsida. Bland de 35 s k ”kanonpunkterna” (händelser, filosofer, politiska dokument etc) som redovisas märks bl a Magna Charta, Spinoza, franska revolutionen, Grundloven, arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, Alf Ross (dansk statsvetare och rättsfilosofen som bl a skrivit den klassiska  ”Varför demokrati”), Europarådet, murens fall och EU:s grundfördrag.

Sedan tidigare har Danmark en s k kulturkanon, dvs en lista över litterära och konstnärliga verk inom kulturfälten arkitektur, bildkonst, konsthantverk och design, film, litteratur, musik  (seriös och populärmusik), scenkonst och barnkultur. De aktuella verken skall utgöra ett representativt urval av det danska kulturarvet. Sedan 2002 har också t ex Tyskland en litterär kanon, sammanställd i fem band (24 908 sidor) av den tyska kritikern Marcel Reich-Ranicki.

Läs den danska demokratikanon

Läs svensk debatt om demokratikanon

Läs om den danska kulturkanon

Läs svensk debatt om dansk kulturkanon 

Läs om den tyska litterära kanon

2008-04-08 00:00:00

Centerpartiet presenterar integrationspolitiskt förslag

I rapporten ”Från flykting till medborgare –Integration, ett gemensamt ansvar” ger centerpartiet en rad förslag på hur partiet vill att integrationspolitiken ska se ut i framtiden. Bland förslagen samsas mindre nydanande förslag som sfi-undervisning kombinerad med praktik eller yrkesutbildning och förbättrad samordning, med nyare angreppssätt.

Centerpartiet betonar vikten av det civila samhället, och vill undersöka möjligheten för en ”integrationspeng” som skulle ge den nyanlände möjlighet att välja vem som ska organisera och utföra delar av kommunens introduktionsprogram, språkutbildning och arbetspraktik. Här står Kanada som förebild – ”ett samhälle med ett starkt och levande civilsamhälle med stort volontärsengagemang”. En koppling görs till det av regeringen nyligen presenterade förslaget till överenskommelse om dialog med idéburna organisationer inom det sociala området. Centerpartiet förespråkar en motsvarande överenskommelse om dialog inom integrationsområdet.

Istället för en passiviserande introduktion med försörjningsstöd föreslås en ”introduktionsanställning”. Detta skulle bestå i ett ömsesidigt kontrakt som ställer krav både på kommunen och den nyanlände. Efter fördjupad validering skulle varje anställd matchas mot ett arbete som stämmer överens med vederbörandes yrkesbakgrund och intressen. Introduktionsanställningen skulle innebära att den nyanlände inlemmas i trygghetssystemen och under samma villkor som andra anställningar.
  
Centerpartiet utgår ifrån att integrationen ska inledas redan under asyltiden. Man bör underlätta för asylsökande att arbeta, och för att undvika trångboddhet och att flyktingmottagandet koncentreras till segregerade bostadsområden föreslår Centerpartiet att Arbetsförmedlingen i samverkan med länsstyrelsen ska kartlägga arbets- och boendesituationen i olika regioner. Denna statistik ska delges asylsökande i ett tidigt skede och finnas lättillgänglig så att asylsökande har möjlighet att välja bostadsort utifrån andra kriterier än att man flyttar i närheten till personer man känner sedan tidigare.

Läs hela förslaget

2008-03-31 00:00:00

Högre risk för fattigdom för barn till personer födda utomlands

Enligt en nyligen publicerad rapport från Rädda Barnen uppges hälften av alla barn i Sverige med utländska föräldrar vara fattig. Skillnaden i uppväxtvillkor är stor och växer mellan barn i familjer med svensk och utländsk bakgrund.

För barn i familjer där minst en förälder har utländsk bakgrund har situationen försämrats sedan början av 90-talet. År 1991 levde 29,9 procent av dessa familjer under fattigdomsgränsen. Idag är siffran 31,5 procent. För barn som växer upp med två föräldrar med svensk bakgrund har de ekonomiska förutsättningarna däremot blivit betydligt bättre jämfört med 90-talet. Även barn till ensamstående, en annan grupp som i hög grad utsätts för fattigdom, har fått det något bättre.

I den av EU-kommissionen utgivna rapporten ”Child Poverty and Well-Being in the EU” framgår att situationen ter sig likadan i hela EU: 40 procent av barnen med föräldrar födda utanför EU är i riskzonen för fattigdom, medan samma andel för barn till föräldrar födda i landet de bor i är under 20 procent.

EU-rapporten visar att barnfattigdom tydligt korrelerar med arbetslöshet, och den relativt sett höga arbetslösheten bland personer födda utanför EU är en betydande orsak till den höga risken för fattigdom för deras barn.

Läs Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2007

Läs kommissionens rapport Child Poverty and Well-Being in the EU

2008-03-28 00:00:00

Fortsatt högre arbetslöshet bland invandrare trots små förbättringar

Situationen för invandrare på arbetsmarknaden har förbättrats, anger Socialstyrelsen i rapporten ”Folkhälsa och sociala förhållanden”. Men jämfört med personer födda i Sverige är skillnaden fortsatt stor: arbetslösheten är 2,5 gånger högre bland invandrare än bland infödda svenskar.

I rapporten framgår att föräldrarnas födelseland har märkbar betydelse för en persons etablering på arbetsmarknaden. För personer födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar är situationen på arbetsmarknaden betydligt bättre än för utlandsfödda, men inte lika bra som för dem vars föräldrar är födda i Sverige. Det har också betydelse om båda eller bara den ena av föräldrarna är född utomlands. De vars båda föräldrar är födda i Sverige har ett relativt arbetslöshetstal som är omkring 2 procentenheter lägre än de vars ena förälder är född utomlands, och omkring 4 procentenheter lägre än de vars båda föräldrar är utlandsfödda.

Läs mer om rapporten Folkhälsa och sociala förhållanden, lägesrapport 2007

2008-03-28 00:00:00

Fortsatt högre arbetslöshet bland invandrare trots små förbättringar

Situationen för invandrare på arbetsmarknaden har förbättrats, anger Socialstyrelsen i rapporten ”Folkhälsa och sociala förhållanden”. Men jämfört med personer födda i Sverige är skillnaden fortsatt stor: arbetslösheten är 2,5 gånger så hög bland invandrare som bland infödda svenskar.

I rapporten framgår att föräldrarnas födelseland har märkbar betydelse för en persons etablering på arbetsmarknaden. För personer födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar är situationen på arbetsmarknaden betydligt bättre än för utlandsfödda, men inte lika bra som för dem vars föräldrar är födda i Sverige. Det har också betydelse om båda eller bara den ena av föräldrarna är född utomlands. De vars båda föräldrar är födda i Sverige har ett relativt arbetslöshetstal som är omkring 2 procentenheter lägre än de vars ena förälder är född utomlands, och omkring 4 procentenheter lägre än de vars båda föräldrar är det.

Läs mer om rapporten Folkhälsa och sociala förhållanden, lägesrapport 2007

2008-03-27 00:00:00

HomO lanserar handbok för kommunanställda inom introduktionen av nyanlända

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) har nyligen utkommit med en webbaserad handbok för kommunanställda. Handboken är avsedd att ge kommunanställda i olika sektorer både grundläggande kunskaper och möjlighet till reflektion över egna erfarenheter och värderingar. En del av handboken vänder sig till personer som arbetar med nyanlända invandrare och flyktingar. 

Att informera om rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning handlar både om att se till att de som ansvarar för introduktionen i en kommun får kunskaper och att den som kommer som nyanländ informeras om mänskliga rättigheter och skydd mot diskriminering i Sverige, skriver HomO. I handboken framgår att heteronormen ger upphov till en motstridig bild för dem som är nyanlända i bemötandet inom introduktionen. Å ena sidan förklaras att Sverige är ett land där alla – oavsett sexuell läggning – har lika rättigheter och skyldigheter. Å andra sidan osynliggörs homo- och bisexualitet i den information och de läromedel som erbjuds.

Handboken innehåller en blandning av grundläggande fakta och texter som ger möjlighet till reflektion över egna erfarenheter och värderingar. Därtill finns länkar till relevanta rapporter och användbart material, bl.a. "Samspelet", ett material från RFSL om praktiskt bemötande och strategier för att ta upp frågan om sexuell läggning med nyanlända - även om man tycker det är obekvämt att tala om frågorna.

Länk till handboken "HomO:s KommunWebb"

2008-03-27 00:00:00

HomO lanserar handbok för kommunanställda inom introduktionen av nyanlända

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) har nyligen utkommit med en webbaserad handbok för kommunanställda. Handboken är avsedd att ge kommunanställda i olika sektorer både grundläggande kunskaper och möjlighet till reflektion över egna erfarenheter och värderingar. En del av handboken vänder sig till personer som arbetar med nyanlända invandrare och flyktingar. 

Att informera om rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning handlar både om att se till att de som ansvarar för introduktionen i en kommun får kunskaper och att den som kommer som nyanländ informeras om mänskliga rättigheter och skydd mot diskriminering i Sverige, skriver HomO. I handboken framgår att heteronormen ger upphov till en motstridig bild för dem som är nyanlända i bemötandet inom introduktionen. Å ena sidan förklaras att Sverige är ett land där alla – oavsett sexuell läggning – har lika rättigheter och skyldigheter. Å andra sidan osynliggörs homo- och bisexualitet i den information och de läromedel som erbjuds.

Handboken innehåller en blandning av grundläggande fakta och texter som ger möjlighet till reflektion över egna erfarenheter och värderingar. Därtill finns länkar till relevanta rapporter och användbart material, bl.a. "Samspelet", ett material från RFSL om praktiskt bemötande och strategier för att ta upp frågan om sexuell läggning med nyanlända - även om man tycker det är obekvämt att tala om frågorna.

Länk till handboken "HomO:s KommunWebb"

2008-03-26 00:00:00

”Mot en nationell struktur” - Valideringsdelegationens slutrapport

Den 2004 tillsatta och i december 2007 avvecklade Valideringsdelegationen publicerade i mitten av januari sin slutrapport. Delegationens övergripande mål var att organisera och genomföra utvecklingsarbete i syfte att höja kvaliteten och öka likvärdigheten vid validering av vuxnas kompetens och kunskaper. Slutrapporten beskriver bl.a. vilka sorters insatser som genomförts och vilka förslag delegationen lämnar kring en fortsatt utveckling inom valideringsområdet.

Andelen personer som får sin utländska utbildning värderad är enligt delegationen låg - endast 24 procent av personer med högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning får sin utbildning värderad ett år efter att de folkbokförts i Sverige. För att effektivisera bedömningsprocessen föreslås därför inrättandet av en gemensam ingång dit alla med utländsk utbildning vänder sig. I organisationen, där Högskoleverket föreslås ha en samordnande funktion, ska också VHS, den planerade yrkeshögskolan, vägledare samt ett nätverk av ämnessakkunniga på olika utbildningsnivåer ingå.

I rapporten betonas också vikten av att så tidigt som möjligt värdera en inflyttad persons utbildning och yrkesverksamhet. Migrationsverket bör enligt delegationen därför ges i uppdrag att fråga samtliga asylsökande om utbildning och yrkeserfarenhet inom en månad efter att de kommit till en mottagningsenhet, och ge stöd och lotsa personerna ifråga till bedömningsorganisationen.

Valideringsdelegationens slutrapport kan laddas ned eller beställas från Myndigheten för skolutvecklings hemsida

Läs tidigare artikel på Tema asyl om Valideringsdelegationens delrapport

Bland NTG-asyl & integrations förslag till nationell politik ingår bl.a. utveckling av metoder och koncept för att asylsökande ska kunna erbjudas yrkeskartläggning inom ramen för den ordinarie mottagandeverksamheten. Sådan metodutveckling genomfördes bl.a. inom Equal-projektet "Meritportfölj för asylsökande och nyanlända" som nyligen publicerade sin slutrapport. Läs slutrapporten här 

2008-03-18 00:00:00

Vad kan förklaras med kultur? SR:s program Filosofiska rummet om hederskulturer och svensk konflikträdsla

När Pernilla Ouis, Mellanösternkännare och lektor och forskare vid Malmö högskola, skrev en forskningsrapport om hedersvåld censurerades den av Rädda barnen. Ouis hävdade i sin rapport att i de tre länder i Mellanöstern som hon studerat, förekom ett hedersbegrepp som ingick i en vidare samhällelig kontext av värderingar, sedvänjor, familjemönster och sociala relationer – dvs i en (heders-)kultur. Andra forskare och debattörer hävdar att kulturella förklaringar till individers beteenden snarast är ett uttryck för en form av rasifiering, dvs att man från majoritetssamhällets sida åsätter en viss etnisk grupp vissa ”kulturella” eller rasegenskaper som leder till en hierarkisk ordning i maktpositioner och levnadsvillkor i samhället.

I SR:s program Filosofiska rummet diskuterade Pernilla Ouis med Rakel Chukri, kulturdebattör och kulturjournalist på Sydsvenska Dagbladet och Per Bauhn, filosofiprofessor vid Högskolan i Kalmar frågor om kultur, etnicitet och mänskligt handlande. En synnerligen intressant och angelägen diskussion som i andra former också behandlats i artiklar på Tema asyl & integration. Frågorna har också stor relevans för diskussionen om medborgarkunskap/medborgarutbildning, gemensam värdegrund och interkulturell/interreligiös dialog.

Lyssna på SR-programmet Filosofiska rummet om Kulturella sedvänjor och mänskliga handlingar

Läs artikel om medborgarutbildning och integration

Läs intervjuer (från 2004) med förra regeringens integrationsminister Mona Sahlin, dess utredare Masoud Kamali och Astrid Schlytter, rättsociolog

Läs om det Europeiska året för interkulturell dialog

Läs om regeringens initiativ för en förstärkt gemensam värdegrund i Sverige

Läs artikel om islam i Europa

2008-03-11 00:00:00

”Ingen invandring utan integration” - debatt i Bryssel inom ramen för Europeiska året för interkulturell dialog

Inom ramen för det europeiska året för interkulturell dialog står Europeiska kommissionen värd för en serie med öppna debatter i Bryssel. Den 5 mars hölls den första av sju inplanerade debatter, denna gång under temat ”Migrationens inverkan på interkulturell dialog”. Debatterna modereras av Shada Islam från European Policy Centre som samarrangerar debatterna med kommissionen. Särskilt inbjudna gäster inleder varje debatt, varefter diskussionen öppnas för publiken.

Franco Frattini, kommissionär för rättsliga och inrikes frågor, inledde förra veckans debatt med att redogöra för unionens övergripande strategi för migration, där integration ingår som en grundpelare och förutsättning för invandring. Interkulturell dialog är ett av huvudinstrumenten för detta, och Frattini betonade såväl lokala myndigheters som frivilligsamhällets roll i frågan. Barn och utbildning är enligt Frattini viktiga kanaler för att främja grundläggande värderingar och förhindra uppkomsten av radikalisering som kan leda till extremism och i vissa fall terrorism. Övriga talare, bl.a. den tyska europaparlamentarikern Cem Özdemir, och Bashy Quraishy från Europeiska nätverket mot rasism, ENAR, bidrog till att nyansera debatten.

På den officiella hemsidan för året för interkulturell dialog finns kortfattade bakgrundsdokument om varje debattämne och på ett online-forum kan man även på distans delta i diskussionen en vecka innan och en vecka efter själva debatten. Företrädare för civilsamhället, akademiker och övriga intressenter har således möjlighet att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter kring det aktuella ämnet. Debatterna fungerar även som ett bidrag till utvecklingen av EU:s framtida strategi för interkulturell dialog.

Läs pressmeddelande om debatten

Läs artikel om debatten i EUobserver

2008-03-06 00:00:00

EU-parlamentet stödjer utvidgning av direktivet om tredjelandsmedborgares rättsliga ställning

Parlamentets Utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (det s.k. LIBE-utskottet) har nyligen presenterat ett utkast till sin rapport om förslaget att utvidga direktivet om långvarigt bosatta tredjelandsmedborgares rättigheter till att även gälla personer som erhållit internationellt skydd.

Tredjelandsmedborgarna ges i och med direktivet (som trädde ikraft 2006) rätten att efter att ha uppfyllt kriterier för att erhålla status som "långvarigt bosatt" flytta mellan medlemsstaterna med bibehållna rättigheter och stöd som tjänats in i annat land. Rättigheterna för tredjelandsmedborgare har därmed närmat sig EU-medborgarnas, men flyktingar och personer som beviljats internationellt skydd har hittills undantagits från direktivet.

För att komma tillrätta med detta faktum presenterade kommissionen i juni 2007 ett kompletterande lagförslag om att utvidga direktivets omfattning, och förslaget är nu under behandling i såväl parlamentet och rådet. LIBE-utskottets rapport, som är grunden till parlamentets officiella hållning i frågan, stödjer i huvudsak kommissionens förslag, men vissa ändringar föreslås.

Utskottet föreslår bl.a. i sin rapport att kravet på stabila och regelbundna försörjningsmedel inte ska gälla personer som beviljats internationellt skydd eftersom medlemsstaterna enligt mottagandedirektivet har möjlighet att begränsa asylsökandes tillgång till arbetsmarknaden och ekonomisk självständighet således kan fördröjas.

Enligt det ursprungliga direktivet får medlemsstaterna även kräva att tredjelandsmedborgare följer villkoren för integrering i enlighet med nationell lagstiftning för att uppnå status som varaktigt bosatta och få tillgång till de i direktivet föreskrivna rättigheterna. LIBE-utskottet föreslår att detta krav endast ska kunna ställas på flyktingar och personer med internationellt skydd efter individuella överväganden, och med dessa personers särskilt utsatta ställning i åtanke.

Flera frivilligorganisationer välkomnar utvidgningen av direktivet. Att erhålla en rättslig ställning påskyndar integrationen i värdsamhället och minskar dessutom värdsamhällets kostnader.

Läs kommissionens förslag till att utvidga direktivet

Läs utkast till LIBE-utskottets rapport

Läs flyktingorganisationen ECRE:s kommentarer kring direktivförslaget

Läs direktiv om tredjelandsmedborgares rättsliga ststus

2008-02-28 00:00:00

Bidra med förslag på workshops till årets Metropolis-konferens!

Den internationella Metropolis-konferensen är det största årligen återkommande evenemanget som berör migration och mångfald. I år går konferensen av stapeln i Bonn, Tyskland, den 27-31 oktober. Mer än 900 forskare, policy-makers och representanter för olika organisationer förväntas delta.

Under konferensen ordnas såväl plenarsessioner och studiebesök som workshops. Fram till den 10 mars 2008 kan man lämna in förslag till workshops via ett formulär på konferensens hemsida.

Läs mer här

2008-02-26 00:00:00

Regeringen har tillsatt utredare för att stödja kommunernas flyktingmottagande

Regeringen tillsatte den 14 februari en särskild utredare i form av en kontaktperson, Sten Nordin (m), med uppdrag att genom dialog bidra till att stödja kommunernas flyktingmottagande. (Direktiv 2008:16 Dialog med kommuner om flyktingmottagande)

Kontaktpersonen ska:

 • belysa de utmaningar som vissa kommuner möter genom att de på kort tid tagit emot ett stort antal flyktingar,
 • redovisa hinder och möjligheter för flyktingmottagande i kommuner som i dag endast tar emot ett fåtal flyktingar eller inga alls,
 • lyfta fram goda exempel från mottagandet i andra kommuner liksom möjliga samverkanslösningar, samt
 • verka för att informationen till nyanlända om förutsättningar att få arbete och bostad i andra kommuner än den de vistas i under asyltiden förbättras. Det gäller bosättning i kommuner som trots goda förutsättningar för introduktion och vilja att ta emot nyanlända invandrare har ett lågt mottagande.

Arbetet ska avslutas med en skriftlig rapport till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 31 oktober 2008. Läs mer här.

2008-02-23 00:00:00

Europeiska året för interkulturell dialog – det svenska projektbidraget Home not Home turnerar på 25 orter i Sverige och två i Turkiet

År 2008 har av EU-kommissionen lanserats som året för interkulturell dialog (European Year of Intercultural Dialogue, EYID), med en rad verksamheter som syftar till att skapa en bättre kommunikation och förståelse mellan medborgarna i Europa. Inom ramen för sju transnationella projekt och 27 nationella projekt i samtliga medlemsstater skall både den kulturella mångfalden och den gemensamma europeiska värdegrunden utvecklas, diskuteras och exponeras.

Alla medlemsstater genomför ett nationellt projekt inom ramen för året. I Sverige handlar projektet bl a om en teateruppsättning, en installation och en rad seminarier. En del av aktiviteterna skall också äga rum i Turkiet och därmed lägga grunden för en modell för samarbete och dialog mellan den ”gamla” medlemsstaten Sverige och – den blivande? – Turkiet.

Länk till turnéprogrammet för Home not Home

Läs mer om året för interkulturell dialog

2008-02-22 00:00:00

Antalet utrikes födda som får ekonomiskt bistånd ökar

Socialstyrelsens lägesrapport om individ- och familjeomsorgen visar att antalet personer som får ekonomiskt bistånd (socialbidrag) fortsätter att minska. Under de senaste tio åren har biståndstagande minskat med drygt 44 procent. Biståndstagandet är nu lägre än vid 90-talets ingång.

Sannolikheten att få ekonomiskt bistånd är betydligt högre för den utrikes födda befolkningen än vad den är för den inrikes födda. 12,6 procent av de utrikes födda får ekonomiskt bistånd år 2006 medan motsvarande för inrikes födda är 2,2 procent (16 år och äldre). Detta kan jämföras med 18,7 respektive 3,0 procent för år 2000. Med andra ord har andelen utrikes födda biståndsmottagare minskat dramatiskt under perioden. Trots denna minskning är de utrikes födda överrepresenterade bland biståndsmottagarna. En förklaring till detta är deras position på arbetsmarknaden.

2006 var de utrikes födda biståndsmottagarna för första gången sedan år 1998 något fler än de inrikes födda. Antalet utrikes födda biståndsmottagare ökade något mellan år 2005 och år 2006 samtidigt som antalet inrikes födda biståndsmottagare fortsatte att minska.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

2008-02-19 00:00:00

Regeringen presenterar "sfi-lyft" för att förbättra svenskundervisningen för invandrare

Statsråden Jan Björklund och Nyamko Sabuni presenterade den 18 februari ett antal åtgärder för att förbättra svenskundervisningen för invandrare (sfi) - "sfi-lyftet".

I sfi-lyftet ingår följande åtgärder:

 • Nationella slutprov på samtliga studievägar från och med 1 januari 2009.
 • Tydliga mål i kursplanen för sfi.
 • Begränsad tid i sfi (högst tre år).  
 • Utvärdering av sfi.  
 • Lärarlyft för sfi-lärare.  
 • Förstärkt nationell inspektion.  
 • Prestationsbaserad sfi-bonus.

Bakgrunden är, enligt statsråden, att dagens svenskundervisning för invandrare är otillräcklig och präglas av bristande kvalitet och låga krav på studieresultat.

NTG asyl & integration har tidigare bland annat redovisat Skolverkets lägesbedömning för sfi och tagit fram statistik på hur sfi resultaten ser ut i olika kommuner.

Läs mer om förslagen på DN-debatt och pressmeddelandet på regeringens hemsida.

2008-02-18 00:00:00

Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökning för januari 2008

I januari var 4 494 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det var en ökning med 53 000 personer jämfört med januari 2007. I åldersgruppen 25-54 år var ökningen av andelen sysselsatta störst. Ökningen var jämnt fördelad mellan män och kvinnor.

Arbetslösheten var 6,4 procent. För män var arbetslösheten 5,9 procent, medan den för kvinnor var 6,9 procent. Bland ungdomar 15-24 år var arbetslösheten 21 procent. Utrikes födda hade betydligt högre arbetslöshet, 12,2 procent, jämfört med inrikes födda vilkas arbetslöshet var 5,4 procent.

Uppgifterna är inte alltid statistiskt säkerställda, men utvecklingen det senaste året verkar ha varit särskilt god för utrikes födda kvinnor som ökar sin sysselsättning från 58,4 till 60 procent och minskat arbetslösheten från 11 till 10,2 procent jämfört med föregående år.

Sysselsättningen i januari 2008 var (för åldersgruppen 20-64 år):

 • Inrikes födda män: 84,8 %
 • Inrikes födda kvinnor: 79,4 %
 • Utrikes födda män: 71,7 %
 • Utrikes födda kvinnor: 60,0 %

Läs mer på om arbetskraftsundersökningen för januari på SCB:s hemsida.

2008-02-17 00:00:00

Krav på norska för medborgarskap

Från och med 1 september 2008 måste alla som söker norskt medborgarskap kunna dokumentera sina kunskaper i norska språket, antingen genom att ha genomfört 300 timmars norskundervisning eller ha klarat av ett språktest (s k norska 2 eller 3). Genomförd norskundervisning dokumenteras genom ett deltagarbevis.

Kraven infördes i och med att den nya medborgarskapslagen trädde i kraft den 1 september 2006, men börjar gälla fullt ut först för dem som söker medborgarskap efter den 1 september 2008. Kravet gäller alla som är mellan 18 och 55 år. Undantag görs för äldre, men också för vissa som av hälsoskäl inte kan delta i språkundervisning.

Läs mer om det norska medborgarskapet och landets medborgarskapsceremonier på Utlendingsdirektorates hemsida.

2008-02-16 00:00:00

Nya insatser i Storbritannien för att stärka den sociala sammanhållningen

I likhet med andra anglosaxiska länder som Kanada och Australien är Storbritannien på väg att överge en mångkulturell politik för att istället betona social sammanhållning och gemensamma värderingar. Det senaste initiativet i Storbritannien är den plan för hur den sociala sammanhållningen ska främjas som kommunminister Hazel Blears presenterade den 4 februari 2008. Blear betonade i samband med presentationen av planen vikten av att de som invandrar får klart för sig vad som gäller i det nya landet, att det handlar om gemensamma värderingar och om att förtjäna sitt medborgarskap.

Plan för social sammanhållning

Planen för social sammanhållning är ett resultat av den Kommission om integration och sammanhållning som lade fram sina förslag under 2007. Tanken är att med hjälp av statliga insatser och vägledning skapa en bättre social sammanhållning på lokal nivå. Regeringen avsätter 50 miljoner pund för att stödja de lokala myndigheterna i deras arbete, bland annat för att inrätta en särskild statlig insatsgrupp som ska hjälpa och stödja lokala myndigheter som har att bemöta kriser och konflikter och för att bygga upp en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan lokala myndigheter. Organisationsstödet ska också läggas om. Riktlinjerna är att inte längre ge stöd åt aktiviteter och organisationer som är etniskt- eller kulturellt baserade. Stöd ska istället ges till insatser där människor från olika bakgrund interagerar med varandra.

Uppmärksammat förslag om samhällsinformation till nyanlända invandrare

Det som väckt mest uppmärksamhet är dock riktlinjerna för den nya samhällsinformation som ska ges till nyanlända invandrare. Dessa s k informationspaket ska, förutom att ge information om social service, tydligt klargöra de skyldigheter för medborgare som gäller i Storbritannien och de nationella värderingar som man som nyanländ har att anpassa sig till. Nyanlända ska också informeras om de oskrivna sociala koder och normer/beteenden som gäller. Det handlar, enligt informationspaketet, om allt från rutiner och regler för sophämtning och återvinning, arbetsförmedlingens uppgifter, medborgerliga rättigheter och skyldigheter, skatter, lagar och regler och  sociala normer - till hur man köar i affärer och att man inte ska skräpa ner.

Läs mer på hemsidan för departementet Communities and Local Government. Där går bland annat att ladda ner flera relaterade underlag, bland annat den i Storbritannien mycket uppmärksammade guiden för samhällsinformation för nyanlända invandrare.

2008-02-14 00:00:00

"Toppen på högkonjunkturen har passerats"

3,5 procent av arbetskraften, eller 165 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i slutet av januari månad. Det är en minskning med 1,0 procentenhet, eller 45 000 personer, jämfört med januari 2007.

Arbetslösheten har sjunkit för både män och kvinnor. Antalet män som är arbetslösa har på ett år minskat med 26 000, och antalet kvinnor med 19 000. Fortfarande är det något fler män än kvinnor som är arbetslösa – i januari 90 000 män och 75 000 kvinnor.

- Arbetsmarknaden är fortfarande stark, men det är uppenbart att toppen på högkonjunkturen har passerats, säger generaldirektör Bo Bylund i Arbetsförmedlingens pressmedelande.

I januari var drygt 49 000 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med 7,6 procent på ett år. Det är bland utrikes födda män som arbetslösheten minskar snabbast, med nästan 10 procent. Samtidigt minskade den totala öppna arbetslösheten med nästan 22 procent.

30 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var det 25 procent vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de öppet arbetslösa.

448 personer hade instegsjobb i januari jämfört med 374 i december och 310 personer i november.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

2008-02-12 00:00:00

Stor undersökning om invandrade gruppers levnadsvillkor i Norge

Norges statistiska centralbyrå har undersökt levnadsvillkoren bland de 10 största invandrargrupperna år 2006.

De har intervjuat 3053 personer med minst två års boendetid i landet och med bakgrund från Bosnien-Hercegovina, Serbien-Montenegro, Turkiet, Irak, Iran, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Somalia och Chile. En liknande undersökning genomfördes 1996.

Undersökningen visar bland annat att:

 • Allt fler äger sina lägenheter och färre är trångbodda
 • Andelen sysselsatta var 57 procent jämfört med 75 procent i hela befolkningen. Störst inkomst har invandrare från Bosnien och Sri Lanka, lägst inkomst invandrare från Somalia och Irak.
 • Andelen som upplever arbetsmiljöproblem är betydligt fler än befolkningsgenomsnittet.
 • Invandrare har inte varit utsatta för mer våld och hot än befolkningsgenomsnittet.
 • Kvinnor har sämre kunskaper i norska än män.
 • Personer i invandrargrupperna är mer religiöst aktiva, men det gäller i mindre grad för iranier och chilenare där många inte uppfattar sig som troende.
 • Hälften av de tillfrågade har upplevt diskriminering. Särskilt många invandrare från Somalia och Iran har upplevt diskriminering.

Läs mer och hämta hem undersökningen på Statistisk Sentralbyrås hemsida.

2008-02-11 00:00:00

Fortsatt positiv utveckling för utrikes födda på arbetsmarknaden

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år ökade med 97 000 personer eller 2,1 procent under fjärde kvartalet 2007 jämfört med motsvarande kvartal 2006. Ökningen i antalet sysselsatta var särskilt stor bland utrikes födda där de sysselsatta ökade med 35 000 personer eller 6,1 procent.

Trots att de sysselsatta bland utrikes födda ökat kraftigt jämfört med fjärde kvartalet 2006 ökade inte andelen sysselsatta i denna grupp i och med att antalet utrikes födda i befolkningen också ökat kraftigt under perioden.

Under fjärde kvartalet 2007 var 57,8 procent av de utrikes födda i åldern 15-74 år sysselsatta jämfört med 68,2 procent bland inrikes födda. Sysselsättningsintensiteten är särskilt låg bland utrikes födda kvinnor: 54,2 procent.

Läs mer på SCB:s hemsida.

2008-02-09 00:00:00

Irland mot en ny migrationslag

Den irländska regeringen lade i slutet av januari fram förslag till ny migrationslag som ska ersätta den nuvarande från 30-talet. Syftet är att på ett bättre sätt kontrollera invandringen.

Lagen innebär bland annat att långvariga uppehållstillstånd införs som ett komplement till de tillfälliga uppehållstillstånden. En person som varit lagligt bosatt i landet i fem år ska ha möjlighet att få långvarigt uppehållstillstånd. Det långvariga uppehållstillståndet ska ge i stort sett samma rättigheter som irländska medborgare har, t.ex. tillträde till arbetsmarknaden och statliga stöd och bidrag. Tanken är att invandrare över tid, genom att bidra till det irländska samhället och landets ekonomi, ska få säkrare status.

Lagen gör det svårare för irländska medborgare att gifta sig med personer som inte är EU-medborgare. Dessutom ska personer som vill bli irländska medborgare få ett biometriskt id-kort och klara av språktest. Den nya lagen gör det också lättare för staten att utvisa illegala invandrare och begränsar ytterligare deras rättigheter.

Läs mer på Irländska justitiedepartementets hemsida.

2008-02-08 00:00:00

Nu utredning om försörjningskrav för anhöriginvandring

På torsdagen tillsatte regeringen en utredning som ska lämna förslag som innebär att ett försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring införs. Det föreslagna kravet innebär att den som är bosatt i Sverige måste kunna redovisa en regelbunden inkomst och en ordnad bostad innan anhöriga kan beviljas uppehållstillstånd p.g.a. anknytning. Hur detta ska definieras i praktiken, och vad konsekvenserna skulle bli, är ett uppdrag för utredningen.

Försörjningskravet är ännu ett steg i regeringens arbetslinje. Det nya förslaget förväntas få både asylsökande och de som fått uppehållstillstånd att i större utsträckning söka sig från områden där bristen på arbete och bostäder är påtaglig. Det förväntas även leda till ökad förvärvsfrekvens, minskad risk för svartjobb och bidra till att minska trångboddhet och därtill relaterade problem. 

Konventionsflyktingar är undantagna förslaget, eftersom bl.a. EU:s återföreningsdirektiv inte tillåter att försörjningskrav ställs på denna kategori av tredjelandsmedborgare. Flera medlemsstater har även valt att undanta personer som beviljas uppehållstillstånd på subsidiära skyddsgrunder från försörjningskrav, men enligt det av regeringen framlagda förslaget ska i Sveirge även dessa kunna redovisa försörjningsmöjligheter för de anhöriga.  

Förslaget om försörjningskrav har väckt mycket kritik, dels från Kristdemokraterna och oppositionen, dels från olika frivilligorganisationer som Rådgivningsbyrån för flyktingar, Röda Korset och Caritas.

Läs mer på regeringens hemsida
Lyssna på inslag om det nya förslaget i Studio ett
Läs mer om EU:s s k familjeåterföreningsdirektiv

2008-02-06 00:00:00

En bro till Afrika - eller en "ny generation verktyg för gränskontroll"?

Henning Mankell, som är utsedd till good-will ambassadör för det Europeiska året för Interkulturell dialog frågar sig i en intervju i EU-OBSERVER om Europa har en värdig flyktingpolitik.  Han refererar till de tusentals afrikanska flyktingar som lägger sina liv i händerna på människosmugglare varje år, för att försöka komma in i Europa. Han uttrycker en oro över européernas sätt att hantera migrationsfrågorna och anser att i synnerhet asylpolitiken ofta strider mot grundläggande humanitära värden.  I sin roll som ambassadör vill han ge röst åt alla de människor som försöker komma in i Europa.

Mankell, som är bosatt i Mocambique, har tidigare fört fram idén att EU låter bygga en bro till Afrika över Gibraltar sund för att binda samman de två kontinenterna. Förslaget har emellertid mötts med tystnad av beslutsfattare, enligt Mankell.

Som av en händelse presenterar EU-kommissionären Frattini, med ansvar för bl a migrations- och asylfrågor, samtidigt ett omfattande paket av åtgärder för att stärka gränsskyddet - "en ny generation av verktyg för gränskontroll". Här ingår bl a en rad högteknologiska övervakningsinstrument, allt från biometriska identitetskontroller till satellitövervakning av gränserna.

Henning Mankell redovisar öppet att han inför Sveriges EU-medlemskap var starkt kritisk till EU, men att vi nu, när vi är medlemmar, måste göra det bästa möjliga av situationen. Han påpekar också att det inte var länge sedan Europa karaktäriserades av massutvandring till bl a USA och Australien, och tillägger att Europa skapats och utvecklats genom invandring/utvandring och stora folkomflyttningar.

Läs hela artikeln om Henning Mankell i EU-OBSERVER

 

2008-02-05 00:00:00

Uppföljning av nystartsjobben

Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Arbetsförmedlingen har gett ut en rapport om utvecklingen av antalet nystartsjobb och en första sammanställning av vad som händer med dem som slutar ett nystartsjobb.

Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare att anställa personer som varit frånvarande länge från arbetslivet samt nyanlända invandrare. Nystartsjobben är vanliga anställningar som innebär att arbetsgivaren slipper stå för arbetsgivaravgifterna.

Den sista november i år hade 12 734 personer ett nystartsjobb. Andelen i arbete 90 dagar efter att man lämnat nystartsjobb är 35 %. Färre än var tionde som lämnar ett nystartsjobb får fortsatt anställning hos samma arbetsgivare.

29 procent av dem i nystartsjobb är födda utanför Norden, vilket är mer än i andra arbetsmarknadspolitiska program som plusjobb och anställningsstöd. Rapporten har många brister i förhållande till utrikes födda och särskilt nyanlända invandrare eftersom den varken visar hur många nyanlända som har nystartsjobb eller i vilken mån utrikes födda får arbete efter avslutat program.

Rapporten Uppföljning av nystartsjobben kan hämtas här.

2008-02-03 00:00:00

Många initiativ på Alliance of civilizations forum

I samband med det första internationella forumet för FN-initiativet Alliance of Civilizations lanserades en mängd olika initiativ för att främja interkulturell dialog.

De initiativ som lanserades är av vitt olika karaktär, från åtgärder inom kultur och media till att upprätta nätverk och formulera gemensamma viljeförklaringar. Bl.a. följande initiativ antogs under forumet:

 • utformandet av ”a statement of solidarity and joint commitment” mellan olika religiösa ledare
 • etablerandet av ett "alliansnätverk" med goodwill-ambassadörer
 • en online-databas med globala experter i tvärkulturella frågor, som ska finnas tillgängliga för kommentarer eller för att prata med journalister, speciellt vid eventuella ”tvärkulturella kriser” av större karaktär.
 • Ett åtagande från FN:s Global Compact att ta fram en publikation som lyfter fram goda erfarenheter inom företagsvärlden som syftar till att främja tvärkulturella relationer.

Läs mer om forumet och de olika initiativen på Alliance of civilizations hemsida

2008-02-01 00:00:00

Regeringen förlänger tiden för instegsjobb från 18 till 24 månader

Regeringen presenterade på DN debatt den 30 januari att möjligheten till instegsjobb för nyanlända invandrare förlängs från 18 till 24 månader. Bakgrunden är att antalet förmedlade instegsjobb har varit liten, enligt uppgift 435. Enligt regeringen är 18 månader en för kort tid för att nyanlända ska lära sig svenska och etablera sig på arbetsmarknaden.

Instegsjobben är en reform som riktar sig direkt mot nyanlända och innebär ett riktat stöd till arbetsgivare som anställer nyanlända invandrare. Anställningen kopplas till undervisning i svenska och ska innehålla tydliga handledande inslag.

Läs debattartikeln på Dagens Nyheters eller Regeringens hemsida.

2008-01-31 00:00:00

Invånarna i USA och de stora EU-länderna vill att nya invandrare ska klara språktest för att få stanna i landet

En opinionsundersökning från Financial Times / Harris Poll visar att en stor majoritet i USA och flera stora europeiska länder tycker att invandrare ska klara ett språktest och medborgarskapstest för att få stanna i landet.

80 procent i USA, 86 procent i Tyskland och 83 procent i Storbritannien tycker att det bör finnas krav på att nya invandrare klarar av språk- och medborgarkunskapstest för att få stanna i landet. Något färre hade den åsikten i Frankrike och Italien (61 %) och Spanien (50 %).

En annan fråga handlade om hur medborgarna i länderna identifierar sig. Bara i Frankrike identifierade sig en majoritet (52 %) i nationella termer (som fransk). I Tyskland var är det endast 22 procent som främst identifierar sig som tysk. Många tyskar och italienare identifierar sig först och främst som europeer (36 och 30 %), medan det är vanligt att identifiera sig i regionala termer i Storbritannien (26 %).

Läs ett längre sammandrag från opinionsundersökningen på Harris Interactive hemsida

2008-01-30 00:00:00

Ökat intresse för företagande bland utrikes födda

ALMI företagspartner meddelade i ett pressmeddelande den 28:e januari att intresset för att starta eget ökade kraftigt bland utrikes födda under 2007. Antalet som vill ha hjälp med rådgivning och finansiering ökade med 36 procent och allt fler utrikes födda startar eget. Nyföretagandet bland gruppen har en hög koncentration i storstadsområdena.

ALMI är ett statligt bolag med uppdrag att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. ALMI har också en särskild "invandrarrådgivning".

Läs pressmedelandet på ALMI:s hemsida

2008-01-29 00:00:00

Invandrare lär sig danska snabbare än tidigare

Det danska integrationsministeriet har nyligen presenterat resultatet av fyra olika utvärderingar av danskundervisningen. Resultatet visar att nyanlända invandrare lär sig danska snabbare än tidigare. Det beror, enligt ministeriet, på att eleverna idag har bättre utbildningsbakgrund och att språkutbildningen blivit mer effektiv eftersom finansieringen numera, sedan 2003, är prestationsrelaterad. 

Danskundervisningen sker, som i Sverige, på flera olika nivåer. Det är för dem med ingen eller liten skolbakgrund från hemlandet som resultatet förbättrats mest (danskundervisning 1). Idag använder eleverna 51 procent färre lektioner för att uppnå samma språkfärdigheter medan dem som går i danskundervisning 2 och 3 behöver ungefär 30 procent färre lektioner än tidigare. 

Dagens elevsammansättning kan också ha påverkat resultaten. Numera dominerar inte flyktingar och familjeinvandrare utan många elever har invandrat som arbetskraftsinvandrare, EU-medborgare och gäststudenter.

Läs mer på Integrationsministeriets hemsida där man kan ladda ner de fyra aktuella utvärderingarna om danskundervisning för invandrare.

2008-01-28 00:00:00

Norge har lika stor invandring som Sverige

Invandringen till Norge ökar. Ökningen gäller för alla kategorier invandrare: arbetskraftsinvandrare, familjeinvandrare och asylsökande. Hela 101 000 personer fick under 2007 tillåtelse att flytta till Norge, vilket är ungefär lika många som till Sverige.

Däremot är sammansättningen på invandringen annorlunda är den i Sverige. 70 procent av invandringen till Norge får tillstånd att invandra för att arbeta. 18 procent kommer som familj och endast 5 procent som skyddsbehövande.

Polen, Tyskland og Litauen toppar listan för arbetskraftsinvandrare och Polen och Tyskland toppar dessutom listan över familjeinvandrare. 

Under 2007 sökte 6500 personer asyl i Norge, mot 5300 året före. 58 procent av de 5000 som fick asylsansökan behandlad under 2007, fick uppehållstillstånd. Det var flest asylsökande från i tur och ordning Irak, Ryssland, Eritrea, Serbien och statslösa. Under 2007 skedde en dramatisk minskning i antalet asylsökande från Somalia, från över 600 till under 200 jämfört med 2006.

Läs mer på Utlendingsdirektoratets hemsida.

2008-01-27 00:00:00

SCB redovisar glädjande arbetsmarknadsstatistik för utrikes födda

I december 2007 var 4 520 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det var en ökning med 92 000 personer jämfört med december 2006. Ökningen av antalet sysselsatta män var 56 000, medan ökningen var 36 000 för kvinnor. För ungdomar 15-24 år var ökningen 29 000 personer, motsvarande 6,4 procent. 

Bland utrikes födda 15-74 år var ökningen 7,4 procent eller 41 000 personer. Det innebär att utrikes födda har stått för 45 procent av sysselsättningsökningen. Samtidigt ökade den utrikes födda befolkningen med ungefär 50 000 personer under året. Det behövs alltså mycket stora ökningar av sysselsättningen för utrikes födda för att sysselsättningsgraden ska öka och arbetslösheten ska minska beroende på den stora invandringen.

Sysselsättningen i december 2007 var (för åldersgruppen 20-64 år):

 • Inrikes födda män: 84,9 %
 • Inrikes födda kvinnor: 79,9 %
 • Utrikes födda män: 71,8 %
 • Utrikes födda kvinnor: 60,7 %

Läs mer på SCB:s hemsida om arbetskraftsundersökningen för december 2007.

2008-01-25 00:00:00

Dokumentation från seminariet den 17:e januari om introduktion för nyanlända invandrare i Malmö

Det av NTG-asyl & integration och IMER/Malmö högskola anordnade seminariet om nyanlända invandrares introduktion genomfördes den 17 januari. Här återfinns dokumentation och presentationer från seminariet.

Jan-Paul Brekkes rapport Talking about integration finns att ladda ner här. Rapporten kan också beställas från info@temaasyl.se

Hanne Cecilie Kavlis presentation finns här.  Hela rapporten som presentationen bygger på, Integrering i Danmark, Sverige og Norge: Felles utfordringer – like løsninger?, finns här.

Henrik Emilssons presentation  - och rapporten Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar  finns också tillgänglig. Rapporten kan också beställas utan kostnad från info@temaasyl.se . Ange antal exemplar.

Sara Persson från Region Skåne hänvisar till Regionens hemsida där man hittar all information om Region Skåne Blekinges arbete med EU-program.

2008-01-23 00:00:00

Arbetsförmedlingen sammanfattar arbetsmarknadsåret 2007

Arbetsförmedlingens sammanfattning av 2007 visar att det på många sätt varit ett rekordår. Arbetslösheten hos Arbetsförmedlingen sjönk till 3,6 procent under år 2007. Det är 1,0 procentenhet lägre än året innan. Den starka arbetsmarknaden har medfört en minskning av arbetssökande på Arbetsförmedlingen och sysselsättningen ökade i hela landet.

Utrikes födda på arbetsmarknaden

Under 2007 skedde en förbättring på arbetsmarknaden för utrikes födda. Nedgången av antalet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd var dock fortfarande klart större för de inrikes födda, 30 procent, än för de utomnordiskt födda, 16 procent.

Det är dock viktigt att, som Arbetsförmedlingen skriver, notera att antalet utrikes födda på arbetsmarknaden ökade kraftigt under 2007. Ett annat inslag var att sysselsättningen ökade kraftigare för utrikes födda, i synnerhet för personer födda utanför Europa, än för inrikes födda.

I genomsnitt uppgick år 2007 arbetslösheten inklusive deltagandet i program med aktivitetsstöd till 10,1 procent bland de utrikes födda (inklusive nordiskt födda), jämfört med endast 4,2 för de inrikes födda. Arbetsförmedlingen påpekar att det är av största vikt att integrationen av den utrikes födda befolkningen förbättras för att klara av den framtida arbetskraftsförsörjningen.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

2008-01-22 00:00:00

Muslimska organisationer antog stadga för muslimer i Europa

Omkring 400 muslimska grupper möttes i mitten av januari i Bryssel för att skriva under en stadga om rättigheter och skyldigheter för muslimer som lever i Europa.

Enligt Ibrahim Elzayat, talesman för Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), den drivande organisationen bakom idén, är stadgan framförallt ett budskap till regeringar och samhället i stort, men även till muslimer i Europa.

Arbetet med stadgan, som bl.a. innefattar principer om interaktivitet mellan muslimer, samhällsdeltagande och islams bidrag till Europa, inleddes redan år 2000. 11 september-attackerna 2001 påskyndade processen, eftersom man ansåg att det fanns ett stort behov av att rätta till felaktiga uppfattningar om islam och av att förbättra relationen mellan muslimer och icke-muslimer i Europa.

Att det tog så många år innan stadgan stod klar beror på det omfattande arbete som ligger bakom den. FIOE representerar 29 (främst sunni-)muslimska organisationer, och fler än 1000 lokala grupper. Representanter för samtliga grupper har tillsammans diskuterat stadgans upplägg och samlat in åsikter för att innefatta så många organisationer och enskilda individers uppfattningar som möjligt.

Representanter från Europaparlamentet har särskilt välkomnat stadgan. Muslimers roll i Europa, och Europas attityd gentemot islam, ligger högt upp på EU:s agenda, och är bl.a. en del av det Europeiska året för interkulturell dialog.

Läs mer i artikel i EUobserver
Läs stadgan "Muslims of Europe Charter"

2008-01-18 00:00:00

Arbetslösheten för utrikes födda fortsätter att minska, men långsammare än för övriga

3,5 procent av arbetskraften, eller 161 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av december. Det är en minskning med 0,9 procentenheter, eller 40 000 personer, jämfört med december 2006.

I december var knappt 48 000 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med 7,2 procent på ett år. Det är bland utrikes födda män som arbetslösheten minskar snabbast, med nästan 10 procent. Samtidigt minskade den totala öppna arbetslösheten med nästan 20 procent.

29,6 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var det 25,6 procent vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de öppet arbetslösa.

374 personer hade instegsjobb i december jämfört med 310 personer i november. Instegsjobben är en subventionerad anställning för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Anställningen ska vara kopplad till deltagande i sfi, eller uppnådda resultat inom denna, och innehålla tydliga handledande inslag.

Generaldirektör Bo Bylynd säger i pressmeddelandet att det finns utsatta grupper av arbetssökande som har problem på arbetsmarknaden. Det är främst lågutbildade ungdomar, utomeuropeiskt födda personer utan högskoleutbildning och funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. Många av dessa erbjuds att delta i Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

2008-01-17 00:00:00

Norsk modell med obligatorisk introduktion utvärderad

Introduktionsprogrammet i Norge infördes 2003 och fick sin nuvarande form i januari 2005 i och med att deltagandet blev obligatoriskt. I december 2007 presenterades tre olika utvärderingar av introduktionsprogrammet för nyanlända invandrare i Norge. De tre utvärderingarna undersöker hur kommunerna har genomfört lagen om introduktionsprogram och hur resultaten ser ut för individen.

Utvärderingarna har stort intresse för utvecklingen av introduktionen i Sverige. Utvärderingarna tar upp många av de frågor som den svenska statliga utredningen om introduktion av nyanlända och flyktingar ska överväga, bland annat hur man ska skapa bättre incitament för berörda aktörer att bedriva en god introduktion. Det pågår också en utredning i Sverige om ett statistiksystem för att följa upp introduktionen. Erfarenheter från det norska statistiksystemet är därför också intressanta.

Läs mer om utvärderingarna här.

2008-01-16 00:00:00

FN-initiativ för interkulturell dialog i Madrid

Den 15-16 januari håller FN-initiativet Alliansen mellan civilisationer (Alliance of Civilizations) sitt allra första forum i Madrid. Forumet ska främja den globala kampanj som på Spaniens och Turkiets initiativ bildades år 2005, i syfte att fördjupa och förbättra politiska, kulturella och religiösa relationer runt om i världen. Initiativet var ett svar på den ömsesidiga misstro, rädsla och de missförstånd mellan muslimska och västerländska samhällen som vuxit fram sedan september 2001.

Under forumet sammanförs politiska ledare, representanter för nationella och internationella organisationer samt näringslivsföreträdare för att finna vägar till ökad dialog och minskad polarisering mellan olika världsdelar, kulturer och religioner. Ett stort antal politiska beslutsfattare, företrädare för internationella organisationer och kända opinionsbildare inom kulturen deltar i alliansens första forum i Madrid, bl.a.  FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon, Turkiets premiärminister Erdogan, Spaniens premiärminister Zapatero, EU:s höge representant för utrikes- och säkerhetspolitik Solana och iranska Shirin Ebadi, 2003 års mottagare av Nobels fredspris. För Sveriges del deltar EU-minister Cecilia Malmström.

Förutom diskussioner mellan politiska ledare kommer forumet att möjliggöra utbyte av erfarenheter och goda exempel mellan organisationer som på olika plan jobbar med interkulturell och interreligiös dialog. 
 
Läs mer på Forumets hemsida

Läs även om EU:s initiativ, det Europeiska året för interkulturell dialog

Relaterad artikel i EUobserver: "MEPs rage at choice of religious visits to the parliament"

2008-01-13 00:00:00

Norge inleder försöksverksamhet med kvotering av invandrare i statliga myndigheter

Som ett led att öka rekryteringen av personer med utländsk bakgrund inom statsförvaltningen i Norge införde regeringen under 2007 krav på kartläggning av personalen. I oktober 2006 hade 2,8 procent av de statsanställda bakgrund från icke-västliga länder.

Under 2008 inför norska regeringen en mild form av kvotering som en ytterligare åtgärd för att öka mångfalden. Försöket med positiv särbehandling ska pågå i två år i 12 statliga verksamheter. Målet är att arbetslösheten, som är tre gånger så hög för personer med utländsk bakgrund, ska minska. Särbehandlingen innebär att en person med utländsk bakgrund ska anställas om det finns två sökande med jämförbara kvalifikationer.  

Läs mer om försöksverksamheten på norska regeringens hemsida.

2008-01-12 00:00:00

Försörjningskrav för familjeinvandring - några effekter från Nederländerna

I Sverige har frågan om försörjningskrav för anhöriginvandring aktualiserats av flera riksdagspartier. Det är emellertid relativt ovanligt med sådana försörjningskrav för kärnfamiljen i de flesta OECD-länder. Men det är vanligare med krav på inkomst, ordnat boende, viss ålder och språkkunskaper för den som vill invandra för att gifta sig med en person som bor i landet.

Nya uppgifter från Nederländernas Statistikbyrå visar att personer som bor i Nederländerna med turkisk och marockansk bakgrund i minskad utsträckning gifter sig med en "invandrad" make/maka. Det beror troligtvis på att 2004 års lag skärpte kraven för giftermål. Nu krävs för giftermål med "invandrad" make/maka att vederbörande har en inkomst som är 20 procent högre än minimilönen och att den som invandrar för att gifta sig har fyllt 21 år.

År 2001 gifte sig närmare 60 procent av dem med turkisk och marockansk bakgrund med en invandrad make/maka, jämfört med omkring 25 procent år 2006. Istället har antalet giftermål med personer som bor i Nederländerna, men har bakgrund i Turkiet och Marocko, ökat i motsvarande grad. Undersökningar från Danmark har också visat på stora förändringar i giftermålsmönster i och med förändrad lagstiftning för familjeinvandring.

Läs hela artikeln på Nederländernas statistikbyrås hemsida.

2008-01-11 00:00:00

Ännu en utvärdering visar att yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar ofta leder till arbete

Nyligen presenterade Arbetsförmedlingen en uppföljning av arbetsmarknadsutbildning som visade mycket goda resultat i sannolikheten att få arbete efter avklarad arbetsmarknadsutbildning, också för utrikes födda och särskilt inom mer yrkesinriktade utbildningar.

Nu presenterar IFAU en utvärderingsstudie som ytterligare förstärker den ljusa bilden av de yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningarna. Utvärderingen ”Effekter av yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för deltagare under perioden 2002–04” av Xavier de Luna, Anders Forslund och Linus Liljeberg visar att yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning ger deltagarna arbete, högre inkomster och minskat socialbidragstagande.

Deltagare i en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning var arbetslösa drygt 20 % kortare tid än jämförbara arbetslösa arbetssökande. Det är en stor effekt och gäller i stort sett alla grupper och kursinriktningar under åren 2002–04.

Mycket goda resultat för personer födda utanför Norden

Personer med högst grundskoleutbildning och personer födda utanför Norden har större nytta av en arbetsmarknadsutbildning än andra. Rapporten visar också att ungdomar under 25 år samt universitets- och högskoleutbildade har mindre nytta av en arbetsmarknadsutbildning.

Hela rapporten kan hämtas på IFAU:s hemsida.

2008-01-09 00:00:00

NY I DANMARK: Ett nytt nyhetsmagasin om integration

Första numret av Integrationsministeriets nyhetsmagasin Ny i Danmark har kommit ut. Magasinet fokuserar på att sprida erfarenheter av lyckade integrationsprojekt och kommer ut som papperstidning och på Internet fyra gånger om året.

Nummer ett handlar bland annat om trauma, mentorer. somalier och arbetsliv samt en intervju med den nya integrationsminstern Birthe Rønn Hornbech.

Läs mer om magasinet på Integrationsministeriets hemsida.

2008-01-07 00:00:00

Arbetsmarknadsutbildningar leder ofta till arbete

Arbetsförmedlingen har i rapporten Arbetsmarknadsutbildning 2005 och 2006 studerat arbetsmarknadssituationen för arbetssökande som deltagit i arbetsmarknadsutbildning och avlutat den under andra kvartalet 2005 eller andra kvartalet 2006. Huvudsyftet med undersökningen är att kartlägga deltagarnas ställning på arbetsmarknaden ett halvt år efter avslutad utbildning (alltså deras placeringsgrad).

Av de personer som fullföljde sin arbetsmarknadsutbildning uppgav 70 procent 2005 och 77 procent 2006 att de hade ett arbete – oavsett vilket – vid intervjutillfället. Något färre utrikes födda än inrikes födda utbildningsdeltagare har gått till arbete, 67 respektive 70 procent 2005 och 76 respektive 77 procent 2006. Detta innebär att en något högre andel av de utrikes födda än av de inrikes födda återvänder till arbetslöshet efter en arbetsmarknadsutbildning.

Båda åren uppvisade utbildningarna en något högre träffsäkerhet för de inrikes födda än för de utrikes födda, d.v.s. att färre utrikes födda hade direkt nytta av arbetsmarknadsutbildningen i sitt nuvarande arbete.

Hämta hela rapporten på Arbetsförmedlingens hemsida.

2008-01-04 00:00:00

Fråga i riksdagen om arbetsmarknadspolitik för kvinnor och utrikes födda

Carina Adolfsson Elgestam (s) har i Riksdagen frågat Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) om regeringen avser att vidta några åtgärder för att skillnaderna inom  arbetsmarknadspolitiken, för kvinnor och utrikes födda, ska minska.

Sven Otto Littorin svarade att alla gynnas av en politik som skapar förutsättningar för fler jobb, fler och växande företag och minskade klyftor och att regeringens politik har lett till ökad sysselsättning.

Regeringsskiftet innebar, enligt svaret, en omställning till en arbetsmarknadspolitik med tydligt fokus på matchning och riktiga jobb samt insatser för dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Genomgripande förändringar har gjorts, samtidigt som viktiga uppgifter återstår, bland annat att fullfölja jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar och att öka volymerna av de så kallade instegsjobben för nyanlända invandrare. Nystartsjobben har framgångsrikt hjälpt långtidsarbetslösa och utrikes födda tillbaka i arbete. Under nästa år kommer även offentliga arbetsgivare att få tillgång till nystartsjobb.

Läs hela frågan och svaret här.

2008-01-03 00:00:00

Rekordstor invandring under 2007

Sveriges folkmängd beräknas öka med 71 000 personer under 2007, mycket beroende på den stora invandringen. Under 2006 berodde den ökade invandringen delvis på den tillfälliga asyllag som gällde i början av året. I år ökar invandringen trots att denna lag inte längre gäller. Ökningen beror delvis på en kraftigt ökad invandring av irakiska medborgare, drygt 14 800 till antalet, ofta med individuella skyddsbehov eller som anhörig.

Även nya EU medborgare söker sig till Sverige, och invandringen från både Rumänien och Bulgarien fördubblas under 2007. Samtidigt ökar invandringen av polska medborgare med 18 procent till drygt 7 700 personer. 

2007 beräknas invandringsöverskottet att bli ungefär 55 000 personer. Detta då antalet som utvandrar beräknas bli drygt 45 000, en liten ökning jämfört med förra året.

Läs mer på SCB:s hemsida.

2008-01-02 00:00:00

”Ett gemensamt ansvar för den generösa flyktingpolitiken”

Luciano Astudillo (s) debatterade i riksdagen den 18 december ännu en gång frågan om kommunernas flyktingmottagning med Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp). Luciano Astudillo frågade ministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att hjälpa de kommuner som tar emot flyktingar.

Nyamko Sabuni hade inga nyheter att meddela men redovisade regeringens politik och den utredning som är på gång.

Under tiden utredningen pågår och för att underlätta mottagandet av flyktingar i kommuner i regioner med god arbetsmarknad och skapa tydliga ekonomiska drivkrafter som påskyndar etableringen har kommuner möjlighet att få en extra ersättning som delvis är prestationsbaserad under åren 2007–2009. 

Jag vill också i sammanhanget understryka betydelsen av regeringens åtgärder inom den generella politiken för att bryta utanförskap och öka invandrares delaktighet på arbetsmarknaden.”

Luciano Astudillo var inte nöjd med svaret utan erbjöd en uppgörelse med regeringen utifrån socialdemokraternas fempunktsprogram för flyktingmottagandet, som bland annat skulle innebära ökad ersättning till kommuner med stor flyktingmottagning.  

