Fakta asyl & integration

I menyn till vänster återfinns de områden relaterade till asyl och integration som bevakas på hemsidan. Svenskt och europeiskt material ligger blandat men inom  områdena Asylpolitik, Mottagandessystem och Integration finns möjlighet till fördjupning inom Sverige eller EU.

NTG-asyl & integrations främsta bevakningsområde är asylmottagande och integration av flyktingar och nyanlända samt den europeiska dimensionen av dessa områden.

Nedan listas kontinuerligt de senaste aktualiteterna och nyheterna som berör både det svenska och det europeiska asyl- och integrationsområdet. I vänstermenyn återfinns inom respektive område aktualiteter som specifikt berör detta.

Notiser Fakta asyl & integration

2011-08-07

Intervju med Jacques Delors om gemensamma europeiska värden och intressen

 

EU:s tidigare ordförande, Jacques Delors, är kritisk till hur EU och medlemsstaterna förvaltar arvet efter hans tre perioder som unionens ordförande. Även om det är åtskilliga år sedan Delors avgick som ordförande (1995), är det under hans ledning som många av de viktigaste grundstenarna i det europeiska bygget kunde läggas. 

Intervjun gjordes redan i september 2010 för den tyska tidskriften Mittelweg 36, men har i många stycken idag en ännu större aktualitet. Den publicerades nyligen också i den utmärkta nättidskriften Eurozine.

Delors hävdar med emfas att de europeiska värdena - som har sin grund i bl a den judiskt-kristna traditionen, romersk lag och den franska revolutionen - är unika och måste vara ledstjärna för det framtida EU. I modern tid förvaltas dessa värden i två för Europa centrala politiska rörelser: den socialdemokratiska och den kristdemokratiska.

Delors betonar på flera ställen i intervjun religionernas roll som värdebärare, dock fullt medveten om de problem som detta också har fört med sig. Han lyfter också fram den solidaritet som kännetecknar den europeiska gemenskapen, och som bl a kommer till uttryck i de stora socialpolitiska EU-programmen, samtidigt som han är starkt kritisk till hur vissa medlemsstater behandlar utsatta grupper, t ex romer.

Delors ser en stor fara i den ökande nationalismen, som han delvis ser som ett svar på rädslan för globaliseringen, men också som uttryck för andra former av konflikter och självständighetssträvanden i t ex Serbien, Montenegro och Belgien. Delors är också kritisk till de stora medlemsstaternas allt mer "egoistiska" agerande; i synnerhet gäller detta Tyskland, med sin som han uttrycker det, formidabla ekonomiska konkurrenskraft och därmed ledande ställning i unionen.

Vad är då Delors svar på alla de utmaningar och problem som EU nu står inför? Framförallt betonar Delors nödvändigheten av en starkare federal struktur för unionen och en tydligare roll för vissa av EU:s kärnländer. Ett erkännannde av de gemensamma europeiska intressena, t ex i förhandlingar med Ryssland vad gäller energiförsörjning eller varför och hur svaga ekonomier som Grekland skall stödjas, är en förutsättning för ett starkt EU som också gagnar de enskilda medlemsstaterna.

Med en elegant referens till EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (som ju handlar om individers rättigheter), påpekar Delors att om han varit ansvarig för stadgan skulle den föreskrivit rättigheter men också skyldigheter, något som i sammanhanget enligt Delors kan överföras till att gälla också medlemsstaterna.

Läs hela intervjun på Eurozine

2011-06-10

En förnyad europeisk migrations- och integrationspolitik?

EU-kommissionen  presenterar under juli ett meddelande om en förnyad strategi/agenda för integration. Samtidigt har man redan nu redovisat en rad åtgärder inom migrations- och asylområdet. Läs mer i Newsletter från European Web Site on Integration.

Läs hela Nyhetsbrevet

Länk till European Web Site on Integration

Läs meddelandet från kommissionen  European Agenda for the Integration of Third-Country Nationals

2010-12-25

Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning - slutkonferenser i Uppsala och Bryssel

 

Temaårets slutkonferenser - från Uppsala till Bryssel

Det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning avslutas under december, i Sverige med en nationell slutkonferens i Uppsala som genomfördes den 7-8 december och på EU-nivå med en konferens i Bryssel som ägde rum den 16 december.  

Den svenska slutkonferensen för temaåret samlade närmare 200 deltagare i Uppsala Missionskyrka. Merparten av deltagarna kom från en rad  målgrupps-/frivilligorganisationer  och inbegrep därmed också många som själva var  berörda av fattigdom och social utestängning. Dagen innan hade deltagarna från den  s k målgruppskonsultationen, som genomförts på ett tiotal platser i landet - inom ramen för ett ESF-projekt -,  samlats för att formulera och finslipa de policyrekommendationer och projektförslag som senare under konferensen framfördes till representanter för bl a ESF-rådet.

Ett annat både uppskattat och framåtsyftande inslag var de många - över femtio! - seminarierna med goda exempel från projekt inom temaåret, Europeiska socialfonden, Livslångt-lärande-programmen och Europeiska flyktingfonden. En imponerande redovisning av nya idéer och koncept för att befrämja inkludering i arbetsliv och samhälle , några redan överförda till reguljär verksamhet, andra under utveckling eller implementering. Konferensen gav genom de tematiska seminarierna också möjlighet att demonstrera  komplementariteten mellan de olika EU-programmen, där respektive program/projekt genom sitt speciella angreppsätt och  sin "policyhemvist" (sysselsättnings-, utbildnings-, integrationspolitik etc)  kan bidra till synergier och ett starkare genomslag i ordinarie verksamhet.

Missionskyrkan i Uppsala var, som många deltagare påpekade, en väl vald lokal för konferensen. Kyrkolokalen fungerade nämligen förträffligt som den öppna mötesplats som många ansåg borde finnas på flera orter i landet - i synnerhet för de människor som berörs av fattigdom och social utestängning.

I slutkonferensen i Bryssel deltog närmare 500 delegater från samtliga medlemsstater samt Norge och Island (två länder utanför EU som medverkat i temaåret); även här fanns en stark representation från frivilligorganisationer och målgrupper. Förutom de många högtidstalen och policyuttalandena - av bl a kommissionären Andor,  kommissionens ordförande Barroso och rådets ordförande van Rompuy, presenterades även här en rad av temaårets projekt i utställningar och seminarier. Resultatet från den europeiska journalisttävlingen meddelades; ett av bidragen kom från den norska televisionen och handlade om EU-medborgare som efter tre år som tiggare i Bergen lyckas bygga sig ett eget hus i sitt hemland, Rumänien. En märklig illustration av hur verkligheten och visionerna om en förstärkt social dimension och en kraftfullare europeisk sammanhållningspolitik kan förefalla  vara i otakt.

Flaggskeppsinitiativ och slutdeklaration

Under konferensen, presenterades också kommissionens meddelande - en form av arbetsplan - om hur medlemsstaterna skall arbeta med fattigdomsbekämpning inom ramen för EU-2020-strategin och det s k flaggskeppsinitiativet mot fattigdom (ett av de sju initiativen inom EU 2020 är den Europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning)

Medlemsstaterna har nu bl a att precisera hur mål, indikatorer och insatser för fattigdomsbekämpning skall utformas nationellt; i meddelandet  framhålls Europeiska socialfonden centrala roll för detta arbete. Möjligheterna till social innovation och sociala experiment inom EU-programmen kommer att utökas; målgruppernas medverkan betonas (empowerment) och den öppna samordningsmetoden skall förstärkas/utvecklas.

Temaårets slutdeklaration 

I temaårets slutdeklaration, som undertecknats av samtliga medlemsstater, framhålls strukturfondernas, och särskilt socialfondens betydelse för att bekämpa fattigdom och förstärka den sociala sammanhållningen. Vikten av att befrämja social innovation och sociala experiment betonas också  i deklarationen,  liksom värdet av (transnationellt) utbyte av erfarenheter och goda exempel, något som ju är i linje med både den nu aktuella nationella utlysningen inom ESF i Sverige och de synpunkter som från svensk sida framförts i ESF-kommitténs ad-hoc grupp för transnationalitet och social innovation 

Mera resultat kommer 

De policyrekommendationer och projektförslag som redovisades på Uppsalakonferensen kommer att sammanställas och projektidéerna skall utvecklas tillsammans med processtöden inom ESF för att ge  underlag till ansökningar inom den nationella utlysningen 2011 i socialfonden med tema fattigdomsbekämpning.

De tidigare presenterade projektet inom tema fattigdomsbekämpning inom ESF i Sverige - som syftar till en fördjupad målgruppskonsultation under 2011 - har påbörjat sitt arbete. ABF, Sensus och EAPN Sverige står som projektägare. ESF-rådet och socialdepartementet ingår i den styrgrupp som skall följa projektet som också skall verka för att stärka och effektivisera den öppna samordningsmetoden inom det sociala området.

Slutkonferenser - men också startpunkt för en intensifierad fattigdomsbekämpning

I både Uppsala och Bryssel betonades att temaåret ingalunda innebär slutet på ansträngningarna att bekämpa fattigdom och social utestängning - tvärtom är konferenserna att se som en startpunkt för ett intensifierat arbete inom ramen för EU 2020-strategin.

Inför Uppsalakonferensen betonades detta särskilt:

"I Sverige innebär konferensen emellertid inte bara en slutpunkt, utan också en startpunkt för ett intensifierat  arbete inom Europeiska socialfonden för att bekämpa fattigdom och social utestängning.

Under  temaåret har på ett tiotal orter i landet  ett stort antal människor som själva berörs av fattigdom och social utestängning, i en unik konsultationsprocess, kunnat redovisa och diskutera sin situation.  Men de har även  fått möjligheter att formulera förslag och krav på förbättringar. Deltagarna har därmed också medverkat i en demokratisk process för att göra sin röst hörd, ofta för första gången på lika villkor som andra medborgare.

Deras röster kommer att höras på temaårets slutkonferens och ge underlag till  nya idéer och projektförslag som skall vidareutvecklas med stöd av Europeiska socialfonden och EU:s program för livslångt lärande. 

Därmed bidrar temaårets slutkonferens  till att  uppfylla ett av de centrala målen  för den nya EU-strategin 2020: att minska antalet människor som lever i fattigdomen i Europa med 25 procent  till år 2020."

 

 

 

 

 

2010-09-24

Bekämpa fattigdom och social utestängning - Länskonferenser inom ramen för det europeiska temaåret 2010

I samtliga 21 län/regioner anordnas den 25 oktober 2010 konferenser i syfte att mobilisera alla goda krafter till att medverka i en manifestation och diskussion om de viktiga samhällsfrågor som det europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning behandlar.

Konferenserna skall också fungera  som ett avstamp för framåtsyftande och konkreta åtgärder för att bekämpa fattigdom och social utestängning samt stärka den sociala sammanhållningen i länet/regionen. Till konferensen inbjuds ideella organisationer som möter människor i utsatthet, olika brukarorganisationer, politiker, myndigheter, näringsliv och media.

I Stockholm omfattar konferensen två dagar, där den andra dagen, den 26 oktober,  ägnas åt frågor och debatt om bl a integration, segregation och offentliga/informella  välfärdssystem.

Läs mer på www.temafattigdom.se

 

2010-09-09

Nytt nummer av European Web Site on Integration - Newsletter

- Avidentifierade platsansökningar testas i Tyskland
 
- Artiklar om diskriminering och anti-diskrimininering i Nederländerna och Italien
 


 " E-Newsletter
 1 September 2010 / Issue 16

 
WELCOME! This is the sixteenth issue of the European Web Site on Integration's monthly newsletter. Every first Wednesday of the month, the editorial team of the European Web Site on Integration sends you a selection of content recently published on the Site.

You are receiving this newsletter as you have registered for it. To modify your subscription status, please go to www.integration.eu, log in and click on " My Newsletters ".

--------------------------------------------------------------------------------
 
 Upcoming Events
 02/09/10 - 27/09/10
(Prague, Czech Republic)
Exhibition "My home" of foreign artists living in Prague.

 13/09/10 - 14/09/10
(Liège, Belgium)
IMISCOE 7th Annual Conference: New migration in industrial cities and regions of europe.

 13/09/10 - 14/09/10
(Budapest, Hungary)
EUKN 2010 Conference: Effects of demographic change on urban structures.

 15/09/10 - 16/09/10
(Frankfurt am Main, Germany)
Seminar: Access of foreign nationals to welfare and social services.

24/09/10
(Berlin, Germany)
From multicultural class room to multicultural teachers' staff room. Potentials and limitations of intercultural development in schools.

26/08/2010 : Germany: Anonymised job applications: Five large businesses as well as the Federal Ministry for Family will participate in a pilot project by the Federal Anti-Discrimination Agency (ADS) on anonymised procedures for job applications.

25/08/2010 : Discrimination Monitor 2010, Non-Western migrants on the Dutch labour market: Why do some Dutch employers prefer to take on Mark as an employee rather than Mohammed? For this study 106 recruitment officers were interviewed about their selection behaviour.

20/08/2010 : Public consultation on integration policy in Latvia: Latvian Ministry of Justice has started a public consultation on integration policy for the 2011-2017 period, inviting stakeholders and any interested parties to comment the draft policy document.

10/08/2010 : Italy: Overturning negative perceptions of migrants in the media: An African-born doctor photographed by the press while saving the life of an Italian man with the slogan: “The typical migrant in the news.” is the subject of a sensitisation campaign run by IOM in Italy and targeting public and media alike.

30/07/2010 : France: Security policy at the heart of French political debate: French President Nicolas Sarkozy proposes the denaturalisation of foreigners who commit crimes against persons representing public authority (members of the police, members of fire brigades...).


If you have been forwarded this by a friend you can subscribe to future newsletters by becoming a registered member of www.integration.eu - get the newsletter, get access to special features like the directory of integration practitioners, and get the opportunity to contribute your documents to the official EU collection. Simply click here. 
 

2010-07-22

Ny rapport om återvändande och reintegration i EU

Recently we finalized the results of our research which lead to the report ‘European cooperation on the sustainable return and reintegration of asylum seekers’. You can find a PDF version of the complete study including the summary at our website:

http://hitfoundation.eu/docs/EU_Cooperation_Return_final_report.pdf

We hope that you share the findings of the report and encourage you to distribute it among relevant actors in your country. Should you have any questions about the project, please do not hesitate to contact us.

On behalf of the research team,

Frans Bastiaens
Director HIT Foundation
E: frans.bastiaens@hitfoundation.eu
T: 0031-629097009

 

2010-06-06

Läs senaste Nyhetsbrevet om integration från EU-kommissionen!

- Eurobarometer om attityder till invandrare

- Integrationslag i Berlin

- Andra Islamkonferensen öppnad i Tyskland

- Bonus för snabbare svenska


Länk till hemsidan European Web Site on Integration  

2010-05-23

Multireligiösa samhällen - polarisering, samexistens, indifferens?

Frågan om religionernas roll i det moderna - sekulära - samhället har fått en ökad aktualitet. Under en tredagarskonferens vid Agders universitet i Norge behandlas dessa frågor från ett religionssociologiskt perspektiv under medverkan från ett stort antal ledande internationella forskare.

Läs mer

 

2010-03-22

Internationellt symposium om asylpolitik och CEAS

An International Symposium, entitled The Common European Asylum Policy: Towards a Balanced, Flexible and Comprehensive System, will take place on Thursday 29th April 2010 at the Renaissance Hotel, Brussels.

As we approach the EU's 2010 target for the creation of a common European asylum system, this special International Symposium provides a timely opportunity for stakeholders to examine the challenges that Europe is facing to increase the practical cooperation between different member states and to develop a balanced and flexible strategy towards better burden sharing between member states.

The Centre for Parliamentary Studies welcomes the participation of all key partners, responsible authorities and stakeholders. The Symposium will support the exchange of ideas and encourage delegates to engage in thought-provoking topical debate.

For further details, please see the attached programme or visit our website. Do feel free to circulate this information to relevant colleagues within your organisation.

 

2010-02-23

UNHCR lanserar nytt nätbaserat instrument för att mäta integration

UNHCR och MPG (Migration Policy Group) lanserar i samarbete med ungerska regeringen ett nytt instrument för att mäta integration av flyktingar i det nya värdlandet. Instrumentet omfattar en rad aspekter av flyktingens tillvaro i det nya landet: allt från tillvaratagande av tidigare utbildning/yrkeskunskap, skolframgång för flyktingbarn till värdlandets budget för orienteringskurser. Mer än 200 kvantitativa och kvalitativa indikatorer används och syftet är att både bedöma individens integration och att ge underlag för en analys av styrkor och svagheter i policies/system.

Läs mer på unhcr.org

Läs även "Integrameter" här 

2010-02-16

Nytt nummer av European Web Site on Integration

Nytt nummer av European Web Site on Integration - Newsletter med bl a följande innehåll:
 
- Ny striktare migrationspolitik i Österrike - språktest för invandrare
 
- Cecilia Malmström utfrågad av Europaparlamentet
 
- Tysk kvotering av invandrare till offentlig sektor
 
Läs senaste numret på ec.europa.eu
2009-12-15

First ever EU-wide survey of minorities: Mapping Discrimination across Europe

The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) has released in Stockholm the results of its survey of over 23,000 individuals from ethnic minority and immigrant groups about their experiences of discrimination, racist crime, and policing in the EU. The results reveal shocking evidence about the discrimination faced by minorities in everyday life; in the classroom, when looking for work, at the doctor’s, or in shops. On the eve of the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion, the FRA calls for targeted policies to combat the marginalisation of these groups.

1 in 4 (24%) of all respondents was a victim of crime at least once in the last 12 months.  Members of minority groups, often stereotyped as criminals themselves, can clearly also be victims of crime in need of assistance, protection, and support.

The survey exposes the serious lack of awareness of anti discrimination legislation amongst ethnic minority and immigrant groups. Almost half
(46%) of respondents were unaware that legislation exists forbidding discrimination against people on the basis of their ethnicity in relation to shops, restaurants, bars or clubs.

82% of those who were discriminated against in the past 12 months did not report their most recent experience of discrimination either at the place where it occurred or to a competent authority.  The most common reason for non-reporting was the belief that ‘nothing would happen’.

FRA Director Morten Kjaerum: “The results of the EU-MIDIS survey reveal the serious difficulties faced by significant numbers of those from ethnic minority and immigrant groups in accessing the most basic of services.
Discrimination in education is particularly damaging as it can have a negative impact on young people’s opportunities in the labour market. Actors at all levels, from governments to service providers, must use this evidence, collected on the ground through in-depth interviews, to develop targeted policies to prevent the exclusion of these groups from European societies.”

For more information please see:

http://fra.europa.eu/fraWebsite/press/mr-091209_en.htm

http://www.diaspora.fi/

2009-11-10

Samtal om sekularismen - religion, lagstiftning och mänskliga rättigheter

Talal Asad and Abdullahi - Na’im  both stand at the forefront of the challenging and constructive exchange taking place today between European and Islamic traditions of political, legal, and religious thought. At a recent event organized by the Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs, the two scholars traded questions and criticisms concerning the concept of human rights. Moderated by José Casanova, the discussion addressed the& nbsp;intrinsic limitations and historical failures of the language of human rights, as well as its formidable capacity to challenge autocratic and state-centric distributions of power, creating openings for democratic contestation and political self-determination.

Läs hela samtalet här

2009-11-09

Utredning om samhällsorientering för nyanlända invandrare tillsätts

Regeringen har i dag beslutat om utredningsdirektiv gällande samhällsorientering för nyanlända invandrare. Regeringen har tidigare föreslagit att nyanlända som deltar i etableringsinsatser ska delta i samhällsorientering under den första tiden i Sverige. Utredaren ska lämna förslag på mål, innehåll, omfattning och form för samhällsorienteringen. Professor Erik Amnå vid Örebro universitet har utsetts till särskild utredare.

Läs mer

2009-11-09

Graduate School in Migration, Ethnicity and Society

En central del av REMESO:s verksamhet är att driva en forskarskola som erbjuder kurser för svenska och internationella forskarstudenter (doktorander eller master-studenter) inom institutets forskningsområden. The Graduate School in Migration, Ethnicity and Society välkomnar studenter antagna vid universitet i Sverige och utomlands. Kurserna är tvärvetenskapliga och öppna för forskarstuderande och masterstudenter med skilda akademiska bakgrunder. Kurserna ges av forskare från institutet, inklusive internationella gästforskare och särskilt inbjudna gästföreläsare.

Forskarskolan erbjuder såväl kärnkurser som påbyggnadskurser. Kärnkurserna ges i form av ett program med tre kurser, vilket låter studenter delta i kurserna under en sammanhållen termin. Påbyggnadskurserna sträcker sig över två terminer. De flesta kurserna kan tas antingen som del av ett valt program, eller som tillvalskurser. Kurserna ges på engelska.

Under våren 2010 ges följande kurs:

International Migration, Ethnicity and Gender: Intersectional Perspectives on Labour, Power, and Citizenship
18 januari-26 februari.
Intensiv föreläsningsvecka i Norrköping: 1-5 februari.

Läs mera om denna kurs

 

2009-10-14

Nyheter från European Web Site on Integration

Nytt nummer av European Web Site on Integration - nyhetsbrevet från EU-kommissionens hemsida om en gemensam europeisk integrationspolitik.

Nyhetsbrevet, som utkommer en gång i månaden, innehåller information och länkar till en rad intressanta artiklar, rapporter och aktiviteter på EU- och nationell nivå. I det senaste numret finns bl a information om:

- IOM:s granskning av ojämlikhet i hälsa mellan invandrare och majoritetsbefolkning

- EU-kommissionens konsultation och rekommendationer om medlemstaternas skolsystem vad gäller invandrarelever

- Radioprogram om interkulturell dialog och värdegrund i Spanien

- Senaste nytt om utlysningar från nationella och europeiska fonder

- Rapporter och dokument om bl a islam i Tyskland, interkulturell utbildning i Italien och en ny entreprenörsutbildning  för invandrare framtagen inom ramen för ett Leonardo da Vinciprojekt

Läs mer och prenumerera på nyhetsbrevet http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm

 

2009-10-14

Enkät från ENAR till frivilligorganisationer som arbetar med antidiskriminering

ENAR – European Network Against Racism, en europeisk paraplyorganisation för nationella organisationer som arbetar med antidiskriminering och mot rasism – påminner frivilligorganisationerna om att inkomma med svar på sin nyligen utskickade enkät. Enkäten handlar om hur dessa organisationer kan arbeta

med de allt viktigare frågorna om bekämpning av diskriminering och rasism.

 Läs mer och svara på enkäten

 

2009-10-04

Ny debatt om asylsökande barn med uppgivenhetssymptom

Journalisten Gellert Tamas nyutkomna bok ”De apatiska” har väckt en ny debatt om vad som egentligen hände i det svenska asylmottagandet i början av 2000-talet. 2005  presenterade regeringens utredare  Marie Hessle sin första delrapport  om de s k apatiska barnen; 2006 kom en uppföljningsstudie.


Tema asyl & integration kommenterade då i en artikel rapporten och de frågeställningar som utredaren ansåg behöva besvaras:

"Den nu publicerade studien är den första avrapporteringen av den nationella samordnarens uppdrag. Inför fördjupningsstudien är bland andra följande frågor aktuella enligt utredaren:

- Varför förekommer problemet först under 2000-talet?
- Varför denna stora omfattning av fall i Sverige efter 2002?
- Varför drabbas enbart asylsökande barn i Sverige?
- Varför drabbas i huvudsak barn från vissa geografiska områden?

Frågorna är relevanta; några formuleringar kan dock tyckas bygga på slutsatser som inte har direkt stöd i den föreliggande rapporten. En bredare ansats, där även andra discipliner ingår, förefaller också angelägen inför djupstudien. Problemet är i första hand medicinskt: hur skall barnen vårdas för att bli friska – men har omfattande politiska implikationer."


Tema asyl & integration kommenterade senare också frågan om de asylsökande barnen med uppgivenhetssymptom i samband med regeringens psykiatriutredning.  Trots att den omfattande utredningen särskilt skulle belysa frågor om extremt utsatta grupper i samhället i förhållande till den psykiatriska vården, nämns de asylsökande överhuvudtaget ej.  Frågan om de "apatiska barnen" har därmed inte kunnat utredas på ett fullt trovärdigt sätt. Den har inte heller med ett forskningsperspektiv kunnat sättas in i ett större asylpolitiskt sammanhang.


Läs recension av Gellert Tamas bok "De apatiska"


Läs tidigare artikel Många frågor – färre svar: Rapport från regeringens nationella samordnare om barn med uppgivenhetssymptom om  utredningen om asylsökande barn med uppgivenhetssymptom.

Läs artikel om Psykiatriutredningens slutrapport


2009-09-25

Nyheter på integrationsområdet

I senaste numret av Integrationsdepartementets nyhetsbrev om integrationsfrågor finns information om regeringens satsningar på integrationsområdet och reformen som ska skynda på nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.

Nyhetsbrev om integration

2009-09-25

Integrationsdata på stadsdelsnivå

I dag presenterar Statistiska centralbyrån för första gången, på uppdrag av regeringen, detaljerad integrationsstatistik om situationen i de 38 stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal mellan regeringen och kommuner. Data om integration på lokal, regional och nationell nivå behövs som underlag för regeringens fortlöpande bedömningar om bland annat situationen för utrikes födda på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet.

Pressmeddelande: Integrationsdata på stadsdelsnivå

2009-09-23

Nyhetsbrev - Impact of Multicultural Health Advisors

Nyhetsbrev  5,  September  2009

IMHAd: s uppdrag
Det övergripande målet med forsknings- och metodutvecklingsprojektet IMHAd är att ta reda på effekterna av hälsokommunikatörernas arbete; att informera personer med nybeviljade uppehållstillstånd om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, om egenvård och om hälsofrämjande livsstil.

Läs nyhetsbrevet här

2009-09-15

ECRE inbjuder till kurs om det Gemensamma europeiska asylsystemet – CEAS

The Common European Asylum System: Ten years on – Developments to date and future challenges

"ECRE is pleased to announce its forthcoming advanced ELENA Course, The Common European Asylum System: Ten years on – Developments to date and future challenges, to be held in Vienna from 13 to 15 November 2009. Please find attached an invitation to the Course.

This advanced course will focus on various aspects of the Common European Asylum System (CEAS). The course will study the protection standards set in the EC Qualification Directive, Asylum Procedures Directive and Reception Conditions Directive, their implementation in national law and the emerging jurisprudence of the European Court of Justice in this field. In addition the course will examine the Dublin system, its impact on asylum seekers and possible legal challenges before national courts and the European Court of Human Rights. Finally, it will also look into future challenges for the CEAS and amendments to EU asylum legislation.

The Course will be presented together by academics and practicing lawyers from across Europe. All sessions will be in English

It is expected that this course will be over-subscribed and places are limited. Closing date for registrations is 7 October 2009.
The fee for participation is 530€ for lawyers and NGO staf fand 630€ for government officials. This is a residential course and the fee covers seminar costs, accomodation, meals as per stated in the programme.
You can benefit from an immediate registration fee of 480€ if you register by 25 September 2009.

For further information, please check our website or contact Helene David, ECRE Events Officer"

Läs mer om program här    

 

2009-09-06

“Asylum in Europe: Now, it’s up to you” – ECRE lämnar synpunkter inför Stockholmsprogrammet

ECRE, den europeiska paraplyorganisationen för ett stort antal frivilligorganisationer som arbetar med asyl- och flyktingfrågor, har sammanställt sina rekommendationer och synpunkter inför det s k Stockholmsprogrammet. Programmet, som kommer att innefatta EU:s framtida asyl- migrations- och integrationspolitik för de kommande fem åren, skall antas av medlemsstaterna i slutet av året under det svenska ordförandeskapet. ECRE är i grunden positiv till många av de existerande regelverken och systemen som utvecklats inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS), men anser att det nu är tid att höja och säkerställa standards inom både asylprövning och mottagande. Med högre standards, och bättre efterlevnad bland medlemsstaterna av gällande regelverk/direktiv, skulle EU kunna vara en god förebild för andra regioner i världen vad gäller skydd för asylsökande och flyktingar.

ECRE har också tillsammans med UNHCR sammanställt en broschyr över gällande asyl-och flyktingpolitik inom EU inklusive en dagordning för de närmaste månadernas arbete under det svenska ordförandeskapet vad gäller asyl- och flyktingfrågorna.

Läs ECRE:s rekommendationer

Läs ECRE:s och UNHCR:s broschyr Asylum in Europe: Now, it’s up to you

2009-09-06

"Cultural Pluralism Revised: Religious and Linguistic Freedoms" Essätävling, workshop och stipendier för forskare och studenter

Inom ett antal högaktuella ämnesområden finns nu möjlighet att delta i en essätävling med efterföljande workshop i Berlin. Irmgard Coninx Stiftung (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung)inbjuder studenter och forskare att delta och erbjuder också vinnaren ett stipendium för vidare forskning.

Läs mer.........

"Essay Competition - Irmgard Coninx Research Grant 2010 - Workshop and
Conference in Berlin, 7 - 11 April 2010

International Essay Competition and Workshop organized by the Irmgard
Coninx Foundation, the Social Science Research Center Berlin (WZB), and
Humboldt-University Berlin."


"Workshop participation in Berlin
Up to 40 successful applicants to the essay competition will be invited to
discuss their research with prominent scholars at two of Europe's leading
research institutions.

The workshops will take place at the Social Science Research Center
Berlin, 7 - 11 April 2010. Workshops will be chaired by José Casanova
(Georgetown University) and Fernand de Varennes (Murdoch University).

Deadline for essay submission: January 15th, 2010"


"Irmgard Coninx Research Grant
An international jury will award two three-months fellowship to be used
for research at the WZB, the Humboldt-University Berlin and the State
library Berlin. The Grant includes a monthly stipend of EUR 1,000 plus
accommodation and its winners will be invited to join a follow-up workshop
in Berlin in 2010/2011.

For the finalists of the essay competition the Irmgard Coninx Foundation
will cover travel to and accommodation in Berlin.

For details please visit our website: www.irmgard-coninx-stiftung.de

For inquiries please contact us: info@irmgard-coninx-stiftung.de "

2009-09-02

Assyriska Kvinnoförbundet lanserar hemsida

Under ett års tid har Assyriska Kvinnoförbundet (AKF) arbetat med att bygga upp en hemsida som vänder sig i första hand till assyriska kvinnor. Hemsidan ska ha som funktion att upplysa och uppmärksamma frågor och verksamheter som berör assyriska kvinnor.

Länk till hemsidan, www.assyrianwomen.com

2009-08-30

Nytt nummer av veckobrev från ENAR – Europeiska nätverket mot rasism

ENAR veckobrev innehåller nyheter och länkar till flera av de sakområden och frågor som berör asyl- flykting- och integrationspolitik, både i enskilda medlemsstater och på EU-nivå. I det nu aktuella veckobrevet finns bl a kommentarer till det s k Stockholmsprogrammet, dvs EU:s framtida asyl- migrations - och integrationspolitik.

Läs senaste numret av veckobrevet

2009-08-23

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), andra kvartalet 2009

Under andra kvartalet 2009 var 454 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,1 procent, vilket är en ökning med 2,3 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antalet sysselsatta som varit sjukfrånvarande minst en kalendervecka minskade med 17,6 procent till 93 000 personer.

Läs mer

2009-08-14

Nytt från SCB – stort invandringsöverskott första halvåret 2009

Befolkningsstatistik första halvåret 2009
Under det första halvåret ökade folkmängden i Sverige med 36 012 personer, vilket gav en befolkning på 9 292 359 den 30 juni. Invandrade gjorde 45 214 personer medan 18 117 utvandrade under de sex första månaderna. Det stora invandringsöverskottet på 27 097 personer är den främsta orsaken bakom folkökningen. Jämfört med första halvåret 2008 har årets invandringsöverskott ökat med 18 procent. Den stora ökningen beror främst på minskad utvandring. 3 881 personer färre flyttade utomlands under årets första halvår jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

2009-08-14

Ny rapport om diskriminering och mångfald i media i trettio europeiska länder

Media Diversity Institute och International Federation of Journalist har med stöd från EU-kommissionen genomfört en studie över hur media hanterar frågor om diskriminering och hur de arbetar för att främja mångfald. Studien omfattar trettio europeiska länder och ger en god inblick i de olika ländernas situation inom medierna i förhållande till diskriminering och mångfald. I rapporten, som nu är tillgänglig elektroniskt, finns också en rad goda exempel på mångfaldsarbete inom medierna.

Läs mer

2009-08-14

Nytt nummer av Quantara: en progressiv Islam på väg?

Tunisien har länge betraktats som en av mest progressiva länderna i arabvärlden, bl a vad gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Enligt Amel Grami, religiös ledare, har dock nykonservativa och islamistiska tankegångar numera vunnit gehör också i Tunisien bland unga kvinnor. Läs en viktig och intressant intervju med Amel Grami i nättidningen Quantara. Tidningen, som utges med stöd av bl a tyska Goethe-institutet och Bundeszentrale für politische Bildung, innehåller också en rad andra artiklar under temat dialog med den islamska världen.

Länk till Quantara

2009-08-09

Nytt nummer av EU:s nyhetsbrev om integration

Kopplat till den den europeiska integrationsportalen publiceras varje månad ett elektroniskt nyhetsbrev, INTEGRATION.EU newsletter. Förutom nyhetsnotiser finns i brevet artiklar och dokument om bl a interkulturell dialog, arbetskraftsinvandring och senaste nytt om aktuella utlysningar i olika EU-program.

Ladda ner nyhetsbrevet

Läs tidigare artikel om den europeiska integrationsportalen, European Website on Integration


Länk till den europeiska integrationsportalen


2009-08-07

Belgien regulariserar irreguljära invandrare

Belgiska regeringen har beslutat att irreguljära invandrare som funnits i landet minst fem år kan ansökan om uppehållstillstånd. Även invandrare som bott i landet två och ett halvt år, och som kan presentera ett anställningskontrakt, kan söka om uppehållstillstånd. Beslutet omfattar också asylsökande som väntat på beslutat i fyra år (familjer med barn) eller fem år (övriga). Hänsyn kommer också att tas till språkkunskaper, deltagande i alfabetiserings/språkkurser och  familjer med barn i skola. Omkring 25 000 personer beräknas omfattas av de nya bestämmelserna.

Läs mer
Belgian Prime Minister, ‘’Agreement’’ 
Euractiv, ‘’Belgium to legalise 25,000 immigrants’’
Asylum and Migration Forum, ‘’Accord "asile et migration": de bonnes solutions pour le passé mais des incertitudes pour le futur


"Belgian agreement on regularization of irregular migrants
On Monday 20 July 2009, Belgian Prime Minister Herman Van Rompuy released details of the federal government's agreement on regularising irregular migrants. This agreement follows more than a year of difficult negotiations.
Under the scheme, undocumented migrants who have lived in Belgium for at least five years will be able to apply to regularise their situation between 15 September and 15 December 2009.


Previous estimations said the number of beneficiaries may range from 50,000 to 100,000 but the authorities put the figure at 25,000, imposing strict criteria for foreigners to obtain legal status. People who have been working in Belgium for at least two-and-a-half years can also apply for a residence permit. They have to produce a labour contract and a regional labour card. Other factors in favour of applicants include language skills, attendance of literacy courses or having children at school.  People who have been in an asylum procedure for an unreasonably long time (4 years for families with children at school, 5 years for the others) can also apply to regularise their situation. The new secretary of state for asylum and immigration, Melchior Wathelet, will have the final say on each individual application. The Asylum and Migration Forum, a coordination of more than 120 NGOs, welcomed the agreement but regrets that there is no clarity about a future regularisation. "2009-08-06

Migrationsverkets prognos till regeringen

Den prognos över antalet asylsökande som Migrationsverket lämnade till regeringen den 7 maj ligger fast. Verket bedömer fortfarande att antalet asylsökande blir 22 000 i år och nästa år. Dock höjs prognosen över antalet ensamkommande barn med 200.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida

2009-06-12

IMHAd, Impact of Multicultural Health Advicers - Nyhetsbrev 4, juni 2009

Nyhetsbrev  4, Juni  2009

"ERF beviljade IMHAd 6,8 miljoner
MIM, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Wellfare, Malmö högskola, tar över ansvaret för det nationella forskningspartnerskapet IMHAd från 2009.Europeiska flyktingfonden har beviljat IMHAd 6,8 miljoner för perioden 2009-2011. Parterna och Socialstyrelsen bidrar med 7,1 miljoner. Av fondens motivering framgår bl. a

”Projektet avser att verkar inom ett viktigt område, nyan¬lända flyktingars hälsa, och syftar till att utvärdera de interna¬¬tio¬nella hälsokommunikatörernas arbete samt utveckla ett nationellt kvalitetssäkrat hälsokommunika¬törskoncept. Projektansökan är välformulerad och tydlig med en tillsynes gedigen forskarkompetens inom projektet.

… Vidare har projektet flera relevanta projektpartner spridda över landet samt en tilltänkt samverkan med pågående verksamheter och projekt beträffande hälso¬kommunika¬törer, t.ex. projektet ”Partnerskap Skåne” som finansie¬rats av fonden, vilket borgar för att projektet är väl förankrat.”