Vi är beredda att träffa en uppgörelse med er om de här viktiga frågorna. De fem punkterna är vårt ingångsvärde. Det är detta vi föreslår skulle kunna förbättra situationen, inte bara för att hjälpa Göteborg, Södertälje och Malmö utan för att vi i Sverige gemensamt tar ett ansvar för den generösa flyktingpolitiken. Ta den utsträckta handen, Nyamko!” 

Läs hela debatten här.

2007-12-31 00:00:00

Integration pekas ut som ett av tre viktiga reformområden i OECD-granskning av Schweiz ekonomiska politik

OECD har genomfört en granskning av Schweiz ekonomiska politik. Granskningen pekar ut integration som en av tre stora utmaningar för Schweiz.

Schweiz är det land i Europa (bland dem med över en miljon invånare) som har störst andel utrikes födda (23 procent). Utrikes födda har högre arbetslöshet och lägre sysselsättning och elever med utländsk bakgrund klarar sig betydligt sämre i skolan.

OECD rekommenderar Schweiz att satsa mer på invandrares arbetsmarknadsintegration och att främja deras investeringar i humankapital. Invandrares utbildning och erfarenheter behöver tas tillvara på ett bättre sätt. OECD rekommenderar att det skapas tydligare incitament för invandrare att lära sig det lokala språket. Tillgången till tidig barnomsorg och utbildning för invandrarfamiljer måste också förbättras och det bör införas senare val till olika utbildningslinjer inom grundskolan. Sådana reformer kan minska effekten av den socioekonomiska bakgrunden på elevernas studieresultat. Andra områden som OECD utmålar som problem är bristande arbete mot diskriminering och att den geografiska mobiliteten begränsas av att olika kantoner har egna krav på vistelsetid för beviljande av permanenta uppehållstillstånd och medborgarskap.

Läs mer om granskningen av Schweiz och synpunkterna på integrationspolitiken på OECD:s hemsida.

2007-12-29 00:00:00

Studie från IFAU visar att anonyma ansökningar har avsedd effekt

IFAU har undersökt om avidentifierade ansökningsprocedurer vid rekrytering har någon effekt på möjligheten för kvinnor och personer med bakgrund utanför västvärlden att få arbete. Rapporten Leder anonyma jobbansökningar till lika möjligheter? är skriven av Oskar Nordström Skans och Olof Åslund.

 

Avidentifieringen av ansökningshandlingarna innebar att sannolikheten att intervjuas ökade med ca 8 procentenheter för både kvinnor och personer med bakgrund utanför västvärlden. Avidentifierade ansökningar ökade dessutom kvinnornas chans att till slut bli erbjudna anställningar. För sökande med utländsk bakgrund gick det dock inte att se någon motsvarande effekt på sannolikheten att erbjudas arbete.

 

Enligt författarna visar erfarenheterna från Göteborg att avidentifiering kan påverka rekryteringsprocessen i avsedd riktning. Men metoden kan också kräva att även relevanta egenskaper (som var man utbildat sig) måste döljas för att inte indikera t.ex. utländsk bakgrund. Dessutom uppfattade rekryterande chefer att avidentifiering innebar administrativt merarbete.

 

Hämta hela rapporten på IFAU:s hemsida.

2007-12-28 00:00:00

Nutek lyfter fram goda exempel på verktyg och metoder för integration i det regionala tillväxtarbetet

Nutek har tillsammans med Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Glesbygdsverket, Integrationsverket och Institutet för tillväxtpolitiska studier samt några pilotlän utvecklat metoder och verktyg för att öka genomslaget för integration och mångfald i den regionala utvecklingen.

I Nuteks slutrapport, Integration, mångfald, tillväxt: Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet, lyfter de fram ett antal exempel på framgångsrikt arbete med integration. En samlad bedömning visar, enligt Nutek, att verktyg och metoder i stor utsträckning redan finns. Problemet är att de i alltför liten grad tillämpas i den regionala verksamhetens vardag.

De olika regionerna har använt olika metoder och verktyg i sitt arbete med integration. Det vanligaste är olika former av utvecklingsprojekt. Nutek urskiljer fem områden som är högt prioriterade i utvecklingsprojekten:

 • validering, meritportföljer och yrkesbedömning
 • svenska för invandrare (SFI) med koppling till yrkeskunnande
 • förkortad väntetid inför arbete eller företagande och matchning
 • attitydpåverkan
 • rekrytering

Bland de goda utvecklingsprojekten nämns till exempel Stockholm Matchning och Valideringscentrum i Malmö.

På NUTEKS hemsida kan man ladda ner en lång version och en populariserad kortversion av rapporten.

2007-12-27 00:00:00

Maskulinitet och mansroller bland män med etnisk minoritetsbakgrund

Rapporten Fædre, Sønner, ægtemænd: Maskulinitet og manderoller blandt etniske minoritetsmæn är finansierad av den danska ministeriet för likabehandling och skriven av Tina Gudrun Jensen, Anika Liversage och Gry Ellegaard Thorsen från SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Rapporten behandlar uppfattningar av maskulinitet bland män med etnisk minoritetsbakgrund. Syftet är att öka kunskapen om män med utländsk bakgrund sett utifrån ett könsperspektiv. Rapporten bygger på 16 intervjuer med män med annan etnisk bakgrund och innehåller också en genomgång av aktuell litteratur på området.

Hämta rapporten här.

2007-12-25 00:00:00

Migrant Integration Policy Index har kommit ut i rapportform

NTG asyl & integration har tidigare skrivit om den internationella jämförelsen av integrationspolitiken: Migrant Integration Policy Index (MIPEX). Enligt MIPEX är Sverige det enda land av de 28 länderna i undersökningen som får epitetet ”bra integrationsland”. Sverige får till exempel högsta betyg (100) för reglerna på arbetsmarknaden, där tredjelandsmedborgare har samma rätt att arbeta som EU-medborgare, har rätt till språkträning och arbetsmarknadsinsatser, efter två år samma rätt till studiestöd och invandrare som blir arbetslösa förlorar inte rätten att stanna i landet. Inom områdena familjeförening, politiskt deltagande och anti-diskriminering behövs bara små förbättringar för att Sverige ska nå högsta betyg.

Resultatet har nu presenterats i rapportform och kan laddas hem från Migration Policy Groups hemsida.

2007-12-22 00:00:00

Lättare för vissa utländska medborgare att få Id-kort - om ett år

Id-kortsutredningen presenterade sitt slutbetänkade, ID-kort för folkbokförda i Sverige (SOU 2007:100), den 14:e december. De föreslår att det införs ett nytt id-kort i Sverige.

Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur det kan säkerställas att det finns möjlighet för personer som inte är svenska medborgare men som har rätt att vara bosatta i Sverige att få id-kort.  

Bakgrunden till utredningen är att det har visat sig att en del utlänningar som bor i Sverige inte har möjlig¬het att skaffa en id-handling. Det innebär bland annat att de inte kan få tillgång till viktiga samhälls-funktioner som att öppna ett bankkonto. Utredningen konstaterar att ingen hittills har tagit ett övergripande ansvar för denna fråga. Utredningens förslag innebär att Polisen ska utfärda det nya id-kortet och att alla som är folkbokförda i Sverige och har fyllt 16 år ska ha rätt att ansöka om det.

Den nya ordningen föreslås träda i kraft först den 1 januari 2009.

Hela utredningen finns att läsa på regeringens hemsida.

2007-12-21 00:00:00

Rapport om invandringen till Sverige från EU:s nya medlemsstater

Eskil Wadensjö, Stockholms Universitet, visar i rapporten Migration to Sweden from the New EU Member States att invandringen till Sverige från EU:s nya medlemsstater ökat de senaste åren. Särskilt stor är ökningen från Polen och Baltikum, även om det är betydligt färre som kommer till Sverige än till Irland och Storbritannien som inte heller införde övergångsregler för den fria rörligheten efter EU-utvidgningen 2004.

Rapporten visar att arbetsmarknadssituationen i Sverige är ganska god för nya invandrare från de nya medlemsstaterna och att de är inte överrepresenterade inom olika transfereringssystem.

Hämta hela rapporten här

2007-12-20 00:00:00

Sverige får beröm av EU-kommissionen i den årliga bedömningen av sysselsättningspolitiken

EU-kommissionen har nyligen presenterat sin strategiska rapport om ekonomiska reformer i Europa. Där summeras det senaste årets utveckling av den gemensamma sysselsättningspolitiken. Dessutom gör Kommissionen en bedömning av medslemsstaternas insatser. Rapporten, som kommer att läggas fram för Europeiska rådet vid dess vårmöte i mars 2008, anser att Lissabonstrategin bidragit till den europeiska ekonomins starka återhämtning på senare tid.

Sveriges sysselsättningspolitik får beröm av EU-kommissionen som anser att framstegen har varit särskilt stora det senaste året. Kommissionen påpekar, som tidigare år, att Sverige har stora klyftor på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda och för många sjukskrivna. De ser dock positivt på reformerna som genomförts för att förbättra arbetsmarknadsintegrationen, t.ex. genom ökade incitament att arbeta, förändrad arbetsmarknadspolitik och omläggning av utbildningspolitiken.

Kommissionen ger i årets bedömning inga specifika rekommendationer till Sverige, men uppmanar den svenska regeringen att ta ytterligare steg för att förbättra konkurrensen inom servicesektorn och att fokusera på att implementera och utvärdera effekterna av de genomförda reformerna att öka incitamenten att arbeta, minska ungdomsarbetslösheten, öka sysselsättningen hos invandrare och re-integrera sjukskrivna.

EU-kommissionens hemsida finns alla dokument om deras årliga bedömning av sysselsättningspolitiken, inklusive den särskilda bedömningen av Sverige och andra länder.

2007-12-19 00:00:00

Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökning för november 2007

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 575 000 personer, vilket är en ökning med 118 000 personer eller 2,7 procent jämfört med november förra året. Andelen sysselsatta av befolkningen i åldern 15-74 år ökade jämfört med förra året och var i november 67,0 procent.

Andelen arbetslösa i åldern 15-74 år minskade till 5,2 procent av arbetskraften jämfört med 5,9 procent i november 2006. Även antalet arbetslösa minskade och var i november 252 000 jämfört med 279 000 för ett år sedan.

Statistiska Centralbyråns redovisningar av arbetskraftsundersökningarna har förändrats från och med oktober 2007. Definitionen av arbetslöshet har ändrats och resultat och jämförelser gäller åldersgruppen 15-74 år istället för som tidigare 16-64 år. De särredovisar dock fortfarande andra ålderskategorier.

Sysselsättningen i november var (för åldersgruppen 20-64 år):

 • Inrikes födda män: 85 %
 • Inrikes födda kvinnor: 80,9 %
 • Utrikes födda män: 73,9 %
 • Utrikes födda kvinnor: 62,9 %

Tendensen är att utvecklingen på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor är sämre än för övriga tre kategorier. Antalet arbetslösa ökar snabbare än sysselsättningen för dem.

Läs mer på SCB:s hemsida.

2007-12-18 00:00:00

Statistikrapport om integration i Danmark

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i Danmark har i dagarna gett ut den årliga statistikrapporten om invandrares integration inom bland annat utbildning och arbetsmarknad: ”Tal og Fakta – udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet”.

Statistiken om utbildning visar bland annat att 10 procent av alla elever är tvåspråkiga och att andelen unga med utländsk bakgrund som läser på universitet och högskolor ökar.

Sysselsättnignen för personer med utländsk bakgrund i Danmark ökar men är fortfarande låg. Andelen sysselsatta, 16-64 år, som andel av befolkningen var 77 procent för "danskar" den 1 januari 2006. Dansk statistik delar upp befolkningen i dem med dansk respektive icke-västlig bakgrund. Bland dem med icke-västlig bakgrund var motsvarande andel sysselsatta 50 procent, alltså 27 procentenheter lägre. 42 procent av dem med utländsk bakgrund från icke-västliga länder står helt utanför arbetsmarknaden.

Läs mer i statistikrapporten 

2007-12-17 00:00:00

Ny migrationslagstiftning införs för att förbättra integrationen i Storbritannien

Storbritannien håller på att genomföra en förändring av migrationslagstiftningen. Syftet är att den nya lagen ska främja integration och landets delade värderingar. Urvalet av invandrare ska ske genom ett poängsystem liknande det i Australien och Kanada. I reformpaketet finns även insatser för att bättre se till att invandrare integrerar sig i lokalsamhället genom skärpta krav på engelskkunskaper, att begränsa möjligheten till medborgarskap för dem som inte följer lagen och skärpta krav för giftermål för att skydda mot tvångsgifte.

Poängsystemet skapar ett enhetligt regelsystem för invandring och ersätter de åtta olika invandringskriterier som finns idag. De som vill invandra får poäng för deras integrationspotential, t.ex. för utbildning och färdigheter, språkkunskaper och möjligheten att försörja sig själv och sin familj. Inom migrationsområdet ska dessutom gränskontrollen öka genom att kräva fingeravtryck för alla som söker visum för att komma till Storbritannien och genom att införa ett ID-kort för alla utländska medborgare. Tidigare införda krav på engelskkunskaper för att få stanna permanent i landet kompletteras nu med krav på att den som invandrar för att gifta sig har kunskaper i engelska innan inresa. Risken för tvångsäktenskap ska minska genom att höja åldersgränsen till 21 år för den som kommer till Storbritannien som partner eller make/make.

Läs de två bakgrundsrapporterna för att förhindra tvångsäktenskap och införa krav på engelskakunskaper för den som vill komma till Storbritannien som make/maka.

2007-12-16 00:00:00

Empirisk studie visar omfattande diskriminering på svensk arbetsmarknad

Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS) har gett ut ett nytt working paper om diskriminering: "What's in a name? A field experiment test for the existence of ethnic discrimination in the hiring process", Författare är Moa Bursell.

Undersökningen har använt en metod där två fingerade personer med likvärdiga meriter men med olika namn sökt samma jobb. Resultatet visar att det förekommer omfattande etnisk diskriminering på svensk arbetsmarknad. Personer med ”svenska” namn blir oftare kallade till intervju än personer med ”utländska” namn. I undersökningen förekom diskriminering i alla yrken som utsattes för test men omfattningen av diskriminering varierade.

Läs mer om tidigare studier med likartad metod.

Hämta rapporten här.

2007-12-15 00:00:00

Svensk integrationspolitik får beröm av EU-kommissionens expertgrupp

EU-kommissionen tillsatte i januari 2006 en expertgrupp, ledd av före detta talmannen i tyska parlamentet Rita Süssmuth. Expertgruppens syfte är att identifiera hinder för etniska minoriteter på arbetsmarknaden och i övriga samhället.

Expertgruppen gav i december 2007 ut en rapport, Ethnic Minorities in the Labour Market: An Urgent Call for Better Social Inclusion. Rapporten identifierar 14 hinder för etniska minoriteter på arbetsmarknaden och ger åtta rekommendationer. Bland de 14 hinder som identifierats finns bland annat brister i utbildning, språk och i erkännandet av utländskt förvärvade färdigheter och utbildningar. Andra hinder är begränsningar för utländska medborgare att få konkurrera om vissa typer av jobb, svårigheter att få tillgång till medborgarskap, boendesegregation, svartarbete, diskriminering och svaga incitament att arbeta på grund av välfärdssystemen.

För att komma till rätta med situationen bör medlemsstaterna arbeta med tre samtida strategier: icke-diskriminering, politik för lika möjligheter och ett aktivt mångfaldsarbete i företag och organisationer.

De åtta rekommendationerna handlar bland annat om att politiker måste prioritera integrationsfrågorna, anpassa den generella politiken, identifiera och ta bort hinder som försvårar integration, utveckla riktade insatser mot målgruppen samt att stödja lärande processer och utveckling av ny kunskap.

Rapporten lyfter också fram goda exempel inom olika politikområden. Sverige får beröm när det gäller möjligheten till utbildning och validering av utländska kvalifikationer samt för arbetet mot diskriminering. Särskilt bra är politiken i Sverige, anser rapporten, när det gäller tillgång till arbete och eget företagande. Bestämmelserna för icke EU-medborgare på arbetsmarknaden är allra mest gynnsamma i Sverige och stödet till egenföretagande ett föredöme.

Hämta hela rapporten här.

2007-12-14 00:00:00

Nyanlända invandrare känner sig välkomna i Danmark

En utvärdering från Integrationsministeriet i Danmark visar att nyanlända invandrare som avslutat sitt introduktionsprogram är nöjda. 78 procent av de 500 tillfrågade är nöjda med danskundervisning, 72 procent med praktikplats och 63 procent med bemötandet från handläggarna.

Enligt utredningen blir de nya danskarna snabbt en del av samhället. Nästan alla ser på dansk tv, läser danska dagstidningar och en majoritet intresserar sig för dansk politik. Undersökningen visar också att de flesta har danska vänner.

Läs mer om undersökningen på Integrationsministeriets hemsida Ny i Danmark

2007-12-13 00:00:00

Arbetslösheten ökar för utrikes födda kvinnor

3,1 procent av arbetskraften, eller knappt 145 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av november månad. Det innebär en minskning med 0,6 procentenheter, eller 24 000 personer, jämfört med november förra året.

I november var knappt 44 000 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med 2,7 procent på ett år. Det är bland utrikes födda män som arbetslösheten minskar. Däremot har antalet arbetslösa utrikes födda kvinnor ökat det senaste året. Utrikes födda är överrepresenterade bland de arbetslösa. 30,4 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var det 26,8 procent vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de öppet arbetslösa.

310 personer hade instegsjobb i november jämfört med 221 personer i oktober. Instegsjobben är en subventionerad anställning för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Anställningen ska vara kopplad till deltagande i sfi, eller uppnådda resultat inom denna, och innehålla tydliga handledande inslag.

Generaldirektör Bo Bylynd säger i pressmeddelandet att de som står långt ifrån arbetsmarknaden har svårt att konkurrera om de lediga jobben. Det gäller framför allt personer med brister i utbildningen, personer med utländsk bakgrund och funktionshindrade som har nedsatt arbetsförmåga.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida

2007-12-12 00:00:00

Arbetsmarknadsprognos för 2008: Problem för utrikes födda

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har publicerat sin prognos för arbetsmarknaden 2008. Antalet sysselsatta beräknas öka med 105 000 personer år 2007 och med 45 000 personer år 2008.

Utvecklingen för utrikes födda

Av utrikes födda i åldrarna 16-64 år deltog 70,5 procent i arbetslivet (perioden fjärde kvartalet 2006 till tredje kvartalet 2007). Nivån kan jämföras med nästan 81 procent bland inrikes födda. Uppgången bland utrikes födda är drygt 1 procentenhet jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Så gott som hela uppgången faller på män, främst i åldrar under 35 år. AMS bedömer att arbetskraftsdeltagandet stiger ytterligare något bland utrikes födda under år 2008 och liksom tidigare främst bland män.

Besvärligt för lågutbildade

Utbildningsnivån har en mycket stor betydelse för möjligheten att finna ett arbete för utrikes födda, klart större betydelse än för inrikes födda. AMS pekar ut fyra grupper som kommer att ha en besvärlig arbetsmarknadssituation även under 2008:

 • Personer med högst grundskoleutbildning
 • Utomeuropeiskt födda med högst gymnasieutbildning.
 • Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga
 • Arbetslösa personer 55-64 år

Den bristande utbildningsbakgrunden kräver enligt AMS omfattande och långsiktiga insatser om personerna i dessa grupper någonsin ska få ett riktigt fotfäste på arbetsmarknaden. Men enligt AMS är både vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen underdimensionerad, vilket innebär små utsikter till yrkesinriktade utbildningar för stora grupper med omfattande utbildningsbehov.

Läs mer om prognosen här.

2007-12-09 00:00:00

Ny avhandling om etnisk diskriminering och sociala hierarkier

Alexandra Snellman disputerade den 7:e december vid Uppsala Univeritet. Avhandlingen Social Hierarchies, Prejudice, and Discrimination visar att diskriminering och hierarkier inte bara skapas som ett resultat av våra fördomar, utan påverkas också av andra faktorer. Alexandra Snellman har studerat hur de sociala hierarkier vi själva befinner oss i samt vår tilltro till makthierarkier, så kallad social dominansorientering, påverkar vår syn på andra människor. Hennes studie visar att socialt dominanta personer, dvs sådana som har stark tilltro till makthierarkier i allmänhet, också tenderar att skapa hierarkier och utöva etnisk diskriminering i högre grad än andra.

Hela avhandlingen går att hämta på Uppsala Universitets hemsida.

2007-12-05 00:00:00

Internationell studie visat på fortsatt svaga studieresultat för elever med utländsk bakgrund i Sverige

PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt som genom olika prov undersöker femtonåriga elevers förmågor inom tre kunskapsområden: naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Totalt deltog 57 länder i PISA 2006, däribland samtliga 30 OECD-länder.

Svenska elever medelmåttiga

Resultaten i naturvetenskap och matematik visar att svenska 15-åringar (motsvarar elever i årskurs 9) presterar på en genomsnittlig nivå i jämförelse med övriga OECD-länder. Däremot är läsförståelsen bland svenska elever bättre än i många andra OECD-länder.

Stora skillnader mellan elever med svensk och utländsk bakgrund

PISA 2006 bekräftar att det finns skillnader i prestationsnivå mellan inrikes och utrikes födda elever men att dessa är olika stora i olika länder.

För ett genomsnittligt OECD-land är prestationsskillnaden i naturvetenskap mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund födda i landet 55 poäng till de inföddas fördel. Motsvarande skillnad mellan infödda och elever med utländsk bakgrund födda utomlands är ungefär lika stor, 58 poäng.

Sverige uppvisar ett något annorlunda mönster. Skillnaden i prestation mellan infödda och elever med utländsk bakgrund födda i Sverige är mindre, 48 poäng medan skillnaden mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund födda utomlands är större, 78 poäng. Elever med utländsk bakgrund födda i Sverige presterar alltså 30 poäng bättre än elever med utländsk bakgrund födda utomlands.

Minst skillnader i anglosaxiska länder 

De OECD-länder som uppvisar minst skillnader mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund är alla anglosaxiska (Australien, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Irland och USA). De europeiska länderna har däremot betydande skillnader mellan infödda och elever med utländsk bakgrund där Schweiz och Belgien ligger i topp med skillnader på 95 respektive 93 poäng mellan infödda och elever med utländsk bakgrund födda utomlands.

Troliga förklaringar till detta mönster är, enligt Skolverket, engelska språkets roll som internationellt språk men också att ländernas invandringspolitik skiljer sig åt vilket genererar olika sammansättningar av populationen med utländsk bakgrund.

Ett annat sätt att beskriva dessa skillnader är att titta på hur stor andel av eleverna som ligger på respektive prestationsnivå i naturvetenskap. För Sverige gäller att cirka 13 procent av infödda elever inte presterar högre än nivå 1 (av 6). Motsvarande andel för elever med utländsk bakgrund födda i Sverige är mer än dubbelt så stor, 29 procent, och för elever med utländsk bakgrund födda utomlands är andelen hela 43 procent.

I läsförståelse är avståndet mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund födda i Sverige 29 poäng och mellan infödda och elever med utländsk bakgrund födda utomlands 68 poäng. I matematik är motsvarande avstånd 42 respektive 64 poäng. Avstånden i läsförståelse och matematik är alltså något mindre än i naturvetenskap.

Läs mer om PISA-resultaten på Skolverkets hemsida.

2007-12-02 00:00:00

Ny statistik över arbetsmarknadsintegration i Kanada

Kanadas statistikbyrå har publicerat de första resultaten från 2006 års arbetsmarknadsundersökning. Rapporten The Canadian Immigrant Labour Market in 2006: First results from Canada’s Labour Force Survey ger en bild av invandrares arbetsmarknadsintegration år 2006.

Rapporten mäter andelen sysselsatta i åldersgruppen 25-54 år. Vistelsetiden har stor betydelse för andelen sysselsatta. Invandrare som bott i Kanada i mer än 10 år hade ungefär lika hög sysselsättning som inrikes födda kanadensare. Men även nyanlända har förhållandevis hög sysselsättning.

Inrikes födda: 83,1 procent

Utrikes födda, vistelsetid 10+ år: 82,1 procent

Utrikes födda, vistelsetid 6-9 år år: 75,7 procent

Utrikes födda, vistelsetid 0-5 år år: 65,4 procent

Det kan jämföras med situationen i Sverige som är mer bekymmersam. I Sverige var år 2006 38,8 procent av alla utrikes födda kvinnor med vistelsetid 0-4 år (20-64 år) sysselsatta, och 53,9 procent av dem mellan 5-9 år. Motsvarande för män var 64,6 respektive 69 procent.

Sysselsättningen för utrikes födda i Kanada skiljer sig åt inom landet. Provinserna Alberta and Manitoba har den högsta sysselsättningsnivån för invandrare, medan fransktalande Quebec har sämre arbetsmarknadsintegration. Den stora majoriteten invandrare bor i Toronto, Vancouver och Montréal. Montreal har lägre sysselsättning för alla befolkningsgrupper och där är skillnaden mellan inrikes och utrikes födda störst. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden är minst i Toronto.

Hämta rapporten om arbetsmarknadsintegration i Kanada här.

2007-11-29 00:00:00

LO-rapport om integrationspolitik

LO gav i slutet av november ut en rapport om integrationspolitik, Statens politik för integration och mot etnisk diskriminering. Rapporten innehåller en översiktlig genomgång av politikområdets organisering, situationen på arbetsmarknaden och vad staten och kommunerna gör för att främja arbetsmarknadsintegration. Avslutningsvis presenterar LO slutsatser och några konkreta förslag till förbättringar.

LO konstaterar att integrationspolitiken har låg måluppfyllelse. De förklarar misslyckandet med att det finns problem i dagens organisering av integrationspolitiken. Det institutionella ansvaret har varit splittrat. De integrationspolitiska frågorna har haft många formellt ansvariga men ingen praktisk ansvarig. Ansvaret för nyanlända invandrares introduktion bör enligt LO samlas på ett ställe, förslagsvis Arbetsförmedlingen. Med ansvar och mer resurser kan Arbetsförmedlingen agera kraftfullt mot gruppen nyanlända och betydligt mer professionellt än kommunerna har förutsättningar för. Språkutbildningen bör, enligt LO, också reformeras och inte längre vara en egen skolform. Den bör, liksom samhällsinformationen, anpassas till förväntat arbete och integreras helt med övrig introduktion.

Läs mer om rapporten här.

2007-11-27 00:00:00

Rapport om att lära av goda projekterfarenheter

Mångfald som utvecklingskraft är ett projekt inom Växtkraft Mål 3 där APeL, nationellt centrum för forskning och utveckling i arbetsplatslärande, genomfört spridningsaktiviteter till målgrupper på arbetsplats- och nätverksnivå. APeL har i samarbete med fem projekt spridit projekterfarenheter om arbetsmarknadsintegration för utrikes födda. Genom att organisera, observera och följa upp 14 spridningsaktiviteter, där något av de fem samarbetsprojekten medverkat, har de studerat hur utvecklingsinriktat lärande baserat på dialog kan ta fart.

Projektet har resulterat i boken Kan man lära av goda exempel? – en idébok om hur projekterfarenheter kan stimulera verksamhetsutveckling. APeL hävdar i boken att man inte kan lära av goda exempel, men däremot av lärande exempel.

Vad är då skillnaden mellan goda och lärande exempel? Framförallt att man har avsatt tid för reflektion och dialog innan, under och efter besöket. Reflektionerna bör leda till en bättre förståelse om varandras verksamheter, hur projektets erfarenheter kan bidra till mottagarnas fortsatta utveckling och hur arbetet ska tas vidare. När medvetna förberedelser har gjorts har vi sett embryon till utvecklingsinriktat lärande hos målgruppen och vi tror även att spridarna gick klokare därifrån.”

Hämta hela rapporten här.

2007-11-22 00:00:00

Skolverket redovisar betygsresultaten för vårterminen 2007

Skolverket redovisade den 19 september betygen för niondeklassare våren 2007 och hur många som är behöriga till gymnasieskolan. De övergripande resultaten är att tre av fyra elever som går ut grundskolan når målen i alla ämnen och nio av tio är behöriga till gymnasieskolan. Andelen behöriga minskar något jämfört med förra året, vilket främst beror på att färre elever når godkänt i matematik. Samtidigt fortsätter det genomsnittliga meritvärdet att öka.

Flickorna har liksom tidigare läsår ett betydligt högre genomsnittligt meritvärde än pojkarna. Föräldrarnas utbildning är den bakgrundsfaktor som visar på de allra största variationerna i resultat. Elever med minst en högskoleutbildad förälder har i genomsnittligt ett högre betyg (229,4) än elever med föräldrar vars högsta utbildning är gymnasieskola (192,2) eller grundskola (164,3).

Svårt för dem som invandrar efter grundskolestart att bli behörig för gymnasieskolan 

Elever med utländsk bakgrund redovisas i tre undergrupper: elever födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar, elever som invandrat före 1998 (före ordinarie grundskolestart) samt elever som invandrat 1998 eller senare.

Relativt lite skiljer mellan elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige och de som invandrat före grundskolestart, 1998. Det genomsnittliga meritvärdet för dessa elever är 199,3 respektive 196,1. De elever som invandrat 1998 eller senare har ett betydligt lägre meritvärde på 164,9. Elever med svensk bakgrund har ett genomsnittligt meritvärde på 210,0.

Skolverkets statistik visar att knappt 55 procent av eleverna som invandrat till Sverige 1998 eller senare är behöriga till gymnasieskolan, dvs. de klarade minst betyget Godkänd i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. Av de elever som inte är behöriga att söka till gymnasieskolans nationella och specialutformade program har en av tre utländsk bakgrund. Detta är, liksom tidigare, en stor överrepresentation eftersom andelen av alla elever som har utländsk bakgrund är en av sju.

Läs mer om betygsresultaten på Skolverkets hemsida.

2007-11-21 00:00:00

Omfattande etnisk segregation bland egenföretagare

Pernilla Andersson och Eskil Wadensjö visar i rapporten The Employees of Native and Immigrant Self-Employed att egenföretagares firmor är starkt etniskt segregerade där en majoritet av de anställda kommer från samma land eller region som arbetsgivaren.

Författarna diskuterar fyra förklaringar till den etniska segregationen hos egenföretagare:

 1. Egenföretagare rekryterar personer från sitt nätverk och nätverken består oftast av personer som är lika.
 2. Egenföretagare har en preferens att inte anställa personer som är olika dem själv.
 3. Utbudet av arbetskraft som vill arbeta för inrikes företagare och utrikes företagare från olika länder skiljer sig åt.
 4. Invandrare har en komparativ fördel i produktionen av etniska varor och service.

För utrikes födda minskar sannolikheten att ha en inrikes född anställd om de bor i en kommun med hög andel från samma land. Lång vistelsetid i landet ökar sannolikheten för att ha inrikes födda anställda. För inrikes födda ökar sannolikheten att ha en utrikes född anställd om det bor en hög andel invandrare i kommunen. Studien antyder, enligt författarna, att egenföretagare gärna anställer personer från samma region men att nätverken också spelar en viktig roll för såväl inrikes och utrikes födda egenföretagare.

Hämta rapporten på IZA.

2007-11-20 00:00:00

Studie av “tredje generationens invandrare”

Mats Hammarstedt, Växjö Universitet, är troligtvis den första svenska forskare som undersökt den ekonomiska situationen för barnbarn till invandrare, också kallad tredje generationens invandrare.

Rapporten studerar inkomstmobiliteten för män. Resultatet visar att det, jämfört med övriga befolkningen, skett en negativ inkomstutveckling över generationerna. Första generationens invandrare tjänade (1968, 1970) vanligtvis mer än inrikes födda, andra generationen låg nära medelinkomsten (1980, 1985), medan tredje generationen tjänar 6 procent mindre än inrikes födda (1999, 2001, 2003). 

Hammarstedt menar att resultatet indikerar att etnicitet kan ha betydelse för att förklara skillnader i inkomst även efter flera generationer i landet.

Rapporten  presenterades på en integrationskonferens anordnad av SULCIS den 23-24 oktober 2007.

2007-11-19 00:00:00

Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökning för oktober 2007

Statistiska Centralbyråns redovisningar av arbetskraftsundersökningarna förändras från och med oktober 2007. Definitionen av arbetslöshet har ändrats och resultat och jämförelser gäller åldersgruppen 15-74 år istället för som tidigare 16-64 år. De särredovisar dock fortfarande andra ålderskategorier, bland annat 20-64 år som vi använder i diagrammet nedan.

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 558 000 personer, vilket är en ökning med 81 000 personer eller 1,8 procent jämfört med oktober förra året. Andelen sysselsatta har dock inte ökat jämfört med för ett år sedan; i oktober i år var den 66,8 procent, eftersom befolkningsökningen varit lika stor som sysselsättningstillväxten.

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var i oktober 274 000. Arbetslösheten var 5,7 procent av arbetskraften, jämfört med 6,0 procent för ett år sedan.

Sysselsättningsutvecklingen för utrikes födda.

Även om talen är lite osäkra på grund av statistiska felmarginaler går det att konstatera att utrikes födda har haft en positiv sysselsättningsutveckling de två senaste åren. Utrikes födda män har till exempel ökat andelen sysselsatta i åldersgruppen 20-64 år med över fem procentenheter.

Läs mer om senaste arbetsmarknadsstatistiken på SCB:s hemsida.

2007-11-18 00:00:00

Svenskt Näringsliv om finansieringsmöjligheter bland företagare med invandrarbakgrund

Svenskt Näringsliv har i rapporten Kusinen eller banken? undersökt finansieringsmöjligheterna för företagare med invandrarbakgrund.

Bakgrunden är en uppfattning om att invandrare har svårt att få lån eller startkapital till sina företag. Svenskt Näringsliv menar att man felaktigt gett en etnisk förklaring till detta. Förklaringen ligger istället, menar de, i att företagare med utländsk bakgrund vanligtvis startar i de branscher som har svårt att locka till sig investerare. 

I undersökningen, skriven av Ahmet Önal och Farbod Rezania, har 45 företagare intervjuats i fem olika branscher om finansiering och tillgång till kapital. Företagarna är främst koncentrerade kring de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö och är representerade inom fem olika branscher - restaurang, livsmedel, transport/taxi och resebolag.

Rapporten menar att myten om "snälla släktingar" som hjälper varandra har lett till att man blundar för en oklar finansieringsmodell som växer fram. För att kunna ta vara på den potential som företagandet bland invandrare innebär måste man hitta bättre finansieringsmöjligheter, enligt Svenskt Näringsliv.

Läs hela rapporten på Svenskt Näringslivs hemsida.

2007-11-17 00:00:00

Integration får lågt betyg av medborgarna

Svensk Kvalitetsindex har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) kartlagt kundnöjdheten för tjugotvå olika områden, varav femton inom kommunernas och landstingens verksamheter.

Bäst betyg får privat tandvård. Förskola, privat sjukvård och folktandvård är andra områden som får goda betyg. De områden som rankas lägst är polis, följt av integration, information och socialtjänst.

Grupper som är särskilt missnöjda med integration är personer mellan 40-49 år och personer boende i städer med över 200 000 invånare.

Läs mer om kvalitetsindex på SKL:s hemsida.

2007-11-16 00:00:00

Störst invandringsöverskott i södra Sverige

Som NTG asyl & integration redogjorde för igår så fortsätter invandringen att vara mycket hög. Till och med september har 73 953 personer invandrat. Även utvandringen är fortsatt stor, hela 34 365 personer har utvandrat under årets nio första månader. Invandringsöverskottet är sådeles 39 588 personer. Invandringsöverskottet innebär en befolkningsökning med 0,43 procent. Födelseöverskottet innebar under samma period en befolkningsökning med 0,16 procent.

De län med störst invandringsöverkott ligger alla i södra Sverige: Kronoberg (0,86%), Blekinge (0,74%) och Skåne (0,64%).

De kommuner (över 40 000 invånare) med störst invandringsöverskott (i förhållande till befolkningen 1 januari 2007) är:

 1. Södertälje: 1,34%
 2. Malmö: 1,23%
 3. Botkyrka: 1,11%
 4. Landskrona: 0,96%
 5. Karlskrona: 0,95%
 6. Solna: 0,73%
 7. Huddinge: 0,70%
 8. Borlänge: 0,64%
 9. Stockholm: 0,60%
 10. Hässleholm: 0,58%

Statistiken över befolkningsförändringarna i Sveriges län och kommuner finns på SCB:s hemsida.

2007-11-14 00:00:00

Arbetslösheten för utrikes födda fortsatte att sjunka under oktober

3,2 procent av arbetskraften, eller knappt 149 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av oktober månad. Det innebär en minskning med 0,8 procentenheter, eller 32 000 personer, jämfört med oktober 2006.

I oktober var drygt 44 000 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med 8,3 procent på ett år. Det är framförallt bland utrikes födda män som arbetslösheten minskar. Utrikes födda är dock fortfarande mycket överrepresenterade bland de arbetslösa. 29,8 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var det 26,7 procent vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de öppet arbetslösa.

221 personer hade instegsjobb under oktober. Instegsjobben är en subventionerad anställning för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Anställningen ska vara kopplad till deltagande i sfi, eller uppnådda resultat inom denna, och innehålla tydliga handledande inslag. Lönesubventionen uppgår för näringslivet till 75 procent av lönekostnaden, maximalt 21 280 kronor per månad på heltid, och för övriga offentliga arbetsgivare till 50 procent av lönekostnaden. För heltidsanställning utgår subvention i högst 6 månader.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

2007-11-13 00:00:00

Milanodeklarationen om integration

Den 5 november 2007 signerade Franco Frattini, vicepresident i Europeiska Kommissionen, tillsammans med borgmästarna i Milano och Rotterdam, Milanodeklarationen. Det skedde under en konferens, ”Integrating cities”, inom ramen för det europeiska nätverket Eurocities. Konferensen syftade till att vidareutveckla och stärka en dialog och ett samarbete om integrationspolitik på lokal, nationell och europeisk nivå.

Deklarationen betonar städernas viktiga roll när det gäller invandrares integration. De 12 städerna i Eurocities, varav Malmö är en, tar på sig ett särskilt ansvaret att engagera sig i arbetet och genomförandet av den gemensamma europeiska agendan för integration. Deklarationen betonar principer som partnerskap med invandrare, egenmakt och ett gott politiskt styre för att lnå framgång i det lokala integrationsarbetet.

Läs mer på Eurocities hemsida.

Hämta Milanodeklarationen här.

2007-11-12 00:00:00

Uppföljning av USA-somaliernas sverigebesök

NTG asyl & integration har tidigare rapporterat från den turné om och med Somalier som genomfördes i augusti 2007. Syftet var att utbyta erfarenheter med myndighets- och organisationsföreträdare, samt svensksomalier i Stockholm, Göteborg, Malmö och danska Roskilde. Från USA deltog Hussein Samatar, initiativtagare till och ledare för African Development Center (ADC), en organisation som hjälper människor av afrikanskt ursprung att starta och utveckla företag; Nimo Farah, 22-årig projektkoordinator på ADC och andra generationens Minnesotasomalier samt Robert Lilligren, vice ordförande i Minneapolis City Counci.

Nu har Zufi förlag gett ut ett bokslut från turnén. Där presenteras några förklaringar till att somalierna lyckas så bra i Minneapolis, USA och mindre bra i Sverige. Rapporten Bokslut från "Somalierturnén 2007 kan hämtas på Zufis hemsida.

2007-11-10 00:00:00

Skolverkets lägesbedömning när det gäller Svenska för invandrare

Skolverkets årliga lägesbedömning innehåller ett kapitel om sfi. Där redovisar Skolverket kostnader och resultat samt ger ett antal rekommendationer.

Fakta

Mellan 2001/02 och 2006/07 har antalet heltidstjänster inom sfi ökat från 1 200 till 1 500. Kostnaden har under samma period ökat från 841 miljoner till 1023 miljoner. Läsåret 2005/06 deltog 52 500 i sfi varav 25 400 var nybörjare, vilket är det högsta på 10 år. Snittkostnaden per heltidsstuderande har under perioden minskat från 48 000 till 31 000.

Läsåret 2006/07 hade omkring 70 procent av lärarna i sfi en pedagogisk högskoleutbildning, vilket är den lägsta andelen jämfört med övriga skolformer. Av lärare i kommunal verksamhet hade 75 procent pedagogisk högskoleutbildning, medan andelen var betydligt lägre hos andra anordnare, 50 procent. 83 procent av sfi-lärarna var kvinnor.

Resultat

Ungefär 33 procent av nybörjarna i sfi läsåret 2003/04 hade godkänts i sfi studieväg 3 kurs D t.o.m. läsåret 2005/06. Det nationella provet i sfi fungerar, med något enstaka undantag, som det villkor som måste vara uppfyllt för att få godkänt på nivå D. Omkring 63 procent av nybörjarna hade minst Godkänd på någon kurs oavsett studieväg. Studieresultatet varierade med ålder och utbildningsbakgrund. Yngre studerande och studerande med längre utbildningsbakgrund blev i större utsträckning godkända än andra studerande.

Andelen som slutade utan att ha godkänts eller som avbröt utbildningen var 34 procent, vilket är den lägsta andelen sedan läsåret 1993/94. 4 procent av nybörjarna 2003/04 avbröt sin sfi-utbildning på grund av att de fått arbete.

Skolverkets rekommendationer

Skolverket anser att det är viktigt att sfi-utbildningar utformas utifrån ett brett integrationsperspektiv. Sfi bör handla både om yrkessvenska och ett språkkunnande där man lär sig den grundläggande svenska som man behöver som medborgare, i kontakter med skola, sjukvård, myndigheter etc.

Olika grupper av flyktingar och invandrare har mycket olika behov av språkstudier varför det är viktigt att individuella studieplaner upprättas för sfi-studerande. Flyktingar och invandrare bör, enligt Skolverket, ges möjlighet till återkommande utbildning för att successivt utveckla språket och till praktikplatser för att lära sig använda språket.

Även om andelen sfi-studerande som slutade utan att ha godkänts eller som avbröt utbildningen har minskats sedan läsåret 1993/94 anser Skolverket att måluppfyllelsen inte är tillräcklig. Skolformerna inom vuxenutbildningen har delvis olika regelsystem. Det kan uppstå tolkningsproblem i de fall en studerande deltar i såväl utbildning inom kommunal vuxenutbildning som sfi. Regeringen bör överväga att harmonisera bestämmelser som rör kommunal vuxenutbildning och sfi.  

Skolhuvudmännen bör, anser Skolverket vidare, analysera orsaker till och vidta åtgärder med anledning av, dels att en stor andel av eleverna inte når upp till nivån för betyget Godkänd, dels den stora andelen studerande som avbryter sina studier.

Läs mer om på Skolverkets hemsida.

2007-11-08 00:00:00

Inkomstutvecklingen för inrikes och utrikes födda 2000-2005

Inkomstutvecklingen var god mellan år 2000 och 2005. Den sammanräknade förvärvsinkomsten steg totalt sett med 9 procent i fasta priser under perioden. Det visar SCB-rapporten Inkomster på 2000-talet.

Inrikes födda har betydligt högre inkomster än personer som är födda utomlands. År 2005 hade en kvinna född i Sverige en inkomst på 180 000 kronor och en utrikes född kvinna hade 146 000 kr. En inrikes född man hade 244 000 kronor i inkomst medan en utrikes född man hade 186 000 kr. Utrikes födda hade dessutom en sämre inkomstutveckling 2000–2005 än inrikes födda.

De utrikes födda är en heterogen grupp och det skiljer mycket beroende på var man kommer ifrån. Lägst inkomster hade personer födda i Mellanöstern och Nordafrika. Högst inkomster hade personer födda i Norden. Utrikes födda som varit i Sverige lång tid har högre inkomster än de som varit i Sverige en kortare tid. Många utrikes födda har låga inkomster de första åren i Sverige men följer man dessa personer över tid hade de en procentuellt bättre inkomstutveckling än inrikes födda.

Utrikes födda som grupp hade 8 procent högre förvärvsinkomst 2005 än 2000, vilket var något sämre utveckling än för personer födda i Sverige. Följer man samma grupp över tid var utvecklingen för inrikes respektive utrikes födda en helt annan. För utrikes födda, som varit i Sverige samtliga år 2000–2005, ökade inkomsterna mer än för svenskfödda. Inkomstutvecklingen skiljer sig markant mellan olika ländergrupper. Mest ökade inkomsterna för personer från ”Mellanöstern och Nordafrika”, 42 procent.

Rapporten kan hämtas på SCB:s hemsida.

2007-11-07 00:00:00

Ändrade giftermålsregler har förbättrat utbildningsresultaten för elever med utländsk bakgrund i Danmark

Rapporten The Effect of Marriage on Education of Immigrants: Evidence from a Policy Reform Restricting Spouse Import av Helena Skyt Nielsen, Nina Smith och Aycan Celikaksoy visar att skillnaden i avhopp från utbildning mellan elever med dansk och elever med utländsk bakgrund halverats efter den danska giftermålsreformen år 2002.

Sedan år 2002 måste man i Danmark vara 24 år för att få gifta sig med en person från ett annat land. Det finns också andra restriktioner, t.ex. att familjen måste sätta in 55 000 dkr i säkerhet, att inte ha mottagit socialbidrag under ett år och att tjäna tillräckligt för att försörja sin make/maka.

En direkt effekt av 24-årsregeln är att giftermålsmönstret ändrat karaktär. År 2001 gifte sig 67 procent av dem med utländsk bakgrund från ett icke-västligt land med en utrikes född, vanligtvis från familjens ursprungsland. Nu har antalet minskat till 37 procent.

Enligt rapporten är det väl etablerat att invandrare som gifter sig tidigt med andra invandrare har en sämre utbildningskarriär än andra invandrare. Resultatet av studien bekräftar hypotesen om giftermål och utbildning. Lagändringen orsakade en stark nedgång i antalet giftermål för personer i åldergruppen 18-24 år och det har lett till förbättrade utbildningsresultat för elever med utländsk bakgrund. Effekten är stor för pojkar från alla länder, medan det för flickor bara gett resultat genom bättre utbildningsresultat för de yngsta (18-19 år), för elever med turkisk bakgrund och för antalet som går vidare till universitetet.

Hämta rapporten här.

2007-11-05 00:00:00

Debatt i riksdagen om den "urbana utvecklingspolitiken"

Luciano Astudillo (s) har debatterar i riksdagen med Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) om vilka åtgärder som genomförs för att utveckla och inte avveckla den urbana utvecklingspolitiken.

Debatten blev, som brukligt mellan Astudillo och Sabuni, en diskussion om politiken har utvecklats, avvecklats eller fortsatt som vanligt efter regeringsskiftet. Nyamko Sabuni menar att regeringens arbete för att bryta utanförskapet nu sker genom den generella politiken i den så kallade urbana utvecklingspolitiken och att den tidigare storstadspolitiken avvecklats. Den tidigare projektbaserade storstadspolitiken har, enligt ministern, misslyckats med att minska utanförskapet.

Astudillo: "Det är flera delar i svaret som jag är beredd att hålla med om. Mycket handlar nämligen om den gamla storstadspolitiken. Man har bara valt att döpa om den." "Jag vill bestämt hävda att det som var den gamla storstadspolitiken numera kallas den urbana utvecklingspolitiken." 

Sabuni: "Jag har aldrig sagt att vi inte ska behålla det som är bra med den så kallade storstadspolitiken. Vi bygger utifrån det som storstadspolitiken gjorde, men vi ändrar på lite saker." 

Astudillo: "Segregationen går inte att prata bort. Den försvinner inte för att man döper om storstadspolitiken till urban utvecklingspolitik." 

Läs hela debatten här.

2007-11-04 00:00:00

USA inför nytt omarbetat medborgarskapstest

Myndigheten USCIS (US Citizenship and Immigration Services) introducerade den 27 september 2007 ett nytt omarbetat medborgarskapstest för blivande amerikaner.

Invandrare som vill naturaliseras och bli medborgare har även tidigare behövt kunna läsa, skriva och tala engelska samt ha kunskaper om amerikanska värderingar och historia, s.k. medborgarkunskap. Nu har testet i medborgarkunskap gjorts om och standardiserats.

Medborgarstestet innehåller 100 frågor som betonar de fundamentala rättigheterna och skyldigheterna som följer på medborgarskapet. Det nya provet ska uppmuntra till patriotism. Genom att lära sig om Amerikas historia och de gemensamma värderingarna ska den som svurit trohetseden identifiera sig med dessa värderingar och bli en fullvärdig samhällsmedborgare.

Nya provet kommer att fungera fullt ut inom ett år.

Läs mer om testet här.  och på USCIS hemsida.

2007-11-03 00:00:00

Nordiska Rådet ger ut rapport om integrationsarbetet i Danmark, Norge och Sverige

Anne Britt Djuve och Hanne Cecilie Kavli har för Nordiska Rådets räkning skrivit rapporten Integrering i Danmark, Sverige og Norge: Felles utfordringer – like løsninger? De jämför integrationspolitiken, särskilt ländernas introduktion för nyanlända invandrare och arbetsmarknadspolitiken.

Situationen i länderna är rätt så lika. Det finns en ambitiös integrationspolitik. Arbetsmarknaden präglas av regleringar, en sammanpressad lönestruktur och en låg arbetslöshet hos majoritetsbefolkningen.

Organiseringen av integrationspolitiken är också rätt så lik. Staten ger ersättning till kommunerna som genomför huvuddelen av det praktiska arbetet. Ersättningen skiljer sig dock åt. I Sverige får en kommun 300 000 mindre än i Norge i ersättning från staten för en mottagen flykting.

Den stora skillnaden mellan länderna beskriv dock så här (översatt till svenska):

"Den mest slående skillnaden mellan länderna när det gäller introduktionen för nyanlända invandrare är variationerna i de nyanländas rättigheter och plikter. Sverige skiljer sig i detta sammanhang inte bara från Danmark och Norge, utan också från de flesta andra länderna i Västeuropa. Norge, och i ännu högre grad Danmark, betonar plikterna i den nyanländas introduktion. Deltagande är obligatoriskt och bristande deltagande sanktioneras både ekonomiskt och rättsligt. Sverige håller däremot fast vid en större grad av frivillighet för de nyanlända och en långt mindre uttalad sanktionspolitik. Deltagande i introduktionsprogram är frivilligt och uteblivet deltagande har inga konsekvenser för uppehållstillstånd eller medborgarskap. Det är öppet för kommunerna att genomföra ekonomiska sanktioner för flyktingar som inte deltar i program, men om möjligheten används är upp till kommunerna. Också i bosättningspolitiken märks skillnaden mellan länderna. I Danmark och Norge tilldelas flyktingen en plats i en kommun, medan Sverige har öppnat för egen bosättning."

Hela rapporten kan laddas ner här.    

2007-11-02 00:00:00

Debatt i riksdagen om flyktingmottagandet

Den 30:e oktober debatterades statens styrning av flyktingmottagandet. Luciano Astudillo (s) frågade Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) vilken regeringens uppfattning är när det gäller frågan om statlig styrning av flyktingmottagandet?

Nyamko Sabuni svarade att regeringens uppfattning framgår av direktiven för Utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering (dir. 2007:52). Det är alltså inte aktuellt att inskränka individens möjlighet att själv välja bostadsort. Regeringens uppfattning är att starkare incitament och andra åtgärder som innebär att individen ges goda möjligheter att göra egna val är bättre än att staten bestämmer var en nyanländ flykting ska bo. Utredningen ska ge förslag om effektiva insatser och incitament för att påskynda arbetsmarknadsetableringen för nyanlända flyktingar och deras anhöriga och ska lämna sina förslag senast den 2 juni 2008. Regeringen hänvisade också till en utredning med uppdrag att se över mottagandet av asylsökande som kommer att tillsättas under hösten.

Luciano Astudilli menade att det inte räcker att hänvisa till kommande utredningar. "Det är inte Sverige som har en generös flyktingpolitik, utan det är ett antal kommuner i vårt land som står för den största delen av mottagningen. Det skapar problem i de kommunerna." sade Astudillo. Luciano Astudillo och Lars Johansson (s) efterlyste en blocköverskridande överrenskommelse i linje med det fempunktsprogram som Socialdemokraterna lade fram i budgetmotionen.

Läs hela debatten här.

2007-11-01 00:00:00

Forskningsöversikt om diskriminering på bostadsmarkanden

Institutet för bostads- och urbanforskning på Uppsala universitet har gett ut rapporten Etnisk diskriminering på bostadsmarknaden: En forskningsöversikt av Åsa Bråmå

Syftet med rapporten är att sammanfatta forskningsläget i Sverige och den engelskspråkiga världen, särskilt USA och Storbritannien om etnisk/rasmässig diskriminering på bostadsmarknaden, med avseende på forskningens inriktning och metoder, och den kunskap den resulterat i.

Den svenska forskningen om diskrimineringens omfattning som bygger på undersökningar av upplevd diskriminering indikerar att bostadsmarknaden är ett av de samhällsområden där diskrimineringen är omfattande. Grupper som drabbas särskilt hårt är exempelvis romer och personer från Mellanöstern och Afrika. Forskningen antyder också att det förekommer geografisk styrning av hyresgäster genom olika former av spridnings- och koncentrationsstrategier som kan innebära diskriminering.

De stora likheterna i problembeskrivning mellan Sverige och Storbritannien innebär också att de rekommendationer som brittiska forskare och myndigheter presenterat för hur diskriminering kan motverkas i stora delar är relevanta också för aktörer på svensk bostadsmarknad.

Hämta rapporten här.

2007-10-31 00:00:00

NTG asyl & integration går igenom motionerna om integration

Precis som förra året har NTG asyl & integration gått igenom riksdagsledamöternas och partiernas motioner. Där hittar vi bland annat flera breda program av Vänsterpartiet när det gäller integration, flyktingmottagning och boendesegregation.

Några områden med många motioner är diskriminering, bosättning av flyktingar, vikten av språk och bra språkutbildning samt en bättre introduktion av nyanlända invandrare.  

Läs genomgången av motionerna här.

2007-10-29 00:00:00

Utrikes födda gynnas när lärare gör bedömningar av prestationer i skolan

IFAU har gett ut två rapporter av Erica Lindahl som undersöker betygsättningen för olika elevgrupper.

Rapporten Systematiska avvikelser mellan slutbetyg och provresultat – spelar elevens kön och etniska bakgrund roll? undersöker om skillnaden mellan slutbetyg och provresultat är systematiskt korrelerad med kön och etnisk bakgrund. Registerdata över resultat på nationella prov och slutbetyg i svenska, engelska och matematik för elever i årskurs 9 i Sverige mellan åren 2001 och 2005 används. Studien visar att flickor generellt får högre slutbetyg i svenska, engelska och matematik än pojkar med samma provresultat. Utlandsfödda får högre slutbetyg i svenska och matematik än svenskfödda med samma provresultat. 

Rapporten Spelar lika kön och etnisk bakgrund på lärare och elever roll för provresultat och slutbetyg? undersöker om lika kön och etnisk bakgrund på lärare och elev har betydelse för elevens prestation på det nationella provet och slutbetyget. Studien visar att både flickor och utlandsfödda elever presterar bättre på provet i matematik om andelen kvinnliga respektive utlandsfödda lärare ökar.  

Studierna antyder alltså att utrikes födda elever gynnas något när lärarna gör bedömningar av prestationer i skolan och att utrikes födda lärare tenderar att leda till bättre prestationer för utrikes födda elever.

Båda studierna går att hämta på IFAU:s hemsida.

2007-10-26 00:00:00

Nytt nummer av tidskriften International Journal of Multicultural Societies

FN-organet UNESCO har kommit ut med ett nytt nummer av tidskriften International Journal of Multicultural Societies. Temat är invandrares integration på landsbygden.

Några artiklar i senaste numret är:

 • Migrant Integration in Rural and Urban Areas of New Settlement Countries: Thematic Introduction av Birgit Jentsch
 • Migrant Workers in Rural Scotland: “Going to the Middle of Nowhere” av Birgit Jentsch, Philomena De Lima, Brian MacDonald
 • The Challenge of Migrant Integration in Ireland av Piaras Mac Éinrí

Hämta hela tidskriften på UNESCOs hemsida.

2007-10-25 00:00:00

Invandringen har positiva ekonomiska effekter i Storbritannien

Home Office i Storbritannien har i rapporten The Economic and fiscal impact of immigration studerat invandringens ekonomiska effekter.

Rapporten visar att utrikes födda betalar in mer till det offentliga än som betalas ut till dem. Under 2003-2004 stod utrikes födda för 10 procent av det offentligas intäkter och för 9,1 procent av utgifterna.

Förutom att redogöra för invandringens ekonomiska effekter redovisar rapporten bland annat sysselsättningsläget för olika invandringsgrupper.

Hämta rapporten här.

2007-10-24 00:00:00

Interkulturell dialog för att integrera islam i Europa?

I december 2006 antog EU genom rådet och parlamentet ett beslut om att främja interkulturell dialog, och 2008 är utsett till det Europeiska året för interkulturell dialog. Syftet är att hjälpa medborgarna i Europeiska unionen att ”förvärva de kunskaper och den kompetens som de behöver för att hantera en öppnare och komplexare miljö” och att göra dem medvetna om ”betydelsen av att utveckla ett aktivt europeiskt medborgarskap som innebär öppenhet mot världen, respekterar den kulturella mångfalden och bygger på gemensamma värderingar”.

Interkulturell dialog lyfts ofta fram som ett svar på hur det muslimska samhället bättre kan integreras i Europa. Jonathan Laurence har på uppdrag av EU och den Transatlantiska arbetsgruppen för invandring och integration undersökt hur interkulturell dialog används av Europeiska länder, till exempel i Frankrike och Italien, för att hantera relationen mellan muslimer och övriga samhället.

Hämta rapporten Integrating islam: A New Chapter in "Church-State" Relations här.

2007-10-23 00:00:00

Årets utmärkelser för bra integrationsarbete går till

Rådet för integration i arbetslivet delar sedan år 2000 ut utmärkelser för att uppmärksamma goda exempel på bra integrationsarbete och initiativ som bidragit till ökad integration i arbetslivet.
 
Länsstyrelsen i Stockholm fick priset i kategorin statliga arbetgivare för sitt fokus på samverkan och likabehandling internt och externt. Ändå sedan 1999 har länsstyrelsen främjat mångfald, bland annat genom praktikantprojekt riktat mot icke-svenska akademiker och riktade utbildningar för medarbetare och chefer.

Järfälla kommun fick utmärkelsen i kategorin kommunala arbetsgivare, framför allt för sitt rekryteringsarbete. Inom ramen för EU:s equalprojekt har man tagit fram ett verktyg för en kompetensbaserad rekryteringsprocess kallad FAIR. Poängen med verktyget är att skapa en struktur för en så rättvis urvalsprocess som möjligt.

Vinnaren i kategorin privata arbetgivare, Fexco Nordic AB med huvudkontor i Trelleborg, har ett stort multikulturellt callcenter som ger service på fler än 25 språk. Företaget annonserar på flera språk och deltar vid kulturella aktiviteter med anknytning till kundernas hemländer. Man deltar också i humanitära projekt i världen.

Inom Rådet för integration i arbetslivet  samverkar TCO, LO och Saco samt Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarverket.
 
2007-10-22 00:00:00

Svenskarna mest öppna för invandring visar ny opinionsundersökning

Pew Research Center undersöker i The Pew Global Attitudes Project länders attityder till globalisering, invandring, religion, jämställdhet och demokrati.

Som vanligt är sveriges befolkning mest positiva, eller ivarjefall minst negativa, till invandring. På frågan “We should restrict and control entry of people into our country more than we do now.” är Sverige det land där minst andel av befolkningen håller med: 53 procent. De kan jämföras med t.ex. 62 procent i Kanada, 66 procent i Tyskland, 75 procent i Storbritannien och USA samt 87 procent i Italien.

Svenskarna är också det land av de 47 i undersökningen som i störst utsträckning menar att invandring från Nordafrika och Mellanöstern samt Östeuropa är positivt för landet.

Läs hela opinionsundersökningen här.

2007-10-21 00:00:00

Kartläggning av invandringsgrupper i Storbritannien

I den svenska debatten framhålls ofta Storbritannien som föregångsland när det gäller arbetsmarknadsintegration. Men rapporten Britain’s Immigrants: An economic profile från tankesmedjan Public Policy Research (IPPR) ifrågasätter den bilden, ivarjefall när det gäller flyktinginvandrare.

Rapporten visar hur det ser ut för 25 olika invandringsgrupper, uppdelade efter födelseland. De flesta invandringsgrupperna klarar sig bättre än den genomsnittliga inrikes födda britten. Men det är mycket stora skillnader mellan de olika invandringsgrupperna. Invandrare från vissa länder som Australien, Frankrike, Kanada och Polen har klarat sig mycket bra medan andra grupper, till exempel från Somalia och Pakistan, har mycket låg sysselsättning.

De grupperna som har klarat sig sämre har ofta kommit till Storbritannien som flyktingar eller anhöriga och inte som arbetskraftsinvandrare. Diagrammet nedan visar sysselsättningen för ett urval av de 25 länderna.

Hämta hela rapporten här.

2007-10-20 00:00:00

Fortsatt sysselsättningsökning i september

Antalet sysselsatta i september 2007 ökade med 85 000 jämfört med september 2006. Ökningen var jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Ungdomar 16-24 år stod för närmare hälften av sysselsättningsökningen. Andelen sysselsatta av befolkningen 16-64 har det senaste året ökat med 0,9 procentenheter till 75,3 procent.

Arbetslösheten var i september 4,2 procent, eller 195 000 personer, jämfört med 4,9 procent motsvarande månad förra året. Bland ungdomar 16-24 år minskade arbetslösheten med 2,2 procentenheter och är nu nere i 11,5 procent. Bland utrikes födda var arbetslösheten 10,1 procent jämfört med 3,3 procent för inrikes födda. 

70,8 procent av de utrikes födda männen och 62,7 procent av de utrikes födda kvinnorna mellan 20-64 år var, enligt AKU, sysselsatta i september. Motsvarande siffra för inrikes födda var 85,2 och 80, dvs. en differens på 14,4 respektive 20,6 procentenheter. Totalt var 64,6 procent av de utrikes födda sysselsatta i augusti vilket är liten ökning under det senaste året.

Talen för utrikes födda är något osäkra på grund av statistiska felmarginaler i en begränsad undersökning som Arbetskraftsundersökningen. Men de stora skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda går inte att bortse ifrån. Särskilt oroväckande är att endast 66,3 procent av de utrikes födda kvinnorna befinner sig i arbetskraften.

Läs mer på SCB:s hemsida.

2007-10-19 00:00:00

De danska kommunerna har fått reda på hur många flyktingar de ska ta emot 2008

När det gäller bosättning av flyktingar skiljer sig Danmark väldigt mycket från Sverige. För det första bestämmer staten hur många flyktingar som ska bosättas i de olika regionerna och kommunerna. kommunerna har inte mycket möjlighet att påverka bosättningen och individerna måste som regel bo kvar i den mottagande kommunen under sin treåriga introduktionsperiod. För det andra rör det sig om helt andra volymer. I Danmark räknar Udlændingeservice att 1000 personer får asyl och behöver bostad under 2008. I Sverige är motsvarande prognos närmare 30 000.

Så här fördelar sig de regionala kvoterna:

 • Hovedstaden 110
 • Sjælland 178  
 • Syddanmark 258
 • Midtjylland 253
 • Nordjylland 201

Stora kommuner som Köbenhamn, Frederiksberg, Århus och Odense ska ta emot noll personer under 2008.

Läs mer på hemsidan Ny i Danmark.

2007-10-18 00:00:00

Nätverket ENAR ger ut landspecifika rapporter om rasismen i EU under 2006

ENAR, det europeiska nätverket mot rasism, ger ut sk skuggrapporter (Shadow Reports). Rapporterna täcker in en 12-månadersperiod.och grundar sig på information och data som samlats in av ENARS:s medlemsorganisationer runtom i Europa. Under 2006 producerade ENAR 26 st landspecifika skuggrapporter som kartlägger rasismen i EU:s medlemsstater. De landspecifika rapporterna tar upp rasism och diskriminering i EU på både lagstiftnings- och lokal nivå, från policy till praxis. Skuggrapporterna är tänkta att komplettera insamlad officiell och akademisk data och förmedla ett alternativt NGO-perspektiv. Som komplement till landrapporterna kommer ENAR snart att lägga fram en EU-omfattande syntesrapport som identifierar och kartlägger trenderna gällande fenomenet rasism i EU under 2006.

Den svenska rapporten är skriven av frivilligorganisationen THema samt av juristen Paul Lappalainen. Rapporten ger en överblick över området rasism och religiös diskriminering i Sverige under 2006, vilken utveckling och vilka förändringar, politiska initiativ och ändringar i lagstiftningen som skett samt hur NGO-organisationer svarat på dessa. Sist i rapporten finns en lista med nationella rekommendationer.

Alla 26 rapporter finns att ladda ner via ENAR:s hemsida

2007-10-16 00:00:00

Svensk universitetsutbildning ger lika utdelning i sysselsättning och lön för personer med utländsk bakgrund

Nyinrättade Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS) har publicerat ännu en raport om arbetsmarknadsintegration "Do Domestic Educations Even Out the Playing Field? Ethnic Labor Market Gaps in Sweden" av Lena Nekby, Roger Vilhelmsson och Gülay Özcan.

Rapporten undersöker vikten av landspecifikt humankapital för integrationen av invandrare i Sverige. Frågan är om inhemsk svensk utbildning ger samma möjligheter på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund som för övriga.

Studien förljer en kohort studenter som lämnade grundskolan 1988 fram till år 2002 och dokumenterar deras utbildnings- och arbetsmarknadskarriär. Rapporten visar att det går sämre på arbetsmarknaden för dem med utomeuropeisk bakgrund även om man kontrollerar för utbildningsnivån.

För dem med svensk universitetsutbildning finns däremot inga skillnader i sysselsättning eller inkomst mellan personer med svensk och utländsk bakgrund.

Hämta rapporten här.

2007-10-14 00:00:00

Arbetsförmedlingen ger ut rapport om utrikes födda på arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsintegrationen för utrikes födda kommer vara allt mer avgörande för den framtida utvecklingen av arbetskraften och sysselsättningen. Idag är omkring 18 procent av befolkningen mellan 16-64 år födda i något annat land och antalet nyanlända invandrare har ökat påtagligt.

Sysselsättningen för utrikes födda ökar snabbt

Skillnaden i deltagande i arbetslivet mellan inrikes och utrikes födda är stor. Sysselsättningsintensiteten för inrikes födda, 20-64 år, var första halvan av 2007 82 procent, vilket kan jämföras med 66 procent för utrikes födda och 60 procent för utomeuropeiskt födda. Sysselsättningsintensiteten har sedan första halvåret 2006 ökat med 4 procentenheter för utomeuropeiskt födda 16-64 år (5,6 procentenheter för män, 2,2 procentenheter för kvinnor). Men arbetslösheten fortsätter vara hög för utrikes födda

Men arbetslösheten är fortfarande mycket hög

Arbetslösheten minskar, men till skillnad från sysselsättningen är utvecklingen bättre för inrikes födda än utrikes födda. Arbetsförmedlingen noterar att utvecklingen av arbetslösheten mellan könen är liten för inrikes födda men mycket stor för utomeuropeiskt födda. Utomeuropeiskt födda män minskade sin arbetslöshet under första halvåret 2007 med 3,3 procent mot 0,8 procent för kvinnorna. Sammantaget var arbetslösheten under första halvåret 2007 4 procent för inrikes födda och 13,6 procent för utomeuropeiskt födda.   

Många nyanlända invandrare är inskrivna

Just nu är många nyanlända invandrare på väg in på arbetsmarknaden. På arbetsförmedlingen finns 26 000 inskrivna som är födda utanför EU med en vistelsetid i Sverige under tre år.

Läs mer om rapporten här.

2007-10-13 00:00:00

Ny månadsstatistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten fortsätter att minska - också för utrikes födda

158 000 personer var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av september månad. Det innebär en minskning med 0,9 procentenheter, eller 39 000 personer, jämfört med september 2006. Arbetslösheten sjönk till 3,3 procent, jämfört med 4,2 procent förra året. Samtidigt minskade andelen personer som deltar i arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd från 2,2 till 1,1 procent av arbetskraften.

Arbetslösheten minskar snabbt bland utrikes födda män

I september var drygt 45 200 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med 11,8 procent på ett år. Det är framförallt bland utrikes födda män som arbetslösheten minskar. Utrikes födda är dock fortfarande mycket överrepresenterade bland de arbetslösa. 28,6 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var det 26 procent vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de öppet arbetslösa.

Som vanligt vill NTG asyl & integration också lyfta fram att antalet personer i kategorin "övriga inskrivna vid arbetsförmedlingen" är högt, knappt 60 000 personer, och antalet ökar. De räknas inte in i arbetslöshetsstatistiken. Vi vet sedan tidigare att många utrikes födda placeras i denna kategori.

Läs mer om arbetsmarknadsläget på Arbetsförmedlingens hemsida.

2007-10-12 00:00:00

Statens styrning försenar etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare

Finansdepartementets har lett ett projekt att utveckla den statliga resultatstyrningen för att på sikt effektivisera statsförvaltningen. Projektet har gett ut en rapport, Förslag till nya arbetssätt för att utveckla Regeringskansliets förmåga att förverkliga regeringens politik, där en av tre delstudier handlar om den statliga styrningen för att förverkliga en snabb etablering på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare.

Deras slutsats liknar den som Riksrevisionen presenterade 2006: att bristerna i Regeringskansliets arbete är en bidragande orsak till de svårigheter nyanlända invandrare möter när de ska etablera sig på arbetsmarknaden.

I syfte att underlätta gemensam kunskapsutveckling inom Regeringskansliet och statsförvaltningen och öka förståelsen för olika perspektiv föreslår rapporten att nya formaliserade och permanenta samverkansformer införs i Regeringskansliet.

Hämta rapporten på regeringens hemsida.

2007-10-11 00:00:00

EU-kommissonens tredje årliga rapport om migration och integration

Den europeiska kommissionen presenterar varje år en rapport som följer och analyserar utvecklingen av integrationspolitiken inom EU och EU:s medlemsländer.

I årets rapport, KOM(2007)512, betonar kommissionen att integration innebär en ömsesidig anpassning och att invandring och integration bör ses som en sammanhållen process.

I meddelandet sammanfattar kommissionen vad EU gör för att förbättra integrationen. De redogör också, med utgångspunkt i de gemensamma principerna för integration, för utvecklingen av integrationspolitiken i EU:s medlemsländer.

Kommissionen menar att medlemsländerna gjort för lite strukturella förändringar för att öka majoritetssamhällets förmåga att anpassa sig till befolkningens mångfald. Kommissionen efterlyser mer fokus på och insatser för unga med utländsk bakgrund. De menar också att det görs alldeles för lite för att främja att majoritets- och minoritetsbefolkningen träffas och umgås. Kommissionen efterlyser dessutom insatser för att förebygga konflikter, bland annat genom interkulturell dialog.

Kommissionen noterar att det görs många initiativ för att öka sysselsättningen i medlemsländerna som utbildning, erkännande av utländsk kompetens, antidiskriminering och att främja arbetsmarknadsintegration för utrikes födda kvinnor. Allt fler medlemsländer inför (obligatoriska) introduktionsprogram med språkutbildning och samhällskunskap. Kommissionen efterlyser dock mer utvärderingar av programmens effektivitet. 

Rapporten KOM(2007)512 Tredje årliga rapporten om migration och integration finns att hämta här.

2007-10-10 00:00:00

Socialdemokraterna presenterar fempunktsprogram för en snabb introduktion av nyanlända invandrare

I samband med Socialdemokraternas skuggbudget presenterade de ett fempunktsprogram för snabb introduktion. 

1. Ett gemensamt ansvar.

Socialdemokraterna vill se över lagstiftningen i syfte att tilldela den som har fått uppehållstillstånd en kommunplacering under introduktionsperioden. De vill också se över lagen om eget boende (EBO).

2. Bättre undervisning i svenska.

Utbildningen i svenska för invandrare måste, enligt Socialdemokraterna, anpassas till invandrares individuella behov.

3. Kompletteringsutbildningar för utländska akademiker och yrkesutbildade.

Socialdemokraterna vill att kompletterade utbildningar ska erbjudas på flera områden där det råder risk för brist på arbetskraft, till exempel byggnadsarbetare, förskollärare, lärare och tandläkare.

4. En rättvis ersättning för flyktingmottagande.

Socialdemokraterna vill se över de statliga schablonersättningarna så att de bättre avspeglar kommunernas kostnader.

5. Solidaritetsbonus.

Socialdemokraterna vill införa en solidaritetsbonus som ger kommuner som har tagit emot flest flyktingar högre ekonomisk ersättning. 

Läs mer om fempunktsprogrammet här.

2007-10-08 00:00:00

Förberedelser inför europeiska året för interkulturell dialog i full gång

Det europeiska året för interkulturell dialog har utlysts av EU-kommissionen till år 2008. Den officiella hemsidan lanseras vid 2008 års början, men redan nu finns möjlighet att som organisation registrera sig på hemsidan och på så sätt börja bygga nätverk med andra aktörer i Europa.

Det europeiska året för interkulturell dialog har en budget på 10 miljoner € och satsningen fokuserar bl a på områden där interkulturell dialog kan bidra till social sammanhållning och ömsesidig förståelse. Målet är att året ska involvera så många som möjligt, särskilt ungdomar, och avsikten är att introducera dialogen där den behövs som mest, på skolor och arbetsplatser samt inom kultur, idrott och civilsamhälle. Den interkulturella dialogen är redan i dag en viktig del i EU:s arbete med att motverka olika former av diskriminering och rasism samt inom den europeiska asyl- och integrationspolitiken. Dialogen spelar också en allt större roll i Europeiska unionens yttre förbindelser.

Länk till den officiella hemsidan 

Läs mer om det europeiska året för interkulturell dialog på EU:s officiella hemsida  och på Europaparlamentets svenska sida

2007-10-07 00:00:00

Invandrare och deras ekonomiska mobilitet i USA

Rapporten The Immigrant Population of the United States in 2006 av Federation for American Immigration Reform ger en översiktlig bild av invandringen till USA.

År 2006 var en av åtta boende i USA utrikes födda. Det är den största andelen landet haft sedan 1920. Sammanlagt är 37.4 miljoner utrikes födda, vilket är det största antalet någonsin i USA:s historia.

Stor skillnad i andelen invandrare i olika delstater

Den största invandringen sker till Kalifornien (214 000), Texas (106 000) och New York (104 000). Sammanlagt bor över 10 miljoner utrikes födda i Kalifornien, vilket är 28 procent av befolkningen. I delstater som Alabama, Kentucky, Mississippi, Montana, North Dakota, South Dakota, West Virginia och Wyoming är mindre än 3 procent utrikes födda.

Stark ekonomisk mobilitet mellan generationer

En annan aktuell rapport, Economic mobility of immigrants in the United States, utgiven av Economic Mobility Project, undersöker hur det går för dem som invandrar och deras barn. De undersöker framförallt, som brukligt i USA, om det sker en ekonomisk mobilitet mellan generationer hos olika invandringsgrupper.

Rapporten visar att lönen för utrikes födda över tid har halkat efter de inrikes födda. Idag är löneskillnaderna större än någonsin. Men det sker en markant ekonomisk utjämning mellan grupper över generationerna. Barn till invandrare har visserligen tappat i lön jämfört med genomsnittet men de tjänar trots det mer än andra inrikes födda.

Framgången för olika grupper av invandrare beror till stor del på utbildningsbakgrunden. Invandrare från Latinamerika har ofta kort utbildning medan invandrare från Asien är högutbildade.

Hämta rapporterna här:

The Immigrant Population of the United States in 2006

Economic mobility of immigrants in the United States

2007-10-06 00:00:00

Etnisk segregation leder till sämre skolresultat

Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS) är ett nytt tvärvetenskapligt forskningscentra som fokuserar på migrations- och integrationsfrågor. En av de första rapporterna från SULCIS är en studie om etnisk segregation och skolresultat av Ryszard Szulkin and Jan O. Jonsson: Ethnic Segregation and Educational Outcomes in Swedish Comprehensive Schools.

Rapporten visar att betygen i årskurs 9 påverkas negativt om mer än 40 procent av eleverna i en skola är utrikes födda. De negativa effekterna på betygen gäller särskilt utrikes födda elever. Denna negativa effekt drabbar 14 procent av de utrikes födda eleverna som idag går i sådana skolor.

Författarna menar att antisegregationsinsatser som koncentrerar sig på de två procent mest segregerade skolorna förmodligen skulle förbättra resultaten och minska den etniska ojämlikheten. Men samtidigt påpekar författarna att andra faktorer har större inverkan på elevernas betyg, t.ex. föräldrarnas socioekonomiska situation. Insatser för att förbättra föräldrarnas situation på arbetsmarknaden kan därför vara ett bättre sätt att utjämna skillnaderna i prestation än att bekämpa den etniska segregationen i skolan.

Hämta rapporten här.

2007-10-03 00:00:00

Nätverket December 18 kartlägger pågående integrationsaktiviteter inom EU

Det internationella nätverket December 18 har fått i uppdrag av NGO-organisationen The Network of European Foundations (NEF) att genomföra en kartläggning av NGO-aktiviteter och finansieringsmöjligheter kopplade till immigranters integration i EU. Kartläggningen genomförs inom ramen för initiativet European Programme for Integration and Migration (EPIM) och kommer att ligga till grund för utformandet av initiativets andra projektperiod. December 18 inbjuder NGO-organisationer att delta i en onlinebaserad undersökning där de ombeds att svara på frågor om pågående aktiviteter inom området integration på EU-nivå. De efterlyser särskilt information från organisationer som arbetar för förändring på EU-nivå inom integration och migrationspolicy och -praktik, oavsett om aktiviteterna sker på europeisk eller nationell nivå.

Till undersökningen

2007-10-02 00:00:00

Många invandrare får aldrig ett första jobb

Rapporten ”Ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985–2003” (IFAU 2007:18) av Oskar Nordström Skans, Anna Sjögren och Olof Åslund visar att det tar allt längre tid för ungdomar och invandrade att etablera sig på arbetsmarknaden.

Inträdesmönstret i olika invandrargrupper

Författarna menar att invandringens sammansättning har stor betydelse. Arbetskraftsinvandrare kommer direkt till arbete medan flyktingar och anhöriga inte står till arbetsmarknadens förfogande lika snabbt. Sverige har en relativt liten arbetskraftsinvandring och en stor flyktinginvandring vilket gör etableringen på arbetsmarknaden mer problematisk.  

För att exemplifiera jämförs etableringen på arbetsmarknaden för sex stora invandringsgrupper. Invandrarna från Finland är ofta arbetskraftsinvandrare och har en relativt lyckad arbetsmarknadsintegration. Däremot har invandrare från Iran, Irak och Afrikas horn haft stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Mindre än 20 procent i de grupperna har haft ett arbete under sina två första år i Sverige trots att de kom till Sverige under den relativt gynnsamma perioden runt millennieskiftet.

Individegenskaper spelar också stor roll för att förklara etableringen på arbetsmarknaden. Män etablerar sig betydligt snabbare än kvinnor, yngre snabbare än äldre och högutbildade snabbare än lågutbildade. Särskilt längre eftergymnasial utbildning är en framgångsfaktor.

Politiska beslut påverkar också möjligheterna att få arbete

Det är relativt vanligt att förklara graden av arbetsmarknadsintegration med skillnader i individens egenskaper eller på diskriminering och arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft. Författarna vill dessutom särskilt lyfta fram något mer sällsynt - politikens avgörande roll för invandrares etablering på arbetsmarknaden.

Genom politiskt beslutade regler försöker staten styra var invandrare hamnar och kommuners och andra aktörers insatser i introduktionsprogrammen. Författarna menar att beslutsfattare måste vara beredda att ställa sig frågan om inte vissa insatser fördröjer, snarare än underlättar, inträdet på arbetsmarknaden. Det finns en tendens till för mycket utbildningsinsatser med oklara syften som fördröjer arbetsmarknadsinträdet.  

Instegsjobb och etniska nätverk

Rapporten undersöker också hos vilka arbetsgivare de första jobben finns, och hur man kommer i kontakt med dem. Det är serviceyrken inom handel och restaurangverksamhet samt vård och omsorg som idag utgör inkörsportar till arbetsmarknaden. Etniska nätverk verkar spela en viktig roll för den första anställningen. Det är vanligt att få sin första anställning på en arbetsplats med överrepresentation av invandrare, särskilt från samma ursprungsregion som de arbetssökande.

Läs mer om rapporten här.

2007-09-30 00:00:00

Mycket är gjort, mycket återstår att göra – brittisk organisation för etnisk jämlikhet lanserar strategidokument

Brittiska Commission For Racial Equality (CRE), en organisation som verkat för ett rättvist samhälle i över 30 år upphör den 30 september och lanserade med anledning av det i dagarna sitt ”testamente”, dokumentet Our vision for an integrated Britain som innehåller fakta och statistik gällande etniska minoriteters delaktighet i brittiskt samhällsliv. I skriften ringar CRE in de utmaningar som behöver övervinnas för att uppnå ett integrerat samhälle samt föreslår åtgärder som krävs för att reducera orättvisa, växande social segregation och minskat samhällsdeltagande bland marginaliserade grupper i Storbritannien.

Läs mer och ladda ner Our vision for an integrated Britain på CRE:s hemsida

2007-09-29 00:00:00

Tredje mångfaldsbarometern presenterad

Mångfaldsgruppen vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitetet, kartlägger årligen attityderna till etnisk mångfald bland befolkningen i Sverige.

Resultaten för 2007 visar att svenskarna fortsatt är positiva till mångfalden men att de som invandrar ska anpassa sig till vårt lands vanor för att vara välkomna.

Många svenskar har goda erfarenhet av nära kontakt och samarbete med personer med invandrarbakgrund. En stor majoritet håller också med om att invandrare skall ha precis samma sociala rättigheter som de som är medborgare i Sverige.

Antalet som vill att slöja bör vara förbjudet i skolan eller i arbetet får ökande stöd, men fortfarande är den svenska opinionen mindre negativ till slöja än i andra länder.

Läs hela mångfaldsbarometern här.

2007-09-27 01:00:00

När arbetskraftsinvandrare möter välfärdsstaten

Sverige planerar att göra det enklare att arbetskraftsinvandra, vilket senast nämndes i samband med regeringsförklaringen. Sveriges begränsade arbetskraftsinvandring i kombination med en stor asylinvandring är, enligt OECD, huvudförklaringen till den svaga arbetskraftsintegrationen i Sverige. Därför förväntas situationen förbättras i och med en ökad arbetskraftsinvandring.  

Många arbetskraftsinvandrare lämnade arbetsmarknaden i Norge

En rapport, When Minority Labor Migrants Meet the Welfare State, från Norge visar att arbetskraftsinvandring inte alltid innebär en lyckad arbetsmarknadsintegration. Arbetskraftsinvandrare från icke-västliga länder som kom till Norge under 1970-talet har haft extremt kort arbetskarriär jämfört med infödda norrmän. Från att ha arbetat i högre grad än infödda norrmän har sysselsättningen minskat snabbt.

Författarna menar att mycket av problemet ligger i välfärdssystemets konstruktion. Det lönar sig dåligt att arbeta för hushåll med en icke-arbetande partner. Och de flesta arbetskraftsinvandrarna har bestått av en arbetande man, en hemmafru och många barn.

Familjetyp förklarar stora delar av skillnaderna i sysselsättning mellan arbetskraftsinvandrarna och infödda norrmän

Många arbetskraftsinvandrare förlorade sina jobb i lågkonjunkturer. En stor del av dem tar sig sedan inte in på arbetsmarknaden igen, vilket förstärks av de svaga ekonomiska incitamenten att jobba för de hushållstyper som arbetskraftsinvandrarna vanligtvis har haft. Däremot finner författarna inte att arbetslivets strukturomvandling har påverkat arbetskraftsinvandrarnas högre arbetslöshet.

Resultaten visar att arbetskraftsinvandrare från icke-västliga länder har svårt att bibehålla en arbetskarriär jämfört med infödda norrmän. Att ha anställning vid ankomsten är ingen garanti för ett lyckat och långt arbetsliv. Den svaga långsiktiga arbetsmarknadsanknytningen för arbetskraftsinvandrare pekar på att en ökad arbetskraftsinvandring inte automatiskt kommer att lösa de väntade finansiella problemen som en åldrande befolkning innebär. Den slutsatsen förstärks av den mycket låga sysselsättningen för arbetskraftsinvandrarnas make/maka.

Hämta rapporten här.

2007-09-26 01:00:00

Nyanlända invandrare och boendesegregation i Nederländerna

Etnisk boendesegregation är en fråga som är aktuell i många länder. Sociala oroligheter som dem i Paris förorter eller Rosengård påstås ofta bero på etnisk boendesegregation. Det är mer sällan att boendesegregation framställs som positivt. I Sverige är frågan om bosättning av nyanlända invandrare ett politiskt problem där kommuner som Malmö och Södertälje anser sig ta emot för många invandrare medan regeringen inte vill införa tvingande regler för att styra bosättnignen.

En studie från Nederländerna, Initial and Subsequent Location Choices of Immigrants to the Netherlands av Aslan Zorlu och Clara H. Mulder, undersöker bosättningen av nyanlända invandrare och deras flyttmönster. Resultatet visar att de nyanländas sekundärflyttning de första åren efter invandring är stor, särskilt för dem från icke-västliga länder. Invandrare från icke-västliga länder bosätter sig inledningsvis i mer etniskt segregerade bostadsområden, men de tenderar dessutom att efter hand flytta till mer segregerade bostadeområden.

Sekundärflyttningen bidrar till att minska antalet invandrare i ”invandrarglesa” bostadsområden. Den initiala bosättningen förklarar alltså bara en del av koncentrationen av invandrare.

Bosättningen skiljer sig också mellan asylinvandrare och andra invandrare. Asylinvandrare bor inledningsvis mer utspridda över landet, förmodligen som ett resultat av en önskan att ”sprida” invandringen över landet. Men asylinvandrare visar över tid den största tendensen att flytta till ”invandrartäta” bostadsområden.

Övriga invandrare bosätter sig ofta i områden med stor koncentration av “landsmän”. Det gäller särskilt invandrare från Turkiet och Marocko som efter hand flyttar till mer segregerade bostadsområden.

Hämta rapporten här.

2007-09-24 00:00:00

Omedvetna negativa attityder bakom diskriminering av arabisktalande?

Särbehandling i anställningsprocessen av specifika grupper, såsom personer med en bakgrund i Mellanöstern, har traditionellt ansetts bero på ett medvetet val från arbetsgivarens sida. Men det är också tänkbart att denna särbehandling skulle kunna ske omedvetet, påverkat av arbetsgivarens omedvetna fördomar.

IFAU har gett ut en studie, Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige, som undersöker underliggande omedvetna fördomar. I studien har studenter och arbetsgivare genomfört tre olika associationstester i syfte att mäta deras attityder och prestationsstereotyper gentemot arabmuslimska män relativt infödda svenska män. Resultaten visar att studenter och arbetsgivare associerar arabmuslimska män med lägre prestation jämfört med infödda svenska män, samt har en mer negativ attityd gentemot arabmuslimska män jämfört med infödda svenska män. En stor andel, 76–94 procent, i de båda urvalsgrupperna uppvisar åtminstone svaga implicita fördomar av dessa slag gentemot arabmuslimer.

Forskarnas frågeformulär ger däremot en betydligt modestare bild av arbetsgivares och studenters negativa attityder/stereotyper. Detta är, menar forskarna, inte så konstigt eftersom det i allmänhet inte är socialt accepterat att uttrycka negativa känslor gentemot grupper eller tillskriva dem egenskaper som är direkt ofördelaktiga.

Hämta hela studien här.

2007-09-22 00:00:00

Tester visar att diskriminering förekommer

International Labour Office har på uppdrag av den svenska regeringen utfört en studie om diskriminering i Sverige ”Discrimination against Native Swedes of Immigrant Origin in Access to Employment

Studien baserar sig på verkliga experiment där personer söker riktiga arbeten. Metoden kallas praktikprövning, eller situation testing. Praktikprövning innebär att personer med liknande meriter men olika bakgrund söker samma arbete. De potentiella arbetsgivarna är omedvetna om experimentet.

ILO lyfter fram några resultat av studien:

 • Det finns diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Personer med utländsk bakgrund får, trots jämlika meriter, oftare negativa besked i sina kontakter med arbetsgivare.  
 • Branscher med många anställda med utländsk bakgrund tenderar att mer än i andra branscher föredra att anställa personer med svensk bakgrund.
 • Diskrimineringstesterna utfördes i Malmö, Göteborg och Stockholm. Det var ingen större skillnad på graden av diskriminering, men betydligt färre personer med svensk och utländsk bakgrund var framgångsrika i Malmö.
 • Testerna visar att såväl ungdomar med utländsk som svensk bakgrund sällan får de jobb de söker. ILO menar att ett stora problemet är att det finns för få jobb, dvs. är ett utbudsproblem.
 • Graden av diskriminering av personer med utländsk bakgrund är något lägre i Sverige än i de länder som tidigare använt metoden. Men samtidigt var det svårare för alla att få arbete i de svenska städerna.

En liknande studie har genomförts av Magnus Carlsson och Dan-Olof Rooth vid Kalmar högskola .

Hämta hela studien här.

2007-09-21 00:00:00

Integrationspolitik i regeringens budgetproposition för 2008

Regeringens budgetproposition för 2008 innehåller inga stora nyheter. Den integrationspolitik som beslutades 1997 ligger fast.  Integrationspolitiken är sektorsövergripande och genomförs, förutom första tiden i Sverige, inom den generella politikens ram i samtliga sektorsområden. Först i samband med vårbudgeten 2008 kan större principiella förändringar komma att ske. Allt enligt budgetpropositionen som presenterades på torsdagen. 

Regeringen politik syftar till att bryta utanförskapet genom den generella politiken. De pekar på att de strukturella reformer som skett ska förbättra arbetsmarknadsintegrationen, till exempel jobbavdrag, införandet av instegsjobb och nystartsjobb, jobb- och utvecklingsgaranti och jobbgaranti för ungdomar.

Läs mer här.

2007-09-20 00:00:00

Integrations- och migrationspolitik i regeringsförklaringen

I samband med riksdagens öppnande den 18 september höll statsministern sin regeringsföklaring. I regeringsförklaringen redovisar statsministern vilka mål regeringen har med sin politik.

Regeringens refomer syftar enligt statsministern till att skapa tydliga drivkrafter till arbete och bättre vägar tillbaka för dem som står utanför.

När det gäller nyanlända invandrare "fortsätter arbetet med att bryta utanförskapet för nyanlända i Sverige genom fokus på arbete och språkkunskaper samt bättre samordning mellan myndigheter. Drivkrafterna för arbetsgivare att anställa personer i grupper med svag ställning på arbetsmarknaden – till exempel unga, äldre och utrikes födda – har stärkts men ska ytterligare förbättras." 

Migrationspolitiken nämndes också:

"Sverige ska också fortsatt vara en fristad för de som söker skydd från förföljelse och förtryck. Samtidigt avser regeringen att inom EU verka för att fler länder tar ett större ansvar för att ta emot asylsökande. Under det kommande året återkommer regeringen också till riksdagen med förslag om att underlätta arbetskraftsinvandring."

Läs hela regeringsförklaringen här.

2007-09-19 00:00:00

Olika syn på integration av asylsökande

Det transnationella partnerskapet AVE har genomfört en både ambitiös och intresseväckande studie av synen på social och yrkesmässig integration av asylsökande. En rad aktörer på området har intervjuats, bl a företrädare för EU-kommissionen, frivilligorganisationer och projektanordnare. Den mycket positiva syn på integrationsfrågorna som oftast finns bland aktörer inom Equal-programmet, återfinns mera sällan hos beslutsfattare och politiker, enligt rapporten. En genomgång av asylmottagandet i de medlemsstater som deltar i det transnationella partnerskapet visar också på de fortfarande stora skillander som finns vad gäller t ex boende, arbete och utbildningsmöjligheter för asylsökande. Från Sverige medverkade Utvecklingspartnerskapet AROS asyl. 
 
Läs rapporten  
 
Läs mer om det transnationella partnerskapet AVE   
 
Läs mer om Utvecklingspartnerskapet AROS asyl 

2007-09-18 00:00:00

Europeisk konferens om immigranthälsa hålls i Malmö våren 2008

En lokal organisationskommitté bestående av Malmö respektive Lunds universitet, Malmö stad och Region Skåne, en vetenskaplig kommitté samt the European Public Health Association (EUPHA) bjuder in till den andra konferensen om immigranthälsa i Europa. Konferensen äger rum i Malmö i maj 2008. Den första konferensen på temat hölls 2004 med Rotterdam och Nederländerna som värd. Konferenskommittén tar emot abstract för presentationer fram till 15 januari 2008. Registreringen till konferensen påbörjas i november. På konferensen kommer en rad olika fält relaterade till hälsa och migration att diskuteras, bland annat hälsa som mänsklig rättighet, sexualitet och fortplantning, mental hälsa, hälsa kopplad till yrke och arbetsmarknad, livsstil och kroniska sjukdomar.

Läs mer på konferensens hemsida

2007-09-17 00:00:00

Mer om mångkulturalism - denna gången från Australien

NTG asyl & integration har nyligen uppmärksammat en rapport som försvarar Kanadas mångkulturella politik. Ett annat land som är känt för sin mångkulturella politik är Australien. Redan 1978 inrättade Australien officiellt en mångkulturell politik som erkände och uppmuntrade invandrare att bibehålla sin kulturella identitet och arbetade för lika möjligheter och lika tillgång till service.

1989 lade regeringen i Australien fast en agenda för mångkulturalism och 1999 förnyades agendan genom "New Agenda for a Multicultural Australia." I slutet av 2006 deklarerade dock regeringen slutet för den mångkulturella politiken. Departementet för invandring och mångkulturalism ersattes med Departement för invandring och medborgarskap. Den nya politiken innebär en starkare betoning på en gemensam nationell identitet baserad på några grundläggande gemensamma värderingar.

En ny rapport "Multiculturalism" av Lenny Roth beskriver utvecklingen av mångkulturalismen i Australien, ett av världens stora invandringsländer. Roth tar upp den huvudsakliga kritiken mot mångkulturalismen, hur kritiken bemötts och beskriver de politiska förändringarna.

Hämta hela rapporten här.

2007-09-16 00:00:00

Regeringen tillsätter utredning om ökad integration inom de gröna näringarna

Regeringen tillsatte den 14 september en statlig utredning om ökad integration i de gröna näringarna. Målet är att öka integrationen och minska utanförskapet i de gröna näringarna. Syftet med utredningen är att identifiera och redovisa områden där insatser för integration kan öka och där branschen kan utvecklas.

Läs mer om utredningen här.

2007-09-15 00:00:00

Mer uppmuntrande arbetsmarknadsstatistik från augusti

Igår redovisade NTG asyl & integration uppgifter från SCB som visade att sysselsättningen fortsätter att utveckla sig positivt, särskilt för utrikes födda män.

Statistiken från Arbetsförmedlingen för augusti förstärker den bilden. 69 000 nya lediga jobb anmäldes till Arbetsförmedlingen under augusti. Det är den högsta augustinivån på flera decennier.  

3,4 procent av arbetskraften, eller knappt 169 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av augusti månad. Det innebär en minskning med 1,2 procentenheter, eller 54 000 personer, jämfört med augusti 2006. Arbetslösheten har sjunkit påtagligt för både män och kvinnor.

I augusti var drygt 47 700 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med 13,3 procent på ett år. Utrikes födda är dock fortfarande mycket överrepresenterade bland de arbetslösa. 28,3 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var det 24,8 procent vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de öppet arbetslösa.

Som vanligt vill NTG asyl & integration också lyfta fram att antalet personer i kategorin "övriga inskrivna vid arbetsförmedlingen" är högt, 60 400 personer, och antalet ökar. De räknas inte in i arbetslöshetsstatistiken. Vi vet sedan tidigare att många utrikes födda placeras i denna kategori.

Läs mer på Arbetsörmedlingens hemsida.

2007-09-14 00:00:00

Positiv utveckling på arbetsmarknaden, men arbetslösheten för utrikes födda är fortsatt hög

Antalet sysselsatta ökade med 131 000 jämfört med augusti 2006. Av dessa var 77 000 män, varav unga män 16-24 år utgjorde nästan två tredjedelar av ökningen.

Också antalet sysselsatta utrikes födda ökar. 73,8 procent av de utrikes födda männen och 63,1 procent av de utrikes födda kvinnorna mellan 20-64 år var, enligt AKU, sysselsatta i augusti. Motsvarande siffra för inrikes födda var 86,2 och 81,6, dvs. en differens på 12,4 respektive 18,5 procentenheter. 

Totalt var 68,3 procent av de utrikes födda sysselsatta i augusti vilket är en ökning med 1,9 procentenheter under det senaste året. Nästan hela ökningen beror på männen som ökade sin sysselsättning med hela 3,6 procentenheter. Det är dubbelt så mycket som den totala sysselsättningsökningen.

Antalet arbetslösa minskade med 41 000 och var i augusti 4,2 procent av arbetskraften (20-64 år) jämfört med 5,1 procent i augusti 2006. Arbetslösheten för utrikes födda är fortfarande hög: 10,2 procent.

Läs mer på SCB:s hemsida.

2007-09-11 00:00:00

Studie från IFAU: Diskriminering i anställningsprocessen

En ny studie från IFAU: Diskriminering i anställningsprocessen: resultat från en Internetbaserad sökkanal av Stefan Eriksson och Jonas Lagerström visar att det förekommer viss diskriminering i arbetsgivarnas rekryteringsprocess.

Studien använder sig av data från en svensk Internetbaserad söktjänst, Mitt CV, för att undersöka hur antalet erhållna kontakter med arbetsgivare påverkas av faktorer som etnicitet, kön, ålder och sysselsättningsstatus.

Rapporten visar att sökande med icke-nordiska namn, äldre sökande, och sökande som är arbetslösa (öppet arbetslösa eller deltagare i arbetsmarknadspolitiska program) får färre kontakter än andra arbetssökande, och att det gäller även när vi tar hänsyn till alla andra skillnader mellan de sökande. Studien visar också att de sökande som får kontakter genom Mitt CV har en högre sannolikhet att faktiskt få jobb.

Läs mer om rapporten här.

2007-09-10 00:00:00

Danmark försöker förbättra utbildningsresultaten för elever med utländsk bakgrund genom mentorer

Danmark har stora problem att få elever med utländsk bakgrund att fullfölja sina utbildningar, vilket bland annat OECD uppmärksammat. En metod som dock verkar vara framgångsrik är utbildningsmentorer.

Integrationsministeriet har mellan 2003-2006 satsat 9,3 miljoner danska kronor på att förbättra studieresultaten för elever med utländsk bakgrund.

En utvärdering av satsningen visar att utbildningsmentorer är en framgångsrik metod som leder till att fler fullföljer sin utbildning. I utvärderingsrapporten presenteras också fem goda projektexempel, bland annat om tvåspråksundervisning, utbildningsmentorer och utbildningsguider.

Hämta hela utvärderingsrapporten här.

2007-09-07 00:00:00

Etnisk mångfald försvagar samhällsgemenskapen

Den kända samhällsforskaren Robert D Putnam menar att etnisk mångfald gör samhällsgemenskapen svagare. Den kontroversiella slutsatsen drar Putnam på grundval av intervjuer med närmare 30 000 amerikaner.

Robert D Putnam har i Scandinavian Political Studies, Vol. 30 – No. 2, 2007 sammanfattat sin forskning om samhällsengagemang och mångfald. Där kommer han fram till att ju större mångfald i ett samhälle har, desto färre arbetar frivilligt, röstar, ger till välgörenhet och engagerar sig i gemensamma projekt. Tilliten till grannarna är betydligt lägre. I alla aspekter är samhällsengagemanget lägre ju mer delat samhället är. Putnams forskning visar samtidigt att det mångkulturella samhället förstärker individualisering, även inom olika etniska grupper.

Trots att mångfalden visar sig vara negativ på kort sikt menar Putnams att mångfalden kan göras till en tillgång. På lång sikt har, menar Putnam, invandrarsamhällen lyckats komma över sådan fragmentisering genom att finna nya, gränsöverskridande former av social solidaritet och nya identiteter.

Artikeln från Scandinavian Political Studies kan hämtas gratis här

2007-09-06 00:00:00

Ingen lösning på id-kortsproblemen före våren 2008

Vid årsskiftet skärpte Svensk kassaservice sina regler för att utfärda id-kort. Anledningen till är att man har upptäckt att  personer uppgivit falsk identitet vid beställning av ID-kort och att intygsgivaren lämnat oriktiga uppgifter.

Det har fått till följd att personer som inte är svenska medborgare har svårt att få id-kort, eftersom det krävs att man ska ha med sig en person som, förutom att han eller hon ska inneha en godkänd svensk id-handling, ska vara en nära släkting.

Så snart regeringen uppmärksammade problemen med att få svensk ID-handling, anordnades ett möte mellan berörda departement, Svensk Kassaservice, Svenska Bankföreningen och Rikspolisstyrelsen. Därefter tillsattes ID-kortsutredningen.

Utredningen ska vara färdig den 31 december i år och ska lämna förslag på hur personer som saknar svenska identitetshandlingar ska kunna styrka sin identitet när de ansöker om ID-kort. I utredningens uppdrag ingår att lämna förslag på vilken myndighet eller annat organ som ska ansvara för att utfärda ID-kort för utländska medborgare.

Elisebeth Markström (s) har i Riksdagen frågat Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) vilka åtgärder hon tänker vidta för att avhjälpa det problem som uppstått för vissa personer att få id-handlingar.

Regeringen är, enligt Sabuni, angelägen om en snabb lösning på frågan om hur utländska medborgare som är bosatta i Sverige ska kunna få svensk ID-handling. Det är samtidigt viktigt att de ID-kort som utfärdas är tillförlitliga. Vi måste, skriver Sabuni, finna en lösning som är långsiktigt hållbar och godtagbar för samhällets institutioner. Provisoriska lösningar är därför inte lämpliga. Avsikten är att regeringen efter remissbehandling ska ta ställning i frågan under våren 2008.

Läs hela frågan och svaret här.

2007-09-04 00:00:00

Ett försvar för mångkulturalism som modell

NTG asyl & integration har tidigare rapporterat om den pågående debatten om mångkulturalismens för- och nackdelar för att hantera invandringen. Länder som Storbritannien och Australien har gått från en mångkulturell modell till att mer betona social sammanhållning och medborgarskapets betydelse.

David Ley försvarar i en ny rapport, Multiculturalism: A Canadian Defence, den mångkulturella modellen. Han menar att modellen fungerat utmärkt i Kanada och att kritiken bygger på missförstånd. Syftet med mångkulturalism är integration. I den mångkulturella modellen är språkfärdigheter centrala och understödjs av federala språkprogram. Språktest för att bli medborgare har funnits i decennier i Kanada. Integrationen understödjs av ett en rad lagar för att främja mänskliga rättigheter. Lagstiftningen följs upp för att se att alla grupper integreras på arbetsmarknaden och det finns program för att öka mångfalden på arbetsmarknaden, särskilt inom den federala, offentliga sektorn.

Hämta rapporten här. 

2007-09-02 00:00:00

Centrum för ekonomisk demografi invigs den 4 september

Den 4 september invigs Centrum för ekonomisk demografi vid Lunds universitets Ekonomihögskola. Efter invigningen kommer det att hållas korta seminarier, bland annat med centrets medarbetare Martin Nordin, filosofie doktor i nationalekonomi, EHL om Andra-generationen invandrares inkomster och humankapital och Dan-Olof Rooth, docent i nationalekonomi, Handelshögskolan BBS, Högskolan i Kalmar om Migration och integration.

Centrum för ekonomisk demografi består av ett 30-tal forskare inom ekonomisk historia, nationalekonomi, samhällsmedicin, socialt arbete och statistik som studerar samspelet mellan befolkning och ekonomi i internationellt och historiskt perspektiv. Exempel på forskningsområden är befolkningens åldrande och hälsa och invandrares ekonomiska och sociala integration. Centret beviljades 2006 ett prestigefyllt tioårigt Linnéstöd, en ny satsning från Vetenskapsrådet för att finansiera spetsforskning i Sverige.

Läs mer på Centrum för ekonomisk demografis hemsida.

2007-09-01 00:00:00

Nytt nummer av den Irländska vetenskapliga e-tidskriften Translocations

Translocations: The Irish Migration, Race and Social Transformation Review har kommit ut med sitt andra nummer. Som vanligt kan man ladda ner alla artiklar gratis.

Tidskriften blandar vetenskapliga artiklar, kvalificerade debattinlägg och bokrecensioner. Det aktuella numret handlar till stor del om den integrationsutmaning som Irland står inför som relativt nytt men numera mycket stort invandringsland.

Länk till det nya numret av Translocation

2007-08-31 00:00:00

"Fästning Europa" tema i veckans Europtopics

Veckans tema på Eurotopics är ”Fortress Europa”. Meike Dulffer beskriver EU:s nya insatser för att stärka gränskontrollerna i öst och syd. Temat är aktuellt eftersom medlemsländer som de baltiska staterna, Polen, Tjeckien m.fl. blir en del av Schengensamarbetet den 1 januari 2008. EU kommer därmed att försöka ”täppa till” gränserna mellan till exempel Slovakien och Ukraina och Slovenien och Kroatien som idag är relativt diffusa och enkla att passera. Samtidigt är Spanien och Malta besvikna över att de inte får mer hjälp av EU att hantera invandringen över Medelhavet och Atlanten och de efterlyser mer solidaritet från andra medlemsstater.

Eurotopics presenterar också två artiklar om medborgarskapet i Europa. Professor Rainer Bauböck skriver i artikeln Who are the citizens of Europe? om hur de olika kraven för medborgarskap i EU:s medlemsländer ställer till problem för tredjelandsmedborgare. Han redogör också för de många förändringar av medborgarskapslagstiftningarna som skett under senare år.

Läs mer på Eurotopics hemsida.

2007-08-30 00:00:00

ENAR ger ut specialnummer om de elva europeiska grundprinciperna för integration

Det europeiska nätverket ENAR:s nyhetsbrev ENARgy ges ut kvartalsvis. Det senaste numret som gavs ut i dagarna ägnas helt på de elva europeiska grundprinciperna för integration. Redaktionen tittar på vad som uppnåtts i EU inom ramen för principerna och vad som fortfarande återstår att genomföra. Nyhetsbrevet innehåller artiklar skrivna av    bl a Sandra Pratt från EU-kommissionens direktorat för rättvisa, frihet och säkerhet och Thomas Huddleston, policyanalytiker vid Migration Policy Group.

Läs nyhetsbrevet på enar-eu.org 

Läs artikel på temaasyl.se om en konferens ENAR anordnade i mars 2007 där de elva grundläggande principerna för integration granskades kritiskt

2007-08-27 00:00:00

Europeiska byrån för grundläggande rättigheter utlyser medel inom området diskriminering

Den europeiska byrån för grundläggande rättigheter, FRA (Fundamental Rights Agency of the European Union) har utlyst en möjlighet att söka medel inom området immigranters och andra minoriteters erfarenheter av diskriminering och förföljelse i EU:s medlemsstater. Syftet med utlysningen är att byrån på så sätt ges möjlighet att samla in evidensbaserade data på nationell och EU-nivå för att jämföra resultaten mellan olika medlemsstater. Sista ansökningsdag är den 10 september.

Läs mer om utlysningen på FRA:s hemsida

2007-08-24 00:00:00

Första rapporten från Europeiska byrån för grundläggande rättigheter

Sedan den 1 mars 2007 finns en byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency of the European Union (FRA)). Byrån fungerar som EU:s allmänna sakkunskapsorgan i frågor som rör grundläggande rättigheter. Byrån ska stödja unionen och medlemsstaterna att mer ingående och omfattande än hittills beakta de grundläggande rättigheterna. Byrån ska även årligen skriva och publicera en rapport om hur de grundläggande rättigheterna beaktas inom EU.

Byrån har nyss släppt sin första rapport Trends and Developments 1997-2005 – Combating Ethnic and Racial Discrimination and Promoting Equality in the European Union. Syftet är att beskriva trenden och utvecklingen av medlemsstaternas och EU:s arbete mot rasism. En viktig fråga som rapporten tar upp är bristen på statistik i många länder för att identifiera rasism och diskriminering.

Hämta hela rapporten här.


2007-08-23 00:00:00

Ungdomsstyrelsen redovisar situationen för ungdomar med svensk och utländsk bakgrund

Ungdomsstyrelsen följer regelbundet upp ungdomars levnadsvillkor. En central del i uppföljningssystemet av ungdomspolitiken är årliga redovisningar av indikatorer. Rapporten "Ung idag 2007" redovisar ett hundratal indikatorer, många av dem följer särskilt utvecklingen för ungdomar med utländsk bakgrund.

Ungdomsstyrelsen påpekar särskilt de stora skillnaderna i prestationer i skolan för elever med svensk respektive utländsk bakgrund. De redovisar också utvecklingen inom områden som hälsa och utsatthet, inflytande och representation, egenförsörjning, kultur och fritid. Där kan man bland annat läsa att ungdomar med utländsk bakgrund inte känner sig mer kränkta än andra i skolan. En annan intressant redovisning är att unga kvinnor med utländsk bakgrund i större utsträckning är medlemmar i politiska partier än kvinnor med svensk bakgrund. Förhållandet mellan unga män med svensk respektive utländsk bakgrund är det motsatta.

Hämta hela rapporten här.

2007-08-22 00:00:00

Sysselsättningen i juli 2007

I juli var antalet sysselsatta 4 660 000 personer, en ökning med 116 000 på ett år. Det innebar att andelen sysselsatta av befolkningen 16-64 år (dvs. sysselsättningsintensiteten) ökade med 1,3 procentenheter till 79,3 procent. 

Ökningen skedde i den privata sektorn och de näringsgrenar som ökade var företagstjänster (inkl. finansiell verksamhet) samt handel och kommunikation. För ungdomar 16-24 år var ökningen 44 000 personer eller 7,3 procent, en ökning som var relativt jämt fördelad mellan unga män och unga kvinnor.

Också antalet sysselsatta utrikes födda ökar. 75,8 procent av de utrikes födda männen och 63,3 procent av de utrikes födda kvinnorna var, enligt AKU, sysselsatta i juli. Totalt var 69,1 procent av de utrikes födda sysselsatta vilket är den högsta siffran på flera år. Diagrammet ovan visar sysselsättningen för utrikes födda för varje månad sedan januari 2005. Under alla månader 2007 har sysselsättningen för utrikes födda varit högre än under samma månader de två tidigare åren. 

Läs mer på SCB:s hemsida.

2007-08-19 00:00:00

Beskrivning av utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare i sju kommuner/regioner

Skriften Introduktionsarbete i sju kommuner - om konsten att synliggöra kunskaper hos nyanlända har tagits fram av frilansjournalisten Lars Grip på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapporten grundar sig på intervjuer och besök under en dag på sju orter. Enligt författaren har de fem kommunerna och de två regionala verksamheterne som lyfts fram en sak gemensamt: ambitioner att förändra och utveckla en verksamhet som på inget håll i landet tidigare varit särskilt framgångsrik.

I skriften ges exempel på hur man arbetar för att utveckla introduktionen för nyanlända invandrare i Malmö, Göteborg, Huddinge, Sundsvall, Tyresö, Växjö och regionförbundet ÖSTSAM.

2007-08-18 00:00:00

Ungdomars attityder till muslimer i Sverige

Malmöforskarna Pieter Bevelander och Jonas Otterbeck har undersökt ungdomars attityder till muslimer i Sverige. Närmare 9 500 ungdomar mellan 15-19 år har tillfrågats.

Studien visar att många variabler påverkar ungdomars attityder till muslimer, till exempel personens födelseland, socioekonomiska bakgrund och skolval. Socialpsykologiska faktorer spelar också en viss roll, liksom lokala/regionala faktorer som arbetslöshet och andel invandrare i närområdet. Däremot finns det inga skillnader mellan flickor och pojkars attityder. 

Hämta hela rapporten här.

2007-08-17 00:00:00

Ny avhandling om mödravården i det mångkulturella samhället

En avhandling av Pernilla Ny, Malmö Högskola, visar att vissa grupper av utlandsfödda kvinnor inte använder mödrahälsovården i Malmö lika mycket som svenskfödda kvinnor. Det kan, enligt avhandlingen, leda till fler oplanerade akuta besök på förlossningsavdelningen före födelsen och en risk för ökade medicinska åtgärder.

Avhandlingen ”Swedish maternal health care in a multiethnic society – including the fathers” behandlar också de utlandsfödda blivande pappornas situation som påverkas av de sociala kraven. Det kan t ex vara svårt att vara delaktig och en rollmodell för sina barn om man är arbetslös och upplever ett utanförskap.

Bättre information och stöd till utrikes födda kvinnor

För att förbättra situationen så att kvinnorna kan tillgodogöra sig den preventiva mödrahälsovården, som är viktig för både moderns och barnets hälsa, efterlyser avhandlingen bättre information och stöd till de utlandsfödda kvinnorna. Kvinnorna behöver också bättre kunskap om den svenska vårdstrukturen.

I avhandlingen berättar kvinnor födda i Mellanöstern att de är beroende av männens hjälp som ersätter det kvinnliga nätverket från det gamla hemlandet. Dessa kvinnor tycker att det är viktigt att männen är delaktiga under graviditeten och förlossningen, så att de ser hur fysiskt ansträngande det är för kvinnorna och också för att bli bättre pappor.

Hämta avhandlingen här.

2007-08-16 00:00:00

8800 personer deltog i norska introduktionsprogram under 2006

I Norge har nyanlända invandrare rätt och plikt att delta i introduktionsprogram. Av de knappt 8800 nyanlända invandrare som deltog i programmen under 2006 fortsatte drygt hälften sina program under 2007. 23 procent avslutade programmen med "godkänt" medan 6 procent avbröt på grund av arbete. Andra skäl för att sluta var sjukdom (5 procent), flytt (3 procent) och olovlig frånvaro (2 procent).

Introduktionsprogrammen kan bestå av flera typer av kurser. Det vanligaste är, som i Sverige, språkutbildning med samhällskunskap som 90 procent av deltagarna deltar i. Därefter kommer språkpraktik som 35 procent av deltagarna haft.

Under 2006 kom de flesta deltagarna från Somalia, följt av Afghanistan, Ryssland och Irak.

Läs mer Statistisk Sentralbyrås hemsida.

2007-08-14 00:00:00

Ökning av statsanställda med utländsk bakgrund

Den etniska mångfalden i statsförvaltningen fortsätter att öka. År 2006 hade 11,1 procent av de statsanställda utländsk bakgrund, vilket är en ökning med en halv procentenhet sedan föregående år. Det är den största ökningen på fyra år.

Förklaringar till den relativt kraftiga ökningen mellan åren 2005 och 2006 är, enligt Arbetsgivarverket, att antalet nyanställningar är det högsta på fyra år och att andelen med utländsk bakgrund bland de nyrekryterade är den högsta andelen någonsin, 16,6 procent. Detta kan också, menar verket, vara ett tecken på att myndigheternas arbete med mångfaldsfrågor har gett resultat.

Hämta hela rapporten här.

2007-08-13 00:00:00

28 procent av de öppet arbetslösa är utrikes födda

Statistik från Arbetsmarknadsstyrelsen visar att 3,7 procent (173 000 personer) av arbetskraften var öppet arbetslösa i juli 2007 jämfört med 5,2 procent för ett år sedan. Det är en minskning med 29 procent eller 1,5 procentenheter på ett år.

I juli var knappt 49 000 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med 17 procent på ett år. Utrikes födda är dock fortfarande mycket överrepresenterade bland de arbetslösa. Över 28 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var 24 procent av de öppet arbetslösa utrikes födda vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de arbetslösa.

Som NTG asyl & integration tidigare konstaterat är antalet personer i kategorin "övriga inskrivna vid arbetsförmedlingen" högt, 63 500 personer, och tendarar att öka. De räknas inte in i arbetslöshetsstatistiken. Vi vet sedan tidigare att många utrikes födda placeras i denna kategori, för vilka arbetsförmedlingen inte gör några insatser.

2007-07-28 00:00:00

Nominera en verksamhet till integrationspris

Rådet för Integration i Arbetslivet vill lyfta fram integrationsarbetet på arbetsplatserna genom att dela ut en utmärkelse för uthålligt, engagerat och framsynt integrationsarbete..

Utmärkelsen delas ut till företag, fackliga och ideella organisationer, myndigheter, eller nätverk som på ett förtjänstfullt sätt arbetar för bättre integration i arbetslivet. I år kommer Rådet att dela ut tre utmärkelser, en för varje arbetsmarknadssektor; statlig, kommunal och privat. Sista dag att nominera en verksamhet är den 1 september. Utmärkelserna kommer att delas ut den 22 oktober.

Mer information om hur man nominerar en verksamhet finns på webbplatsen http://www.integrera.nu/, som Rådet öppnat för att informera om utmärkelsen.

Rådet för Integration i Arbetslivet består av Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, LO, TCO och SACO. Rådet har bildats för att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integrationen i arbetslivet.

2007-07-27 00:00:00

Sysselsättningen fortsättar att öka, också för utrikes födda

Antalet sysselsatta var i juni 4 500 000 personer, en ökning med 67 000 personer jämfört med juni 2006. Antalet arbetslösa var i juni 233 000 personer, eller 4,9 procent av arbetskraften. Detta är en minskning med 64 000 personer jämfört med juni 2006. Andelen arbetslösa minskade för både män och kvinnor. Det är främst inom åldersgruppen 16-24 år som arbetslösheten minskat.

Under det första kvartalet 2007 ökade sysselsättningen totalt med 1,3 procentenheter för utrikes födda 1,9 procentenheter jämfört med ett år tidigare. Ökningen av sysselsättningen under andra kvartalet var ännu bättre. Den totala sysselsättningen ökade med 1,6 procentenheter jämfört med året innan och med 2,3 procentenheter för utrikes födda. Det är framförallt de utrikes födda männen som har en snabb sysselsättningsökning, 3,5 procentenheter, medan utrikes födda kvinnor faktiskt hade den lägsta ökningen med 1,2 procentenheter.

Läs mer på SCB:s hemsida.

2007-07-26 00:00:00

Australien inför obligatoriska medborgarskapstest

Den 30 maj 2007 meddelande Invandrings- och medborgarskapsminister Kevin Andrews att det i fortsättningen kommer att krävas ett godkänt medborgarskapstest för att bli medborgare i Australien.  

Hela processen inleddes i september 2006 när regeringen gav ut ett diskussionspaper om en ny medborgarskapspolitik. Efterföljande konsultationsprocess ledde till över 1600 svar varav en majoritet stödde förslaget om ett obligatoriskt medborgarskapstest.

Kraven kommer att vara grundläggande kunskaper i engelska, landets historia och de skyldigheter och rättigheter som medborgarskapet innebär. Det kommer inte att vara något separat språktest utan språkkunskaperna mäts indirekt genom personernas förmåga att klara av provet i kunskaper om Australien. Medborgarskapstestet är datorbaserat, 45 minuter långt och ska innehålla 20-30 flervalsfrågor som slumpas fram utifrån totalt 200 frågor. 

Regeringen motiverar på sin hemsida medborgarskapstestet med att medborgarskapet är en privilegium, inte en rättighet. De skriver vidare att ett formellt medborgarskapstest är ett viktigt sätt att se till att invandrare fullt ut kan delta i samhällslivet och att det kan ge ökade incitament att lära sig engelska och landets livsstil. 

Läs mer på den australiska regeringens hemsida.

2007-07-25 00:00:00

Ny jämförande statistik från OECD om arbetsmarknadsintegration

OECD ger varje år ut en översikt över utvecklingen av migration och integration i sina medlemsländer: International Migration Outlook. Årets upplaga har precis kommit. Det som brukar få mest uppmärksamhet är uppgifterna om skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda i Sverige jämfört med andra länder.