Aktiviteter
Det övergripande målet med forsknings- och metodutvecklingsprojektet IMHAd är att ta reda på effekterna av hälsokommunikatörernas arbete med att informera personer med nybeviljade uppehållstillstånd om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, om egenvård och om hälsofrämjande livsstil. Detta sker genom tre delaktiviteter.

En kvantitativ studie.
Nyanlända irakier bosatta i åtta län, där det finns respektive inte finns hälsokommunikatörer, fick i maj 2008 en folkhälsoenkät. Insamlade data ger en bild av hälsoläget i målgruppen, och analyseras med avseende på effekter av information för att förbättra hälsoläget. Samma enkät bjuds dem som svarat på det första utskicket i årsskiftet 2009/10.
Data från de båda mät¬ning¬arna kommer att visa om och hur hälsan har för¬ändrats och om hälsokommunika¬törernas arbete har medverkat till förändringarna. Insamlade data kommer också att användas för att genomföra en hälso¬ekonomisk utvärdering av effekten av hälso¬kommunika¬törernas arbete på hälso¬relaterad livs¬kvalitet. 

En kvalitativ studie
Genom samtal med utvalda personer från målgruppen tar IMHAd reda på om hälso¬kommuni¬katörernas arbete har någon betydelse för personernas attityder till och kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Frågorna behandlar likheter och olikheter på området i Sverige jämfört med i hemlandet, sexuellt riskbeteende och grad av själv¬bestämmande på området.

Kvalitetssäkring och metodutveckling
IMHAd vill också lägga grunden för ett nationellt sammanhållet och kvalitetssäkrat hälsokommuni¬katörs¬koncept. På längre sikt är syftet att främja arbetsmark¬nads¬integration för nyanlända invandrare, genom att de får tillgång till hög¬kvalitativa hälsointerventioner inom ramen för introduktionen. Fokus ska ligga på hälsans bestäm¬nings¬faktorer, och levnadsvanor som främjar hälsa
och förebygger sjukdom. Personer med ohälsa ska erhålla kunskaper och insikter, som gör att de kan agera på adekvat sätt i förhållande till ohälsan – om någon är diabetiker, t.ex., ska denne kunna ta hand om sig och medicinera, äta och motionera på rätt sätt.

Organisering
Projektet leds av en styrgrupp bestående av Malmö högskola, Lunds universitet, Uppsala universitet och Botkyrka kommun, som representerar kommunerna i partnerskapet. Övriga medlemmar i partnerskapet utgör basen i en referensgrupp, som kommer att byggas upp successivt.
Ett nära samarbete med kommuner, landsting och länsstyrelser förväntas ge forskningen impulser, som leder till att resultaten kan användas i deras verksamheter i syfte att utveckla introduktionen för ökad integration och ökad grad av självförsörjning i målgruppen.

Spridning och påverkan
IMHAd leder ett nationellt hälsokommu¬nika¬törs¬nätverk, där erfarenheter från olika hälsofrämjande aktiviteter tas till vara.  Samarbete med länens integrationsverksamheter ger goda möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
IMHAd ger ut ett nyhetsbrev 3-4 gånger per år och inbjuder årligen till en nationell konferens. Vetenskapliga artiklar och andra rapporter publiceras successivt under forskningsperioden.

Åtta regionala seminarier
Resultaten av IMHAd: s första datainsamling presenteras
To 27 augusti i Kronobergs län
Fr 28 augusti i Skåne län
Må 7 september i Östergötlands län
Ti 8 september i Stockholms län
On 9 september i Sörmlands län
To 10 september i Uppsala län
Ti 15 september i Västra Götalands län
On 16 september i Örebro län

Onsdag 14 oktober anordnas en nationell konferens."

Katarina Löthberg
Projektledare
IMHAd

2009-05-18

Äntligen! – europeisk integrationsportal lanserad

Den sedan länge aviserade europeiska integrationsportalen - European Website on Integration - finns nu på plats på nätet. Portalen lanserades i anslutning till det europeiska integrationsforumet som ägde rum den 20 – 21 april 2009 i Bryssel. Forumet, som inleddes med tal av bl a José Manuel Barroso och Ivan Langer, ordförandelandet Tjeckiens inrikesminister, behandlade den gemensamma europeiska integrationspolitiken i vardande från ett brett perspektiv. Frågor om hur frivilligorganisationer och det civila samhället kan bidra till integration av invandrare var dock särskilt i fokus.

Den samtidigt lanserade webbportalen innehåller såväl värdefull information från relevanta politikområden som goda exempel från projekt och ger också möjligheter till interaktivitet och partnersökning inför framtida transnationella samarbetsprojekt. Den svenska representationen/närvaron på portalen – liksom på forumet – är dock jämförelsevis blygsam, men glädjande är att NTG-asyl & integration/hemsidan        www. temaasyl.se anges i flera sammanhang som en viktig informations- och kunskapskälla.

Läs mer här

2009-05-14

Uppskattad uppstartskonferens för Tema nyanlända i Stockholm

De regionala temagruppen i Stockholm, Tema nyanlända, som omfattar projekt från både Europeiska flyktingfonden och Europeiska socialfonden, genomförde nyligen en uppskattad första konferens. Ett hundratal deltagare från bl a kommuner, landsting, länsstyrelse, arbetsförmedlingar och frivilligorganisationer fanns på plats tillsammans med flera politiker med ansvar för introduktions-och integrationsfrågor.

Under konferensen lanserades också temagruppens nya hemsida

På hemsidan, som än så länge är under uppbyggnad, finns mer information om konferensprogrammet och temagruppen. Inom ramen för temagruppens arbete kommer aktuella projekt i regionen att presenteras, goda exempel vaskas fram och tjäna som underlag för förslag till förbättringar av regionens mottagande- och introduktionsystem. En förhoppning är också att temagruppen kan knytas till motsvarande tematiska grupper i andra medlemsstater/regioner, där både flyktingfonds- och&n bsp;socialfondsprojekt ingår.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med mottagande och introduktion av nyanlända

Läs mer om det transnationella samarbetet mellan medlemsstater och regioner i EU

2009-04-20

Internationella Hälsokommunikatörer utvärderas i stort forskningsprojekt

Det ursprungligen inom Equal och Europeiska socialfonden utvecklade konceptet med sk internationella hälsokommunikatörer skall nu utvärderas inom ramen för ett omfattande forskningsprojekt vid Malmö högskola (MIM (Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare).

Projektets budget uppgår till 13,9 miljoner och delfinansieras med 6,8 miljoner från Europeiska flyktingfonden. Parterna – Malmö högskola (MIM) Lunds universitet, (Socialmedicin och global hälsa) Uppsala universitet (Folkhälso- och vårdvetenskap) Blekinge Tekniska högskola, Region Skåne, Regionförbundet Östsam, Landstinget Blekinge, Botkyrka kommun, Eskilstuna kommun, Kinda kommun, Malmö Stad, Enskede-Årsta-Vantör/Stockholms Stad och Socialstyrelsen – bidrar tillsammans med resterande belopp.

Fondens motivering lyder:
”Projektet bygger vidare på de förberedelser och fas I (IMHAd, fas I) i en långstidsstudie för att utvärdera effekterna på folkhälsan och hälsoekonomiska effekter av de internationella hälsokommunikatörernas arbete i Sverige som har genomförts med medfinansiering av Europeiska flyktingfonden.

Projektet avser att verkar inom ett viktigt område, nyanlända flyktingars hälsa, och syftar till att utvärdera de internationella hälsokommunikatörernas arbete samt utveckla ett nationellt kvalitetssäkrat hälsokommuniaktörskoncept. Projektansökan är välformulerad och tydlig med en tillsynes gedigen forskarkompetens inom projektet.


Vidare har projektet flera relevanta projektpartner spridda över landet samt en tilltänkt samverkan med pågående verksamheter och projekt beträffande hälsokommunikatörer, t.ex. projektet ”Partnerskap Skåne” som finansierats av fonden, vilket borgar för att projektet är väl förankrat.”

IMHAd: s forskning startade september 2007 vid Lunds universitet. Samarbetet mellan parterna säkerställer för att forskningen tar vara på erfarenheter och kunskaper rörande migrations¬relaterad hälsa/ohälsa och att forskningsresultaten får stor spridning så att de kan bidra till att utjämna den ojämlika folkhälsan och till att främja hälsa, välbefinnande och livskvalitet i vårt mångkulturella samhälle. 

Läs mer om Internationella hälsokommunikatörer

Läs mer om IMHAd (Impact of multicultural Health Advisors)

Kontakt:
katarina.lothberg@lothberg.eu

2009-04-07

Internationellt forum för en fördjupad interkulturell dialog

Alliance of Civilizations (AoC) initierades av de spanska och turkiska regeringarna år 2005 med stöd från Förenta Nationerna. Syftet är bl a att bidra till en interkulturell dialog mellan stater, religioner och kulturer.  AoC har en innehållsrik hemsida med ett omfattande material om bl a invandring, ungdomar, utbildning och religion. AoC kan också ses som ett initiativ för att återupprätta den fredliga samexistens och det kulturella och religiösa utbyte - convivencia - som rådde mellan muslimer, kristna och judar i Spanien mellan omkring år 700 till slutet av 1400-talet.

AoC anordnar också en rad seminrier och konferenser, bl a de internationella forumen för interkulturell förståelse och dialog i Madrid respektive (det nyss avslutade forumet) i Istanbul.

2009-04-02

Tidskriften Fokus rankar Sveriges bästa integrationskommuner- Småland och Södertälje (!) i topp

I likhet med tidigare år har tidskriften Fokus rankat Sveriges kommuner utifrån ett integrationsperspektiv, dvs hur framgångsrika de varit att integrera utrikes födda invandrare/flyktingar. Som tidigare hamnar några Smålandskommuner i topp, men också Södertälje. Bland de kommuner som lyckats sämst finns en blandad skara kommuner från Tomellila i söder till Vilhelmina i norr.

Det finns problem med den metod som Fokus använder för att mäta integrationen, och rankningen bör närmast ses som en mätare bland åtskilliga andra på var respektive kommun befinner sig på skalan. Kommunalrådet i Södertälje, Anders Lago, har också reagerat på Fokus lista och säger i en tidningsintervju ” – Jag tycker fortfarande att det här är en märklig undersökning. Vi har gjort allt vi kan för att stoppa flyktinginvandringen till kommunen och hamnar ändå på topplats. Och det enda skälet till att vi är i topp är att vi har tagit emot så många flyktingar. Vilket vi egentligen inte alls önskar men är tvungna till på grund av regeringens flyktingpolitik.”

Läs Fokus undersökning

Läs här - Undersökningsmetod Fokus rankningslista Sveriges kommuner

Läs tidigare notis på Tema asyl & integration om Fokus undersökning 2008
Gnosjö bäst på integration enligt rankning av tidningen Fokus

Läs tidigare notis på Tema asyl & integration om Fokus undersökning 2007
Tidskriften Fokus rankningslista över kommunernas integrationsarbete - intressant men också problematisk

2009-04-02

Varför är det så svårt att bli svensk?

Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter om svensk integrationspolitik har väckt berättigad uppmärksamhet. Även om mycket av hans kritiska granskning av det svenska integrationsystemet (och sfi) inte innebär något nytt, lyckas Zaremba med sin formuleringskonst få oss att tänka efter - och tänka nytt.

Läs Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter

Se och lyssna på Maciej Zaremba på Timbros seminarium om artikelserien

2009-04-01

UNHCR utlyser tävling för journaliststuderande i Norden om flyktingskap under temat: "Flyktingar vid vår tröskel - vad gör de här?"

"FNs Hoeykommisaer for flyktninger lanserer nu en artikkel-tavling for journalist-studenter i Norden og Baltikum - se webbplats.

Tema: "Flyktingar vid vår tröskel - Vad gör de här?
UNHCR haaper med dette initiativet selvsagt aa vekke interesse for og kunnskap om flyktning-saksfeltet blant blivande journalister.

I Sverige samarbeider vi med Svenska Dagbladet = jury,
og er i kontakt med Stockholms universitet, Göteborgs universitet og Högskolen i Kalmar for elevdeltakelse (andre skoler har ikke svarat).

Den svenske vinnerens artikkel vil bli publisert av Svenska Dagbladet i juni 2009.

Den beste nordisk-baltiske artikkel premieres dessutom med en reise til en flyktningsituasjon i felt.

Vennligst se vedlagt:

- pressemelding
- banner     (som kan lenkes til whyaretheyhere.org)   
- pdf-annonse

Vi ville sette stor pris paa omtale av tavlingen i erat nyhetsbrev, och ochsaa gjerne en banner .

Vil det kunne la seg gjoere?

Med vennlig hilsen
Hanne M Mathisen "

Läs här " Article competition Poster Sweden"        

Läs pressmeddelande här  

2009-03-28

REMESO:s forskarskola inom migration, arbetsliv, samhälle och etnicitet 2009

REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society

"En central del av REMESO:s verksamhet är att driva en forskarskola som erbjuder kurser för svenska och internationella forskarstudenter (doktorander eller master-studenter) inom institutets forskningsområden. The Graduate School in Migration, Ethnicity and Society (Remeso Graduate School) välkomnar studenter antagna vid universitet i Sverige och utomlands. I januari 2009 gavs de första kurserna. Sökande kan välja att studera enstaka kurser eller att ansöka till ett sammanhållet program. Kurserna är tvärvetenskapliga och öppna för forskarstuderande och masterstudenter från olika discipliner och med skilda akademiska bakgrunder. De studerande kan genom Remeso Graduate School till sina utbildningar (FD eller MA) foga kunskaper om migration, arbetsliv och etnicitet och/eller utveckla en djupare specialisering inom migration, etnicitet och samhälle.

På REMESO:s forskarskola undervisar forskare från institutet, inklusive internationella gästforskare, tillsammans med särskilt inbjudna gästföreläsare.

Forskarskolan kommer att erbjuda såväl kärnkurser som påbyggnadskurser. Kärnkurserna ges i form av ett program med tre kurser som ges i följd, vilket låter studenter delta i kurserna under en sammanhållen termin. Påbyggnadskurserna sträcker sig över två terminer. De flesta kurserna kan tas antingen som del av ett valt program, eller som tillvalskurser. Kurserna ges på engelska."

Läs kursfolder

Läs mer på REMESOs webbplats

 

2009-03-20

Integrationsminister Nyamko Sabuni i Spanien träffar tidigare partikollega. Nyhetsbrev om integration från Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyhetsbrevet, som skall utkomma varannan månad, rapporterar i detta första nummer om departementets arbete med integrationsfrågor, bl a behandlas försöksverksamheten med sfi-bonus och den dialog som regeringen inlett med frivilligorganisationerna om deras roll i mottagandet av asylsökande och flyktingar.

I Nyhetsbrevet finns också ett reportage om integrationsminister Sabunis besök i Spanien, där hon bl a träffade sin tidigare partikollega, Mauricio Rojas, numera rektor för en skola för utbildning av bl a funktionärer/handläggare och frivilligarbetare inom migrations- och integrationsområdet. Skolan, La Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación, EPIC, är ett samarbetsprojekt mellan Spanska Röda korset, Madrids stad och universitetet Rey Juan Carlos. Skolan har ett både intresseväckande och ambitiöst utbildningsprogram inom för Spaniens vidkommande, mycket aktuella politikområden.

Läs nyhetsbrevet om integration från Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Läs mer om EPIC på skolans hemsida (spanska)

Läs Mauricio Rojas analys av framväxten av den Europeiska socialfonden The fight against social exclusion in the European Union

2009-03-11

Integration – en beskrivning av läget i Sverige?

SCB har nyligen publicerat en omfattande rapport om situationen för invandrare/utrikes födda i Sverige. Syftet med rapporten är, enligt SCB, att belysa skillnader och likheter mellan inrikes och utrikes födda inom områdena utbildning, boende, arbetsmarknad och demokrati. Rapporten lever måhända inte upp till de av SCB tidigare gjorda faktasammanställningarna eller Integrationsverkets Rapport integration, men är ändå en första ansats till redovisning av invandrares situation i det svenska samhället.

Skillnader i utbildningsnivå…

I rapporten konstateras bl a att invandringen till Sverige varit rekordstor 2007, 100 000 personer. Vad gäller utbildningsnivå, framgår det i rapporten att utrikes födda i många fall generellt sett har en högre utbildningsnivå än de inrikes födda (dock stora skillnader mellan könen); hur stor andel av de utrikes födda som var (funktionella) analfabeter framgår dock ej. Utrikes födda bor i s k segregerade områden, konstateras i rapporten, ett välkänt faktum som ju också den av Folkpartiet redan 2004 publicerade rapporten Utanförskapets karta tydligt demonstrerade. 

…och sysselsättningsgrad

Arbetsmarknadsavsnittet redovisar också väl kända fakta: lägst sysselsättningsgrad bland personer födda i Afrika, stora skillnader mellan män och kvinnor, lägre sysselsättningsgrad bland lågutbildade och – föga överraskande, högre ökande sysselsättningsgrad med längre vistelsetid i Sverige.

Många företagare

Bland inrikes födda kvinnor som var sysselsatta år 2006 var andelen som arbetade i ett eget företag cirka fyra procent, bland utrikes födda fem procent. För inrikes födda män är motsvarande andel närmare sju procent, för utrikes födda män tio procent .  Överlag är andelen företagare mindre bland kvinnorna. Störst skillnad mellan könen återfinns bland personer födda i Asien. Det är även i dessa grupper som andelen förtagare är störst. Bland kvinnorna i gruppen arbetar sju procent som egna företagare och bland männen är det hela 15 procent som år 2006 var sysselsatta inom egna företag. Tyvärr finns inga uppgifter om födelseland, något som tidigare redovisats av bl a SCB.

Ladda nerrapporten Integration - en beskrivning av läget i Sverige   

Läs artikel på Tema asyl & integration om bl a Integrationsverkets Rapport integration

Läs Integrationsverkets Rapport Integration 2005 (samtliga delrapporter)

Läs Integrationsverkets Rapport Integration 200        

2009-03-02

Irreguljära, gömda eller tillståndslösa? CLANDESTINO – nytt europeiskt forskningsprojekt

I en nyligen publicerad forskningsrapport konstateras att antalet irreguljära migranter i Europa är något färre än vad som tidigare uppskattats, mellan 2,8 och 6 miljoner snarare än mellan 4,5 och 8 miljoner. De nya uppgifterna har tagits fram inom ramen för ett omfattande och delvis unikt forskningsprojekt som syftar till att utveckla ett bättre data- och kunskapsunderlag vad gäller migranter utan dokument - undocumented migrants - i EU.  Projektet – CLANDESTINO  – är finansierat av EU:s fond för forskning, Sjätte ramprogrammet, och bland medverkande forskningsinstitutioner märks tyska HWWI, brittiska COMPAS och grekiska ELIAMEP. Även målgruppsorganisationen PICUM och det internationella utvecklings- och forskningscentret ICMPD finns med som partner.

Läs mer på projektets hemsida

Läs artikel om irreguljär invandring till bl a Grekland
"A back door to Europe - Greece is increasingly the gateway of choice for illegal migrants"


Läs artikel om moderaternas förslag till asyl-, migrations- och integrationspolitik som bl a berör frågan om irreguljära invandrare

2009-02-24

Informell ekonomi i Europa – Sverige på topplats?

I en tidigare genomförd enkätstudie om den informella ekonomin – förekomsten av svartjobb – konstateras att Sverige, Nederländerna och Danmark förefaller ligga högt, medan de sydeuropeiska länderna hamnar relativt lågt på skalan. Drygt tjugo procent av de tillfrågade i Danmark, Nederländerna och Sverige uppgav att de under det senaste året anlitat tjänster eller köpt varor som de på goda grunder kunde bedöma som att de innefattade svartarbete. Närmare en fjärdedel av befolkningen i medlemsstaterna antas vara involverade i transaktioner inom den informella sektorn. Mest vanligt är svartarbete bland arbetslösa, småföretagare och irreguljära invandrare.

Fem procent av befolkningen bedöms själva ha utfört svartarbete under det senaste året, en siffra som enligt rapporten ligger betydligt i underkant, delvis på grund av svårigheter att få ”sanningsenliga” svar från respondenterna. I genomsnitt elva procent av befolkningen i medlemsstaterna har själva köpt varor eller tjänster svart.

Den något överraskande låga andelen svartarbete i Syd- och Östeuropa förklaras av att man där i större utsträckning arbetar heltid i den informella sektorn, medan det i t ex Sverige och Danmark snarast handlar om ett visserligen stort antal individer, men få timmar/sidoinkomster.

Merparten av svartarbetet sker inom hushålls och byggsektorn; de flesta transaktionerna sker mellan privatpersoner och hushåll, även om det i många medlemsstater också utförs arbete/tjänster av mindre företag inom den informella ekonomin.

Enkäten har bl a varit underlag för ett Meddelande från kommissionen, Kraftfullare åtgärder mot odeklarerat arbete, som Europaparlamentet under hösten 2008 behandlat och där man i oktober antog en resolution med målet att motverka detta slag av arbete. Bland annat föreslås att kommissionen och medlemsstaterna genomför ett stort antal åtgärder för att motverka svartarbete.

Läs enkätstudien (från 2007) 

Läs Europaparlamentets fortsatta behandling av frågan och resolution

2009-02-12

Svenskarnas religiositet undersökt

I en världsomspännande undersökning av medborgarnas religiositet – frågan löd Är religion en viktig del i ditt dagliga liv?  –  hamnar Sverige på bottenplats medan egyptierna till 100 procent svarar ja. Enkäten har genomförts av Gallup i 143 länder. Sverige hamnar på andra plats av de minst religiösa länderna, efter Estland, och följs av Danmark, Norge och Tjeckien.

Bland de mest religiösa länderna märks, förutom Egypten, Bangladesh, Sri Lanka och Indonesien. Ett flertal afrikanska stater finns också högt upp på listan, liksom flera av arabländerna och Iran. Ser man till EU:s medlemsstater finns Italien, Portugal, Polen, Rumänien och Grekland bland de ”religiösa”, medan Storbritannien, Finland, Nederländerna, Litauen, Lettland och Bulgarien hör till de länder där medborgarna inte anser religionen vara en central del av sitt liv.

Läs mer om undersökningen och se hela listan

2009-02-03

Hur påverkar migration inkomster? Ny rapport från IOM om inkomsteffekter av intern och internationell migration

I en nyligen utkommen rapport från International Organization for Migration (IOM), Migration and Development Within and Across Borders: Research and Policy Perspectives on International and international Migration Enter, redovisas intressanta uppgifter om hur migration påverkar familjers och individers inkomster över tid.

Rapporten är resultatet av ett expertmöte som organiserades av Social Science Research Council (SSRC), International Organization for Migration (IOM), Economic and Social Research Council (ESRC) och Centre on Migration Policy and Society (COMPAS).


De artiklar som har valts ut för denna rapport fokuserar inte enbart på data om intern och internationell migration inom sändar- och mottagarländer utan kopplar också frågorna till vilken politik som bedrivs i respektive land . Artiklarna visar att inkomstmöjligheterna för många familjer på landsbygden och i städerna är beroende av både intern och internationell migration. Trots att båda typer av migration tycks ge tillgång till arbete som kan öka inkomster och minska fattigdomen, förefaller den internationella migrationen vara mer lönsam för individen/familjen.

Läs mer på International Organization for Migration:
Beställ rapporten

2009-01-30

Antal beviljade uppehållstillstånd ökade under 2008

Antalet beviljade uppehålls- och arbetstillstånd ökade under förra året med fem procent till 90 021 tillstånd. Mest ökade antalet tillstånd för arbete och studier.

Drygt 14 500 personer från länder utanför EU beviljades uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige förra året. Det är en ökning med 47 procent jämfört med 2007. Antalet tillstånd för att studera ökade med 25 procent till 11 000 studenter. Även anhöriginvandringen från länder utanför EU har ökat. Under 2008 fick 33 687 anhöriga uppehållstillstånd, en ökning med 14 procent. Cirka 11 200 asylsökande fick uppehållstillstånd förra året.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

2009-01-28

Studie av radikalisering i Rosengård

Försvarshögskolan har på regeringens uppdrag gjort en studie om Rosengård i Malmö som ett första led i arbetet med att analysera utvecklingen av antidemokratiska krafter i samhället samt inhämta kunskaper om åtgärder för att motverka hot mot demokratin.

Författarna lyfter bland annat fram behovet av att introduktionsträffar för nyanlända invandrare bör ske vid upprepade tillfällen eftersom de nyanlända ofta kan ha svårt att ta till sig viktig information om lagar, regler och värdegrund.

Rapporten har två huvudslutsatser: 

 • Den demokratiska värdegrunden och FN-stadgan om till exempel kvinnors rättigheter måste vara tillgänglig för alla i Sverige.
 • Att aktivt motverka sådana subkulturer som föder politisk/religiös extremism och som i sin tur kan utgöra en grogrund för våldsbejakande radikalisering och terrorism.

Läs mer om rapporten på Försvarshögskolans hemsida.

Läs artikel  Förändras Europa i mötet med islam? på Tema asyl & integration som bl a behandlar en liknande studie i Tyskland, Muslime in Deutschland. Studie zu Integration, Integrationsbarriere, Religion und Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch-religiös motivierte Gewalt.

2009-01-27

Studie visar att integrationen är dålig i Tyskland

En ny studie från Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung visar att integrationen av invandrare i Tyskland är dålig. Invandrare som kommer till Tyskland tenderar, enligt studien, att förbli främlingar i landet. Det gäller särskilt för invandrare från Turkiet och deras barn. Den turkiska gruppen, som är nästan 3 miljoner stor, är sämst integrerad enligt studiens ranking. De har lägst utbildningsnivå, lägst inkomst och högst arbetslöshet. Och det skiljer sig inte mycket beroende på vistelsetid i landet. Studien visar däremot att de europeiska invandrarna och deras barn klarar sig relativt bra.

Läs mer om studien i Spiegel, och hämta studien på Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklungs hemsida (obs på tyska).

2009-01-21

Högt antal asylsökande till Finland

Antalet asylsökande till Finland var år 2008 det högsta hittills under 2000-talet. I synnerhet antalet ensamkommande barn/ungdomar ökade starkt till 650 personer (till Sverige kom motsvarande period drygt 24 000 asylsökande, därav 1 510 barn/ ungdomar). De flesta asylsökande kom från Irak, Somalia och Afganistan. Drygt 60 procent av de asylsökande fick bifall på sin ansökan. Handläggningstiden var i genomsnitt 127 dygn.

Läs mer på finska inrikesministeriets hemsidan

2009-01-21

Ny bok om medborgarskap och integration

Pieter Bevelander och Don J. DeVoretz har redigerat en bok om ekonomi och medborgarskap, The Economics of Citizenship, utgiven av MIM, Malmö Högskola

I boken studeras medborgarskap och invandrares naturalisering utifrån ett ekonomisk perspektiv. Fem länder – Kanada, USA, Nederländerna, Sverige och Norge - med olika migrationspolitik och naturaliseringsregler ingår i studien. Resultatet indikerar att ett lands migrations- och medborgarskapspolitik påverkar invandrares ekonomiska integration. I Sverige med stor humanitär invandring utan särskilda integrationskrav för att bli medborgare leder inte naturalisering till bättre ekonomisk integration, vilket är fallet i länder som Kanada och USA.

Boken kan hämtas som pdf på MIM/ Malmö Högskolas hemsida.

2009-01-20

Försämring på arbetsmarknaden - också för utrikes födda

4,0 procent av arbetskraften, eller 188 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i december. Det är en ökning med 0,5 procentenheter, eller 24 000 personer, jämfört med november. På ett år sikt har arbetslösheten ökat med 16,5 procent från 161 000 personer i december 2007.

Utvecklingen går i samma riktning för utrikes födda. I december var 55 446 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en ökning med 16,2 procent och 7 700 personer på ett år. 29,5 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige vilket är i nivå med hur det såg ut för ett år sedan. Den ökande arbetslösheten har hittills alltså inte drabbat utrikes födda mer än andra på arbetsmarknaden.

Antalet som har instegsjobben fortsätter att öka. För ett år sedan var det 365 personer och nu 1894. Instegsjobben är en subventionerad anställning för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Anställningen ska vara kopplad till deltagande i sfi, eller uppnådda resultat inom denna.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

2009-01-19

Nytt lagförslag i Storbritannien om att förtjäna medborgarskapet

Regeringen i Storbritannien lade den 15:e januari fram ett lagförslag, The Borders, Citizenship and Immigration Bill, om en ny invandrings- och medborgarskapspolitik. Lagen innebär förstärkt gränskontroll och att nyanlända ska förtjäna rätten att få stanna i landet.

I centrum av lagförslaget finns det brittiska medborgarskapet. Nya medborgare måste kunna tala engelska och vara skötsamma för att få medborgarskap och stanna permanent i landet. Den som bidrar till samhället och är en aktiv invånare kan få medborgarskap snabbare än andra. Det kommer också att krävas medborgarskap för att få full tillgång till välfärdstjänster, som till exempel hjälp med bostad. Det kommer också att bli enklare att utvisa utländska medborgare. Alla som döms till fängelsestraff ska utvisas och mindre brott förlänger vägen till medborgarskap.

Tillsammans med den nyligen införda migrationspolitiken med ett poängsystem ska lagen, enligt migrationsminister Phil Woolas, säkerställa att bara dem som landet behöver ska få invandra och stanna i Storbritannien.  

Läs mer på Home Office eller hemsidan för UK Border Agency där det bland annat går att ladda hem förarbetena till lagförslaget.

2009-01-16

Ungdomsstyrelsen analyserar utanförskapet bland ungdomar

Ungdomsstyrelsen har i rapporten Fokus 08 – en analys av ungas utanförskap genomfört en tematisk analys av ungdomars levnadsvillkor och ungas upplevelse av sin situation i ett antal utanförskapsområden med särskild inriktning på utbildning och arbete.

Det som kännetecknar utanförskapsområdena är att befolkningen är ung. I Rosengård och Hjällbo är till exempel hälften av invånarna under 26 år gamla. Områdena har också en stor andel av invånarna som är födda utanför Sverige och minst en av tio har en kortare vistelsetid i landet än fyra år. Det som präglar de ungas situation är, enligt Ungdomsstyrelsen, de sammanslagna effekterna av klass, etnicitet och boendesegregation.

Ungdomsstyrelsen visar att unga som bor i utanförskapsområden har en betydligt svårare situation på arbetsmarknaden jämfört med andra unga. Sysselsättningsgraden för unga i utanförskapsområdena är betydligt lägre jämfört med för unga i övriga delar av kommunerna. Skillnaden mellan könen är större i fokusområdena än i de omgivande kommunerna.

Gruppen unga som varken arbetar eller studerar är stor. Enligt Ungdomsstyrelsens beräkning var den 14 procent bland unga i åldern 20–25 år i hela riket under 2006. I de socialt utsatta områdena är nivåerna mycket högre. I Husby 38 procent, i Hjällbo och Rosengård kring 35 procent och i Araby 27 procent.

Hämta hela rapporten på Ungdomsstyrelsens hemsida.

2009-01-13

Minskat antal asylsökande i Sverige under 2008

År 2008 sökte 24 353 personer asyl i Sverige. Det är en minskning jämfört med år 2007 då 36 207 ansökte. Minskningen beror till största delen på att färre irakier sökt sig till Sverige under år 2008. Ensamkommande barn fortsätter att öka och under förra året kom 1 510 barn jämfört med 1 264 barn år 2007. Barnen kommer framför allt från Irak, Somalia och Afghanistan. De flesta är pojkar i åldern 16 –17 år.

Antalet asylsökande i Sverige har minskat, men ligger historiskt sett fortfarande på en hög nivå. I Norge ökade däremot antalet asylsökande under 2008. 14 431 personer sökte asyl i Norge i 2008, vilket är en fördubbling jämfört med 6 528 asylsökande under 2007. Det kom flest asylsökere till Norge från Irak, Eritrea, Afghanistan och Somalia. Antalet ensamkommande barn steg kraftigt från 403 år 2007 till 1 374 år 2008.

 

Läs mer om utvecklingen av antalet asylsökande under 2008 i Sverige och Norge.

2009-01-12

Ny EU-rapport om indirekt diskriminering

Den senaste tematiska rapporten från det europeiska nätverket av juridiska experter inom antidiskriminering har kommit ut. Rapporten Limits and potential of the concept of indirect discrimination är skriven av professor Christa Tobler och utgiven av Europeiska Kommissionen. Syfte är att förklara vad konceptet indirekt diskriminering innebär, särskilt i förhållande till EU:s antidiskrimineringslagar.  

Rapporten kan hämtas på Migration Policy Groups hemsida.

Indirekt diskriminering innebär att en enskild person missgynnas genom tilllämpning av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar personer med viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller visst funktionshinder, såvida inte bestämmelserna, kriterierna eller förfaringssätten kan motiveras av berättigade mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.

2009-01-09

Avhandling kritiserar ideologiskt präglade läroböcker i svenska som andraspråk

Skolbokspropaganda?: En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005) är en ny avhandling av Jörgen Mattlar vid Uppsala universitet. Avhandlingen har studerat fem läroböcker i svenska som andraspråk avsedda att användas på gymnasiet av unga eller vuxna elever som invandrat till Sverige samt i vissa fall även av personer som är födda och uppvuxna i Sverige. Syftet är att undersöka vilken bild av Sverige som ges, och hur synen på den målgrupp som böckerna vänder sig till är. Analysen visar att läroböckerna innehåller ideologiska budskap och bygger på en rad mer eller mindre dolda värderingar och uppfattningar. Ambitionen tycks vara att få målgruppen att anamma svenska värderingar om sekularisering, jämställdhet och barnuppfostran vilket, enligt Jörgen Mattlar, strider mot den mångkulturella modell som är grunden för officiell svensk integrationspolitik.

Hämta avhandlingen på Uppsala Universitets hemsida.

2009-01-08

2008 års statistikrapport om invandrare och integration i Danmark

Danmarks Statistik publicerar årligen en bok som statistiskt beskriver invandrares och deras barns ställning i det danska samhället. Boken har kapitel om utbildning, arbetsmarknad, utnyttjande av välfärd m.m. Jämfört med den statistikrapport om invandrare och integration i Sverige som Statistiska Centralbyrån nyligen gav ut är den danska motsvarigheten betydligt mer detaljerad. I den danska rapporten redovisas inte bara fler ämnesområden, t.ex. kriminalitet, utan de olika statistiska måtten redovisas mer detaljerat efter födelseland och för invandrares barn.

Hämta rapporten Indvandrere i Danmark 2008 här.

2008-12-30

Spaniens skyldigheter att efterfölja internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter uppmärksammas i rapport

Den spanska flyktingorganisationen CEAR (Comisión Española de Ayuda Al Refugiado) har nyligen publicerat en rapport med titeln Rights under threat - Campaign against the refusal of refugees access to protection in Europe. Rapporten uppmärksammar det faktum att externa gränskontroller hindrar flyktingar från deras rättighet att söka och åtnjuta asyl i ett säkert land.

CEAR understryker att Spanien har skyldighet att följa internationell och europeisk lagstiftning gällande mänskliga rättigheter, även utanför landets gränser. Spanien uppmanas att följa non-refoulement principen, respektera lagstiftning kring eftersökande och räddande av personer i sjönöd samt garantera rätten att söka asyl. Rapporten innehåller även statistik från perioden 2006-2007 om flyktingar från Afrika som försökt nå Spaniens kust men förolyckats under resan.

Läs mer här och hämta rapporten här

2008-12-29

Norsk rapport om återvändande publicerad

Norska flyktinghjälpen och projektet INCOR (Information and Counselling on Return and Repatriation) har sedan 1995, med finansiering från Utlänningsdirektoratet i Norge, bedrivit informationsarbete om återvändande och återsändande. I rapporten Fra tilbakevending til retur. Evaluering av Flyktninghjelpens informasjonsprosjekt INCOR, skriven av Jan Paul Brekke vid Institutt for samfunnsforskning i Oslo, återfinns en beskrivning och utvärdering av projektet INCOR:s verksamhet sedan 2001. I rapporten redovisas hur praxis genom åren ändrats, hur man kommunicerar budskap till asylsökande gällande återvändande samt förutsättningar för INCORs fortlevnad som projekt.

Läs mer och ladda ner rapporten här 

2008-12-23

Magisterprogram i etniska relationer och integration ges vid Helsingfors universitet under 2009

Svenska socialhögskolan i Helsingfors samt institutionerna för
statsvetenskap, socialpsykologi och socialvetenskap vid Helsingfors
universitet ger under 2009 kursen Master's Degree Programme in Ethnic
Relations, Cultural Diversity and Integration
(ERI). ERI är ett tvåårigt
interdisciplinärt program som ger studenterna möjlighet att arbeta under
nära handledning av sakkunniga från deltagande institutioner  samt från
Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism (CEREN). Programmet
välkomnar studenter som innehar en kandidatexamen i sociologi,
socialpsykologi, statsvetenskap eller närliggande discipliner. Ansökan kan
göras fram till den 2 februari 2009.

Läs mer här 

2008-12-22

Internationell forskningstidskrift om migration

Migration Letters är en internationell brevbaserad tidskrift om migrationsfrågor från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tidskriften lanserades 2004, är webbaserad och omfattar olika typer av migration. Insänt material kan vara av teoretiskt, empiriskt eller policyorienterad art. Även fallstudier, essäer, recensioner av böcker välkomnas.  Redaktionen vill sprida information och forskningsbaserad kunskap till en bred målgrupp. Migration Letters utkommer två gånger per år, under vår och höst. Redaktionen består av representanter från bland annat European Business School, Ohio State University i USA och Institute of Migration i Åbo, Finland.

Till Migration Letters 

2008-12-19

Ny statistikrapport om integration i Sverige

Statistikrapporten Integration – en beskrivning av läget i Sverige ger en bild av integrationen i Sverige när det gäller demografi, utbildning, boende, arbetsmarknad och demokrati. Rapporten visar bland annat att:

 • Sverige hade under 2007 en rekordstor invandring.
 • Elever som är födda i Sverige uppnår bättre studieresultat, mätt som meritvärde i grundskolan och genomsnittligt betygspoäng på gymnasiet, än utrikes födda elever.
 • Det är stora skillnader i boendeformer bland inrikes födda och utrikes födda. För personer födda i Norden, EU-länder och länder i Nordamerika och Oceanien skiljer sig boendeformerna mindre från inrikes födda jämfört med övriga ländergrupper.
 • Det finns skillnader i sysselsättningsnivåer mellan inrikes och utrikes födda. En faktor som är av stor betydelse är hur länge man bott i Sverige. Personer med mindre än fem år i Sverige har mycket låga sysselsättningsnivåer. Det finns även betydande skillnader i sysselsättningsnivåerna avseende födelseland. Det är bland personer födda i Afrika som andelen sysselsatta är lägst.
 • Det finns betydande skillnader i valdeltagande mellan olika grupper i samhället, och de skillnaderna har dessutom i de flesta fall tilltagit på senare tid. När det gäller utrikes födda personer kan det konstateras att de röstar i betydligt lägre grad än inrikes födda. Utländska medborgare röstar i än lägre grad än svenska medborgare som är utrikes födda.

Hämta hela rapporten på Statistiska Centralbyråns hemsida.

2008-12-18

Ny studie om diskriminering av arabiska muslimer i Sverige

I studien Implicit Prejudice and Ethnic Minorities: Arab-Muslims in Sweden undersöker Jens Agerström och Dan-Olof Rooth med hjälp av associationstest om svenska arbetsgivare har negativa attityder gentemot arabiska muslimer. Studien visar att arbetsgivare har negativa attityder gentemot arabiska muslimer och ser dem som mindre produktiva. Associationstestet visar att de negativa attityderna är större än dem som framkommer vid andra mer direkta mätmetoder. Medan t.ex. 49 procent av arbetsgivarna sade sig ha mer negativa känslor inför arabiska muslimer än infödda svenskar så visade associationstestet att hela 94 procent hade en mer negativ attityd gentemot dem. Författarna anser att associationstest är en bra metod för att mäta värderingsförändringar vid arbete mot diskriminering.

Hämta studien här.

2008-12-17

Internationella radiosändningar uppmärksammar invandrares mänskliga rättigheter på International Migrants Day

År 2000 deklarerade FN officiellt den 18 december till International Migrants Day och dagen blev därmed ett tillfälle att uppmärksamma invandrares mänskliga rättigheter. Nätverket December 18 sänder sedan två år tillbaka den 18 december radio från hela världen som ett sätt att manifestera händelsen. Förra året sände över 150 radiokanaler från 34 länder den 18 december. I år är målsättningen att engagera 200 internationella radiostationer.

På webbplatsen www.radio1812.net finns information om hur man går tlll väga för att engagera sig i sändningarna den 18 december

2008-12-16

Konferens om svensk migrationsforskning - ett initiativ från den nya svenska kontaktpunkten för det Europeiska migrationsnätverket

Migrationsverket är sedan en tid tillbaka ny svensk kontaktpunkt för det Europeiska migrationsnätverket, EMN. I november 2008 anordnade kontaktpunkten en forskarkonferens i Helsingborg i syfte att få en bild av forskningsläge och -frågor inom migrationsområdet i Sverige. I en sammanfattning från konferensen konstaterar Migrationsverket att:

 • "Det genomförs åtskillig intressant forskning på migrationsområdet
  i Sverige.
 • Vad gäller forskningsområdet och forskningsprojekt på området
  framstod detta som synnerligen diversifierat. Vårt intryck är dock att en fullständig överblick kring vad som sker på området i Sverige kanske är något svåröverskådlig. Det finns flera initiativ för bl.a. sammanställningar - däribland IMER förbundet, Immigrant institutet (IMMI). Justitiedepartementet har nyligen även gjort ett internt arbetsdokument kring forskningen på migrationsområdet i Sverige. Under konferensen framkom önskemål från forskningsvärlden om någon form av plattform för en överblick av den forskning som pågår och planeras.
 • Det framkom förslag och önskemål kring olika teman för ytterligare
  forskning. Det betonades dock att forskningsmedlen delvis styr forskningsinriktningen och att detta utgör en begränsning.
 • Vi, EMN:s svenska kontaktpunkt, anser det vara viktigt att ta del
  av det forskningsmaterial som produceras för att försöka skapa oss en
  överblick om vad forskning som bedrivs och att finna former för samarbete
  med forskningsvärlden. För oss var denna konferens ett första steg i den
  riktningen."

Konferensen var ett viktigt första initiativ från den nya kontaktpunkten för
EMN i Sverige, även om deltagandet från forskarvärlden var överraskande
lågt. En kartläggning av aktuell forskning och forskningscentra på bl a
migrationsområdet (inklusive gränsande forskningsområden) har ju tidigare
gjorts av bl a FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap); den nya kontaktpunkten hade sannolikt nått en bredare krets av forskare genom att samarbeta med andra, redan etablerade kanaler till forskarsamhället.

Ett annat viktigt steg i kontaktpunktens arbete skall handla om att upprätta
ett nätverk av berörda forskare, frivilligorganisationer och andra aktörer
inom migrationsområdet. I flera andra medlemsstater finns dessa nätverk
redan etablerade och i många fall också ett samarbete med de nationella
kontaktpunkterna för integration. Att involvera aktörer utanför myndighets-
och departementssfären har särskilt betonats vid de sammankomster som
föregått inrättandet av EMN som en reguljär verksamhet. Även utvärderingen
av försöksperioden för EMN rekommenderade åtgärder för att säkerställa att
kontaktpunkterna kan upprätthålla en objektiv, granskande och
kritisk roll - gentmot politiker och myndigheter.

Läs presentationerna från konferensen:

Ett transnationellt perspektiv på global migration 

Invandrarorganisationer 

Malmö högskola 

Malmö Institute for Studies of Migration Diversity and Welfare 

Migrationsforskning i Sverige  

Migrationsforskning på statsvetenskapliga institutionen 

Presentation Remeso 

Tolken - en kulturell mellanhand 

Länk till Europeiska migrationsnätverkets webbplats

2008-12-15

Eget boende under asyltiden inte negativt för integrationen

Boverket har gett ut en rapport om eget boende för asylsökande som en del av Asylmottagningsutredningens arbete. I rapporten redogörs för de negativa effekterna av EBO i form av trångboddhet, otrygghet och utsatthet för barnen. Samtidigt visar rapporten att de asylsökande som bor i eget boende gör det i hög utsträckning för att de väljer bort ABO, som ligger långt från anförvanter och arbetsmarknad, och upplevs som isolerande.

I rapporten görs också en jämförelse av hur det har gått efter uppehållstillstånd för flyktingar som valt eget boende under asyltiden jämfört med flyktingar som bott i anläggningsboende. Slutsatsen är att de som bott i eget boende generellt klarar sig något bättre, blir mer integrerade, än de som bott i anläggningsboende.

Rapporten kan hämtas på Boverkets hemsida.

NTG asyl & integrations studie Mellan hopp och förtvivlan. Erfarenheter och strategier i väntan på asyl bygger på omfattande intervjuer med asylsökande i s k eget boende (EBO), genomförda av Rebecka Lennartsson, etnolog vid Uppsala universitet. Läs mer och hämta studien.

2008-12-12

Ny studie om flyktingmottagande och introduktion

Forskningsstudien Samordnat mottagande? Styrnings- och samordningsprocesser inom introduktion och flyktingmottagande presenterades nyligen vid ett seminarium i Norrköping. Studien initierades av dåvarande Integrationsverket under 2006 och har sedan bedrivits inom ramen för forskarutbildningen vid REMESO, Linköpings universitet (f d Tema Etnicitet).

Studien som är skriven av doktoranden Martin Qvist belyser Integrationsverkets och andra centrala myndigheters arbete med mottagande och utveckling av introduktionen i ljuset av den tillfälliga lagen som instiftades under 2006 och ledde till ett ökat mottagande. Studien belyser även arbetet med flyktingmottagande och introduktion på lokal nivå i två kommuner. I studien behandlas även det problematiska samarbetet mellan stat och kommun gällande utvecklingen av introduktionen och den centrala överenskommelsen som slöts mellan sex myndigheter 2001 och syftade till att förbättra introduktionen på arbetsmarknaden av nyanlända invandrare och flyktingar.

Ladda ner studien här 

Till REMESOs webbplats

2008-12-11

Nyutkommen guide ger en pedagogisk bild av EU:s migrationspolitik

The Migration Policy Group (MPG) lanserade i november i samarbete med European Programme for Integration and Migration (EPIM) den andra uppdaterade guiden om EU-kommissionens policy och utvecklingsstöd vad gäller migrationsfrågor. Guiden - Guide to Locating Migration Policies in the European Commission - behandlar bland annat relevanta samarbeten och fondmedel men författarna diskuterar också kring hur migrationsstrategin utvecklats, i vilken grad den lett till förändringar/förbättringar, hur effektiv den varit samt indikatorernas betydelse för uppföljning och utvärdering. Guiden syftar till att klargöra system och policies och göra politiken mer transparent och tillgänglig för exempelvis NGO-organisationer samt synliggöra hur politiken i realiteten påverkar invandrarnas situation.

Läs mer och ladda ner guiden här 

2008-12-10

Äldre invandrares behov sätts i fokus i nyutkommen rapport

Den EU-finansierade plattformen The European Older People´s Plattform (AGE) verkar för att tillvarata äldre människors intressen i unionen. I november gav AGE ut rapporten Older Migrants and Access to health and long-term care: A socially, culturally and institutionally invisible group that deserves attention. I takt med att allt fler invandrare i dag åldras och pensioneras i andra länder än de föddes i behövs också mer forskning och kartläggning av målgruppens behov, vilket rapporten syftar till att bidra med. 

Rapporten avslutas med två goda exempel på lyckade integrationsprojekt av äldre invandrare i Frankrike och Schweiz.

Läs rapporten här 

2008-12-09

Arbetsmarknadsutskottets betänkande om integrationspolitik

Arbetsmarknadsutskottet presenterade den 4 december sitt betänkande om utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet i regeringens budgetproposition för år 2009.

Utskottet ställer sig bakom de nya målen för integrationspolitiken, och de välkomnar den proposition om nyanländas etablering på arbetsmarkanden som regeringen tänker att återkomma till riksdagen med våren 2009. Utskottet föreslår även att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om medel till den nya myndigheten Diskrimineringsombudsmannen.

Vid sidan om budgetpropositionen och motionerna behandlas även regeringens skrivelse 2008/09:24 Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration. Utskottet framhåller i sitt ställningstagande värdet av en sammanhållen strategi för att hantera problemen med integration och stärka arbetslinjen för hela befolkningen.

Företrädarna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet följer upp sina parti- och kommittémotioner med totalt elva reservationer och tre särskilda yttranden.

Läs hela betänkandet på Riksdagens hemsida.

2008-12-08

Journeys to Europe

Som ett led i det Europeiska året för interkulturell dialog anordnar
British Council i samarbete med European Council on Refugees and Exiles
(ECRE) ett seminarium i Bryssel den 9 december - Journeys to Europe - där
invandrare och asylsökande får komma till tals. Kortfilmer producerade av unga
invandrare kommer att visas varefter följer föreläsningar och debatt.
 
British Council har de senaste åren utvidgat sitt arbetsområde betydligt
till att bl a omfatta frågor som berör interkulturell dialog. Man har nyligen också lanserat ett utbildningsprogram för ungdomsledare - s k intercultural navigators - i syfte att utveckla en grupp av unga ledare som kan ”navigera” inom och mellan olika kulturer – och som är medvetna om sin egen kulturella bakgrund
och villiga att acceptera, respektera och förstå andra kulturer. 
 
Läs mer om British Councils arbete med interkulturell dialog här och här

Läs inbjudan till seminariet här 

2008-12-05

Ny avhandling om hälsofrämjande introduktion för nyanlända flyktingar

Den 5:e december disputerar Fredrik Lindencrona på avhandlingen Strategies for a health promoting introduction for newly-arriwed refugees and other immigrants på Karolinska Institutet.

Avhandlingen undersöker hur introduktionen kan utvecklas så att den blir en bra vardagsmiljö och främjar en god hälsa. En rad metoder har använts för att studera vad som påverkar hälsan under introduktionen. En slutsats är att introduktionen för nyanlända flyktingar måste ändra sin idé om att man ska ge hjälp åt flyktingar för att kompensera brister hos dem. Flyktingarna måste själva vara med och ta fram vilket stöd som de behöver för att deras kompetens ska användas på bästa sätt.

Hela avhandlingen kan hämtas här.

2008-12-04

Statlig utredning föreslår försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring

Den 1 december lämnade försörjningskravsutredningen sitt betänkande till migrationsminister Tobias Billström. Utredningen föreslår att Sverige ska införa ett försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring. Försörjningskravet innebär att den som vill få hit sina anhöriga ska ha arbete eller på annat sätt kunna försörja sig själv och ha en bostad som är tillräckligt stor för hela familjen.

Försörjningskravet ska gälla anhöriga till tredjelandsmedborgare (dvs. medborgare i land utanför EU, EES och Schweiz) och till statslösa. Från försörjningskravet undantas anhöriga till barn, personer som vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd i fyra år, flyktingar, kvotflyktingar, skyddsbehövande i övrigt som känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff eller tortyr samt skyddsbehövande i övrigt som behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt. Dessutom kan undantag göras om det finns synnerliga skäl.

Syftet med försörjningskravet är, enligt utredningen, att främja integrationen genom att skapa incitament för arbete, egenförsörjning och bosättning i regioner med förutsättningar för arbete och bostad.

Läs mer och hämta utredningen här. Det går också att se pressträffen in efterhand på regeringens hemsida.

2008-12-03

Stor granskning av modersmålsundervisning och svenska som andraspråk

Skolverket har genomfört en stor studie om språk och kunskapsutvecklingen för elever med annat modersmål än svenska. Studien visar att kvalitén och synen på undervisningen för elever med annat modersmål varierar stort mellan olika skolor.

Svenska som andraspråk ifrågasätts 

Undervisningen i svenska som andraspråk bedrivs, enligt Skolverket, till övervägande del som en stödundervisning, som extratimmar till undervisningen i svenska. Den varken organiseras eller betraktas som ett likvärdigt alternativ till ämnet svenska. Till stor del riktas undervisningen till gruppen svagpresterande elever. För barn till invandrare är det framförallt de från lågutbildade familjer med svag position på arbetsmarknaden som deltar. Skolverket menar att undervisningen är långt från de intentioner som finns uttryckt i olika måldokument och ifrågasätter om svenska som andraspråk egentligen är berättigat som ämne.

Modersmålsundervisningen bör stärkas

Till skillnad från svenska som andraspråk beskrivs modersmålsundervisningen i ljusare termer. Elever som deltar i modersmålsundervisning presterar överlag bättre i skolan. Detta gäller generellt för elever som har deltagit i modersmålsundervisningen, oavsett familjebakgrund, kön, eller migrationsbakgrund. Samtidigt är undervisningen marginaliserad vilket motiverar att modersmålsundervisningen stärks i grundskolan.

Läs mer och hämta studien på Skolverkets hemsida.

2008-12-02

SCB har kartlagt invandrares flyttmönster

I förra veckan publicerade Statistiska Centralbyrån rapporten Invandrares flyttmönster om olika invandrargruppers flyttningsrörelser efter ankomsten till Sverige. Av rapporten framkommer bland annat följande:

 • En stark koncentration till storstäderna är gemensamt för merparten av invandrargrupperna.
 • Omflyttningen inom landet är stor den närmaste tiden efter invandringen och störst är den bland asylsökande. Asylsökande har också i större utsträckning valt att flytta till Malmö och Göteborg framför Stockholm. Asylsökande är vidare den grupp som hamnar i de minst attraktiva bostadsområdena och efter fem år i Sverige har mönstret förstärkts, dvs medan andra grupper tenderar att flytta från dessa områden stannar asylsökande kvar.
 • De grupper som Migrationsverket anvisat boende (s k anläggningsboende) tenderar att flytta mer och är även tio år efter att de invandrat mer spridda över landet.
 • Flertalet av anhöriginvandrarna och de personer som fått asyl stannar i Sverige medan arbetskraftsinvandrare och nordiska medborgare ofta inte blir kvar i landet.

Läs mer

Hämta rapporten här

Läs om  NTG asyl & integrations skrift  Mellan hopp och förtvivlan. Erfarenheter och strategier i väntan på asyl. Studien bygger på omfattande intervjuer med asylsökande i s k eget boende (EBO)

2008-12-01

EU tar emot 10 000 irakiska flyktingar från läger i Syrien och Jordanien

Vid ett möte med EU:s inrikesministrar beslöt medlemsstaterna att ta emot 10 000 irakiska flyktingar från flyktingläger i Syrien och Jordanien. UNHCR hade tidigare vädjat till EU att ordna ett mottagande för 80 000 flyktingar under tre år. Malta, Cypern och Grekland motsatte sig förslaget, som dock nu accepterats av samtliga medlemsstater. Tyskland kommer att ta emot den största andelen, 2 500 personer. Sedan tidigare är Sverige dent största mottagarlandet av irakiska flyktingar. Närmare 9 000 irakiska flyktingar kom till Sverige 2007, och i landet finns över 82 000 irakier.
 
Omkring 1,5 miljoner flyktingar från Irak finns för närvarande i Syrien och Jordanien och situationen för flyktingarna har försämrats den senaste tiden, enligt EU-kommissionären Jaques Barrot, ansvarig för inrikes och rättsliga frågor på kommissionen. I synnerhet är läget svårt för särskilt utsatta grupper, som kvinnor och barn. 

Läs artikel i euobserver.com

2008-11-28

Studie visar att krav på aktivering leder till jobb för ungdomar och utrikes födda

Sedan 1998 har de flesta av Stockholms stadsdelar infört krav på att socialbidragstagare ska delta i jobbsökargrupper, praktik och jobbträning. Dessa aktiveringskrav ledde till att färre hushåll tog emot socialbidrag, att fler började arbeta, och att den genomsnittliga löneinkomsten i stadsdelarna ökade. Det visar en ny studie från IFAU.
 
Effekterna är störst för ungdomar och utrikes födda, särskilt för individer födda utanför västvärlden. Aktiveringen har lett till att dessa får både högre sysselsättning och lägre socialbidragstagande än andra grupper.
 
Läs mer om studien på IFAU:s hemsida.
 
Läs även SNS välfärdsråds rapport Fattigdom i folkhemmet. Från socialbidrag till självförsörjning som bland annat undersöker antalet socialbidragstagare (t.ex. utrikes födda) och ger förslag till insatser för att minska det ekonomiska biståndet.
2008-11-27

Svårare för utrikes födda att få jobb efter högskoleexamen

Statistiska Centralbyrån redovisar vartannat år hur inträdet på arbetsmarknaden ser ut för examinerade från högskolan. Nyligen publicerades rapporten som följer upp dem som examinerades 2004/05.

Undersökningen visar att 84 procent av de högskoleexaminerade hade arbete som huvudsaklig sysselsättning i april 2008. Andelen var högre bland männen än bland kvinnorna, 89 mot 82 procent. Till stor del förklaras skillnaden av att kvinnorna var föräldralediga i betydligt större utsträckning än männen. Bland utrikes födda var andelen som huvudsakligen arbetade lägre än bland inrikes födda, 81 mot 85 procent.

Tre av tio både bland högskoleexaminerade och forskarexaminerade läsåret 2004/05 hade någon gång efter examen varit arbetslösa. Utrikes födda hade varit arbetslösa i större utsträckning än inrikes födda, 41 mot 31 procent. De hade också i genomsnitt varit arbetslösa längre tid än inrikes födda.

Utrikes födda arbetade oftare inom ett annat område än det som utbildningen var inriktad mot än inrikes födda. Bland utrikes födda män hade var fjärde ett sådant arbete. Inrikes födda var mer tillfreds med arbetet än utrikes födda. Närmare hälften av de inrikes födda mot drygt var tredje utrikes född var mycket nöjda.

Läs mer om rapporten Inträdet på arbetsmarknaden. Examinerade från högskolan 2004/05SCB:s hemsida

2008-11-26

Stor ökning av utrikes födda inom taxibranschen sedan avregleringen 1990

Statistiska Centralbyrån har undersökt var som hänt inom taxibranschen sedan riksdagen beslutade om avreglering från den 1 juli 1990. Avregleringen innebar att prissättningen blev helt fri, att begränsningen av antalet taxibilar upphörde samt att fri etableringsrätt för beställningscentraler infördes.

Sedan avregleringen 1990 och fram till 2006 har antalet sysselsatta ökat från 18 100 till 20 500. Var tredje sysselsatt inom taxibranschen år 2006 var född utomlands, en ökning från 1 700 till 6 500 personer sedan 1990. Merparten av de utrikes födda inom taxibranschen är män. Knappt 300 utrikes födda kvinnor var också sysselsatta inom branschen.

Läs mer i SCB-rapporten Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2008.

2008-11-25

Nio av tio flyktingar i Norge lämnar sin första bosättningskommun inom fyra år

En ny studie av Lars Gulbrandsen och Kirsten Danielsen visar att nio av tio flyktingar i Norge flyttar från sin första bosättningskommun inom en fyraårsperiod. Sekundärflytten går till större städer, framförallt Oslo. Intervjuer visar på en stark önskan att komma till kommuner där det bor många från samma ursprungsland vilket uppfattas som viktigt för nätverk in på arbets- och bostadsmarknaden. Det är somalier och irakier som flyttar oftast.

I Norge är flyktingens första bostadskommun inte resultatet av ett fritt val och flyktingen har ofta ingen anknytning till orten. Den statliga styrningen av flyktingarnas bosättning har alltså bara kortsiktiga effekter.

Hämta rapporten här.

2008-11-24

Allt fler avvisade asylsökande lever utan rättigheter i Storbritannien

Brittiska The Independent skriver i en artikel att närmare 80 000 asylsökande från 21 länder har nekats asyl i Storbritannien de senaste fem åren, trots att utrikesministeriets aktuella rapport om mänskliga rättigheter klassat de berörda länderna som allvarligt konfliktdrabbade.  Asylsökande från exempelvis Irak, Afghanistan och Sudan har nekats asyl. Brittiska Refugee Council anser att en konsekvens blivit att ett ökat antal människor lever rättslösa i Storbritannien, oförmögna att vare sig arbeta eller återvända hem. Kritiska röster från flera håll höjs nu i Storbritannien och man efterlyser bl a åtgärder från regeringens sida.

 
Läs mer här och här

Läs tidigare artikel på temaasyl.se om asylsökande som lever i Tyskland med s k Duldung-status (en form av temporärt tillstånd i väntan på avvisning) utan möjligheter till arbete eller utbildning

2008-11-21

Dialog för en gemensam värdegrund

Den 5 november anordnade EU-kommissionen i samarbete med internationella journalistförbundet ett symposium med rubriken Talking Our Way out of Trouble: How Media Debate Can Combat Intolerance om det gemensamma ansvaret för kvalitén i medierapporteringen och hur media kan befrämja interkulturell dialog. Symposiet arrangerades inom ramen för det europeiska året för interkulturell dialog och var den sista och avslutande debatten i en serie som handlat om värdegrundsfrågor. Från olika håll i Europa redovisades hur den nationella pressen schablonmässigt bevakar kontroversiella frågor, i synnerhet kring invandring, och hur artiklar ofta  övergår i skrämselpropaganda med spektakulära rubriker - allt för att öka lösnummersförsäljningen.

En representant för UNHCR redogjorde för den begreppsförvirring som råder mellan benämningar som ”flykting”, ”asylsökande” och ”migrant”. UNHCR har - dock med ett magert resultat - utbildat och informerat  journalister och publicister i begreppsanvändning och terminologi. I vissa fall kan begreppsförvirringen, på ett för asylsökande negativt sätt, påverka asylpolitiken och asylprövningen. Medias användning av en felaktig terminologi kan också få konsekvenser för hur nyanlända i EU behandlas, enligt UNHCR.

Den österrikiske parlamentsledamoten Christa Prets betonade att också läsarna måste bli bättre på att urskilja viktig information från “sensationsjournalistik” i dagens informationsflöde. Prets har tidigare föreslagit att mediakunskap bör införas som ett kärnämne i europeiska skolor.

Under symposiet diskuterades också nödvändigheten av att medierna granskar sig själva och att de etablerar etiska koder för hur rapportering skall utformas om t ex religioner och trosuppfattningar.

Deltagarna  lyfte också fram innovativa mediaprojekt och –kampanjer som ifrågasatt stereotypa skildringar av minoriteter och verkat för en mer vidsynt journalistik.

Läs mer

Läs mer om det europeiska året för interkulturell dialog

Läs om hur muslimer skildras som hot och problem i brittisk press

2008-11-20

Norge på väg att införa skärpta försörjningskrav för anhöriginvandring

Sverige tänker införa försörjningskrav för anhöriginvandring

Alliansregeringen har tillsatt en särskild utredning som ska lämna förslag som innebär att ett försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring införs i svensk rätt. Förslaget ska presenteras under 2008. Enligt regeringen leder införandet av ett försörjningskrav till att drivkrafterna för arbete stärks och risken för att nyanlända fastnar i utanförskap minskar. Ett försörjningskrav kan, menar de vidare, skapa incitament för den enskilde att bosätta sig i regioner med goda förutsättningar för arbete och bostäder och därmed leda till en god integration.

I Norge skärpas kraven ytterligare

I Norge finns redan liknande krav, men den Socialdemokratiska regeringen föreslår nu regler som skärper försörjningskraven för anhöriginvandring. Bland annat ska det inte finnas undantag för norska medborgare. Och i tillägg ska den som vill hämta familjen till Norge inte bara visa att de kan försörja familjen utan också redovisa tillräckliga tidigare intäkter och att de inte mottagit ekonomiskt bistånd under året före make/maka söker uppehållstillstånd. Personer under 25 år måste också genomgå en intervju med myndighetsperson före beviljat uppehållstillstånd för att på så sätt motverka tvångsäktenskap.

2008-11-19

Danmark vill med jobbcenter i Indien profilera sig som attraktivt invandrarland

Som ett led i den danska regeringens arbetsmarknadsprogram har ett jobbcenter,  inom ramen för ett pilotprojekt, öppnats i New Delhi, Indien. Det danska centret ska dels hjälpa indier som vill söka arbete i Danmark, dels danska arbetsgivare som önskar rekrytera kvalificerad indisk arbetskraft. Personalen på centret skall hjälpa till med alla praktiska frågor kring arbetsmigration som t ex arbetstillstånd, språkundervisning och boende. Danmarks exportråd, tillsammans med utlännings- och integrationsministeriet står bakom centret. Danmarks utrikesminister Per Stig Møller vill med centret, i konkurrens med exempelvis Storbritannien och Kanada, marknadsföra Danmark som ett attraktivt land att arbeta i för de många högutbildade indierna.

Läs mer här

2008-11-18

Aktiva insatser för invandrarkvinnor i Danmark lönsamt

En ny rapport utgiven av danska forskningsinstitutet Anvendt KommunalForskning (AKF), sammanställd på uppdrag av integrationsministeriet, visar att aktiva insatser för att få invandrarkvinnor i arbete lönar sig ekonomiskt för de danska kommunerna, bl a i form av ökade skatteintäkter. Integrationsministeriet vill nu göra det obligatoriskt för kommunerna att aktivt verka för självförsörjande invandrarfamiljer. En lagändring ska säkerställa att i synnerhet invandrarkvinnor med goda kvalifikationer erbjuds nödvändig hjälp för att etablera sig på arbetsmarknaden, enligt den danska integrationsministern Birthe Rønn Hornbech.

Av rapporten framgår att invandrarkvinnor i Danmark i dag har en större kompetens än tidigare, delivs beroende på de skärpta reglerna för anhöriginvandring. Deras kompetens är en potentiell resurs för arbetsmarknaden och samhället i stort.

I anslutning till rapporten lanserar också integrationsministeriet en idékatalog med förslag till åtgärder som kommunerna kan vidta för att få invandrare självförsörjande.

Hämta rapporten Familieforsørgede indvandrerkvinders muligheder og barrierer i forhold til beskæftigelse og uddannelse 

Hämta idékatalogen 

2008-11-17

Ny studie om diaspora och transnationalism

I det EU-finansierade forskarnätverket IMISCOE senaste Policy Brief skriver Rainer Bauböck (European University Institute, Florens) om diasporans och de transnationella nätverkens ökade betydelse i  både mottagar- och sändarländerna. Artikeln, Ties across borders: The Growing Salience of Transnationalism and Diaspora Politics, är baserad på slutsatser  som framkom under konferensen Diaspora and Transnationalism: Conceptual, Theoretical and Methodological Challenges, som IMISCOE anordnade tidigare i år. Bauböck behandlar bl a olika definitioner av transnationalism och diaspora samt hur man från statens/regeringarnas sida över tid förhållit sig till de bägge fenomenen.

Läs publikationen här   

2008-11-14

Amnesty och danska Röda korset kartlägger asylsökandes mentala hälsa på mottagningscenter i Danmark

I det senaste numret av tidskriften Torture Journal, utgiven av The International
Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), redovisas en undersökning
om asylsökandes hälsotillstånd i Danmark.
 
Undersökningen är gjord på uppdrag av danska Amnesty. 142 asylsökande boende vid mottagningscentret Sandholm utanför Köpenhamn har ingått i studien. Respondenterna har undersökts av en medicingrupp inom Amnesty och av danska Röda korset under hösten 2007.

Forskarna fann att omkring 45 procent av de asylsökande som ingick i studien hade
varit utsatta för tortyr och att detta faktum också ansågs orsaka de flesta
hälsorelaterade problem som respondenterna upplevde. Författarna bedömer att andelen tortyrskadade var hög med tanke på att respondenterna valts ut slumpmässigt.

Medicingruppen inom Amnesty planerar att följa upp respondenterna i studien
för att undersöka hur deras hälsa påverkas under vistelsen i Danmark och om
det finns något samband mellan att ha varit utsatt för tortyr och att beviljas asyl i Danmark.

Läs mer och ladda ner artikeln här

Länk till uppsats om Danska Röda Korset och dess integrationsgrupper, integration och den frivilliga sektorn i Danmark

2008-11-13

Vilka blir Sveriges prioriteringar under det kommande EU-ordförandeskapet?

SIEPS (Svenska institutet för europapolitiska studier) har, inför Sveriges kommande EU-ordförandeskap, i rapporten The Swedish 2009 Presidency - Possible Policy Priorities angett ett antal  politikområden som man bedömer att regeringen kommer att prioritera. Asyl- och migrationspolitik kommer att vara bland de främsta prioriteringarna, bl a beroende på att ett nytt femårsprogram på dessa områden skall förberedas och beslutas (efter det s k Haagprogrammet från år 2004). Rapporten, skriven av forskarna Fredrik Langdal och Göran von Sydow, ger också en tillbakablick på Sveriges förra ordförandeskap under 2001.

Sverige inleder sitt ordförandeskap under det andra halvåret av 2009.

Läs mer och ladda ner rapporten här

2008-11-12

Ny rapport från International Organization for Migration om migration och utveckling och hur sambandet omsätts i praktiken

I en nyutkommen rapport från International Organization for Migration  (IOM) skriver författarna om sambandet mellan migration och utveckling, ett område som är i allra högsta grad aktuellt och har lyfts fram inom ramen för flera internationella studier och initiativ. IOM ser en utmaning i att nu omsätta denna kunskap i praktiken och införliva den i utvecklingsprogram av olika slag.

I studien, Migration and Development: Achieving Policy Coherence, har man sammanställt internationell forskning på området och redovisat hur teorierna har applicerats i praktiken.  Medan diskussionen tidigare ofta fokuserat på remitteringar, anser författarna att det finns ett stort antal stadier i migrationscykeln, från ankomst till återvandring, och att insatser på dessa olika stadier kan göra migrationen mer ”utvecklingsvänlig” samt bidra till breddning av diskussionen. Exemplen i rapporten är hämtade från bl a Albanien, Kanada, Guatemala, Italien, Nederländerna, Sydafrika, Srilanka och Storbritannien.

Hämta rapporten här 

2008-11-11

Migrationsverkets prognos: Färre asylsökande, fler ensamkommande barn

Migrationsverket rapporterar att antalet asylsökande från Irak minskar, bl a  som en följd av att andelen bifall blivit lägre. Asylsökande från Irak minskar generellt i hela Europa jämfört med samma tidsperiod förra året. Migrationsverket höjer däremot prognosen för ensamkommande barn och ungdomar och bedömer att ytterligare omkring 300 mottagningsplatser i kommunerna behövs. Verket skriver även upp prognosen för anhöringinvandringen.

Läs mer här

2008-11-10

Den europeiska invandringsportalen tar form

Det Brysselbaserade och EU-finansierade nätverket The Migration Policy Group
(MPG) är en av parterna i ett konsortium som är i färd med att skapa en
europeisk invandringsportal (EU Immigration Portal) inom ramen för det europeiska
integrationsnätverket. Portalen skall förse invandrare och andra intressenter med tillförlitlig och uppdaterad information om policy och lagstiftning på både nationell och EU-nivå. MPG är tillsammans med ILO (International Labour Organisation)ansvariga för informationsinsamlingen och sammankallar under november 2008 ett trettiotal intressenter med koppling till migrationsfrågor samt representanter från EU-kommissionen till en första konsultation kring portalens utveckling.

Läs mer här och här.

2008-11-07

Artikel om "illegal" invandring prisbelönt i journalisttävling

EU-parlamentet utlyser årligen en tävling i journalistik där vinster utdelas till  journalister som inom olika kategorier av media på ett förtjänstfullt  sätt synliggjort
europeiska frågor samt bidragit till en bättre förståelse för EU:s policy och institutioner. I kategorin "online media" vann finländaren Pete Pakarinen för sin artikel "A thousand bucks for a hazardous sea voyage - Europe facing a wave of immigration" som handlar om illegal invandring i EU. Artikeln tar sin utgångspunkt i en s k illegal invandrares livsfarliga väg från Afrika till Europa och Malta där han sedan tillbringade två år i ett mottagningscenter.

Läs mer om priset

Läs på Europaparlamentets webbplats en intervju med Pete Pakarinen där även
det vinnande bidraget kan laddas ner

2008-11-06

Regeringens skrivelse 2008/09:33 Migration och asylpolitik

Regeringen publicerar årligen en skrivelse över migrations- och asylpolitiken.
I skrivelsen redovisas situationen på det aktuella politikområdet samt statistiska uppgifter för perioden för perioden 2007 - 2008.
 
Skrivelsen behandlar bl a:

 • Asyl- och skyddsfrågor
 • Arbetskraftsinvandring
 • Migration och utveckling
 • Övergripande samarbete i EU

I skrivelsen konstateras att invandringen till Sverige under 2007 var den största någonsin sedan mätningarna infördes, samtidigt som utvandringen var den högsta på över 100 år. Nettoinvandringen uppgick därmed till 54 000 personer under 2007. Sverige var det enskilda land inom EU där flest personer ansökte om asyl förra året.

Hämta Regeringens skrivelse 2008/09:33 Migration och asylpolitik här 

2008-11-05

Migrationsverket fokuserar på internationell strategi

Migrationsverkets publicerade under oktober en ny internationell strategi om bl a verkets EU-engagemang, det internationella utvecklingsarbetet och kontakterna med organisationer och myndigheter inom och utanför Sverige, frågor som också har hög aktualitet inför Sveriges kommande ordförandeskap i EU. Den internationella strategin har tagits fram med anledning av att regeringen i regleringsbrevet för 2008 uppmanar Migrationsverket att förstärka sitt EU-relaterade arbete och även internationellt verka för uppfyllelsen av regeringens mål för migrationspolitiken. Under våren 2008 inrättades ocksa en särskild samordningsfunktion för EU-samarbetet.