De nya uppgifterna visar att skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda i Sverige fortsätter att vara bland de största. Bara i Danmark är det signifikant större skillnader i sysselsättning. I Belgien och Nederländerna är skillnaderna ungefär lika stora som i Sverige, dvs. en bra bit över 10 procentenheter. I Italien, Irland, USA, Spanien och Portugal har utrikes födda högre sysselsättning än inrikes födda.

NTG asyl och integration återkommer med mer information om innehållet i rapporten. Läs mer om rapporten här.

2007-07-24 00:00:00

Ännu en rapport som beskriver utvecklingen av integrationspolitiken i Frankrike och Storbritannien

Det sker snabba förändringar av integrationspolitiken i de tre stora europeiska länderna: Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

Tyskland beslutar i dagarna om en ny integrationspolitik som kompletterar den tidigare från 2005. De har delvis lämnar sitt fokus på kulturellt medborgarskap och därmed närmat sig politiken i andra länder. Frankrike kommer också inom kort att besluta om en ny integrationspolitik. De håller fast vid sitt republikanska ideal, men har likt Tyskland beslutat om obligatoriska integrationsprogram och försörjningskrav vid anhöriginvandring. Storbritannien har delvis släppt sitt fokus på mångkulturalism och talar allt mer om social sammanhållning.

Christophe Bertossi beskriver senare års utveckling i rapporten French and British models of integration: Public philosophies, policies and state institutions French and British integration. Länderna har tidigare stått modell för två skilda sätt att se på integration. Frankrike har betonat sitt republikanska arv att alla är lika medborgare och har inte erkänt etniska och kulturella skillnader. Storbritannien har däremot gjort de etniska och kulturella skillnaderna till en del av sin modell genom att erkänna och uppmuntra minoritetsgruppernas identitet.

Bertossi visar i sin rapport att likheterna mellan de två länderna har blivit allt fler och att det kanske inte längre är rätt att se det som två motsatta modeller.

Hämta rapporten här.

2007-07-23 00:00:00

Studie om kulturell identitet och arbetsmarknadsintetgration

Kulturell identitet och arbetsmarknaden är en ny studie av Lena Nekby och Magnus Rödin som undersöker sambandet mellan känslan av tillhörighet till den etniska bakgrundskulturen / den svenska majoritetskulturen och framgång på arbetsmarknaden.

Syftet är att analysera kulturell identitet och dess samband till olika arbetsmarknadsutfall hos individer med utländsk bakgrund.

Rapporten finner endast små skillnader i sannolikheten att vara sysselsatt mellan de som är assimilerade och de som är integrerade, två grupper som delar en stark majoritetsidentitet men som har en varierande grad av minoritetsidentitet. Slutsatsen är att det är känslan av samhörighet med majoritetskulturen som är viktigast för att lyckas på arbetsmarknaden och givet denna så spelar graden av identifikation med bakgrundskulturen mindre roll.

Sambandet mellan kulturell identitet och arbetsmarknadsutfall tycks dock främst vara ett manligt fenomen. Det finns nämligen inga systematiska skillnader mellan olika kulturella identiteter och sysselsättning/inkomst för kvinnor. Inte heller finns det något sådant samband för personer med utomeuropeisk bakgrund.

Hämta studien här.

2007-07-22 00:00:00

Tyskland uppdaterar sin lag om migration och integration

År 2005 fick den tyska federala regeringens för första gången ett samlat ansvar för integrationsfrågor genom en migrations- och integrationslag. Grunden för integrationsinsatserna är ett obligatoriskt integrationsprogram med språk- och samhällskunskapsundervisning i centrum. Sedan lagen infördes beräknas 237 000 av de 360 000 som har plikt att delta ha skrivit in sig i ett integrationsprogram och över 100 000 har fullföljt och examinerats.

Ny migrations- och integrationslag

Den tyska regeringen har nu reformerat 2005 års lag med ytterligare insatser för att förbättra integrationen. Reformerna har uttryckligen utgått från EU:s 11 gemensamma principer för integration.

Den nya lagen innbär bland annat:

 • De invandrare som idag inte har uppehållstillstånd, utan "tolereransstatus" ges nu möjligheten att få temporära uppehållstillstånd. 
 • Höjd minimiålder för familjeåterförening för make/maka till 18 år.
 • Tidigare språkkrav kombineras nu med en lojalitetsförklaring till den tyska konstitutionen och demokratiska normer för att få bli medborgare.
 • Alla som vill invandra till Tyskland måste klara en grundläggande språktest.
 • Det blir lättare att invandra som företagare

Reformerat introduktionsprogram

Det sker också förändringar i de tyska integrationsprogrammen för invandrare. De ska nu ta mer hänsyn till olika gruppers behov som ungdomar, kvinnor, kvinnor med barn och dem med begränsad läs- och skrivkunnighet. Muslimska kvinnor ska t.ex. få möjligheten att delta i kurser med bara kvinnor och barnpassning ska ges i samband med språkutbildning för småbarnsföräldrar. Andra förändringar är:

 • Det maximala antaler undervisningstimmar i tyska höjs från 600 till 900.
 • Subventionerrna för de deltagare som har låg inkomst minskar.
 • Ekonomiska böter för dem som inte går de introduktionsprogram som de är skyldiga till.
 • Budgeten för integrationskurserna ökar till 154 miljoner Euros från och med 2008.

Den nationella intregrationsplanen är slutpunkten på en lång konsultationsprocess. Integrationsminister Maria Böhmer har inrättat arbetsgrupper som tagit fram förslagen, bland annat i samråd med invandrarorganisationer. En utvärderingsrapport om integrationsprogrammen från Ramboll har också fungerat som ett viktigt underlag.

Läs mer om den nya lagen och om dess koppling till EU:s integrationspolitik i en artikel av Eric Leise på Migration Policy Institutes hemsida

2007-07-21 00:00:00

Norsk rapport om arbetskraftsinvandring och integration

Den svenska regeringen har i dagarna skickat ut sitt förslag för att öka möjligheterna för arbetskraftsinvandring på remiss. En ökad arbetskraftsinvandring skapar nya utmaningar för integrationen. Om det handlar en ny rapport från integrerings- og mangfoldsdirektoratet i Norge: Integreringskart 2007: arbeidsinnvandring – en kunnskapsstatus.

18 artikelförfattare bidrar med sina perspektiv på konsekvenserna av arbetskraftsinvandring på den norska välfärdsstaten och de integrationsutmaningar som följer på arbetskraftsinvandringen.

Rapporten visar att personer som kommer för att arbeta ofta blir kvar i landet vilket leder till följdinvandring av familj. Därmed finns samma behov av språkkunskaper och samhällsinformation som för andra kategorier av invandrare.

Några fakta om arbetskraftsinvandring i Norge: 
 • År 2006 gavs 71 000 arbetstillstånd, varav 39 000 gick till polska arbetskraftsinvandrare. 
 • 78 procent av tillstånden gick till män under 40 år. 
 • Arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad. Manliga arbetskraftsinvandrare arbetar oftast inom byggsektorn medan kvinnor arbetar med städning eller inom hotell- och resturang.
2007-07-20 00:00:00

Förslag om nya regler för arbetskraftsinvandring

Migrationsminister Tobias Billström höll den 17 juli presskonferens med anledning av att Justitiedepartementet skickar förslagen från Kommittén för Arbetskraftsinvandring (KAKI) och egna förslag för öppnare arbetskraftsinvandringslagstiftning på remiss. På presskonferensen framhöll Billström att arbetskraftsinvandring kan vara positivt för integrationen, också för andra invandrare.

Enligt regeringen syftar förslaget till att åstadkomma ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring samtidigt som det säkerställs att löner, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor för den som invandrar för att arbeta motsvarar vad som gäller för arbetstagare som redan finns i landet.

Det föreslås att den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen upphör och att vissa av Arbetsmarknadsverkets uppgifter tas över av Migrationsverket. Det föreslås också att den särskilda tillståndsgrunden för säsongsarbete tas bort. Vidare föreslås att det under vissa förutsättningar ska vara möjligt att bevilja en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd som lämnats in i Sverige av en person som har fått ett lagakraftvunnet beslut om avslag på en ansökan om asyl.

Hämta förslaget om nya regler på regeringens hemsida där man också kan se presskonferensen i efterhand.

2007-07-19 00:00:00

Folkpartiets kommunalpolitiska råd ger ut idéskrift för att förbättra integrationen av flyktingar

Folkpartiets kommunalpolitiska råd har nyligen gett ut rapporten ”Välkommen till jobbet! En idéskrift för att förbättra introduktionen av nyanlända flyktingar i kommunerna.” Syftet är att uppmuntra att bästa möjliga introduktion för de nyanlända sprids mellan kommuner.

Rapporten lyfter fram goda exempel från Falkenberg, Värnamo, Solna och Sorsele och utmynnar i 10 förslag: 

 • Jobbfokus i introduktionen.
 • Introduktion på heltid.
 • Istället för socialbidrag – inför löneliknande ersättning för introduktionen.
 • Sommarjobb och sommarkurser istället för sommarlov.
 • Varva språkundervisning med praktik.
 • Låt nyanlända söka jobb i bemanningsföretag.
 • Introduktionen ingen fråga för socialtjänsten utan en fråga om kompetens.
 • Validering av utbildning och yrkeserfarenheter.
 • Låt kommuner med mottagningskapacitet skriva avtal med hårt belastade kommuner.
 • Det handlar om ledarskap.

Hämta hela rapporten här.

2007-07-18 00:00:00

Så kan EU:s principer för integration genomföras i praktiken

EU:s Råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) beslutade i november 2004 om 11 gemensamma principer för arbetet med integration. EU-kommissionen har därefter publicerat två europeiska handböcker om integration som samlar goda exempel, arbetssätt och metoder, samt förslag på framtida åtgärder på integrationsområdet.

Rapporten From principles to practice: The Common Basic Principles on integration and the Handbook Conclusions, skriven av Jan Niessen och Mary-Anne Kate från Migration Policy Group, visar hur de två handböckerna för integration kan användas som praktisk vägledning för att genomföra de gemensamma grundläggande principerna för integration.

Rapporten tar de 101 rekommendationerna för bättre integration som finns i handböckerna och sorterar in dem under de 11 grundläggande principerna för integration. På så sätt visar författarna hur medlemsstaterna kan arbeta mer praktiskt med integration i linje med principerna.

Hämta rapporten From principles to practice här.

2007-07-17 00:00:00

Den Europeiska Kommissionens insatser för att förbättra integrationen av invandrare

Vad den Europeiska Kommissionen gör för att förbättra integrationen av invandrare är temat för en mycket ambitiös rapport ”Locating immigrant integration policy measures in the machinery of the European Commission” som Mary-Anne Kate skrivit tillsammans med Jan Niessen (båda Migration Policy Group) på uppdrag av European Program for Integration and Migration (EPIM).

Rapportens syfte är att identifiera lagar, policy och program från Kommissionen som stödjer invandrares integration. Det handlar om särskilda insatser riktade till invandrare, men också generella insatser inom sysselsättning, social sammanhållning och utbildning.

Rapporten behandlar alla delar i migrationskedjan och dess inverkan på integrationen, från internationella relationer, lagar och regler kring uppehållstillstånd och invandrares rättigheter, den socioekonomiska politiken och insatser som direkt inriktar sig på att förbättra sysselsättning, social inkludering, anti-diskriminering och insatser för mångfald.

Författarna konstaterar att EU:s integrationsagenda utelämnar många grupper av invandrare som arbetskraftsinvandrare, kvotflyktingar, asylsökande, de som har tillfälliga uppehållstillstånd och de papperslösa.

EU:s invandrings- och integrationspolitik utgår från principen att nyanlända stegvis över tid ska få nya rättigheter och skyldigheter. Författarna menar dock att det finns en obalans mellan invandrares rättigheter och skyldigheter vilket försvårar situationen för tredjelandsmedborgare. Kraven ligger framförallt på den som invandrar snarare än på det mottagande samhället vilket inte ligger i linje med den uttalade principen om integration som en tvåvägsprocess.

Equalprogrammet lyfts fram som ett positivt exempel på genomtänkta integrationsinitiativ. Programmet har gjort stora investeringar för integration och för att motverka diskriminerande barriärer. Equals arbete för asylökande har, enligt rapporten, spelat en nyckelroll för att identifiera och utvärdera goda exempel för att hjälpa asylsökande integreras i samhället.

Hämta hela rapporten här.

2007-07-16 00:00:00

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten fortsätter att minska för utrikes födda

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att 3,6 procent av arbetskraften, eller 167 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av juni månad. Det innebär en minskning med 1,5 procentenheter, eller 61 000 personer, jämfört med juni 2006. Arbetslösheten har sjunkit kraftigt för både män och kvinnor. Antalet män som är arbetslösa har på ett år minskat med 29 000, och antalet arbetslösa kvinnor har minskat med nära 32 000 personer.

I juni var knappt 49 000 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med över 15 procent på ett år. Minskningen av antalet arbetslösa utrikes födda är ungefär lika stort för kvinnor och män.

Utrikes födda är dock fortfarande mycket överrepresenterade bland de arbetslösa. Över 29 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var 25 procent av de öppet arbetslösa utrikes födda vilket visar att utrikes födda står en ökande andel av de arbetslösa.

Antalet personer i kategorin "övriga inskrivna vid arbetsförmedlingen" fortsätter att vara högt, drygt 63 000 personer. De räknas inte in i arbetslöshetsstatistiken. Vi vet sedan tidigare att många utrikes födda placeras i denna kategori, för vilka arbetsförmedlingen inte gör några insatser.

2007-07-13 00:00:00

Ny utredning om lagen mot diskriminering i Norge

Det rättsliga skyddet mot diskriminering i Norge och Sverige är utspritt på flera olika lagar. Men precis som man redan gjort i Sverige har Norge nu tillsatt en kommitté för att utreda möjligheterna till en samlad lagstiftning mot diskriminering.  

Utredningen ska också undersöka om Norge bör ratificera den europeiska konventionen för mänskilda rättigheter och om skydd mot diskriminering bör bli en del av grundlagen. Dessutom ska Kommittén utreda om man ska ta bort det undantag från diskrimineringsförbudet som som idag finns för religiösa trossamfund.

Utredningen ska vara klar senast 1 juli 2009, med delrapportering den 1 januari 2008. 
 
2007-07-12 00:00:00

Nystartsjobb och instegsjobb ska ge arbete till nyanlända invandrare

Nya uppgifter från AMS visar att knappt 30 procent av de 10 000 nystartsjobb som tillsatts under första halvåret gått till utrikes födda. Det liknar de uppgifter NTG asyl & integration rapporterade om i slutet på mars. Eftersom en tredjedel av de arbetslösa är utrikes födda motsvarar antalet nystartsjobb deras andel av de arbetslösa. 

Efter tre månader hade mindre än 150 nyanlända invandrare nystartsjobb. Med tanke på det stora antalet nyanlända invandrare är det mycket få. AMS senaste pressmeddelande säger ingenting om antalet nyanlända efter det första halvåret med nystartsjobb.

Instegsjobb från och med 2 juli

Regeringen införde 2 juli ytterligare en arbetsmarknadspolitisk insats, instegsjobb, denna gången ännu mer direkt riktad till nyanlända invandrare. Det är jobb som är riktade till asylsökande som har fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och anhöriginvandrare under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd.

Instegsjobben innebär att staten står för 75 procent av lönekostnaden för privata arbetsgivare och offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet. För övriga offentliga arbetsgivare är nivån 50 procent. Anställningen är kopplad till deltagande i "svenska för invandrare" (sfi) och ska innehålla tydliga, handledande inslag.

2007-07-11 00:00:00

Sysselsättningsstatistik från SCB för maj 2007

Arbetslösheten minskade i maj till 3,9 procent, vilket motsvarar 181 000 personer. För ett år sedan var arbetslösheten 4,8 procent. Nedgången gäller både män och kvinnor. För utrikes födda var arbetslösheten 8,9 procent, jämfört med 3,1 procent för inrikes födda.

Bland ungdomar 16-24 år var nedgången i arbetslöshet särskilt stor, från 12,0 till 8,8 procent. Utrikes födda ungdomar har nästan dubbelt så hög arbetslöshet som inrikes födda ungdomar.

Antalet sysselsatta var i maj 4 432 000 personer, en ökning med 137 000 jämfört med maj 2006. Sysselsättningen för utrikes födda har under perioden ökat med 2 procentenheter

Andelen sysselsatta 20-64 år för inrikes och utrikes födda, maj 2007

  Inrikes födda Utrikes födda Hela befolkningen
Män 85,1 72,9 83,1
Kvinnor 80,8 63 77,8
Totalt 83 67,9 80,5

 

Läs mer på SCB:s hemsida.

2007-07-10 00:00:00

Bokslut över integrationspolitikens resultat

Integrationsverkets sista rapport innan nedläggningen den 1 juli 2007 ”Integrationspolitikens resultat” är tänkt att ge en bild av integrationspolitikens resultat. I budgetpropositionen för 2006 satte statsmakten upp 24 mål och anvisade 69 indikatorer för uppföljning av måluppfyllelsen inom elva olika samhällsområden. 16 myndigheter har på uppdrag av den förra regeringen tillsammans arbetat för att följa upp och analysera integrationspolitikens resultat. Integrationsverket har ansvarat för den samlade övergripande analysen som bygger på sektorsmyndigheternas analyser och redovisning av indikatorer.

Rapporten ger inga nya svar

Rapporten gör oss inte så mycket klokare. Den bekräftar den bild som Integrationsverket och andra gett tidigare. Inom i stort sett alla samhällsområden finns stora klyftor mellan inrikes och utrikes födda. Men på frågan varför det ser ut som det gör, och vilken roll politiken och myndigheterna har spelat för resultatet får vi inget svar.

Integrationsverket konstaterar att boendesegregation påverkar integrationen negativt. De som bor i ekonomiskt utsatta områden presterar sämre i skolan och på arbetsmarknaden än de som bor i mer välbärgade områden. Att det finns ett sådant samband mellan boendesegregering och integrationsmöjligheter står allt mer klart och borde leda till mer eftertanke från politiskt håll.

Många av de andra indikatorerna, som de för socialförsäkringssystemet, ohälsa och socialbidrag samvarierar med anknytningen till arbetsmarknaden. Också trångboddhet är relaterad till utrikes föddas svaga etablering på arbetsmarknaden. Man kan därför säga att andelen sysselsatta är den bästa indikatorn rent generellt när det gäller integration eftersom det är såväl en orsak – och effekt – av utanförskap och marginalisering inom andra samhällsområden. Till det ska, enligt Integrationsverket, läggas diskrimineringen, som givetvis också kan ha effekt inom samtliga samhällsområden.

Rapporten om integrationspolitikens resultat skulle handla om vilken roll politiken och myndigheterna har spelat för integrationspolitikens resultat. Tyvärr levererar rapporten inte den typen av analys. Den ger därför inte det fördjupade svar som var tänkt på varför tillståndet för integrationen ser ut som det gör. 

Läs mer om rapporten Integrationspolitikens resultat här.

2007-07-05 00:00:00

Sverige varnas av EU-kommissionen med anledning av bristande diskrimineringslagstiftning

ENAR, det europeiska nätverket mot rasism, beklagar i ett pressmeddelande det faktum att 14 EU-länder inte införlivat i sin nationella lagstiftning det europeiska direktiv som förbjuder diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung. ENAR välkomnar EU-kommissionens beslut att vidta åtgärder gentemot de 14 länderna, förutom Sverige även Spanien, Tjeckien, Estland, Frankrike, Irland, Storbritannien, Grekland, Italien, Lettland, Polen, Portugal, Slovenien och Slovakien. Medlemsstaterna har nu två månader på sig att agera, därefter kan Europadomstolen utfärda böter.

Läs pressmeddelandet på ENAR:s hemsida 

2007-06-26 00:00:00

Andra utgåvan av EU:s handbok om integration nu översatt till svenska

NTG asyl & integration har tidigare uppmärksammat den engelska versionen av handboken som har författats av Jan Niessen och Yongmi Schibel vid Migration Policy Group (MPG) för Europeiska kommissionens räkning (generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet).

Den andra utgåvan av handboken, som tagits fram i samarbete med nätverket för nationella kontaktpunkter för integration, handlar om integration i boendet samt ekonomisk integration. I handboken undersöks också den roll som medtagandet av integrationsperspektivet (”mainstreaming”) spelar i förverkligandet av integrationspolitiken.

Hämta den svenska versionen av handboken här.

2007-06-25 00:00:00

Europas demografiska framtid

EU-kommissionen har gett ut en rapport om EU:s demografiska framtid, som i relation till situationen i Sverige, ger en intressant bild av framtidens utmaningar.

Allt färre ska försörja allt fler

Kommissionens prognos visar att befolkningen i EU kommer att sjunka något fram till 2050 men bli mycket äldre. Personer i åldrarna 15-64 år minskar med 48 miljoner fram till 2050 medan de äldre blir fler. Försörjningskvoten (antalet 65+ / antalet 15-64 år) kommer att fördubblas till 51 %.

Stor nettoinvandring till EU

Europa har idag en stor nettoinvandring. År 2004 registrerades 1,8 miljoner invandrare, vilket i förhållande till befolkningen är fler än antalet som invandrar till USA. Kommissionen räknar med en invandring av 40 miljoner personer fram till 2050. Trots den stora invandringen kan den bara delvis kompensera för Europas åldrande befolkning.

Kommissionen pekar ut fem punkter för att tackla framtidens demografiska utmaning:

 • Främja ökade födelsetal
 • Främja sysselsättningen: fler jobb och längre arbetsliv
 • Ett mer produktivt och dynamiskt Europa
 • Ta emot och integrera invandrare
 • Hållbara offentliga finanser

Sveriges situation relativt god 

Sverige har en stor invandring och relativt höga födelsetal. Befolkning förväntas därför öka. Sverige har idag bland de högsta försörjningskvoterna och den kommer att öka. Men år 2050 kommer försörjningskvoten trots det att vara bland de lägsta av EU-länderna. Kan Sverige hålla uppe sysselsättningsgraden så finns goda förutsättningar att parera effekterna av en åldrande befolkning. 

Hämta hela rapporten här.  

2007-06-24 00:00:00

Sveriges framtida befolkning 2007-2050

Sveriges folkmängd passerade nio miljoner under år 2004 och om ca 20 år beräknas folkmängden nå upp till 10 miljoner. I år väntas befolkningen öka med omkring 56 000. Ökningen beror främst på invandring, men även på att det föds fler än det dör.

Fortsatt stor invandring under de närmaste åren

År 2006 var invandringen till Sverige rekordstor. Närmare 96 000 invandrade till Sverige. Under 2007 förväntas en fortsatt stor invandring. Totalt antas omkring 82 000 invandra till Sverige under året. Samtidigt antas närmare 40 000 personer flytta från Sverige till något annat land. SCB räknar med en fortsatt stor flyktinginvandring med efterföljande anhöriginvandring de närmaste åren.

SCB skriver upp prognoserna för invandringen

I befolkningsprognosen skriver SCB upp antagandet om det framtida antalet utrikes födda invandrare på grund av det ökande antalet asylsökande. År 2016 förväntas 15 procent av befolkningen vara födda utomlands. Prognosens sista år är 2050 och då förväntas andelen utrikes födda vara 18,6 procent.

Hämta hela befolkningsprognosen här.

2007-06-23 00:00:00

Antologi om rasism och främlingsfientlighet i Sverige

Integrationsverket har på uppdrag av regeringen gett ut en antologi där tillståndet för och utvecklingen av rasism och främlingsfientlighet analyseras: Rasism och främlingsfi entlighet i Sverige: Antisemitism, antiziganism och islamofobi 2006

Rapporten tar bland annat upp frågan om hur karikatyrer används för att sprida rasistiska och diskriminerande budskap. Ett annat kapitel handlar om hur man bekämpar rasism och diskriminering på internet i fyra olika länder; Danmark, Tyskland, Nederländerna och Slovakien. Rapporten innehåller också en intervjustudie om svenska mäns attityder till islam och muslimer och en introduktion till rasism och diskriminering när det gäller romer.

Hämta studien här.

2007-06-22 00:00:00

Integrationsverket ger ut Statistikrapport 2007

Statistikrapport 2007 – uppdatering av siffror, relevanta nyckeltal och indikatorer om segregation – är en statistisk uppföljning av Rapport Integration 2005 (2006) och Fickfakta (2006).

Arbetsmarknad

Integrationsverket sammanfattar utvecklingen på arbetsmarknaden med att det inte skett några dramatiska förändringar under det senaste året (statistik fram till 2006). Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda är fortfarande mycket stort men minskar något.

Sysselsättningsgrad 20-64 år, 2006:

Inrikes födda män: 83,9 %

Inrikes födda kvinnor: 79,3 %

Utrikes födda män: 70,9 %

Utrikes födda kvinnor: 61,1 %

För flyktinggruppen ser vi att senare kohorter (mottagna 2001-02) verkar etablera sig något långsammare än dem mottagna 1997-2000. Fem år efter bosättning är drygt 30 procent av kvinnorna med flyktingbakgrund sysselsatta och knappt 50 procent av männen.

Grund och gymnasieskolan

I grund- och gymnasieskolan håller tidigare mönster i sig. Elever med utländsk bakgrund har lägre meritvärden, lägre andel behöriga till gymnasieskolans program och fler avslutar gymnasieskolan utan slutbetyg.  

Boende

Boendesegregationen ökar i de flesta av landets större kommuner. Den socioekonomiska boendesegregationen får en, enligt rapporten, allt tydligare etnisk dimension. Antalet personer som bor i bostadsområden där sysselsättningen är lägre än 50 procent har ökat och var 2004 ungefär 220 000 personer.

Läs mer om statistikrapporten här.

2007-06-19 00:00:00

Styrning av flyktingmottagning genom regionala kvoter

Debatten om flyktingmottagningen har upptagit mycket av vårens debatter om integration i riksdagen. Integrationsminister Nyamko Sabuni har bland annat sagt att det inte aktuellt att tvinga kommuner att ta emot flyktingar. Detta trots vädjanden från kommuner som Malmö och Södertälje. Det är heller inte aktuellt att styra de nyanlända invandrarnas boende. Däremot har ministern flaggat för en statlig utredning om eget boende (EBO).

Det är därför extra intressant att se hur andra länder arbetar med frågan. I Danmark, med en asylinvandring som bara är en bråkdel så stor som den i Sverige, har staten infört tvång mot såväl individ som kommun. En individ hänvisas till en kommunplats där han/hon måste bo i två år om han/hon inte är självförsörjande. Regionerna och kommunerna tilldelas tvingande kvoter om de inte själva kommer överens om en fördelning som staten anser sig nöjd med.

De senaste regionala kvoterna finns på hemsidan Ny i Danmark. Där kan man läsa att Udlændingeservice har fastställt kvoterna eftersom regionerna inte kunnat komma överens om ett frivillig avtal. De 1000 nyanlända som väntas fördelas på fem regioner där huvudstadsområdet tilldelas den minsta kvoten. Nu är det upp till kommunerna inom varje region att fördela den regionala kvoten, annars kommer också de att genom tvång tilldelas en kvot som de måste ta emot. 

2007-06-18 00:00:00

Jämförande studie om kommunernas introduktion i Danmark

NTG asyl & integration har tidigare uppmärksammat den danska benchmarkingstudie av kommunernas introduktion för nyanlända invandrare som AKF gjort på uppdrag av Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Nu har undersökningen upprepats med nya uppgifter till och med år 2006: Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges selvforsørgelse 1999-2006. Rapporten visar att det i genomsnitt är cirka 40 procent av de nyanlända invandrarna som är självförsörjande i arbete eller utbildning efter fyra år i Danmark. 

Rapporten jämför kommunernas arbete när det gäller självförsörjning hos nyanlända invandrare. Undersökningen tar hänsyn till kommunernas och individernas olika förutsättningar och försöker korrigera för det. Hela 78 procent av skillnaderna mellan kommunerna när det gäller självförsörjning bland nyanlända invandrare beror på att kommunerna har olika villkor. Resten av skillnaden i framgång skulle alltså därmed bero på kommunernas arbetssätt.

Det hade varit bra om en liknande undersökning kunde göras i Sverige med tanke på den debatt som finns om kommunernas integrationsarbete.  

Hämta hela rapporten här.

2007-06-17 00:00:00

Ny utredning om eget boende för asylsökande förbereds

Hillevi Larsson (s) frågade den 12 juni i Riksdagen Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) vad statsrådet kommer att göra för att se till att traumatiserade barn med utländsk bakgrund får rätt diagnos och behandling? Hon frågade också vad ministern kommer att göra för att lösa den "katastrofala bostadssituationen som ytterst drabbar flyktingbarnen i Sverige?"

Sabuni berättade att regeringen har avsatt 500 miljoner kronor per år för 2007 och 2008 för satsningar på psykiatrin. Regeringen gav också den 15 mars 2007 Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nationellt centrum för tidiga insatser till barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa.

På frågan om boendesituationen svarade Sabuni att alla asylsökande familjer vanligen erbjuds en egen lägenhet men att de ofta väljer att bo inneboende. Den som beviljas uppehållstillstånd i Sverige i dag har möjlighet att få en egen bostad genom kommunplacering. Många nyanlända som under tiden som asylsökande valt ett så kallat eget boende väljer dock att stanna kvar i samma vistelsekommun. De vuxna måste, enligt Sabuni, ta sitt ansvar och se till att barn får lämpliga boenden och lugn och ro för att klara av sin utbildning. Sabuni berättade också att de problem som är förknippade med det egna boendet kommer att utredas. Regeringskansliet förbereder för närvarande en utredning som bland annat ska se över asylsökandes boendesituation.

Såväl Larsson och Sabuni uppmanade de kommuner som tar emot många invandrare som fått asyl att söka pengar ur den Europeiska flyktingfonden.

Läs hela debatten här.

2007-06-12 00:00:00

Fråga i Riksdagen om regeringens insatser mot rasism och diskriminering

NTG asyl & integration har nyligen rapporterat om en studie om diskriminering från Diskrimineringsombudsmannen. Luciano Astudillo (s) har med utgångspunkt i studien frågat Integrationsminister Nyamko Sabuni (Fp) vad hon tänker vidta för åtgärder för att motverka rasism och diskriminering i tidig ålder?

Sabuni (Fp) beskriver i sitt svar regeringens arbete mot diskriminering och kränkande behandling, t.ex:

 • Förstärkta resurser för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.
 • Lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006.
 • Regeringen avser att återkomma med en proposition om ny diskrimineringslagstiftning som kan behandlas av riksdagen under 2008.
 • Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten har fått uppdrag om att tillsammans säkerställa att hatbrottsmotiv identifieras och utreds så tidigt som möjligt vid utredningar om brott där det kan finnas ett sådant motiv.
 • Sverige kommer att stå värd för avslutningskonferensen för den europeiska kampanjen ”Alla olika, alla lika” i Malmö den 4–7 oktober i år.

Läs hela frågan och svaret här.

2007-06-11 00:00:00

Lägsta arbetslösheten på 16 år

AMS rapporterar att arbetslösheten i maj är den lägsta på 16 år: 3,3 procent. Det senaste året har antalet arbetslösa sjunkit med 17,9 procent till 153 965 personer. Antalet arbetslösa utrikes födda har under samma period minskat med 8,2 procent till 45 515. Minskningen är större för utrikes födda män (-10,8 procent) än för utrikes födda kvinnor (-5,0 procent).

30 procent av de arbetslösa är utrikes födda, vilket innebär en stor överrepresentation. Arbetslösheten sjunker också mindre snabbt för utrikes födda.

Läs mer om utvecklingen av arbetslöshet på AMS hemsida.

2007-06-08 00:00:00

Utbildning lönsamt för såväl utrikes som inrikes födda

Att studera ett år extra ger en förbättrad inkomst oavsett var du är född. Det lönar sig att studera både för invandrare och infödda svenskar, visar en ny rapport från IFAU. Rapporten lyfter fram tre huvudresultat.

 1. Skillnaden i avkastning på utbildning mellan invandrare och inrikes födda svenskar är relativt liten, vilket betyder att investeringar i utbildning (i allmänhet) är lönsamma även för invandrare. Avkastningen på utbildning för invandrare som kommit till Sverige i vuxen ålder är ca 1 % lägre än för inrikes födda svenskar.
 2. Skillnaden i avkastning på utbildning mellan invandrare och inrikes födda svenskar är något större för kvinnor än för män.
 3. Andelen svenskförvärvad utbildning är den viktigaste faktorn för att förklara variationen i avkastning på utbildning mellan olika invandrargrupper. Att svenskförvärvad utbildning är avgörande avspeglas både i att avkastningen på utbildning är signifikant högre för invandrare som kommit till Sverige under grundskoleåldern och att de som kommit till Sverige i vuxen ålder samt investerat i svensk utbildning har högre avkastning än dem som endast har utländsk utbildning.

Ingen arbetsmarknadsdiskriminering

Avkastningen för invandrare med svensk utbildning är faktiskt högre än för både inrikes födda och invandrare som kom till Sverige innan 17 års ålder. Detta antyder, enligt författaren, att den något lägre avkastningen på utbildning för invandrare jämfört med svenskar främst beror på invandrarnas humankapital, och inte på arbetsmarknadsdiskriminering. Om etnisk diskriminering skulle vara orsaken så borde invandrare som kom till Sverige under grundskoleåldern dessutom ha en avkastning som vore lägre än svenskars avkastning på utbildning, men så är inte fallet.

Vidare visar undersökningen att avkastning på utbildning varierar kraftigt efter födelseregion för de unga invandrarna. Det är de unga invandrarna från Norden som har den lägsta avkastningen på utbildning, 6,2 för män och 6,1 för kvinnor. För Syd- och Östeuropa är avkastningen 8,2 för män och 7,0 för kvinnor, och för utanför Europa så är avkastningen 8,7 för män samt 6,6 för kvinnor. Utbildning lönar sig alltså minst lika väl för invandrare med bakgrund utanför Europa.

Hämta hela undersökningen här.

2007-06-07 00:00:00

Ännu en debatt i riksdagen om det stora antalet beviljade asylansökningar

Mellan 15 och 20 nya flyktingar kommer till Malmö varje dag, något som kan innebära över 7 000 nya flyktingar och invandrare bara i år. Kommunstyrelsen i Malmö har skickat in en ny begäran om hjälp av regeringen. Luciano Astudillo (s) ville med bakgrund av det veta vilka åtgärder statsrådet kommer att genomföra för att samordna den nya mottagningsstrukturen? Han undrade också vilka åtgärder statsrådet gör för att kompetensen från Integrationsverket överförs till den nya strukturen? Debatten hölls den 4 juni mellan Luciano Astudillo och Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp).

Inga nyheter 

Debatten innehöll inga nyheter. Det var i stort sett en repris på tidigare debatter. Sabuni redogjorde för den nya organisationen efter Integrationsverkets nedläggning. Migrationsverket ska övergripande arbeta för att det finns beredskap och kapacitet i landet att ta emot flyktingar som har fått uppehållstillstånd. Länsstyrelserna ska ha den operativa uppgiften att förhandla med kommunerna om mottagande och introduktion i sina respektive län. I planeringsförutsättningarna ska också ingå bedömningar från Arbetsmarknadsstyrelsen och länsstyrelserna om var i landet det finns bäst förutsättningar för arbete och egen försörjning. Regeringen har också tillsatt en särskild utredare som ska se över och lämna förslag om ansvar, utformning och finansiering av flyktingmottagandet samt andra insatser som sammantaget påskyndar och ökar möjligheterna till nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Luciano Astudillo efterlyser mer åtgärder 

Asudillo var inte nöjd med svaret. Han menar att man underfinansierar en mottagningsgrupp som egentligen hade behövt extra resurser. Situationen kräver extraordinära åtgärder. ”Den dag regeringen är beredd att föra ett samtal med oss socialdemokrater kring tre bärande principer får ni gärna slå en signal. Den första är: Ge akut hjälp till de kommuner som i dag tar det stora ansvaret. Den andra är: Se till att fler kommuner tar emot fler flyktingar, kanske lagstiftningsvägen. Den tredje är: Styr bort från EBO! Eget boende har blivit OBO – ett ovärdigt och omänskligt boende. Så får det inte fortgå.” 

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni hänvisar till förslagen i vårbudgeten

"När det gäller dina tre principer har vi precis höjt schablonersättningen till kommunerna. Vi har även infört ett bonussystem för de kommuner som lyckas få människor i praktik eller arbete eller att klara sfi. Vi gör vad vi kan för att kommunerna ska kompenseras, dock inte bara ett fåtal kommuner, utan alla kommuner som tar emot flyktingar. Vi behöver ju få fler kommuner att ta emot flyktingar." 

Läs hela debatten här.

2007-06-06 00:00:00

Integrationsverket ger ut rapport om arbete mot hedersrelaterat våld i Sverige, Storbritannien och Turkiet

Rapporten Förtryckta flickor i patriarkala miljöer beskriver hur Sverige, Storbritannien och Turkiet arbetar för att motarbeta hedersrelaterat våld. Frågan har aktualiserats under 2000-talet i de tre länderna efter mord på tre unga kvinnor – Fadime Sahindal i Sverige 2002, Semse Allak i Turkiet 2002 och Rukshana Naz i Storbritannien 1998.

Rapporten konstaterar att Sverige och Storbritannien har samma problem med hur förtrycket ska definieras. Olika myndigheter, frivilligorganisationer och andra aktörer som intervjuats ger i rapporten sina bedömningar av hur brotten ska definieras och hur man anser att de kan motverkas. Turkisk lagstiftning gav till för tre år sedan strafflindring för den som kunde bevisa att ett mord begåtts efter provokation, som otrohet eller ”olämpligt beteende”. Nu är lagen ändrad, men fortfarande beskriver myndigheterna hedersrelaterat våld som traditionella brott.

Hämta rapporten här.

2007-06-05 00:00:00

Rekordstor ökning av personer med utländsk bakgrund i Norge

Under år 2006 ökade antalet personer med utländsk bakgrund i Norge med med 28 600 personer. Sammantaget har 415 300 personer utländsk bakgrund (341 800 invandrare och 73 500 barn till två invandrade föräldrar), vilket motsvarar 8,9 procent av Norges befolkning.

Störst ökning sker i den polska invandrargruppen som växte med 7000 personer. Situationen i Norge är alltså lik den i Danmark där den polska invandringen också är dominerande. Andra stora invandrargrupper är tyskar, somalier och svenskar.

 

 

Diagrammet ovan visar utvecklingen av "invandrarbefolkningen", vad vi i Sverige brukar kalla personer med utländsk bakgrund. Invandrarbefolkningen delas ofta in, precis som i Danmark, i västliga och icke västliga invandrare.

Läs mer på Statistisk Sentralbyrås hemsida.

2007-06-04 00:00:00

Integrationsbarometern redovisar befolkningens inställning till invandring och mångfald

Integrationsbarometern är en enkätundersökning som Integrationsverket genomfört sedan 1999 för att beskriva allmänhetens attityder, erfarenheter och kunskaper inom flera integrationsrelaterade områden. Sammanfattningsvis visar 2007 års undersökning på att befolkningen blivit något mer negativa till invandring och etnisk och kulturell mångfald.

I flera fall handlar det om minskat avståndstagande, inte om ökat stöd för främlingsfientliga föreställningar. Det är också viktigt, menar Integrationsverket, att inte glömma bort att förändringar som minskat avståndstagande från rasism och främlingsfientlighet sker samtidigt som en majoritet av allmänheten - på en förhållandevis hög och stabil nivå - förhåller sig avvisande och kritiska gentemot dessa företeelser. Det är ett viktigt påpekande, särskilt som internationella undersökningar visar att Sverige har en förhållandevis mycket positiv inställning till invandring och etnisk mångfald.

Resultatet redovisas enligt fem bakgrundsvariabler: kön, ålder, bostadsort, utbildning och inkomst. Det är märkligt att Integrationsverket inte analyserar resultatet efter födelseland, särskilt som Sverige har en så pass stor befolkning som är födda i andra länder. En viktig källa till kunskap har därmed gått förlorad.

Integrationsverket lyfter särskilt fram tre resultat från årets Integrationsbarometer

 • De som bestämt uppger att de ”kan tänka sig rösta på ett parti som vill inskränka invandrarnas rättigheter” blir signifikant fler. 7,3 procent svarar att de ”absolut” vill göra det, mot 5,7 i förra mätningen. De som ”kanske” vill göra det är 16 procent.     
 • Tre av tio anser att ”infödda svenskar bör komma före invandrare när det gäller jobb, bostäder och bidrag” är en riktig tanke. 2007 ökar dock andelen (från 12 till 14 procent) som instämmer helt i en tanke som innebär systematisk diskriminering av invandrare på exempelvis arbets- och bostadsmarknaden.
 • 15 procent instämmer helt eller delvis i tanken ”När arbetstillfällen minskar bör de invandrare som finns i Sverige skickas tillbaka till sina ursprungsländer”. I en jämförbar mätning i Tyskland 2006 instämmer mer än dubbelt så många (35 procent).

Undersökningen presenterades på DN debatt 2007-05-31.

Hämta hela undersökningen här.

2007-06-03 00:00:00

Ny studie om de ekonomiska incitamentens betydelse för nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden

2002 införde Danmark ny lagstiftning som gör att nyanlända invandrare under de första sju åren i landet får starthjälp istället för socialbidrag. Starthjälpen är upp till 40 procent lägre än socialbidraget. Syftet är att öka incitamenten för nya invandrare att arbeta. NTG asyl & integration har tidigare redovisat resultat från en tidigare utvärdering av reformen som visar att större ekonomiska incitament för individen inte automatiskt leder till att fler snabbt kommer i arbete, särskilt inte på kort sikt.

En annan utvärdering, Employment Effects of Reducing Welfare to Refugees, av reformen från Rockwoolfonden kommer till en annan slutsats. Innan hade i genomsnitt 9 procent av flyktingarna arbete 16 månader efter uppehållstillstånd. Efter reformen har sysselsättningen ökat med 3-8 procentenheter, vilket författarna räknar som en signifikant ökning av sannolikheten att ha arbete. Men författarna menar att den positiva effekten måste ställas mot det faktum att den stora majoriteten flyktingar nu lever under starkt reducerad inkomst eftersom andelen sysselsatta fortfarande är mycket låg, även efter reformen.

Hämta studien här.

2007-06-02 00:00:00

Rapport om sambandet mellan sekundärflyttningar och självförsörjning

Statistisk Sentralbyrå har i rapporten Sekundærflyttning og økonomisk selvhjulpenhet: Flyktinger bosatt i Norge i 1995-2003 undersökt sambandet mellan flyktingars geografiska rörlighet och deras självförsörjning.

I Norge, precis som i Sverige, är frågan om flyktingars bosättning en het fråga. Många av dem som till en början bosätts av staten i mindre kommuner flyttar senare, framförallt till Oslo. Att flyktingar lämnar den ursprungliga bostadsorten anses ofta inte bara förstärka den etniska boendesegregationen utan också försämra möjligheterna på arbetsmarknaden.

Rapporten jämför flyktingars grad av självförsörjning för dem som flyttar jämfört med dem som bor kvar. Rapportens författare, Even Høydahl, menar att den huvudsakliga slutsatsen i rapporten är att sekundärflyttning inte nödvändigtvis är negativt utan kan också fungera som en genväg till ekonomisk självförsörjning. Några resultat:

 • De som flyttar är redan i utgångsläget i högre grad självförsörjande
 • De som flyttar snabbt efter första bosättning ökar sannolikheten att vara självförsörjande, medan de som flyttar efter längre tid minskar sannolikheten för att vara självförsörjande.
 • Över tid sker det en utjämning av graden av självförsörjning mellan dem som flyttar och dem som inte flyttar.
 • Graden av självförsörjning påverkas i hög grad av vistelsetid, utbildningsnivå och ursprungsland

Hämta rapporten här.

2007-06-01 00:00:00

Ekonomisk Debatt ger ut temanummer om invandrares integration på arbetsmarknaden

Ekonomisk Debatt nr.3 2007 ägnas helt åt temat ”invandrares integration på arbetsmarknaden. 11 forskare bidrar med sex artiklar.

Anna Sjögren och Yves Zenou redogör i sin artikel ”Integration eller utanförskap? En teoriöversikt” för teorier som kan förklara varför invandrare och andra minoriteter kan ha det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Inget samband mellan integrationspolitik och arbetsmarknadsintegration?

Jan Ekbergs artikel ”Fungerar integrationspolitiken?” redogör för två redan mycket uppmärksammade internationella jämförelser av integrationspolitiken. Jämförelserna visar att Sverige har en mycket ”generös” integrationspolitik när de gäller invandrares sociala och ekonomiska rättigheter, familjeåterförening och kamp mot diskriminering. Men trots detta visar andra undersökningar att svensk arbetsmarknad har stora skillnader i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda.

Två artiklar anknyter till den omdebatterade frågan om den bristande arbetsmarknadsintegrationen är ett utbuds- eller efterfrågeproblem. Rooth och Åslund visar i artikeln ”Får utlandsfödda betalt för sin utbildning och sina kunskaper i Svenska?”, som bygger på en tidigare publicerad bok på SNS, att invandrares humankapital har stor betydelse för framgång på arbetsmarknaden. Samtidigt visar Carlsson och Rooth i en annan artikel ”Etnisk diskriminering på svensk arbetsmarknad – resultat från ett fältexperiment”, att det finns empiriskt stöd för att diskriminering förekommer i relativt stor utsträckning. Studien visar, vilket NTG asyl & integration också tidigare uppmärksammat, att personer med typiskt arabiska namn har 50 procent lägre sannolikhet att kallas till intervju än ansökande med typiskt svenska namn.

Läs mer om temanumret här.

2007-05-31 00:00:00

Ny EU-finansierad rapport om spridningsåtgärder för att motverka diskriminering i unionen

EU-kommissionen har givit The Centre for Strategy and Evaluation Services i uppdrag att producera en rapport om spridningsåtgärder på både europeisk och medlemsstatsnivå för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter bland unionens medborgare. Rapporten, Non-discrimination mainstreaming - instruments, case studies and ways forward, skrivs inom ramen för det europeiska aktionsprogrammet för att motverka diskriminering (2001-2006) och publicerades i april 2007. Rapporten tar upp exempel på åtgärder som vidtagits samt redovisar fallstudier på europeisk och nationell nivå.

Hämta studien här 

2007-05-30 00:00:00

Fyra nya statistiska meddelanden om migration/integration från Danmarks Statistik

Danmarks Statistik är flitiga när det gäller att redovisa statistik som har att göra med migrations- och integrationsfrågor. Bara i maj har de gett ut fyra relaterade meddelanden.

Asylansøgninger og opholdstilladelser 1. kvt. 2007 visar att antalet arbetstillstånd ökar snabbt i Danmark. Framförallt är det polacker som invandrar till Danmark för att arbeta. Första kvartalet beviljades 158 personer asyl i Danmark.

Indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere 1. april 2007 ger en bild av den invandrade beflokningen i Danmark. Det är framförallt personer födda i Polen som ökar och de är nu den femte största invandrargruppen. Invandrare och deras barn utgör sammanlagt 8,9 procent av den danska befolkningen.

Kriminalitet og national oprindelse 2005 redovisar brottsligheten för personer med utländsk bakgrund i Danmark. Danmarks statistik har utarbetat ett kriminalitetsindex som visar gruppers kriminalitet jämfört med hela befolkningen. 

Befolkningsfremskrivninger 2007-2050 visar att antalet personer i förvärvsarbetande ålder kommer att minska stadigt de närmaste decennierna samtidigt som de  äldre blir fler. Danmarks Statistik räknar med att andelen invandrare kommer att öka från dagens 6,6 procent till 9 procent 2050.

2007-05-29 00:00:00

EU:s medborgarråd: Migrationsfrågor är bland de viktigaste frågorna för EU

Medborgarråden består av medborgare från hela EU som samlats för att diskutera vad de vill få ut av unionen och vilka frågor som är viktigast för dem. Det svenska medborgarrådet hölls den 24-25 mars i Karlstad. Synpunkterna från medborgarråden i medlemsländerna har nu sammanställts i ett gemensamt dokument: European Citizens’ Perspectives on the Future of Europe.

EU:s medborgare lyfter särskilt fram social välfärd, migrationsfrågor och energi- och miljöpolitik som viktiga. Medborgarråden vill att EU ska arbeta gemensamt för att hantera migrations- och integrationsfrågor. Europa ska, enligt medborgarråden, ha en utrikes- och biståndspolitik som åtgärdar grundorsakerna till att människor tvingas flytta från sina hemländer. Europa ska vara öppet för världen samtidigt som den nationella och kulturella identiteten bevaras.
 

Hämta hela dokumentet här.

2007-05-28 00:00:00

Ny sysselsättningsstatistik från SCB för april 2007

Antalet sysselsatta har ökat med 156 000 personer, eller 3,7 procent sedan april 2006. Sysselsättningsintensiteten, dvs. andelen sysselsatta av befolkningen 16-64 år, ökade kraftigt, för ungdomar mycket kraftigt. För befolkningen var andelen sysselsatta 74,9 procent, en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med april 2006. Bland ungdomar var ökningen hela 5,0 procentenheter. 211 000 personer var arbetslösa, en minskning med 37 000 jämfört med april 2006. Andelen arbetslösa av arbetskraften var 4,6 procent, en nedgång från 5,5 procent.

SCB nämner inte utrikes födda i sitt pressmeddelande, men i tidskriften grundtabeller april 2007 redovisas sysselsättningen också efter födelseland:

Läs mer i pressmeddelandet på SCB:s hemsida.

2007-05-27 00:00:00

Sjunkande arbetslöshet för utrikes födda i Norge

Arbetslösheten sjunker i Norge, men skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda är stor. Situationen i Norge liknar alltså den i Sverige, även om den generella nivån på arbetslösheten är lägre i Norge.

Arbetslösheten bland utrikes födda i Norge var det första kvartalet 2007 6,0 procent, en minskning från 8,1 procent ett år tidigare. För inrikes födda gick arbetslösheten ner från 2,6 till 1,8 procent. Motsvarande siffror för Sverige första kvartalet 2007 var 9,5 procent för utrikes födda och 4,1 procent för inrikes födda.

Statistisk Sentralbyrå konstaterar att arbetslösheten för invandrare följer konjunktursvängningarna. Det finns inga tendenser på någon utjämning av arbetslösheten mellan inrikes och utrikes födda. Arbetslösheten för utrikes födda är fortfarande tre gånger så hög.

Läs mer på Statistisk Sentralbyrås hemsida.

2007-05-26 00:00:00

Riksdagsdebatt om segregation i skolan

Den 22 maj debatterade Ibrahim Baylan (s) och Statsrådet Jan Björklund (fp) skolpolitik och segregation.

Ibrahim Baylan menade att Sverige har ett av världens mest jämlika skolsystem, men att det finns oroande tendenser till ökade klyftor och segregation. I framför allt storstäderna är den sociala och etniska segregationen ett allvarligt problem. Baylan undrade vilka åtgärder statsrådet kommer att göra för att minska segregationen i den svenska skolan?

Björklund svarade att grunden i den nya regeringens omläggning av svensk skolpolitik är att synliggöra de elever som inte klarar kunskapskraven och att knyta hjälp och stöd till dem på ett tidigt stadium. Han sade också att han vill stärka lärarnas kompetens genom olika riktade fortbildningar.

Baylan replikerade att regeringen inte genomför en enda åtgärd som motverkar klyftor och segregation. "Fortfarande är det sådant som föräldrarnas situation i livet och framför allt bostadsorten som styr hur bra utbildning deras barn får och framför allt hur de lyckas i skolan." 

Björklund återkom till behovet av kunskapskontroll på lågstadiet:

”Problemet är inte att barnen i Rinkeby är invandrare utan att de är underkända i ämnena. Vi ska inte föra någon invandrarpolitik utan en skolpolitik för elever som har svårt att nå målen. Det är inte integrationspolitiska åtgärder som vi talar om utan åtgärder i skolan för elever som har det svårt.” ”Det är tidig kunskapskontroll, tidig uppföljning och ytterligare stödåtgärder för dessa elever. Det är det som det går ut på, och det är de förslagen som vi lägger fram.” 

Läs hela riksdagsdebatten här.

2007-05-25 00:00:00

Beställ Integrationsverkets publikationer till endast portokostnad

Efter knappt 10 år som myndighet läggs Integrationsverket ner den 30 juni 2007. Nu bjuder myndigheten bort de rapporter och skrifter som finns i lager. De kan fram till verkets nedläggning beställas till enbart portokostnad. I Integrationsverkets publikationsarkiv finns mer än 200 titlar.

Mer information finns på Integrationsverkets hemsida,

2007-05-25 00:00:00

Diskrimineringsombudsmannen lanserar rapport om unga afrikaners upplevelser av diskriminering

Forskarstudien Att färgas av Sverige - Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige utgiven av Diskrimineringsombudsmannen (DO) bygger på intervjuer med ett trettiotal ungdomar med afrikansk bakgrund boendes i storstadsregionerna. Studien är ett led i DO:s satsning på att kartlägga och synliggöra svartas upplevelser av rasism och diskriminering i samhället. DO arbetar också med att stärka och mobilisera gruppen. Att färgas av Sverige visar att rasistiskt språkbruk, integritetskränkningar och uteslutning är vanligt förekommande i de miljöer som ungdomarna vistas i. Ungdomarna, som samtliga säger sig ha upplevt diskriminering och rasism sedan tidig ålder, upplever att de ofta blir kränkta i möten med andra. Det finns också en genusdimension i hur fysiska kränkningar tar sig uttryck på så sätt att unga kvinnor blir utsatta för sexuella trakasserier medan männen oftare faller offer för fysiskt våld.

Studien publicerades den 25 maj och är skriven av Victoria Kawesa, Viktorija Kalonaityte och Adiam Tedros.

Ladda ned studien här 

2007-05-24 00:00:00

Nya forskningsrapporter från CReAM, bl.a. om illegal migration och arbetsmarknad

CReAM (Centre for Research and Analysis on Migration) är ett oberoende och tvärvetenskaplig forskningscenter vid ekonomiska institutionen, Londons Universitet. Forskningen fokuserar på orsaker, mönster och konsekvenser av internationell migration för utvecklingen i Storbritannien och Europa. 

NTG asyl & integration har tidigare rapporterat om studien The Income Gap Between Natives and Second Generation Immigrants in Sweden: Is Skill the Explanation? skriven av Martin Nordin och Dan-Olof Rooth för CReAM.

CReAMs senaste publikationer är:

 • Illegal Migration, Enforcement and Minimum Wage av Gil S. Epstein and Odelia Heizler
 • A land of milk and honey with streets paved with gold: Do emigrants have over-optimistic expectations about incomes abroad? av David McKenzie, John Gibson and Steven Stillman

Publikationerna kan laddas ner som pdf på CReAMs hemsida (publications/discussion papers)

2007-05-23 00:00:00

Global rapport från ILO om diskriminering i arbetslivet

International Labour Organization (ILO) är en myndighet under FN som arbetar med att främja rättigheter i relation till arbete. ILO har nyligen gett ut sin andra globala rapport om diskriminering, Equality at work. Rapporten tar upp utvecklingen av diskriminering på arbetsplatser och hur FN:s medlemsländer arbetar för att motverka diskriminering. Rapporten tar också upp frågan om kvotering är en bra metod för att kompensera för diskriminering.
 
ILO menar att det sker mycket framsteg i kampen mot diskriminering. Fler länder raticifierar ILO-konventionen mot diskriminering i arbetslivet. Lagstiftning och institutioner utvecklas för att motverka diskriminering. ILO menar dock att det behövs mer insatser för att se till att befintlig lagstiftning mot diskriminering efterlevs. De menar vidare att:
 • Lagstiftning mot diskriminering bör kompletteras med aktiv arbetsmarknadspolitik.
 • Det behövs bättre statistik för att följa upp diskrimineringen. 
 • Nya former av diskriminering utvecklas, t.ex. efter ålder och personer med HIV/AIDS. 
2007-05-22 00:00:00

Mångkulturalism ifrågasatt: Jämförande studie av integrationspolitiken i fem länder

Studien Mångkulturalism ifrågasatt, skriven av Lillemor Sahlberg, är den tredje delen i Integrationsverkets rapportserie om värdegrund och det mångkulturella samhället. Rapporten jämför förändringen av integrationspolitiken i Danmark, Frankrike, Kanada, Nederländerna och Storbritannien.

Integrationsverket konstaterar att det inte finns stöd för en konsekvent mångkulturell politik i de studerade länderna. Tendensen är snarare en politik med krav på assimilation. Krav på anpassning ses som den bästa vägen till social sammanhållning samtidigt som det ses som nödvändigt att få kontroll över asyl- och anhöriginvandringen.

”En slutsats man kan dra är att den politiska förankringen av invandrings-, flykting- och integrationspolitiken sannolikt är och har varit betydligt viktigare än vad de etablerade partierna tidigare trott. Faran med att ligga lågt och inte låtsas om utanförskap och ojämlikhet i levnadsförhållanden för invandrade grupper har varit att man lämnat fältet fritt för både politisk extremism och invandrarfientliga partier.”  

Hämta rapporten här.

2007-05-21 00:00:00

Översikt av invandrares ekonomiska rättigheter i Sverige, Danmark och några andra länder

Frågan om ekonomiska incitament och invandrares etablering på arbetsmarknaden har varit i centrum under senare tid. I Kommittedirektivet för den aktuella utredningen av introduktionen för nyanlända flyktingar är ekonomiska incitament en av de viktigaste frågorna. I Danmark har några studier om betydelsen av ekonomiska drivkrafter nyligen presenterats.

Rockwool Fondens Forskningsenhed har presenterat en studie som visar vilka ekonomiska rättigheter asylsökande, flyktingar och familjeinvandrare har i Danmark, Tyskland, Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Italien och Kanada. Den ekonomiska standard som garanteras de olika kategorierna av invandrare genom välfärdssystemet jämförs med inkomsten hos en genomsnittlig industriarbetare. Utgångspunkten i studien är frågan om ersättningssystemen är så pass höga att det inte lönar sig att arbeta och om det förklarar nivån på sysselsättningen för invandrare.

Rapporten visar bland annat:

Asylsökande: Den ekonomiska ersättningen till asylsökande är låg. I alla länder utom i Kanada står asylsökande utanför det generella välfärdssystemet.

Flyktingar: När en asylsökande får flyktingstatus har personen i alla länder utom Danmark rätt till samma ekonomiska grundtrygghet som andra. I Danmark får nyanlända en lägre introduktionsersättning de första sju åren. Trots det garanteras en nyanländ flykting i Danmark en högre inkomst är motsvarande person i Kanada, som har den lägsta garanterade grundtryggheten. Nederländerna har den högsta ekonomiska grundtryggheten för en nyanländ invandrare utan arbete.

Familjeinvandrare: Den ekonomiska situationen för familjeinvandrare är svår att jämföra på grund av de olika välfärdssystemen. Den stora skillnaden är att länder som Storbritannien, Kanada och Nederländerna ställer krav på självförsörjning för att familjemedlemmar över huvud taget ska få invandra.

Hämta rapporten här.

2007-05-20 00:00:00

"sämre än vi trodde" - PISA-studie om prestationer i skolan

Rockwool Fondens Forskningsenhed är en oberoende organisation i Danmark som syftar till att publicera ny kunskap om aktuella samhällsfrågor, särskilt inom arbetsmarknaden. Ett stort forskningsområde är invandring och integration.

RFF ger ut ett nyhetsbrev där ny forskning presenteras. I det senaste numret, maj 2007, redogör de för en omfattande studie som mäter kunskaper hos 15-åringa elever. Undersökningen bygger på PISA-metoden som är ett OECD-koncept för att mäta kvalifikationer över landsgränser.

RFF sammanfattar studiens resultat för elever med "icke västlig bakgrund" som "sämre än vi trodde". Tidigare har bland annat OECD kritiserat Danmark för att elever med utländsk bakgrund klarar sig dåligt i den danska skolan.

Den danska studien visar bland annat att:

 • Icke västliga elever" - oavsett vilken skolmiljö de går i - läser betydligt sämre än övriga elever.
 • Elevernas hemmiljö betyder mycket för hur goda läsare eleverna är. Föräldrarnas position på arbetsmakrnaden är viktigare än deras utbildning för elevernas prestation 
 • De "icke västliga eleverna" som går på skolor med mindre än 10 procent "icke västliga elever" läser betydligt bättre.