Hämta Migrationsverkets internationella strategi 

2008-11-04

Ny rapport om rumänska invandrarnätverk i Spanien

Den tyska webbplatsen Focus Migration tillhandahåller aktuell internationell
statistik och analyser inom invandrings-, asyl- och integrationsområdet. Upp
till sex gånger per år ger Focus Migration ut s k Policy briefs i samarbete
med Hamburg Institute of International Economics och German Federal
Agency for Civic Education. Den senaste utgåvan, Networks and their
Influence on Migration Policy - Conclusions from the Romanian-Spanish
Migration Space
, av Tim Elrick, finns nu tillgänglig på Focus
Migrations webbplats. Elricks text handlar om nätverk av rumänska invandrare
i Spanien och hur dessa påverkar den spanska migrationspolitiken, både ur
positiv och negativ synvinkel.  Rumäner är den näst största invandrargruppen
i Spanien och har under de senaste tio åren blivit en av de mer
inflytelserika. Många rumäner kom till Spanien och etablerade sig där efter
1989.

Läs Networks and their Influence on Migration Policy - Conclusions from the
Romanian-Spanish Migration Spacee här
 
 

2008-11-03

Följ med i utvecklingen av EU:s gemensamma migrationspolitik

Regeringen publicerar löpande faktapromemorior där den informerar riksdagen om EU-frågor. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen redogör för vad de anser om förslagen och hur Sverige föreslås arbeta med frågorna. Promemoriorna är ett enkelt sätt att följa med i utvecklingen av den gemensamma europeiska migrationspolitiken.

Senaste halvåret har regeringen skrivit fyra promemorior som handlar om migrations-/integrationsfrågor inom EU.

Faktapromemoria 2007/08:FPM129 Strategisk plan för asylpolitiken

Faktapromemoria 2007/08:FPM131 Gemensam europeisk invandringspolitik

Faktapromemoria 2007/08:FPM139 Europeisk pakt för invandring och asyl

Regeringens skriver i promemoriorna att de stödjer utvecklingen av en övergripande europeisk migrationspolitik som fördjupar det europeiska samarbetet och kompletterar medlemsstaternas politik. Den senaste faktapromemorian som berör migration är Grönboken om migration, rörlighet och utbildningssystemen i EU. Den behandlar problemet med det stora antalet skolbarn med invandrarbakgrund som har svårt att nå tillfredställande resultat i skolan och befinner sig i en svag socioekonomisk situation. Den svenska ståndpunkten bereds inom Regeringskansliet under hösten 2008.

Faktapromemoria 2008/09:FPM9 Grönbok om migration, rörlighet och utbildningssystemen i EU

 

2008-10-31

Studie om erfarenheter av cirkulär migration

Migrationsminister Tobias Billström har i olika sammanhang uttalat att att regeringen vill främja cirkulär migration, dvs. rörligheten mellan ursprungs- och mottagarländer för att ta tillvara globaliseringens positiva effekter för såväl den enskilde migranten som för ursprungs- och mottagarlandet.

Den internationella organisationen för migration (IOM) har nyligen behandlat frågan i studien Permanent or Circular Migration? Policy Choices to Address Demographic Decline and Labour Shortages in Europe. Nu har också Migration Policy Institute gett ut en studie om olika länders erfarenheter av cirkulär migration: Learning by doing: experience of Circular migration. Där redovisas de olika formerna av cirkulär migration i länder som Kanada, Spanien, Nya Zeeland, Tyskland och Storbritannien och USA.

Hämta rapporten här.

2008-10-30

Migrationsverkets sökandeombudsman i konflikt med sin arbetsgivare

Migrationsverkets sökandeombudsman Christer Munter, som har i uppdrag att företräda de människors som anser sig ha blivit illa bemötta av myndigheten, är i konflikt med sin arbetsgivare. Munter anser att det är en omöjlig situation för honom att vara placerad på samma arbetsplats som de tjänsteman han ska granska, dvs Migrationsverkets anläggning i Göteborg, vilken fungerar som mottagningsenhet, asylenhet, ansökningsenhet och förvarsenhet. Från att ha varit placerad på en enhet där han inte kom i kontakt med andra tjänstemän på verket fråntogs han i februari i år sitt arbetsrum och arbetar nu sida vid sida med de kollegor han är satt att granska. Munter har på grund av rådande situation valt att stanna hemma från arbetet sedan i september.

Sökandeombudsmannen inrattades under 2006 på Migrationsverket, efter de i media uppmarksammade handelserna vid Migrationsverket 2005 - 2006. 

Läs mer om Munters ärende i facktidningen ST-press
 
Läs vad som tidigare skrivits på temaasyl.se om de uppmärksammade händelserna vid Migrationsverkets mottagningsenheter, här och här.

Tidigare artikel på temaasyl.se om sökandeombudsmannens årsredovisning över
verksamheten
 

2008-10-29

Om nya invandrare och social sammanhållning i Storbritannien

Rapporten Immigration and Social Cohesion in the UK: The rhythms and realities of everyday life av Mary Hickman, Helen Crowley and Nick Mai undersöker sambandet mellan nya invandrare och social sammanhållning i Storbritannien. Studien fokuserar på relationerna mellan nyanlända invandrare och det omgivande samhället i ljuset av pågående individualisering och globalisering på sex plaster i Storbritannien.

På en av platserna, Leicester, uppmärksammas bland annat de somalier som lämnat andra EU-länder som Sverige, Nederländerna och Finland för att flytta till Storbritannien. Enligt studien går det bättre för dessa vidareflyttade somalier än för andra somalier, t.ex. inom skolan. Svensksomalierna menar att Storbritannien är mer pluralistiskt och öppet för andra livsstilar än vad Sverige är vilket gör det lättare att leva där.

Författarna anser att den brittiska politikens nuvarande fokus på gemensamma normer och värderingar borde komplettera snarare än ersätta den etablerade mångkulturella modellen som värdesätter kulturell mångfald.

Hämta rapporten på Joseph Rowntree Foundations hemsida.

2008-10-28

Svensk studie om den danska hanteringen av muhammedkarikatyrerna

Kristina Lindholm har studerat den danska hanteringen av den situation som uppstod i samband med att den danska dagstidningen Jyllands-Posten den 30 september 2005 publicerade tolv karikatyrer av profeten Muhammed. Publiceringen utlöste en våg av protester världen över och kom bland annat att leda till flera attentat mot danska ambassader och bojkotter mot danska företag samt ett antal dödsfall i samband med de demonstrationer som hölls i protest mot publiceringen. 

Lindholm menar att den danska regeringens strategi att hålla fast vid att inte be om ursäkt utan framhålla att teckningarna endast handlade om rätten till yttrandefrihet, kan sägas ha varit relativt framgångsrik i Danmark. Regeringen framstod inte som att de böjde sig under den internationella opinionen. Samtidigt fanns det hela tiden en risk att regeringen skulle framstå som arrogant och okänslig gentemot de globala protesterna.

Rapporten är publicerad av CRISMART som är en del av Försvarshögskolan i Stockholm. Deras huvudsakliga uppgift är att utveckla kompetens, utbilda inför och sprida kunskap om nationell och internationell krishantering. Hämta rapporten Politisk krishantering i Danmark: Krisen i samband med publiceringen av Muhammedkarikatyrerna 2005–2006CRISMARTs hemsida.

2008-10-27

The European Anti-Poverty Networks senaste nyhetsbrev - temanummer om migration

The European Anti-Poverty Network är ett EU-finansierat nätverk som ger ut
nyhetsbrevet Network News på flera europeiska språk. Det senaste numret har
migration och EU som tema och tar bland annat upp de elva europeiska
grundprinciperna för integration
, visioner kring det franska
ordförandeskapet och de papperslösa i EU. Numret innehåller också en
intervju med Martine Roure, fransk EU-parlamentsledamot och tidigare
ordförande för Fourth World European Committee Intergroup.

Läs mer och hämta nyhetsbrevet här

2008-10-24

Organisationen OSCE ger ut rapport om hatbrott

Den internationella organisationen OSCE, The Organization for Security and Co-operation in Europe, är världens största säkerhetsorganisation. 56 stater är medlemmar i OSCE. Ordförandeskapet roterar årligen och innehas under 2008 av Finland. På en konferens under oktober presenterade OSCE en ny rapport om sk hatbrott (våldsbrott riktade mot minoriteter) som skrivits inom ramen för organisationens demokrati- och mänskligarättighetsavdelning. Rapporten täcker incidenter under 2007 i OSCE-regionen och slår fast att många av hatbrotten är anmärkningsvärt grymma och ofta leder till död eller skador.

Läs mer och hämta rapporten här

2008-10-23

Faktabok om invandring och integration i Norge

Norges integrationsmyndighet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), har gett ut ett faktahäfte om invandrare och integration. Boken innehåller både förklaringar av centrala begrepp, viktiga aktörer inom integrationsområdet och statistik inom en rad samhällsområden som arbetsmarknad, utbildning, valdeltagande, kriminalitet och attityder.

Arbetsmarknadsintegration

Ett av de vanligaste måtten på integration är situationen på arbetsmarknaden. Här visar statistiken att det, precis som i många andra länder, finns stora skillnader mellan olika invandrargrupper i Norge. Det fjärde kvartalet 2007 var 72 procent av befolkningen mellan 15-74 år sysselsatta. Motsvarande siffra var 73 procent för ”västliga länder” och 60 procent för ”icke västliga länder”. Medan 77 procent av dem födda i Polen har arbete är det endast 36 procent för personer födda i Somalia.

Läs mer och hämta rapporten på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

2008-10-22

Undersökning av arbetsmarknadsintegrationen på Irland

Rapporten ‘Immigrants at Work’ är den första stora systematiska undersökningen av arbetsmarknadsintegrationen för invandrare på Irland. Studien har skrivits av Philip J. O’Connell and Frances McGinnity vid The Economic and Social Research Institute på uppdrag av Equality Authority.

Det viktigaste resultatet i rapporten är att invandrare har en sämre ställning på arbetsmarknaden än irländska medborgare i form av arbetslöshet, tillgång till välbetalda jobb och erfarenheter av diskriminering på arbetsplatsen. Undersökningen uppmärksammar särskilt att situationen för svarta är särskilt svår och att kunskaper i engelska är en viktig faktor för framgångar på arbetsmarknaden.

Hämta rapporten hos Equality Authority.

2008-10-21

UNHCR:s asylstatistik för första halvåret 2008

UNHCR har nyligen publicerat sin återkommande statistikrapport Asylum levels and trends in industrialized countries som redovisar utvecklingen gällande asylansökningar under det första halvåret av 2008. Det rör sig om asylärenden i första instans. Rapporten inkluderar 38 europeiska länder (varav samtliga EU-länder) samt 6 icke-europeiska länder som regelbundet rapporterar statistik till UNHCR. Under 2007 har UNHCR förbättrat sitt statistiksystem - UNHCR's asylum data monitoring system -  en databas som möjliggör för länderna att månadsvis rapportera uppgifter om asylsökande. Via systemet kan man även jämföra länder med varandra över tid. Italien, som tidigare inte levererade statistik till UNHCR, finns med från och med 2008.

I rapporten konstateras att 165 100 asylansökningar gjordes i de 44 länderna som berörs, en ökning med 3 procent jämfört med samma tidsperiod förra året. I den nordiska regionen märks en viss nedgång i antalet asylansökningar, vilket förklaras av att färre söker asyl i Sverige efter att riktlinjerna för sökande från Irak ändrats, med en högre andel avslag som följd. Utvecklingen i Sverige skiljer sig från övriga Norden, där antalet asylansökningar antingen ökat eller varit oförändrat.

Läs mer och hämta rapporten här

2008-10-20

FAS utlyser programstöd inom IMER-forskning

I det senaste numret av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps nyhetsbrev (FAS) nyhetsbrev kan man bland annat läsa om att FAS nu utlyser programstöd inom området internationell migration och etniska relationer/IMER. Stödet kan endast sökas av etablerade forskargrupperingar och senaste ansökningsdag är den 15 januari 2009. Vidare kan man i nyhetsbrevet läsa referat från tre genomförda konferenser inom temat Det europeiska arbetslivets förändrade villkor samt läsa om kommande konferenser och seminarier.  

Läs nyhetsbrevet 

2008-10-17

Fackligt center för asylsökande och papperslösa öppnat i Stockholm

I september invigdes i Stockholm ett fackligt centrum som ska värna om papperslösa samt asylsökandes rättigheter i arbetslivet. TCO, LO och nätverket Papperslösa Stockholm är några av initiativtagarna till centret som öppnats i lokaler som ställts till förfogande av Byggnadsarbetarförbundet. Diskussioner kring hur fackförbunden kan verka för de papperslösas intressen har förts sedan en tid, även på europanivå, och nu mynnat ut i det fackliga centret. På sikt är verksamheten tänkt att utökas även till Göteborg och Malmö.

Läs mer i SKTF-tidningen, i tidningen Dagen och på LO:s webbplats

2008-10-16

Stor undersökning om muslimer i Tyskland

Bertelsmannstiftelsen har publicerat en mycket omfattande studie om muslimer i Tyskland: Religion Monitor 2008. Muslim Religiousness in Germany: Overview of Religious Attitudes and Practices. Studien baseras på en representativ undersökning av mer än 2 000 muslimer över 18 år och är en del av ett större kartläggningsprojekt om religionens roll i samhället som bygger på 21 000 intervjuer med personer från 21 länder.

Rapporten visar att muslimer i Tyskland – i alla åldersgrupper - är starkt religiösa. Tron karaktäriseras inte, enligt rapporten, av rigid dogmatism eller fundamentalism. Tvärtom, muslimer i Tyskland tenderar att acceptera religiös pluralism och ha en relativt pragmatisk inställning till religion i sitt dagliga liv.

Hämta studien här.

Läs tidigare artikel om religion och social sammanhållning i Tyskland och Storbritannien

2008-10-15

Papperslösas tillvaro i Sverige i dag skildras i nyutkommen reportagebok

Stina Blomgren, journalist med en bakgrund från bl a SVT, debuterade i september som författare med boken Svart notis (Atlas förlag) i vilken hon beskriver de papperslösas verkligenhet i Sverige. Uppmärksammade skandaler med papperslösa som arbetat under slavliknande förhållanden i byggindustrin tas bland annat upp i boken. De ansvariga kommer lindrigt undan menar Blomgren som i boken ställt några av dem mot väggen.

Blomgren har tidigare dokumenterat de papperslösas verklighet i Dagens Nyheter, SVT:s Dokument Inifrån, Aktuellt, Rapport och Faktum. Hennes engagemang för papperslösa väcktes redan i tonåren.

Läs recension av boken i Hallands nyheter

Läs recension av boken i Expressen

Köp boken här

2008-10-14

Attitydundersökning visar att många har en negativ inställning till judar och muslimer

Pew Research Center har genomfört en attitydundersökning om attityder till judar, muslimer och religion i stort. Undersökningen visar att ett växande antal människor i flera stora europeiska länder har en negativ attityd till judar, och i ännu större utsträckning till muslimer. I Spanien är t.ex. hälften negativt inställda till både muslimer och judar. Minst negativa är befolkningen i USA och Storbritannien.

Undersökningen ger också en bild av religiositet i olika länder. Medan hälften av amerikanarna anser religion vara mycket viktigt anser bara 10 procent av fransmännen detsamma. Allt färre i muslimska länder stöder självmordsbombningar i religionens namn, men det är ändå uppemot var tredje i länder som Pakistan, Jordanien och Nigeria.

Läs mer om undersökningen och ladda ner rapporten på hemsidan för Pew Global Attitudes Project.

2008-10-13

Ökad arbetslöshet för utrikes födda

3,1 procent av arbetskraften, eller 150 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av september. Det är en minskning med 0,2 procentenheter, eller 8 000 personer, jämfört med september 2007. Utvecklingen går i motsatt riktning för utrikes födda. I september var 47 690 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en ökning med 5,5 procent och 2 493 personer på ett år. Arbetslösheten bland utrikes födda har ökat bland både män och kvinnor. 31,9 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var det 28,6 procent vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de öppet arbetslösa.

Antalet som har instegsjobben ökar snabbt. För ett år sedan var det 157 personer och nu 1532. Instegsjobben är en subventionerad anställning för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Anställningen ska vara kopplad till deltagande i sfi, eller uppnådda resultat inom denna, och innehålla tydliga handledande inslag.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

2008-10-11

Muslimer skildras som hot och problem i brittisk press

I en ny rapport utgiven av de brittiska lärosätena Cardiff School of Journalism och Media and Cultural Studies uppmärksammas att brittiska muslimer genomgående skildras negativt och schablonartat i press och media. Författarna bakom rapporten - Images of Islam in the UK, har granskat nyhetsartiklar införda i både kvälls- och dagspress mellan åren 2000 och 2008. Författarna har velat undersöka den dagliga bevakningen av brittiska muslimer snarare än den särskilda som förekommit vid händelser såsom 11 september och bombningarna i Londons tunnelbana 2005.

Författarna menar att antalet inslag om brittiska muslimer i pressen har ökat genom åren, år 2006 var antalet till exempel dubbelt så högt som år 2000. Muslimer i Storbritannien beskrivs huvudsakligen i stereotypa ordalag, som ett kollektivt hot eller problem. En tredjedel av artiklarna har som huvudfokus det så kallade ”kriget mot terrorismen” medan fokus under 2008 har svängt och nu dominerar istället rapportering kring kulturella och religiösa skillnader britter och muslimer emellan. Detta tolkar författarna som ett tecken i tiden då brittiska politiker velat framställa britter och muslimer som två motpoler. 

Endast fem procent av artiklarna tog upp islamofobi och attacker mot och/eller problem som kan drabba brittiska muslimer.

Läs mer och ladda ner rapporten här

2008-10-10

Fortsatt stor arbetskraftsinvandring till Norge

Under 2007 invandrade 44 300 ikke-nordiska medborgare till Norge. Hälften kom för att arbeta, en tredjedel kom på grund av familjeband, och cirka 10 procent vardera på grund av flykt eller för att studera.  

Norge har upplevt en snabb ökning av antalet arbetskraftsinvandrare – från 4000 till 21400 mellan 2004 och 2007. Det stora flertalet kommer från de nya EU-länderna i östra Europa.

Den största invandringsgruppen är från Polen, totalt 11300 under 2007. 70 procent av dem som för att arbeta. Näst största grupp är invandrare från Irak. Totalt har 19 200 irakiska medborgare invandrat till Norge sedan 1990 som flykting eller på grund av familjeband. Tredje största invandringsgrupp sedan 1990 är tyska medborgare.

Läs mer om invandringen till Norge under 2007 på Statistisk Sentralbyrå.

2008-10-09

SCB undersöker sambandet mellan barnafödande och arbetsmarknadsstatus för utrikes födda

SCB har gett ut en demografisk rapport Arbete och barnafödande: Jämförelser mellan inrikes och utrikes födda. Resultaten visar att kvinnor, både inrikes och utrikes födda, föder sitt första barn i lägre utsträckning när de står utanför arbetskraften jämfört med de sysselsatta. Däremot återfinns inga skillnader i förstabarnsfödande avseende fast kontra tidsbegränsad anställning för utrikes födda kvinnor.

Bakgrunden till rapporten är att fruktsamheten sjunker i Sverige vid sämre ekonomiska tider, vilket enligt författarna beror på den svenska föräldraförsäkringsmodellen. När läget på arbetsmarknaden försämras väljer många av de kvinnor och män som står utan arbete att skjuta på familjebildningen. Samtidigt vet vi att fruktsamheten för vissa grupper av kvinnor som invandrat till Sverige är högre än de inrikes födda kvinnornas. Studien ställer frågan om arbetsmarknadsstatus påverkar utrikes födda kvinnor och män att bilda familj på samma sätt som den påverkar inrikes födda.

Hämta hela rapporten här.

2008-10-08

Projektet Utanpapper.nu har publicerat sin slutrapport – papperslösa barn i Sverige berättar

Projektet Utanpapper.nu har bedrivits i Rädda barnens regi och riktat sig till barn som lever i Sverige utan uppehållstillstånd. Bland annat har en telefonlinje varit öppen dit barn kunnat vända sig för att få stöd och rådgivning. Utanpapper.nu publicerade den 16 september sin slutrapport -  Jag vill bara landa - baserad på erfarenheter från några av de barn som Utanpapper-teamet kommit i kontakt med.  Enligt projektets nyhetsbrev beskriver rapporten ”det flytande tillstånd mellan hopp och förtvivlan som många barn utan uppehållstillstånd befinner sig i.”

Läs mer om rapporten och ladda ner den här 

2008-10-08

Vänsterpartiet lägger fram förslag om att lagstifta om kommuners skyldighet att ta emot flyktingar

Vänsterpartiet presenterade igår vid en presskonferens i Rosengård i Malmö sitt åtgärdspaket för ett bättre flyktingmottagande, uppges i ett pressmeddelande. Budgeten för förslaget uppgår till 2 miljoner kronor och partiet vill bland annat se en lagstiftning för kommuner som gör dem skyldiga att tillhandahålla flyktingmottagande. De riktar också hård kritik mot främlingsfientliga strömmar som de menar breder ut sig i samhället.

Läs hela förslaget på newsdesk.se

2008-10-07

Rapport om att jämföra integrationspolitik inom EU

En av de viktigaste delarna av den gemensamma europeiska integrationspolitiken är erfarenhetsutbyte och jämförelser mellan medlemsstaterna, så kallad benchmarking. Den tyska Bertelsmann-stiftelsen har beställt en översikt av det arbete som pågår för att jämföra integrationspolitiken på EU-nivå. Rapporten är skriven av Sergio Carrera för Centre for European Policy Studies (CEPS).

Studien redogör först för EU:s strategi för att arbeta med integrationsfrågor och analyserar utvecklingen av politikområdet sedan 1999 års amsterdamfördrag. Integrationsfrågan finns med i flera politiska processer och sammanhang, framförallt inom det rättliga området där migrations- och diskrimineringspolitiken hanteras, men också inom EU:s arbete för sysselsättning och social sammanhållning. Därefter beskrivs flera olika befintliga försök att jämföra integrationspolitik, t.ex. MIPEX.  Författaren lämnar också rekommendationer för att utveckla arbetet med integration i EU.

Ladda hem rapporten här.

2008-10-06

Skolverkets råd för utbildning av nyanlända elever

Skolverket har nyligen gett ut en skrift med allmänna råd och kommentarer för utbildning av nyanlända elever. De vänder sig till skolhuvudmannen, verksamhetsansvariga och skolpersonal. Med nyanlända elever avses elever som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller särskolan och som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte alls behärskar det svenska språket.

De allmänna råden följs av kommentarer som förtydligar råden och grundar sig på gällande bestämmelser, forskning och beprövad erfarenhet liksom utredningar och annat relevant material. Tanken från Skolverkets är att kunna stödja arbetet att planera och genomföra en utbildning för nyanlända barn och ungdomar som svarar mot deras förutsättningar och individuella behov.

Hämta skriften på Skolverkets hemsida.

2008-10-03

Undersökning om migrationens lokala ekonomiska effekter

The Institute for Public Policy Research (Ippr) är en tankesmedja löst knuten till Labour-partiet i Storbritannien. De har inlett ett projekt om ekonomi och migration som syftar till att öka förståelsen för migrationens ekonomiska effekter i Storbritannien och hur politiken kan maximera de ekonomiska vinsterna av migrationen.

Första rapporten Your Place or Mine? The local economics of migration handlar om hur migrationen påverkar situationen för lokala företag och ekonomier. Författaren Max Nathan understryker vikten av att se på migrationens både kortvariga och långvariga lokala effekter.

Hämta rapporten på Ippr:s hemsida.

2008-10-02

Välfärdsturisterna kom inte till Sverige

Svenska institutet för europapolitiska studier gav i september ut rapporten Immigrants from the New Member States and the Swedish Welfare State av Eskil Wadensjö och Christer Gerdes.

Rapporten analyserar arbetskraftsinvandringen från de nya EU-länderna till Sverige. Resultatet visar att invandringen från EU10-länderna har ökat mycket sedan de blev medlemmar av EU men att deras andel är förhållandevis liten jämfört med den totala invandringen. Merparten av invandrarna är i yngre aktiv ålder (20–34 år) och de flesta kommer från Polen. Fram till 2005 var kvinnorna i majoritet av invandrarna. Männens andel har gradvis ökat och från och med 2006 kommer det fler män än kvinnor.

De EU10-invandrare som har arbete klarar sig väl på svensk arbetsmarknad. De har visserligen en lägre sysselsättningsgrad än dem som är födda i Sverige men de får endast i liten utsträckning stöd från olika slags inkomstöverföringar. De nya invandrarna är överrepresenterade inom jordbruk och byggnadsverksamhet.

Bakgrund

Sverige var det enda land i EU som inte införde några övergångsregler för invandring från de tio länder som blev medlemmar i EU den 1 maj 2004. Sverige fattade samma beslut när Bulgarien och Rumänien blev medlemmar den 1 januari 2007. Det betyder att Sverige är ett intressant testfall för vilka effekter utvidgningen av arbetsmarknaden inom EU kommer att få.

Hämta rapporten här.

2008-10-01

Följ utveckling och forskning inom migrations- och integrationsområdet i Kanada genom Metropolis

Kanadas invandringsprogram har en tradition av att framgångsrikt ha integrerat invandrare, flyktingar och deras familjer på ett sätt som även gynnat det kanadensiska samhället och arbetsmarknaden. Ekonomiskt har nya invandrare och minoriteter rönt stora framgångar i landet, en positiv trend som dock vänt sedan det tidiga 90-talet. På webbplatsen för forskar- och praktikernätverket Metropolis, med säte i bl a Kanada, kan man ta del av rapporter och få information om forskning, policy och utveckling vad gäller integration, arbetsmarknad och nyanlända invandrare/minoriteter/andra generationens invandrare i landet. Läs mer om bl a nya rapporter här och här.

2008-09-29

Vinnarna utsedda i EU-kommissionens fototävling på temat interkulturell dialog

Förra veckan korades vinnarna i fototävlingen Cultures on my street som utlysts av EU-kommissionen som ett led i året för interkulturell dialog 2008. Tävlingen gick ut på att visuellt porträttera temat interkulturell dialog i sitt närområde. Över 2000 bidrag skickades in till tävlingen. Jospeh Smith från Malta utsågs till vinnare för sin bild Village cobbler på vilken en lokal handelsman porträtteras i sin lilla butik som tillhandahåller ett virvarr av skor, verktyg, religiösa prydnadsföremål och posters på Elvis till försäljning. Butiken är en populär lokal mötesplats. Samtliga vinnande bilder på de interkulturella mötena runt om i EU visas i Bryssel fram till 31 oktober, därefter kommer utställningen att visas på fler platser runt om i Europa.

Läs mer och se alla de vinnande fotografierna här

Läs tidigare artikel på temaasyl.se om det Europeiska året för interkulturell dialog

Foto: Jospeh Smith 

2008-09-26

Invandringen till EU bidrar till befolkningstillväxt trots låg nativitet i unionen

På grund av det låga barnafödandet i EU skulle unionens befolkning kraftigt minska om det inte vore för invandringen, skriver nyhetsportalen euobserver.com. EU:s statistikbyrå Eurostat offentliggjorde i tisdags aktuella siffror som bl a visar på invandringens betydelse för befolkningstillväxten inom EU.

Med en befolkningstillväxt under 2007 på 0,48 procent eller 2,39 miljoner människor närmar sig unionen nu 500 miljoner invånare, varav invandringen står för hela  80 procent av tillväxten. Jämfört med 2006 ökade invandringen till EU med 16,4% under förra året. Endast en femtedel av befolkningsökningen beror på att fler föds än dör och nio EU-länder (Bulgarien, Estland, Tyskland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Portugal och Rumänien) uppvisade fler dödsfall än födslar under 2007.

Enligt Eurostat kommer invandringen även i framtiden att bidra till en positiv befolkningstillväxt eftersom invandrarna också tenderar att föda fler barn än den genomsnittliga unionsmedborgaren.

Läs artikeln på euobserver.com
  
Läs Eurostats rapport Population in Europe 2007: first results 

2008-09-25

Storbritannien får kritik av Europarådet i ny rapport

Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, offentliggjorde i förra veckan en rapport om asylsökandes och invandrares rättigheter i Storbritannien. Rapporten baseras på besök i landet i februari och april i år och är den första i en serie om tre som kommer att fokusera på situationen i Storbritannien. I rapporten säger Hammarberg att ett antal åtgärder måste vidtas för att förbättra och säkerställa invandrarnas rättigheter i landet. Särskilt ifrågasätter Hammarberg om barnens rättigheter tillvaratas och riktar kritik mot det långvariga förvarstagandet av irreguljära migranter och asylsökande; vidare kritiserar han myndigheterna i landet för att sända tillbaka asylsökande till länder kända för att utöva tortyr. 

Läs mer på BBC och på Europarådets webbplats här och här

2008-09-24

Flandern vidareutvecklar integrationskurs för tredjelandsmedborgare

Invandrare som kommer för att leva i Flandern, Belgien, erbjuds en reviderad integrationskurs initierad av den flamländska integrationsministern Marino Keulen, skriver nyhetssidan expatica.com. Tredjelandsmedborgare i Flandern har sedan 2004 tvingats genomgå en integrationsprocedur med bland annat språklektioner. Kursen Social Orientation ska förse invandrare med information om livet i Flandern samt åtgärder som kan underlätta integrationen. Samtidigt lanserar Keulen en integrationshandbok, nyligen presenterad på en konferens i Bryssel. Kursen inkluderar språklektioner, hjälp att söka arbete och en kurs om ”de grundläggande principerna” för att leva i Flandern: jämlikhet mellan könen, separationen mellan stat och kyrka samt yttrandefrihet. Invandrare som inte registrerar sig på kursen riskerar böter.

Under 2007 registrerade sig 15 000 personer på integrationskursen, målet är 20 000 registreringar till 2009.

Läs mer på expatica.com, på flanderstoday.eu och på temaasyl.se.

2008-09-23

Bemötandet av asylsökande på sex europeiska flygplatser undersökt i rapport finansierad av flyktingfonden

Ungerska Helsingforskommittén har i dagarna gett ut rapporten Access to Protection at Airports in Europe. Rapporten samlar resultat och slutsatser från projektet Monitoring asylum seekers' access to territory and procedure at European airports - exchange of experience and best practices. I projektet har sex europeiska flygplatser (Amsterdam, Budapest, Madrid, Prag, Wien och Warszawa) och deras bemötande av asylsökande undersökts. Rapporten ger också rekommendationer om hur rätten att söka asyl bättre kan skyddas inom Europa. Europeiska flyktingfonden har finansierat studien som finns tillgänglig på engelska.

Ladda ner rapporten här 

2008-09-22

Finsk åtskillnad mellan asylprövning och asylmottagande består

En av de centrala rekommendationerna till nationell politik från NTG-asyl & integration  berör frågan om organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och mottagandet av asylsökande. Det är också det budskap som förts fram till regeringens nu pågående utredning om asylmottagningen.

Det främsta argumentet för en sådan ordning är att en tydlig organisatorisk åtskillnad undanröjer det grundläggande strukturella problemet i det svenska asylmottagandet: Migrationsverkets konfliktfyllda, dubbla roll som både prövnings-/kontrollmyndighet och omhändertagande, humanitär och stödjande organisation för människor i kris och oviss väntan.

Som temaasyl.se tidigare kunnat visa finns det endast ett fåtal medlemsstater där samma organisation/myndighet ansvarar för både prövning och mottagande.  I grannlandet Finland har man hittills haft ett system där Arbetskraftsministeriet haft det övergripande ansvaret för mottagandet och kommunerna varit utförare. Sedan årsskiftet har en ny ordning inrättats, och Justitieministeriet och den nyinrättade myndigheten Migrationsverket, som handlägger asylansökningarna, har tagit över även det övergripande ansvaret för mottagandet.  Kvar som utförare, dvs med ansvar för driften av asyl- och flyktingförläggningarna finns dock kommunerna.

Regeringen har nu utrett hur den nya ordningen skall fungera och den ansvariga ministern, Astrid Thors, underströk vid presentationen av utredningen vikten av att även i det nya systemet upprätthålla åtskillnaden mellan asylprövning och mottagande.

- Det är viktigt att vi i den kommande lösningen ser till att beslutsfattandet i asylfrågor hålls åtskilt från förläggning av asylsökande, säger Astrid Thors enligt ministeriets pressmeddelande.

Läs Pressmeddelande om den finska nyordningen

Läs om projektet LATU om kvalitetssäkring av asylmottagandet i Finland (finansierat av Europeiska flyktingfonden) här och här.

Läs om Tema asyl i Finland inom Equal 

2008-09-19

Mixed flows - från Valparaiso till Sverige och tillbaka

Runt 10 000 chilenska invandrare från Valparaiso kom till Sverige under 1980-talet. De flesta flydde undan ekonomisk misär och fattigdom, och få var politiskt förföljda. Idag är kontakterna mellan Valparaiso och Sverige livliga och i SR:s program Godmorgon världen berättar Lars Palmgren om ett "lillsverige" i Chile - och om de olika vägar och skäl som Valparaisoborna använde för att komma till drömlandet Sverige. Berättelsen kan också ses som ett intressant exempel på cirkulär migration, med både mörka och ljusa sidor.
 
Lyssna på programmet

Läs tidigare artiklar om mixed flows

2008-09-18

International Migration Outlook 2008 lanserad!

International Migration Outlook ges ut årligen av OECD och summerar utvecklingen och trenderna inom migrations- och integrationsområdet i de industrialiserade länderna. I rapporten redovisas ett omfattande statistiskt material samt aktuella trender och politiska förändringar. I årets upplaga uppmärksammas särskilt den s k cirkulära migrationen/temporära arbets- och uppehållstillstånd samt återvandring/återvändande (bl a i samband med irreguljär migration). Även de lågutbildade invandrarnas situation diskuteras, både från ett migrations- och ett integrationsperspektiv.

Läs rapporten här 

2008-09-17

Nytt nummer av The Social Agenda – fokus på migration

Magasinet The Social Agenda ges ut av EU-kommissionen och har som bevakningsområden arbetsmarknads- och socialpolitik på EU-nivå. Senaste utgåvan fokuserar särskilt på migrationen i Europa. I en intervju för magasinet diskuterar John Monks från The European Trade Union Confederation och Philippe de Buck från BUSINESSEUROPE dagens - och morgondagens - invandring till EU i förhållande till den europeiska arbetsmarknads-, social- och integrationspolitiken.

Andra viktiga framtidsfrågor som behandlas är de nyligen presenterade gemensamma principerna för migration som berör så vitt skilda problemområden som t ex demografi, irreguljär migration, arbete i den informella sektorn och trafficking.

Läs The Social Agenda här.  

Läs tidigare artikel om den nya gemensamma invandringspolitiken

2008-09-16

Nytt nummer av CEIFO:s nyhetsbrev, september

I det senaste numret av nyhetsbrevet från CEIFO (Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer vid Stockholms universitet) aviserar centret kommande seminarier och konferenser, bl a en heldagskonferens med temat Internationell migration: Utmaningar och möjligheter. Ett interdisciplinärt samtal samt en paneldebatt om migration med rubriken ”Var går gränsen?”. Arrangemanget är ett led i universitetens ”tredje uppgift” att medverka i samhällsdebatten. Vidare informeras om nya forskningsprojekt och medarbetare samt aktuella publikationer och avhandlingar.

Läs hela nyhetsbrevet här 

2008-09-15

Framgångsrika projekterfarenheter kring integration i arbetslivet – ny rapport

Förra hösten efterlyste EU-kommissionen bland medlemsstaterna goda exempel på hur marginaliserade grupper i samhället inkluderats i arbetslivet. Satsningen var ett led i EU-organens fokus på socialpolitik på europeisk nivå. Staden Haag i Nederländerna och det nederländska Nicis Institute har nu publicerat en översikt med nio innovativa projekt som bedrivits inom EU. Det svenska projektet Delta Hisingen är medtaget som ett gott exempel. Delta har varit en av parterna i Equals utvecklingspartnerskap Nya vägar till arbetsmarknaden.

Läs mer och ladda ner Nine good practices on active inclusion in Europe på webbplatsen www.eukn.org

2008-09-11

Ny rapport om invandrarorganisationers betydelse för integration och utveckling i mottagarländer

Det USA-baserade forskningsinstitutet Migration Policy Institute släppte nyligen en rapport, Hometown Associations: An Untapped Resource for Immigrant Integration?, som fokuserar på invandrarorganisationers roll som integrationsfrämjare. De menar att regeringar i mottagar- respektive ursprungsländer har fokuserat främst på organisationernas roll som bidragsgivare. Men många målgruppsdrivna invandrarorganisationer spelar en viktig roll inte bara ekonomiskt för ursprungsländerna utan även för invandrares dagliga liv i sina nya hemländer. Ofta erbjuds t ex språkträning, dagverksamhet och medborgarkunskap.