Hämta hela nyhetsbrevet här.

2007-05-19 00:00:00

Debatten om Rosengård fortsätter i Riksdagen

För ett tag sedan debatterades bränderna i Rosengård i riksdagen på initiativ av Miljöpartiet. Luciano Astudillo (s) har åter igen tagit upp frågan i riksdagen och undrar vad regeringen ska vidta för konkreta åtgärder för att bryta utanförskapet i storstädernas segregerade bostadsområden?

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) svarade att alliansen gick till val på att bryta utanförskapet genom arbete, utbildning och trygghet, och att regeringen har inlett ett omfattande program för detta. Den övergripande inriktningen i regeringens samlade politik är att göra det mer lönsamt att arbeta, enklare att anställa och mer attraktivt att starta och driva företag. Att ha ett arbete är det första och största steget bort från utanförskap. Sabuni hänvisade också till reformer inom skola och utbildning.

Astudillo svarade att det finns fler i utanförskap nu än före valet trots att landet går som tåget och trots att fler jobb skapas. Astudillo fortsatte med att kritisera regeringens politik som enligt honom bara gynnar de rika.

Samhällets eller föräldrarnas fel?

Debatten hettade till rejält när problemen i Rosengård kom på tal. Talmannen bad Luciano Astudillo att ”hålla en annan nivå i debatten”. Astudillo menade att regeringen inte gör någonting åt flyktingpolitiken. ”Flyktingpolitiken skapar problem, men det sägs väldigt lite om det här.” Han menade också att Sabuni använder sig av populism när hon skyller på föräldrarna. ”En annan av de fabuleringar som Sabuni har ägnat sig åt gäller att människor passivt sitter hemma och lyfter bidrag. Människor lyfter inte passivt bidrag.” 

Nyamko Sabuni:

”Det finns stora problem som vi måste komma till rätta med, men jag upprepar återigen: Föräldrar har faktiskt också ett ansvar. Det populistiska, det är att säga att samhället ska fixa allt. Det är ju en standardfras från många politiker, framför allt på din sida. Samhället ska fixa allt. Ja, samhället har ett ansvar. Men om inte vi som enskilda personer tar ansvar för våra barn och för våra medmänniskor så kommer det aldrig att gå, för vem är samhället om inte vi?” 

Läs hela debatten här.

2007-05-18 00:00:00

Antalet arbetslösa fortsätter att sjunka

Månadsstatistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten sjunker och var 4,0 procent, eller 184 000 personer, i slutet av mars. Antalet öppet arbetslösa var 3,7 procent, 166 000 personer. Antalet öppet arbetslösa utrikes födda har på ett år sjunkit från 51 489 till 46 800, vilket innebär en minskning med 9,1 procent. Utrikes födda är dock fortfarande mycket överrepresenterade bland de arbetslösa. Över 28 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. 

Antalet personer i kategorin "övriga inskrivna vid arbetsförmedlingen" ökar med hela 17,4 procent till över 63 000 personer. De räknas inte in i arbetslöshetsstatistiken. Vi vet sedan tidigare att många utrikes födda placeras i denna kategori, för vilka arbetsförmedlingen inte gör några insatser. Antalet arbetslösa utrikes födda är alltså sannolikt en bra bit fler än de redovisade 46 800.

Läs mer om månadsstatistiken på Arbetsförmedlingens hemsida.

2007-05-17 00:00:00

Migration och hälsa från ett organisationsperspektiv

Boken Migration and Health: Difference Sensitivity from an Organisational Perspective belyser frågor om migration och hälsa ur ett organisationsperspektiv. Boken är ett samarbetsprojekt mellan ett antal europeiska forskare och har redigerats av Carin Björngren Cuadra, forskare på IMER, Malmö högskola, och Sandro Cattacin, före detta gästprofessor vid IMER.

Migration and Health: Difference Sensitivity from an Organisational Perspective är ett resultat av en serie workshops på temat Migration and Health som arrangerades av Sandro Cattacin hösten 2005. Bokens författare behandlar olika processer som äger rum när invandrare exkluderas eller inkluderas av de europeiska vårdsystemen. Allt sett ur ett jämförande och organisatoriskt perspektiv.

Bokens författare är kritiska till hur dagens vårdsystem klarat de här uppgifterna. Författarna föreslår ett antal alternativa lösningar och presenterar bland annat modellen difference sensitivity, som förespråkar en flerdimensionell attityd för att motverka utestängande tendenser.

Hämta rapporten här

2007-05-16 00:00:00

Ny europeisk handbok om integration

I november 2004 lanserades "En europeisk handbok om integration", ett av de första konkreta resultaten av den gemensamma integrationspolitiken i EU. I handboken har EU-kommissionen samlat goda exempel, arbetssätt och metoder, samt förslag på framtida åtgärder på integrationsområdet. I samband med att medlemsländerna diskuterade integrationspolitik under Tysklands ordförandeskap 10-11 maj 2007 passade kommissionen på att publicera den andra delen av handboken för integration.

I förordet skriver Franco Frattini, vice president för EU-kommissionen, att handböckerna är en viktig del av den gemensamma europeiska plattformen för integration. Handboken är baserad på de gemensamma principerna för integration som beslutades av EU:s justitieministrar i november 2004.

I den första handboken behandlas till exempel introduktionen för nyanlända invandrare. Den andra upplagan av handboken innehåller avsnitt om boende, urban utveckling, arbetsmarknad, social service och statens organisering av integrationsarbetet.

Läs mer om innehållet i handböckerna

Hämta handböckerna här.

2007-05-15 00:00:00

Har insatserna mot diskriminering någon effekt?

Integrationsverket har gett ut rapporten Insatser mot diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet: överblick och effekter, skriven av Paul Lappalainen och Marcus Lundgren, båda med bakgrund som utredare och sekreterare i den statliga utredningen Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, (SOU 2005:56)

Rapporten beskriver ett antal statliga åtgärder som genomförts för att motverka och förebygga etnisk och religiös diskriminering. Därefter diskuteras om dessa åtgärder och insatser har lett eller kan leda till en minskning av diskrimineringen. Enligt Integrationsverket har många åtgärder saknat reella effekter, bland annat räknar de upp Storstadssatsningen och Equal-programmet. Enligt Integrationsverket har tyngdpunkten i svenska Equal inte legat på motverkande eller förebyggande av diskriminering eller empowerment, utan på informationsinsatser och på att få ”dem” i arbete – och inte i rätt arbete. Däremot ser Integrationsverket positivt på att lagarna mot diskriminering har förbättrats.

Hämta rapporten här.

2007-05-14 00:00:00

Regeringen beställer studie om lärares kunskap om hedersförtryck

Regeringen har gett Forum för levande historia uppdrag att göra en undersökning om lärares kännedom om förekomsten av hedersrelaterat våld eller förtryck av barn och ungdomar, särskilt flickor och unga kvinnor. Det är kunskapen hos lärare i grundskolan, årskurs sex till nio, och i gymnasieskolan som undersöks.

Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2008. Även kännedom om förekomsten av företeelser som gränsar till kontroll och begränsningar i flickors och pojkars liv, som kan ha samband med hedersrelaterat förtryck, ska undersökas.

Läs mer på regeringens hemsida.

2007-05-13 00:00:00

Tillgång till lågkvalificerade jobb viktigt för att nyanlända ska få jobb

Yves Zenou, Olof Åslund och John Östh har publicerat en artikel i ekonomisk debatt: Hur viktig är närheten till jobb för chanserna på arbetsmarknaden? Syftet med studien är att undersöka om tillgången på jobb i närområdet påverkar en individs sysselsättning och förvärvsinkomster. Om närheten till jobb är viktigt skulle det kunna drabba utrikes födda som i genomsnitt har större avstånd till jobb.

Författarnas generella slutsats är att det faktum att utrikes födda i genomsnitt bor något längre från jobben endast i liten grad kan förklara den stora skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda.

Tillgången till jobb förklarar däremot, enligt författarna, mycket av hur väl nyanlända invandrare etablerar sig på arbetsmarknaden. Av de flyktingar som kom till Sverige 1991/92, en period under vilken hela-sverige-strategin tillämpades, finns en tydlig positiv långsiktig effekt på sysselsättning av att ha blivit placerad i en bostadsort med god jobbtillgång. Det framgår tydligt att det är närhet till låg kvalificerade jobb som har betydelse för sysselsättningen bland flyktingarna.

Sammantaget pekar resultaten på att tillgången på jobb i området runt bostaden påverkar en individs chanser på arbetsmarknaden. För gruppen nyanlända verkar det vara utbudet av jobb med lägre kvalifikationskrav som är avgörande.

Hämta artikeln här.

2007-05-12 00:00:00

Ny avhandling: Skolan gör skillnad: Etnicitet och institutionell praktik

Sabine Gruber försvarade sin avhandling, Skolan gör skillnad: Etnicitet och institutionell praktik, den 11 maj 2007. Studien undersöker hur etnicitet används för att markera skillnader och därigenom gör elever till svenskar och invandrare. Intresset riktas också mot hur etnicitet samspelar med andra sociala kategoriseringar som kön och klass.

Studien är baserad på etnografiska fältstudier i en högstadieskola, som framförallt omfattar deltagande observationer av klassrumssituationer, olika typer av möten för personalen samt informella samtal där lärare diskuterar sitt arbete och elever. Detta har kompletterats med intervjuer. 

En viktig iakttagelse som framhålls i avhandlingen är att skolpersonalens dagliga arbete med eleverna omges av höga ambitioner vad gäller rättvisa och tolerans, men att dessa intentioner sällan förenas med insikt om de maktaspekter som omger sociala relationer. Därigenom riskerar skolans arbete för jämlikhet och mot diskriminering att förvandlas så att den snarare producerar och upprätthåller ojämlika relationer.

Hämta avhandlingen här.

2007-05-11 00:00:00

Var går gränsen?

Den etniska och socioekonomiska segregationen ökar i de svenska skolorna. Många skolor har helt lämnats av barn med svenska som modersmål. Möjligheten att välja skola har gett många elever som bor i utsatta områden möjligheten att byta till en annan skola med elever med svenska som modersmål men samtidigt har det inneburit en ännu mer socioekonomiskt segregerad skolmiljö för dem som blivit kvar.

Fenomenet att personer lämnar skolor, eller bostadsområden, med stor andel etniska minoriteter kallas ofta ”white flight”. Det verkar som att det finns en gräns, en ”tipping point”, där personer aktivt börjar söka sig från sådana miljöer.  

Beatrice Schindler Rangvid har i rapporten "School choice, universal vouchers and native flight out of local public schools" undersökt om och hur eleverna väljer att lämna kommunala skolor i Köpenhamn. Beatrice undersökning visar att barn med dansk bakgrund börjar söka sig från skolor där 25-35 procent av eleverna har utländsk bakgrund. För elever med utländsk bakgrund som inte pratar danska i hemmet finns det inget samband mellan andelen elever med utländsk bakgrund och skolbyte.

Hämta hela studien här.

2007-05-10 00:00:00

Rapport om utvecklingen av integrationspolitiken i Nederländerna

Sedan år 2002 har integrationspolitiken i Nederländerna genomgått stora förändringar. Tidigare har Nederländerna, tillsammans med Storbritannien och Kanada och ibland Sverige, varit en symbol för en mångkulturell politik. Idag symboliserar Nederländerna tillsammans med Danmark snarare en ny integrationsmodell där man kopplar samman integrations- och invandringspolitiken. Invandrare måste visa sin vilja till ekonomisk och kulturell anpassning för att få invandra och/eller få bosätta sig i landet. IMISCOE har i rapporten “Policymaking related to immigration and integration: The Dutch Case”, beskrivit denna snabba policyförskjutning. De ställer sig frågan hur den snabba förändringen kunde ske och om det Nederländska fallet är exceptionellt eller speglar en större förändring i hela Europa.  

Sammanlänkning av invandrings- och integrationspolitik

Genom att ställa krav på integration för att få invandra vill Nederländerna öka individens intresse av att anpassa sig samtidigt som invandringen ska sjunka. Den som invandrar till Nederländerna måste idag klara ett språktest och samhällskunskapstest redan före inresan. En nyanländ invandrare måste därefter följa en obligatorisk integrationskurs för att få förlängt uppehållstillstånd. Majoriteten av skyldigheterna har förskjutits till den som invandrar. Det ställs inte bara krav på individen för att få uppehållstillstånd, utan individen måste också betala för sin egen introduktion. Vid klarade prov kan den nyanlända invandraren få tillbaka upp till 70 procent av kostnaden för integrationsprogrammen. Kostnaderna för ansökan om tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd har också höjts markant. Temporära, förnyade och permanenta uppehållstillstånd kostar sammantaget oftast över 10 000 kronor per individ. 

Författarna menar att Nederländerna i ett Europeiskt perspektiv är exceptionellt genom sin sena politisering av invandrings- och integrationsfrågan. När frågan väl politiserades genomfördes snabba förändringar genom en stark centralisering och politisering, ledd av integrationsminister Verdonk på Justitiedepartementet. Den snabba omställningen har, enligt författarna, underblåsts av att välfärdsstaten utvecklats från en korporativistisk till mer nyliberal inriktning och ett utbrett missnöje mot den politiska eliten.

Läs mer om IMISCOE och hämta rapporten här.

2007-05-09 00:00:00

Beskrivning av lokalt integrationsarbete i 14 europeiska städer

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions är en oberoende institution som finansieras av EU med syfte att formulera framtida policy inom social- och arbetsmarknadspolitik. De har tillsammans med Regionkommittén och staden Stuttgart bildat ett Europeiskt nätverk av städer för lokal integrationspolitik för invandrare (CLIP). Syftet är att föra samman 25 stora europeiska städer för att under flera år lära sig av varandras praktiska integrationsarbete.

CLIP har precis gett ut sin andra rapport Local integration policies for migrants in Europe. Rapporten beskriver kort 12 EU-länders historiska och institutionella förutsättningar i relation till invandring och integration. Den andra delen redogör för det lokala integrationsarbetet i 14 städer, i Sveriges fall Stockholm.

Beskrivningen av ländernas och städernas integrationspolitik är mycket ytlig och vilar på få källor. Det är svårt att se den praktiska nyttan av rapporten, men den intresserade kan hämta den här.

2007-05-08 00:00:00

Borlänge och Södertälje bäst på utbildning i svenska för invandrare (sfi)

NTG asyl och integration har tidigare redovisat att en av tre som började Svenska för invandrare 2003/04 är godkända till och med läsåret 2005/06. Variationen är dock mycket stor mellan kommunerna. Variationen mellan kommunerna i andelen som är godkända enligt studieväg 3 kurs D efter i genomsnitt två och ett halvt år varierar mellan 0 och 68 procent. Samma jämförelse visar att andelen lågutbildade varierar mellan 0 och 75 procent. NTG asyl och integration har sammanställt en tabell som visar resultatet i SFI för de kommuner med minst 100 nybörjare 2003/04. Tabellen kan laddas hem här.

Borlänge i topp, Helsingborg i botten

Hela 62 procent av de elever som började Sfi 2003/04 i Borlänge hade godkänt enligt Sfi 3 (kurs D) senast 2005/06. Detta trots att 39 procent av eleverna hade kort utbildning. Andra framgångsrika kommuner var Södertälje (51 procent), Sundsvall (49 procent), Nyköping (47 procent), Botkyrka (45 procent), Järfälla (45 procent), Täby (44 procent) och Halmstad (43 procent). Både i Malmö (35 procent) och Göteborg (39 procent) fick fler godkänt än genomsnittet i Sverige.

Lägst andel godkända hade Helsingborg med 17 procent. 26 procent av eleverna hade kort utbildning. Andra kommuner som lyckats mindre bra var Skövde (22 procent), Haninge, Falun, Karlskrona och Stockholm (23 procent). Karkskrona hade flest kortutbildade av samtliga kommuner (36 procent).

Med så pass stora skillnader i resultat finns det uppenbart stor potential till förbättringar.

2007-05-08 00:00:00

Hotar Islam Europas grundläggande värden? - nytt tema på Eurotopics

Är Islam förenligt med Europas grundläggande värden? Och är lösningen på debatter om slöjan, terrorism och Turkiets eventuella medlemskap i EU utvecklandet av en form av "Euro-Islam"? Kring dessa frågor har eurotopics samlat en rad artiklar från framstående forskare på området. Läs bland annat On the road to Euro-Islam? av Juliane Gunardono, Religion, European secular identities and European integration, av José Casanova och Islam in Europe – The Exception to the Rule?, av Olivier Roy.

Eurotopics är ett projekt under det tyska "Federal Agency for Civic Education", vars mål är att skapa ett ökat demokratiskt engagemang och deltagande i den europeiska och nationella politiska debatten.

Länk till eurotopics tema om Euro-Islam

2007-05-07 10:00:00

EU:s integrationsministrar debatterar integration och interkulturell dialog

Den 10-11 maj möts EU:s integrationsministrar i Potsdam för att utbyta erfarenheter om integration av personer med utländsk bakgrund och diskutera hur samarbetet inom unionen kan förbättras. Även om integration i huvudsak är en nationell fråga är den även en allt större del av det europeiska samarbetet kring migration. Och även om problemen ser olika ut i de olika medlemsstaterna så står unionen inför gemensamma utmaningar, det menar Tysklands inrikesminister Wolfgang Schäuble. En sådan utmaning är enligt Schäuble relationen till Europas muslimer och därför kommer så kallad interkulturell dialog att vara en av kärnfrågorna på mötet. Ministermötet syftar i huvudsak till att utarbeta riktlinjer för det framtida samarbetet inom området för integration och interkulturell dialog.

Mötet i Potsdam är en uppföljning av det första mötet på ministernivå kring integration som genomfördes under det nederländska ordförandeskapet år 2004.
NTG asyl & integration kommer att bevaka resultaten från mötet.

Länk till information på tyska ordförandeskapets hemsida

Läs mer om EU:s integrationspolitik

2007-05-07 00:00:00

Skolverket redovisar resultatet i SFI

Läsåret 2005/06 deltar totalt 52 500 elever i svenskundervisning för invandrare (sfi) vilket är ungefär 4 500 fler elever än läsåret innan. Av eleverna är drygt 25 400 nybörjare i sfi vilket är det högsta antalet sedan läsåren 1993/94 och 1994/95 då antalet nybörjare var över 30 000.

Bland eleverna är arabiska det vanligaste modersmålet, drygt 9 300 elever har arabiska som modersmål. De därefter vanligaste modersmålen är thailändska och spanska. 

Det är stor skillnad i elevernas utbildningsbakgrund, mätt som antalet utbildningsår i hemlandet. Bland de 20 största modersmålen i sfi har över 90 procent av eleverna med ryska som modersmål en utbildning som är 10 år eller längre medan endast 22 procent av eleverna med somaliska har en utbildning som är minst 10 år.

En av tre godkända i sfi

Av nybörjarna läsåret 2003/04 har ungefär 33 procent godkänts i sfi t.o.m. läsåret 2005/06. Inkluderas även de elever som är godkända på någon kurs, oavsett studieväg, är ungefär 63 procent av nybörjarna 2003/04 godkända två år efter startåret.

Elever med längre utbildningsbakgrund blir i större utsträckning godkända i sfi jämfört med elever med kortare utbildningsbakgrund. Studieresultatet varierar också mellan olika åldersgrupper och språkgrupper. Yngre elever blir godkända i högre grad än äldre elever och elever med vissa modersmål blir godkända i större utsträckning än andra.

Hämta hela redovisningen här.

Läs mer på Skolverkets hemsida där fler tabeller går att hämta.

2007-05-06 00:00:00

Väldokumenterat introduktionsfiasko

Med några månader kvar av sin verksamhet ger Integrationsverket ut rapporten: Ett förlorat år: En studie och analys av insatser och resultat av introduktionens första 12 månader (Integrationsverkets stencilserie 2007:05) Rapporten presenterar indikatorer för nyanlända invandrares etablering baserat på ny registerstatistik och en enkätstudie till kommunerna om vilka insatser nyanlända invandrare tar del av. Analysen av resultatet är också ett slags bokslut för Integrationsverket där de gör en bedömning av introduktionen utifrån deras samlade kunskap inom området.

Mycket långsam etablering - Ett år till spillo

De indikatorer som Integrationsverket tagit fram ska ge en bild om hur målet uppfylls om att nyanlända invandrares möjligheter till en snabb etablering skall öka.

Enligt Integrationsverket har den etablering och integration som är avsedd att ske snabbt, knappt ens hunnit ta styrfart under personens första 12 månader efter folkbokföring i en kommun. Indikatorerna visar att endast en minoritet av de vuxna nyanlända deltar i olika arbetsmarknadsinsatser. Av dem som har deltagit i kommunernas introduktion har till exempel hälften inte fått någon arbetsmarknadskontakt alls under de första 12 månaderna. Bara drygt var tionde nyanländ som deltagit i introduktionen har ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden och ett litet fåtal har fått arbetspraktik genom arbetsförmedling eller har deltagit i en arbetsmarknadsutbildning. Undervisning i svenska är det stora undantaget bland alla indikatorer, med ett stort deltagande. Bland vuxna nyanlända har nämligen drygt 90 procent deltagit i undervisning i svenska. Det är dock endast 27 procent som har fått någon godkänd betygsnivå i svenska 12 månader efter folkbokföring.

Att det endast är ett fåtal nyanlända som får ta del av de arbetsmarknads- och integrationsinsatser som mäts genom indikatorerna, tyder enligt Integrationsverket på att bland annat arbetsförmedlingarna och landstingen till alltför stor del saknas i arbetet med introduktionen.

Läs mer om rapporten här.

2007-05-05 00:00:00

Kompetensutveckling för SFI-lärare, ansök nu

Hösten 2007 inleds en satsning på kompetensutveckling för verksamma sfi-lärare. Myndigheten för skolutveckling har av regeringen fått uppdraget att i samarbete med högskolor/universitet anordna poänggivande kurser inom ämnet svenska som andraspråk. Syftet med satsningen är att fler sfi-lärare ska få ökad ämneskompetens. Kurserna genomförs som distansstudier på kvartsfart med några få campusförlagda träffar.

Sista ansökningsdatum är 11 maj 2007.

Mer information och ansökningshandlingar finns på Myndigheten för skolutvecklings hemsida.

2007-05-04 00:00:00

Dags att våga ställa krav, ny rapport från Vänsterpartiet

I samband med riksdagsdebatten om integrationspolitiken den 26 april gav Vänsterpartiet ut rapporten Dags att våga ställa krav. Vänsterpartiet gav också i samband med den förra stora riksdagsdebatten om integration ut en rapport, den gången om flyktingmottagande.

Vänsterpartiet menar i rapporten att integrationspolitiken havererat och ger en rad förslag under följande rubriker:

 • Allas rätt till arbete
 • Allas rätt till bostad
 • Allas rätt till utbildning
 • Allas rätt till en värdig ålderdom
 • Allas rätt till ett värdigt flyktingmottagande
 • Hämta rapporten här.

  2007-05-03 00:00:00

  Tydligare krav på kommunerna att upprätta individuella introduktionsplaner för nyanlända invandrare

  När en kommun tar emot flyktingar, förbinder den sig också att genomföra personliga introduktionsprogram för varje flykting. Programmet ska fastställas i samråd med flyktingen, och nedtecknas i en introduktionsplan. Detta är obligatoriskt, och gäller samtliga flyktingar i alla åldrar. Introduktionsplanen utgör också grunden för utbetalning av statsbidraget schablonersättning.

  Kraven på skriftliga introduktionsplaner aktualiserades genom Riksrevisionens granskning av introduktionen för nyanlända invandrare. Riksrevisionen kritiserade staten för att betala ut ersättning till kommunerna för deras insatser för nyanlända invandrare utan att kontrollera om kommunerna upprättat de integrationsplaner som krävs enligt gällande regler. Mauricio Rojas (fp) menar att ansvariga statsråd kände till detta utan att agera och har därför KU anmält tidigare integrationsministrarna Mona Sahlin (s) och Jens Orback (s).

  Nu har Integrationsverket gett ut «Allmänna råd om statens ersättning för flyktingmottagande» som förtydligar och utvecklar föreskrifterna för handläggning av schablonersättning. Efter Integrationsverkets nedläggning kommer Migrationsverket att ansvara för uppföljningen av Riksrevisionens krav på kontroll av introduktionsplaner.

  2007-05-02 00:00:00

  Riksdagsdebatt om integration med anledning av oroligheterna i Rosengård

  Miljöpartiet hade kallat till riksdagsdebatt om integrationspolitiken den 26 april med utgångspunkt i oroligheterna i Rosengård, Malmö.

  Det skarpaste replikskiftet handlade om orsaken till den sociala situationen i Rosengård. När Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) efterlyste mer av aktiva insatser för de vuxna arbetslösa, sade Luciano Astudillo (s) att det redan görs i Malmö: ”Vi ska ställa krav på dem som är arbetslösa att de är aktiva och söker arbete, alldeles oavsett om de uppbär a-kassa, försörjningsstöd eller introduktionsersättning. Jag kan berätta för Sabuni att det redan görs i Malmö. Det krävs motprestation. Ingen får passivt lyfta bidrag i Rosengård eller någon annan del av Malmö, och det är bra.” 

  Nyamko Sabuni ifrågasatte den bilden av Rosengård:

  ”Socialdemokraternas företrädare säger att det inte finns någon i Rosengård eller i Malmö som lyfter bidrag utan aktivitet, alltså i passivitet. Vad är det för rövarhistoria? I Rosengård säger man att aktiviteten hos människor som går in och ut genom portuppgångarna är som störst mellan kl. 2 och 4 på natten. Vad är det för sorts människor som lever ett sådant liv? Ja, det är de som kan sova på dagen och som inte behöver utföra någon nyttig verksamhet på dagen. Det är därför som de kan göra det. Det värsta är att det inte bara handlar om vuxna människor. Det handlar också om barn. Barnen följer med. Hur tror ni att dessa barn klarar sig i skolan dagen efter om de är uppe kl. 2 eller 4 på natten? Det finns alltså ett föräldraansvar att ta, och det finns ett samhällsansvar att ta, det vill säga att man ska kräva samhällsnyttig verksamhet av alla vuxna personer som behöver försörjas. Jobb- och aktivitetsgaranti måste införas. Det är det enda sättet att skapa en verklighet att leva i, alltså att göra någonting nyttigt på dagen, vara förebild för sina barn och sova på natten. Det är det som det handlar om. Så kom inte och säg till mig att ingen lyfter bidrag i passivitet i Rosengård, för det stämmer inte.”

  Kalle Larsson (v) anklagade Alliansens för att peka ut invandrare:

  ”Hindren för människor behöver rivas ned. Blicken behöver i stället för att riktas bara mot de områden som påståtts vara utanför riktas mot de hinder för människors inträde som finns. Då duger det inte att sprida felaktiga uppfattningar om hur situationen är i Rosengård och att bara prata om problem och komma med råd om att människor ska gå och lägga sig tidigare på kvällen.” 

  Mehmet Kaplan (mp) var också inne på frågan om föräldraransvar: ”Föräldrarna måste ta ett större ansvar – ja, ja, ja! Men här handlar det framför allt om en stat som också ska ta ansvar. Den balansen är viktig. Den är fundamental och någonting som Nyamko Sabuni tyvärr inte har nämnt en enda gång i dag.” 

  Läs en sammanfattning av riksdagsdebatten om integration här.

  2007-05-01 00:00:00

  Allt svårare för nya invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden i Kanada

  Kanadas statistiska centralbyrå har i studien Chronic Low Income and Low-income Dynamics Among Recent Immigrants följt upp hur nya invandrare lyckas etablera sig i Kanada. Studien visar att den trend som tidigare funnits, att senare tids invandrare lyckas sämre på arbetsmarknaden, fortsätter.

  Kanada införde en ny invandringslag år 2000. Syftet med lagen är att locka fler högutbildade att invandra till landet och på så sätt förbättra chanserna på arbetsmarknaden. Studien visar dock att det, trots fler högutbildade bland invandrarna, fortsätter att gå allt sämre för nya invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden.

  I förhållande till personer födda i Kanada har sannolikheten för nya invandrare att ha låg inkomst ökat och allt färre lyckas lämna låginkomstskiktet. Avkastningen på universitetsutbildning för invandrare har minskat sedan tidigt 90-tal och skillnaden i sannolikhet mellan låg- och högutbildade invandrare att ha låg inkomst är relativt liten. Det nya fenomenet med svårigheter att etablera sig för högt utbildade invandrare har lett till att många av de kroniskt fattiga i dagens Kanada är högutbildade.

  Hämta hela studien här.

  Läs mer om nyanlända i Kanada

  2007-04-30 00:00:00

  OECD:s studie om svensk arbetsmarknadsintegration åter aktuell

  Redan 2005 publicerade OECD en rapport om arbetsmarknadsintegration i Sverige för invandrare och deras barn som NTG asyl & integration uppmärksammade. Men först nu kommer rapporten The Integration of Immigrants into the Labour Market: the Case of Sweden ut officiellt som en del i rapportserien Social, Employment and Migration Working Papers.

  Förutom Sverige har OECD också granskat Tyskland, Australien och Danmark. Fler länder är på gång och en bok i ämnet kommer att ges ut under 2007.

  OECD menar att den bristande arbetsmarknadsintegrationen i Sverige beror på en mångfald av faktorer. De senaste decennierna har inneburit en högre andel humanitär invandring och det är en form av invandrare som etablerar sig långsammare på arbetsmarknaden i alla länder. Samtidigt har invandringen kommit från länder med större kulturellt avstånd. 1990-talets ekonomiska kris har också spelat en stor roll. Många invandrare som kom då har inte etablerat sig på arbetsmarknaden.

  OECD menar att arbetskraftsbristen på lång sikt kan underlätta integrationen på arbetsmarknaden, men att det behövs insatser på kort sikt för att minska klyftorna nu. OECD efterlyser mer riktade åtgärder för arbetslösa invandrare. 

  Hämta hela rapporten här.

  2007-04-29 00:00:00

  Jämförelse av antidiskrimineringspolitiken i EU:s medlemsländer

  År 2000 antog ministerrådet två huvuddirektiv mot diskriminering. Direktiven innebär förbud mot att diskriminera någon på grund av ras eller etniskt ursprung inom de flesta områden av samhällslivet. EU-kommissionen har gett uppdrag till ett nätverk av oberoende experter att följa upp och analysera genomförandet av direktiven.

  Nätverket av antidiskrimineringsexperter har gett ut en rad rapporter som följer utvecklingen i medlemsländerna och tematiska analyser om datainsamling, antidiskrimineringsmyndigheter, religion och diskriminering m.m. Två gånger om året ger nätverket ut European Anti-discrimination Law Review.

  Rapporten Developing Anti-Discrimination Law in Europe: The 25 EU Member States compared sammanfattar utvecklingen så här långt. Den visar om och hur EU:s medlemsländer genomfört direktiven om anti-diskriminering och hur medlemsländerna arbetar för att lagen ska efterlevas.

  Hämta rapporten här.

  Läs mer om EU:s antidiskrimineringspolitik här.

  Läs mer om nätverket av oberoende experter inom antidiskriminering på Kommissionens hemsida.

  2007-04-28 00:00:00

  Socialdemokraterna vill lagstifta om att kommunerna måste ta emot flyktingar

  Efter en rad debatter om flyktingmottagandet i riksdagen har Socialdemokraterna tagit ställning för att lagstifta om kommunalt ansvar för flyktingmottagning. De vill också ta bort möjligheten till eget boende för asylskande som finns idag.

  I riksdagsdebatten om integrationspolitik den 26 april sade Luciano Astudillo att de förslag som regeringen har tagit fram i vårbudgeten inte är "tillräckliga för att klara av att se till att fler kommuner – alla kommuner – tar ansvar. Därför kräver vi att man nu lagstiftar om alla kommuners ansvar på området. Vi kräver också att eget boende som inte är ett eget boende utan ett ovärdigt och omänskligt boende avskaffas och reformeras i grunden.”

  Integrations- och jämställdhetsminister svarade, som tidigare, att regeringen inte kommer att urholka det kommunala självstyret. 

  Läs sammandrag från riksdagsdebatten den 26 april här.

  2007-04-27 00:00:00

  Dansk rapport: Många invandrade är överkvalificerade för sina jobb

  Studien Immigrant Overeducation: Evidence from Denmark av Chantal Pohl Nielsen från Anvendt KommunalForskning (AKF) visar att många som invandrat till Danmark är överkvalificerade för sina jobb.

  Studien visar att 25 procent av de sysselsatta som invandrat från "icke-västliga" länder är överkvalificerade för sitt arbete, jämför med 15 procent för "danskar". För personer med utländsk utbildning var 30 procent överkvalificerade. 

  Risken att vara överkvalificerad minskar för personer med längre arbetsmarknadserfarenhet. Längre vistelsetid i landet minskar däremot inte risken för att vara överkvalificerad.

  Hämta studien här.

  2007-04-26 00:00:00

  Sysselsättningen för utrikes födda ökar

  Ny kvartalsstatistik från SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) visar att andelen sysselsätta av den vuxna befolkningen (20-64 år) är 78,8 procent. Det är en ökning med 1,3 procentenheter sedan första kvartalet 2006. Utrikes föddas sysselsättning har under samma period ökat från 63,2 procent till 65,1 procent.

  Det är framförallt de utrikes födda männen som står för ökningen i sysselsättning. 70,3 procent av dem hade arbete första kvartalet 2007, jämfört med 60,5 procent av de utrikes födda kvinnorna.

  Mer information finns på SCB:s hemsida.  

  2007-04-25 00:00:00

  Rapport om psykisk ohälsa bland etniska minoriteter i Norge

  Rådet för psykisk helse har i rapporten Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn gjort en kunskapsöversikt om psykisk hälsa och riskfaktorer bland invandrare i Norge.

  Rådet konstaterar att personer från etniska minoriteter oftare har psykiska problem än övriga befolkningen. De har också sämre möjligheter att få hjälp och behandling. Författarna menar att det finns orimliga skillnader i behandling som beror på strukturella faktorer i det norska samhället.

  För att förbättra etniska minotiteters psykiska hälsa föreslår Rådet insatser inom tre områden:

  • Förebygg psykisk ohälsa genom att utjämna levnadsförhållanden mellan etniska minoriteter och majoritetsbefolkningen. 
  • Arbeta för mer likvärdiga offentliga tjänster genom att ha ett minoritetsperspektiv i hälso- och sjukvården.
  • Arbeta för en ökad öppenhet och kunskap om psykiska problem hos etniska minoriteter.

  Hämta hela rapporten här.

  2007-04-24 00:00:00

  EU-lagstiftning mot rasism

  Den 18 april beslutade EU:s justitieministrar om en ny EU-lagstiftning mot rasism. EU-direktivet innebär att samtliga medlemsländer måste ha vissa minimistraff för rasistiska gärningar. Den som ”offentligt uppmanar till våld eller hat riktat mot en grupp personer eller medlem av en sådan grupp med åberopande av ras, hudfärg, religion, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung” ska dömas till fängelse i mellan ett och tre år. Samma straff ska den få som ”offentligt urskuldar, förnekar eller flagrant förringar brott som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser”.

  Den stora stötestenen har varit att definiera "folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser". Formuleringarna har valts med omsorg för att göra det brottsligt att förneka Förintelsen under andra världskriget och folkmorden i Rwanda på 1990-talet. Men de syftar inte till att göra det straffbart att förneka 1915 års massmord på armenier – som Turkiet inte vill se som ett folkmord. Det är mer tveksamt om det även blir straffbart att förneka de brott mot mänskligheten som begicks i Sovjetunionen under Stalinepoken.

  Tidigare förslag till lagstiftning ville gå längre, men bland annat Sverige har, sedan EU-kommissionen lade fram förslaget 2001, aktivt motarbetat detta. Sveriges chefsförhandlare Lars Werkström säger till Sydsvenskan att Sverige har tvingat fram en urvattnad kompromiss.

  – Från svensk sida ifrågasätter vi värdet av det här dokumentet. Det har ett symbolvärde och en politisk signalverkan. Men allt som finns med i förslaget är sådant som redan täcks av svensk strafflagstiftning, säger Lars Werkström.

  Sverige kommer alltså, enligt Werkström, att kunna uppfylla det nya EU-direktivet utan att ändra någonting i den svenska strafflagen.

  Direktivet ska nu behandlas i Europaparlamentet innan det formellt kan antas av Rådet.

  Läs mer om EU-direktivet på ordförandelandet Tysklands hemsida.

  2007-04-23 00:00:00

  Utredning om identitetskort för personer som inte har svenskt medborgarskap

  NTG asyl & integration har tidigare rapporterat om att vissa invandrare har svårt att få id-kort. Nu har regeringen tillsatt en utredning om ID-kort för personer som inte är svenska medborgare men har rätt att bo i Sverige. Syftet är att säkerställa sådana personers möjlighet att få ID-kort.

  Det är i vissa fall svårt för personer som inte är svenska medborgare att få ID-kort. Svensk Kassaservice skärpte sina krav från och med den 1 januari 2007. De nya kraven innebär att en sökande som saknar fullgod svensk legitimation ska ha med sig en person som, förutom att han eller hon ska ha en godkänd svensk ID-handling, ska vara en nära släkting. Personer, som nyligen har invandrat till Sverige, saknar ofta både svensk identitetshandling och nära släktingar av det slag som krävs enligt de nya reglerna. De nekas därför ofta ID-kort.

  Utredaren ska lämna förslag om vilken myndighet eller annat organ som ska ansvara för att utfärda ID-kort för icke svenska medborgare. Utredaren ska också överväga och lämna förslag om hur personer, som saknar fullgoda svenska identitetshandlingar, ska kunna styrka sin identitet när de ansöker om ID-kort. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2007.

  Läs mer på regeringens hemsida.

  2007-04-22 00:00:00

  Ny studie: Ingen lönediskriminering för personer med utländsk bakgrund

  Det är väl klarlagt att inrikes födda med utländsk bakgrund lyckas något sämre på arbetsmarknaden än personer med svensk bakgrund. En ny studie av Martin Nordin och Dan-Olof Rooth menar att sannolikheten att bli anställd delvis kan förklaras med diskriminering, men att skillnaden i lön för dem som har arbete inte beror på diskriminering utan på skillnader i individernas färdigheter.

  Tidigare forskning har visat att skillnader i utbildning inte kan förklara att svenskar med utländsk bakgrund har lägre lön. Den naturliga har då varit att använda diskriminering som förklaring. Nordin och Rooth menar i artikeln The Income Gap Between Natives and Second Generation Immigrants in Sweden: Is Skill the Explanation? att det är fel. Genom att kontrollera för resultatet av inskrivningsprovet vid mönstring försvinner alla oförklarade skillnader i lön mellan inrikes födda med svensk och utländsk bakgrund. De skillnader i lön som finns skulle alltså, enligt studien, helt förklaras med individernas olika färdigheter och inte arbetsgivarnas diskriminering.

  Hämta rapporten här.

  2007-04-21 00:00:00

  "Statliga kompensationen för flyktingmottagande otillräcklig"

  I debatten om flyktingmottagandet har frågan om statlig ersättning till kommunerna varit en central fråga. Många debatter i riksdagen har till exempel handlat om att staten bör ge kommunerna extra kompensation för att öka viljan till flyktingmottagande.

  Eftersom etableringen på arbetsmarknaden varit långsam det senaste decenniet för nyanlända invandrare som fått asyl har den statliga ersättningen inte räckt till att täcka kostnaderna i de flesta kommunerna. Enligt Integrationsverkets undersökningar om kostnadstäckningen leder det till att kommunernas introduktion för nyanlända invandrare inte håller tillräckligt hög kvalitet.

  Mats Persson på Ekonomisk-Historiska institutionen vid Lunds Universitet visar i rapporten Statens ofullkomlighet? Kommunal utjämning och invandring - med Malmö som exempel att kompensationen i det kommunala utjämningssystemet för invandrarrelaterade kostnader är ofullständig. Enligt Mats Persson ger staten kommuner uppgifter som de sedan inte täcker kostnaderna för.

  Det finns, enligt Mats Persson, olika sätt att hantera den bristande kostnadsteckningen. Ett sätt är att öka kompensationen till kommunerna så att de står i överensstämmelse med de faktiska behoven och förhållandena. Ett alternativt tillvägagångssätt är att begränsa kommuners handlingsutrymme genom att producera välfärdstjänster på statlig nivå.

  Hämta hela rapporten här.

  2007-04-20 00:00:00

  Den franska republikanska integrationsmodellen i omvandling?

  Frankrike och Storbritannien ses traditionellt som representanter för två modeller hur invandringen kan hanteras: Mångkulturalismen i Storbritannien mot det franska republikanska idealet. Båda modellerna har emellertid ifrågasatts under de senaste åren. Upploppen i Brighton 2001, följt av 2005 års terrorbombningar utförda av brittiska medborgare har bidragit till fallande stöd för mångkulturalism och mer fokus på social sammanhållning. I Frankrike har upplopp i städernas förorter lett till ett ifrågasättande av den republikanska integrationsmodellen.

  Christophe Bertossi har skrivit en intressant studie om det franska perspektivet på integration och händelseutvecklingen där de senaste åren. Syftet är att ge ett perspektiv till diskussionen i Storbritannien. Bertossi menar att den franska integrationsmodellen utmanas av såväl EU-integrationen som utvecklingen av nya territoriella och religiösa identiteter. Sedan 1990-talet har den traditionella republikanska integrationsmodellen allt mer kommit att präglas av EU:s antidiskrimineringspolitik där individens grupptillhörighet ges en offentlig betydelse. Frågan om muslimernas plats i den sekulära republiken diskuteras också. Samtidigt som det republikanska idealet betonar att det inte finns några grupper, utan att alla är individer med en gemensam nationell identitet som medborgare i den franska republiken, har regeringen på eget initiativ tillsatt ett muslimskt råd.

  Hämta Christophe Bertossis rapport Distant Neighbours: Understanding How the French Deal with Ethnic and Religious Diversity här.

  2007-04-19 00:00:00

  Kommissionen för integration och social sammanhållning i Storbritannien lämnar sin första rapport

  The Commission on Integration and Cohesion tillsattes i juni 2006 av kommunminister Ruth Kelly. Kommissionen, ledd av Darra Singh, ska ge råd till ministern om hur man på lokal nivå kan dra nytta av den allt ökade mångfalden och motverka problem som kan skapas av segregation och extrema ideologier. Kommissionens arbete ska slutredovisas i juni 2007.

  Kommissionen har släppt sin första delrapport. Den säger att den största barriären för integration och social sammanhållning är att inte behärska engelska språket.

  I rapporten resonerar kommissionen om hur man kan ge mer stöd till arbetsgivare att bedriva språkträning på arbetsplatsen och om tolkhjälp underlättar eller försvårar integration. En annan aktuell fråga är om det ska införas krav för make/maka att lära sig engelska innan man får invandra.

  Hämta hela rapporten här.

  2007-04-18 00:00:00

  Kartläggning av hinder för ett ökat företagande hos invandrade

  Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum är en ideell förening med syfte att hjälpa invandrare med att starta och utveckla företag i Sverige genom att:

  • Stimulera till ökat företagande bland de olika invandrargrupperna
  • Öka kompetensen hos de enskilda invandrarföretagarna
  • Verka för att förbättra klimatet för invandrarföretagen
  • Initiera projekt med syfte att skapa nätverk mellan invandrarföretag och andra företag och organisationer.

  IFS har gett ut rapporten: Fler nybyggare efterlyses: Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige. Rapporten redovisar fakta om entreprenörer med invandrarbakgrund och deras företag och redogör för senare års forskning inom området. 

  Enligt IFS är finansieringssituationen det stora problemet för personer med invandrarbakgrund som vill starta egna företag. Deras situation är, menar IFS, dramatiskt sämre jämfört andra, bland annat när det gäller att få finansiering av bank eller låneinstitut till sitt företag.

  IFS föreslår att diskrimineringen av personer med utländsk bakgrund som finns i samband med låneansökan måste motverkas. IFS anser också att den svenska regeringen borde utreda frågan hur intresset för mikrolån och finansiell rådgivning hos de vinstdrivande bankerna kan öka.

  Hämta rapporten här.

  2007-04-17 00:00:00

  Integration i vårbudgeten

  Trots goda ekonomiska tider ger regeringen en dyster bild av utvecklingen av arbetsmarknadsintegrationen. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är lägre, långtidsarbetslösheten högre och andelen tidsbegränsade anställningar större bland utrikes födda än bland personer födda i Sverige.

  De nyanlända flyktingarna och deras anhöriga har en särskilt utsatt position på arbetsmarknaden. Möjligheterna för nyanlända flyktingar att få arbete har varit begränsade. Ett år efter att flyktingarna mottagits i en kommun är cirka 6 procent av kvinnorna och 14 procent av männen sysselsatta. Två år efter mottagandet är 12 procent av kvinnorna och 25 procent av männen sysselsatta. Regeringen avsätter under 2007 4,1 miljarder kronor som ska gå till kommunerna för att genomföra introduktion för nyanlända invandrare.

  Insatser för att minska utanförskapet

  Enligt regeringen räcker inte generella åtgärder - att göra det mer lönsamt att arbeta, billigare att anställa, bättre matchning - för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden för utrikes födda. I vårbudgeten lanseras därför ett integrationspaket i huvudsak riktade mot nyanlända invandrare, som Tema asyl & integration till viss del redan tidigare skrivit om.

  I integrationspaketet ingår:

  • Instegsjobb, som är en subventionerad anställning inom privat eller offentlig sektor.
  • Förstärkning av arbetsförmedlingens resurser för yrkesbedömning.
  • Fortsatt satsning på kompletterande utbildning.
  • Fortsatt kompetensutveckling av lärare i svenska för invandrare.
  • Inspektionen av sfi intensifieras.
  • 100 miljoner kronor till hyresgarantier för grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden.
  • Extra, prestationsbaserad, ersättning till kommunerna för flyktingmottagande.

  Regeringen flaggar också i vårbudgeten för kommande insatser under 2008, som att undersöka möjligheterna att stärka individens incitament att snabba på inträdet på arbetsmarknaden, att inleda en försöksverksamhet med så kallade nystartscentrum i ett antal kommun- och stadsdelar där utanförskapet är särskilt stort. En utredning för en effektivare introduktion har redan tillsatts och ska rapportera sina slutsatser sommaren 2008.

  Läs mer om vårpropositionen här.

  2007-04-16 00:00:00

  Statistiska Centralbyrån redovisar valdeltagandet efter födelseland och medborgarskap

  82,9 procent av de valberättigade deltog i 2006 års riksdagsval vilket var en ökning sedan 2002 års val. Det ökade valdeltagandet beror på ökat valdeltagande bland inrikes födda. För utrikes födda svenska medborgare minskade andelen som röstade i riksdagsvalet från 68 till 67 procent. Det är framförallt yngre bland de utrikes födda som drar ner valdeltagandet.

  I valen till kommunfullmäktige ökade valdeltagandet bland utländska medborgare för första gången sedan 1976 då utländska medborgare fick rätt att rösta i de kommunala valen. Valdeltagandet i gruppen var dock lågt, 37 procent. I vissa län, till exempel Uppsala län, var valdeltagandet uppemot 45 procent bland utländska medborgare. 

  Läs mer om valdeltagandet på SCB:s hemsida.

  2007-04-15 00:00:00

  Arbetsmarknadsverket testar ny metod för att få in långtidsarbetslösa invandrare på arbetsmarknaden

  Genom en upphandling ska externa aktörer få möjligheten att matcha ut arbetslösa i jobb mot ersättning. Försöket ska pågå i drygt sex månader från och med den 15 juli i tre län; Skåne, Östergötland och Västernorrland. Minst 1 000 arbetssökande ska omfattas. Målgrupperna är långtidsarbetslösa ungdomar, arbetslösa funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga och långtidsarbetslösa personer födda utomlands.

  Avsikten är att dessa kompletterande aktörer ska få betalt efter hur väl de klarar uppdraget. En startpeng betalas ut när uppdraget börjar med varje arbetslös, ett jobbarvode när någon får jobb och en slutsumma om denne har kvar jobbet efter tre månader. Andra ersättningsmodeller kan komma i fråga.

  Den arbetslöse som kommer att väljas ut slumpmässigt, kan välja att avstå och istället föredra den offentliga arbetsförmedlingens service, men ingen leverantör får neka att ta emot en arbetslös som uppfyller kraven. Om inte den arbetslöse fått arbete efter avtalad tid återgår personen till Arbetsförmedlingens service.

  Läs mer på Arbetsmarknadsverkets hemsida.

  2007-04-14 00:00:00

  Handbok från EU-kommissionen om att mäta diskriminering

  Timo Makkonen från finska arbetsmarknadsdepartementet har på uppdrag av EU-kommissionen skrivit rapporten: European handbook on equality data. Syftet med handboken är att stimulera till en bättre insamling av data som kan följa upp utvecklingen av diskriminering och jämlikhet i medlemsstaterna. EU har ett intresse av uppföljning eftersom ministerrådet beslutat om två direktiv mot diskriminering.

  Information om diskriminering kan behövas inom många områden: för utveckling av policy och genomförande av politik, som empiriska bevis i rättegångar, för att följa upp lagstiftning och internationella konventioner, för att hjälpa arbetsgivare att förebygga diskriminering, för upplysning och medvetandegörande av allmänheten och för att öka förståelsen av varför diskriminering förekommer.

  Handboken föreslår därför en bred arsenal av datainsamling för att belysa omfattningen av diskriminering. Offentlig statistik behöver anpassas för att följa upp den socioekonomiska utvecklingen inom de olika diskrimineringsgrunderna. Statistik över anmälningar om diskriminering måste utvecklas. Men allra viktigast är, enligt rapporten, mer långsiktig forskning om diskriminering utifrån självupplevd diskriminering, attitydundersökningar, diskrimineringstester samt mer kvalitativa metoder.

  Rapporten avslutas med en rad rekommendationer som vänder sig till beslutsfattare på nationell nivå. Där tar rapporten upp vikten av att följa upp diskrimineringen med hjälp av en mångfald av metoder. Den officiella statistiken måste utvecklas, likaså statistik över anmälningar av diskriminering. Forskning behöver stödjas, särskilt långsiktiga och longitudinella studier. Uppföljning av företagens arbetsstyrka och vem som får del av offentlig service behöver utvecklas. Handboken efterlyser nationella planer för att inleda ett sådant arbete.

  Hämta rapporten här.

  2007-04-13 00:00:00

  EU-projekt kartlägger muslimernas situation i EU - svensk rapport nyligen publicerad

  Eumap.org är EU-programmet Monitoring and Advocacy Programs hemsida som förmedlar nyheter och analyser kring mänskliga rättigheter och lagstiftning i Europa. Eumap har 2002 samt 2004 initierat studier om muslimernas situation i EU. 2002 kartlades muslimernas situation i Frankrike, Italien och Storbritannien. 2004 gjordes en specialstudie kring brittiska muslimer. Det nyligen påbörjade projektet Muslims in the EU: Cities Reports kommer i slutet av 2008 att resultera i en ny serie publikationer om muslimernas situation i EU. I nuläget utarbetas en metod för rapportering och deltagande länder väljs ut. Studien fokuserar på utvalda större städer i några EU-länder där den muslimska befolkningen är signifikant. Särskilt skall undersökas hur majoritetssamhället uppfyller muslimernas behov och intressen inom ett antal samhällsområden och på vilket sätt de inkluderas i beslutsprocesser. Redan nu finns bakgrundsrapporter tillgängliga för fem av länderna som deltar i projektet, däribland Sverige. Sveriges rapport har sammanställts av Fil dr Göran Larsson vid Institutionen för religionsvetenskap och teologi, Göteborgs universitet.

  Läs mer på Eumap:s hemsida (uppdateras löpande)

  Sveriges rapport 

  2007-04-12 00:00:00

  Direktivet till utredningen om nyanländas etablering har kommit

  Direktivet till utredningen Effektiva insatser och incitament för snabbare arbetsmarknadsetablering för nyanlända flyktingar m.fl. (Dir 2007:52) har kommit.

  En särskild utredare har 3 april 2007 fått uppdraget att se över och lämna förslag om ansvar, utformning och finansiering av flyktingmottagande samt andra insatser för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande i övrigt samt deras anhöriga (nedan benämnda nyanlända).
   
  Enligt direktivet ska följande utgångspunkter gälla:
  • Nyanlända skall så långt möjligt omfattas av den generella politiken.
  • Nyanlända skall i normalfallet inte försörjas genom försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453).
  • Under den tid som den nyanlände erhåller ersättning från kommunen eller staten skall insatserna i normalfallet ske på heltid.
  • Individen skall ges tydliga ekonomiska incitament och ett personligt ansvar för att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden och lära sig svenska.
  • Fler aktörer kan öka valfriheten för individen och bidra till utveckling av insatserna.
  • AMV bör tillsammans med andra arbetsförmedlande organisationer ha en framträdande roll och ett tydligare ansvar för att varje individ i yrkesverksam ålder, som inom rimlig tid kan bedömas få arbete, skall få service för att underlätta vägen mot egen försörjning genom arbete.
  • Statens ersättning för flyktingmottagande skall bidra till effektivt utnyttjande av resurser på ett sätt som skapar tydliga ekonomiska incitament för olika aktörer.

  Uppdraget ska redovisas 2 juni 2008

  Läs mer om utredningen här.

  2007-04-11 00:00:00

  Störst invandring till Malmö

  I Årsbok för Sveriges kommuner 2007 presenterar SCB bland annat statistik över hur många nyanlända invandrare som bor i Sveriges kommuner. Statistiken visar att det den 31 december 2006 bodde 223 961 personer i Sverige som invandrat de senaste fyra åren, vilket är 2,5 procent av hela befolkningen.

  De nya invandrarna är framförallt koncentrerade till Stockholms län och Skåne län. I Skåne står de nyanlända invandrarna för 3,4 procent av befolkningen och i Stockholms län 3,3 procent. I Västra Götalandsregionen är motsvarande andel bara 2,3 procent.

  Ser vi på andelen nyanlända invandrare per kommun är Malmö i topp. 6,7 procent av Malmös befolkning 31 december 2006 har invandrat de senaste 4 åren. Andra kommuner dit många nyligen flyttat från andra länder är Botkyrka (5,9%), Södertälje (5,1%) och Landskrona (5,1%).

  Läs mer i rapporten som finns på SCB:s hemsida.

  2007-04-10 00:00:00

  Fortsatt svag utveckling i "utsatta" bostadsområden

  Integrationsverket har sedan storstadssatsningen inleddes i slutet på 1990-talet följt utvecklingen i de så kallade utsatta bostadsområdena. Årets rapport visar på en fortsatt svag utveckling. Förändringarna i fråga om sysselsättning, utbildningsnivåer och långvarigt behov av försörjningsstöd har under de senaste åren av perioden 1997–2005, trots god konjunktur, varit marginella. 

  Den relativt svaga utvecklingen beror till stor del på en utflyttning av personer med förhållandevis hög sysselsättning och en inflyttning av en befolkning med förhållandevis hög arbetslöshet. 

  • Andelen sysselsatta låg under 2004 kvar på samma nivå som under 2003.
  • Den öppna arbetslösheten var i stort sett oförändrad under 2005, medan andelen av befolkningen i arbetsmarknadspolitiska åtgärder åter minskade med en halv procentenhet.
  • Andelen av befolkningen med långvarigt försörjningsstöd fortsatte att minska under 2005. Förändringarna under de senaste fyra åren av mätperioden 1997–2005 har dock varit marginella.
  • Utbildningsnivån fortsätter att öka. Det gäller både den inrikes och utrikes födda befolkningen. Ökningen bland utrikes födda män var dock förhållandevis liten.

  Hämta rapporten här.

  2007-04-09 00:00:00

  Dansk studie: Lägre bidrag till nyanlända leder inte till snabbare etablering på arbetsmarknaden

  Många av de senaste utredningarna om introduktion av nyanlända invandrare i Sverige har handlat om ekonomiska incitament. Finansdepartementets utredning, Fler i arbete och Socialbidragsutredningen, menade till exempel att det måste bli mer lönsamt att arbeta för dem som får socialbidrag.

  I Danmark har man gjort just detta genom den nya invandringslagen från år 2002. Invandrare som kommer till Danmark är inte berättigade till socialbidrag de första åtta åren i Danmark. Istället får de en betydligt lägre ”starthjälp” som ska göra att fler söker och får arbete. Nu har en undersökning visat, vilket OECD också tidigare antytt i sin granskning av dansk integrationspolitik, att större ekonomiska incitament för individen inte automatiskt leder till att fler snabbt kommer i arbete.

  Studien Reducing income transfers to refugee immigrants; Does starthelp help you start? av Michael Rosholm och Rune M. Vejlin från Århus Universitet visar framförallt två saker:

  • Effekten av de lägre bidragen till flyktingar ökar inte sannolikheten att få arbete under de första två åren. För personer med vistelsetid över två år ökar sannolikheten att få arbete markant.
  • Under det första året innebär starthjälpen en markant större sannolikhet att bidraget slutar att betalas ut, utan att personen har fått arbete.

  Läs mer här.

  2007-04-08 00:00:00

  Utvärdering av det tyska integrationsprogrammet

  En första utvärdering har gjorts av de integrationsprogram som infördes i Tyskland genom den nya invandringslagen den 1 januari 2005. Utvärderingen menar att de nya integrationsprogrammen innebär en kvalitetsförbättring jämfört med tidigare men att det finns stora möjligheter att förbättra dem.
   
  Integrationsprogrammen kom till för att underlätta invandrares integration och består av språkträning och samhällsorientering. Deltagande är obligatoriskt för nyanlända invandrare och frivilligt för dem som bott länge i landet. Den invandrade betalar själva delar av kostnaden för programmet. I dagsläget finns det över 1000 institutioner som ger integrationsprogram.

  Utvärderingen visar att det nya integrationsprogrammet, som infördes snabbt, har haft vissa implementeringsproblem. Det går inte att säga så mycket om integrationskursernas resultat eftersom slutprovet är frivilligt. Men det har visat sig att utbildningsanordnarna oftast inte lyckas individualisera språkutbildningen vilket beror på alltför många anordnare som samarbetar dåligt med varandra.
   
  För att höja kvaliteten på integrationsprogrammen föreslår utvärderingen:

  • Bättre uppföljning och kontroll genom att införa ett obligatoriskt examensprov.
  • Mer flexibelt system bättre anpassat till olika målgruppers kunskapsnivå.
  • Mer fokus på samhällsorientering.
  • Större insatser för att nå ytterligare grupper av arbetslösa invandrare.
  • Mer inslag av arbetsmarknadsfokus och vidare studier.
  • Förbättra de ekonomiska incitamenten för utbildningsanordnarna att bedriva bra utbildning.

  Ladda ner utvärderingen

  2007-04-07 00:00:00

  Ny integrationspolitik inte så ny

  Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) har länge i riksdagen utlovat åtgärder för att förbättra integrationspolitiken och hänvisat till vårpropositionen. Den 5 april presenterade Sabuni, tillsammans med ministrarna Tobias Billström och Lars Leijonborg de utlovade åtgärderna på DN-debatt.

  Samtliga insatser riktar sig till nyanlända invandrare. I artikeln presenterar de en ny inriktning av introduktionen för invandrare. Men förslagen innebär knappast en omläggning av politiken. Inriktningen på politiken, ambitionerna och målen, känns igen.

  De förslag som presenteras i artikeln är:

  • Ett statsbidrag på 600 miljoner till kommuner som arbetar efter regeringens ”nya” riktlinjer.
  • Instegsjobb (400 miljoner)
  • Kompletteringsutbildningar till invandrade akademiker (46 miljoner)
  • Kompetenshöjning för SFI-lärare.

  Redan i 2006 års vårbudget fanns liknande ambitioner och förslag: satsningar på tidiga arbetslivsinriktade insatser, bättre utbildning i svenska och extra stimulansmedel för att få kommuner att ta emot nyanlända.

  Enligt DN-debatt artikeln ska den ”nya” politiken vara tydlig i fråga om det personliga ansvaret  Det kanske låter nytt, men kommunerna har sedan länge möjligheten att villkora bidragen med krav på närvaro inom SFI och andra introduktionsinsatser.

  Läs mer om DN-debatt artikeln här.

  2007-04-06 00:00:00

  Ny statlig utredning om flyktingmottagande

  Regeringen har tillsattat en utredning om flyktingmottagandet som ska se över och lämna förslag om ansvar, utformning och finansiering av flyktingmottagandet i framtiden.

  Monica Werenfels-Röttorp har utsetts till utredare. Hon har sin bakgrund från bland annat Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF, numera Svenskt Näringsliv) och Stiftelsen den nya välfärden. Monica Werenfels-Röttorp sitter för närvarande för Folkpartiet i Migrationsverkets styrelse. Hon ska bland annat se över följande frågor:

  - Lämplig ansvarsfördelning mellan statliga myndigheter, kommuner och andra aktörer för flyktingmottagande och andra insatser för nyanlända.
  - Den statliga ersättningen för flyktingmottagandet.
  - Individens försörjning under den första tiden efter uppehållstillståndet samt om ett statligt ansvar för försörjning bör införas.
  - Hur ideella organisationer kan bidra till ett snabbare arbetsmarknadsinträde för nyanlända.
  - Vilka incitament som kan bidra till ökad effektivitet och ökad valfrihet för individen.
  - Hur arbetslivsinriktade insatser kan kombineras med språkutbildning.
  - Hur nyanlända kan få relevant samhällsinformation.
  - Hur nyanlända med funktionshinder och hälsoproblem kan få hjälp.

  Utredningen ska redovisas den 2 juni 2008

  Läs hela pressmeddelandet på regeringens hemsida.

  2007-04-05 00:00:00

  Krav på språk- och medborgarskapskunskaper för att få permanent uppehållstillstånd i Storbritannien

  Från och med den 2 april måste alla som vill ha permanent uppehållstillstånd i Storbritannien bevisa sina kunskaper i engelska och medborgarkunskap. Sedan år 2004 har det funnits krav på språk och medborgarkunskap för att bli medborgare. Nu införs samma krav för permanent uppehållstillstånd.

  Syftet med de nya kraven i Storbritannien är att uppmuntra personer att lära sig engelska och att bekanta sig med landets lagar, demokrati och traditioner. Tanken är att göra invandrare till mer aktiva medborgare, underlätta deras integration och skapa social sammanhållning.

  Migrationsminister Liam Byrne sade i samband med införandet av språk- och medborgarskapsproven: 'It is essential that migrants wishing to live in [Britain] permanently recognize that there are responsibilities that go with this,'

  Personer som redan kan engelska kan ta ett särskilt test för att bevisa sina kunskaper. Andra, med mindre språkfärdigheter, kan få tillgång till särskilda språkkurser. Personer som klarar testet behöver därefter inte upprepa det vid ansökan om medborgarskap.

  I Sverige är frågan om språkkrav en del av det nytillsatta globaliseringsrådets arbete. Enligt direktivet till globaliseringsrådet ska de ”dra lärdomar av olika länders integrationsarbete, inrymmande även språkkunskapernas betydelse för medborgarskap och värdet av en blandad arbetskrafts- och flyktinginvandring för att underlätta en fungerande integration.” 

  Läs mer om de nyligen införda kraven på hemsidan för språk och medborgarskapsprovet.

  2007-04-04 00:00:00

  Ny avhandling om hälsoeffekterna av att anpassa sig till ett nytt land

  Kerstin Samarsinghe, leg sjuksköterska och adjunkt vid Högskolan i Kristianstad disputerade den 30 mars med avhandlingen Facilating a Helathy Transition for involuntary migrant families within Primary Health Care. I avhandlingen har tio flyktingfamiljer intervjuats. Samarsinghe intervjuade även sjuksköterskor inom primärvården som ofta är asylsökande familjers första kontakt med vården. Avslutningsvis intervjuades även språk- och kulturtolkar, anställda inom primärvården och med samma ursprung som flyktingarna. Av avhandlingen framkommer att familjerna i hög grad präglas av stress under anpassningen till svenska förhållanden, inte minst på grund av att familjeidentiteten utsätts för prövningar vilket kan resultera i skilsmässor och konflikter. Samarsinghe rekommenderar att sjuksköterskor skall ha en helhetssyn på familjerna och att de fungerar som en länk i familjernas kontakter med olika samhällsinstanser. Samarsinghe rekommenderar vidare att sjuksköterskorna bör utbildas i interkulturell kommunikation.

  Läs abstract av avhandlingen på Lunds universitets hemsida 

  Läs artikel om avhandlingen på Högskolan i Kristianstads hemsida

  2007-04-03 00:00:00

  Avhandling om dansk invandrings- och integrationspolitik

  Lærke Holm har i sin avhandling Folketinget og Udlændingepolitikken – diskurser om naturaliserede, indvandrere og flygtninge 1973-2002, analyserat debatten om migration och integration i det danska parlamentet, Folketinget.

  Avhandlingen ställer frågan hur de politiska partierna legitimerar förändringarna av medborgarskaps-, invandrings-, och integrationspolitiken i Folketinget. Holm vill förklara varför frågan om invandring och integration blivit så dominerande i dansk debatt.

  Dansk invandrings- och integrationspolitik har också blivit mycket uppmärksammad i Sverige. Danmark har de senaste åren gjort det svårare för vissa personer att invandra och infört en stram assimilationspolitik. Avhandlingen ger en bättre förståelse varför Sverige och Danmark valt att gå olika vägar.

  Hämta avhandlingen här.

  2007-04-02 00:00:00

  Nya regler har gjort det svårt för vissa invandrare att få id-kort

  Nya regler för att förhindra bedrägerier med id-kort har lett till den märkliga situationen att flera personer inte kan få id-kort trots att de har uppehållstillstånd. Det här drabbar de personer vilkas identitet inte kan styrkas men trots det har fått skyddsbehov och därför får stanna i Sverige. Från och med 1 januari 2007 har Svensk Kassaservice infört strängare regler. I dag krävs det att intygspersonen förutom att den ska inneha en godkänd ID-handling ska vara en nära släkting eller make eller maka till den sökande och släktskapet ska var styrkt med ett personbevis från Skatteverket.

  Eva-Lena Jansson (s) och Fredrik Malm (fp) har frågat Integrations och jämställdhetsminister Nyanko Sabuni (fp) vad hon tänker göra för att säkerställa att personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige ska kunna få ut svenska ID-handlingar. 

  Eva-Lena Jansson gav flera exempel på problemen, bland annat detta: ”En kvinna beskriver sin situation: Jag har varit i Sverige i sex månader, kom hit med min 11-åriga dotter. Jag har fått uppehållstillstånd men inte ID-kort. Eftersom jag inte kan öppna bankkonto måste jag alltid ha kontanter. Är det rimligt?” 

  Enligt Sabuni finns det behov av ett utredningsarbete för att se över möjligheterna för personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige att få ID-kort. Regeringen kommer därför att tillsätta en utredning med uppgift att överväga och lämna förslag i frågan. Avsikten är att utredningsarbetet ska bedrivas skyndsamt. 

  Läs hela debatten här.

  2007-04-01 00:00:00

  Nystartsjobben når inte de nyanlända invandrarna

  Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare att anställa personer som varit frånvarande länge från arbetslivet samt nyanlända invandrare. Nyanlända invandrare kan få nystartsjobb under de första tre åren efter det att uppehållstillstånd har beviljats. Nystartsjobben är vanliga anställningar som innebär att arbetsgivaren slipper stå för arbetsgivaravgifterna. Stödet är riktat till privata arbetsgivare och offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet.

  Vem får nystartsjobb?

  Rapporten från Arbetsmarknadsstyrelsen visar att 3 637 personer hade ett nystartsjobb i slutet av vecka 12. Vart tredje nystartsjobb, strax över 1100 stycken, har gått till en person som är född i något annat land än Sverige. Av dessa är personer med födelseland i Asien flest, följt av personer med ursprung i Europa. Mindre än 150 nyanlända invandrare hade vid tillfället nystartsjobb.

  Läs mer om rapporten här.

  2007-03-31 00:00:00

  Den politiska debatten om flyktingmottagningen i kommunerna går vidare

  Mats Pertoft (mp) frågade i riksdagen den 26 mars Integrations- och jämställdhetsminister Nyanko Sabuni (fp) om hon är beredd att höja ersättningen till de kommuner som tar emot nyanlända flyktingar.

   

  Frågan har tagits upp till debatt i riksdagen flera gånger den senaste tiden. Sabuni upprepade tidigare svar att hon inte kan utlova mer pengar till kommunerna och att regeringskansliet bereder ett direktiv för en utredning om effektivare insatser och incitament för att påskynda arbetsmarknadsetableringen för nyanlända invandrare.

   

  Mats Pertoft och Ibrahim Baylan (s) menade båda att flyktingmottagningen måste breddas till fler kommuner och att det inte finns tillräckligt med resurser i kommunerna för att ge nyanlända invandrare ett positivt mottagande, språkkunskaper och en väg in i det svenska samhället och arbetslivet. De efterlyste båda mer pengar till kommunerna för att få fler kommuner att ta ansvar och för att möjliggöra en bättre introduktion och en bättre arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända invandrare. 

   

  Sabuni svarade att man inte ska fokusera för mycket på ersättningen till kommunerna, utan att genomföra reformer som underlättar för människor att så snabbt som möjligt komma ut i arbete: att se till att det skapas jobb, att se till att underlätta för arbetsgivare att anställa och att se till att göra det lönsammare för kommuner att faktiskt fokusera på att åtgärderna i de individuella handlingsplanerna ska syfta till att människor kommer ut i jobb så fort som möjligt.  

   

  Läs hela debatten här.

  2007-03-30 00:00:00

  EU-kommissionen kartlägger Europas sociala verklighet

  Kommissionen inledde i slutet av februari ett offentligt samråd för att kartlägga den sociala verkligheten och de sociala trenderna i EU. Syftet är att få till stånd en debatt om det sociala välbefinnandet i dagens europeiska samhällen. Materialet som kommer att ligga till grund för projektet är ett samrådsdokument, en Eurobarometerundersökning och en särskild webbplats. Kommissionen välkomnar en bred grupp av intressenter att delta i debatten, inte enbart brysselbaserade organisationer utan även nationella organisationer som tankesmedjor och politiska sammanslutningar runt om i Europa. Samrådet avslutas i slutet av 2007.

  Läs mer i EU:s pressrelease

  2007-03-29 00:00:00

  Stockholm stad får kritik för sitt arbete med introduktionen för nyanlända invandrare

  Stockholms kommunala revision har granskat mottagandet av nyanlända invandrare i Stockholm. Syftet har varit att bedöma om stadsdelsnämndernas styrning, uppföljning och kontroll av mottagandet är tillräcklig. De ska också granska att kommunen genomför mottagningen på det sätt som kommunfullmäktige beslutat.

  Bristande samverkan inom kommunen och med arbetsförmedlingen

  Som vanligt i denna typen av granskningar får samarbetet med arbetsförmedlingen kritik. Samrådet mellan kommun och arbetsförmedling är dåligt och de nyanlända invandrarna kan sällan ta del av arbetsförmedlingens tjänster pga. att de inte anses kunna tillräckligt bra svenska. Granskningen visar dessutom att nästan ingen fått praktik eller arbete inom det yrkesområde som personen tidigare arbetat med eller utbildat sig för.

  Revisionen pekar också på att det behövs utvecklas metoder och bättre kontakter mellan stadsdelarna och utbildningsnämnden så att det blir möjligt att flyktingarna att praktisera/arbeta utan att behöva avbryta kontakten med SFI.

  Lång uppräkning av brister

  Granskningen visar att område efter område inom introduktionen uppvisar välkända brister.

  • Kommunstyrelsens och stadsdelsnämndernas styrning, uppföljning, kontroll av flyktingmottagandet måste förbättras.
  • Intentionerna med lagen om introduktionsersättning – att skilja flyktingmottagande från socialtjänst – uppfylls inte av kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna
  • De individuella introduktionsplanerna är inte alltid aktuella och undertecknade, vilket stadsdelsnämnderna måste åtgärda för att säkerställa individens inflytande.
  • Barn och ungdomar har sällan introduktionsplaner och stadsdelsnämnderna har inte några särskilda introduktionsinsatser för barn.
  • Stadsdelsnämndernas samhällsinformation och nätverksskapande aktiviteter för flyktingar måste förbättras.

  Läs mer om granskningen här.

  2007-03-28 00:00:00

  Stor ökning av levnadsstandarden för utrikes födda i Sverige

  Statistiska Centralbyråns redovisning av hushållens ekonomiska standard visar att den ökat varje år sedan 1995. Under denna period har standardökningen varit nästan 30 procent.

  Statistiska Centralbyrån uppmärksammar i sitt pressmeddelande att utrikes födda har lägre ekonomisk standard - i genomsnitt 18 procent lägre än inrikes födda. Även om skillnaden ökat sedan början av 1990 talet har också utrikes födda haft en mycket positiv ökning av hushållens disponibla inkomst. Utrikes födda som kommer från länder utanför Norden och "Västvärlden" har den lägsta ekonomiska standarden men även här har standarden ökat, i genomsnitt med 32 procent de senaste 10 åren.

  Läs pressmeddelandet på SCB:s hemsida och den särskilda tabell som visar ekonomiska standard efter födelselandområde och vistelsetid i Sverige.

  2007-03-27 00:00:00

  Lärorika berättelser i ny studie om familjer som väntat länge på uppehållstillstånd

  Integrationsverket har gett ut en rapport: ”Nyanländ efter flera år?” som ger en bild hur det är att hålla sig gömd under flera år. Rapporten baseras på en intervjustudie bland barnfamiljer som fått uppehållstillstånd genom den tillfälliga ändring i utlänningslagen som trädde i kraft september 2005 och avslutades i mars 2006.

  Studien ger en bild av familjernas upplevelser av tiden före uppehållstillståndet och deras mål om egenförsörjning och ett normalt liv när de väl fått tillstånd. Samtliga intervjuade beskriver den första tiden i Sverige som mörk och påfrestande. Vittnesbörden är också många om ny handlingskraft, glädje och tacksamhet efter beskedet om uppehållstillstånd.

  Den långa väntan ger, enligt rapporten, särskilda förutsättningar för introduktionen. Efter en flerårig process fram till uppehållstillståndet kan det vara svårt att inleda en ny introduktionsprocess. I många fall har väntan lett till depression och psykisk ohälsa som också kan finnas kvar när det är dags att ta itu med introduktionen. Andra vill i första hand komma igång med ett vanligt, självständigt liv. De har i och med uppehållstillståndet nått sitt mål. Introduktionen kan i den situationen upplevas som ytterligare ett ”undantagstillstånd” snarare än ett steg mot självständighet.

  Enligt rapporten sammanfaller deltagarnas livsmål – självförsörjande och ansvar – helt med målen för introduktionen, även om alla inte kan se det tydligt. För att deras introduktion ska bli lyckad krävs därför lyhördhet och pedagogisk tydlighet från introduktionspersonalen, och att deltagaren verkligen blir delaktig i planeringen av sin egen introduktion.

  Hämta hela rapporten här.

  2007-03-25 00:00:00

  Jämförande studie av kommunernas introduktion för nyanlända invandrare

  Anvendt KommunalForskning (AKF) har på uppdrag från danska Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration gjort en studie över hur kommunerna i Danmark lyckas med introduktionen av nyanlända invandrare, en så kallad benchmarkingstudie.

  Ny metod för att jämföra kommunernas introduktionsarbete

  Syftet är att skapa ett bättre underlag för analyser om orsaker till varför vissa kommuner lyckas bättre än andra med sitt uppdrag. Just orsakssambandet mellan insats och utfall har debatterats länge i Sverige och Integrationsverk och regeringar har fått stark kritik från till exempel Riksrevisionen för att inte analyserat sambandet mellan insats och utfall under introduktionen av nyanlända invandrare.  Sverige har inte ens på något regelbundet sätt redovisat hur snabbt nyanlända invandrare etablerar sig på arbetsmarknaden i olika kommuner.

  Det finns alltså anledning att se närmare på de metoder för utvärdering som används i Danmark, i synnerhet som att statistiksystemen ser relativt likartade ut i Danmark och Sverige. Sverige skulle utan problem kunna replikera den aktuella undersökningen för de svenska förhållandena. Eftersom invandringen till Sverige är flera gånger större än till Danmark skulle också metodproblemen minska och göra undersökningens resultat mer tillförlitliga.

  Läs mer om studien och dess resultat här.

  2007-03-24 00:00:00

  Ny studie om svensk medborgarskapspolitik

  Elena Dingu-Kyrklund, svensk forskare knuten till Ceifo, Stockholms Universitet, har skrivit ett paper om utvecklingen av svensk integrations- och medborgarskapspolitik för Ceris, Joint Centre of Excellence for Research on Immigration and Settlement – Toronto.

  Enligt Dingu-Kyrklund är medborgarskapet en viktig symbolisk fråga med liten praktisk betydelse. Permanent uppehållstillstånd ger i det stora hela samma rättigheter som ett medborgarskap. Dessutom har idag Sverige en av världens mest liberala medborgarskapslagar vilket gör tillträdet till medborgarskapet relativt enkelt. Därutöver accepterar sedan 2001 svensk lag dubbelt medborgarskap.

  Medborgarskapspolitiken har följt en utveckling i samklang med invandrings- och integrationspolitiken. Medborgarskapet speglar idag mer vem som bor i landet än lojalitet och känsla av tillhörighet med landet. Det har blivit ett redskap för att fritt kunna röra sig i en globaliserad värld. Från rätten att bo i ett land har medborgarskapet mer kommit att handla om att fritt kunna cirkulera mellan länder. Det gäller särskilt i relation till den fria rörligheten inom EU för medborgare i något av EU:s medlemsländer.

  Samtidigt menar Dingu-Kyrklund att medborgarskapet har en viktig symbolisk betydelse för individen som kan underlätta potentialen för integration. Att det fortfarande finns ett viktigt samband mellan medborgarskapet och känsla av tillhörighet med nationen.

  Läs mer om svensk medborgarskapspolitik i internationell jämförelse.

  Hämta Elena Dingu-Kyrklunds studie om svensk medborgarskapspolitik här.

  2007-03-23 00:00:00

  Högskoleverket inleder kampanj för lärare med utländsk bakgrund

  Högskoleverket inleder i slutet av mars en kampanj för att rikta uppmärksamhet på den resurs som lärare med utländsk bakgrund utgör. Kampanjen riktar sig till dem som vill bli behörig lärare, men också till vägledare och arbetsgivare. På www.hsv.se/larare finns uppdaterad information om hur man skaffar svensk lärarbehörighet, en webbase­rad steg-för-steg-instruktion och intervjuer med utländska lärare.

  Den som vill kunna bli fast anställd som lärare i Sverige kan ansöka till Hög­skoleverket om ett behörighetsbevis. För att få behörighetsbeviset krävs en utbildning som motsvarar svensk lärarutbildning plus gymnasiekunskaper i svenska. Prövningen kostar 600 kronor. Beviset utfärdas under förutsättning att utbildningen ensam, eller tillsammans med kompletteringar, motsva­rar en svensk lärarutbildning.

  Läs mer på Högskoleverkets kampanjsida.

  2007-03-22 00:00:00

  OECD granskar dansk integrationspolitik

  OECD håller på att genomföra ett projekt som undersöker arbetsmarknadsintegrationen för invandrare och deras barn i några utvalda OECD-länder. De har genomfört landstudier i Australien, Tyskland och Sverige och nu senast i Danmark. I juni 2007 publiceras undersökningarna i en rapport med gemensamma slutsatser och jämförelser. Fler landstudier i Frankrike, Belgien och Portugal är planerade under 2007 och Nederländerna, Schweiz och Storbritannien under 2008.

  NTG asyl och integration har tidigare uppmärksammat OECD-rapporten om Sveriges arbetsmarknadsintegration och deras rapport om Sveriges ekonomiska utveckling som har integration som ett centralt tema.

  Kritiken som riktas mot svensk integrationspolitik från OECD är mild i jämförelse med kritiken av situationen i Danmark. OECD konstaterar att Danmark, relativt sett, har dålig arbetsmarknadsintegration för alla grupper av invandrare. I inget annat OECD-land är skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda större än i Danmark. Sysselsättningen är särskilt låg för utomeuropeiska invandrargrupper, men även i internationell jämförelse låg för invandrare från OECD-länder.

  I rapporten kartlägger OECD situationen för invandrare och deras barn, redogör för dansk integrationspolitik och ger förslag till förbättringar.

  Läs mer om rapporten här.

  2007-03-21 00:00:00

  Allt fler utländska studenter på svenska universitet och högskolor

  Högskoleverket har gjort en kartläggning av högskolestuderandes internationella rörlighet. Den visar att antalet utländska studenter på svenska universitet och högskolor ökar.

  Läsåret 2004/05 studerade knappt 27 000 svenska studenter utomlands med studiestöd från Centrala studiestödsnämnden. Detta antal har pendlat kring 27 000 sedan 1997/98. Antalet inresande studenter till Sverige har mer än för­dubblats under samma period, och läsåret 2004/05 var det drygt 23 000 stu­denter från andra länder som studerade i grundläggande högskoleutbildning i Sverige. Var sjuttonde student i Sverige är numera en inresande student.

  Det senaste läsåret studerade över 13 000 studenter på egen hand i Sverige. Av dem som studerade på egen hand i Sverige, och som det finns landupp­gifter om, kom knappt hälften från Europa (inklusive Norden) och drygt var tredje från Asien. De enskilt största länderna är Finland, Indien, Kina, Norge och Pakistan.

  Av de knappt 10 000 utbytesstudenterna som studerade i Sverige 2004/05 kom åtta av tio från Europa och en av tio från Nordamerika. De enskilt största ursprungsländerna var Tyskland, Frankrike, Spanien, Finland och USA.

  Hela Rapport 2007:9 Studentmobilitet – högskolestuderandes internationella rörlighet finns på Högskoleverkets hemsida.

  2007-03-20 00:00:00

  Integrationspolitik i Mona Sahlins linjetal

  Den nya socialdemokratiska partiledaren Mona Sahlins linjetal innehöll inget konkret om integration, men väl en uppmaning till debatt med Sverigedemokraterna och att stå upp för en human och solidarisk flyktingpolitik där alla kommuner måste bidra med mottagandet. Sahlin lät också spela upp ett tal av den tidigare socialdemokratiska partiledaren Olof Palme som handlade om vaksamhet mot rasism och främlingsfientlighet.

  Tankarna kring arbetsmarknads- och välfärdspolitiken var mer utvecklade. Aktiva åtgärder och individens rättigheter och skyldigheter inom arbetslinjen betonades. Sahlin bjöd på en del systemkritik, "Vi ska vara medborgarens företrädare – inte systemens", och menade att välfärdsstaten kan kräva en ny samlad organisation:

  Jag vill att vi socialdemokrater kanske också prövar en idé om en ny organisation i delar av välfärden. Som finns på orten. Som var och en kan vända sig till. Som sätter individen främst. Som kan arbeta mer förebyggande med tidiga insatser, skräddarsydd rehabilitering. Som kan ge den som behöver det en chans till, och en till, så att man snabbt kommer åter i hälsa, i arbete eller utbildning.”

  Hela talet finns att hämta på Socialdemokraternas hemsida.

  2007-03-19 00:00:00

  Befintliga myndigheter ska ta över Integrationsverkets uppgifter

  Luciano Astudillo (s) har frågat Integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) vad hon ska göra för att i samband med Integrationsverkets nedläggning ge myndigheter ett tydligare ansvar kring introduktionen av nyanlända invandrare. Enligt integrationsministern är åtgärderna redan vidtagna eller planerade och berörda myndigheter kommer, enligt Sabuni, att ha tydliga direktiv när Integrationsverket avvecklas den 1 juli 2007.

  I sitt svar redogör ministern för de beslut som regeringen tog den 8 mars om att ge uppdrag till några myndigheter som ska ta över myndighetsuppgifter till följd av Integrationsverkets avveckling.

  Ansvaret för innehåll och utveckling av introduktionen ska fortsättningsvis vara en uppgift för respektive myndighet. regeringen ska därför under våren fatta beslut om att förtydliga ansvaret för de myndigheter som har till uppgift att medverka till en effektiv introduktion för nyanlända. I detta ingår också ansvaret att följa upp introduktionsinsatserna inom varje sektor. Berörda myndigheter är Ams, Försäkringskassan, Skolverket med flera.

  Regeringen avser också, enligt svaret från Sabuni, att ge uppdrag till myndigheter som har regional och lokal verksamhet att ingå regionala och lokala överenskommelser om inriktning, ansvarsfördelning och former för myndighetssamverkan i arbetet med introduktionen. Länsstyrelserna får i uppdrag att hålla samman de regionala överenskommelserna samt medverka till att lokala överenskommelser sluts. Länsstyrelserna får även uppdraget att följa upp introduktionen i länet.

  Läs hela frågan och svaret här.

  2007-03-15 00:00:00

  Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni tänker tillsätta utredning om ”situation testing”

  Luciano Astudillo (s) frågade i riksdagen den 13 mars om Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) är beredd att utreda hur situation testing, i enlighet med MR-planen, skulle kunna användas för att motverka diskriminering. Särskilt eftersom Hyresgästföreningens diskrimineringsbarometer visar på misstänkt diskriminering på bostadsmarknaden.

  Sabuni svarade att hon tycker situation testing är en intressant metod och att hon ska tillsätta en utredning för att se om metoden kan användas som bevismedel i ärenden hos ombudsmännen mot diskriminering. Det är viktigt att man tittar på undersökningsmetoden med hänsyn till de etiska och juridiska övervägandena. Integrationsministern sade också att hon överväger att använda metoden på andra marknader, t.ex. bostadsmarknaden, men att hon väntar på slutsatserna och rekommendationerna av den undersökning av förekomsten av diskriminering på arbetsmarknaden som genomförts av Internationella arbetsorganisationen, ILO.

  Att det blir en utredning kring situation testing, som förhoppningsvis syftar till att man kan använda metoden mer effektivt och aktivt i Sverige är ett bra besked, sade Astudillo.  

  Läs hela debatten här.

  2007-03-14 00:00:00

  Socialdemokratiska riksdagsledamöter efterlyser mer anläggningsboende (abo)

  Den 14 mars hölls åter igen en riksdagsdebatt om den stora inströmningen av asylsökande och mottagningen av invandrare som beviljats asyl. Tre socialdemokratiska riksdagsledamöter frågade Integrations- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni (fp) om hur hon ska stärka mottagandet, se till att alla kommuner tar sitt ansvar och om resurserna till de kommuner som tar emot invandrare som fått asyl ska öka.

  Nyamko Sabuni sade att larmsignalen gått fram men gav inga nya besked utan upprepade tidigare svar att det inte kommer att bli någon lagstiftning om kommuners skyldighet att ta emot invandrare som beviljas asyl och att frågan om en effektivare introduktion bereds inom regeringskansliet med inriktningen att påskynda arbetsmarknadsetableringen för nyanlända invandrare. Sabuni sade också att fler kommuner kommer att vilja ta emot invandrare när jobben blir fler. För andra insatser hänvisade ministern till vårpropositionen.

  Lars Johansson, Leif Jakobsson och Luciano Astudillo (alla s) uttryckte stor otålighet och efterlyste handling. Lars Johansson efterlyste verktyg, stimulans och resurser som gör att man kan åstadkomma ett bredare mottagande i kommunerna. Luciano Astudillo påpekade den svåra situationen i särskilt Malmö, Göteborg och Södertälje och efterlyste fler statliga anläggningsboende. Leif Jakobsson menade att EBO-reformen måste förändras så att människor kan bo i eget boende bara om de har ett eget kontrakt. 

  Läs hela debatten här.

  2007-03-13 00:00:00

  4 miljoner att söka för att underlätta nyanlända invandrares etablering

  Fram till den 15 april kan ideella organisationer ansöka om bidrag från Integrationsverket till projekt som främjar integration. Projekt som syftar till att underlätta nyanlända invandrares etablering i Sverige prioriteras. Vid urvalet läggs vikt vid idéer som bidrar till att pröva nya metoder, samarbetsformer och arenor. Integrationsverket fördelar i år ca 4 miljoner kronor i projektbidrag. 

  Efter Integrationsverkets nedläggning den 1 juli i år tar Ungdomsstyrelsen över handläggningen av projektbidragen. De följer upp och utvärderar projekt som beviljats för 2007 och beviljar bidrag för kommande år.

  Läs mer om hur man ansöker på Integrationsverkets hemsida.

  2007-03-12 00:00:00

  Stor dansk värderingsstudie

  Den danska regeringens egen tankesmedja om integrationsfrågor, Tænketanken, har gett ut en studie om värderingar och normer bland utlänningar och "danskar". Till grund för rapporten ligger 4500 intervjuer.

  Undersökningen slår hål på många myter

  Enligt författarna är resultaten positiva genom att de avfärdar många av de myter som finns om invandrades värderingar. Invandrare och deras barn stödjer till exempel demokrati, yttrandefrihet och religionsfrihet i minst lika stor utsträckning som ”danskarna”.  

  Det finns stora skillnader i värderingar mellan olika invandrargrupper. Värderingsskillnader förklaras till stor utsträckning av de invandrades ursprungsland - mer än individuella faktorer som utbildning, arbete och religiositet. Invandrare från Iran ligger till exempel i många värderingsfrågor nära ”danskarna”. 93 och 98 procent av iranierna och danskarna menar att den unge själv ska få välja make/maka. Motsvarande andel bland pakistanska invandrare är 56 procent.

  Värderingar och normer är ett hinder för integrationen

  Ett stort hinder för integrationen som rapporten lyfter fram är synen på jämställdhet. Invandrare och deras barn stödjer jämställdhet i betydligt mindre utsträckning. Det gäller till exempel synen på kvinnor i arbetslivet och barnuppfostran. Ett annat hinder som rapporten uppmärksammar är barnens bristande möjligheter att bestämma över sitt eget liv.

  Sammanfattningsvis konstaterar Tænketanken att de flesta invandrare ansluter sig till grundläggande demokratiska värderingar och normer, men att invandrare från Turkiet, Pakistan och Irak på en rad områden – jämställdhet och individens frihet att bestämma över sitt liv - har värderingar som försvårar integration.

  Tænketanken menar att det danska samhället måste upplysa den som invandrar om samhällets grundläggande värderingar. Samma krav och förväntningar måste gälla alla som bor i Danmark. Det finns, enligt Tænketanken, inget utrymme för kompromisser.

  Hämta hela undersökningen här.

  2007-03-10 00:00:00

  Stor utmaning att öka arbetskraftsdeltagande för kvinnor med utländsk bakgrund

  En av de stora utmaningarna är att höja arbetskraftsdeltagandet för kvinnor med utländsk bakgrund. Statistik från Sverige år 2005 visar att 61 procent av de utrikes födda kvinnorna mellan 20-64 år har arbete jämfört med 78,1 procent för inrikes födda kvinnor. Sysselsättningsgraden är särskilt låg bland kvinnor födda i Asien och Afrika.

  En ny rapport från IMDi i Norge "Kvinner og arbeid – Utfordringer for kvinner med innvandrerbakgrunn" visar på en liknande situation där. Kvinnor från "icke-västliga" länder etablerar sig långsamt på arbetsmarknaden. Mindre än hälften av kvinnor med "icke-västlig" bakgrund har arbete och de som arbetar har ofta tunga, dåligt betalda jobb med osäkra arbetsförhållande. Män från Pakistan och Irak har dubellt så hög sysselsättningsgrad än kvinnor med samma bakgrund.

  Hinder för sysselsättning

  Rapporten pekar ut individuella, kulturella och strukturella förklaringar till den lägre sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor.

  • Individuella: svaga språkfärdigheter, låg utbildning och ingen arbetslivserfarenhet, sammansatta hälsoproblem, brist på informella kanaler till arbete.
  • Kulturella: inställning till kvinnor i arbetslivet bland kvinnor, deras familj och närmiljö, förväntningar hos tjänstemän om att kvinnor inte vill lönearbeta.
  • Strukturella: svårt att få utländsk utbildning godkänd, bristande anpassning till kvinnors situation inom arbetsmarknadsutbildningen, diskriminering.

  Hämta hela rapporten här.

  2007-03-09 00:00:00

  Regeringsbeslut om ny organisation för bosättning av flyktingar som fått asyl

  Regeringen beslutade den 8 mars om en ny myndighetsorganisation för bosättning av flyktingar som fått asyl.

  Efter Integrationsverkets nedläggning den 1 juli 2007 ska Migrationsverket övergripande arbeta för att det finns beredskap och kapacitet i landet att ta emot flyktingar som får uppehållstillstånd. Länsstyrelserna ska ha det operativa ansvaret för förhandlingar och överenskommelser med kommunerna om mottagande och introduktion i sina respektive län.  

  Integrationsverkets övriga myndighetsuppgifter fördelas enligt följande:

  • Migrationsverket tar även över ansvaret för att medverka vid bosättning av flyktingar som inte själva kan ordna en bostad, och som bor på anläggningsboende.
  • Ungdomsstyrelsen tar över uppgiften att fördela statligt stöd till organisationer som främjar integration.
  • Statistiska Centralbyrån, SCB, tar över ansvaret för databasen STATIV med statistik om integration.
  • ESF-rådet får ansvaret att hantera Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare inom EU:s ramprogram för solidaritet och hantering av migrationsströmmar.

  Regeringen kommer senare att besluta om ett förtydligat ansvar för de myndigheter som har till uppgift att medverka till en effektiv introduktion för nyanlända inom sin respektive sektor. I detta ansvar ingår också ansvaret för uppföljning av introduktionsinsatserna.

  Läs pressmeddelandet och se presskonferensen på regeringens hemsida.

  2007-03-08 00:00:00

  Stor utsatthet och fattigdom bland barn till invandrare

  Rädda barnen presenterade nyligen sin fjärde årliga rapport om barnfattigdom. Den visar att 13 procent av barnen i Sverige lever under ekonomiskt utsatta förhållanden. Framförallt är barn till invandrare. Risken att leva i ett fattigt hushåll är mer än fyra gånger så hög bland barn med utländsk bakgrund jämfört med barn med svensk bakgrund. Det förklaras till viss del av att många familjer har kort vistelsetid i Sverige.

  Störst risk för ekonomisk utsatthet för barn återfinns i hushåll med en ensamstående utlandsfödd förälder. Barnfattigdomen är bland dessa hushåll drygt 50 procent jämfört med 23 procent för barn till ensamstående svenskfödd förälder. Kommuner med störst barnfattigdom finns i synnerhet i landets storstadsregioner med Malmö, Botkyrka och Landskrona oförändrat i botten av kommunrankingen. Barnfattigdomen i Malmö drabbar alltjämt närmare en tredjedel av samtliga barn i kommunen. 

  Hämta hela rapporten här.

  2007-03-06 00:00:00

  Boendesegregationen ökar och får negativa konsekvenser

  Statistiska Centralbyråns nyligen utgivna rapport Boendesegregation bland barn och skolresultat (demografiska rapporter 2007:2) visar att den socioekonomiska och etniska boendesegregationen bland barn ökar.

  Syftet med rapporten är att redovisa boendesegregationen bland barn med svensk respektive utländsk bakgrund. Rapporten visar att barn med utländsk bakgrund till stor del är koncentrerade till vissa län, kommuner och bostadsområden inom kommunerna. Två tredjedelar av alla barn med utländsk bakgrund bor till exempel i de tre storstadslänen – Stockholm, Skåne eller Västra Götalands län.

  Frågan om segregation är särskilt viktig om den har konsekvenser för människors levnadsförhållanden. I rapporten undersöks om det finns något samband mellan studieresultaten för barn i årskurs nio och området där de bor. Studien visar att barn som bor i områden med stor andel barn med utländsk bakgrund oftare är obehöriga till gymnasiet jämfört med barn som bor i andra områdestyper. Detta gäller även om man eliminerar olikheter i föräldrarnas utbildning, familjesammansättning, inkomst, etnisk bakgrund, vistelsetid i Sverige och typ av bostad. Resultaten gäller både för barn med svensk bakgrund och barn med utländsk bakgrund.

  Hämta rapporten här.

  2007-03-05 00:00:00

  Amerikanska Time skriver om europeisk integrationspolitik

  I en artikel i amerikanska tidskriften Time i februari, The many faces of Europe, granskas några av de europeiska ländernas integrationspolitik och hur synen på mångkulturalism och assimilation förändrats över tid. Sverige nämns - kanske något överraskande numera - som ett gott exempel vad gäller modersmåls-/hemspråksundervisning. Även utnämningen av integrationsminister Nyamko Sabuni kommenteras i artikeln.

  Läs artikeln på Times hemsida 

  Läs om tidigare artikel i New York Times i vilken den svenska välfärds- och integrationspolitiken granskas  

  Läs om Migration Policy Groups rankning av de viktigaste migrationspolitiska frågorna 2006

  2007-03-05 00:00:00

  Brysseldeklarationen - en inlaga i debatten om den europeiska värdegrunden

  Inför den 50:e årsdagen av Romfördraget och grundandet av det europeiska samarbetet har en rad politiska ledare, akademiker och frivilligorganisationer från flera europeiska länder sett behovet av ett inlägg i debatten om EU:s gemensamma värden. Den 27 februari lanserades därför Brysseldeklarationen, kärnan i kampanjen Vision for Europe som syftar till att lyfta de gemensamma europeiska värdena om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna som hör till EU:s grundstenar och som är formulerade i EU-fördraget.

  Värdegrundsdiskussionen är för tillfället aktuell bl.a. i samband med utarbetandet av EU-konstitutionen. I slutet av mars möts EU:s regeringschefer för att diskutera ett nytt förslag till EU-konstitution. Det nuvarande ordförandelandet Tyskland har fört diskussioner med påven Benedictus XVI om vikten av att en konstitution måste bygga på kristna värderingar. Detta vänder sig Brysseldeklarationen emot och understryker vikten av total separation mellan kyrka och stat. Istället krävs en sekulär värdegrund för konstitutionen, för att på så sätt kunna trygga alla människors rätt till religion eller tro.

  Brysseldeklarationen
  Läs debattartikel i Aftonbladet om EU:s konstitution 
  För mer info om EU:s 50-års jubileum

  2007-03-04 00:00:00

  Utvecklingen av ekonomiskt bistånd för inrikes och utrikes födda

  Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt hur utnyttjande av försörjningsstöd utvecklats över tid för inrikes och utrikes födda. De har också analyserat orsaker till skillnader i försörjningsstöd.

  Utrikes födda starkt överrepresenterade

  Resultaten som presenteras ger, skriver Socialstyrelsen, en entydig bild: utrikes födda mottar ekonomiskt bistånd i en betydligt större utsträckning än inrikes födda. Också det långvariga biståndsmottagandet är betydligt högre hos utrikes än hos inrikes födda. Biståndsmottagandet ser olika ut beroende på födelseland. Generellt har personer från Afrika, Mellanöstern och i viss mån även personer från Europa utom EU15-länderna och Norden ett betydligt högre biståndsmottagande än personer från de anglosaxiska länderna, Norden och EU15. Utrikes födda personer med låg utbildning har också en förhöjd sannolikhet att återfinnas i biståndsstatistiken.

  Stor flyktingmottagning ger enligt Socialstyrelsen högt biståndsmottagande

  En förklaring till skillnaderna i biståndsmottagandet mellan inrikes och utrikes födda är, menar Socialstyrelsen, att många nyanlända utrikes födda personer inte kommit in i arbetslöshetsersättningssystemet och således inte är kvalificerade för A-kasseersättning.

  Sett över mätperioden år 1998 till år 2005 har dock skillnaderna minskat. En del av föklaringen till denna minskning är att flyktingmottagandet minskade kraftigt under senare delen av 90-talet.

  Hämta hela rapporten Ekonomiskt bistånd för inrikes och utrikes födda 1998-2005 här.

  2007-03-03 00:00:00

  Integrationsverket lämnar in sin sista årsredovisning

  Integrationsverket har lämnat in sin sista årsredovisning till regeringen. Den visar att deras sista hela år som myndighet blev den kanske mest händelserika och omvälvande. För det första avgick Generaldirektören och blev miljöminister i den regering som sedan beslutade om nedläggning. För det andra behövde myndigheten hantera behovet av ett rekordantal kommunplatser för nyanlända invandrare till följd av den tillfälliga asyllagen och den rekordhöga inströmningen invandringen från Irak.

  Men Integrationsverket hann också med andra aktiviteter. Integrationsverket gav till exempel under 2006 ut den fjärde utgåvan av Rapport Integration och den årliga Integrationsbarometern. Årsredovisningen pekar ut lärdomar från årets kunskapsarbete, bland annat att:

  • Regelverk och rutiner på olika områden missgynnar utrikes födda.
  • Boendesegregationens etniska karaktär blir allt tydligare.
  • Ungdomar med utländsk bakgrund är över­representerade på gymnasieskolans indivi­duella program. Dessa unga fullföljer i lägre grad gymnasiet – men av dem som avslutar gymnasiestudierna ökar andelen som går vidare till högre studier.
  • Ohälsotalet för utrikes födda försämras.
  • Bland vuxna som står utanför arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemen är två tredjedelar utrikes födda.

  Introduktion för nyanlända invandrare

  Integrationsverkets insatser för introduktion av nyanlända invandrare har under 2006 dominerats av den tillfälliga lagändring i Utlänningslagen som medförde att antalet nyanlända invandrare i behov av introduktion mer än tre­dubblats jämfört med föregående år. Integrationsverket har med hjälp av en förstärkt organisation medverkat i bosättning av tre gånger så många flyktingar och humanitära invandrare som föregående år.

  Integrationsverket har också under året tagit fram ett nytt System för Utvärdering av Nyanländas Eta­blering, SUNE.

  Den centrala överenskommelsen om utveck­ling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare har reviderats, vidareutvecklats och kommunicerats med berörda parter under året.

  Läs mer om Integrationsverkets årsredovisning, eller mer specifikt om deras lägesbedömning när det gäller överenskommelse om utveckling av introduktionsinsatser för nyanlända invandrare.

  2007-03-02 00:00:00

  Utveckling av mångfald och antidiskriminering i statliga myndigheter

  Verket för förvaltningsutveckling, Verva, har sedan 2005 ett regeringsuppdrag att leda och samordna regionala utvecklingsprojekt om mångfald och antidiskriminering inom Sveriges myndigheter. Projektet omfattar ett femtiotal myndigheter i fem län.

  Tanken är att de deltagande myndigheterna ska integrera de metoder och modeller som prövas under projekttiden i sin ordinarie verksamhet. Varje länsstyrelse ansvarar för samordning och erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna i sitt län. Verva ger metodstöd och följer upp projektet medan Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), och Integrationsverket erbjuder kunskapsstöd under projekttiden.

  Verva har kommit med sin första delrapport, Regionalt utvecklingsprojekt om mångfald och antidiskriminering, som redovisar erfarenheterna så här långt. På deras hemsida finns också konkreta tips hur en organisation kan arbete med mångfald och mot diskriminering.

  Hämta delrapporten Regionalt utvecklingsprojekt om mångfald och antidiskriminering här.

  2007-03-01 00:00:00

  Ny statlig kunskapsöversikt om sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund

  I april 2005 tillsatte förra finansministern en arbetsgrupp, Fler i arbete (FIA), vid Finansdepartementet. Uppdraget var att fördjupa analysen, lämna rekommendationer samt stimulera debatten om hur arbetsutbudet kan öka. Särskilt fokus riktades mot ungdomar, äldre och personer med utländsk bakgrund. Den 20 februari 2007 presenterade gruppen rapporten Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund. En kunskapsöversikt (Ds 2007:4).

  Den bild av en bristande arbetsmarknadssituation som rapporten redogör för är väl känd. Det är stora klyftor på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda. Sverige tillhör en klunga länder i Nordeuropa där det finns störst skillnader mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden.

  Rapportens för fram fyra förklaringar till skillnaderna på arbetsmarknaden

  Enligt rapporten kan skillnader i ålder, kön, vistelsetid, utbildning och arbetslivserfarenhet inte förklara merparten av skillnaderna i arbetsmarknadsutfallet jämfört med personer med svensk bakgrund. Det finns inte heller några belägg för att personer med utländsk bakgrund skulle tycka att det är mindre viktigt att förvärvsarbeta eller att de söker jobb mindre intensivt. Istället förs fyra andra förklaringar fram:

  1. Brister i språket och annan sverigespecifik kunskap.
  2. Sämre tillgång till informella nätverk som ofta är av avgörande betydelse när jobb tillsätts.
  3. Högre krav för att en person ska betraktas som anställningsbar.
  4. Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden.

  Förslag för att förbättra arbetsmarknadsintegrationen

  I rapporten dras slutsatser om i vilken riktning integrationsinsatserna behöver förändras för att arbetsmarknadsläget ska kunna förbättras för personer med utländsk bakgrund. De flesta förslagen handlar om att förbättra och effektivisera första tiden i Sverige för nyanlända invandrare. Rapporten kommer inte med några detaljerade förslag på förändringar. Istället föreslår de att en rad politikområden - introduktionen för nyanlända invandrare, utbildningen i svenska, valideringsverksamheten, arbetsmarknadspolitiken och skolan - ska ses över.

  Läs mer om utredningen här.

  2007-02-28 00:00:00

  Inga större nyheter under mandatperiodens första riksdagsdebatt om integrationspolitiken

  Mandatperiodens första debatt om integrationspolitiken hölls den 21 februari. I fokus var betänkandet om statliga insatser för nyanlända invandrare som ett enhälligt arbetsmarknadsutskott ställt sig bakom och som sedan riksdagen beslutade att bifalla. Beslutet innebär att riksdagen tillstyrker Riksrevisionens framställning angående statliga insatser för nyanlända invandrare. Regeringen ska förtydliga uppdragen till de berörda myndigheterna och se över nuvarande reglering av ersättningen till kommunerna för flyktingmottagande.   

  12 års misskötsel – och senfärdighet

  Mycket av debatten kom att handla om mot vem som Riksrevisionens kritik främst riktar sig till. Mauricio Rojas (fp) m.fl. inom allianspartierna anklagade den förra regeringen för att inte ha gjort någonting för att underlätta integration och förbättra introduktionen för nyanlända flyktingar under deras 12 år i regeringsställning.

  Oppositionen anklagade i sin tur alliansen för att vara senfärdig i integrationsfrågan. De har inte återkommit till riksdagen med besked om hur man vill hantera integrationspolitiken och därmed inte heller om hur man vill att mottagningen ska se ut.

  Undantagstillstånd i svenska kommuner

  Luciano Astudillo (s) återkom flera gånger till den akuta situationen i flyktingmottagandet: ”Vi har en situation i Sverige nu som riskerar att på allvar bli katastrofal." "Vi har en flyktingmottagning som riskerar att hamna i totalhaveri med de förändringar som görs nu och den otydlighet som nuvarande regering står för." Men Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) menade att regeringen står väl rustad inför det stora flyktingmottagandet.

  Inga nya besked om insatser för att förbättra integrationen

  Trots upprepade påstötningar från oppositionen kom inte integrationsministern med några nya förslag. Vi fick veta att det snart kommer ett direktiv till en översyn för att se över hur introduktionen kan göras bättre. Övriga insatser på integrationsområdet kommer, enligt Sabuni, att presenteras i vårpropositionen.

  Läs ett längre sammandrag av riksdagsdebatten här.

  2007-02-27 00:00:00

  EU skapar ny byrå för mänskliga rättigheter

  Den 1 mars 2007 får EU en ny byrå för mänskliga rättigheter. Den ska hjälpa EU:s institutioner och medlemsländer när det gäller arbetet med att försvara de grundläggande rättigheterna inom EU.

  Expertis till stöd för EU:s institutioner och medlemsländerna

  Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ska analysera utvecklingen av de mänskliga rättigheterna och visa på goda exempel för hur de kan främjas. Byrån kommer att yttra sig över hur EU:s institutioner och medlemsländer sköter sig när de tillämpar EU:s lagstiftning. På begäran ska de även kunna bistå med sin expertkunskap för att avgöra om förslag till nya lagar uppfyller kraven på grundläggande rättigheter.

  Fortsätter tidigare arbete mot rasism och främlingsfientlighet

  Byrån ersätter det Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet. Arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och antisemitism kommer även i fortsättningen att vara prioriterat. Skydd av minoriteter och jämställdhet mellan kvinnor och män ingår också i verksamheten. Det civila samhället ska spela en stor roll i verksamheten. Europaparlamentet kommer att medverka när chefen för byrån tillsätts.

  Läs hela pressmeddelandet om den nya Byrån för mänskliga rättigheter på det tyska ordförandeskapets hemsida.

  2007-02-26 00:00:00

  Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp): ingen lagstiftning för att få kommunerna att ta emot flyktingar

  Yilmaz Kerimo (s) har ställt en skriftlig fråga till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) om flyktingmottagandet. Bakgrunden är att antalet flyktingar har ökat kraftigt i Södertälje sedan 2005, medan andra kommuner inte ställer upp i flyktingmottagandet. Yilmaz Kerimo undrar därför vad regeringen kommer att göra för att främja ett kommunalt solidariskt flyktingmottagande?

  Nyamko Sabuni skriver som svar att det inte är aktuellt med lagstiftning för att få kommunerna att ta emot flyktingar. Däremot, skriver Sabuni, behöver incitamenten både för individen och för kommuner, statliga myndigheter, arbetsgivare och andra organisationer för att påskynda etablering på arbetsmarknaden förbättras och förstärkas. Sådana incitament bör också bidra till att bättre tillvarata nyanländas kunskaper och främja en ökad spridning av nyanländas bosättning.

  Nyamko Sabuni skriver också att regeringskansliet för närvarande bereder ett direktiv för en översyn av den statliga ersättningen för flyktingmottagandet. En utgångspunkt för en sådan översyn är bland annat att individen ska ha möjlighet att göra egna val vid utbildning i svenska och att stärka de ekonomiska incitamenten hos både individ och kommun för en snabb etablering på arbetsmarknaden och språkinlärning.

  Läs hela svaret här.

  2007-02-25 00:00:00

  Vänsterpartiet presenterar 10 förslag för bättre flyktingmottagande

  Vänsterpartiet presenterade i samband med riksdagsdebatten den 21 februari ett 10-punktsprogram för ett bättre flyktingmottagande.

  I centrum finns frågan om kommunernas skyldigheter i flyktingmottagandet. Vänsterpartiet kräver att alla kommuner ska vara skyldiga att ta emot flyktingar och att kommunersättningen för flyktingmottagandet höjs så att kommunerna får bättre ekonomiska förutsättningar.

  Vänsterpartiets 10 punkter för ett bättre flyktingmottagande är:

  1. Alla kommuner skall vara skyldiga att ta emot flyktingar. Samtidigt ska kommunersättningen för flyktingmottagandet höjas för att ge kommunerna de ekonomiska förutsättningar som krävs.
  2. Ett samlat paket för att möjliggöra lika inträde på arbetsmarknaden skall tas fram.
  3. Handläggningstiderna i asylprocessen måste kortas.
  4. Rätten att arbeta under asyltiden ska vara regel - inte som idag ett undantag.
  5. Ett handlingsprogram ska tas fram för att stärka invandrade kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden.
  6. Bostadsersättningen vid eget boende ska återinföras och höjas.
  7. Bostadsbrist och trångboddhet ska bekämpas genom en offensiv social bostadspolitik.
  8. Asylsökande barn, även gömda, ska ha samma rätt till skola och förskola av god kvalitet på samma villkor som bosatta svenska barn.
  9. Kommuner ska vara skyldiga att genomföra integrationsprojekt riktade till verkligt segregerade icke-marginaliserade bostadsområden.
  10. Alla kommuner ska vara skyldiga att ha beredskap för att ta emot ensamkommande barn.
  2007-02-24 00:00:00

  Mot en sammanhållen organisation för validering av utländsk kompetens?

  Inför 2006 fick Valideringsdelegationen ett regeringsuppdrag att se över effektiviteten och kvaliteten i nuvarande ansvarsfördelning vad gäller validering av utländska högskoleutbildningar i syfte att underlätta validering av utländsk utbildning och yrkeserfarenhet. I delegationens delrapport från december 2006 redogör de för arbetet så här långt.

  Brister i dagens validering av utländsk kompetens

  Delrapporten beskriver bristerna i systemet för validering av utländsk utbildning och erfarenhet. Det finns, enligt Valideringsdelegationen, för många inblandade aktörer i valideringen vilket gör det svårt för den som flyttar till Sverige från annat land eller för den som ska vägleda dem att veta vart man ska vända sig och vem som är ansvarig för vad. 

  Ett annat problem är att det trots de många aktörerna finns många kompetenser som inte kan valideras med dagens system. Ingen har uppdraget att göra en validering, som inte är kopplad till behörighet för antagning eller tillgodoräknande för vidare studier, för personer med icke avslutad högskoleutbildning, postgymnasial utbildning, yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå, högskoleutbildning som är kortare än två år eller som saknar dokument över sin kompetens eller har dokument som inte går att verifiera

  Valideringsdelegationen föreslår en sammanhållen organisation

  Valideringsdelegationen föreslår en sammanhållen organisation för validering som innebär

  • att en person som flyttar till Sverige så tidigt som möjligt ska få sin utbildning och yrkeserfarenhet bedömd/värderad/erkänd
  • att det ska finns en gemensam ingång dit personen vänder sig oavsett om utbildningen är avslutad eller icke avslutad och oavsett nivå
  • att personen ska kunna få sin utbildning bedömd/värderad/erkänd utan att ange vad bedömningen/värderingen ska användas till

  Läs mer här.

  2007-02-23 00:00:00

  Katolsk rapport om invandrararbetares levnadsförhållanden förespråkar fokus på behov snarare än siffror

  Ett katolskt forskningsinstitut vid brittiska University of Cambridge har publicerat en rapport som belyser de missförhållanden som präglar invandrararbetares vardag i Storbritannien. Rapporten baseras dels på diskussioner som hållits i fokusgrupper, dels på individuella intervjuer med kyrkopersonal och invandrare som kommer i kontakt med den katolska kyrkan. Totalt finns 77 nationaliteter representerade i studien, många av de intervjuade är irreguljära invandrare. Studien tar avstamp i tre frågeställningar: Vad har invandrare som besöker katolska församlingar för bakgrund/erfarenheter, vilka behov har de och vad är deras erfarenheter av och förväntningar på kyrkan och dess organisationer?

  I studien rekommenderas bland annat, för kyrkans fortsatta arbete med invandrare:

  • Att disponibla välgörenhetsfonder från katolska kyrkan skall öronmärkas för arbete med migranter
  • Nya biskopar skall ha erfarenhet av att arbeta med migranter och/eller internationellt
  • Att gemensamma policies utvecklas i London med omnejd för bland annat välkomnande, stöd och uppmuntran
  • Att kyrkor reflekterar över andra sätt att synliggöra sitt stöd

  Samtidigt som rapporten offentliggörs lanseras kampanjen Strangers into Citizens. Människorättsgrupper och kyrkor ligger bakom initiativet som förespråkar en amnesti för asylsökande och migrantarbetare som skapat sig ett liv i Storbritannien. Mer än fyra års vistelse i landet skall kunna ge möjlighet till medborgarskap, enligt kampanjförespråkarna.

  Läs mer på webbplatsen Ekklesia

  Hämta rapporten här, The Ground of Justice 

  2007-02-22 00:00:00

  Årlig rapport från Europeiska Kommissionen – fokus på integration

  Europeiska kommissionen har gett ut sin årliga rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006. Rapporten går igenom de politiska besluten under 2006. På integrationsområdet pågår flera parallella processer:

  Efter att Lissabonstrategin startade om från grunden 2005 har integrationsfrågorna fått allt mer uppmärksamhet. Särskilt eftersom att sammanhållningspolitiken fått en framskjuten roll inom strategin. 2006 har också inneburit ett nytt regelverk för flera av EU-fonderna, t.ex. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

  Ett nytt gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet, Progress, beslutades av Europaparlamentet och Rådet i oktober. Programmet ger finansiellt stöd till genomförandet av EU:s mål inom sysselsättning och socialpolitik: sysselsättning, socialt skydd och integration, arbetsvillkor, antidiskriminering och mångfald, samt jämställdhet mellan kvinnor och män.

  Den 13 februari antog kommissionen ett förslag till gemensam rapport om social trygghet och social integration (KOM(2006) 62). Inom området social integration lägger kommissionen tonvikten på den centrala roll som utbildning spelar för att förhindra att fattigdom överförs från generation till generation.

  När det gäller kampen mot diskriminering beslutade Europaparlamentet och rådet i maj 2006 att 2007 ska vara Europeiska året för lika möjligheter för alla. Det allmänna syftet är att öka de diskriminerade gruppernas delaktighet i samhället. I juni lade kommissionen fram en rad meddelanden om genomförandet av Haagprogrammet och om utvärderingen av Europeiska unionens politik på området för frihet, säkerhet och rättvisa, däribland antidiskriminering.

  Hämta rapporten Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 här.

  2007-02-21 00:00:00

  Euobserver om pågående Bryssel-diskussioner

  I Bryssel diskuteras förslag om lagliga vägar till EU:s arbetsmarknad, skriver nyhetsportalen euobserver.com. En massiv arbetskraftsbrist väntas när omkring 25 miljoner européer pensioneras om cirka tjugo år. I september i år planerar EU-kommissionen att introducera en form av Green card-system i syfte att förenkla för högutbildade tredjelandsmedborgare att söka sig till den europeiska arbetsmarknaden. Vidare pågår diskussioner om att införa sanktioner för företag som anställer illegal arbetskraft, förslag läggs fram i maj. För någon vecka sedan öppnade EU sitt första jobbcenter i det afrikanska landet Mali. Därifrån kan jordbruks-, bygg- och turistarbetare söka arbete i EU på laglig väg. Än så länge har enbart Spanien och Frankrike erbjudit arbete genom centret i Mali. Kampen mot den illegala invandringen skärps samtidigt. EU-kommissionären Franco Frattini uppmanade härom veckan medlemsstaterna att snarast bidra med materiel till EU:s gränskontrollbyrå FRONTEX, längre fram i vår förväntas en ökning av antalet migranter till EU:s södra och sydöstra gränser.

  Läs hela artikeln på euobserver.com 

  Läs om Tema asyl & integrations partiutfrågning nyligen om migranters och flyktingars rättigheter vid Europas södra gränser samt om migrantarbetares rättigheter

  2007-02-21 00:00:00

  Integration – en central fråga i Socialbidragsutredningen

  Det centrala budskapet i utredningen Från Socialbidrag till arbete (SOU 2007:2) är att det är staten som ska ha ansvaret för arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser. Utredningen vill säkerställa att socialbidragstagare ska få ta del av den service som statliga myndigheter, särskilt AMV och Försäkringskassan, främst ger till dem som är del i socialförsäkringssystemen. Idag får kommunerna ta huvudansvaret för insatser för dem som står utanför socialförsäkringssystemet. Detta grundläggande problem drabbar framförallt de nytillträdande på arbetsmarknaden: ungdomar och utrikes födda som nyligen kommit till Sverige.

  Bristande samverkan och målkonflikter mellan myndigheter

  Utredningen konstaterar att det finns bristande samverkan och målkonflikter mellan myndigheterna. Att höja sysselsättningen har länge varit ett viktigt politiskt mål och utredningen anser att detta även bör komma till uttryck på myndighetsnivå. Utredningen föreslår därför att ett nytt övergripande gemensamt mål införs i regleringsbreven för AMS och Försäkringskassan. Målet ska vara att höja sysselsättningsgraden för samtliga i arbetsför ålder. Med ett sådant mål är det, enligt utredningen, naturligt att insatserna tar sikte på att minska det växande utanförskapet. På sikt bör förutsättningarna för smidigare samarbete kunna ske genom en mer samlad välfärdsorganisation på lokal nivå.

  Utredningen föreslår bland annat följande

  • Ett förändrat arbetssätt på Arbetsförmedlingarna för utredningens målgrupp.
  • Förbättrade möjligheter till finansiell samordning mellan lokala aktörer.
  • Förbättrad rehabilitering för personer med socialbidrag.
  • Bättre instrument för att bedöma en arbetssökandes kompetens.
  • Förbättrade ekonomiska incitament när enskilda arbetar och samtidigt är beroende av socialbidrag.
  • Förslag i förhållande till gymnasieutbildningen som förbättrar elevers anknytning till arbetslivet.