Rapportförfattarna uppmanar till bättre utnyttjande av invandrarorganisationernas samlade erfarenheter, vidare att de bör stärkas i form av olika utvecklingsinitiativ. Författarna konstaterar också att samlad data om gruppernas existens och verksamhet ofta saknas och att den därför borde samlas för att underlätta uppbyggnad av nätverk och samarbete aktörer emellan. Rapporten berör främst USA.

I Sverige har invandrarorganisationen AEASS (Association for Eritrean Asylum Seekers in Sweden), uppmärksammad av Tema asyl & integration, rönt stora framgångar. Läs mer här och här.

Läs även artikeln ”Ett annat mottagande – invandrar- och flyktingorganisationer mobiliseras i Storbritannien”

2008-09-10

Kvinnoorganisationer efterlyser genusperspektiv i den europeiska asylpolitiken

European Women’s Lobby, en paraplyorganisation för europeiska kvinnoorganisationer, uppmanar i ett brev till det franska EU-ordförandeskapet att det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) ska genomsyras av att könsperspektiv.

Bl.a. föreslår organisationen att det inom ramen för europeiska stödkontor för asylfrågor som planeras ska inrättas en genderenhet, att studier om hur genusperspektivet tas i beaktande i EU:s medlemsstater genomförs och att s.k. landinformation ska innehålla information angående kvinnors ställning.

Läs brevet från European Women's Lobby 

Läs mer om kvinnor i asylprocessen i den handbok som Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar tagit fram 

 

2008-09-09

Nyutkommen rapport om invandringen i Spanien

Den tyska webbplatsen Focus Migration tillhandahåller aktuell internationell statistik och analyser inom invandrings-, asyl- och integrationsområdet. Fokus i verksamheten ligger på landprofiler, policyrapporter och utgivningen av nyhetsbrevet Migration und Bevölkerung (endast på tyska). I ett nytt utskick aviserar Focus Migration nya publikationer, bland dem en landrapport om Spanien.

Rapporten skildrar Spanien ur ett historiskt perspektiv, hur landet gått från ett utvandrings- till ett invandringsland. År 1975 levde omkring 200 000 utländska medborgare i Spanien, att jämföras med i slutet av 2007 då närmare 4 miljoner utlänningar hade giltiga uppehållstillstånd i landet. Spaniens befolkning är i dag bland den snabbast växande i Europa. Rapportförfattaren går igenom de olika faserna i Spaniens invandringshistoria samt avslutar med tänkbara framtidsutsikter för landet.

Hämta rapporten här

2008-09-08

Studie belyser remitteringar från flyktingar

Remitteringar, dvs pengar som migranter sänder till sina hemländer, är av stor betydelse för det socioekonomiska livet i konfliktdrabbade länder. Hur remitteringar tar sig uttryck i fall där orsaken till migrationen är en konflikt i hemlandet snarare än en flytt efter arbete är dock oklar, då den mesta forskningen kring remitteringar fokuserar på just arbetskraftsmigration.

I rapporten Conflict-induced migration and remittances: exploring conceptual frameworks analyserar Dr Anna Lindley från University of Oxford relevanta begreppsmässiga modeller från forskning om arbetsmigration, och analyserar de begränsade tillämpningsmöjligheterna för dessa då det gäller flyktingars remitteringar. Lindley analyserar även hur olika aspekter av migration härledd ur konflikter - speciellt orsaken till migrationen, familjesituationen i ursprungslandet, och situationen för flyktingen i värdlandet - kan påverka remitteringar.

Läs studien på University of Oxfords hemsida

2008-09-05

Europaparlamentet antog kritisk resolution om Dublinförordningen

"Om inte en tillfredsställande och jämn skyddsnivå kan åstadkommas i hela EU kommer asylsökande även i fortsättningen att ha legitima skäl att vilja lämna in sin ansökan i en viss medlemsstat för att kunna dra nytta av de mest gynnsamma nationella bestämmelserna", anger Europaparlamentet i en nyligen antagen resolution. Europaparlamentet uppmanar därför Europeiska kommissionen att föreslå åtgärder som gör Dublinsystemet (det system som nu reglerar vilken medlemsstat som ska ansvara för en asylansökan) mer rättvist för såväl asylsökande och medlemsstater.

Dublinförordningen har sedan den antogs väckt stark kritik och Europaparlamentets resolution tar fasta på svagheter i det nuvarande systemet, framförallt de skillnader i hur asylansökningar behandlas i medlemsstaterna som underminerar hela Dublinförordningen.

Europaparlamentet föreslår i sin rapport bl.a. att definitionen av ”familjemedlemmar” bör vidgas, att förvar endast ska användas i undantagsfall i och att kommissionen ska lägga fram förslag avseende mekanismer för ansvarsfördelning som skulle kunna införas för att lindra den oproportionerliga börda som faller på vissa medlemsstater.

I väntan på att mekanismer för ansvarsfördelning införs uppmanas kommissionen att inom ramen för Dublinförordningen införa ytterligare mekanismer än de nu gällande finansiella mekanismerna, för att rätta till den ojämna fördelningen som nu drabbat framförallt medlemsstater vid unionens yttre gränser. 

Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att införa en tvingande mekanism för att stoppa överföringar av asylsökande till medlemsstater som inte garanterar en fullständig och rättvis prövning av deras ansökningar och att vidta systematiska åtgärder mot dessa medlemsstater  - en subtil referens till de mycket bristfälliga mottagandeförhållanden som tidigare uppdagats i bl.a. Grekland.

Problemen kommer inte att kunna lösas i samband med översynen av Dublinförordningen, konstaterar Europaparlamentet, men de måste lösas vid översynen av de kommande rättsakterna inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet. Flera av de brister som Europaparlamentet uttrycker i sin resolution har kommissionen redan konstaterat, bl.a. i den utvärdering om Dublinsystemet som presenterade i juni 2007, men framförallt i den grönbok om det framtida gemensamma asylsystemet som även den lades fram för ett drygt år sedan. Europaparlamentets resolution bör således framförallt ses som en påminnelse om frågans akuta natur. 

Läs Europaparlamentets resolution

Läs utkastet till resolution, innehållande en längre bakgrundsmotivering

2008-09-04

Turkiet långt ifrån EU:s asylpolitik

Turkiet har nyligen som en del av medlemskapsförhandlingarna med EU upprättat ett utkast till program för anta EU:s regelverk. Programmet, som innehåller tidsramen för att införliva reformer i enlighet med anslutningspartnerskapet, har kritiserats för att en anpassning av landets asylpolitik till EU:s lagstiftning på området inte ingår.

Asylpolicyn i programmet går emot den turkiska regeringens tidigare utfästelser om att lyfta den geografiska begränsningen i den rådande lagstiftningen som innebär att flyktingar från länder utanför Europa endast har möjlighet att erhålla status som tillfällig asylsökande i landet. UNHCR, som vid flera tillfällen kritiserat Turkiets asylpolitik, har uttryckt sin oro över att regeringen inte avser att lyfta den geografiska begränsningen, eftersom den uppges vara orsaken till många av bristerna i landets asylsystem. 

På grund av den tidsbergränsade form av asyl som beviljas i Turkiet tvingas UNHCR för närvarande att vidarebosätta landets asylsökande till tredjeländer.

Läs mer i artikel i Turkish Daily News

2008-09-03

Frivilligt kunskapstest om arbetslivet införs i Finland

Den finska vuxenutbildningscentralen Amiedu avser att med finansiering från landets Utbildningsstyrelse utveckla ett kunskapsprov om det finska arbetslivet. Tanken är att en person som genomgått det frivilliga provet ska få ett certifikat som visar på att han eller hon har kunskap om den finska arbetsrätten och –kulturen.

Projektledare Marja Kaikkonen tror inte att certifikatet kommer att bli en förutsättning för att få arbete, men menar att testet kan komma till nytta för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Arbetsgivare har visserligen en skyldighet att introducera arbetstagaren i arbetet, men vissa frågor kommer arbetstagaren ändå själv att behöva ta reda på. Att hävda sina rättigheter är dessutom lättare om man har kunskap om dem.

Det internetbaserade provet ska finnas i flera språkversioner, och bestå av flervalsfrågor rörande arbetsmarknadsrelationer, rättigheter och skyldigheter i arbetslivet, beskattning och arbetsskydd. Den del av testet som rör arbetskultur kommer att handla om bl.a. jämställdhet i arbetslivet, självständigt arbete och samarbete, samt om religion på arbetsplatsen. Finlands Fackförbunds Centralorganisation och Byggindustrins centralförbund (Rakennusteollisuus RT)stödjer projektet. 

Läs mer i dagstidningen Helsingin Sanomat (endast på finska)

2008-09-02

Europarådet granskar förhållanden för irreguljära migranter

Europarådets styrkommitté för migrationsfrågor (CDMG) har i en serie studier granskat situationen för irreguljära migranter i några av Europarådets medlemsstater. Syftet har varit att sammanställa och utvärdera nationella erfarenheter, med målet att på basen av dessa utforma möjliga rekommendationer. Europarådet arbetar även för ett förbättrat samarbetet mellan migranters värdländer och ursprungsländer. Fem medlemsstater har hittills granskats i två studier: den första delen berör Italien och Grekland, den andra delen granskar situationen i Armenien, Grekland och Ryssland.

Böckerna kan beställas från Europarådets bokförlag

2008-09-01

ENAR granskar EU:s migrationspolitik

Det senaste numret av ENAR:s (European Network Against Racism) nyhetsbrev är ett temanummer över EU:s migrationspolitik. I artiklar skrivna av representanter från olika friviiligorganisationer granskas migrationspolitiken kritiskt ur en rad olika perspektiv. Bl.a. granskas direktivförslaget om sanktioner för arbetsgivare som anställer svart arbetskraft och det föreslagna EU-ramverket för arbetskraftsinvandring. Vidare granskas bl.a medias roll i den italienska migrationspolitiken liksom den nederländska integrationspolitiken.

Läs det senaste numret av ENARgy

2008-08-29

Amnesty kritisk till förhållanden i nederländska förvar

Förvarstagningen av asylsökande och migranter i Nederländerna bryter mot internationella människorättsnormer, menar Amnesty International i en nyutkommen rapport. Varje år tas ca 20 000 utlänningar i förvar i landet, en siffra som visar att det handlar om en vanlig företeelse. Enligt folkrätten ska förvarstagning, dvs frihetsberövande av personer som inte gjort sig skyldig till något brott, dock endast användas i undantagsfall.

Förutom att förvarstagning används i så stor omfattning riktar Amnesty även stark kritik mot långa förvarstider (enligt Dutch Council for Refugees är förvarstiden i genomsnitt 100 dagar) och dåliga förhållanden. Personer med särskilda behov, så som barn, äldre och offer för trafficking och tortyr får t.ex. inte heller den vård de har rätt till enligt Amnesty.

Läs hela rapporten “The Netherlands: The Detention of Irregular Migrants and Asylum Seekers”

Läs mer om förvarstagning i Europa på Jesuit Refugee Service hemsida Dentention in Europe

2008-08-28

Underlagsrapport till Globaliseringsrådet om internationell migration

Är migration bra eller dåligt för den ekonomiska utvecklingen? Hur kommer världen och Sverige att förändras som ett resultat av den höga rörligheten? Och hur kan vi på ett konstruktivt sätt agera kring detta politiskt?

Dessa frågor berörs i den 18:e rapporten till regeringens Globaliseringsråd, författad av Charlotta Hedberg, fil dr, Stockholms universitet, och Bo Malmberg, professor, Stockholms universitet och Institutet för Framtidsstudier. I rapporten granskas dagens migration ur ett historiskt perspektiv, samtidigt som Sverige sätts in i det globala sammanhanget. Såväl de positiva som negativa sidorna av migration analyseras och författarna levererar slutligen rekommendationer till policyöverenskommelser både på internationell som på nationell nivå.

I rapporten beskrivs tre huvudtrender: att färre länder kommer att ha stora nettoutflöden, att Afrika söder om Sahara blir den viktigaste utvandringsregionen och att det finns en ökande potential för bruttoflöden i takt med att allt fler länder industrialiseras.

Läs hela rapporten Den stora utmaningen: Internationell migration i en globaliserad värld

Läs rapportförfattarnas debattartikel i DN 27/8 2008 Invandring viktigare för Sverige än barnafödande

Läs tidigare artikel på Tema asyl om Globaliseringsrådets konferens om arbetskraftsinvandring

2008-08-27

MUF:s förslag på förändringar inom integrationspolitiken: Ett delat Migrationsverk och en tydligare arbetslinje

I juli presenterade Moderata ungdomsförbundet en rapport om integration under rubriken Den gode, den onde, den fule – om Migrationsverkets alla roller. Som rubriken avslöjar tar rapporten fasta på Migrationsverkets dubbla roller: som ”en pålitlig vän” som har hand om mottagandet av asylsökande och som motpart i asylprocessens domstolsförhandling. Vidare är MUF kritisk till att Migrationsverket utser den sökandes juridiska ombud.

MUF uppmanar därför regeringen att dela migrationsverket till två myndigheter - en med ansvar för asylmottagandet och en annan med ansvar för prövning. Vidare vill man att asylsökande själva ska få utse sina ombud.

MUF vänder sig även mot att så lite görs för att hjälpa de asylsökande att få tillgång till arbete. För att tydliggöra arbetslinjen föreslås därför att alla asylsökande genast ska få undantag från kravet på arbetstillstånd (AT-UND), att den organiserade sysselsättningen får en tydligare fokus på att hjälpa de asylsökande att komma i kontakt med arbetsmarknaden och att de asylsökande ska få behålla sin dagersättning om de får arbete.

Den 26 augusti presenterade representanter från moderpartiet (Tobias Billström, Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson) idéer för en ny integrationspolitik i en artikel på DN debatt. Även här är arbetslinjen i fokus, men något stöd för ett delat Migrationsverk står inte att finna.  

Läs hela rapporten på MUF:s hemsida

Läs artikel på DN debatt "Ställ tydligare krav på våra invandrare" 

2008-08-26

Psykisk vård för asylsökande som en mänsklig rättighet

I en artikel i det senaste numret av International Journal of Migration, Health and Social Care skriver överläkarna Bengt Erik Ginsburg och Sofie Bäärnhielm om asylsökandes tillgång till psykisk vård i Sverige. Sverige har kritiserats av bl.a. FN för sin restriktiva politik angående asylsökandes tillgång till hälso- och sjukvård och den psykiska vården som ges karaktäriseras av kortvarig akutvård och godtycklighet. Även om artikeln utgår ifrån situationen innan Lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. trädde ikraft, är situationen i dag i det stora hela den samma, eftersom den nya lagen inte innehåller några förändringar vad gäller just tillgången till vård.

Författarna tar fasta på såväl läkaretiken som hälsa som en mänsklig rättighet, och förespråkar att asylsökande ska få tillgång till psykisk vård som samma villkor som svenska medborgare. I artikeln presenteras riktlinjer för vårdgivare och beslutsfattare, med syfte att förbättra den psykiatriska vården för vuxna asylsökande i Stockholm.

Läs hela artikeln Human Rights and Access to Psychiatric Care for Adult Asylum Seekers: Guidelines to Improve Care

Läs mer om hälso- och sjukvård för asylsökande

2008-08-25

Permanent eller cirkulär migration? Ny studie från IOM belyser migrationshantering

Migrationshantering står för närvarande högt på EU:s agenda. I en nyutkommen rapport från Internationella organisationen för migration (IOM) analyseras hur man med hjälp av migrationspolitik kan hantera minskad befolkning och brist på arbetskraft. Rapporten fokuserar på olika alternativ till migrationspolitik för åtta europeiska länder (Tjeckien, Ungern, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien och Ukraina), utgående från grundlig demografisk och ekonomisk analys. Syftet är att bidra med en kunskapsbas för nationella och europeiska policymakers.

Läs hela studien Permanent or Circular Migration? Policy Choices to Address Demographic Decline and Labour Shortages in Europe 

2008-08-22

Sverige i Europa, Europa i världen - Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förändringsprocesser

Frågan om en gemensam svensk – eller europeisk – värdegrund tål att diskuteras. Vad menar man med en gemensam värdegrund?  Vad avser regeringen med sitt projekt om ”en förstärkt gemensam värdegrund i Sverige”?  Vilka är och vad vet vi om de gemensamma europeiska värdena? Vad händer när människor från skilda kulturer och religioner med olika värdeskalor möts, när kollektivism möte individualism?

NTG-asyl & integration har via bl a sin hemsida haft ambitionen att bevaka den svenska och europiska debatten och utvecklingen kring dessa frågor. Temagruppens skrift, Europeisk medborgarkunskap – för alla? är också en av de första kartläggningarna av hur frågorna behandlas och utvecklas – i Sverige och i andra medlemsstater.

Tillsammans med projektet flyktingfondsprojektet Kom In i Uppsala har temagruppen tagit initiativet till anordnandet av en större nationell konferens med rubriken Sverige i Europa, Europa i världen. Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förändringsprocesser.

Konferensen äger rum i den 1 -2 december 2008 i Uppsala nya konserthus och med stöd av Europeiska flyktingfonden, Europeiska Socialfonden och Uppsala kommun. 

Läs det preliminära programmet för konferensen

Information: info@temaasyl.se

Tel: 08 21 11 35 eller 070 226 92 29

 

Intresseanmälan till konferensen sker via e-mail till Lotta Engström Lotta.Engstrom@uppsala.se

Läs mer om det Europeiska året för interkulturell dialog 

Läs mer om regeringens projekt om en dialog för förstärkt gemensam värdegrund 

Läs mer om projektet Kom In genomfört med stöd från Europeiska flyktingfonden

 

 

2008-08-22

Studie granskar inverkan av effektiviserad kontroll av EU:s yttre gränser

I studien Reinforcing the Surveillance of EU Borders: The Future Development of FRONTEX and EUROSUR granskas EU-kommissionens utvärdering och planer på framtida utveckling av FRONTEX, EU:s gränsbevakningsorgan. Samtidigt granskas även det planerade europeiska gränsbevakningssystemet EUROSUR. Författaren, Julien Jeandesboz från Centre d’études sur les conflits i Paris, uttrycker bl.a. sin oro över hur den ökade effektivitet som eftersträvas genom nya tekniska hjälpmedel kommer att inverka på grundläggande fri- och rättigheter.

Ladda ned/beställ studien “Reinforcing the Surveillance of EU Borders: The Future Development of FRONTEX and EUROSUR”

2008-08-21

Ökad invandring men färre asylsökande

Invandringen, som varit den högsta någonsin de två senaste åren, har ökat med 1 524 personer jämfört med första halvåret 2007. Det anger Statistiska centralbyrån i sin nyligen publicerade befolkningsstatistik. Den största gruppen invandrare under första halvåret var svenska medborgare, 8 242 personer, följt av irakiska och polska medborgare.

Totalt sett ökade Sveriges befolkning med 32 094 personer under det första halvåret i år. Den främsta orsaken till att befolkningen ökar är att invandringen kraftigt överstiger utvandringen. Under första halvåret invandrade 44 957 personer medan endast 21 998 personer utvandrade.

Antalet asylsökande har däremot minskat med 30 procent jämfört med första halvåret 2007. Denna minskning beror enligt Migrationsverket i första hand på att färre irakier har sökt asyl i år - 58 procent färre än under samma tid föregående år(från 9 300 till 3 900).

Migrationsverket bedömer dock fortfarande att Sverige kommer att vara ett relativt stort mottagarland av asylsökande i Europa under de närmaste åren, även om det mesta talar för en varaktig minskning av antalet asylsökande i år och kommande år. I Migrationsverkets senaste prognos förutspås 25 000 personer söka asyl i Sverige i år, jämfört med drygt 36 000 förra året.

Läs pressmeddelande från SCB

Länk till Migrationsverkets senaste prognos

2008-08-20

FN:s rasdiskrimineringskommitté kritisk till tyska medborgarkunskapstest

FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) kritiserar i en nyutkommen rapport om Tyskland det medborgarskapstest som tillämpas i delstaten Baden-Wuerttemberg. Testet bedöms vara diskriminerande då vissa delar riktar sig specifikt till muslimer; medborgare från de 57 medlemsstaterna i Islamiska konferensen (Organization of the Islamic Conference) måste svara på särskilda frågor då de ansöker om medborgarskap i delstaten. FN-kommittén är också kritisk till att många invandrare som sedan länge är bosatta i Tyskland saknar tyskt medborgarskap, och uppmanar landet att underlätta förfarandet för att på så vis underlätta integrationen.

Därtill uttrycker kommittén även sin oro över ett ökat antal rasistiska brott i Tyskland, bl.a. riktat mot asylsökande, och kritiserade regeringen för att inte göra tillräckligt för att förhindra dessa.

Ett landsomfattande medborgarskapstest kommer inom kort att tas i bruk i Tyskland. I detta test ska den sökande svara rätt på minst 17 av 33 flervalsfrågor om tysk historia, kultur och politik. Testet har väckt stark kritik bl.a. bland landets invandrarorganisationer som menar att det är allt för svårt, och ifrågasätter om ens tyska medborgare skulle klara det. 
 

Läs hela rapporten från CERD

Läs artikel i Deutsche Welle: "Germany Needs to Do More Against Racism, UN Body Says"

Läs mer om det planerade nationella medborgarskapstestet

2008-08-19

Ny studie om migration och utveckling

Quynh Thu Tran från Graduate Institute of International and Development Studies i Genève analyserar i en nyutkommen forskningsrapport sambandet mellan internationell migrationspolitik och FN:s millenniemål. Studien visar att s.k. återtagandeavtal och användningen av biståndsanslag till att hindra migration inte är ett effektivt sätt att stävja migrationen. Enligt författaren bör biståndsmedel snarare användas till att reglera cirkuleringen av migranter, och på så sätt på ett bättre sätt ta tillvara den positiva inverkan på utveckling som migration kan ha. Det är redan ett välkänt faktum att remitteringar har en betydligt större inverkan på ursprungslandets utveckling än traditionellt bistånd. 

Quynh Thu Tran ser dock en medveten avsikt med typ av politik som många västländer bedriver och som går ut på att biståndet villkoras på ett sätt som bidrar till att reglera migrationen. Genom denna politik lockas högutbildade migranter till västvärlden medan övriga migranter hålls ute. Som ett exempel nämner hon de stipendieprogram som många västländer bedriver för forskare från utvecklingsländer; majoriteten av forskarna återvänder aldrig till sina hemländer, och förblir istället en tillgång för värdlandet.

Läs studien The Challenges for Development Cooperation in Seeking a More Coherent Policy of International Migration

2008-08-18

Ny handbok ska säkerställa korrekt rapportering om flyktingar och migration

År 2002 antogs Declaration of The Hague on the Future of Refugee and Migration Policy av en grupp på 500 personer med olika bakgrund och från olika delar av världen. Deklarationen, som även signerats av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan, utgår ifrån en vision om en värld där flyktingar och migranter bidrar till ekonomisk och social utveckling, kulturell rikedom och mångfald - utan att drabbas av diskriminering eller brott mot de mänskliga rättigheterna.

The Hague Process on Refugees and Migration ("THP-stiftelsen") har som uppgift att understöda införlivandet av deklarationen, och ett nytt initiativ från stiftelsen är handboken People on the move, ett uppslagsverk med syfte att bringa ordning i begreppsdjungeln. Migrationsfrågor ligger högt uppe på den internationella agendan och är i flera olika sammanhang fokus för en känslig debatt och ökad medieuppmärksamhet. Handbokens målgrupp är den allmänhet som saknar detaljerad kunskap kring flykting- och migrationspolitik. Handboken har tagits fram i samarbete med internationella experter med målet att eliminera fördomar och missuppfattningar som bl.a. späs på genom felaktig begreppsanvändning.

Länk till handboken People on the Move (endast på engelska)

Läs mer om The Hague Process on Refugees and Migration

2008-08-15

Interaktiv databas för goda exempel kring hälsa och vård för migranter i Europa

MIGHEALTHNET är ett nytt informationsnätverk för goda exempel kring hälsa och vård för migranter och minoriteter i Europa. Projektet sker i samarbete mellan 17 europeiska länder och har utvecklat en webbaserad interaktiv databas, en s.k. ”wiki”. Syftet är att ge personer som arbetar med frågorna, politiker, forskare m.fl. tillgång till en väluppdaterad kunskapsbank och ett nätverk av experter. Förhoppningen är att databasen även ska inspirera till uppkomsten av nya nätverk av individer och organisationer som arbetar med hälsa bland migranter och minoriteter. 

Databasen innehåller interaktiva sidor för samtliga i projektet medverkande länder, de flesta på landets officiella språk. Därutöver finns en allmän sida för frågor som rör fler än ett land eller icke-europeiska länder. Projektet finansieras med hjälp från EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd och den internationella organisationen Stavros Niarchos Foundation.

Besök MIGHEALTHNETs hemsida

Direktlänk till den svenska delen av databasen

2008-08-14

Italienska journalistförbundet antog etisk kod för rapportering om asylsökande och invandring

Det italienska journalistförbundet (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti
) och pressförbundet (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) har i samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR utarbetat en etisk kod för rapportering om asyl- och migrationsfrågor. Dokumentet som går under namnet Romstadgan (the Rome Charter) innehåller riktlinjer för journalister med syfte att säkerställa att rapporteringen om asylsökande, flyktingar, migranter och offer för trafficking är balanserad och korrekt. Därtill uppmanar stadgan bl.a. till att inrätta ett oberoende center som ska hålla uppsikt över mediebevakningen, och att grundläggande kunskap om frågorna ska ingå i journalistutbildningar. Stadgan innehåller också en ordlista för att undvika att fel begrepp används inom medierapporteringen. 

Initiativet till stadgan väcktes av UNHCR, då organisationen kontaktade redaktörerna för flera stora tidningar angående oegentligheter i samband med mediebevakningen av ett uppmärksammat mord i norra Italien i januari förra året.

Läs mer på UNHCR:s hemsida

Läs Romstadgan med de etiska riktlinjerna

2008-08-13

Studie om diskriminering utanför arbetslivet på grund av ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller övertygelse

Inför det nyligen presenterade förslaget till direktiv om skydd för diskriminering utanför arbetslivet på grund av ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller övertygelse lät Europeiska kommissionen utföra en extern studie. I studien, som utfördes av European Policy Evaluation Consortium (EPEC), granskas förekomsten och omfattningen av diskriminering i EU:s medlemsstater, potentiella direkta och indirekta kostnader som diskrimineringen medför, samt kostnaderna och vinster ett eventuellt utökat skydd för diskriminering skulle innebära.

Studien har nu i sin helhet publicerats på kommissionens hemsida tillsammans med annat material från den bakomliggande konsekvensanalysen; bl.a. remissvar angående det ursprungliga direktivförslaget.

Läs studien och mer information om direktivförslaget på kommissionens hemsida

2008-08-12

Nya vidarebosättningsprogram för flyktingar i EU

Tjeckien har för första gången inrättat ett formellt program för mottagande av kvotflyktingar. Landet blir således det nionde EU-landet, och globalt sett det tjugonde landet som deltar i UNHCR:s program för vidarebosättning av flyktingar. Inom ramen för det inrättade pilotprogrammet kommer inledningsvis ett tjugotal burmesiska flyktingar från Malaysia att vidarebosättas i Tjeckien. Övriga EU-länder som tar emot kvotflyktingar är för närvarande Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Portugal, Sverige, Frankrike och Storbritannien.

I den strategiska plan för EU:s asylpolitik som EU-kommissionen presenterade i juni i år aviseras ett EU-omfattande vidarebosättningsprogram. Den svenska migrationsministern Tobias Billström har efter detta meddelat att arbetet med vidarebosättning kommer att vara ett prioriterat område under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009.

Läs om det tjeckiska vidarebosättningsprogrammet

Läs mer om kvotflyktingar

Läs debattartikel av migrationsminister Tobias Billström om vidarebosättning (DN debatt 24/7)

2008-08-11

Sanktioner för arbetsgivare till irreguljära tredjelandsmedborgare

Det utkast till direktiv om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU som presenterades av kommissionen i maj 2007 debatterades i juli Europaparlamentet. Rapportör Claudio Fava från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter presenterade samtidigt utskottets förslag till parlamentets betänkande.

Direktivförslaget fick i det stora hela ett positivt emottagande från parlamentarikerna. I kommissionens förslag föreslås sanktioner som böter, och att de kostnader det innebär att sända tillbaka tredjelandsmedborgaren till ursprungslandet utdöms för samtliga överträdelser. Likaså bör det enligt förslaget vara möjligt att kräva återbetalning av de offentliga bidrag, bl.a. eventuella EU-bidrag, som arbetsgivaren beviljats under de föregående tolv månaderna.

Påföljder ska enligt förslaget däremot inte utdömas för tredjelandsmedborgarna i fråga. Arbetsgivarna ska enligt förslaget vara skyldiga att betala eventuell innestående lön till olagligt anställda tredjelandsmedborgare, och medlemsstaterna bör enligt direktivförslaget införa system som sörjer för att tredjelandsmedborgarna erhåller eventuell efterbetalning av lön även om de har lämnat medlemsstaten.

Även om rapporten från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter är positiv till förslaget, beklagar Fava att direktivet har ett så snävt tillämpningsområde och efterlyser ett mer omfattande skydd mot exploatering. Direktivet är avsett att minska den illegala invandringen till EU och omfattar således inte tredjelandsmedborgare som lagligen vistas i EU, men som likväl kan vara exploaterade på arbetsmarknaden.

Läs pressmeddelande från Europaparlamentet

Läs kommissionens utkast till direktiv 

Läs rapportör Claudio Favas förslag till betänkande om direktivet

2008-08-08

En granskning av brittisk politik för mottagande av asylsökande

Policyn för statligt stöd för asylsökande i Storbritannien har under de senaste 15 åren blivit allt mer restriktiv. Emily Fletcher från Sussex Centre for Migration Research (University of Sussex) analyserar i en forskningsrapport denna förändring i politik och lagstiftning, bl.a. genom att analysera totalt 90 timmar politisk debatt från det brittiska underhuset House of Commons.

De olika åsikterna kring politiken rörande mottagandet av asylsökande bottnar enligt Fletcher i olika uppfattningar om relationen mellan välfärdsstaten och den asylsökande. Medan de som i det undersökta materialet har förespråkat en restriktivare politik hänvisar till en vilja att skydda staten och dess medborgare (de som inte bidrar till välfärdssamhället ska inte heller få ta del av det på samma villkor som andra), understryker den andra sidan likheten mellan asylsökande och medborgare, och åberopar naturrätt och medmänsklighet (alla människor är lika värda). Fletcher konstaterar i sina slutsatser att varken politiken eller lagstiftningen på området baseras på rationalitet eller logik. Bristen på referenser till statistik och bevis i den politiska debatten visar enligt Fletcher hur åsikter och idéer istället vinner stöd på basen av ideologi och retorik, snarare än empirisk efterforskning.

Läs studien Changig Support for Asylum Seekers: An Analysis of Legislation and Parliamentary Debates

2008-08-07

Interkulturell dialog fortsatt prioriterat av OSSE, FN och Europarådet

På det årliga högnivåmötet mellan organisationerna OSSE, FN och Europarådet meddelades att främjande av interkulturell dialog och frågor rörande kulturell mångfald är fortsatta prioriteringar i organisationernas verksamhet. I ett gemensamt utlåtande från mötet konstaterades att civila och politiska, liksom ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, samt en integrationspolitik som respekterar mångfald, utgör en nödvändig värdegrund för interkulturell dialog. Organisationerna beslutade under mötet att förstärka samarbetet och diskuterade bl.a. möjligheten till gemensamma åtgärder inom ramen för skydd av mänskliga rättigheter, utbildning och konfliktförebyggande arbete.

Läs organisationernas gemensamma uttalande från mötet

Läs om aktuella initiativ för interkulturell dialog i Europa

Ladda ned den av Tema asyl utgivna skriften Europeisk medborgarkunskap – för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa

2008-08-06

FN-kritik mot EU:s återvändandedirektiv

Tio experter från FN:s råd för mänskliga rättigheter har i ett brev till det franska EU-ordförandeskapet uttryckt sin oro över det s.k. återvändandedirektivet som är under behandling i EU. Direktivförslaget, som redan fått omfattande kritik från olika organisationer, godkändes av EU-parlamentet i juni, och väntas inom kort formellt antas i Europeiska rådet. Syftet med direktivet är att skapa en likvärdig behandling inom hela EU av tredjelandspersoner som enligt lag inte har rätt att stanna i landet, inkluderande asylsökande som fått avslag på sina ansökningar.

FN-experterna vänder sig framförallt emot att direktivet tillåter att personer som ska avvisas hålls i förvar i upp till 18 månader, vilket bedöms vara en alltför lång tidsperiod. Tvärtom poängteras i utlåtandet att irreguljära migranter inte är kriminella, och därför som regel inte bör hållas i förvar överhuvudtaget. Medlemsstaterna har en skyldighet att utreda alternativ till förvar, och om sådana inte finns bör förvar användas endast i mycket korta perioder, anser experterna. EU:s medlemsstater uppmanas även att stärka förfaranden kring den rättsliga prövningen av förvarstagning. 

Läs pressmeddelande på FN:s hemsida

Läs mer om återvändande av asylsökande

2008-08-05

Genomförandet av Haagprogrammet ”relativt otillfredsställande”

Den övergripande bedömningen av Haagprogrammets  genomförande är ”relativt otillfredsställande”. Det menar kommissionen i sin årliga rapport (s.k. scoreboard) om införlivandet av Haagprogrammet och handlingsplanen för detta. Ett betydande antal av de åtgärder som ingick i handlingsplanen har avbrutits eller försenats, antingen därför att händelseutvecklingen har gjort dem överflödiga eller därför att prioriteringarna har skiftat till andra områden.

Inom CEAS – det gemensamma europeiska asylsystemet – har enligt kommissionen ”vissa framsteg” skett, men de samlade resultaten på detta område uppges ändå vara blandade. Som framgångar 2007 nämns utvärderingen av införlivandet och genomförandet av rättsakterna i den första fasen av det gemensamma asylsystemet, samt den grönbok om asylsystemets andra fas som lett fram till den nyligen placerade strategiska planen för asylpolitiken.

Vad gäller integration av tredjelandsmedborgare anges i rapporten att arbetet med att inrätta en webbplats för integrationsfrågor, som enligt planen skulle ha påbörjats 2006, har försenat och kommer nu i stället att inledas under det fjärde kvartalet 2008.

Läs kommissionens Rapport om genomförandet av Haagprogrammet 2007


Läs mer om Haagprogrammet

2008-08-04

EU:s medlemsstaterna enades om invandrings- och asylpakt

På ett informellt möte mellan EU:s justitie- och inrikesministrar den 7-8 juli undertecknades utkastet till den av det franska ordförandeskapet tidigare aviserade Europeiska invandrings- och asylpakten. Pakten – som inte är juridiskt bindande utan snarare en politisk viljeförklaring – ska enligt planerna antas slutgiltigt i oktober 2008.

För att uppnå konsensus blev ordförandeskapet tvunget att delvis frångå det ursprungliga förslaget. Den kontroversiella klausulen om krav på att invandrare ska uppvisa kunskaper i värdlandets språk och kultur ströks. Däremot förbinder sig medlemsstaterna i pakten till att undvika omfattande amnestier för irreguljära migranter.

EU-kommissionen uppmanas i pakten att upprätta ett förslag till en plan om en enhetlig europeisk asylprocedur, med syfte att upprätta en gemensam asylprocedur senast 2012. I förslaget anges även att en europeisk asylbyrå ska upprättas, men efter att Tyskland starkt motsatt sig att denna skulle ha rätt att utfärda flyktingstatus anges nu att byrån inte ska ha någon formell beslutanderätt.

FN:s flyktingorgan UNHCR har välkomnat förslaget och understryker behovet av att flyktingar ska få en rättvis och lika behandling i hela EU. ENAR (European Network Against Racism) har i ett pressmeddelande uttryckt sin oro över pakten fokuserar på kontroll av irreguljär migration, istället för på respekt för de grundläggande rättigheterna.

Läs förslaget till European pact on immigration and asylum (via organisationen Libertysecuritys hemsida)

Läs artikel i BBC ”EU backs French immigration pact”

Läs ENARS pressmeddelande (10 juli 2008)

2008-07-28

Forskningsrapport om högutbildade invandrare på den norska arbetsmarknaden

I en nyutkommen rapport från Institutt for Samfunnsforskning har forskaren Julia Orupabo intervjuat i Norge bosatta högutbildade personer med icke-västlig bakgrund om hur de upplever och hanterar avsaknaden av jobb som motsvarar den formella kompetensnivån.

I studien behandlas frågor som (klass)identitet och erkännande från majoritetssamhället, förväntningar och drömmar och hur allt detta påverkar individers flexibilitet på arbetsmarknaden.