  Hämta hela utredningen Från Socialbidrag till arbete (SOU 2007:2) här.

  2007-02-20 00:00:00

  Arbetsmarknadsutskottet uppmanar regeringen att förtydliga ansvaret för introduktionen av nyanlända invandrare

  Arbetsmarknadsutskottet, som är det riksdagsutskott som hanterar integrationsfrågor, säger ja till ett förslag från Riksrevisionens styrelse om att regeringen måste tydliggöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna för statens insatser för nyanlända invandrare.  

  Bakgrunden till förslaget är en granskning som Riksrevisionen har gjort. Granskningen visar att det finns brister i den statliga introduktionen av nyanlända invandrare, vilket riskerar att försena invandrarnas etablering i samhället. Utskottet menar att regeringen måste klargöra ansvarsfördelningen genom att tydliggöra uppdragen för berörda myndigheter som till exempel Migrationsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen.

  Utskottet vill också att regeringen tydliggör villkoren för myndigheternas samverkan och målgrupperna för myndigheternas insatser och att regleringen av ersättningen till kommuner för flyktingmottagande ses över. 
   
  Oppositionen kritisk
  Samtliga partier ställer sig bakom förslaget men av olika skäl. Socialdemokraterna menar att regeringens beslut att avveckla Integrationsverket den 1 juli i år förvärrar problemen. Vänsterpartiet vill att avvecklingen stoppas tills vidare.
   
  Debatt om frågan hålls i riksdagen onsdagen 21:e februari. Läs mer på Arbetsmarknadsutskottets hemsida.
  2007-02-19 00:00:00

  Svårigheten för invandrare att finna ett jobb beror på brister i integrations- och arbetsmarknadspolitiken enligt rapport från Svenskt Näringsliv

  Farbod Rezania, utredare på Svenskt Näringsliv, menar att etnicitet, diskriminering och arbetsgivarens attityd är av underordnad betydelse om invandrare får jobb eller inte. Viktigare faktorer är istället ålder, utbildning och var man bor i Sverige enligt av Svenskt Näringsliv den nyligen publicerade rapporten Bortom etnicitet.

  Det finns inget stöd i statistiken för påståenden att arbetsgivare sorterar bort invandrare och det finns heller ingen grund för påståendet att invandrare endast får okvalificerade jobb, utan Farbod Rezania menar att attityden hos arbetsgivare har förändrats. Enligt rapporten Bortom etnicitet har andelen invandrare som förvärvsarbetar ökat sedan 1990-talet och var tredje som fick ett jobb mellan åren 1993 och 2003 var invandrare. Till exempel är 22 % av läkarkåren, 20 % av universitetslärarna och ca 10 % av civilingenjörerna invandrare. Enligt Farbod Rezania feltolkar AMS och en del forskare statistiken och skuldbelägger företagen. Han tillstår dock att många invandrare står utanför arbetsmarknaden och menar att orsakerna snarare finns i delar av närings- och arbetsmarknadspolitiken och efterlyser en nyanserad debatt.

  Enligt rapporten behövs en bättre mottagningspolitik, en effektivare introduktion och en flexibel språkutbildning samt ett fungerande valideringssystem av utländska examina och arbetserfarenheter.

  Hämta Svenskt Näringslivs rapport Bortom etnicitet här 

  2007-02-17 00:00:00

  Frivilligorganisationer lägger fram rekommendationer till förbättringar av EU:s integrationspolitik

  Frivilligorganisationerna ECRE, Caritas Europa och NEF i samarbete med EU-initiativet EPIM står bakom rapporten Policy Briefings on on the Integration of Refugees and Migrants in Europe som publicerades i januari 2007. Med utgångspunkt från EU:s gemensamma integrationspolitik lägger rapportförfattarna fram ett antal förslag inom olika områden som rör integration av flyktingar och asylsökande i EU:s medlemsstater. Områdena som inkluderas är boendesituationen för flyktingar och asylsökande, introduktionsprogram, validering av meriter, tillgång till utbildningssystem och yrkesträning, tillgång till arbetsmarknad samt språkundervisning. I anslutning till respektive område redovisas också ett antal goda exempel från medlemsstaterna. Bland annat nämns ett Equal-finansierat mottagningscenter i Portugal som ett föredömligt exempel. Asylsökande lever där sida vid sida med majoritetsbefolkningen och erbjuds under samma tak bland annat barnomsorg, sporthall och medborgarhus. NTG-asyl & integration har tidigare besökt och skrivit om centret.

  Hämta rapporten här 

  2007-02-16 00:00:00

  Slutrapport för Europeiska flyktingfonden: Programår 2004/05

  Flyktingfonden kom till för att stödja och uppmuntra medlemsstaternas insatser för att ta emot flyktingar. De insatser som kunde medfinansieras av fonden gällde:

  • mottagning och asylförfarandet för asylsökande,
  • den sociala integrationen av personer som fått uppehållstillstånd, och
  • återvandring för personer som frivilligt vill återvända till ursprungslandet.

  För 2004 års program i Sverige ställde Kommissionen 23 210 516 kronor till förfogande för medfinansiering av olika utvecklingsprojekt. Drygt en miljon kronor gick till förvaltningen av fonden. Sammanlagt medfinansierade Europeiska flyktingfonden (ERF) trettio projekt, som under 2004-2005 arbetade med att utveckla mottagning av asylsökande, integration och frivillig återvandring. Enligt den oberoende utvärderaren har EU:s mål fått genomslag i de svenska ERF-projekten och även i hög grad fått önskade resultat och effekter.

  Läs mer om arbetet med flyktingfonden och de 30 projekten som medfinansierades här.

  2007-02-15 00:00:00

  Rekommendationer för att maximera positiva ekonomiska effekter av invandring

  Rapporten The Costs and Benefits of European Immigration, skriven av Hamburg Institute of International Economics på beställning av bland annat EU och OECD, diskuterar hur politiken hos EU:s medlemsländer bör organiseras för att optimera effekterna av migrationen.

  Enligt rapporten är invandringens effekter på löner och arbetslöshet svagt negativ. Jämfört med USA är effekterna mer negativa i Europa, men i länder som Grekland, Italien, Spanien och Storbritannien är effekterna snarare positiva. En positiv ekonomisk effekt i de länderna beror på en stor andel ekonomiska invandrare som snabbt etablerar sig på arbetsmarknaden. Negativa effekter på ekonomin och arbetsmarknaden är vanliga i länder (rapporten exemplifierar med Belgien) där nya invandrare konkurrerar med tidigare invandrargrupper om lågkvalificerade arbeten med hög arbetslöshet som följd bland utrikes födda. Länder med stor flykting och anhöriginvandring, som Sverige, tenderar också att ha negativa ekonomiska effekter av invandringen.

  Författarna föreslår bland annat att

  • EU-länderna behöver införa en mer marknadsanpassad migrationspolitik som inriktar sig på att fylla arbetsmarknadens behov av arbetskraft.
  • Icke-ekonomiska invandrare måste få snabb tillgång till arbetsmarknaden. Validering av utbildning och andra kvalifikationer bör ske före invandring.
  • Arbetsmarknadsintegration och social integration för invandrade kvinnor, särskilt från Mellanöstern och Nordafrika, måste särskilt främjas.
  • Arbetsmarknaden måste bli mer flexibel så att växande sektorer på arbetsmarknaden kan anställa. Lågproduktiva jobb behöver subventioneras. 
  • Vissa invandrare kan temporärt behöva exkluderas från en del socioekonomiska rättigheter så att inte länder fungerar som välfärdsmagneter och därmed påverkar invandringsmönstret.
  • Speciellt fokus behövs för att integrera barn med invandrarbakgrund. Annars kan den ekonomiska bördan bli stor lång tid framöver. Språkkunskaper och goda skolresultat är helt nödvändiga.

  Hämta rapporten här.

  2007-02-14 00:00:00

  Presentation av 5 lärorika integrationsprojekt

  Projektet Mångfald som utvecklingskraft har tagit fram fem integrationsprojekt som de anser har en intressant metodik och är mer långsiktiga än många andra projekt.

  • Projekt Grogrunden - Betydelsen av förankring, rollfördelning och flexibilitet i samverkansprojekt
  • GTU-projekten - Betydelsen av projektpersonalens förhållningssätt vid individfokuserad coachning
  • Projekt Spira - Möten som påverkar attityder inom en myndighet
  • Projekt Stockholm Matchning - Att fylla glappet mellan socialtjänst och arbetsmarknad
  • Trainee-projekten - Att utbilda akademiker i näringslivserfarenhet

  Dessa projekt är under perioden januari till september 2007 redo att bjudas in av intresserade.

  Bakom projektet ligger APeL, som är ett nationellt centrum för forskning och utveckling i arbetsplatslärande. Projektet finansieras dock helt av Europeiska socialfonden och är ett av sex utvalda projekt i ESF:s nätverk för spridning och påverkan. Spridningen riktar sig till beslutsfattare, projektutförare, arbetsmarknads- och integrationsansvariga, samt andra med intresse för mer långsiktighet i projektarbete.

  Projektet har tagit fram en broschyr som ger en inblick i vad projekten har arbetat med och på vilket sätt de kan vara intressanta att träffa. Hämta broschyren här.

  2007-02-13 14:00:00

  Malmös politiker kräver ökat statligt ansvar för flyktingar

  Med anledning av den kraftigt ökade inflyttningen av flyktingar har kommunstyrelsen i Malmö skickat ett brev till regeringen där man kräver att en rad åtgärder sätts in för att mildra de negativa konsekvenserna. Alla partier utom Sverigedemokraterna och Moderaterna står bakom brevet. Problemet är enligt brevet inte invandringen i sig, utan att staten brister i sitt ansvar. Ett krav är att staten, över statsbudgeten, ska stå för den verkliga kostnaden för flyktingmottagandet.

  Malmö föreslår flera insatser för att färre asylsökande och nyanlända invandrare ska flytta till Malmö.

  • Fler kommuner måste öppna för flyktingsmottagande.
  • Ekonomiska incitament måste skapas för de asylsökande som väljer bostadsort med tillgång till bostäder och större möjligheter till arbete, även under asyltiden, och kommuner som överväger att upplåta bostäder till asylsökande bör ges ekonomiska fördelar för sitt åtagande.
  • Migrationsverket ska inte få göra en första kommunplacering förrän ett förstahandskontrakt eller annat stadigt boende har ordnats.

  Bakgrunden är den kraftiga ökning av flyktinginvandringen som skett under 2006. 3 000 nyanlända flyktingar och invandrare har kommit till Malmö under det senaste året. Trångboddheten ökar och förväntas öka ännu mer när många av de nyanlända senare får möjlighet att återförenas med sina familjer. Sedan 1992 har Malmö tagit emot drygt 33 500 flyktingar och invandrare. Med tre procent av rikets befolkning har Malmö därmed tagit emot tio procent av alla flyktingar som under de här åren har fått uppehållstillstånd i Sverige.

  Hämta brevet här.

  Läs tidigare notis om Malmö och flyktingmottagande här.

  2007-02-12 00:00:00

  EU:s handbok om integration - nu på svenska

  EU-kommissionens goda exempel, arbetssätt och metoder kring integration finns nu på svenska. I "Handbok om integration - för politiska beslutsfattare och praktiskt verksamma på området", finns även en rad förslag kring hur en gemensam europeisk politik på detta område kan utvecklas. I maj 2007, i samband med ministerkonferensen om integration i Potsdam, Tyskland, väntas EU-kommissionen presentera en andra upplaga av Handboken. Fokus väntas ligga på bland annat boende, urban utveckling, arbetsmarknad, social service och det som kallas integrationens infrastruktur (språkutbildning och andra grundläggande introduktionsinsatser från statens/samhällets sida).

  Handbook on Integration lanserades ursprungligen i november 2004 som ett av de första konkreta resultaten av en gemensam integrationspolitik.

  Läs mer om EU:s antidiskriminerings och integrationspolitik.

  2007-02-10 00:00:00

  Jämförande analys av länders insatser för att motverka diskriminering utanför arbetsmarknaden

  Den Europeiska Kommissionen har beställt studien Comparative analyses to combat discrimination outside employment and occupation. Syftet är att kartlägga medlemsländernas antidiskrimineringslagstiftning utanför arbetsmarknaden. En slutsats är att de flesta länderna har en antidiskrimineringslagstiftning som går utöver de tvingande EU-lagarna som främst skyddar personer från diskriminering på arbetsmarknaden.    

  Det är mycket vanligt att lagstiftningen i medlemsländerna skyddar mot religiös diskriminering och könsdiskriminering även utanför arbetsmarknaden medan det är ovanligare för sexuell läggning och funktionshinder.

  Hämta hela undersökningen här.

  2007-02-09 00:00:00

  Nytt nummer av European Anti-discrimination Law Review

  European Anti-discrimination Law Review kommer ut två gånger per år och bevakar den senaste utvecklingen av den europeiska anti-diskrimineringslagstiftningen.

  Det nya numret innehåller några längre analyserande artiklar, men det mest intressanta är rapporteringen från den europeiska nivån, särskilt från de europeiska domstolarna: EG-domstolen och den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Där avgörs många frågor som påverkar rättstillämpningen av antidiskrimineringslagarna i EU och därmed Sverige. Den senaste utveckling av lagar och andra betydelsefulla händelser i de olika medlemsländerna redovisas också.

  Läs hela numret av European Anti-discrimination Law Review.

  2007-02-08 10:55:00

  En ny och förbättrad introduktion - åtgärdsprogram från Sveriges kommuner och landsting

  Sveriges kommuner och landsting (SKL) lägger idag fram ett åtgärdsprogram/förslag med målet att förbättra introduktionen av flyktingar och nyanlända. Programmet bygger på ett flerårigt arbete med att identifiera och analysera problem och utmynnar i en rad förslag om förbättringar:

  • Se över ersättningssystemet till kommunerna för flyktingmottagande; ett av huvudproblemen är att systemet är kraftigt underfinansierat enligt SKL
  • Svenskundervisningen – sfi – skall ersättas av en språkutbildning som är en integrerad del av introduktionen och som är inriktad mot yrkeslivets specifika språkkrav
  • Fler externa aktörer måste kunna spela en roll i introduktionen t ex branschorganisationer, högskolor och arbetsgivare; Arbetsmarknadsverket föreslås få en samordnade roll
  • Kommunerna föreslås få ett utökat uppdrag med åtföljande finansiering för att erbjuda asylsökande organiserad verksamhet/sysselsättning.

  Läs artikel i DN

  Läs mer om SKL:s åtgärdsprogram på deras hemsida 

  2007-02-08 10:45:00

  Projektbeskrivningar av aktiva flyktingfondsprojekt

  Europeiska Flyktingfonden (ERF) ska underlätta för EU-länderna att ta emot asylsökande och flyktingar och verka för en gemensam solidarisk politik mellan de europeiska medlemsländerna. Pengar ur fonden ska användas för att utveckla asylprocessen, för integrationsinsatser och för att hjälpa personer att återvända eller återvandra till sitt hemland. Målet för fonden är att ge Europa en gemensam grund och en liknande struktur för arbetet med asylsökande och flyktingar.

  I Sverige förvaltas fonden av Migrationsverket. Just nu pågår programperiod två. Den första perioden av ERF II påbörjades 2005 och pågår t.o.m. 2007. Projekt som beviljas medfinansiering från ERF II under första perioden får arbeta fram till slutet av 2008. Den första ansökningsomgången genomfördes i slutet av 2005 och ett drygt 30-tal utvecklingsprojekt är igång, medfinansierade med närmare 40 miljoner kronor från flyktingfonden. En andra ansöknings­omgång genomfördes hösten 2006 och 35 projektansökningar handläggs nu av de experter som är knutna till fondens förvaltning. Urvalsförfarandet ska vara klart i slutet av mars.

  En beskrivning av de beviljade flyktingfondsprojekten kan hämtas här.

  2007-02-07 00:00:00

  Ny diskrimineringsundersökning på bostadsmarknaden

  Det blir allt vanligare med diskrimineringstester. Dagens Nyheter och TV4 har tidigare genomfört ambitiösa, men knappast vetenskapliga, undersökningar om omfattningen av diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Undersökningarna går ut på att undersöka reaktionen vid till exempel ett rekryteringstillfälle beroende på personens bakgrund.

  ILO, och Kalmar Högskola har genomfört mer omfattande vetenskapliga studier med hjälp av "hemliga" diskrimineringstester. De studierna visar att det sker diskriminering på arbetsmarknaden, särskilt för arabisktalande.

  Hyresgästföreningen har nyligen genomfört en studie, diskrimineringsbarometern, som undersöker om hyresvärdar diskriminerar bostadssökande. Drygt 100 bostadsföretag har ringts upp av två bostadssökande, där den ene har ”svenskt” namn och den andre ”invandrarnamn”. I 37 procent av samtalen fanns inslag av diskriminering från hyresvärdens sida. I 14 fall var diskrimineringen så pass tydlig att bostadsföretagen anmälts till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO). De kommunala bostadsföretagen diskriminerade i minst lika hög utsträckning som de privata hyresvärdarna.

  Hämta hela undersökningen här.

  2007-02-06 00:00:00

  Norges rapport till OECD om integration och migration

  Varje år sammanställer OECD en rapport om migration och integration som bygger på medlemsländernas egna beskrivningar. Några av de förändringar av migrations- och integrationspolitiken som beskrivs i Norges rapport till OECD är förändringarna i lagen om familjeinvandring i syfte att förebygga tvångsäktenskap. Norge har också förstärkt antidiskrimineringslagen och en ny myndighet har inrättats för att bevaka lagens efterlevnad. I september 2006 började dessutom den nya medborgarskapslagen att gälla. Den ställer betydligt högre krav på den som vill bli medborgare, t.ex. kunskaper i norska och avsägande av tidigare medborgarskap. Norge har också i samband med budgeten för 2007 lanserat en plan för integration och social inkludering på 400 miljoner kronor där förstärkt arbetsmarknadsutbildning är en central del.

  Mycket resurser för introduktionsinsatser i Norge

  En fråga som är aktuell i Sverige är ersättningen från staten till kommunerna för introduktionsinsatser för nyanlända invandrare. I Norge får kommunerna motsvarande 55 000 Euro av staten som ska räcka till insatser för en nyanländ under en femårsperiod. Till det kommer särskilt stöd för äldre och handikappade. Norska statens ersättning till kommunerna är mer än dubbelt så hög som i Sverige där den är drygt 178 000 SEK (ca 20 000 Euro) 2007.

  Hämta hela rapporten här.

  2007-02-06 00:00:00

  Debatt om mångkulturalism på webbplatsen signandsight.com

  www.signandsight.com är en Berlin-baserad redaktion  som sammanfattar, översätter och publicerar artiklar inom aktuella ämnen från en rad kända debattörer och intellektuella, bland andra Timothy Garton Ash, Daniel Cohn-Bendit, Orhan Pamuk, Marcel Reich-Ranicki och Joschka Fischer. Syftet är att främja transeuropeiska debatter och skapa en europeisk publik sfär. 

  Under vinjetten Redaktionens val ligger i februari artikeln The multicultural Issue som handlar om vilken ”sida” väst skall stödja i den europeiska debatten om mångkulturalism: moderata islamister eller "dissidenter" som Ayaan Hirsi Ali. Den franske författaren Pascal Bruckner har, med utgångspunkt från boken Murder in Amsterdam, gått i polemik mot Ayaan Hirsi Ali och recensenterna av hennes bok och därmed inlett en livlig debatt i frågan.

  Till sidan om debatten

  2007-02-05 00:00:00

  ”Oroande utveckling i de utsatta bostadsområdena”

  Storstadsdelegationen, som är ett beredningsorgan under Storstadsminister Nyamko Sabuni, har presenterat sin årsrapport om tillståndet och utveck­lingen i de 24 stadsdelar som tidigare var del av Storstadssatsningen. Delegationens ordförande Christer Hallerby beskriver utvecklingen som oroande.

  År 2004 och 2005 har inneburit bakslag för många av de så kallade utsatta bostadsområdena. Medan sysselsättningen ökade med 0,7 procentenheter i Sverige mellan 2003 och 2004 så minskade den med 0,5 procentenheter i storstadssatsningens områden. I genomsnitt var 51,1 procent av den vuxna befolkningen i de 24 stadsdelarna sysselsatta jämfört med 75,8 i hela befolkningen. I Rosengård i Malmö, som har den lägsta andelen sysselsatta, är motsvarande andel 30,1 procent medan Husby i Stockholm sticker ut som en stadsdel med starkt fallande sysselsättning. Trots den negativa utvecklingen av sysselsättningen i de utsatta bostadsområdena fortsatte andelen socialbidragstagare att minska även under 2005.

  En nyhet i årsrapporten är att faktorer som till exempel brottslighet har tillkommit. De uppgifterna är uppseendeväckande. I en stadsdel som Biskopsgården i Göteborg anmäldes drygt 11 000 brott per 100 000 invånare år 2005 medan det i Södra Innerstaden i Malmö var närmare 26 000. De 26 000 anmälda brotten i Södra Innerstaden är en minskning med 12 procent jämfört med 2004. Samtidigt ökade de anmälda brotten i en annan Malmöstadsdel, Hyllie, med 66 procent från 10 700 till 17 700.

  Hämta hela årsrapporten här.

  2007-02-04 00:00:00

  Europeiskt projekt för integration och hälsa

  David Ingelby, som är ny gästprofessor på IMER Malmö Högskola, leder ett nätverk om integration och hälsa inom det stora EU-finansierade forskningsprojektet IMISCOE. Just nu sammanställs en Europeisk studie om hälsa och migration. Studien kommer att kartläga befintlig kunskap om migration och hälsa och de faktorer som påverkar invandrades hälsa. Studien kommer vidare att lyfta fram skillnader i hälsa i olika länder och för olika grupper.

  En pilotstudie, The role of health in integration, har genomförts för länderna Nederländerna, Schweiz, Grekland och Portugal. Sverige kommer att ingå i den kommande stora undersökningen.

  Pilotstudien ger en överblick av:
  1. Invandringen och invandringspolitiken.
  2. Invandrades hälsa och vad som påverkar hälsan.
  3. Beskrivning av sjukvårdssystem och invandrades rättigheter till sjukvård
  4. Beskrivning av tillgänglighet och barriärer till sjukvård för invandrade.
  5. Goda exempel som utvecklats för att förbättra matchningen mellan sjukvårdens utbud av service och invandrades behov.
  6. Policy för att undersöka och förbättra hälsan för invandrade.

  Hämta pilotstudien här 

  2007-02-03 00:00:00

  Arbetet med kompletterande utbildningar för invandrade akademiker fortsätter

  Vi har tidigare uppmärksammat Högskoleverkets positiva bedömning av de kompleterande högskoleutbildningarna för invandrade akademiker. Högskoleverket menar att insatser för invandrade akademiker är mest effektiva vid universitet och högskolor. Därför bör utbildningarna göras till reguljär verksamhet inom högskolan för att på så sätt frikopplas från arbetsmarknadspolitiska åtgärder och bristyrkesproblematik.

  Lars Leijonborg (fp) hänvisar till Högskoleverkets utvärderingar i sitt svar på Osama Ali Mahers (M) skriftliga fråga om situationen för invandrarakademiker på de svenska högskolorna. Leijonborg skriver att regeringen har föreslagit åtgärder i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1) som syftar till att invandrade akademiker med utländsk utbildning i större utsträckning ska kunna erbjudas kompletterande utbildning. Detta innefattar kompletterande utbildning för personer med utländsk jurist- eller lärarutbildning och en fortsättning av högre praktisk förvaltningsutbildning vid Göteborgs universitet och Stockholms universitet.

  Det är positivt att högskolornas arbete med kompletterande utbildningar för invandrade akademiker fortsätter. Samtidigt är det hög tid att genomföra de förändringar som Högskoleverket har rekommenderat för att göra utbildningarna till ordinarie verksamhet.

  Läs hela svaret här

  2007-02-02 00:00:00

  Sverige ett av få länder där eleverna har rätt till modersmålsundervisning i skolan

  Migration Policy Group (MPG) har på uppdrag av OSCE gjort en kartläggning av några länders integrations- och mångfaldspolitik. De länder som jämförs i rapporten Policies on integration and diversity in some OSCE participating states är Kanada, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien.

  Jämförelsen sker på ett övergripande plan och ger en grundläggande förståelse för ländernas politik. Egentligen framkommer inte några stora nyheter förutom möjligtvis upplysningen att Sverige är det enda landet av de sju där elever har rätt till modersmålsundervisning i skolan. Generellt sett tenderar Sveriges integrationspolitik att avvika i "liberal" riktning genom att i så hög grad ge invandrade samma rättigheter som övriga invånare redan vid beviljat uppehållstillstånd och dessutom generösa möjligheter till språk- och modersmålsundervisning. 

  Hämta hela rapporten

  2007-02-01 00:00:00

  Kommissionens lämnar förslag till gemensam rapport om social trygghet och social integration (KOM(2007)13)

  Kommissionens nya rapport om social trygghet och integration bygger på de nationella rapporter som EU:s medlemsländer lämnade till kommissionen hösten 2006.  

  Integration av personer med utländsk bakgrund är en viktig aspekt av den sociala sammanhållningen

  En av Kommissionens uppmaningar i rapporten är att särskilt uppmärksamma invandrades och etniska minoriteters situation inom utbildning och arbetsmarknad. I samtliga medlemsländer är ungdomsarbetslösheten dubbelt så hög som genomsnittet (18,7 procent i EU-25) och särskilt hög bland ungdomar med utländsk bakgrund.

  Ökat fokus på integration och social sammanhållning inom de nya EU-fonderna

  I grunden är kommissionen nöjd med de insatser som medlemsländerna rapporterat om i sina nationella rapporter. Att förbättra den sociala integrationen av missgynnade människor, dit invandrade räknas, är särskilt prioriterat i den Europeiska Socialfonden under perioden 2007-2013. Den regionala fonden kommer också i större utsträckning än tidigare inrikta sig på social integration och, vilket är nytt, att bekämpa fattigdom i städerna.

  Läs mer om Kommissionens meddelande här

  2007-01-30 00:00:00

  Fortsatt hög arbetslöshet för utrikes födda

  Statistiska Centralbyrån redovisade den 24 januari arbetskraftsundersökningen för december månad 2006. Utvecklingen är positiv. Antalet sysselsatta ökade med 81 000 personer jämfört med december 2005. Sysselsättningsökningen har pågått sedan andra halvåret 2005.

  Arbetslösheten fortsätter också att minska, både antalet och andelen arbetslösa sjönk. Antalet arbetslösa var 211 000 personer, en nedgång med 33 000 jämfört med december 2005. Andelen arbetslösa var 4,6 procent av arbetskraften, jämfört med 5,4 procent i december 2005.

  Arbetslösheten minskar, men inte för utrikes födda

  Arbetslösheten för ungdomar och utrikes födda fortsätter dock vara hög. För ungdomar 16-24 år var arbetslösheten 10,6 procent. För inrikes födda var arbetslösheten 3,7 procent, en minskning från 4,5 procent i december 2005. Bland utrikes födda var arbetslösheten 10,5 procent. Förändringen av arbetslösheten för utrikes födda ligger inom den statistiska felmarginalen. 

  Läs mer på Statistiska Centralbyråns hemsida

  2007-01-29 00:00:00

  Ny bok om introduktionsarbete i mindre kommuner i Norge och Sverige

  Boken Introduktionen och integration: Om arbete med flyktingar och invandrare i norska och svenska komuner är ett resultat av projektet "Tverrvitenskaplig vidareutdanning i flerkulturalitet". Projektet har delfinansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden (INTERREG III) och avslutades i november 2006. Projektet har gått ut på att pröva en modell för "mångkulturell vidareutbildning" för tjänstemän som arbetar i små och mellanstora kommuner i "inre Skandinavien". Projektet har även innehållit forskning vilket vi ser resultatet av i den aktuella boken.

  Det orginella med studierna i boken är att de framförallt utgår från ett tjänstemannaperspektiv. Rita Liljeström skriver i inledningen att intervjuerna med kommunaltjänstemännen i de norska och svenska kommunerna blottlägger klyftan mellan gängse politisk retorik och hjälplösheten i det praktiska arbetet med klienterna. Det är fascinerande att läsa om erfarenheter från mindre kommuner som Malung, Storfors, Borlänge och liknande kommuner i Norge. Samtidigt är det slående att problembilden är densamma som i storstäderna. Flyktingarna får inte tillträde till arbete, samverkan med arbetsförmedlingen fungerar dåligt och det saknas praktikplatser.

  Läs mer om boken här

  2007-01-28 00:00:00

  Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning ger ut temanummer om hälsa

  Senaste numret av Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, nr. 2/2006, har fokus på hälsa och omsorg för invandrade.

  Specialnumret har utarbetats av Nasional Kompetanseenhet for Minoritetshelse (NAMKI) och IMER i Norge. De menar att den skandinaviska hälso- och omsorgsmodellen fungerar sämre för dem med utländsk bakgrund. Artiklarna handlar framförallt hur olika etniska grupper förhåller sig till de skandinaviska sjukvårdssystemen och de barriärer och mekanismer i sjukvården som bidrar till maktlöshet och passivisering.

  NAMKI är en statlig verksamhet med 8 heltidstjänster som koncentrerar sig på invandrares och flyktingars hälsa och omsorg. De arbetar för att förbättra hälsan hos invandrade genom att ta fram, samordna och förmedla tvärvetenskaplig kunskap och kompetens. Målet är att bli en samlingspunkt för landets kompetens, forskning och utveckling inom området.  

  IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer, Univeritetet i Bergen) är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp ledd av professor Yngve Lithman. Målet är att bidra till ökad forskningsbaserad kunskap om internationell migration, särskilt relaterat till Europa.  

  Läs mer om temanumret här

  2007-01-27 00:00:00

  Frågvis Astudillo (s) tänker punktmarkera Integrations- och jämställdhetsminister Sabuni (fp)

  Debatten om diskriminering i riksdagen den 18 januari var den tredje mellan Astudillo (s) och Integration- och jämställdhetsminister Sabuni (fp) sedan alliansen vann valet. Astudillo har också under den tiden ställt flera skriftliga frågor till statsrådet. Under debatten den 18 januari lovade Astudillo att fortsätta punktmarkeringen av Sabuni.

  Astudillo menade att regeringen ärvt socialdemokraternas antidiskrimineringspolitik men också att arbetet mot diskriminering kommer att försvagas. Sabuni redogjorde för alliansens politik. Regeringen avser att återkomma med en proposition under 2007 som grundar sig på Diskrimineringskommitténs betänkande. Hon hänvisade också till den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006–2009 och uttalade sig positivt om diskrimineringstester, så kallad situation testing.

  Läs hela debatten här

  2007-01-26 00:00:00

  Behovet av introduktionsplatser i kommunerna fortsätter att vara rekordstort

  Integrationsverket beräknar att 30 000 introduktionsplatser behövs 2007 vilket är 9000 fler platser än i förra prognosen som gjordes i oktober. Förra årets rekordstora flyktingmottagande på omkring 30 000 personer, som berodde på den tillfälliga lagen om ny prövning av uppehållstillstånd, håller alltså i sig under 2007.  

  Vi har tidigare uppmärksammat att situationen i Malmö är pressad och att riksdagsmän därifrån vill ha hjälp av regeringen. Integrationsverket menar att kommunerna inte är förberedda för en långsiktig ökning i den storleksordningen. Det stora behovet av introduktionsplatser beror på att mellan 30 000 och 40 000 personer förväntas söka asyl under 2007, enligt Migrationsverkets prognos. Majoriteten av de asylsökande är irakier. Sverige förväntas därmed ta emot över hälften av alla asylansökningar från irakiska medborgare i Europa. 

  Migrationsverkets prognos för 2007.

  Läs mer på Integrationsverkets hemsida

  2007-01-25 00:00:00

  Storstadspolitiken blir en del av EU:s strukturfondsprogram

  Regeringen lämnade den 18 januari över förslag till åtta regionala strukturfondsprogram för perioden 2007-2013 till den Europeiska kommissionen. Programmet ska nu förhandlas med EU-kommissionen. De regionala strukturfondsprogrammen finansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden med cirka 8,4 miljarder kronor. Strukturfondsprogrammen vilar på den nationella strategi som regeringen tog beslut om i december 2006: En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

  Europeiska rådet har uppmanat Sverige att bättre integrera svaga grupper på arbetsmarknaden såsom invandrare och ungdomar för att ta tillvara den arbetskraftspotential som de utgör. Den nationella strategin ger också riktlinjer att den Europeiska socialfonden under programperioden 2007–2013 bland annat ska bidra till att utveckla metoder för att öka arbetskraftsdeltagandet hos grupper som står långt från arbetsmarknaden samt att förebygga och motverka diskriminering och utestängning på arbetsmarknaden.

  En nyhet i och med den nya programperioden är att storstadspolitiken blir en del av strukturfondsprogrammen. I Sverige ska det ske särskilda insatser i storstadsregionerna som bland annat ska främja lokala utvecklingsinsatser i utanförskapsområden, främja en ökad integration och stimulera samverkan och erfarenhetsutbyte med andra storstäder i Sverige och internationellt. Detta kan ses som en fortsättning av den tidigare storstadssatsningen.

  Läs mer om den Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

  2007-01-24 00:00:00

  Ny statistikrapport: Innvandring og innvandrere 2006

  NTG Asyl och Integration uppmärksammade nyligen Danmarks årliga statistikrapport om invandring och invandrade. Norge har också publicerat en omfattande statistisk genomgång av situationen för invandrade i vårt västra grannland. Rapporten Innvandring og innvandrere 2006 innehåller avsnitt om demografi, utbildning, arbete, inkomst, valdeltagande och attityder till invandring.

  Drygt 40 000 invandrade till Norge under 2005. Polacker var den största gruppen med en nettoinvandring på ungefär 3000 personer. Klyftorna på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda är inte lika stora som i Danmark. 2005 hade 69,4 procent av dem mellan 16-74 år arbete. För utrikes födda var andelen 57,5 procent. Personer från Norden hade högst andel sysselsatta med 72,4 procent och lägst hade personer från Afrika med 41,8 procent. Personer från de nya EU-länderna i Östeuropa har haft en mycket stark sysselsättningstillväxt under senare år och arbetar nu i lika stor utsträckning som befolkningen i genomsnitt.

  Ladda ner rapporten här

  Gå till Statistisk Sentralbyrås temasida om invandring och invandrare

  2007-01-23 00:00:00

  Norge inför kartläggning av personer med utländsk bakgrund inom statsförvaltningen

  Som ett led att öka rekryteringen av personer med utländsk bakgrund inom statsförvaltningen i Norge inför regeringen kartläggning av personalen.
   
  Ökad rekrytering av invandrare är ett av regeringens mål i den handlingsplan för integration som de presenterade i statsbudgeten för 2007. En av insatserna är att statliga verksamheter ska ställa upp mål och utarbeta planer för att öka rekrytering av invandrare.
   
  De nya bestämmelserna gäller departement, underliggande myndigheter och sjukvården. I deras årsrapporter ska det framgå antal och andel anställda med utländsk bakgrund den 1 januari 2007 och 1 januari 2008. Arbets- och inkluderingsdepartementet har utarbetat ett schema som kan användas för att kartlägga personalens bakgrund. 
   
  Kartläggningen ska utgå från fördelseland och föräldrarnas födelseland och inte etnicitet. Exakt hur kartläggningen och rapporteringen ska gå till är inte bestämt men det är frivilligt för personalen att delta i kartläggningen. Det är dock obligatoriskt för arbetsgivarna att genomföra kartläggning och avrapportera till regeringen,
   
  2007-01-22 00:00:00

  Ingen hjälp till Malmö för den stora invandringen

  Luciano Astudillo (s) har i ett skriftligt brev frågat Integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) vad hon avser göra för att stödja Malmö i flyktingmottagandet?

  Astudillo redogör för situationen i Malmö där omfattningen av nyanlända invandrare överträffar alla prognoser. Över 2700 nyanlända invandrare togs emot i Malmö kommun under 2006. Det innebär, enligt Astudillo, att bostadssituationen för de nyanlända successivt blir allt sämre. De flesta flyktingarna bor inneboende eller har ett ambulerande boende vilket betyder att trångboddheten ökar. Trångboddheten kommer att ytterligare förvärras då många av flyktingarna återförenas med sina familjer.

  Integrationsminister Sabuni ger i sitt svar inte Malmö några löften om hjälp. Ministern hänvisar till den extra ersättning för flyktingmottagande som beslutades av den förra regeringen, samt den generella höjning av schablonbeloppen för flyktingmottagande med 6 procent utöver den årliga uppräkningen från 2007 som beslutades i vårpropositionen.

  Sabuni skriver vidare att det inte är aktuellt eller eftersträvansvärt att begränsa flyktingars och andra invandrares möjlighet att välja var de vill bo. Integrationsministern hänvisar också till en kommande översyn av flyktingmottagandet och introduktionen för nyanlända invandrare.

  Läs hela svaret här

  2007-01-21 00:00:00

  Stora klyftor på arbetsmarknaden i Danmark

  I november 2006 presenterade Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i Danmark statistikrapporten Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Rapporten ger en bild av situationen för personer med utländsk bakgrund när det gäller utbildning och sysselsättning.

  Statistiken mäts på olika sätt i Sverige och Danmark vilket gör det svårt med direkta jämförelser. I Danmark delas statistiken vanligen upp i 1. Danskar, 2. invandrare från västliga länder och 3. invandrare från icke-västliga länder. Dansk integrationspolitik riktar sig också främst mot invandrade från icke-västliga länder.

  Klyftorna på den danska arbetsmarknaden är stora. För inrikes födda med dansk bakgrund har 78 procent av dem mellan 25-64 år arbete. Motsvarande siffra för utrikes födda från icke-västliga länder är 47 procent. Skillnaden i sysselsättning mellan olika ursprungsländer och för män och kvinnor från icke-västliga länder är också stor. Personer från Pakistan och Marocko har t.ex. relativt ofta arbete medan det är betydligt mer ovanligt för personer från Somalia.

  Hämta hela statistikrapporten här 

  2007-01-20 00:00:00

  Oklart vem som ska sköta utvärdering och uppföljning av introduktionen för nyanlända invandrare

  Under riksdagens frågestund den 16 januari frågade Elisabeth Svantesson (m) integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) vilka åtgärder som planeras för att förbättra uppföljningen och utvärderingen av den kommunala introduktionen.

  Efter 20 år av flyktingintroduktion vet vi, enligt Svantesson, egentligen inte i vilken utsträckning de personer som fått introduktionen har haft nytta av den. Vi vet inte heller om de varit effektiva. Det enda vi tror oss veta utifrån den begränsade forskning som ändå genomförts, menade Svantesson vidare, är att arbetsmarknadskontakter och praktik är bra. 

  Svantessons fråga är extra aktuell i och med avvecklingen av Integrationsverket som tidigare hade ansvaret för uppföljning och utvärdering. Nyamko Sabuni hade inget tydligt svar att ge utan hänvisade till att det finns många ”kvalificerade institutioner” att använda sig av. Enligt ministern skall också sektorsmyndigheterna och kommunerna ta ett större ansvar för uppföljningen av introduktionen, men hur detta skall ske, gavs inget besked.

  Läs hela riksdagsdebatten här

  2007-01-19 00:00:00

  Portugal – ett framgångsrikt invandringsland

  Integrationspolitiken och situationen för invandrade i Portugal och övriga södra Europa är mycket lite känt för oss i Sverige. Det som är mest känt är att invandrade i länder som Italien, Spanien och Portugal, till skillnad från länder i norra Europa, arbetar i minst lika stor utsträckning som övriga befolkningen. Nu har vi chansen att lära oss betydligt mer.

  Rapport om integration i Portugal

  Sedan tillkomsten 2003 har ”Invandrarobservatoriet” (Observatorio da Imigracao) i Portugal tagit fram kunskap som ska ligga till grund för bättre beslutsunderlag i integrationsfrågor. Under dessa tre år har observatoriet gett ut mer än 20 studier, bland annat om invandringens effekter på de statliga finanserna, bilden av invandrade i media och trafficing. Sammanfattningar av studierna har nu översatts i rapporten Getting to know more, so as to act better för att sprida kunskapen vidare till aktörer i andra länder.

  Invandringen bidrar positivt

  Precis som så många andra Europeiska länder har Portugal på kort tid gått från att vara ett utvandringsland till att bli ett omfattande invandringsland med förändrad befolkningssammansättning som följd. Studierna i rapporten visar bland annat att Portugal tjänar ekonomiskt på invandringen. I genomsnitt bidrar varje lagligt bosatt invandrare med nästan 10 000 netto till statsfinanserna per år. Andra studier visar att invandringen bidragit positivt till Portugals tillväxt. Även andra studier ger en positiv bild av Portugal som invandringsland. Två studier visar att kriminaliteten inte är högre för dem som invandrar. Medborgarskapspolitik, egenföretagande och invandrades sociala förhållande är andra ämnen som behandlas i rapporten.

  Hela rapporten kan hämtas här             

  2007-01-19 00:00:00

  Nystartat projekt guidar flyktingar och asylsökande i den brittiska vårdapparaten

  I Storbritannien har projektet Face to Face nyligen påbörjats i London. Projektidén går ut på att läkare med flyktingbakgrund anställs som mentorer för immigranter med mentala hälsoproblem. Inom ramen för projektet matchas 20 läkare med asylsökande och flyktingar som nyttjar den mentala hälsoservicen i London. Både läkare och patienter drar på så sätt fördel av arrangemanget. Läkarnas anställningsbarhet främjas medan patienterna får guidning i den brittiska vårdapparaten av professionella med liknande erfarenheter och bakgrund.

  Det brittiska projektet har bäring på NTG-asyls utvecklingspartnerskap Re-komp som utvecklat konceptet hälsokommunikatörer. Mellan 2006 och 2007 bedrivs inom Re-komp spridnings- och påverkansprojektet Hälsokommunikatörer i ett mångkulturellt samhälle. Hälsokommunikatörerna fungerar som en länk mellan utlandsfödda och vårdinrättningar av olika slag.

  Läs mer om Face to Face 

  Läs mer om Re-komp och hälsokommunikatörerna på temaasyl.se 

  Läs om en kommande studieresa till London med tema Integration & mångfald

  2007-01-18 00:00:00

  Ny utredning snart igång för att se över introduktionen för nyanlända invandrare

  Elisabeth Svantesson (m) redogjorde nyligen i Riksdagen för de brister som finns i introduktionen för nyanlända invandrare och frågade Integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) vilka åtgärder statsrådet ska genomföra för att säkerställa en förbättrad kvalitet i de kommunala introduktionsprogrammen.

  Förutom nystartsjobben hade Sabuni inga konkreta förslag på förbättringar. Regeringen verkar, precis som tidigare regeringar, förlita sig på att Arbetsmarknadsverket ska förbättra sin verksamhet under introduktionen.

  Nyamko Sabuni aviserade däremot en kommande översyn av introduktionen för nyanlända invandrare med särskild inriktning på arbete och att stärka de ekonomiska incitamenten under introduktionen för den enskilde, för kommunerna och för arbetsgivarna. Ministern sade att en utredare snabbt ska tillsättas och att frågan just nu bereds i Regeringskansliet.

  Läs hela riksdagsdebatten här

  2007-01-17 00:00:00

  Sveriges lämnar rapport till FN:s diskrimineringskommitté

  I slutet av 2006 lämnade Sverige över rapporten om arbetet mot rasism och diskriminering till FN:s diskrimineringskommitté, CERD. Rapporten tar särskilt upp hur Sverige har arbetat för att följa upp de rekommendationer som kommittén gav till Sverige 2004.  

  Rapporten redovisar de insatser som Sverige genomfört för att motverka diskriminering, men också andra insatser för att främja integration av nationella minoriteter och invandrade.

  Hämta rapporten här 

  Läs mer på regeringens hemsida för mänskliga rättigheter där man också kan ladda ner en engelsk version av rapporten. 

  2007-01-16 00:00:00

  Svenskarnas unikt positiva inställning till invandrade bekräftas åter igen

  Den 11 januari hänvisade NTG Asyl & Integration till flera opinionsundersökningar som visar att svenskarna, jämfört med andra Europeiska länder, är mycket positivt inställda till invandring och invandrade. Nu har ytterligare en opinionsundersökning kommit som bekräftar de tidigare resultaten. Den Norska Statistiska Centralbyrån har sammanställt resultaten från en norsk opinionsundersökning och de senaste resultaten från European Social Survey (data från 2004/05).

  Kortfattat visar undersökningen att svenskarna överlag är mycket mer positiva till invandring än andra Europeiska länder oberoende var invandringen kommer från. Svenskarna tycker också i stor utsträckning att landets kultur berikas av invandring. På frågan om invandringen har gjort det bättre att bo i landet hamnar Sverige ännu en gång i topp.

  Läs hela undersökningen här 

  2007-01-15 00:00:00

  Brottslighet ska inte kunna leda till indraget medborgarskap

  På en fråga från Annelie Enochson (kd) om möjligheten att återkalla medborgarskap vid brottslighet svarade Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) att det inte kommer att bli aktuell.

  Just nu bereds frågan om återkallande av medborgarskap i Regeringskansliet efter att en statlig utredning (SOU 2006:2) föreslagit vissa möjligheter till omprövning av medborgarskapet. De förändringar som kan bli aktuella är att göra det möjligt att återkalla ett beslut om svenskt medborgarskap om detta förvärvats genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller genom annat otillbörligt förfarande. Det skulle till exempel kunna gälla om det skett mutor eller när oriktiga identitetsuppgifter lämnats i syfte att dölja grov kriminell belastning, terroristanknytning eller liknande. Eftersom införande av en möjlighet till återkallelse av medborgarskap kräver grundlagsändring kan ett genomförande ske tidigast efter valet 2010. Utredningens förslag omfattar dock inte situationer då en person gjort sig skyldig till brottslighet efter att en person blivit medborgare.

  Sverige har förbundit sig att inte återkalla medborgarskap vid brottslighet

  Eftersom Sverige är ett av de fem länder i det gamla EU som har ratificerat 1997 års europeiska konvention om medborgarskap har Sverige förbundit sig att inte införa lagstiftning som tillåter återkallelse vid brottslighet som inte allvarligt hotar statens vitala intressen. Enligt den förklarande texten till konventionen omfattar sådana handlingar till exempel spioneri men inte brottslighet av generell natur, hur allvarlig den än är.

  Läs hela frågan och svaret

  Läs mer om utvecklingen av medborgarskapspolitiken i Europa

  2007-01-14 00:00:00

  Integrationsverket har fullt upp fram till nedläggningen

  Trots nedläggningen av Integrationsverket den 1 juli 2007 ske de, enligt regleringsbrevet, leverera en rad rapporter och aktiviteter under det första halvåret. Bland annat ska Integrationsverket under våren/sommaren ge ut:

  - En statistikrapport med statistik, relevanta nyckeltal och indikatorer om integration.

  - En rapport där utvecklingen i de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal redovisas.

  - En analys av tillståndet och utvecklingen i Sverige av rasism och främlingsfientlighet inklusive antisemitism och islamofobi i rapporten Integrationsbarometern.

  Integrationsverket skall också fördigställa den samlade övergripande analysen av integrationspolitikens utveckling och resultat som beslutades av den förra regeringen. Analysen skall bygga på sektorsmyndigheternas analyser och redovisning av indikatorer.

  Arbetet med nyanlända invandrares etablering förväntas pågå som vanligt med bosättning av nyanlända invandrare, ersättning till kommuner och andra insatser fram till dess att verksamheten flyttas över till Migrationsverket.

  Läs Integrationsverkets regleringsbrev 

  Läs mer om Integrationsverket

  2007-01-12 00:00:00

  Nytt Integrations- och jämställdhetsdepartementet inrättat

  Integrationsfrågor hanteras från och med den första januari 2007 på ett nytt departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Sedan tidigare är det klart att Nyamko Sabuni är departementschef.

  Till Integrations- och jämställdhetsdepartementet hör flera integrationsrelaterade frågor: integration, storstadsfrågor, samt frågor som rör minoriteter och mänskliga rättigheter.

  Det är första gången i svensk historia som integration blir huvudfråga i ett eget departement. Tidigare har integrationsfrågorna hanterats inom andra departement: de senaste två har varit kulturdepartementet och justitiedepartementet. Integrationsfrågan byter också ansvarigt utskott i Riksdagen, från socialförsäkringsutskottet till arbetsmarknadsutskottet.

  Läs mer på Integrations- och jämställdhetsdepartementets hemsida

  2007-01-11 00:00:00

  Svenskarna fortsätter att vara Europas mest positivt inställda till invandrade.

  Flera undersökningar har visat att svenskarna, jämfört med andra Europeiska länder, är mycket positivt inställt till invandring och mångfald. Skillnader i attityder mellan länderna är omfattande och kan inte helt förklaras med faktorer som skillnader i utbildning eller arbetslöshet mellan länderna.  

  Svenska undersökningar, av Uppsala Universitet och Integrationsverket, har också visat på en i huvudsak positiv inställning i frågan, vilket NTG Asyl & Integration tidigare uppmärksammat.

  I december presenterades de senaste resultaten av Eurobarometer som är en stor Europaövergripande opinionsundersökning. Där mäts bland annat inställningen till invandring och invandrade. 40 procent av EU-medborgarna höll med om påståendet att ”immigrants contribute a lot to our country”. I Sverige var befolkningen betydligt mer positivt inställda. 79 procent ansåg att invandrade bidrar mycket till landet, vilket var överlägset störst andel. Andra länder med positiv inställning var Portugal (66 procent) och Irland (56 procent).

  Läs hela Eurobarometer här.  

  2007-01-10 00:00:00

  Kartläggning av barriärer för nyanlända invandrare i Kanada

  Många i Kanada är, liksom i Sverige, bekymrade över att nyanlända invandrare verkar få det allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Trots att majoriteten av dem som invandrar till Kanada är arbetskraftsinvandrare tenderar de att ta allt längre tid på sig att etablera sig på arbetsmarknaden och att komma ikapp när det gäller löner.

  Två aktörer i Kanada, Community Foundation of Canada och Law Comission of Canada, har därför gått samman i ett projekt för att förstå utmaningarna för nyanlända invandrare och att kartlägga de barriärer som finns som motverkar en snabb arbetsmarknadsintegration. Resultatet är rapporten Unsettled: Legal and Policy Barriers for Newcomers to Canada.

  Trots att situationen i Kanada skiljer sig från den i Sverige känns problemen och förslagen till lösningar igen. Bättre samverkan, minskade väntetider innan uppehållstillstånd, bättre tolkservice och språkundervisning samt mer resurser till de aktörer som arbetar med målgruppen är några av förslagen. När det gäller arbetsmarknaden pekar rapporten särskilt på vikten av att snabbt få utbildning erkänd och värderad samt att matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras.

  Hämta rapporten här

  2007-01-09 00:00:00

  Den centrala överenskommelsen föreslås finnas kvar även efter Integrationsverkets avveckling

  Regeringens särskilda utredare har analyserat Integrationsverkets verksamhet inför avvecklingen den 1 juli 2007. I analysen, som genomfört av Gunilla Bruun på uppdrag av regeringen, finns förslag på vilka verksamheter som bör föras över till annan statlig myndighet och vilka verksamheter som bör läggas ned. Utredaren föreslår att överenskommelsen för utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare ska leva vidare och drivas av andra huvudmän än Integrationsverket.

  Arbetsmarknadsverket får en drivande roll

  Arbetsmarknadsverket föreslås få ett övergripande ansvar för samordning, fortsatt utveckling och konkretisering av den centrala och de lokala överenskommelserna. Utredaren bedömer att fortsatt arbete med den centrala överenskommelsen stärker legitimiteten för och understryker nödvändigheten av samverkan, i synnerhet i övergången till en ny organisering av politikområdet. I syfte att stärka den regionala samverkan och samordningen föreslås länsstyrelserna få ansvar att utveckla de regionala överenskommelserna i samverkan med myndigheter och regionala aktörer. Arbetsmarknadsverket föreslås även få ett sammanhållande ansvar för utvecklingsarbetet av lokala överenskommelser i samverkan med kommunerna, försäkringskassan och företrädare för skolan.

  Den närmaste månaden ska verksamhetsanalysen beredas på regeringskansliet. Regeringen beräknas fatta beslut tidigast i slutet av januari.

  Läs mer om överenskommelsen på Integrationsverkets hemsida

  Läs Gunilla Bruuns utredning om avvecklingen av Integrationsverkets verksamhet 

  2007-01-08 00:00:00

  Lär känna tysk integrationspolitik inför deras EU-ordförandeskap

  Tyskland är från och med 1 januari EU:s ordförandeland. Som ordförandeland har man chansen att sätta agendan för arbetet inom EU. Tyskland har, som vi tidigare rapporterat, valt integration som en profilfråga. Den 10-11 maj ska till exempel Europas integrationsministrar träffas och diskutera utvecklandet av en gemensam europeisk integrationspolitik.

  Tyskland har ökat sina ansträngningar när det gäller integration. Från att endast se invandrade som tillfälliga gästarbetare har de nu utvecklat en integrationspolitik som grundar sig på antagandet om en mer permanent invandring. 2005 trädde en ny migrations- och integrationslag ikraft och en ny myndighet upprättades. Tyskland fick därmed för första gången ett federalt ramverk för att främja integration. Lagen kräver att invandrare går integrationskurs som består av språkutbildning och orienteringskurs. Den nya migrations- och integrationslagen samt annan policy finns beskrivet på engelska i en rapport.

  Ladda hem rapporten här

  2007-01-06 00:00:00

  Ny europeisk rapport om diskriminering och islamofobi

  Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (EUMC) offentliggjorde den 18 december 2006 rapporten Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia. I rapporten redovisas hur muslimer i EU:s medlemsstater diskriminerats på arbets- och bostadsmarknaden samt inom utbildningsväsendet. EUMC konstaterar bland annat att rapportering om diskrimineringen och islamofobi är bristfälligt dokumenterad. Centret rekommenderar därför att medlemsstaterna förbättrar sin rapportering om diskriminering samt implementerar åtgärder för att bekämpa diskriminering och rasism mer effektivt. Rapporten inkluderar också initiativ och förslag till policyåtgärder för medlemsstaternas regeringar och europeiska institutioner i syfte att bekämpa islamofobi och främja integration.

  Läs mer och ladda ner rapporten samt pressmeddelande (även på svenska) på EUMC:s hemsida

   

  2007-01-05 00:00:00

  Integrationsverkets framtid utredd

  Regeringen beslutade i höstas att Integrationsverkets skall läggas ned och tillsatte samtidigt en utredare för att se över hur vissa av verkets funktioner skulle hanteras.  I december 2006 presenterades utredningens förslag, där det bland annat framgår att ansvaret för nyanländas etablering/introduktion förs över till Migrationsverket och Arbetsmarknadsverket, uppföljning, utvärdering och samordning till regeringskansliet samt, genom uppdrag, till högskolor och universitet. Länsstyrelserna föreslås också få en betydligt större roll i introduktions- och uppföljningsarbetet. De under kommande åren aktuella EU-programmen Integrationsfonden, Återvändandefonden och Europeiska flyktingfonden skall inledningsvis administreras av Migrationsverket för att därefter kunna föras över till förslagsvis Svenska ESF-rådet. Den närmaste månaden ska verksamhetsanalysen beredas på regeringskansliet. Regeringen beräknas fatta beslut tidigast i slutet av januari.

  Läs mer om utredningen här

  2007-01-04 00:00:00

  ILO-rapport om "situation testing" presenterad

  FN-organet Internationella arbetslivsorganisationen, ILO, som har sitt säte
  i Genève, besökte under december 2006 Sverige för att presentera de
  viktigaste resultaten av den kommande rapporten Discrimination against
  native Swedes with immigrant origin in access to employment
  . I studien
  tillämpas så kallad "situation testing", dvs ungdomar mellan 20-24 år med
  helt likvärdiga kvalifikationer och språkkunskaper har fått i uppdrag att
  söka samma jobb i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.
  Rapporten i sin helhet kommer att publiceras i februari 2007 inom ramen för
  ILO:s skriftserie International Migration Papers.

  Se tidigare publicerade Internation Migration Papers på ILO:s hemsida

  2007-01-02 00:00:00

  Caritas rekommendationer till det tyska ordförandeskapet

  En delegation av representanter för den europeiska frivilligorganisationen Caritas träffade i december i Berlin representanter för flera tyska departement. Frågor som behandlades var bland annat arbetskraftsinvandring, FN:s konvention för immigrantarbetare, regionalt skydd och integration av immigranter och flyktingar. I samband med mötet överlämnade Caritas till det kommande tyska EU-ordförandeskapet sin skrift om rekommendationer för en framgångsrik integration - Integration: A Process Involving All.

  Läs pressmeddelande om mötet i Berlin på Caritas hemsida

  Ladda ner Integration: A Process Involving All på Caritas hemsida 

  2006-12-28 00:00:00

  Brittisk rapport om invandrardebatten

  Rapporten Migrant Voices, Migrant Rights är resultatet av ett brittiskt projekt som pågått under sex månader och syftat till att undersöka hur lokala invandrar- och flyktingorganisationer kan bidra till att nyansera debatten om invandringen i Storbritannien idag. Stiftelsen Barrow Cadbury Trust, som finansierat projektet, bjöd under sommaren 2005 in till publika seminarier om framtiden vad gäller invandrarpolitiken. Det konstaterades då att debatten om migration hade kommit att handla mer om behovet att fylla luckorna på arbetsmarknaden än om immigranternas levnadsvillkor och rättigheter. Rapporten är baserad på en utvärdering av arbetet inom lokala invandrar- och flyktingorganisationer i olika regioner i landet. Under arbetet med rapporten intervjuades representanter för över 40 lokalt baserade organisationer i Skottland och två i de engelska regionerna. Erfarenheterna från projektet kommer att spridas vidare av det nyligen inrättade nätverket Migrants’ Rights Network (MRN). MRN arbetar för att kunna etablera sig som en oberoende organisation.

  Ladda ner rapporten 

  Läs om en kommande verklighetsbaserad film om illegala immigrantarbetare i Storbritannien 

  Läs om föreningen  AEASS – Association for Eritrean Asylum Seekers in Sweden och skriften Av egen kraft. Asylsökande organiserar sig

  2006-12-22 00:00:00

  Ny rapport om vården av sk apatiska barn i Stockholms läns landsting

  Stockholms läns landsting lanserade i december i samband med en pressträff en rapport om resultatet av de vårdinsatser som gjorts för de sk apatiska flyktingbarnen i länet. Våren 2005 fick BUP, Sachsska barnsjukhus, ASIH (avancerad vård i hemmet) och allmänpsykiatrin uppdraget att förbättra vårdinsatserna för de apatiska barnen. Det hade visat sig att man hade bristande inblick i hur barnen omhändertogs och om hur vårdkvaliten och patientsäkerheten fungerade. Det fanns också ett behov av förbättrad myndighetssamverkan. En enkät från 2004 visade att den slutna vården inte varit framgångsrik för barnens tillfrisknande. Utredarna ser förhållandena i Stockholms län som extra komplicerade eftersom många familjer flyttar och därmed byter socialsekreterare. Många är också inflyttade från andra län vilket kan ha varit traumatiskt för barnen som tvingats bryta upp från en invand miljö. Utredarna konstaterar vidare att staten tagit för lite ansvar för föräldrarna, att kommunansvaret behöver förstärkas för att motverka att tillståndet uppkommer. Det sk mobila asylteamet som arbetat med hemsjukvård för barnen kommer att kvarstå. Rapporten kommer att följas av ytterligare rapportering. 

  Rapporten är ett gott exempel på det analys- och utvecklingsarbete som sker inom den psykiatriska vården för asylsökande och kan därmed också läsas som en kommentar till den nationella psykiatrisamordnarens slutrapport

  Läs rapporten 

  Läs pressinformation

  2006-12-21 00:00:00

  Europas grundare - osjälviska och fredsälskande?

  Kerstin Vinterhed har nyligen kommit ut med boken Europa, det är jag. Om EU:s fäder och Europas identitet i vilken hon berättar om EU:s grundare och parollerna som präglade unionens framväxt. Peo Hansen, statsvetare och docent vid Tema Etnicitet i Linköping har i Dagens Nyheter recenserat boken och han saknar ett kritiskt perspektiv på EU-fädernas politiska biografier. Vissa av de förslag som lades fram av fädernas när det begav sig menar Hansen kan liknas vid vår tids tankar om assimilation och integrationstest med den skillnaden att det på den tiden var judarna i Europa och inte muslimerna som misstänkliggjordes. Robert Schuman, EU:s mest aktade fredsarkitekt och tillika en av EU:s grundare i början av 50-talet, blev till exempel antisemitistisk talesman och ifrågasatte de medborgarskap som tilldelats invandrare. Hansen menar att nationalismen i Europa genomgått en renässans på senare år och att 50 år av integration inte inneburit slutet på den nationalistiska historien i Europa.

  Kerstin Vinterhed är journalist, författare, filosofie doktor och präst

  Läs Peo Hansens recension

  Beställ boken på adlibris.se 

  Läs artikel i Times Online om slutsatser från G6-mötet i mars 2006 där bland annat gemensamma integrationstest för hela EU diskuterades

  2006-12-19 00:00:00

  EU-parlamentets socialdemokratiska partigrupp antar integrationsprogram

  Den socialdemokratiska partigruppen i EU-parlamentet antog den 6 december ett tiopunktsprogram för bättre migrations- och integrationspolitik.
   
  Den socialdemokratiska gruppen efterlyser en gemensam migrationspolitik och en europeisk deklaration för integration av invandrare. Deklarationen ska binda medlemsländerna att erbjuda språkutbildning, information om de gemensamma europeiska värderingarna och respekt för kulturell mångfald.
   
  De efterlyser vidare en utveckling av det europeiska medborgarskapets rättigheter och skyldigheter, till exempel rätten att rösta, tillgång till utbildning och arbetsmarknad. 
   
  2006-12-18 00:00:00

  Ny integrationsfond inrättad

  Den 14 december godkände EU-parlamentet kommissionens migrationsprogram på nästan 4 miljarder Euro mellan 2007-2013.

  Den tidigare flyktingfonden som riktade sig till mottagning och integration av flyktingar kommer nu att kompletteras med en integrationsfond som har övriga nyanlända invandrare som målgrupp. Flyktingfonden ska fördela 700 miljoner Euro mellan 2007-2013 medan integrationsfonden ska fördela 825 miljoner Euro. Hur mycket Sverige får tillgång till är oklart men majoriteten av medlen fördelas till medlemsstaterna efter deras andel av flyktingmottagning och övrig invandring.

  Läs mer här

  2006-12-17 00:00:00

  Kvalificerad debatt om en av senare års största kontroverser

  Ingen har väl missat kontroversen kring Jyllandspostens publicering av några muhammed-karikatyrer. Sedan dess har en livlig debatt om religion, yttrandefrihetens gränser, integration och mångkulturalism förts.

  Den vetenskapliga tidskriften International Migration erbjuder nu gratis läsning av en mycket intressant debatt om Muhammed-karikatyrerna: The Danish Cartoon Affair: Free Speech, Racism, Islamism, and Integration. Skribenter är bland annat professor Tariq Modood och professor Randall Hansen.

  Debatten kan hämtas här som pdf

  2006-12-16 00:00:00

  Ny EU-myndighet för mänskliga rättigheter

  Rådet för rättsliga och inrikes frågor sammanträdde i Bryssel den 4-5 december. Justitieministrarna diskuterade bland annat uppdraget för den nya myndigheten för mänskliga rättigheter som ska starta sin verksamhet i början av 2007. Myndigheten ersätter Europeiska centret mot rasism (EUMC) som funnits sedan 1997. Förändringen ligger i linje med utvecklingen i många av EU:s medlemsländer, till exempel i Storbritannien och Sverige, att ersätta särskilda myndigheter som arbetar mot rasism och diskriminering med mer generella myndigheter som verkar för likabehandling och mänskliga rättigheter.

  Den nya myndigheten ska vara ett stöd till medlemsländerna att genomföra unionens lagstiftning för lika rättigheter och antidiskriminering. De ska också samla in objektiv, säkerställd och jämförbar information, analysera brott mot rättigheterna och lyfta fram goda exempel på arbete mot rasism och diskriminering.

  Myndigheten får på eget initiativ eller på uppdrag av EU parlamentet eller kommissionen ge råd och uttrycka sina synpunkter till Unionens institutioner och till medlemsländerna. De ska också ge ut en årlig rapport om de fundamentala rättigheterna och publicera tematiska rapporter om viktiga ämnen.

  Läs mer om byrån för de grundläggande rättigheterna.

  Läs mer på det finska ordförandeskapets hemsida.

  2006-12-15 00:00:00

  Delegationen för romska frågor fortsätter sitt arbete under den nya regeringen

  Nyamko Sabuni (fp) sade i riksdagen den 8 december, som svar på en fråga från Helene Petersson (s), att den borgerliga regeringen står fast vid den förra regeringens beslut att inrätta en delegation för romska frågor. Denna delegation ska, enligt Sabuni, vara nationellt pådrivande i arbetet med att förbättra romers situation i Sverige.  

  Delegationen ska ha i uppdrag att utreda romers situation i Sverige genom att inhämta, sammanställa, analysera och redovisa erfarenheter och kunskap som finns på området. Delegationen ska också lämna förslag på hur romers livsvillkor i samhället ska kunna förbättras och främja och stödja kommunala initiativ på området samt uppmuntra kunskapsutbyte.  

  Efter det svaret blev det inte så mycket debatt, utan Helene Petersson sade att hon var nöjd med att statsrådet kommer att fortsätta det arbete som den förra regeringen inledde för att förbättra situationen för den romska befolkningen.

  Nyamko Sabuni utsåg den 13 december Maria Leissner till ordförande i delegationen för romska frågor.

  Läs hela riksdagsdebatten här

  2006-12-14 00:00:00

  Rapport från Riksdagen: Debatt om främlingsfientlighet och Centrum mot Rasism

  Luciano Astudillo (s) är en flitig frågeställare i riksdagen. Den 8 december ställde han ytterligare några frågor till Integrationsminister Nyamko Sabuni (fp), bland annat om hur den borgerliga regeringen ska sätta stopp för Sverigedemokraterna, varför de drar in stödet till Centrum mot Rasism och vad de ska göra för att bekämpa främlingsfientligheten.

  Nyamko Sabuni menar att det växande utanförskapet är huvudorsak till missnöje och därmed Sverigedemokraternas framgång. Lösningen är att bryta utanförskapet genom flera i arbete, en skola med fokus på kunskap och arbetsro, ökad trygghet också i utanförskapsområden, satsningar på språkkunskaper samt kampen mot diskriminering.

  Enligt Sabuni har Centrum mot rasism (CMR), trots en statlig finansiering på sammanlagt nästan 20 miljoner kronor, inte nått den omfattning och kvalitet som kunnat förväntas. Nyamko Sabuni ifrågasätter vidare att ideella organisationer ska lovas statliga medel direkt i budgeten.

  Luciano Astudillo (s) svarar att Alliansen underskattar kraften i främlingsfientligheten och hänvisar till framgångar för partier i Norge och Danmark. Han menar vidare att regeringens politik och Sabunis språkbruk är en perfekt grogrund för mer högerpopulism, inte mindre.

  Läs hela debatten här

  2006-12-13 00:00:00

  Nytt forskningsinstitut om migration, mångfald och välfärd

  Malmö högskola har beslutat att inrätta ett flervetenskapligt forskningsinstitut inom forskningsfältet migration, mångfald och välfärd. Institutet startar sin verksamhet den 1 januari 2007.

  När Malmö Högskola bildades för snart 10 år sedan inrättades en tvärvetenskaplig institution: Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER). Trots stora resurser har de inte lyckats profilera sig som forskningsinstitution. Det nya institutet får i det sammanhanget ses som ett nytt försök att etablera sig som en betydande internationell aktör inom IMER forskningen. 

  Det nya institutet ska heta Malmö Institute for studies of Migration, diversity and welfare (MIM) och vara fristående från högskolans indelning i områden och fakulteter. Chef för MIM blir professor Björn Fryklund, tidigare prefekt och forskningsledare för IMER. Styrelseordförande för det nya institutet blir Kent Andersson, kommunalråd och ansvarig för integrations- och arbetsmarknadsfrågor i Malmö.

  Institutet kommer till en början ha sin inriktning mot temat migration och politik, som rör frågor som populism, främlingsmisstro, nationalism, demokrati och medborgarskap.

  Läs mer på Malmö Högskolas hemsida

  2006-12-12 00:00:00

  AMS spår en försämrad situation på arbetsmarknaden för utrikes födda

  Arbetsmarknadsstyrelsen har publicerat sina arbetsmarknadsutsikter för 2007. De ger en positiv bild av sysselsättningstillväxten, men varnar också för stora problem för utrikes födda, särskilt dem födda utanför Europa.

  Utvecklingen på arbetsmarknaden
  Rapporten visar att arbetslösheten varierar kraftigt mellan olika grupper. Arbetslösheten bland inrikes födda har minskat i betydande omfattning medan en ganska begränsad nedgång skett för utrikes födda. För dem som är födda utanför Europa har det endast skett en marginell nedgång av den öppna arbetslösheten. Det är helt och hållet arbetsmarknadspolitiska program som håller tillbaka en ökning av den öppna arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda.

  Den segregerade arbetsmarknaden kommer att förstärkas
  Parallellt med en hög arbetslöshet finns det en stigande brist på arbetskraft. Det är tydligt att AMS inte tror att de utrikes födda kan avhjälpa bristerna på arbetskraft som förväntas på arbetsmarknaden. De ser flera anledningar till det. AMS lyfter fram att det finns en mycket stor andel med högst grundskoleutbildning bland de utrikes födda. Neddragningen i vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitiska program kommer ytterligare att försvåra för gruppen utrikes födda enligt AMS.

  Utrikes födda nyckeln i sysselsättningspolitiken
  De arbetsmarknadsutsikter som AMS nu kommer med ger anledning till stor oro. Antalet utrikes födda i befolkningen ökar kontinuerligt. Hur situationen utvecklar sig för utrikes födda på arbetsmarknaden kommer att vara helt avgörande för den allmänna sysselsättningsutvecklingen de närmaste åren. 

  Läs mer om vad AMS säger om situationen för utrikes födda på arbetsmarknaden.

  2006-12-11 00:00:00

  Från riksdagen: ingen kvotering för att öka mångfalden i företagens ledningar

  Luciano Astudillo (s) har ställt en skriftlig fråga till Nyamko Sabuni (fp) om vad regeringen ska göra för att den utomnordiska representationen i de svenska bolagens ledningar ska öka.

  Integrationsminister Nyamko Sabuni medger att den etniskt svenska mansdominansen inom näringslivet är problematisk och att utvecklingen mot ökad etnisk mångfald på ledningsnivå går för långsamt.

  För att ändra detta föredrar integrationsministern en dialog med näringslivets representanter. Möjligheten till etnisk kvotering avfärdas helt. Det kommer, enligt Sabuni, inte att ske några politiska beslut om etnisk kvotering till ledande befattningar eller ledningsgrupper i företagen och inte heller etnisk kvotering av företagsstyrelser.

  Läs hela svaret här.

  2006-12-10 00:00:00

  Elever med utländsk bakgrund lämnar grundskolan med sämre betyg

  Skolverket presenterade den 6 december utvecklingen i betygsresultat i grundskolan. Tyvärr kan vi konstatera att elever med utländsk bakgrund fortfarande lämnar grundskolan med sämre betyg.

  Betygsgenomsnitt

  Skolverket delar upp sin redovisning av betygsresultat i fyra grupper (genomsnittligt meritvärde):

  Elever med svensk bakgrund: 209,3

  Elever med utländsk bakgrund med tre undergrupper:

  elever födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar; 198,8

  elever som invandrat före 1997 (före ordinarie grundskolestart): 196,6 

  elever som invandrat 1997 eller senare: 164,8

  Betygen skiljer sig alltså inte sig så mycket åt mellan elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige och de som invandrat före grundskolestart, 1997. De elever som invandrat 1997 eller senare har ett betydligt lägre meritvärde.

  Många obehöriga bland dem som invandrat till Sverige efter skolstart

  Av eleverna som invandrat till Sverige under 1997 eller senare var knappt sex av tio elever behörig till gymnasieskolan, dvs. de klarade minst betyget Godkänd enligt de svenska kursplanerna i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

  Av de elever som inte var behöriga att söka till gymnasieskolans nationella och specialutformade program hade en av tre utländsk bakgrund. Detta var, liksom tidigare, en stor överrepresentation eftersom andelen av alla elever som hade utländsk bakgrund var en av sju.

  Läs mer på Skolverkets hemsida

  2006-12-09 00:00:00

  Medborgarskapspolitik i förändring

  Frågan om tillgången till medborgarskap för invandrare har aktualiserats under senare år. Sett i ett Europeiskt perspektiv har politikområdet varit i snabb förändring under 2000-talet. Senast är det Norge som fått en ny medborgarskapslag. Frågan om medborgarskapspolitik har också uppmärksammats i Sverige. Vilka krav ska det finnas för den som vill bli svensk medborgare? Frågans aktualitet har lett till en rad forskningsprojekt och publikationer som försöker fånga den europeiska trenden och jämföra ländernas politik på medborgarskapsområdet.

  I denna artikel ser vi närmare på Norges nya medborgarskapslag och andra förändringar av medborgarskapslagstiftningen som genomförts i Europa under senare år. Trenden mot allt större krav på den invandrade för att få permanent uppehållstillstånd och medborgarskap är tydlig. Kopplingen till integrationspolitiken är mycket tydlig.

  EU och Europarådet har vars en agenda när det gäller medborgarskap, men inga tvingande regler. Medborgarskapsregler är en fråga för de enskilda staterna. Sverige är ett av få länder som gått i motsatt riktning genom att underlätta tillträde till medborgarskapet. Införandet av krav på kunskaper i svenska för att bli medborgare skulle innebära att landet närmade sig politiken i andra jämförbara länder.

  Läs NTG asyl & integrations kartläggning av medborgarskapspolitiken i ett Europeiskt perspektiv

  2006-12-08 00:00:00

  Ny kartläggning visar att svenskarna är bekväm med mångfalden

  Mångfaldsgruppen vid Sociologiska institutionen, Uppsala Universitetet, har presenterat sin andra årgång av attitydundersökningen Mångfaldsbarometern. Tidigare har EUMC och Integrationsverket gjort liknande kartläggningar. 

  Som i de övriga undersökningarna ges en bild av en befolkning som är bekväm med mångfalden. Att invandrare tar jobb från inrikes födda är det få som tror. Invandrare ska, enligt den stora majoriteten, ha samma socioekonomiska rättigheter och lika tillgång till arbetsmarknaden. Den stora majoriteten svenskar (över 80 procent) har goda erfarenheter av nära kontakt och samarbete med personer med invandrarbakgrund.

  Men samtidigt är de flesta i undersökningen mycket bestämda i att invandrarna har skyldighet att anpassa sig till landets vanor. Resultatet visar att 80% av alla svar instämde delvis eller helt med ett sådant påstående och många stödjer förbud mot slöjor och religiösa friskolor. Även om de flesta är tydligt positiva till mångfalden, tyder svaren alltså också på, enligt pressmeddelandet, att man vill ställa krav på invandrarna.

  Läs pressmeddelandet på Uppsala Universitets hemsida här.

  2006-12-07 00:00:00

  Storbritannien inför språktest för att få permanent uppehållstillstånd

  Språkets roll för integrationen ses som allt viktigare i Storbritannien. År 2005 införde Storbritannien språkkrav för att bli brittisk medborgare. Nu går de vidare och kräver kunskaper i engelska också för dem som vill ha permanent uppehållstillstånd.

  De nya reglerna träder ikraft 2 april 2007. De som ansöker måste visa att de har tillräckliga kunskaper i engelska, men också kunskaper om Storbritannien som land, för att få permanent uppehållstillstånd.

  Migrationsminister Liam Byrne har uttalat sig om de nya reglerna och sagt att det är nödvändigt att invandrare som önskar att bo permanent i Storbritannien inser att det innebär vissa skyldigheter. Att ha grundläggande kunskaper i engelska är nödvändigt för att de ska kunna delta fullt ut och kunna integreras i samhället.

  Läs mer om det nya språkkravet på BBCs hemsida och på departementet Home Office hemsida.

  2006-12-06 00:00:00

  Är dålig statlig styrning orsaken till bristande integration?

  Styrning av integrationspolitiken är ett område som uppmärksammats allt mer som ett sätt att förbättra integrationen. Frågan aktualiseras åter igen genom Statskontorets rapport På tvären: Styrning av tvärsektoriella frågor. Tidigare har bland annat Riksrevisionen kritiserat regeringen för svag styrning av integrationspolitiken i två revisionsrapporter där de centrala myndigheterna också fått omfattande kritik.

  Statskontoret har på uppdrag av den numera nedlagda Integrationspolitiska kommittén genomfört en granskning av förutsättningarna för en effektiv styrning och organisering av integrationspolitiken utifrån erfarenheter av andra tvärsektoriella politikområden. Rapporten presenterades den 30 oktober.

  Läs mer om Statskontorets rapport här

  2006-12-05 00:00:00

  Irland söker efter en integrationsstrategi

  På mindre än ett decennium har Irland gått från utvandringsland till ett betydelsefullt invandringsland. Tillsammans med Storbritannien och Sverige var Irland de enda länderna som inte införde övergångsregler för arbetskraftens fria rörlighet när EU utvidgades. Ökningen av invandringen drivs av Irlands ekonomiska framgångar. Under 2005 invandrade över 70 000 personer till Irland vilket är mer än Sveriges 50 000 under samma år, detta trots att befolkningen är mindre än halva Sveriges.  

  Förslag för en förbättrad migrations- och integrationspolitik 

  Irlands Ekonomiska och Sociala Råd (NESC) har finansierat en stor utredning i syfte att undersöka de sociala och ekonomiska effekterna av de senaste årens stora invandring till Irland. De ska också ge förslag på hur Irland bör hantera migrationen mer effektivt och minimera negativa effekter. Rapporten har skrivits av International Organization for Migration (IOM).  

  Inom integrationsområdet rekommenderar rapporten att Irland bör tänka på att:  

  • Skapa en strategisk vision för att mobilisera hela samhället bakom integrationspolitiken. Utan en gemensam bild om vad samhället vill uppnå kommer integrationsinsatser att förbli fragmentariska.
  • Integrera politiken, inte bara människor. All politik bör ha ett integrationsperspektiv och koordineras centralt.
  • Integration sker lokalt och därför bör man också agera lokalt genom horisontella partnerskap.
  • Arbeta för social interaktion, mer än för gemensamma värderingar. Nya invandrare bör underlättas att få kontakt med majoritetsbefolkningen.
  • Arbeta långsiktigt. Integration är en dynamisk process som sträcker sig över generationer.

  Läs hela rapporten som pdf

  2006-12-04 00:00:00

  Kartläggning av arbetsförmedlingarnas insatser för utrikes födda

  IFAU har på regeringens uppdrag följt upp vilka insatser arbetsförmedlingen bedrivit för utrikes födda under 2005 och de resultat insatserna haft. Rapporten beskriver också de särregleringar och riktade insatser som finns när det gäller utrikes födda i arbetsmarknadspolitiken.

  Kartläggningen bekräftar tidigare kända mönster

  - Trots att riktlinjerna säger att utrikes födda ska prioriteras i arbetsmarknadspolitiken är de något underrepresenterade i arbetsmarknadspolitiska program.

  - Utrikes födda är tydligt överrepresenterade i utbildningsinsatser, det gäller särskilt personer födda i Afrika och Asien och därmed underrepresenterade i program som ligger nära reguljära arbeten.

  - 90 dagar efter avslutat program är det mindre sannolikhet att utrikes födda har arbete, det trots att man tar hänsyn till individegenskaper. Personer födda i Afrika har 7 procentenheter mindre sannolikhet att ha arbete 90 dagar efter insats jämfört med inrikes födda.

  Fler insatser som ligger nära reguljära arbeten skulle förbättra resultatet

  Undersökningen visar vidare att insatserna har samma effekter på inrikes och utrikes födda, dvs. att insatser som ligger nära reguljära arbeten ger större chanser för individer att få arbete. En förskjutning av insatser mot subventionerat arbete på bekostnad av generella utbildningsinsatser skulle därför, enligt IFAU, kunna öka chanserna för anställning för personer födda i t.ex. Afrika och Sydamerika. 

  Läs mer om rapporten här

  2006-12-03 00:00:00

  Dansk studie: Etniska enklaver underlättar arbetsmarknadsintegration för flyktingar

  Vi har tidigare uppmärksammat ITPS slutsats att det inte verkar finnas något samband mellan etnisk boendesegregation och tillväxt. Allt mer forskningsresultat lutar åt att sociala nätverk är betydelsefulla för utrikes födda och att boendesegregation snarare är positivt än negativt för arbetsmarknadsintegration.

  En rapport som ger stöd åt det är Anna Piil Damms rapport om etniska enklaver: Ethnic Enclaves and Immigrant Labour Market Outcomes. Rapporten visar att närvaron av en stor etnisk enklav påverkar flyktingars arbetsmarknadsintegration positivt. En stor etnisk enklav ökar också sannolikheten att vara anställd snarare än egenföretagare.

  Undersökning visar att det framförallt är lågutbildade som flyttar till etniska enklaver. Det är också de lågutbildade som har den största positiva effekten av att bo i en enklav. Resultaten talar mot de teorier som menar att boendesegregation hindrar arbetsmarknadsintegration.

  Läs mer om rapporten här.

  2006-12-02 00:00:00

  Inget samband mellan etnisk boendesegregation och tillväxt

  Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) gav i dagarna ut Rapporten Regionernas tillstånd 2006. Där analyserar de bland annat sambandet mellan tillväxt och boendesegregation.

  Deras analys ger inte några entydiga belägg för att den etniska boendesegregationen skulle ha några tydliga konsekvenser för tillväxten. Inomkommunal etniskt segregerat boende påverkar inte tillväxten negativt, allt annat lika. Istället är det den totala storleken på den regionala arbetsmarknaden som främst har betydelse för tillväxten. Ju större den totala regionala arbetsmarknaden är desto snabbare ökar tillväxten.

  Därför menar ITPS att det är väl så viktigt att förbättra tillgängligheten till hela den regionala arbetsmarknaden för storstädernas utsatta områden som att bekämpa den rumsliga boendesegregationen i sig.

  Hämta rapporten som pdf här.

  2006-12-01 00:00:00

  Nytt EU-program, Progress, antaget

  Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd beslutade den 24 oktober 2006 att inrätta ett program för sysselsättning och social solidaritet - Progress. Programmet skall ge finansiellt stöd till genomförandet av Europeiska unionens mål inom sysselsättning och socialpolitik och därigenom bidra till att uppnå Lissabonstrategins mål.

  Programmet ska finansiera analyser, lärande och erfarenhetsspridning samt stöd till organisationer och aktörer. Programmet omfattar perioden 2007 - 2013 och disponerar 657 miljoner euro över denna period

  Programmet är uppdelat i fem avsnitt (andel av budget) 
  Sysselsättning (23%)
   
  Socialtrygghet och inkludering (30%)
   
  Arbetsmiljö (10%)
   
  Antidiskriminering och mångfald (23%)
   
  Jämställdhet (12%)
   
  Inom avsnittet antidiskriminering och mångfald skall stöd ges för att genomföra principen om icke-diskriminering och integrering av denna i all gemenskapspolitik. Det ska ske genom att:
   
  a) Öka kunskapen om situationen med avseende på diskriminering, särskilt genom analyser och undersökningar och vid behov utveckling av statistik och indikatorer, samt utvärdera effektiviteten i och inverkan av befintlig lagstiftning, politik och praxis.
   
  b) Stödja genomförandet av gemenskapens antidiskrimineringslagstiftning genom effektiv övervakning, anordnande av seminarier för dem som arbetar på området och nätverksverksamhet bland organ som är specialiserade på antidiskriminering.
   
  c) Öka medvetenheten, sprida information och främja debatten om viktiga utmaningar och politiska frågor med anknytning till diskriminering och integrering av antidiskriminering i all gemenskapspolitik, inklusive bland arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer och andra berörda aktörer.
   
  d) Utveckla kapaciteten hos centrala nätverk på europeisk nivå att främja och vidareutveckla gemenskapens politiska mål och strategier för bekämpande av diskriminering. 
   
  2006-11-30 00:00:00

  Nya rapporter från Akademiet for Migrationsstudier i Danmark (AMID)

  Akademiet for Migrationsstudier i Danmark, AMID, är ett konsortium bestående av forskare från tre universitetsinstitutioner och två forskningsinstitut. Inriktningen är migration, etnicitet, marginalisering, medborgarskap och nationalism, både i Danmark och internationellt. Akademin är baserad vid Ålborg Universitet och leds av professor Dr. Phil. Ulf Hedetoft.

  Målet är att forska om problem på migrationsområdet för att bättre kunna hantera sociala, kulturella och politiska problem i samband med integration, exkludering och medborgarskap. Ett annat mål är att bygga upp en kunskapsbas som kan ligga till grund för politiska beslut och offentlig debatt.

  AMID har gett ut 14 Working Papers under 2006, bland annat:

  - Jan Ekberg, Immigration to the Welfare State. Is it a Burden or a Contribution? The Case of Sweden.

  - Christer Gerdes & Eskil Wadensjö, Immigration and the Welfare State: Some Danish Experiences

  - Ragnhild Ihle Social Work as Guide to Refugee Integration – from needs to individual planning programs

  - Mette Moes, Kulturens nåleøje - en sociokulturel analyse af beskæftigelsesbarrieren blandt etniske minoriteter og andre udsatte grupper

  Läs mer på AMIDs hemsida där alla working papers kan laddas ner som pdf.

  2006-11-29 00:00:00

  Europas demografiska framtid – en utmaning som öppnar möjligheter

  Kommissionens meddelande Europas demografiska framtid – en utmaning som öppnar möjligheter (KOM(2006) 571) har nu översatts till svenska. Meddelandet ger en mycket bra bild av den demografiska utmaning som EU står inför.

  EUs befokning kommer att minska snabbt fram till år 2050. Födelsetalen är låga och de äldre blir allt fler genom att fler lever längre och för att efterkrigstidsgenerationen (dem som idag är 45-64 år) är så många. Invandringsöverskottet kommer inte att kunna kompensera hela befolkningsminskningen.

  Den demografiska utvecklingen innebär att det inom EU år 2050 kommer att finnas två personer i arbetsför ålder för varje person som fyllt 65 år, istället för dagens fyra. Det betyder att de som arbetar måste försörja allt fler.

  Enligt kommissionen är Lissabonstrategin helt central för att lyckas parera den ökade försörjningsbördan och här ingår integration av invandrare som en av fem viktiga insatsområden.

  Kommissionen skriver i meddelandet att de "kommer att fortsätta sina initiativ för att främja integration av invandrare – särskilt genom att föra diskussioner med medlemsstaterna om hindren för integration – för att ta reda på mer om invandrarnas profil, rådande uppfattningar och vilka politiska åtgärder som genomförts. Under 2009 kommer kommissionen att lägga fram förslag som rör ekonomisk invandring med beaktande av arbetsmarknadens behov och granska de framsteg som gjorts i fråga om rörligheten inom EU."

  Meddelandet från kommissionen finns att läsa på EURLex hemsida .
  2006-11-28 00:00:00

  Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige har inlett sitt arbete

  Delegationen (Dir. 2006:27) inrättades av den socialdemokratiska regeringen för att, med grund i den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006–2009 (skr. 2005/06:95), stödja det långsiktiga arbetet med att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Delegationen leds av Elisabeth Abiri, universitetslektor och föreståndare för Institutet för studiet av mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet.

  Till skillnad från andra initiativ från den socialdemokratiska regeringen i integrationsfrågor står den nya regeringen helt bakom delegationens arbete. Det framkom inte minst i det tal som Integrationsminister Nyamko Sabuni höll på MR-dagarna i Malmö den 23 november där hon sade att inrättandet av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige är en betydelsefull åtgärd.

  Delegationen skall bland annat stödja statliga myndigheter, kommuner och landsting i arbetet med att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna och samordna EU-initiativet Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) och Europarådets kampanj Alla Olika Alla Lika i Sverige. De ska också lämna förslag på hur arbetet för de mänskliga rättigheterna i Sverige ska ske efter att delegationen avslutat sitt uppdrag. Uppdraget skall slutligt redovisas till regeringen senast den 31 mars 2010.

  Läs Nyamko Sabunis tal från MR-dagarna på regeringens hemsida. För mer information, se också regeringens hemsida för mänskliga rättigheter och MR-delegationens hemsida.

  2006-11-27 00:00:00

  Rapport Integration läggs ner

  I Integrationsverkets reviderade regleringsbrev från regeringen kan vi nu se de faktiska effekterna av myndighetens nedläggning.

  De insatser som inte hinner färdigställas till halvårsskiftet 2007 stryks från verksamheten. Ett av de uppdrag som stryks är Rapport Integration, som ger en fördjupad analys av samhällsutvecklingen ur ett integrationspolitiskt perspektiv. Nästa rapport skulle ha presenterats år 2008.

  Det blir heller ingen fortsättning av statistiksystemet SUNE som planerades tas i bruk under 2007 för att utvärdera introduktionen. Det dröjer därför ytterligare någon tid innan det blir möjligt att mäta effekter av insatserna för nyanlända invandrare.

  Även uppdrag som att vidareutveckla samhällsinformationen till nyanlända invandrare och att ta fram en handlingsplan för handikappolitiken tas tillbaka.

  Läs mer om integrationsverket här

  2006-11-26 00:00:00

  Två nya undersökningar om upplevelsen av diskriminering

  Diskriminering – ett hot mot folkhälsan är slutrapporten från samverkansprojektet ”Diskriminering och hälsa” som drivits gemensamt av Statens folkhälsoinstitut (FHI), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) under åren 2004-2006.

  Resultaten visar att sambanden mellan diskriminering och ohälsa rent generellt är starka eller till och med mycket starka. Sambanden med den psykiska ohälsan var starkare än med den kroppsliga ohälsan. Men det är, enligt författarna, inte möjligt att på detta sätt undersöka orsakssambanden mellan diskriminering och hälsa.

  Ungefär samtidigt publicerade Integrationsverket en annan undersökning baserat på självupplevd diskriminering: Upplevelser av etnisk diskriminering hos utrikes födda.

  Några resultat från undersökningen är:

  * Högsta andel upplevd diskriminering i en enskild situation gäller arbetsplatsen. 22 procent uppger att de upplevt sig diskriminerade på arbetsplatsen under 2005, en eller flera gånger.

  * Personer födda i Östeuropa upplever sig diskriminerade mindre ofta än andra undersökta grupper. Födda i Afrika upplevde oftare en mer upprepad diskriminering (4 gånger eller fler).

  * Lägst andel upplevd diskriminering i en enskild situation gäller kontakt med sjukvården, där sex procent uppger att de upplevt sig diskriminerade under 2005.

  Läs mer om undersökningarna här

  2006-11-25 00:00:00

  Riksrevisionens granskning av statliga insatser för integration överlämnad till riksdagen

  Den 8 november överlämnade Riksrevisonens styrelse en framställning till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning av statliga insatser för nyanlända invandrare. (RiR 2006:19)

  Granskningen är till vissa delar överspelad då den nya regeringen beslutat om en omorganisation, bland annat en nedläggning av Integrationsverket. Men, som Riksrevisionen skriver i framställningen, så är frågan om vem som ska göra vad när det gäller nyanländas introduktion fortfarande i hög grad aktuell.

  Riksrevi­sionens granskning konstaterar att det finns brister i styrningen av Integrationsverkets, Migrationsverkets och Arbetsmarknadsverkets insatser för introduktionen. Villkoren för samverkan mellan de berörda myndigheterna och ansvarsfördelningen mellan dem är inte tydlig.

  Sammanfattningsvis föreslår riksrevisionens styrelse att riksdagen begär

  -  att regeringen ska förtydliga uppdragen till berörda myndigheter så att man klargör ansvarsfördelning, villkor för samverkan och målgrupper för myndig­he­ter­nas insatser rörande nyanlända invandrare,

  -  att regeringen ska se över nuvarande reglering av ersättningen till kommu­nerna för flyktingmottagande och därvid tydligare klargöra statens respektive kommunernas åligganden,

  -  att regeringen ska återkomma till riksdagen med en pre­ciserad beskrivning av på vilket sätt det statliga åtagandet rörande introduktionen av nyanlända har förändrats.  

  Läs framställningen här, och hela Riksrevisionens rapport här.

  2006-11-24 00:00:00

  SNS på DN-debatt om ungdomars och invandrares inträde på arbetsmarknaden

  Fyra forskare som i dagarna ger ut en rapport på SNS skriver på DN-debatt den 23 november om ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden. Inlägget för fram en rad intressanta tankar som ifrågasätter dagens arbete för att introducera nyanlända invandrare.

  Författarna ifrågasätter stora delar av den introduktion som ges till nyanlända invandrare. Deras resonemang ger stöd till de indikationer som Elisabeth Svantesson tidigare visat i sin licentiatexamen: att introduktionen riskerar att försvåra snarare än underlätta individernas möjligheter på arbetsmarknaden.

  Problemet är, enligt debattartikeln, att invandrare förväntas passera en stor mängd stationer innan de på allvar kan börja söka arbete - introduktionsåtgärder, språkundervisning och kompletterande utbildning. För att insatserna ska vara motiverade ur ett arbetsmarknadsperspektiv måste de, enligt författarna, leda till att individen klarar sig väsentligt bättre än utan insatsen.

  "Risken finns att etablerade institutioner och arbetssätt uppfattas som självklarheter, och att alternativa användningar av gemensamma resurser aldrig diskuteras."

  Läs debattartikeln på DN

  2006-11-23 00:00:00

  Tyska ordförandeskapet ska prioritera integration

  Den 1 januari 2007 tar Tyskland över rollen som EU:s ordförandeland från Finland. På en konferens anordnad av Tysklands federala kriminalpolis den 16 november välkomnade Franco Frattini, EU-kommissionär för rättsliga och inrikes frågor, att integration gjorts till en av huvudprioriteringarna för det kommande ordförandeskapet. I sitt tal gav Franco Frattini en övergripande bild av sin vision för den europeiska integrationspolitiken.

  Frattini påpekade i sitt tal att EU-kommissionen inte är ute efter att diktera vad som ska gälla i de enskilda medlemsstaterna, det vill säga vad det innebär att integreras i exempelvis Finland, Grekland eller Frankrike. Kommissionens avsikt är snarare att se över vad som fungerat väl, och vad som fungerat mindre väl i de olika länderna, och därefter sammanställa någon form av ”best practice”. Som en röd tråd genom alla initiativ på EU-nivå ska emellertid de så kallade europeiska gemensamma grundprinciperna för integration (the Common Basic Principles on integration) löpa. Frattini betonade också vikten av den kommande integrationsfonden som ska underlätta tillhandahållandet av exempelvis språkundervisning för nyanlända.

  Länk till Franco Frattinis tal Chances and Risks of Migration and its Significance for the Security of the European Union

  Läs mer om de gemensamma grundprinciperna för integration

  2006-11-22 00:00:00

  Rapporter om frivilligt socialt arbete och integration

  Socialforskningsinstituttet i Danmark har nyligen gett ut två rapporter om frivilligt socialt arbete och integration. Den ena rapporten, Etniske minoriteter, frivilligt socialt arbejde og integration, beskriver de frivilliga föreningarnas integrationsinsatser samt det frivilliga sociala arbete som förekommer bland etniska minoriteter. Den andra rapporten, Veje til integration, ger 10 konkreta exempel på insatser som bidrar till etniska minoriteters integration. Idékatalogen vänder sig till frivilligorganisationer och andra intresserade.

  Socialforskningsinstituttet (SFI) är ett samhällsvetenskapligt institut i Danmark som forskar om sociala förhållanden och tendenser som har betydelse för människors levnadsförhållande. Institutet publicerar rikligt med rapporter om integration och asylmottagning, bland annat inom forskningsprojektet "Børn, integration og ligestilling". Den senaste rapporten är en kartläggning av insatser mot hedersrelaterat våld i Danmark, Norge och andra Europeiska länder. Ett sammandrag av rapporten på svenska har getts ut av Socialstyrelsen.

  Läs mer på Socialforskningsinstituttets hemsida

  2006-11-21 00:00:00

  Symbolisk förnyelse av integrationspolitiken?

  Den 17 november hölls en debatt i riksdagen mellan Luciano Astudillo (s) och Statsrådet Nyamko Sabuni (fp)

  Luciano Austudillo menade att borgerliga regeringen och den nya integrationsministern, Nyamko Sabuni, ägnar sig åt symbolisk förnyelse av integrationspolitiken.

  - Ministern ger sken av att hon ger politiken en ny inriktning när hon i själva verket fortsätter på den redan gällande inriktningen. Det enda nya är den symboliska handlingen att lägga ned Integrationsverket.

  Nyamko Sabuni svarade att Integrationspolitikens mål som de formulerades i Proposition 1997/98:16 Från invandrarpolitik till integrationspolitik ligger fast.

  - Inriktningen på regeringens integrationspolitik är att Sverige ska bli ett land med möjligheter för alla. Huvudregeln är att det är genom generella åtgärder vi genomför vår integrationspolitik. Undantag från detta ska endast komma i fråga vad gäller invandrares första tid i Sverige.  

  Den stora skillnaden är, sade Nyanko Sabuni, att alliansregeringen kommer att göra det som den socialdemokratiska regeringen inte mäktade med, nämligen att verkställa riksdagens ambition att gå från invandrarpolitik till integrationspolitik. Detta ska ske genom ett ökat ansvarstagande inom den generella politiken.  

  Luciano Austudillo:

  - Det går inte att förstå på annat sätt än att den socialdemokratiska integrationspolitiken får leva vidare. 

  Läs hela debatten här   

  2006-11-20 00:00:00

  Beställ Fickfakta – Statistik om integration – gratis

  Integrationsverket har sammanställt en praktisk och behändig liten bok med integrationsstatistik. Statistiken ger en bild av tillståndet och utvecklingen av integrationen inom en rad viktiga samhällsområden - uppdelad efter utrikes och inrikes födda och/eller efter svensk och utländsk bakgrund.

  Fickfakta visar bland annat att:

  • familjeband är det helt klart vanligaste skälet för att invandra till Sverige.
  • den största gruppen utrikes födda är från Finland.
  • det är så pass olika kommuner som Haparanda, Botkyrka och Malmö som har högst andel utrikes födda.
  • Sverige i ett internationellt perspektiv lockar till sig relativt många högutbildade invandrare.
  • det framförallt är utrikes födda som minskat andelen sysselsatta inom industrisektorn.
  • utrikes födda kvinnor har särskilt stor ohälsa.
  • att det finns ett starkt stöd för principen om lika rättigheter i den svenska befolkningen.

  Fickfakta beställer ni gratis på Integrationsverkets hemsida

  2006-11-19 00:00:00

  Integrationsminister Nyamko Sabuni tillsätter Storstadsdelegation

  I ett pressmeddelande den 15 november meddelade Integrationsminister Nyamko Sabuni att hon utsett ledamöter i den Storstadsdelegation som ska samordna regeringens arbete med att förbättra företags- och levnadsvillkor i Sveriges storstäder. Christer Hallerby, statssekreterare hos Nyamko Sabuni, har utsetts till ordförande och sammankallande. Övriga ledamöter är statssekreterare från andra departement.

  - Att bekämpa utanförskapet är en av regeringens högst prioriterade frågor. Genom tillsättandet av storstadsdelegationen skapas förutsättningar för att samordna och effektivisera arbetet mot utanförskap, säger Christer Hallerby i pressmeddelandet.

  Men storstadsdelegationen är inte ny, utan har funnits sedan 1999 och bland annat arbetat med den så kallade Storstadssatsningen. Regeringen förklarade i budgeten att arbetet med storstadspolitik ska fortsätta men att formerna för samverkan med kommuner för att bryta utanförskapet ska ses över.

  I ett anförande den 15 november på den årliga nationella storstadskonferensen förklarade statssekreterare Christer Hallerby skillnaden mellan den gamla och den nya storstadspolitiken:

  "När det gäller integrationspolitiken så lämnar vi den gamla tidens fokus på invandrarskap bakom oss. Istället lägger vi fokus på utanförskap. I det perspektivet kommer också storstadspolitiken att ändra karaktär. I stället för storstadspolitik, så kommer vi att bredda begreppet till en urban utvecklingspolitik. Och huvuduppgiften för det nya departementet i denna urbana utvecklingspolitik blir att fokusera på människor i utanförskap och särskilt då på områden där vi har många boende i samma situation."

  Läs hela anförandet av Statssekreterare Christer Hallerby

  2006-11-18 00:00:00

  Nya rapporter och projekt från Institutt for samfunnsforskning (ISF)

  Institutt for samfunnsforskning (ISF) är ett mycket aktivt Norskt tvärvetenskapligt institut för samhällsforskning. Bara under november månad har de gett ut en rapport av Jon Rogstad om diskriminering: "Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge", en bok av Grete Brochmann: "Hva er innvandring" och lanserat tre nya projekt om arbetsmarknad och politiskt deltagande.

  Institutet är mycket aktiva inom områdena migration, integration och etniska relationer. På deras hemsida finns publikationer för nedladdning, beskrivningar av pågående projekt och nyheter inom integrationsområdet.

  Läs mer på Institutt for samfunnsforsknings hemsida.

  2006-11-17 00:00:00

  Rapport från NHO (Norskt Näringsliv) om invandring, integration och sysselsättning

  Näringslivets Huvudorganisation (NHO), Norges motsvarighet till Svenskt Näringsliv, har nyligen gett ut en rapport om invandring, integration och sysselsättning.

  Vi får veta hur situationen ser ut för personer med utländsk bakgrund i skolan och på arbetsmarknaden. Beskrivningen av tillståndet för integrationen i Norge och förslagen till lösningar känns igen från Sverige. Rapporten ger också en bra introduktion till dagens lagstiftning i Norge, t.ex. integrationslagen. 

  Läs mer om rapporten här

  2006-11-16 00:00:00

  SNS fortsätter att forska om integration och arbetsmarknad

  Som NTG Asyl & Integration tidigare rapporterat så har SNS gett ut en rapport, Utbildning och kunskaper i svenska – framgångsfaktorer för invandrade?, där betydelsen av språk och utbildning för invandrade undersökts. SNS har också haft ett seminarium om boken och de har publicerat ett innehållsrikt referat från seminariet på deras hemsida.

  Den 23:e november ger SNS ut ytterligare en rapport som har fokus på integration och arbetsmarknad. Årets rapport från SNS Välfärdsråd, Fritt inträde? Om ungdomars och invandrades väg till det första arbetet, handlar om ungdomars och invandrades väg till det första arbetet.

  Välfärdsrådet utlovar nya forskningsresultat om:

  • När kommer det första jobbet efter utbildningen för ungdomar och för invandrare?
  • Vilket land är det lättast att komma ifrån för att få jobb i Sverige?
  • Underlättar eller fördröjer de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna möjligheterna för en nyanländ invandrare att få jobb?

  I samband med utgivningen ordnar SNS en konferens med deltagare som arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, riksdagsledamot Luciano Astudillo, professor Lars Calmfors och LO-ekonom Lena Westerlund.

  2006-11-15 00:00:00

  Den nya kursplanen för SFI en framgång

  Skolverket har genomfört en första utvärdering av den nya kursplanen för SFI. Skolverket skriver att reformen är ”en mindre succé”. Förutsättningarna för en framgångsrik språkutbildning och därmed integration har ökat i och med den nya kursplanen.

  Fler tar examen
  Den nya kursplanen examinerar lika stor andel studenter på den högsta nivån D. Av dem som inte läser svenska hela vägen till nivå D examineras idag hälften på lägre nivåer. Andelen studenter med någon form av examen i svenska har alltså fördubblats från en tredjedel till två tredjedelar.
   

  Dags att ta itu med de institutionella förutsättningarna
  Allt är inte positivt. Utvärderingen visar på flera kvarvarande problem av ekonomisk och praktisk natur i samband med svenskutbildningen. Men de ligger oftast utanför studieplanens inflytande i de system som omger svenskutbildningen.

  Läs mer på NTG Asyl och Integrations hemsida

  2006-11-14 00:00:00

  Rapport från EU-Kommissionen om genomförandet av direktivet för likabehandling oavsett ras och etnicitet

  Rapporten (KOM(2006) 643 slutlig) är en lägesbeskrivning om hur medlemsländerna genomfört direktivet om likabehandling (2000/43/EG).

  Kommissionen konstaterar att de flesta medlemsstaterna nu införlivat direktivet i sin nationella lagstiftning men att det är för tidigt att utvärdera effekterna.

  Hittills har inte någon nationell domstol begärt förhandsavgörande från EG-domstolen i något ärende, och det är bara EG-domstolen som kan ge definitiv vägledning om hur bestämmelserna i direktivet skall tolkas.

  Kommissionen säger sig också vara medveten om att det inte räcker med enbart lagstiftning för att förhindra diskriminering och främja jämlikhet. Den har lagt fram en rad förslag till fortsatta åtgärder i sitt meddelande Icke diskriminering och lika möjligheter för alla – en ramstrategi, som antogs i juni 2005. År 2007 har också utsetts till Europeiska året för lika möjligheter för alla. Det är, enligt Kommissionen, ett mycket effektivt sätt att öka medvetenheten om rätten till icke-diskriminering, och det skall fungera som en katalysator för åtgärder på nationell nivå.

  Läs mer på NTG Asyl & Integrations hemsida

  2006-11-13 00:00:00

  Kompletterande högskoleutbildningar för invandrade akademiker – Högskoleverket rekommenderar fortsatt och förstärkt arbete på universitet och högskolor

  En av de viktigaste frågorna för integrationen är att lyckas tillvarata den kompetens som invandrare har med sig till Sverige. Detta gäller inte minst invandrade akademiker där en effektiv introduktion till arbetsmarknaden kan förenkla vägarna in på arbetsmarknaden.

  Högskoleverket presenterade för ett tag sedan två rapporter (Invandrarakademi och aspirantutbildning – erfarenheter av kompletterande utbildning för invandrade akademiker och Kartläggning och analys av kompletterande högskoleutbildningar för utländska akademiker – 2005 som ger en bra överblick över dagens insatser för invandrade akademiker på universitet och högskolor. Rapporterna ger en rad konkreta rekommendationer för det fortsatta arbetet med kompletterande utbildning för invandrade akademiker och deras etablering i det svenska ar­betslivet:

  De kanske viktigaste slutsatserna är att insatser för invandrade akademiker är mest effektiva vid universitet och högskolor och att kompletterande utbildning för utländska akademiker bör frikopplas från arbetsmarknadspolitiska åtgärder och bristyrkesproblematik.

  Läs mer om de två rapporterna från Högskoleverket om kompletterande utbildning för invandrade akademiker på NTG Asyls hemsida.

  2006-11-12 00:00:00

  Ny Irländsk e-journal om migration och etnicitet

  Translocations: The Irish Migration, Race and Social Transformation Review är en vetenskaplig tidskrift från Irland som publiceras för gratis tillgång på Internet. Den organisatoriska hemvisten är Dublin City University.

  Tidskriften är tvärvetenskaplig och riktar sig till akademiker men också en bredare publik som frivilligorganisationer och policyskapare.

  Några av artiklarna i det första numret är:

  Irishness and Racism: Towards an E-Reader av Ronit Lentin & Robbie McVeigh

  An Unsatisfactory Discussion of the Process of Ethnic Minority Integration in Ireland av Chris Gilligan

  I första numret finns också en recension av boken Migration, Citizenship, and the European Welfare State: A European Dilemma av Carl-Ulrik Schierup, Peo Hansen & Stephen Castles (2006)

  Läs mer på hemsidan för Translocations: The Irish Migration, Race and Social Transformation Review

  2006-11-11 00:00:00

  Migration Information Source: Kunskapsportal på Internet om migration och integration

  Migration Information Source följer och analyserar utvecklingen av internationell migration och dess effekter. På hemsidan finns allt från statistik, analyser och nyhetsartiklar från alla världens hörn.
   
  I novembernumret uppmärksammar Migration Information Source särskilt förekomsten av migrationsströmmar från Sub-sahara till Nordafrika och Europa. Ett annat ämne är Frankrikes nya migrations- och integrationslag som bland annat syftar till att minska möjligheterna till familjeinvandring och göra det svårare att få uppehållstillstånd och bli medborgare. Situationen i Danmark uppmärksammas också.

  The Migration Information Source ges ut av den amerikanska tankesmedjan Migration Policy Institute.

  Läs nya numret av Migration Information Source.

  2006-11-10 00:00:00

  Rapport från Riksdagen: Integrationspolitisk debatt

  Den 8 november 2006 hölls mandatperiodens första allmänpolitiska debatt om integration. Debatten höll sig på ett övergripande plan om vad som behövs för att förbättra integrationspolitiken, men handlade även om mer specifika frågor som Integrationsverkets nedläggning och introduktionen för nyanlända invandrare.

  Debatten visade var de olika partierna lägger tyngdpunkten i sin integrationspolitik. Socialdemokraterna betonar välfärdspolitik som grunden för en lyckad integration. De borgerliga partierna fokuserar på jobb medan Miljöpartiet ser diskrimineringen som den främsta orsaken till bristande integration.

  Det var extra välkommet att situationen när det gäller den kommunala introduktionen för nyanlända invandrare uppmärksammades.

  Läs mer om debatten på vår hemsida.

  2006-11-08 00:00:00

  Skolverket uppmärksammar situationen för elever med utländsk bakgrund

  Två nya publikationer från Skolverket lägger stor tyngdpunkt på situationen för elever med utländsk bakgrund.

  Skolverket har för första gången gjort en resultatinsamling från ämnesproven i årskurs fem. Skolverket kan konstatera att föräldrarnas, särskilt moderns, utbildningsnivå har stor betydelse för elevernas resultat. Elever med utländsk bakgrund når också ofta kravnivåerna i mindre utsträckning jämfört med elever med svensk bakgrund och det gäller i särskild stor utsträckning matematik.

  Tidigare studier från Skolverket och Integrationsverket har konstaterat att föräldrarnas utbildningsnivå och utländska bakgrund har negativa effekter på barnens resultat i grundskola och gymnasium. Nu finns det alltså tecken på att den negativa effekten är grundlagd redan i mellanstadiet.

  Därför är det inte konstigt att Skolverket konstaterar i sin årliga lägesbedömning att svenskundervisningen för elever med utländsk bakgrund måste bli bättre. Skolverket ger följande rekommendationer för att förbättra skolan för elever med utländsk bakgrund:

  "Insatser för ökad arbetsro och tidigt stöd byggt på kunskapsuppföljningar och analys av elevernas styrkor och svagheter är avgörande för att fler ska nå målen i skolan. Stat, huvudmän och rektorer måste också ta ett större ansvar när det gäller lärarnas kompetensutveckling. Lärarna måste ha kompetens att undervisa elever som har svårigheter i sitt lärande och elever med olika social och kulturell bakgrund. Det är också nödvändigt att utvidga och fördjupa kunskaperna om stöd till elever. Bestämmelser som reglerar kraven på lärarkompetens och särskilt stöd bör förtydligas i den nya skollagen."

  2006-11-08 00:00:00

  Frankrike bildar ny myndighet för social sammanhållning och lika möjligheter (ANCSEC)

  Den nya myndigheten ska bland annat fokusera på att:

  • Stödja insatser som riktar sig till invånare i utsatta bostadsområden och andra insatser som ska förbättra integrationen av invandrade,
  • bekämpa diskriminering, och
  • arbeta för att minska analfabetism.

  Myndigheten kommer att ha en budget på över 500 miljoner Euro under år 2007.

  Statsminister Dominique de Villepin säger att tidigare integrationsmisslyckanden berodde på för fragmentariska och isolerade insatser. Genom bildandet av myndigheten räknar statsministern med en mer sammanhållen politik.

  Frankrike är bara en i raden av länder som inrättar nya integrationsmyndigheter. Två andra exempel är Norge och Tyskland. I Norge började Myndigheten för integration och mångfald sitt arbete 1 januari 2006 och i Tyskland startade den nya Myndigheten för migration och flyktingar (som också hanterar integrationsfrågor) sitt arbete den 1 januari 2005.

  Både den Norska och Tyska myndigheten har haft nära samarbete med svenska Integrationsverket i utvecklingen av deras verksamhet. Särskilt Norge har haft Integrationsverket som förebild och byggt upp sin verksamhet efter svensk förebild. Genom nedläggningen av Integrationsverket väljer den svenska regeringen att gå en annan väg än majoriteten av sina europeiska kollegor.

  Läs mer om bildandet av myndigheten på den franska regeringens hemsida.

  2006-11-06 00:00:00

  Tema Integration och hälsa i Socialmedicinsk tidskrift nr.3 2006

  Hela nummer tre av Socialmedicinsk tidskrift ägnas åt hälsa med fokus på empowerment för flyktingar och andra invandrare.

  Temaredaktör Solvig Ekblad skriver i det inledande kapitlet att "temanumret avser att förmedla ett smörgåsbord av såväl teori som forskningsbaserad kunskap och folkhälsoarbete inom fältet. Att förstå vad empowerment är banar väg för förebyggande integrationsarbete."

  Mer information om tidskriften och om hur den kan beställas finns på deras, något inaktuella, hemsida.

  2006-11-06 00:00:00

  NTG-asyl & integration bevakar Riksdagens arbete inom integrationsområdet

  Debatten om integrationspolitiken förs kontinuerligt i riksdagen, ofta utanför medias strålkastarljus. Därför har NTG Asyl och Integration inlett en kontinuerlig rapportering från riksdagens arbete.

  På temasidan Integration i politiken finns bland annat redogörelser av två frågor från oppositionspolitiker till integrationsminister Nyamko Sabuni som klargör regeringens inriktning av integrationspolitiken. Vi har också granskat årets motioner som har sitt huvudsakliga fokus på integration och integrationspolitik.

  2006-11-03 00:00:00

  Integrationspolitiska kommittén avslutas

  Regeringen beslutade den 2 november att lägga ner den Integrationspolitiska kommittén. Regeringen skriver i pressmeddelandet att de ska återkomma med förslag till ny inriktning på integrationspolitiken.

  Huvuduppdraget för kommittén har bland annat varit att analysera integrationspolitikens mål och inriktning och pröva om integrationspolitikens utveckling medför behov av förändringar. Kommittén skulle också analysera hur den nuvarande organisationen fungerar och föreslå hur den kan förbättras och effektiviseras. I detta har ingått att analysera Integrationsverkets roll och ansvar och hur de statliga myndigheternas ansvar för integrationspolitiken kan stärkas och tydliggöras.

  Genom att bland annat avveckla Integrationsverket föregår regeringen kommitténs förslag. Utredaren Gunilla Bruun utsågs den 2 november att utreda avvecklingen av Integrationsverket. Utredningen ska komma fram till vilka av de uppgifter som Integrationsverket utför som bör föras över till annan myndighet och vilka som ska läggas ned. I detta uppdrag ingår också att bedöma hur behovet av systematisk kunskapsuppbyggnad om integrationspolitikens utveckling och resultat ska tillgodoses i framtiden.

  Läs pressmeddelande på regeringens hemsida om avslutandet av Integrationspolitiska kommittén.

  Qaisar Mahmood och Leif Magnusson från kommitténs skriver den 2 november en debattartikel om nedläggningen. Läs debattartikeln på DN:s hemsida

  Läs också Integrationsverkets pressmeddelande om utnämnandet av Gunilla Bruun på deras hemsida.

  2006-11-03 00:00:00

  Studie bevisar viss diskriminering på svensk arbetsmarknad

  En forskningsrapport av Magnus Carlsson och Dan-Olof Rooth från Kalmar Högskola med titeln Evidence of Ethnic Discrimination in the Swedish Labor Market Using Experimental Data visar att det finns diskriminering på svensk arbetsmarknad.

  Rapporten använder sig av så kallad praktikprövning där de har skickat ut fingerade ansökningshandlingar till 1614 arbetsgivare under perioden maj 2005 till februari 2006.

  Läs mer om rapporten på vår hemsida.

  2006-04-10 00:00:00

  Överenskommelsen reviderad

  Överenskommelsen reviderades för andra gången i mars 2006. I den senaste versionen preciserar varje part sina åtaganden för året i en egen bilaga. I slutet av året skall en avstämning av åtgärderna ske. En viktig del i utformandet av den nya överenskommelsen har varit att se över de aktuella myndigheternas direktiv från regeringen. Man har inom beredningsgruppen på Integrationsverket försökt arbeta för en samstämmighet i myndigheternas regleringsbrev.

  Läs mer om den reviderade överenskommelsen på Integrationsverkets hemsida

  Ladda ner den reviderade överenskommelsen 

   

  2006-02-27 00:00:00

  Utvärdering av den centrala överenskommelsen om utveckling av introduktion för flyktingar

  "Fem år efter starten har den centrala överenskommelsen mellan aktörer inom introduktionen utvärderats. Utvärderingen visar bland annat att ansvarsfördelningen mellan myndigheter blivit tydligare och att de gemensamma rutinerna nu är fler."

  Läs mer på Integrationsverkets hemsida

  2005-11-28 00:00:00

  Utvärdering av den centrala överenskommelsen (delrapport)

  Ramböll Management har fått i uppdrag att utvärdera den centrala överenskommelsen (CÖK) av Integrationsverket med tillhörande styrgrupp som består av representanter för Integrationsverket, Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, AMS, Skolverket samt Myndigheten för Skolutveckling. Utvärderingens huvudfrågeställning är:  "om och hur CÖK, direkt och genom de introduktionsöverenskommelser som träffats på regional och lokal nivå, har bidragit till bättre resultat/måluppfyllelse inom mottagande och introduktion samt ökad effektivitet i de samverkande myndigheternas verksamhet."

  Föreliggande rapport är en delrapport. Delrapporten utgår från de enkätundersökningar som genomförts samt dokumentgranskning av samtliga lokala och regionala överenskommelser som var tecknade i juni 2005.

  Ladda ner utvärderingen - oktober 2005 

  2005-05-25 00:00:00

  Arbetsmarknadsverkets årsredovisning - begreppsförvirring och en bortglömd överenskommelse

  Arbetsmarknadsverket skall enligt regleringsbrevet för 2004 bland annat vidta ”...åtgärder för de personer som har särskilda svårigheter att få arbete”. I årsredovisningen för 2004 framgår att man, trots en svag arbetsmarknad, nått alla de s k verksamhetsmålen för 2004: bland annat har mer än 70% av de personer som genomgått arbetsmarknadsutbildning fått arbete, de långtidsarbetslösa har minskat i antal totalt sett och långtidsarbetslösheten för unga har halverats.

  Det är dock svårt att utläsa om Arbetsmarknadsverkets insatser för invandrare varit lika framgångsrika. Ett skäl är att man i årsredovisningen använder inte mindre än sju olika begrepp - utrikes födda, utlandsfödda, utomnordiska medborgare, invandrare, invandrade arbetssökande, personer med utländsk bakgrund, personer med invandrarbakgrund – för att beteckna att den sökande inte är svensk/har svensk bakgrund. Begreppsanvändningen försvårar jämförelser och bedömningar av vilka resultat och effekter de olika insatserna haft.

  I syfte att utveckla och förbättra introduktion och integration av asylsökande, flyktingar och andra nyanlända invandrare, har berörda myndigheter och organisationer enats om centrala mål och inriktningar för samverkan och samarbete på ett antal relevanta områden: asylmottagande, första tiden i Sverige, arbetsmarknad/arbetsliv och hälsa. Mål, policies och samverkansformer har lagts fast i olika policydokument som här presenteras och kommenteras under respektive rubrik.

  Läs hela artikeln av NTG-asyl publicerad som nyhet: "Arbetsmarknadsverkets årsredovisning - begreppsförvirring och en bortglömd överenskommelse"