Beställ eller ladda ned studien ”På TV sa de at de trengte ingeniører…” Etniske minoriteter: klasseidentifikasjon og arbeidsposisjon" på institutets hemsida

2008-07-21

"Asylkris" i Spanien och EU enligt ny rapport

Den spanska flyktingorganisationen CEAR (Comisión Española de Ayuda al
Refugiado
) kritiserar i sin årsrapport den kris som råder inom asylsystemet i Spanien och resten av EU. Speciellt kritiseras det faktum att asylsökande i allt mindre grad beviljas skydd i Europa, och bristande solidaritet. I Spanien är det möjligt att söka asyl via ambassader vi s.k. skyddad inresa (Protected Entry Procedures), men i rapporten konstateras att medan 66 procent av de irakier som ansökte om asyl på spanskt territorium beviljades asyl, beviljade ingen av dem som ansökte om asyl via diplomatiska kanaler skydd.  CEAR uttrycker även sin oro över den allt skärpta gränsbevakningen och uppmanar de europeiska länderna att inrätta effektiva program för vidarebosättning.

I den av EU-kommissionen nyligen publicerade Strategiska planen för asyl, föreslås såväl ett EU-gemensamt vidarebosättningsprogram som inrättandet av gemensamma regler för skyddad inresa. Det Europeiska rådet välkomnade förslaget i samband med sitt möte den 19-20 juni 2008 och underströk vikten av att utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet så att det står klart inom den ursprungliga tidsramen, dvs år 2010.

Länk till den spanka rapporten (endast referat på engelska)

Läs mer om kommissionens strategiska plan för asyl

Pressmeddelande från Europeiska rådet den 19-20 juni 2008

2008-07-17

Nya regler för etniska organisationer

Den 1 juli trädde en ny förordning i kraft med regler angående statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund. De tidigare reglerna ställde högre krav på att organisationernas verksamhet skulle främja integrationen i samhället, och skälet till förändringen är att regeringen vill minska styrningen av organisationernas verksamhet och därmed skapa mer likvärdiga villkor för olika typer av organisationer.

Ungdomsstyrelsen fattade samma dag - utifrån de nya reglerna - beslut om stöd till 53 etniska organisationer som totalt får 9,7 miljoner kronor. Ett villkor för att erhålla stödet är att organisationen ska ha som huvudsakligt syfte och inriktning på verksamheten att främja språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället.

Ansvaret för de etniska organisationer låg tidigare på Integrationsverket, men flyttades i samband med dess nedläggning över till Ungdomsstyrelsen.

Läs mer på Ungdomsstyrelsens hemsida om de organisationer som beviljats stöd

Läs förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Läs om s.k. Refugee and Migrant Community Organisations i Storbritannien

2008-07-14

Amnestyrapport synar retorik och verklighet i den irakiska flyktingkrisen

I rapporten Rhetoric and reality: The Iraqi refugee crises uppmanar Amnesty International än en gång det internationella samfundet att ta sitt ansvar för de irakiska flyktingarna. Rapporten bygger på organisationens egen forskning samt intervjuer med irakiska flyktingar. Irak är ett av de farligaste ställena på jorden, konstaterar Amnesty, men det internationella samfundet kringgår sitt ansvar på flera olika sätt. Inte sällan målas t.ex. en falsk bild av säkerhetssituationen i Irak upp.

Amnesty uppmanar således omvärlden att påtagligt öka det ekonomiskt biståndet till irakiska flyktingar i olika delar av regionen, att stoppa tvångsavvisningar till Irak, och att utöka antal platser för vidarebosättning för de mest sårbara grupperna. Sedan den USA-ledda invasionen i mars 2003 har uppskattningsvis 4,7 miljoner irakier tvingats på flykt. En stor del är internflyktingar.

Läs hela rapporten på Amnesty hemsida

2008-07-11

Medborgarkunskap ersätter katolsk etik

Tema asyl & integration har bl a i samband med arbetet med skriften Europeisk medborgarkunskap - för alla? bevakat frågor om s k medborgarkunskap, värdegrund och interkulturell/interreligiös dialog. Till hösten 2008 lanseras också ett nytt europeiskt program för utvecklingsprojekt på detta område - Europeiska integrationsfonden. I fokus finns i synnerhet frågor om medborgarkunskap, religion, kultur och värdegemenskaper.

I Sveriges radios utmärkta program - Människor och tro - berättas hur man i Spanien vill införa ett nytt ämne - medborgarkunskap - på skolschemat.

Lyssna på SR:s program Människor och tro

 

Läs mer om och beställ skriften Europeisk medborgarkunskap - för alla?

2008-07-10

Ny grönbok från EU-kommissionen om hur skolan påverkas av migration

Kommissionen har nyligen antagit en s.k. grönbok för att öppna en debatt om hur man med hjälp av utbildningspolitiska åtgärder kan bemöta de utmaningar som invandring och rörlighet inom EU för med sig.

Forskning visar att många invandrarbarn i EU har större svårigheter inom utbildningen än sina jämnåriga utan invandrarbakgrund; antalet elever som lämnar skolan i förtid är större och deltagandet i högre utbildningar är lägre. I vissa länder uppnår elever med invandrarbakgrund i andra generationen dessutom sämre utbildningsmässiga resultat än första generationen, ett tecken på att de sociala skillnaderna kan bli större med tiden.

I grönboken beskrivs politiska åtgärder och strategier som kan främja utbildningsresultaten för barn med invandrarbakgrund, så som förskoleundervisning, språkundervisning, extra undervisningsstöd och interkulturell utbildning. Kommissionen tar emot remissvar på grönboken fram till den 31 december 2008, och på basen av de inkomna svaren ska kommissionen offentliggöra sina slutsatser i början av 2009. EU:s befogenheter inom utbildningsområdet är dock begränsat, och grönboken syftar inte till några bindande regler för medlemsstaterna. Däremot anser kommissionen att det är ett område där s.k. peer learning på EU-nivå kan komma att ge goda resultat, och grönboken syftar även till att undersöka hur EU i framtiden kan stödja medlemsstaterna när de utformar sin utbildningspolitik på område.

Läs mer i pressmeddelande från kommissionen

2008-07-07

EU-kommissionen föreslår nya initiativ mot diskriminering

I den av EU:s byrå för grundläggande rättigheter nyligen publicerade årsrapporten anges att diskriminering fortfarande är vida förekommande inom unionen, och att lagstiftningsåtgärderna fortfarande varierar stor mellan medlemsstaterna. En aktuell Eurobarometerundersökning visar att en av tre EU-medborgare har blivit vittne till diskriminering eller trakasserier och 48 procent anser att det inte görs tillräckligt för att åtgärda diskriminering.

Som en åtgärd för att handskas med detta har kommissionen lagt fram ett nytt förslag till direktiv om skydd för diskriminering utanför arbetslivet på grund av ålder, funktionshinder, sexuell läggning och religion eller övertygelse. Hittills finns redan ett omfattande EU-direktiv mot diskriminering i arbetslivet, men utanför arbetslivet har endast diskriminering på grund av kön, ras och etniskt ursprung varit förbjudet. I det nya direktivförslaget förbjuds såväl direkt och indirekt diskriminering som trakasserier och repressalier av olika slag. Förslaget välkomnas av Europaparlamentet som upprepade gånger har efterlyst ett sådant övergripande förslag. I december 2007 uppmanade även stats- och regeringscheferna medlemsstaterna att öka sina insatser mot diskriminering.

Det nya förslaget till direktiv är endast en del i ett bredare antidiskriminerings-initiativ som samtidigt antogs av kommissionen som en uppföljning till Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007. I det meddelande (Icke-diskriminering och lika möjligheter: ett nytt engagemang) som antogs i samband med detta framhåller kommissionen att ett rättsligt skydd av enskildas rättigheter måste gå hand i hand med en positiv och aktiv kampanj för ickediskriminering och lika möjligheter. I meddelandet anges de viktigaste områden där ytterligare framsteg behövs på EU-nivå och i medlemsstaterna, t.ex. bekämpning av diskriminering på flera grunder, ytterligare upplysningskampanjer, integrering av ett ickediskrimineringsperspektiv, positiv särbehandling och särskilda åtgärder samt datainsamling.

Läs pressmeddelandet om kommissionens antidiskrimineringsinitiativ

Läs förslaget till direktiv

Läs den nyligen publicerade Eurobarometerundersökningen om diskriminering i EU
Discrimination in the European Union: Perceptions, Experiences and Attitudes

2008-07-04

Årsrapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA – Fundamental Rights Agency) inledde sin verksamhet i mars 2007. Nyligen presenterades byråns årliga rapport, Annual Report 2008, baserad på det första verksamhetsåret. Rapporten ger en överblick över bl.a. utvecklingen av lagstiftning och andra initiativ rörande rasism och diskriminering inom olika samhällsområden, liksom förekomsten av hatbrott och påföljder för fall av diskriminering i unionens 27 medlemsstater.

Enligt byrån utmärker sig Storbritannien i fråga om effektiv lagstiftning mot etnisk diskriminering. Under 2006-2007 utfärdades där fler sanktioner än vad som gjordes i de övriga medlemsstaterna sammanlagt. I Sverige utfärdas visserligen fler straffpåföljder för rasism och diskriminering än i många andra EU-länder, men straffpåföljderna är låga och jämfört med Storbritannien trots allt väldigt få.

Sammanfattningsvis konstateras det i rapporten att det potential som finns i EU:s diskrimineringslagstiftning sällan utnyttjas fullt ut av medlemsstaterna. Tydliga bevis finns enligt byrån på att rasistiska brott och diskriminering fortsättningsvis är vitt förekommande i EU, trots alla gemenskapsinitiativ .

Läs hela rapporten

Läs mer om EU:s byrå för grundläggande rättigheter

2008-07-03

Lärorika erfarenheter av program för frivilligt återvändande i Norge

mitten av juni godkände Europaparlamentet det kontroversiella förslaget till återvändandedirektiv som sedan september 2005 funnits på EU:s dagordning. Direktivet lägger grunden för en gemensam europeisk policy för återvändande, och är inriktat på lagstiftningsåtgärder rörande bl.a. verkställighet, förvar och återinreseförbud. För att i praktiken underlätta en humant och hållbart återvändande har flera länder bedrivit projektverksamhet av olika karaktär. 

Det norska Utlendingsdirektoratet har nyligen publicerat en utvärderingsstudie av ett program för frivilligt återvändande till Afghanistan som bedrivits i samarbete med IOM (Internationella organisationen för migration) och norska frivilligorganisationer. Programmet IRRANA (Information, Return and Reintegration of Afghan Nationals to Afghanistan) har dels bestått av informationsinsatser och rådgivning i Norge, dels av en kombination av ekonomiska bidrag och stöd för reintegration efter återvändandet till Afghanistan –  en metod som även andra aktörer använder sig av.

Läs mer

2008-07-02

Kvalificerat diskussionsforum om det ”brittiska” – något för Sverige?

Den brittiska hemsidan OurKingdom är ett kvalificerat diskussionsforum om det ”brittiska” och därmed också om Storbritannien i en globaliserad, multikulturell värld. Sidan är en del av det stora och mycket välrenommerade diskussions- och debattforumet OpenDemocracy, grundat 2001 och finansierat av en rad stiftelser och privatpersoner. Projektet syftar till att ge utrymme för en fri och öppen debatt med utgångspunkterna demokrati och mänskliga rättigheter.

OurKingdom, ”ett samtal om det Förenade konungarikets framtid” (a conversation on the future of the United Kingdom), har som utgångspunkt den ”goda kris" som landet befinner sig, försakad av stark ekonomisk tillväxt, medlemskapet i Europeiska unionen, radikala reformer från Labourregeringens sida sedan 1997 (inrättandet av nationella parlament för Skottland och Wales, en stadga för mänskliga rättigheter, en självständig riksbank etc)  –  och,  inte minst landets nya position i världen och befolkningens i många stycken nya religiösa, kulturella och etniska sammansättning.

Tema asyl & integration har i en rad artiklar rapporterat om den mycket livliga och öppna debatt om bl a multikulturalism, integrationspolitik och invandring som förs i Storbritannien. OurKingdom är ett av de fora där denna debatt förs, på en kvalificerad nivå, utan hänsyn till politisk korrekthet och med deltagande av många ledande brittiska intellektuella,  politiker, författare, akademiker och journalister, men också med utrymme för en bredare allmänhet att komma till tals.

I samband med regeringens inbjudan till en dialog om en förstärkt gemensam värdegrund i Sverige finns det skäl att se på goda exempel hur dialoger – samtal – om bl a denna typ av frågor genomförs i andra medlemsstater. OurKingdom är ett sådant exempel – men också en utmaning för ett mera politiskt korrekt Sverige…

Läs mer om svenska regeringens dialog om en förstärkt gemensam värdegrund

Länk till OurKingdom

Länk till OpenDemocracy

Läs om det svenska samtalet om integrationspolitik i forskningsstudien Talking about integration. Discourses, alliances and theories on labour market integraton in Sweden
 

2008-07-01

Frankrike tar över EU:s ordförandeskap!

Under mottot "A More Protective Europe" tar Frankrike över EU:s roterande ordförandeskap den 1 juli 2008. Bland de prioriterade frågorna under ordförandeskapet nämns förutom invandring även energi-, klimat- och försvarsfrågor.

Frankrike har uppgett att man vill försöka åstadkomma en "Europeisk invandringspakt" under ordförandeskapet. Enligt Brice Hortefeux, den franska invandringsministern, skulle den planerade pakten bygga på tre pelare: förbud för regulariseringar/amnestier, en harmonisering av asylpolitiken och gemensamma regler för återvändandet av irreguljära migranter. 

En viktig del i pakten skulle bestå i ett partnerskap med unionens grannländerna kring Medelhavet, och således har ordförandeskapet aviserat lanseringen av en "Union för Medelhavet" den 13 juli. Den franska presidenten Nicholas Sarkozy ville inledningsvis att endast EU:s medelhavsländer och deras grannländer skulle ingå i unionen, men efter stark kritik från bl.a. Tyskland (motiverad med en oro kring ett delat EU) kommer alla 27 medlemsstater att delta i den nya unionen.

Bl.a. Amnesty International, UNHCR och flyktingorganisationen ECRE har publicerat rekommendationer till det franska ordförandeskapet. Samtliga organisationer förespråkar bl.a. att EU förbättrar mottagandevillkoren för asylsökande, och att direktivet om långvarigt bosatta tredjelandsmedborgares rättigheter utvidgas till att även gälla personer som erhållit internationellt skydd.

Länk till ordförandeskapets hemsida

Läs mer om det franska ordförandeskapet i eurotopics

Läs mer om den aviserade "invandringspakten" (dokumentet hämtat från Statewatch

Läs om resultaten från det slovenska ordförandeskapet

ECRE: Memorandum to the French Presidency. Seizing the opportunity to create a meaningful Common European Asylum System

Building a Europe of Asylum: UNHCR's Recommendations to France for its European Union Presidency

Critical review instead of complacency. Amnesty International’s ten-point programme for the French Presidency of the EU

2008-06-30

Ny lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. träder i kraft 1 juli 2008

Den lag och den förordning om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. som regeringen antog tidigare i vår träder i kraft den 1 juli. Lagen ersätter tidigare överenskommelser mellan staten (regeringen) och f.d. Landstingsförbundet , men innebär ingen förändring i sak vad gäller tillgång till vård för asylsökande.

Läs mer om den nya lagen

Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

2008-06-27

Europeiska migrationsnätverket går in i ny fas

Ett nytt arbetsprogram för det Europeiska migrationsnätverket (EMN) har nyligen antagits. Nätverket skall nu, efter ett beslut från 2007, etableras som ordinarie verksamhet i samtliga medlemsstater. År 2008 är något av ett mellanår för nätverket eftersom kommissionens finansiering av de Nationella kontaktpunkterna (NCP) försenades av tekniska orsaker. Från och med andra halvåret 2008 skall emellertid verksamheten återupptas med full kraft, för Sveriges del med en ny aktör som huvudman för den nationella kontaktpunkten, nämligen Migrationsverket.

Läs mer

2008-06-26

World Refugee Survey 2008

U.S. Committee for Refugees and Immigrants (USCRI) har nyligen publicerat sin årliga World Refugee Survey. Publikationen innehåller bl.a. artiklar om de mest  utsatta platserna för flyktingar runt om i världen (Europa finns med på denna föga hedervärda lista, tillsammans med bl.a. Sudan och Malaysia), statistik och rapporter om situationen för flyktingar i olika delar av världen.

Länk till rapporten

2008-06-25

Studie undersöker psykisk hälsa bland återvändande asylsökande

I en nyligen publicerad artikel i tidningen BMC International Health and Human Rights (nr 8:8, 2008) undersöks den psykiska hälsan hos personer som står inför ett återvändande från Tyskland till ursprungslandet. Kombinationen av stress i värdlandet och traumatiska upplevelser i hemlandet har självfallet en inverkan på den mentala hälsan. I artikeln beskrivs hur detta, och andra faktorer, påverkar viljan att återvända till hemlandet. Studien är baserad på intervjuer med 47 deltagare i olika program för ”frivilligt återvändande” (Assisted Voluntary Return), och motsvarande intervjuer med en grupp flyktingar som bestämt sig för att stanna i Tyskland.

Resultaten visar att den psykiska påfrestningen bland de intervjuade var stor. De frivilligt återvändande hade ett stort tryck på sig att återvända från migrationsmyndigheterna (frivilligheten kan således ifrågasättas) och oron kring den osäkra framtiden i hemlandet var omfattande. Vid beslut om att återvända tas enligt studien flera olika perspektiv i beaktande, den psykiska hälsan har dock enligt studien inte någon nyckelroll i beslutet. Med tanke på att beslutet att återvända var starkt påverkat av externa faktorer, så som en osäker boendesituation, blir det enligt studien tydligt varför det politiska planet har ett betydligt större inflytande på återvändandeprocessen än det personliga.

Läs hela artikeln “Mental Health of Returnees: Refugees in Germany Prior to Their State-sponsored Repatriation"

2008-06-24

Internationella flyktingdagen belyser en komplex verklighet

Den av FN utlysta internationella flyktingdagen, den 20 juni, har fått förhållandevis liten uppmärksamhet i Sverige. I Storbritannien har man emellertid utökat dagen till att gälla en hel vecka och i nättidningen openDemocracy kommenterar en rad kända skribenter situationen för världens flyktingar. I Belgien har ECRE (European Council on Refugees and Exiles) och UNHCR publicerat ett nyhetsbrev som bl a berättar om det belgiska asyl- och flyktingmottagandet.

Som Tema asyl & integration tidigare kunnat rapportera har EU-kommissionen också nyligen tagit en rad viktiga beslut om bl a den gemensamma europeiska asylpolitiken. Samtidigt har EU-parlamentet röstat igenom det mycket kontroversiella återvändandedirektivet, som handlar om att EU skall vidta en rad åtgärder mot bl a irreguljära migranter och asylsökande som fått avslag på sin ansökan. Flera av de tunga europeiska frivilligorganisaitionerna, liksom de internationella flykting- och människorättsorganisationerna, är mycket kritiska till direktivet, och det kan också noteras att ett antal latinamerikanska statschefer har protesterat mot direktivet som de uppfattar som stridande mot internationella konventioner och hotat med bojkott av oljeexporten till EU. Men protesterna kan också delvis bero på att de s k remitteringarna (dvs de pengar som invandrare i bl a Europa skickar hem till sina familjer i de latinamerikanska staterna) uppgår till mycket höga summor och därmed också ger väsentliga bidrag till deras BNP.

I den spanska enklaven Mellilla slog gränsvakter och polis nyligen tillbaka ett försök från ett 70-tal unga afrikanska asylsökande/migranter att ta sig in på det spanska – europeiska – territoriet. I tidigare försök att komma in i den spanska enklaven har unga afrikaner dödats. På den internationella flyktingdagen lanserade IOM och den malisiska regeringen en omfattande informationskampanj i syfte att motverka irreguljär migration. Nästan samtidigt genomfördes i nio olika europeiska länder, däribland Sverige, en samordnade aktion mot människosmugglare. 75 personer greps, misstänkta för människosmuggling i operationen som gick under beteckningen - Operation Bagdad.

Enligt UNHCR:s nyligen publicerade rapport 2007 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons, är Afghanistan alltjämt det vanligaste ursprungslandet bland världens flyktingar, tätt följt av Irak. De flesta flyktingar befinner sig i grannländerna – 96 procent av de afghanska flyktingarna finns i Pakistan och Iran, och majoriteten av de irakiska flyktingarna befinner sig i Syrien och Jordanien. En färsk rapport från IOM uppmärksammar situationen för de 2,8 miljoner internflyktingar som befinner sig i Irak, där barn och kvinnor drabbas hårdast. Antalet flyktingar i världen har under 2007 ökat till 11, 4 miljoner (motsvarande antal 2006 var 9 miljoner), enligt UNHCR:s rapport.

Via nedanstående länkar kan ni läsa mer om några av dessa händelser och om den internationella och europeiska debatten om flyktingpolitiken med anledning av FN:s internationella flyktingdag.

Läs om UNHCR:s aktiviteter runt om i världen med anledning av flyktingdagen

Läs artiklarna i OpenDemocracy

Artikel i EUobserver "Latin America could halt EU trade talks over return directive"

Artikel i Deutsche Welle "Africans Storm Spanish Enclave in Morocco"

IOM:s pressnotis "Information Campaign Aims to Prevent Irregular Migration from Mali"

Läs ledare i Dagens Nyheter om Internationella flyktingdagen

Artikel i SvD "Razzia mot flyktingsmugglare"

Artikel från Tema asyl om människosmuggling "Finns legala flyktvägar till Sverige?"

UNHCR:s rapport 2007 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons

2008-06-23

Riksrevisionen uppmanar till effektutvärdering av sfi

Målet för Svenskundervisning för invandrare (sfi) är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i svenska och därigenom bland annat stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Enligt en ny granskning från Riksrevisionsverket är det dock okänt vilken effekt undervisningen har, eftersom regeringen aldrig tagit initiativ till någon effektutvärdering av sfi - trots att skolformen funnits i över 40 år.

Riksrevisionen konstaterar att det inte går att utvärdera sfi:s effekter med befintlig statistik och traditionella metoder. För att förbättra möjligheterna till effektutvärdering av verksamheten föreslås därför två åtgärder. Den ena går ut på att samla in nya statistiska uppgifter om till exempel sådant som kan tänkas påverka om en person börjar på sfi eller ej. Den andra åtgärden, som bedöms som mer tillförlitlig, är att konstruera så kallade kontrollerade experiment där deltagarna fördelas slumpvis på olika undervisnings- och organiseringsformer.

Läs eller beställ hela rapporten Svenskundervisning för invandrare (sfi). En verksamhet med okända effekter

2008-06-19

EU:s återvändandedirektiv godkändes av parlamentet

I en omröstning den 18 juni godkände Europaparlamentet det kontroversiella förslaget till återvändandedirektiv som sedan september 2005 legat på EU:s agenda. Direktivförslaget har under de senaste åren ändrats otaliga gånger, senast under rådsmötet den 5-6 juni 2008. 

Parlamentets godkännande av direktivet kritiseras av flera människorättsorganisationer, eftersom förslaget inte anses garantera ett tryggt och värdigt återvändande. Bl.a. Amnesty International vänder sig i första hand mot det faktum att asylsökande enligt direktivet tillåts hållas i förvar i upp till ett och ett halvt år och dessutom kan beläggas med återinreseförbud till hela unionen, riskerar att sänka existerande standarder i medlemsstaterna. Amnesty uppmanar därför medlemsstater som för närvarande har högre garantier för att säkerställa asylsökandes rättigheter i samband med påtvingat återvändande att inte använda direktivet som ett svepskäl till att sänka dessa. Den europeiska flyktingorganisationen ECRE, UNHCR och Jesuit Refugee Service är andra kritiska röster till direktivet.

Det är första gången som parlamentet getts medbeslutanderätt i en lagstiftningsåtgärd inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet. I beslutsprocessen som ledde fram till gemensamma miniminormer för bland annat mottagande och asylprocedur utgjorde EU-parlamentet tillsammans med människorättsorganisationerna ofta en kritisk röst som betonade rättighetsperspektivet, vilket föranlett många att tro att de asylsökandes rättigheter bättre skulle återspeglas i det här beslutet. Oenigheten i parlamentet har dock varit stor, vilket bl.a. framkom under debatten som föranledde omröstningen. Trots det uppnåddes alltså den behövliga absoluta majoriteten för att förslaget i en första behandling skulle kunna godkännas av parlamentet.

Läs mer om direktivet i EU-parlamentets pressmeddelande

Direktivstexten som parlamentet godkände

Läs mer om återvändande

Läs Jesuit Refugee Service's hemsida om situationen på förvar för asylsökande i Europa

2008-06-19

Kommissionen aviserar nästa steg mot ett gemensamt europeiskt asylsystem

”Med denna plan inleder kommissionen det gemensamma europeiska asylsystemets andra fas, vars övergripande mål är att vidmakthålla och stärka unionens traditioner på det humanitära området och när det gäller att erbjuda skydd samt att reellt skapa lika villkor i fråga om skydd över hela EU.” Så presenterade kommissionär Jacques Barrot den strategiska plan för asylpolitiken som lades fram av kommissionen i veckan. Samtidigt presenterades även ett meddelande om ”En gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg”, där tio gemensamma principer för unionens invandringspolitik föreslås.

Läs mer

2008-06-18

Studie om irreguljära migranter från Afrika till EU slår hål på myter

Irregular Migration from West Africa to the Maghreb and the European Union: An Overview of Recent Trends, är en ny studie från den Internationella organisationen för migration, IOM, vars syfte varit att söka en empirisk förståelse för omfattningen och utvecklingen av den irreguljära migrationen från Västafrika till Europa och Maghrebländerna. I studien granskas även hur olika initiativ till hantering av migrationsströmmarna har påverkat rådande migrationsmönster.

Enligt studien är migrationen över Medelhavet – från Afrika till Europa – varken ett nytt fenomen eller så omfattande som mediebilden låter påskina. Det finns enligt studien heller inget bevis för att irreguljär migration från Afrika till Europa växer i någon alarmerande omfattning. Vidare omkullkastar studien den gängse bilden av migranter som desperata offer som utnyttjas av skoningslösa smugglare - en majoritet av migranterna uppges ge sig av på eget initiativ, och tvärtom vad många tror är de flesta inte heller helt blottställda, utan kommer snarare från relativt ”välbeställda” hushåll. Regelrätt trafficking/människohandel uppges vara ovanlig och smugglare är ofta lokalt förankrade och jobbar ensamma eller i endast löst sammansatta nätverk.

Beställ eller ladda ned studien på IOM:s hemsida

2008-06-17

Amnesty och UNHCR ger rekommendationer inför det franska ordförandeskapet

Amnesty International och UNHCR har nyligen publicerat sina rekommendationer inför det franska EU-ordförandeskapet, som inleds den 1 juli.

Amnesty uppmanar bl.a. ordförandeskapet att säkerställa att unionens asylpolitik så som den utvecklas inom det gemensamma asylsystemet (CEAS) inte bryter mot internationell asyl- och flyktingrätt. Bland annat vädjar man till att inte inkludera något koncept med  ”säkra länder” i de nya instrument som ska antas inom ramen för CEAS andra fas. Amnesty vädjar även om att göra mänskliga rättigheter till en kärnfråga inom unionens samarbete med tredje länder i migrationsfrågan, och ha detta i åtanke bl.a. under den EU-Afrika konferens om migration och utveckling som kommer att hållas på ministernivå i oktober.

Bland UNHCR:s elva rekommendationer handlar en om mottagningsdirektivet; UNHCR vill att det tydliggörs att direktivet ska tillämpas även på personer i förvar och i s.k. Dublinärenden. Vidare vill man minska medlemsstaternas handlingsfrihet inom ramen för direktivet och utveckla mekanismer för att säkerställa att de rättigheter och förmåner som medges i direktivet verkligen finns tillgängliga i alla medlemsstater. 

Båda organisationerna välkomnar upprättandet av ett europeiskt samordningskontor för asylfrågor (European Asylum Support Office), eftersom ett sådant kunde bidra med övervakning och kontroll och underlätta ett öppet och demokratiskt samarbete mellan medlemsstaterna.

Läs “Critical Review Instead of Complacency: Amnesty International’s ten-point human rights programme for the Slovenian Presidency of the European Union”

Läs “Building a Europe of Asylum: UNHCR’s Recommendations to France for its European Union Presidency”

2008-06-16

Årsrapport från Migrationsverkets sökandeombudsman

Migrationsverkets sökandeombudsman har till uppgift att behandla klagomål av personer som anser sig blivit illa bemött i sina kontakter med verket. Funktionen har funnits i två år, och nu har ombudsmannen publicerat en kortfattad årsrapport över verksamheten 2007. I rapporten framgår att antalet klagomål som når sökandeombudsmannen är lågt. Största delen av de sökande som kontaktar ombudsmannen gör det för att tala om sitt ärende – vilket faller utanför ombudsmannens mandat. Endast 176 av de ärenden som inkommit har således bedömts vara inom ramen för mandatet och följaktligen handlagts.

Under sommaren kommer sökandeombudsmannafunktionen att utvärderas externt. Utvärderingen, som bl.a. ska undersöka hur och om ombudsmannens arbete gett resultat, ska vara klar i augusti 2008.

Rapport från Migrationsverkets sökandeombudsman

2008-06-13

Ny rapport om återvändande från Danish Refugee Council

Danish Refugee Council har sedan 2006 bedrivit projektet ‘Design and Facilitation of Sustainable Voluntary Return to Kosovo’ som gått ut på att stötta återvändande asylsökande. Projektet är ett samarbete med den tyska organisationen Bayerischer Flüchtlingsrat (Bavarian Refugee Council - BF), och medfinansierat av EU-kommissionens Return Preparatory Actions. Erfarenheterna från projektet har nu sammanställts i en omfattande och lärorik rapport, som bl.a. innehåller ”best practices” för frivilligorganisationers stöd till påtvingat återvändande.

De råd som ges är av generell karaktär, och syftar framförallt till att fungera som inspiration för verksamheter som ska stödja återvändande och återintegration - såväl i Kosovo som i andra delar av världen. Rapporten torde komma väl till pass för verksamheter inom den Europeiska återvändandefonden som möjliggör projekt inom detta område.

Länk till rapporten

Läs mer om återvändande i NTG-asyl & integrations skrift Återvändande i Sverige och Europa. Policy, praxis och projekterfarenheter

2008-06-12

UNHCR Global Report 2007

FN:s flyktingorgan UNHCR har nyligen publicerat sin årsrapport – UNHCR Global Report 2007. Årsboken består av två delar, där den första analyserar det arbete som bedrivits under året utifrån organisationens globala strategiska riktlinjer. Den andra delen fokuserar på operativt arbete, och redovisar arbetet i olika regioner.

Läs hela årsrapporten på UNHCR:s hemsida

2008-06-11

SCB ska analysera integrationsstatistik

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en förstudie som ska redovisa vilken statistik som finns tillgänglig inom integrationsområdet, och hur den på ett lämpligt sätt kan brytas ned geografiskt. Syftet är att analysera situationen i utanförskapsområden.

I uppdraget ingår således att analysera hur bl.a. statistik kring sysselsättning, inkomst uppdelat efter inkomstkälla, boende, utbildning, förmögenhet, flyttmönster, hälsa, delaktighet och trygghet kan användas för att belysa situationen för utrikes födda personer. I mån av möjlighet ska statistiken redovisas utifrån kön, ålder, utbildningsbakgrund samt vistelsetid och födelseregion. SCB ska dessutom utifrån sin analys ange alternativa förslag till statistik som kan bidra till att belysa integrationen av utrikes födda.

Läs mer i regeringens pressmeddelande

2008-06-10

Rådsmöte resulterade i ändringar i förslaget till EU:s återvändandedirektiv och nya rekommendationer för FRONTEX

Under rådsmötet mellan EU-ländernas inrikes- och justitieministrar i Luxemburg den 5-6 juni stod flera frågor rörande migration och asyl på dagordningen. Rådet lyckades bl.a. enas om förändringar i förslaget till det s.k. återvändandedirektivet som ska antas inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet. Det nya utkastet till direktiv bygger på det kompromissförslag som medlemsstaternas ständiga representanter i Bryssel (COREPER) enades om i slutet av maj, med tillägget att medlemsstaterna har en skyldighet att ge migranter som ska utvisas rätt till juridisk rådgivning. Flera medlemsstater har tidigare motsatt sig detta med hänvisning till ekonomiska aspekter, men tack vare att kommissionen lovade att avsätta medel ur Europeiska återvändandefonden för ändamålet kunde enhällighet nu nås.

För att direktivet slutligen ska kunna antas krävs ett godkännande från Europaparlamentet. Parlamentets rapportör för direktivet, Manfred Weber, har tidigare meddelat att majoritetsstöd för förslaget inte skulle kunna åstadkommas om direktivet saknar en bestämmelsen om rätt till kostnadsfri juridisk rådgivning, vilket alltså tidigare var fallet. Den kontroversiella frågan om hur länge en person ska tillåtas att hållas i förvar enligt direktivet kvarstår dock. Enligt det nuvarande förslaget kan en person hållas i förvar i upp till sex månader, men en möjlighet att förlänga förvarstiden med ytterligare 12 månader kvarstår om särskilda omständigheter föreligger. Flera människorättsorganisationer och grupper i parlamentet menar att den tillåtna förvarstiden är för lång. Parlamentet ska röstar om direktivförslaget under plenarsessionen den 16-19 juni.  

Under rådsmötet antogs även ett antal rekommendationer rörande verksamheten för EU:s gränsbevakningsbyrå FRONTEX. Ministrarna uppmanade bl a FRONTEX att organisera utbildningar om regler om asyl, havsrätt och grundläggande rättigheter för såväl medlemsstater som tredjeländer. Behovet av att även i stort stärka byråns roll inom ramen för unionens övergripande strategi för migration framhävdes –framförallt vad gäller samarbetet med tredjeländer.

Läs pressmeddelande från rådet

Läs artikel i EUobserver om återvändandedirektivet

Läs mer om direktivförslaget

Läs mer om rekommendationerna till FRONTEX i “Council Conclusions on the management of the external borders of the member states of the European Union”

2008-06-09

Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009 förutspår ökad arbetslöshet för utomeuropeiskt födda

Under det senaste året (från andra kvartalet 2007 till första kvartalet 2008) har den relativa arbetslösheten minskat med 0,8 procentenheter för svenskfödda och med 1,3 procentenheter för utomeuropeiskt födda, jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Under första kvartalet 2008 uppgick arbetslösheten till 3,6 procent för svenskfödda jämfört med 11,9 procent för utomeuropeiskt födda. Arbetslöshets-nedgången för utomeuropeiskt födda har emellertid motverkats av en kraftig ökning av arbetskraftsutbudet. Detta beror enligt Arbetsförmedlingens nya prognos på en påtagligt ökad invandring, men också på att benägenheten att träda ut på arbetsmarknaden ökat. Detta tyder enligt prognosen på att arbetsmarknaden har förbättrats markant för utomeuropeiskt födda.

Sysselsättningsuppgången har varit kraftigast bland personer födda utanför Europa. Utrikes födda står hittills för cirka 30 procent av sysselsättningsökningen i landet, vilket är betydligt mera än deras andel av den arbetsföra befolkningen (15 procent). Det är också en betydligt högre andel än i föregående konjunkturuppgång. Arbetsförmedlingen räknar därför med att de utlandsföddas andel av de tillkommande jobben ökar ytterligare, från 33 procent 2007 till cirka 50 procent 2008.

Prognosen förutspår att ökningen av arbetskraftutbudet blir närmare 40 000 personer 2008, men att uppgången stannar vid knappt 10 000 personer 2009. Den demografiska effekten kommer dock att ge ett litet tillskott till arbetskraften, eftersom befolkningen fortsätter att öka främst i grupper som har ett lågt arbetskraftsdeltagande. Det gäller dels utlandsfödda som är nyanlända, dels unga i åldern 20-24 år.

Att många utomeuropeiskt födda är på väg in på arbetsmarknaden föranleder därför Arbetsförmedlingen - trots den positiva utvecklingen - att förutspå att arbetslösheten för utomeuropeiskt födda kommer att öka de kommande åren. Medan arbetslösheten bland svenskfödda och europeiskt födda fortsätter att sjunka, har situationen för utomeuropeiskt födda stagnerat. I april 2008 syntes till och med en ökad arbetslöshet bland utomeuropeiskt födda, och den utvecklingen bedöms fortsätta och förstärkas under 2008 och 2009. 

Läs mer om och ladda ner prognosen på Arbetsförmedlingens hemsida

2008-06-06

Nytt nummer av CEIFO:s nyhetsbrev

I det senaste numret av nyhetsbrevet från CEIFO (Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer vid Stockholms universitet) kan man bl.a. läsa om konferensen ”Internationell Migration: utmaningar och möjligheter. Ett interdisciplinärt samtal” som anordnas i början av oktober 2008. Vidare beskrivs ett nytt forskningsprojekt som CEIFO är involverat i – ”Transnationella utbildningskarriärer. Studier av studieval, möjlighetshorisont och sociala nätverk för unga med utländsk anknytning”. I nyhetsbrevet avtackas även Charles Westin, som fungerat som centrets föreståndare sedan 2004 och som gick i pension den 1 maj.

Läs hela nyhetsbrevet här

2008-06-05

Databas presenterar statistik om personer med utländsk bakgrund i OECD-länder

OECD har nyligen lanserat en ny databas för statistik kopplad till migration – DIOC (Database on Immigrants in OECD countries). I databasen ingår omfattande information rörande demografi och arbetsmarknadsetablering bland personer med utländsk bakgrund i OECD-länderna. Databasen har sammanställts i samarbete med OECD-ländernas nationella statistikcentraler.
 
DIOC inkluderar bl.a. information om invandrares ålder och kön, vistelsetid i landet, utbildning, födelseort och placering på arbetsmarknaden. Den nya databasen är ett komplement till den databas som OECD lanserade 2005, och som innehåller data om studieresultat bland OECD-ländernas befolkning enligt födelseort.

Rapporten “A Profile of Immigrant Populations in the 21st Century: Data from OECD Countries” som presenterades redan tidigare i vår, innehåller ett sammandrag av all den nya informationen som nu finns tillgänglig i DIOC.

Länk till databasen (se under "Demography and Population")

2008-06-04

Ny webbsida om genus och migration

Ge.M.IC är ett forskningsprojekt under EU:s sjunde ramprogram som undersöker sambandet mellan genus, migration och interkulturell interaktion i södra Europa. Projektet koordineras av Centre for Gender Studies vid Pateion University i Grekland, men har partners från universitet i Bulgarien, Rumänien, Turkiet, Makedonien, Spanien, Italien och Cypern. Som en del i projektet har en interaktiv webbsida lanserats. Sidan innehåller bl.a. ett e-bibliotek men länkar till relevanta rapporter och skrifter och ett forum där allmänheten kan publicera sina åsikter eller berätta om sina erfarenheter. Så småningom kommer även projektets egna forskningsrapporter att publiceras på sidan.
 
Ge.M.IC kommer framförallt att inrikta sig på tvärvetenskaplig forskning om hur migration och kulturell mångfald inverkar på genusrelationer i såväl värd- som transit-och ursprungsländer. Sex tematiska områden har särskilt identifierats: representation av nationella identiteter och media, utbildning, urbana sociala rum och rörelser (urban social spaces and movements), religion, våld och familj.
 
Till projektets hemsida

2008-06-03

Statlig utredning om nyanländas etablering presenterad

Den 2 juni presenterade utredaren Monica Werenfels-Röttorp betänkandet "Egenansvar med professionellt stöd" för integrationsminister Nyamko Sabuni. Werenfels-Röttorp har inom ramen för sitt uppdrag sett över ansvar, utformning och finansiering av flyktingmottagande samt andra insatser för nyanlända och deras anhöriga.

I utredningen föreslås bl.a. att staten ska ta över huvudansvaret för introduktionen för att få ett enhetligt system med samma regler över hela landet. Som utredningens rubrik tyder på, föreslås fokus ligga på den nyanländas ansvar för försörjning och utveckling. Förslaget öppnar även för nya aktörer inom introduktionen, i och med att den nyanlända ska få välja en så kallad lots, ett ”oberoende konkurrensutsatt företag” som för prestationsbaserad ersättning ska stötta individen i introduktionsarbetet. Vidare föreslås samhällskunskap införas som en obligatorisk del i introduktionen.

Läs mer på regeringens hemsida

Länk till hela betänkandet ”Egenansvar med professionellt stöd”

 

2008-06-02

Amnestys årsrapport lyfter MR-brott mot flyktingar och asylsökande i Europa

I Amnestys nyligen utkomna årsrapport över situationen för mänskliga rättigheter i världen 2007, kritiseras bl.a. behandlingen av asylsökande och flyktingar i flera europeiska länder.

Bland brott mot flyktingar, asylsökande och migranters rättigheter nämns bl.a. nekat tillträde till asylproceduren, olovlig förvarstagning och avsaknad av juridiskt biträde. Dessutom har personer utvisats utan att ha fått sina asylskäl prövade, och andra har skickats tillbaka till länder där de riskerar att utsättas för brott mot mänskliga rättigheter. Amnesty vänder sig även mot att asylsökande som fått avslag i vissa länder lämnats blottställda.

Flera landsrapporter innehåller mer specifik kritik: Sverige får t.ex. kritik för avvisningar till Eritrea, som skett trots motstånd från FN:s flyktingorgan UNHCR. Finland kritiseras för förhastade asylprocedurer, där den sökandes asylskäl inte hinner utredas ordentligt, och för att avvisningar verkställs innan en överklagan hunnit behandlas. Belgien fördöms bl.a. för att psykiskt sjuka asylsökande rutinmässigt tas i förvar, med otillräcklig tillgång till vård.

Läs Amnestys hela Årsrapport 2008 här

Läs pressmeddelande från Amnesty Internationals EU-kontor

2008-05-30

Kraftansträngning för att verkställa fler avvisningar i Storbritannien

Den brittiska gränsmyndigheten aviserade i ett pressmeddelande den 20 maj att landets kapacitet för att ta utlänningar i förvar ska utökas med hela 60 procent. I praktiken innebär det att 1300 – 1500 nya platser kommer att upprättas.

Syftet är att öka andelen verkställda avvisningar och att möjliggöra ett större antal snabba asylförfaranden, s.k. ”fast-track procedures”. Organisationen Refugee Council var inte sen med att uttrycka sitt missnöje. Framförallt motsätter man sig snabbförfarandet som innebär att asylsökande redan vid ankomsten placeras i förvar på obestämd tid, och med dålig tillgång till information. Den brittiska regeringen har under de senaste åren successivt strävat efter ett ökat antal verkställda avvisningar. Förra året ökade andelen med 80 procent jämfört med året innan. Det är dock inte enbart personer som nekats asyl som återsänds, uppgifterna omfattar även personer som utvisas pga brott och personer som saknar uppehållstillstånd i landet.

Även i Sverige har Migrationsverket aviserat en utökning av förvarsverksamheten. Antalet förvarstagna har enligt verkets senaste verksamhets- och utgiftsprognos  minskat på senare tid, men i den nyligen antagna handlingsplanen för återvändande anger Migrationsverket som ett mål att förvarsplatserna ska utnyttjas effektivt genom arbete för att korta förvarstider, samt att man ska ”arbeta för att antalet förvarsplatser motsvarar behoven”.

Läs pressmeddelande från Home Office

Läs Refugee Council’s pressmeddelande

Läs artikel på Temaasyl "Återvändandearbetet fortsatt prioriterat"

2008-05-29

Europarådets parlamentariska församling efterlyser miniminormer för mottagande av “båtflyktingar”

Kommittén för migration-, flykting-och befolkningsfrågor i Europarådets parlamentariska församling (PACE), antog den 20 maj ett utkast till en rapport om miniminormer om mottagandet av av s.k. båtflyktingar.

I rapporten anges att 51 000 personer anlände till Italien, Spanien, Grekland och Maltas kuster under 2007, många av dem asylsökande och flyktingar som saknar lagliga vägar att ta sig till Europa. Förordningar gällande spaning och sjöräddning följs inte alltid, vilket medför ytterligare risker för de redan sårbara båtflyktingarna. Rapporten uppmärksammar även problemet med den omfattande användningen av förvar för båtflyktingar, som ofta sker under inhumana förhållanden och utan att de förvarstagna har tillgång till juridiska biträden. Slutligen uppmanar kommittén i sin rapport övriga Europa att i högre grad bistå Medelhavsländerna i mottagandet av de irreguljära migranterna.

Rapporten ska behandlas i hela den parlamentariska församlingen, bestående av delegationer från medlemsstaternas nationella parlament, i oktober.  

Länk till utkastet till rapport

Läs mer i pressmeddelande från Europarådet

2008-05-28

EU:s byrå för grundläggande rättigheter lyfter året för interkulturell dialog

Det senaste numret av Equal Voices, ett nyhetsmagasin från EU:s byrå för grundläggande rättigheter, handlar om interkulturell dialog. Med utgångspunkt ur det Europeiska året för interkulturell dialog presenteras olika perspektiv på ämnet. Numret innehåller bl.a intervjuer med Ján Figel, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur och ungdomsfrågor, och författaren Paulo Coelho som fungerar som ambassadör för temaåret. Interreligiös dialog och kulturell mångfald i media är andra ämnen som berörs. En artikel är ägnad Europarådets nyutkomna vitbok om interkulturell dialog, en annan the Rainbow Platform, ett forum för interkulturell dialog för civilsamhället, som i dagarna publicerar en rapport om hur interkulturell dialog kan omsättas i praktiken.

Den nyutsedde chefen för byrån, danske Morten Kjaerum, poängterar i en intervju att grundläggande rättigheter och interkulturell dialog är nära sammanflätade; Interkulturell dialog måste grunda sig på respekt för mångfald, men samtidigt får denna respekt inte användas som en ursäkt för att förringa mänskliga rättigheter.  

Läs nummer 23 av Equal Voices

Läs mer om EU:s byrå för grundläggande rättigheter

Läs mer om Året för interkulturell dialog

2008-05-27

Ny rapport belyser arbetsgivarens roll i integrationen av migrantarbetare

Att det är arbetsgivare som tjänar mest på arbetskraftsinvandring är föga omtvistat. I forskningsrapporten Making migration work: the role of employers in migrant integration, är det också utgångspunkten för en diskussion om arbetsgivarnas roll i integrationen av migrantarbetare. I rapporten, som är framtagen av European Policy Centre med stöd av bl a EU-kommissionen, påpekas vikten av att arbetsgivare tar sin del av ansvaret över integrationen, för att underlätta för den liberala ekonomiska migrationspolitiken som förespråkas av näringslivet. Arbete är en viktig del i integrationen, men kan inte ensamt säkerställa en lyckad integration.

I rapporten presenteras flera arbetsgivare som inser vikten av investera i integration, men man påpekar också att många saknar nödvändig kompetens och resurser för att konkret hantera frågan. I rapporten redovisas rekommendationer och verktyg som kan användas av såväl policy-makers som arbetsgivare för att underlätta integrationen av migrantarbetare. I huvudsak handlar det om övergripande frågor som icke-diskriminering i arbetslivet, behovet av information om arbetslivet i värdlandet, men också hur arbetsgivare kan bidra till att motverkam negativa attityder till invandring i den offentliga debatten. 

Läs rapporten Making migration work: the role of employers in migrant integration

2008-05-26

Nya tag för urbant utvecklingsarbete

Regeringen beslutade i dagarna om en förordning om urbant utvecklingsarbete. Syftet är att ge en struktur för att samordna utvecklingsinsatser mellan stat och kommun i stadsdelar med utbrett utanförskap. Genom samverkan mellan olika aktörer är tanken att utanförskapet ska minska lokalt.

Förordningen pekar även ut vilka frågor som ska vara i fokus i statens och kommunernas arbete med urban utveckling, och förtydligar vilket ansvar som stat respektive kommun har för olika frågor i detta arbete.

Polismyndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får genom förordningen uppdraget att ingå i lokala partnerskap för urbant utvecklingsarbete med kommuner som tecknat s.k. lokala utvecklingsavtal. Det ska också finnas möjligheter för aktörer från den privata och ideella sektorn att samverka med stat och kommun genom så kallade lokala partnerskap.

Uppdraget gäller till och med 2010 och ska utföras inom ramen för ordinarie resurser och verksamhet. I övrigt sker en stor del av insatserna för urban utveckling även inom ramen för EU:s strukturfonder; Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

Läs mer på regeringens hemsida

Läs mer om strukturfondsarbetet och urban utveckling

2008-05-23

Europarådet lanserade vitbok om interkulturell dialog

Den 7 maj, samma dag som Sverige tog över  ordförandeskapet för Europarådet lanserade utrikesministrarna för rådets 47 medlemsstater en s.k. vitbok om interkulturell dialog: ”Living Together As Equals in Dignity”. Vitboken kommer att ligga till grund för Europarådets framtida arbete med interkulturell dialog, ett arbete som syftar till att bygga ett mer humant och socialt inkluderande Europa, där man på bästa sätt tar till vara mångfalden. Förutom Europarådet ska även beslutsfattare och praktiker på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med interkulturell dialog ha hjälp av vitboken i sitt arbete.

Ladda ned White Paper on Intercultural Dialogue “Living Together As Equals in Dignity”

Läs mer på Europarådets hemsida för interkulturell dialog

2008-05-22

Europaparlamentet stöder förslag till omfattande diskrimineringslagstiftning

I juni 2008 ska EU-kommissionen enligt planerna lägga fram ett förslag om en ny gemensam antidiskrimineringslagstiftning. Syftet var ursprungligen att komplettera den nuvarande lagstiftningen om diskriminering till att omfatta samtliga diskrimineringsgrunder som nämns i Amsterdamfördraget, och att förbudet skulle gälla på alla samhällsområden. Frågan visade sig dock vara kontroversiell och flera medlemsstater har motsatt sig vissa diskrminieringsgrunder. Detta har bl.a. fått kommissionen att backa och istället rikta in sig på att ta fram ett direktiv som endast skyddar funktionshinder. För grunderna sexuell läggning, ålder och religion har kommissionen meddelat att man endast ska utarbeta rekommendationer.

I en omröstning den 20 maj antog Europaparlamentet en resolution där ledamöterna påminner kommissionen om dess åtagande att lägga fram ett direktivförslag som ska omfatta alla former av diskriminering: vare sig det handlar om diskriminering på grund av funktionshinder, ålder, religion, trostillhörighet eller sexuell läggning.

Organisationerna ENAR (European Network Against Racism), ILGA (International Lesbian and Gay Association) och Amnesty International välkomnade parlamentetes resolution i ett gemensamt pressmeddelande. En represenatnt för ILGA uttrycker i pressmeddelandet sin tacksamhet för att parlamentet visar sitt stöd för ”icke-förhandlingsbar jämlikhet” genom att sätta stopp för vad de kallar ”den rådande hierarkiseringen av rättigheter och skydd”.

Läs parlamentets resolution av den 20 maj 2008 om framsteg som gjorts i EU när det gäller lika möjligheter och icke-diskriminering

Läs pressmeddelande från parlamentet

Läs pressmeddelandet från ENAR, ILGA och Amnesty

Läs mer om EU:s antidiskrimineringslagstiftning

2008-05-21

Transitscenter för flyktingar inrättas i Rumänien

FN:s flyktingorgan UNHCR och den Internationella organisationen för migration, IOM, har skrivit ett avtal om att i Rumänien öppna ett transitcenter för personer i omedelbart behov av internationellt skydd.

Centret är det första i sitt slag i Europa och ska fungera som tillfälligt skydd för personer som snabbt måste evakueras från livshotande situationer, innan personerna i fråga kan vidarebosättas i andra länder.

Centret ska inrättas i staden Timişoara och kommer att ha plats för upp till 200 personer. Staden har tidigare erfarenhet av flyktiggenomströmning - för snart tre år sedan blev Timişoara t.ex. tillfällig tillflyktsort för mer än 400 uzbeker som tvingades fly pga våldsamheter i sitt hemland. De flesta av dessa har nu vidarebosatts i tredjeländer, bl.a. i Sverige.

Läs mer på UNHCR:s hemsida

2008-05-20

Brysseldebatt om interreligiös dialog

I den tredje av de sju offentliga debatter som anordnas i Bryssel som en del av det europeiska året för interkulturell dialog stod religion i fokus. Debatten “New horizons: active citizenship to bridge inter-religious divides” anordnades av kommissionen i samarbete med tankesmedjan European Policy Centre.

Ján Figel’, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur och ungdomsfrågor, påpekade i sitt anförande under debatten att interreligiös dialog behövs som ett bestående inslag i unionens verksamhet och politik. För kommissionens del lyftes engagemanget i religiösa frågor upp bland annat i samband med arbetet mot att motverka vad som kallas "fanatiska" eller extrema rörelser. Utbildning och verksamhet som främjar ett aktivt samhällsdeltagande är av stor vikt i att bygga ett framgångsrikt europeiskt multikulturellt och multireligiöst samhälle.

Under debatten betonades även vikten av att en dialog åtföljs av ett konkret samarbete, av tolerans och ömsesidig respekt. Likaså diskuterades nödvändigheten av att interreligiös dialog inte avgränsas till dialog på hög politisk nivå, utan att framförallt barn och ungdomar bör involveras, då dessa växer upp i ett allt mer multikulturellt och religiös samhälle.  

Nästa debatt inom ramen för året för interkulturell dialog äger rum den 4 juni, och kommer att handla om interkulturella relationer på arbetsplatsen.

Läs mer på hemsidan för det europeiska året för interkulturell dialog, där man även kan ta del av det diskussionsforum som åtföljer debatterna

2008-05-19

Omfattande europeisk kampanj inför Internationella flyktingdagen

UNITED, ett europeiskt antirasistiska nätverket med mer än 560 anslutna organisationer i 46 länder, står som initiativtagare till en omfattande europeisk kampanj inför den internationella flyktingdagen den 20 juni. Nu uppmanas övriga frivilligorganisationer som arbetar med flyktingar, asylsökande och andra relaterade frågor att ställa sig bakom kampanjen.

Kampanjen syftar framförallt till att lyfta och skapa kunskap om frågor rörande EU:s gränser och flyktingars rättigheter. Deltagande organisationer kan även välja att inrikta sitt kampanjarbete på en viss specifik fråga. UNITED står för information och kampanjmaterial.

Läs mer på kampanjhemsidan

2008-05-16

Amnesty International och ECRE kritiska till kompromissförslaget för återvändandedirektivet

I slutet av april meddelade det slovenska EU-ordförandeskapet att en kompromiss hade åstadkommits gällande det återvändandedirektiv som är under bearbetning. Kompromissen var resultatet av en trialog mellan representanter för Europaparlamentet (Manfred Weber som är Europaparlamentets rapportör för direktivet, samt parlamentariker från andra politiska grupper i parlamentet, s.k. skuggrapportörer), kommissionen och den slovenska inrikesministern Dragutin Mate.

För att kompromissförslaget ska kunna antas måste det formellt godkännas både av Europeiska Rådet och Europaparlamentet. Europaparlamentet ska rösta om förslaget i en plenumsession i juni. Amnesty International och den europeiska flyktingorganisationen ECRE har inför denna omröstning skrivit ett öppet brev där de uppmanar parlamentarikerna att inte anta kompromissförslaget, eftersom organisationerna bedömer att den föreslagna direktivstexten inte garanterar att återsändande sker med respekt för de mänskliga rättigheterna.

Det är framförallt tre punkter i kompromissförslaget som organisationerna vänder sig mot:

- tidsbegränsningen för förvarstagning. Enligt förslaget ska en person kunna hållas i förvar i upp till 18 månader, vilket Amnesty och ECRE ser som en oproportionerligt sanktion för en person som inte har begått något brott.  

- otillräckliga garantier för att frivilligt återvändande ska ges företräde framom påtvingat återvändande, trots att det har varit en uttalad huvudprincip för hela direktivet att frivilligt återvändande ska användas i så hög grad som möjligt.

- obligatoriska återinreseförbud. Kompromissförslaget gör det obligatoriskt för medlemsstaterna att utfärda ett återinreseförbud, vilket i förlängningen kan leda till att personer som återvänts i framtiden nekas skydd i strid med principen om non-refoulement. 

Amnesty och ECRE konstaterar i sitt brev att direktivet innebär ett unikt tillfälle att garantera och förbättra skyddet för mänskliga rättigheter i majoriteten av EU:s medlemsstater. Utarbetandet av återvändandedirektivet ger också Europaparlamentet för första gången en möjlighet att säkerställa att EU:s asyl- och invandringslagstiftning säkerställer respekt för grundläggande rättigheter genom att effektivt använda sitt mandat i den s.k. medbeslutandeprocessen, ett nytt förfarande för beslutsfattande på området.

Läs ECRE och Amnesty Internationals öppna brev till europaparlamentarikerna

Läs mer om återvändandedirektivet

Läs Tema asyls skrift Återvändande i Sverige och Europa. Policy, praxis och projekterfarenheter

2008-05-15

Nytt europeiskt initiativ för att omsätta interkulturell dialog i praktiken

Sedan oktober 2006 fungerar "the Rainbow Platform" som ett forum för interkulturell dialog för civilsamhället. Över 200 organisationer med diverse inriktningar använder plattformen för att på olika sätt dela med sig av erfarenheter kring interkulturell dialog.

Plattformen initierades 2006 av European Forum for the Arts and Heritage (som nyligen bytt namn till Culture Action Europe) och European Cultural Foundation. Syftet är att koppla samman kulturell mångfald inom konst och kultur med organisationer som arbetar med relaterade frågor på ett socialt plan, t.ex. livslångt lärande, antirasism, minoriteters rättigheter och interreligiös dialog. Plattformen är även involverad i det pågående Europeiska året för interkulturell dialog. I samband med lanseringen av året presenterades bl.a. en av plattformen framtagen rapport (Rainbow Paper I): “Practice Makes Perfect. A Learning Framework for Intercultural Dialogue”.

Nu är en uppföljande rapport (Rainbow Paper II) under utarbetning, denna gång med fokus på konkreta rekommendationer för civilsamhället respektive EU-institutioner om hur interkulturell dialog kan omsättas i praktiken. Fram till den 16 maj har alla intressenter möjlighet att bidra till utformandet av rapporten genom en Internetbaserad konsultationsprocess. Tanken är att rapporten ska innehålla ett gemensamt ställningstagande som olika frivilligorganisationer kan ställa sig bakom. Avsikten är, förutom att bidra till konkretisering och praktisk omsättning av interkulturell dialog, även att öka legitimiteten för det Europeiska året för interkulturell dialog. Den 4 juni kommer the Rainbow Platform även att hålla en plenarsession i Bryssel där rapporten presenteras.

Läs utkastet till rapporten och bidra i konsultationsprocessen

Läs plattformens första rappport (Rainbow Paper I) “Practice Makes Perfect. A Learning Framework for Intercultural Dialogue”

2008-05-14

Ny prognos från Migrationsverket förutspår färre asylsökande och föreslår ändringar i tillträde till arbetsmarknaden

Migrationsverket har nyligen presenterat sin årliga huvudprognos för planeringsperioden 2008-2011. Prognosen är inte olik den i mars publicerade, och av Tema asyl kommenterade, prognosen för verksamhetsområdet, men sänks ytterligare något vad gäller antal asylsökande. Den nya prognosen innehåller även ett antal förslag på regeländringar för att stödja Migrationsverkets måluppfyllelse.

Antalet asylsökande förutspås enligt Migrationsverket bli ungefär 30 000 i år för att därefter successivt minska de följande tre åren. Enligt prognosen sker det däremot inte någon stor minskning av den sammanlagda ärendemängd som verket ska hantera 2008-2011 eftersom anhöriginvandringen kommer att vara fortsatt stor och verket dessutom räknar med att studerande och arbetstagare kommer att stå för en ökad andel av migrationen.

Antalet inskrivna asylsökande i mottagningssystemet väntas dock bli mindre än vad verket antog i den prognos som lämnades i mars, liksom behovet av kommunplatser. Trots ett minskat antal nya asylsökande väntas mottagningssystemet ändå vara fortsatt belastat under 2008-2011, eftersom fler väntas få avslag och därmed överklaga - med längre vistelsetider som följd.

Kortare handläggningstider genom ändring i asylsökandes tillträde till arbetsmarknaden?
Bland de regeländringar som Migrationsverket föreslår i sin prognos berörs bl.a. asylsökandes tillträde till arbetsmarknaden. Enligt den nuvarande lydelsen i Utlänningsförordningen undantas asylsökande från skyldigheten att inneha arbetstillstånd om Migrationsverket bedömer att beslut på asylansökan inte kommer att kunna fattas inom fyra månader. Migrationsverket föreslår att en ändring av detta bör övervägas, så att undantaget från kravet på arbetstillstånd skulle beviljas bara om dröjsmålet inte beror på utlänningens eget beteende.

För att förkorta handläggningstiden vill Migrationsverket dessutom ha en ändring i den bestämmelse som säger att verket inte får fatta beslut om utvisning eller avvisning utan muntlig förhandling. Nu föreslås en regeländring som innebär en möjlighet att göra undantag om en sökande utan godtagbar ursäkt vägrar att inställa sig till förhandling. Även om det inte är säkerställt varför vissa asylsökande inte hörsamma kallelser misstänker verket att utebliven närvaro från den sökandes sida ibland är ett medvetet handlande i syfte att uppskjuta eller omöjliggöra ett beslut om utvisning eller avvisning. Genom en förändring kan man utesluta missbruk som förlänger handläggningstiderna och riskerar att omöjliggöra beslut inom verkets uppsatta tidsmål.

 Läs Migrationsverkets "Verksamhets- och utgiftsprognos 2008-05-09" 

Läs artikel på Tema asyl om Migrationsverkets prognos från mars 2008

2008-05-13

Klimatflyktingar stor framtida utmaning för juridik och solidaritet

Termen ”klimatflyktingar” dyker allt oftare upp i den pågående debatten kring klimatförändringar. I den nyutkomna rapporten Future floods of refugees från Norwegian Refugee Council problematiserar flera olika aspekter av fenomenet.

Det är främst i utvecklingsländerna i Asien och Afrika som personer kommer att tvingas lämna sina hem till följd mer eller mindre direkta följder av klimatförändringarna, och till stor del förutspås påtvinga migration och konflikter vara av intern och regional karaktär. Trots detta är det hela naturligtvis en utmaning för hela världen och förebyggande insatser av olika karaktär kan enligt rapporten minska uppkomsten av klimatflyktingar.

Även rent juridiskt finns det ett behov av att se över problem som kan uppkomma i framtiden. Många potentiella ”klimatflyktingar” kan visserligen komma att falla under redan existerande kategorier av skyddsbehövande i internationell lagstiftning, men enligt rapporten finns all orsak att undersöka existerande rättsinstrument för att identifiera luckor i det nuvarande skyddssystemet. I korthet är rapportens slutsats att det krävs en bred ansats för att bemöta de utmaningar för flyktingpolitik och -lagstiftning som klimatförändringarna leder till.

Den internationella organisationen för migration (IOM) har även nyligen publicerat en bok om klimatförändringens möjliga betydelse för migrationsmönster. Här kompliceras relationen mellan klimatet och migrationsmönster: förändringar i klimatet kan komma att öka migrationen - men även minska den samma, i och med att färre personer får ekonomiska möjligheter att flytta.

Läs hela rapporten från Norwegian Refugee Council

Läs mer om IOM:s skrift "Climate Change and Migration: Improving Methodologies to Estimate Flows"

2008-05-12

Ny statistik från Skolverket om deltagare och studieresultat i sfi

Skolverket har nyligen presenterat en promemoria med statistik för svenskundervisning för invandrare (sfi). Läsåret 2006/07 var det totala elevantalet i sfi rekordhögt - drygt 65 000 elever. Ungefär 34 000 (det högsta antalet sedan läsåret 1993/94) var nybörjare medan övriga elever hade påbörjat sfi-undervisningen tidigare läsår. Av samtliga sfi-elever 2006/07 var 28,6 procent flyktingar, som här definieras som de personer inom ramen för flyktingmottagandet som kommunen har rätt att erhålla statlig ersättning för. Medianåldern bland eleverna var 32 år.

Studieresultaten är i stort på samma nivå som förra året. Av nybörjarna läsåret 2004/05 hade 62 procent fått godkänt på någon kurs, oavsett studieväg, t.o.m. läsåret 2006/07. Drygt hälften av dem som hade fått godkänt på någon kurs hade fått godkänt på den högsta nivån (dvs. studieväg 3, kurs D).

Intet oväntat konstateras i rapporten att sambandet mellan utbildningsbakgrund och resultat i sfi är starkt. Studieresultaten varierar även mellan olika åldersgrupper och språkgrupper. Andelen godkända varierar dessutom stort mellan olika kommuner, och orsakerna till detta kan inte alltid hittas i elevernas bakgrund. T.ex. i Borlänge och Karlskrona har nästan hälften av eleverna mindre än 6 års skolbakgrund, men trots detta uppnår omkring 50 procent godkänt inom tre år. I Jönköping och Helsingborg är förutsättningarna bättre, men mindre än 20 procent blir godkända inom samma tidsperiod i dessa kommuner.

Läs hela promemorian "Elever och studieresultat i sfi läsåret 2006/07" samt se tabeller på Skolverkets hemsida

Läs om "sfi-lyftet", ett antal åtgärder som regeringen presenterade i februari 2008 för att förbättra svenskundervisningen för invandrare

Läs om Skolverkets årliga lägesbedömning från november 2007

Läs om Skolverkets promemoria för läsåret 2005/06

2008-05-09

Gnosjö bäst på integration enligt rankning av tidningen Fokus

För andra året i rad har veckomagasinet Fokus rankat Sveriges kommuner utifrån hur bra de är på integration. Precis som i fjol är en liten småländsk glesbygdskommun i topp. Men förra årets vinnare Värnamo (i år sjätte på listan) har fått ge plats för grannkommunen Gnosjö. Som tvåa och trea ligger de betydligt större kommunerna Botkyrka och Södertälje.

Rankningen bygger på en rangordning i olika kategorier som andel utrikes födda, antal mottagna flyktingar samt sysselsättningsgrad och ohälsotal bland utrikes födda. Gnosjö är den kommun som har högst sysselsättningsgrad bland utrikes födda, 62 procent (genomsnittet ligger på 42,7 procent) och enligt Fokus är det även jobben som genomsyrar kommunens integrationspolitik. Lika viktigt är förhållningssättet gentemot de nyanlända, vilka ses som en förutsättning för tillväxt och välstånd. Gnosjö har under de senaste åren haft en stor nettoutflyttning, och med en total arbetslöshet på endast en procent i kommunen är invandrare ett välkommet tillskott. Som det största integrationsproblemet i kommunen anges att de nyanlända inte hinner gå klart SFI (svenska för invandrare) innan de lockas av erbjudanden om arbete.

Läs om vinnarkommunernas integrationsmodeller och se rankningen över alla 290 kommuner i senaste numret av Fokus 

2008-05-08

EU-domstolen ogiltigförklarar delar av asylprocedurdirektivet

Rådets direktiv om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus antogs den 1 december 2005 angavs i direktivet att rådet genom beslut med kvalificerad majoritet och efter att ha hört Europaparlamentet ska anta en gemensam minimiförteckning över tredjeländer som av medlemsstaterna skall betraktas som säkra ursprungsländer.

Parlamentet vände sig till EG-domstolen för att få denna del av direktivet ogiltigförklarat, eftersom man ansåg att förteckningen med säkra ursprungsländer bör antas enligt det sk. medbeslutandeförfarandet där parlamentets åsikt är avgörande, istället för endast rådgivande.

EU-domstolen har nu i en dom meddelat att rådet faktiskt överträtt sin maktbefogenhet enligt EU-fördraget, i och med bestämmelsen om upprättandet av listan med säkra ursprungsländer. Domen fastslår därför att Europaparlamentet bör få medbeslutanderätt i framtagandet av en dylik lista. Dessa bestämmelser i direktivet ogiltigförklaras därför tillsvidare.

Asylprocedurdirektivet har fått stark kritik från människorätts- och frivilligorganisationer som anser att direktivet kan komma att kränka flyktingars rättigheter – framförallt i och med den planerade listan på säkra ursprungsländer.

Läs pressmeddelande om domen

Länk till domen

Läs mer om asylprocedurdirektivet

Läs UNHCR:s research paper "The European asylum procedures
directive in legal context"

2008-05-06

Europarådet rapporterar om rasism och intolerans på Malta

Europarådets kommission mot rasism och intolerans (ECRI) gjorde en utredningsresa till Malta i juli, och rapporten från resan har nyligen publicerats för den maltesiska regeringen. Kommissionen anger i sin rapport att Maltas praxis rörande förvar har lett till en stigmatisering av irreguljära migranter. Förutom att irreguljära personers rättigheter kränks i förvaren stämplas de som brottslingar, vilket leder till rasism och främlingsfientlighet från majoritetsbefolkningens sida.

Malta rekommenderas därför i rapporten bl.a. att finna alternativa sätt för att ta emot irreguljära migranter, och att främja en mer nyanserad och rättighetsbaserad debatt om invandring.

Malta har i sitt svar till Europarådet anfört att kommissionen inte till fullo har insett omfattningen av den ”invandringskris” som landet drabbats av till följd av den omfattande irreguljära invandringen från afrikanska länder. Malta är det minsta EU-landet, och tog 2007 emot tredje flest asylsökande i unionen, i relation till antalet invånare. 

Läs mer på det maltesiska inrikesministeriets hemsida

2008-05-05

Delta i utformningen av EU:s nya integrationsportal!

Haagprogrammet och Europeiska kommissionens ”Agenda för integration” fastslog att det inom ramen för EU:s integrationspolitik skulle upprättas en gemensam europeisk hemsida om integrationsfrågor, EWSI (European Web Site on Integration). Hemsidan kommer att lanseras hösten 2008, och som bäst pågår insamlandet av material till hemsidan.

EWSI har som syfte att fungera som en EU-omfattande plattform för samarbete kring integrationsfrågor, genom utbyte av policy och praxis. EWSI ska framförallt fungera som:

- en databas för dokument, information om finansiering, nyheter och aktuella händelser relaterade till integration
- en dokumentbank med fallstudier av "best practice" inom integration
- en plattform för utbyte av information och nätverksbyggande mellan olika aktörer med hjälp av en elektronisk katalog med kontaktuppgifter

Alla intresserade har nu möjlighet att delta i uppbyggnaden av hemsidan genom att bidra med material, som t.ex. rapporter, utvärderingar och goda projekterfarenheter.

Ladda ned broschyr om EWSI

Läs mer om hur man kan bidra med material till hemsidan

2008-05-02

Frivilligorganisationers syn på regulariseringar efterfrågas

International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) utför på uppdrag av Europeiska kommissionen en studie om regulariseringar (s.k. amnestier) av irreguljära migranter  i EU:s medlemsstater. ICMPD har ett särskilt intresse av att samla in åsikter kring regulariseringar bland frivilligorganisationer som arbetar med frågor relaterade till irreguljära migranter, och har för denna skull tagit fram ett frågeformulär. Formuläret innefattar frågor om tidigare och kommande regulariseringsåtgärder, inklusive avsaknaden av dylika. Alla intresserade NGO:s ombeds svara på formuläret och elektroniskt skicka sina svar till Albert.Kraler@icmpd.org innan den 5 maj 2008.

ICMPD är även intresserad av rapporter, artiklar och yttranden från frivilligorganisationer angående regulariseringar.

Hämta formuläret här

Lyssna på reportage från Sveriges Radio om papperslösa i Sverige (från 29 april)


2008-04-30

Ny kompromiss om återvändandedirektivet

Europeiska rådet, kommissionen och europaparlamentet kom i förra veckan fram till en kompromiss gällande det återvändandedirektiv som under nästan tre års tid varit under bearbetning inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet. Återvändandedirektivet är tänkt att skapa en likvärdig behandling inom hela EU av personer som enligt lag inte har rätt att stanna i medlemsstaterna.

Kompromissen fattades mellan rådets ordförande Dragutin Mate (som även är Sloveniens inrikesminister), Europaparlamentets rapportör Manfred Weber och representanter för kommissionen. Kompromisstexten är inte offentliggjord men enligt medieuppgifter har man bl.a. enats om en övre gräns för förvarstagning på sex månader, med en möjlighet till förlängning till totalt 12 månader "i specialfall”, samt ett återinreseförbud på upp till fem år.

Kompromissförslaget måste dock godkännas av såväl rådet som parlamentet i sin helhet innan direktivet kan antas, eftersom det behandlas inom den s.k. medbeslutandeprocessen. Parlamentet väntas rösta om direktivförslaget i maj 2008. I början av maj står parlamentet även värd för ett journalistseminarium om återvändandedirektivet.

Läs pressmeddelande från det slovenska ordförandeskapet

Läs artikel i BBC ”EU deal on immigrant detentions”

Läs Amnesty Internationals öppna brev till Dragutin Mate angående förhandlingarna om återvändandedirektivet

2008-04-29

Diskussion i Bryssel om civilsamhällets roll i integrationen av tredjelandsmedborgare

I kommissionens meddelande ”En gemensam agenda för integration – En ram för integration av tredjelandsmedborgare inom Europeiska unionen” från 2005 aviseras inrättandet av ett s.k. Europeiskt integrationsforum som skulle sammanträda minst två gånger per år. Ett sådant forum ska samla aktörer som är verksamma på integrationsområdet på EU-nivå, t.ex. EU-täckande paraplyorganisationer med medlemmar i flera medlemsstater. Forumet skulle enligt meddelandet vara nära kopplat till de nationella kontaktpunkterna och fungera rådgivande, göra expertutlåtanden och utfärda rekommendationer som läggs ut på EU:s webbsida om integration.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har från kommissionen fått uppdraget att utarbeta ett yttrande om civilsamhällets roll i integration av tredjelandsmedborgare. Ett utkast till detta yttrande presenteras den 29-30 april i Bryssel, på ett förberedande möte inför det europeiska integrationsforat, dit olika nationella, regionala och lokala aktörer inbjudits för att delge sin syn på ämnet.


Läs Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs utkast till yttrande ”Elements for the structure, organisation and functioning of a platform for the greater involvement of civil society in the EU-level promotion of policies for the integration of third-country nationals”

Läs mer om mötet i Bryssel den 29-30 april

2008-04-28

Migrationsverket fortsätter tillämpa Dublinförordningen gentemot Grekland

Den 7 mars meddelade Migrationsdomstolen i Malmö dom i ett ärende där man anser att Sverige inte ska tillämpa Dublinförordningen gentemot Grekland. Detta motiverades med uppgifter som framkommit om undermåliga förhållanden för asylsökande i Grekland.

Migrationsverket överklagade domen till Migrationsöverdomstolen, för att få vägledning om när och hur reglerna i Dublinförordningen ska tillämpas. Migrationsöverdomstolen valde dock i förra veckan att återförvisa ärendet tillbaka till migrationsdomstolen, med motiveringen att uppgifterna om Grekland var för oklara.

Fram tills Migrationsöverdomstolen kommer med sitt slutliga utlåtande fortsätter Migrationsverket således att tillämpa Dublinförordningen gentemot Grekland, och återsända asylsökande dit. Mellan januari och mars 2008 har totalt 62 personer överförts från Sverige till Grekland under Dublinförordningen. Flera rapporter från människorätts- och flyktingorganisationer har påvisat allvarliga brister i Greklands asylsystem, både vad gäller mottagande och själva asylprocessen.

Migrationsverket vill också att Migrationsöverdomstolen ska klargöra förhållandet mellan Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och Dublinförordningen. Vad som är oklart i förhållandet mellan dessa rättsinstrument är dock svårt att se: Dublinförordningen tillåter en medlemsstat att välja att behandla en ansökan om asyl även om ett annat medlemsland har ansvaret enligt förordningens huvudprincip.

Läs reportage på SR: "Bakläxa för skånska migrationsdomstolen"

Läs tidigare notiser om Dublinförordningen och Grekland, bl.a. här, här och här.

2008-04-25

Positiv utveckling på arbetsmarknaden för utomlands födda

Enligt SCB:s månatliga arbetskraftsundersökning ökade antalet sysselsatta med 110 000 personer, eller 2,5 procent, under mars 2008 jämfört med mars 2007. Ökningen har skett bland de fast anställda, framförallt inom den privata sektorn. De branscher som ökade var företagstjänster (inkl. finansiell verksamhet) och byggverksamhet.

Ökningen av antalet sysselsatta män och kvinnor var jämnt fördelad, och cirka hälften av ökningen av antalet sysselsatta ligger bland de utrikes födda. Arbetslösheten var dock fortfarande högre bland utrikes födda, 11,8 procent, jämfört med inrikes födda vars arbetslöshet var 5,4 procent.

Till SCB:s arbetskraftsundersökning, mars 2008

2008-04-24

Jacques Barrot ny EU-kommissionär för inrikes- och rättsliga frågor

Franco Frattini, kommissionär för inrikes- och rättsliga frågor, kommer inom kort att frånträda sin tjänst för att istället bli utrikesminister i den nya italienska regeringen. Eftersom varje medlemsstat är tilldelad en kommissionärsplats kommer även den efterträdande kommissionären från Italien.

Nu har dock kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso beslutat att Italiens nya kommissionär istället ska ta över transportportföljen. Den franska kommissionären Jacques Barrot, som tidigare haft ansvar för transportfrågorna, kommer istället att ta över den prominenta posten som kommissionär för inrikes- och rättsliga frågor.

Barroso motiverar bytet med att Jacque Barrot vikarierat för Frattini tidigare, och att det skulle underlätta övergången och bibehålla effektiviteten ”i det komplexa och känsliga arbetet” som portföljen för rättsliga och inrikes frågor medför.

En förmodad bakomliggande orsak till portföljbytet uppges även vara att Barroso vill undvika kontroverser kring utnämningen av Frattinis efterträdare. Den person som förmodas bli Italiens nya kommissionär, Antonio Tajani, tillhör Berlusconis parti Forza Italia, och är känd för sin restriktiva syn på invandring. Med tanke på att kommissionären i fråga måste godkännas av parlamentet vill man undvika att samma situation uppstår som vid utnämnandet av Frattini.

Innan Frattini tillträdde 2004 hann Europaparlamentet avfärda Rocco Buttiglioni, den första italienska kommissionärskandidaten, på grund av hans syn på bl a kvinnor och homosexuella.


Läs mer i artikel i EUobserver

Läs mer om kommissionen och hur kommissionärerna utses på EU-upplysningens hemsida

Läs artikel i The Times om tillsättningen av den italienska kommissionären 2004 

2008-04-23

Finland och Belgien avstår från att återsända asylsökande till Grekland

Finland och Belgien har sällat sig till de länder som avstår från att tillämpa Dublinförordningen i förhållande till Grekland. Enligt uppgifter från media meddelade en belgisk domstol förra veckan att en irakisk asylsökande inte bör återsändas till Grekland med hänvisning till landets bristfälliga behandling av asylsökande. Om domen gäller generellt framgår dock inte.

Det finska migrationsverket har meddelat att särskilt utsatta asylsökande (barnfamiljer, minderåriga och personer med hälsoproblem) överhuvudtaget inte ska återsändas till Grekland. Övriga asylsökande kan komma att överföras från Finland till Grekland, men under förutsättning att Grekland ger en skriftlig garanti om att personerna i fråga får en rättssäker asylprövning.

Den 15 april utfärdade FN:s flyktingorgan UNHCR en rekommendation till EU:s medlemsstater att avstå ifrån att enligt Dublinförordningen återsända asylsökande till Grekland. Bakgrunden är de åtskilliga rapporterna om avsaknad av rättsäkerhet i den grekiska asylprocessen och usla mottagandevillkor. Tidigare har även flyktingorganisationen ECRE och Amnesty International vädjat att EU-länderna ska tillämpa den artikel (art. 3.2) i Dublinförordningen som anger att ett medlemsland kan behandla en asylansökan även om ansvaret för detta enligt Dublinförordningen ligger hos ett annat land.

Redan i mitten av februari valde Norge att inte längre återsända asylsökande till Grekland under Dublinförordningen. Även Tyskland har tidigare stoppat avvisningar av minderåriga asylsökande till Grekland.

Läs artikel om den begiska domen

Läs och hör hur det finska inrikesministeriet resonerar kring återsändande enligt Dublinförordningen

Migrationsminister Tobias Billströms kommentar: "Ingen ändring av svensk asylpolitik"

Läs UNHCR:s riktlinjer om att återsända asylsökande till Grekland under Dublinförordningen

2008-04-22

Brittiska Refugee Council och landsorganisationen TCU inleder kampanj för asylsökandes rätt till arbete

Den brittiska flyktingorganisationen Refugee Council och landets fackliga huvudorganisation TUC (Trade Union Congress) har nyligen inlett en kampanj som uppmanar landets regering att ge asylsökande tillträde till arbetsmarknaden. Initiativet syftar till att samla stöd bland fackföreningar och allmänheten för en ändring av nuvarande mottagandevillkor, så att asylsökande som befunnit sig i landet i mer än sex månader, eller vars återvändande inte kan verkställas, ska få möjlighet att arbeta och försörja sig själv – och samtidigt bidra till den brittiska ekonomin.

Villkoren för asylsökandes tillträde till arbetsmarknaden skärptes i Storbritannien år 2002. Enligt nuvarande lagstiftning kan en asylsökande ansöka om arbetstillstånd om det tar mer än 12 månader att få ett beslut på asylansökan i första instans. Denna möjlighet är dessutom endast begränsad till huvudsökande, t.ex. en partner eller förälder till en asylsökande har inte rätt att arbeta. I praktiken innebär systemet att få asylsökande kan arbeta, och de tvingas istället försörja sig på det bidragssystem som finns. Det ekonomiska bidraget som asylsökande har rätt till är mycket lågt, och leder enligt Refugee Council till att asylsökande hamnar 30 procent under fattigdomsgränsen.

Länk till kampanjens webbsida

Läs mer om asylsökandes tillgång till arbete och utbildning i handboken Refugees and Asylum Seekers. An education, training and employment Guide

2008-04-21

Ett val mellan död och flykt - kristen exodus från Irak

I den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung uppmärksammas den dramatiskt ökande strömmen av flyktingar från kristna och andra religiösa minoritetsgrupper i Irak. Vid tidpunkten för den amerikanska invasionen av Irak, i maj 2003, levde fortfarande cirka en miljon kristna i landet. Idag är den kristna gruppen knappt en halv miljon, enligt uppgifter från västdiplomater i Bagdad.

Av den största kristna gruppen, de kaldeiska assyrierna (tillhöriga den kaldeisk-katolska kyrkan), finns idag endast en fjärdedel kvar i Irak. Gruppen uppfattas av de islamska fundamentalisterna som spioner och femtekolonnare, och är enligt västeuropeiska bedömare en av de grupper som drabbas hårdast av våld och förföljelse. Det är också från de kristna grupperna som många av de irakiska flyktingarna i Sverige - och i synnerhet i Södertälje -kommer.

Även andra religiösa minoritetsgrupper i Irak är starkt hotade och befinner sig på flykt. Jesiderna, som representerar en trosriktning med tusenåriga rötter, men som varken betraktar sig som kristna eller muslimer, har varit utsatta för förföljelse sedan en lång tid tillbaka.

Av mandéerna, en annan religiös minoritetsgrupp som har cirka 100 000 utövare i världen, finns idag endast omkring 5 000 kvar i Irak av de omkring 30 000 som levde där för fem år sedan. Gruppen hotas av utplåning; en av de äldsta religionerna i världen riskerar att dö ut, enligt Sattar Jabbar Rahman som intervjuas i artikeln. En rapport från Minority Rights Group International pekar också på att mandéerna är en enkel och helt oskyddad måltavla som dessutom är förhindrad av sin fredliga religion från att försvara sig.


Läs artikel i Frankfurter Allgemeine Zeitung om religiösa minoriteter på flykt från Irak

Läs intervju i Frankfurter Allgemeine Zeitung med den tyske biskopen Huber om irakiska kristna på flykt

Läs artikel i Svenska Dagbladet om mandeerna

Läs rapport från Minority Rights Group International om hotade minoriteter i Irak

Läs artikel i Middel East Online "EU should not only shelter Iraqi Christians"

2008-04-18

Ingen förbättring i sikte gällande Greklands asylsystem

Ytterligare tre framstående frivilligorganisationer har gått ihop och sammanställt en rapport om situationen för asylsökande i Grekland. Norwegian Organisation for Asylum Seekers (NOAS), the Norwegian Helsinki Committee (NHC), och Greek Helsinki Monitor (GHM) bekräftar i rapporten A gamble with the right to asylum in Europe. Greek asylum policy and the Dublin II Regulation grova brister i det grekiska asylmottagandet såväl som i prövningen. Det är en gedigen rapport, baserad på intervjuer med asylsökande i Grekland och Norge, frivilligorganisationer och jurister som arbetar med asylrätt i Grekland, FN:s flyktingorgan UNHCR, grekiska myndigheter och den norska ambassaden i Aten.

Oacceptabla mottagningsförhållanden
Den socioekonomiska situationen för asylsökande är enligt rapporten oacceptabel. Grekland har totalt ca. 750 platser på de fem mottagningscenter som finns runt om i landet – förra året inkom 25 113 nya asylsansökningar. Enligt grekisk lag måste en asylsökande meddela polisen att han eller hon är hemlös för att Hälso- och socialministeriet ska bli ansvarigt för att arrangera boende. Detta är en föreskrift som få asylsökande känner till eller informeras om, och även om de gör det tjänar det föga till, eftersom antalet mottagningsplatserna är så begränsat. Följaktligen står majoriteten av de asylsökande i Grekland utan någon som helst socialhjälp. Situationen på de få mottagningscenter som finns är enligt rapporten likaså usel. Bristande resurser leder till att både tillräcklig hälso- och sjukvård och utbildning för minderåriga saknas även för personer som får plats i mottagningssystemet.

Inga förbättringar i sikte trots domar och fördömanden
I april 2007 fällde EG-domstolen Grekland för underlåtelse att införliva EU:s direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande. Direktivet har efter det införlivats i grekisk lagstiftning, men i praktiken har situationen trots detta inte förbättrats. Kommissionen väckte återigen talan gentemot Grekland i januari i år, denna gång för brott mot Dublinförordningen. Grunderna för talan är att en rättssäker asylprocess inte säkerställas för återvändande Dublinfall, något som krävs enligt Dublinförordningens art. 16. Några tecken på att de grekiska myndigheterna planerar att inrätta fler mottagningsplatser eller på annat sätt öka mottagningskapaciteten i betydande mängd, finns enligt den grekisk-norska rapporten inte.

Den europeiska flyktingorganisationen ECRE har inför mötet den 18 april uppmanat rådet för rättsliga och inrikes frågor att behandla frågan. ECRE menar dock att det vore ett misstag att endast fokusera på behandlingen av asylsökande i Grekland, eftersom det problemet i första hand är ett symptom på mer grundläggande fel i den brist på bördesfördelning som Dublinsystemet för med sig. Sedan mitten av februari tillämpar Norge inte Dublinförordningen i förhållande till Grekland.

Läs rapporten A gamble with the right to asylum in Europe. Greek asylum policy and the Dublin II Regulation

Läs ECRE:s uttalande inför Rådet för rättsliga och inrikes frågors möte i Luxemburg den 18 april 2008

2008-04-17

Ingen ny integrationsstrategi i vårbudgeten

Den av regeringen aviserade nya samlade integrationsstrategin, som tidigare utlovats i samband med vårbudgeten, kommer att presenteras först i höst. Det framgår av regeringens vårbudget som även i övrigt innehåller få reformer eller nyheter som på något sätt berör integrationspolitiken eller insatser för ett förbättrat mottagande och introduktion av asylsökande och nyanlända invandrare.

Regeringen hänvisar i budgeten i stället till de generella åtgärder som vidtagits/vidtas för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och till vad som kommer att föreslås i budgetpropositionen hösten 2008:

• Åtgärder för att öka drivkrafterna till arbete
• Satsningar för att förbättra infrastrukturen.
• Bättre förutsättningar för högkvalitativ forskning.
• Bättre villkor för företagande och konkurrens.
• Stärkta kunskaper i skola och förskola.
• Förbättrad integration av utrikes födda.

Starka offentliga finanser ger dessutom möjligheter till ytterligare förbättringar av välfärden:

• De ekonomiska villkoren för de sämst ställda pensionärerna ska förbättras.
• Den psykiatriska vården ska förstärkas.
• Förutsättningarna för ett effektivt rättsväsende ska förbättras.

Läs hela propositionen

2008-04-16

Politiska ungdomsförbund engagerar sig för integration

Moderata ungdomsförbundet (MUF) har lanserat en vårkampanj om integration. Kampanjen, som går under namnet Jag älskar Sverige, presenteras med orden ”Vi älskar Sverige så mycket att vi vill dela det med alla. Men det är en hel del saker som inte fungerar i Sverige och vi tror inte att vi har alla lösningar. Därför ska vi nu ut och prata integrationspolitik över hela Sverige.”

”Våga ställa krav”, ”Låt alla människor lyckas” och ”Bekämpa rasism” är kampanjens ledord, som liksom regeringsalliansen tar fast på en arbetslinje.

Samtidigt går Liberala Ungdomsförbundet ut med en uppmaning om att förbjuda ”dyra och onödiga integrationsprojekt”. Förbundet ifrågasätter de miljoner kronor som kommuner varje år lägger på påkostade integrationsprojekt – projekt som ofta är tidsbegränsade och avslutas utan någon utvärdering. Även här förespråkas en stark arbetslinje; ”Jag vill hellre se att våra skattepengar går till skola och arbete, områden där integration bevisligen sker”, säger förbundets ledamot Alma Tabak.

Läs mer om MUF:s kampanj

Läs liberala ungdomsförbundets uppmaning

2008-04-15

Engelska High Court: asylsökande som fått avslag ska ges fri tillgång till hälsovård

Frågan om sjukvård till asylsökande aktualiserades nyligen i ett fall i domstolen High Court i England. Asylsökande har i England - i motsats till Sverige - full tillgång till hälsovård under själva asyltiden, men efter avslag beviljas de sedan 2004 endast akutvård. High Court i London meddelade dock i en dom i förra veckan att även asylsökande som har fått avslag på sina ansökningar ska ges tillgång till hälso- och sjukvård utöver akutvård - med omedelbar verkan.

Det aktuella fallet gällde en asylsökande från Västbanken som lider av en leversjukdom. Trots avslag kan han inte återvända pga. reserestriktioner och brist på identitetshandlingar. Domstolen kom dock fram till att samtliga asylsökande som har fått avslag ska ges tillgång till hälsovård fram till dess att de lämnar landet. Hänvisningar gjordes bl.a. till den "rätt till hälsa" som regleras av mänskliga rättigheter - bl.a. i Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna som även Sverige och övriga EU-länder är bundna av. 

Motparten, det brittiska hälsoministeriet, har getts tillstånd att överklaga direkt till landets högsta appellationsdomstol, House of Lords.  

Läs artikel i the Guardian

Läs organisationen Refugee Councils pressmeddelande om domen 

Läs tabell om tillgången till sjukvård i Storbritannien 

Länk till den brittiska kampanjen Still Human Still Here som kräver fler rättigheter för asylsökande som fått avslag

Läs mer om asylsökandes tillgång till hälso- och sjukvård i Sverige

2008-04-14

Nya regler för instegsjobben

Regeringen har nyligen fattat beslut om förändringar gällande instegsjobben, dvs. den  subventionerade anställning inom privat eller offentlig sektor som en nyanländ invandrare kan få under tiden han eller hon läser svenska för invandrare, sfi. Anställningen ska förutom att vara kopplad till deltagande i sfi, eller uppnådda resultat inom denna, även innehålla ”tydliga handledande inslag”. Syftet med förändringarna, som träder i kraft den 1 juni 2008, är att fler personer ska kunna ta del av instegsjobben. I januari 2008 uppgick antalet förmedlade instegsjobb endast till 435 sedan systemet infördes den 1 juli förra året.

Förändringarna innebär att den tidsram inom vilken en person kan få ett instegsjobb förlängs till 36 månader från det att uppehållstillstånd beviljats (istället för tidigare 18 månader) och stödet förlängs till längst 24 månader. Hittills har subventionen för offentliga arbetsgivare uppgått till 50 procent av lönekostnaden, men ersättningen höjs nu till 75 procent för både privata och offentliga arbetsgivare.

Målet med instegsjobb är att nyanlända invandrare snabbare ska få jobb och etablera sig på arbetsmarknaden genom att incitamenten stärks för arbetsgivare att anställa, för kommuner att tidigt erbjuda effektiv undervisning i svenska för invandrare (sfi) och för individen att parallellt med sfi-studierna söka sig ut på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande från regeringen

Läs Fredrik Reinfeldt, Sven Otto Littorin och Nyamko Sabunis debattartikel i DN (januari 2008)

2008-04-11

Norden, Baltikum och Ryssland i samarbete mot människohandel

Nordiska ministerrådet anordnar den 16-17 april en internationell konferens i St Petersburg om bekämpning av människohandel. På programmet står bl.a. erfarenhetsutbyte gällande lagstiftning och sociala aspekter som stöd och skydd av utsatta personer och deras rättigheter.

Syftet med konferensen är att förstärka det tvärsektoriella och mellanstatliga samarbetet mellan frivilligorganisationer, utlännings- och sociala myndigheter i Östersjöregionen. I konferensen deltar bl.a. regeringsrepresentanter och företrädare från OSCE, Internationella organisationen för migration IOM och diverse frivilligorganisationer. Konferensen är ett samarbete mellan St Petersburgs stadsförvaltning och Nordiska Ministerrådets kontor i St Petersburg.

Läs mer på Nordiska Ministerrådets hemsida

2008-04-10

Dansk demokratikanon under debatt

Danska regeringens initiativ från förra året – att stärka medborgarnas kunskaper om grunderna och principerna för frihet och demokrati – har nu burit frukt i en samlad s k demokratikanon, dvs en skrift där man redovisar ett antal centrala händelser, filosofiska idéer och politiska texter som alla haft betydelse för utvecklingen av den danska demokratin. Skriften distribueras till samtliga danska skolor, bibliotek och olika kommunala inrättningar och kan också laddas ner på danska regeringens hemsida. Bland de 35 s k ”kanonpunkterna” (händelser, filosofer, politiska dokument etc) som redovisas märks bl a Magna Charta, Spinoza, franska revolutionen, Grundloven, arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, Alf Ross (dansk statsvetare och rättsfilosofen som bl a skrivit den klassiska  ”Varför demokrati”), Europarådet, murens fall och EU:s grundfördrag.

Sedan tidigare har Danmark en s k kulturkanon, dvs en lista över litterära och konstnärliga verk inom kulturfälten arkitektur, bildkonst, konsthantverk och design, film, litteratur, musik  (seriös och populärmusik), scenkonst och barnkultur. De aktuella verken skall utgöra ett representativt urval av det danska kulturarvet. Sedan 2002 har också t ex Tyskland en litterär kanon, sammanställd i fem band (24 908 sidor) av den tyska kritikern Marcel Reich-Ranicki.

Läs den danska demokratikanon

Läs svensk debatt om demokratikanon

Läs om den danska kulturkanon

Läs svensk debatt om dansk kulturkanon 

Läs om den tyska litterära kanon

2008-04-09

EU:s framtidsgrupp diskuterade ny femårsplan för det gemensamma europeiska asylsystemet

EU-kommissionen väntas inom några månader lägga fram en ny femårsplan för unionens inrikespolitik, grunden för det program som ska efterträda det nuvarande Haagprogrammet. Eftersom det nya programmet väntas antas under det svenska EU-ordförandeskapet (juli-december 2009) kallas programmet preliminärt för "Stockholmsprogrammet". Den framtidsgrupp som fått i uppdrag att sammanställa en rapport innehållande idéer och rekommendation inför den nya femårsplanen träffades i Slovenien i början av april för att diskutera framtiden för EU:s asylsystem, integration och polissamarbete. 

Framtidsgruppen består av inrikesministrarna från den rådande ordförandeskaptrion (Tyskland, Portugal, Slovenien), den kommande trion (Frankrike, Tjeckien, Sverige), samt representanter från EU-kommissionen och rådet. Ministrarna bekräftade att det gemensamma europeiska asylsystemet bör vara en effektiv mekanism för att skydda personer i genuint behov av skydd, att det ska säkerställa likabehandling av asylsökande och att politiken bör vara anknuten till utvecklingsfrågor.
 
Ministrarna uttryckte även en vilja att bekämpa ”asylshopping”, att inrätta effektiva återvändandeprocedurer, mekanismer för bördesfördelning och solidaritet samt ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna och i relation till tredjeländer. Den slovenska ministern Dragutin Mate efterfrågade även utökade regionala skyddsprogram för att förbättra utvecklingsländers kapacitet att ta emot flyktingar.

Framtidsgruppens slutliga rapport ska presenteras under ett informellt rådsmöte under det franska ordförandeskapet (juni-december 2008).

Läs pressmeddelande från mötet här och här

Läs flyktingorganisationen ECRE:s öppna brev till mötet

Läs även Centre for European Policy Studies korta rapport "What future for the Area of Freedom, Security and Justice? Recommendations on EU Migration and Borders Policies in a Globalising World" (av D Bigo, S. Carrera & E. Guild)

2008-04-08

Centerpartiet presenterar integrationspolitiskt förslag

I rapporten ”Från flykting till medborgare –Integration, ett gemensamt ansvar” ger centerpartiet en rad förslag på hur partiet vill att integrationspolitiken ska se ut i framtiden. Bland förslagen samsas mindre nydanande förslag som sfi-undervisning kombinerad med praktik eller yrkesutbildning och förbättrad samordning, med nyare angreppssätt.

Centerpartiet betonar vikten av det civila samhället, och vill undersöka möjligheten för en ”integrationspeng” som skulle ge den nyanlände möjlighet att välja vem som ska organisera och utföra delar av kommunens introduktionsprogram, språkutbildning och arbetspraktik. Här står Kanada som förebild – ”ett samhälle med ett starkt och levande civilsamhälle med stort volontärsengagemang”. En koppling görs till det av regeringen nyligen presenterade förslaget till överenskommelse om dialog med idéburna organisationer inom det sociala området. Centerpartiet förespråkar en motsvarande överenskommelse om dialog inom integrationsområdet.

Istället för en passiviserande introduktion med försörjningsstöd föreslås en ”introduktionsanställning”. Detta skulle bestå i ett ömsesidigt kontrakt som ställer krav både på kommunen och den nyanlände. Efter fördjupad validering skulle varje anställd matchas mot ett arbete som stämmer överens med vederbörandes yrkesbakgrund och intressen. Introduktionsanställningen skulle innebära att den nyanlände inlemmas i trygghetssystemen och under samma villkor som andra anställningar.
  
Centerpartiet utgår ifrån att integrationen ska inledas redan under asyltiden. Man bör underlätta för asylsökande att arbeta, och för att undvika trångboddhet och att flyktingmottagandet koncentreras till segregerade bostadsområden föreslår Centerpartiet att Arbetsförmedlingen i samverkan med länsstyrelsen ska kartlägga arbets- och boendesituationen i olika regioner. Denna statistik ska delges asylsökande i ett tidigt skede och finnas lättillgänglig så att asylsökande har möjlighet att välja bostadsort utifrån andra kriterier än att man flyttar i närheten till personer man känner sedan tidigare.

Läs hela förslaget

2008-04-08

Utlysning: Resestipendium till journalistseminarium om återvändandedirektivet

Under sessionen i maj ska Europaparlamentet debattera och rösta om EU:s återvändandedirektiv. Genom förslaget vill man skapa gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som inte har rätt att stanna i unionen. Det kan vara asylsökande som fått avslag på sin ansökan, personer vars uppehållstillstånd gått ut eller personer som invandrat illegalt till EU.

Med anledning av omröstningen om återvändandedirektivet arrangerar Europaparlamentets pressavdelning ett journalistseminarium om direktivet. Seminariet äger rum i Europaparlamentet i Bryssel den 6–7 maj 2008. I seminariet medverkar ledamöter från samtliga partigrupper i Europaparlamentet och representanter från EU-kommissionen.

Europaparlamentets informationskontor i Sverige har två resestipendier att dela ut till två journalister. Stipendiet täcker kostnaden för flygresa tur/retur till Bryssel samt 100 euro i bidrag till kostnader för en natt på hotell. Ansökan sker per e-post via epstockholm@europarl.europa.eu senast den 10 april 2008.

Mer information på informationskontorets hemsida

2008-04-07

Arbetskraftsinvandringen till Danmark ökar stadigt - asylinvandringen fortsatt låg

Det danska ministeriet för flyktingar, invandrare och integration publicerade i mars rapporten ”Tal och Fakta på udlændingeområdet 2007”.

I rapporten rapporteras om en ny ”invandringsvåg” till landet. Antalet beviljade uppehållstillstånd var ca 20 procent högre 2007 jämfört med 2006. Per capita har Danmark nu en ungefär lika stor invandring som Sverige, men sammansättningen skiljer sig stort. 89 procent av beviljade uppehållstillstånd i Danmark 2007 var för arbete eller studier (motsvarande siffra i Sverige är ca 15 procent). I första hand härrör arbetskraftsinvandrarna från övriga EU-länder som Polen och Tyskland, men även Kina, Indien och USA finns bland de vanligaste ursprungsländerna.

Antalet asylsökande som anländer till Danmark är däremot fortsatt lågt. Medan Sverige registrerade 36 207 asylansökningar (4 asylsökande per 1000 invånare) 2007 var samma siffra i Danmark 2230 (0,4 asylsökande per 1000 invånare).

Läs rapporten "Tal och Fakta på udlændingeområdet 2007”

2008-04-04

”Dublinsystemet anakronism i EU:s gemensamma asylsystem”

Utvecklat 1990, nästan 15 år innan de första lagstiftningsåtgärderna för det gemensamma europeiska asylsystemet CEAS, är Dublinsystemet inte längre tidsenligt. Dublinsystemet utgör ett hinder för harmoniseringen av EU:s asylsystem, har negativa effekter på integrationen och skapar meningsskiljaktigheter mellan medlemsstaterna. Det menar flyktingorganisationen ECRE (European Council of Refugees and Exiles) i en ny rapport om brister i det system som reglerar ansvaret för asylsökande mellan EU:s medlemsstater.

I rapporten ”Sharing Responsibility for Refugee Protection in Europe: Dublin
Reconsidered”
påpekar ECRE flera brister och missförhållanden i systemet. I en union som prioriterar integrationen av nya invånare finns enligt organisationen inte plats för en förordning som försvårar den samma. 
 
Under 2008 ska EU-kommissionen presentera förslag på förändringar av Dublinförordningen, och ECRE tar tillfället i akt att förorda en genomgripande reform. Rapporten innehåller således förslag till förändringar för att åstadkomma ett mer rättvist och effektivt system. Enligt organisationen bör t.ex. ansvarsfördelningen fokusera på existerande anknytning mellan asylsökande och en viss medlemsstat: släktband, språkkunskaper och kännedom om kultur och utbildningssystem kan enligt ECRE underlätta integrationen för asylsökande. Dylik anknytning skulle även minska asylsökandes sekundära flyttningar inom unionen.

Problemet med sekundära flyttningar och personer som ansöker om asyl i flera EU-länder samtidigt har inte lösts genom Dublinförordningen. Sedan införandet av Eurodac-datbasen där asylsökandes fingeravtryck registreras, har antalet asylsökande som redan sökt asyl i ett annat land tvärtemot ökat för varje år. 

ECRE uppmanar därför EU att helt och hållet avskaffa Dublinförordningen och att under "Stockholmsprogrammet", de kommande förslag om det gemensamma asylsystemet som så småningom ska efterträda det nuvarande Haagprogrammet, införa ett ansvarsfördelningssystem som i praktiken främjar det gemensamma europeiska asylsystemet.

Läs ECRE-rapporten “Sharing Responsibility for Refugee Protection in Europe: Dublin Reconsidered”

Läs mer om Dublinförordningen på temaasyl

2008-04-03

Sveriges radio rapporterar om förhållanden för asylsökande och irreguljära i Grekland

Enligt uppskattningar från grekiska myndigheter lever mellan 300 000 och en halv miljon människor irreguljärt i Grekland. Sveriges radio rapporterar i ett inslag i programmet Studio Ett om situationen för en del av dessa som lever i Aten, i ett område som kallas för ”flyktingstaden”.

Många personer hyr tunna madrasser att sova på i gamla smutsiga kontorslokaler. Droghandel och prostitution är vanliga inkomstkällor, och de som inte lyckas skaffa någon inkomst sover på gatan. Bland de personer som intervjuas i programmet finns asylsökande som tidigare varit i Sverige, men som har sänts tillbaka till Grekland enligt den s.k. Dublinförordningen, som anger vilket EU-land som har ansvar för en asylansökan.

Kommissionen väckte i slutet av januari talan gentemot Grekland i EU-domstolen för brott mot Dublinförordningen. Grunderna för talan är att en rättssäker asylprocess inte säkerställas för återvändande Dublinfall, något som krävs enligt Dublinförordningens art. 16. Enligt uppgift får så många som 99 procent av alla asylsökande avslag på sina ansökningar i Grekland.

Migrationsdomstolen i Malmö beslöt i januari att inte verkställa utvisningen av en handikappad man till Grekland enligt Dublinförordningen, ett fall som nu väntar på behandling i Migrationsöverdomstolen. Norge beslöt i början av februari att inte tillämpa Dublinförordningen i förhållande till Grekland, något som flera människorättsorganisationer som Amnesty , Röda Korset och den europeiska flyktingorganisationen ECRE uppmanat även andra länderna till. 

Samtidigt ökar antalet irreguljära migranter som kommer till Grekland, inte minst efter att gränsbevakningen skärpts vid de länder som tidigare varit mål för störst antal ”båtflyktingar”: Italien, Spanien och Malta. Sveriges Radio rapporterar även om att elva svenskar blivit dömda för människosmuggling i Grekland under det senaste året.

Lyssna på radioprogrammet Studio Ett från 1 april

Läs ECRES öppna brev "Spotlight on Greece - EU asylum lottery under fire"

Läs Amnesty Internationals officiella uttalande: ”Greece: No place for an asylum-seeker"

2008-04-02

Statewatch: förslaget till EU:s återvändandedirektiv går i fel riktning

Den europeiska frivilligorganisationen Statewatch har följt de olika turerna i utvecklingen av EU:s direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare (återvändandedirektivet).

Eftersom direktivet antas enligt den s.k. medbeslutandeprocessen krävs det att  rådet och Europaparlamentet kommer överrens om innehållet för att direktivet ska kunna antas. Direktivet har redan bollats mellan de båda institutionerna flera gånger och i mars presenterade rådet ett nytt förslag till kompromisslösning, baserad på parlamentets senaste förslag till direktiv, från december 2007. Statewatch konstaterar att parlamentets förslag medgav en något större respekt för mänskliga rättigheter, men att rådet inte har anammat dessa ändringar. De presenterade direktivförslagen blir enligt Statewatch mer och mer restriktiva, och det nu liggande förslaget riskerar enligt organisationen att inkräkta på de berörda tredjelandsmedborgarnas mänskliga rättigheter.

Läs Statewatch analys av det senaste förslaget till återvändandedirektiv

Läs mer om återvändandedirektivet

2008-04-01

Remitteringar för 240 miljarder dollar till u-länderna under 2007

Världsbanken har tagit sig an den stora utmaningen att sammanställa statistik kring migration och remitteringar i den nyligen utkomna rapporten “Migration and Remittances Factbook 2008”. Rapporten redovisar siffror och fakta kring internationell migration och remitteringar gällande 194 länder.

Med remitteringar avses arbetares remitteringar som privata överföringar från migrantarbetare till familj och anhöriga i personens ursprungsland. Enligt rapporten uppgick den totala summan av officiellt registrerade remitteringar globalt sett till 318 miljarder dollar år 2007. Av dessa gick 240 miljarder till utvecklingsländer. Den verkliga omfattningen av remitteringar, inberäknat informella kanaler, uppskattas dock vara betydligt större; enligt vissa uppskattningar cirka femtio procent högre än de officiellt registrerade flödena.

Från Sverige uppgavs 589 miljoner dollar sändas i remitteringar till övriga länder 2006, men även inkommande remitteringar är stor: 336 miljoner. I mitten på 1990-talet översteg dessa penningströmmar till världens utvecklingsländer för första gången det officiella biståndet och de totala remitteringarna är idag flerfalt gånger värdet av biståndet. Även om remitteringar kan medföra negativa effekter, som ensidiga beroendeförhållanden, passivisering och inflation är den generella bilden att de bidrar till länders utveckling. 
 
Beställ eller läs "Migration and Remittances Factbook 2008" på Världsbankens hemsida

2008-03-31

Högre risk för fattigdom för barn till personer födda utomlands

Enligt en nyligen publicerad rapport från Rädda Barnen uppges hälften av alla barn i Sverige med utländska föräldrar vara fattig. Skillnaden i uppväxtvillkor är stor och växer mellan barn i familjer med svensk och utländsk bakgrund.

För barn i familjer där minst en förälder har utländsk bakgrund har situationen försämrats sedan början av 90-talet. År 1991 levde 29,9 procent av dessa familjer under fattigdomsgränsen. Idag är siffran 31,5 procent. För barn som växer upp med två föräldrar med svensk bakgrund har de ekonomiska förutsättningarna däremot blivit betydligt bättre jämfört med 90-talet. Även barn till ensamstående, en annan grupp som i hög grad utsätts för fattigdom, har fått det något bättre.

I den av EU-kommissionen utgivna rapporten ”Child Poverty and Well-Being in the EU” framgår att situationen ter sig likadan i hela EU: 40 procent av barnen med föräldrar födda utanför EU är i riskzonen för fattigdom, medan samma andel för barn till föräldrar födda i landet de bor i är under 20 procent.

EU-rapporten visar att barnfattigdom tydligt korrelerar med arbetslöshet, och den relativt sett höga arbetslösheten bland personer födda utanför EU är en betydande orsak till den höga risken för fattigdom för deras barn.

Läs Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2007

Läs kommissionens rapport Child Poverty and Well-Being in the EU

2008-03-28

Fortsatt högre arbetslöshet bland invandrare trots små förbättringar

Situationen för invandrare på arbetsmarknaden har förbättrats, anger Socialstyrelsen i rapporten ”Folkhälsa och sociala förhållanden”. Men jämfört med personer födda i Sverige är skillnaden fortsatt stor: arbetslösheten är 2,5 gånger så hög bland invandrare som bland infödda svenskar.

I rapporten framgår att föräldrarnas födelseland har märkbar betydelse för en persons etablering på arbetsmarknaden. För personer födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar är situationen på arbetsmarknaden betydligt bättre än för utlandsfödda, men inte lika bra som för dem vars föräldrar är födda i Sverige. Det har också betydelse om båda eller bara den ena av föräldrarna är född utomlands. De vars båda föräldrar är födda i Sverige har ett relativt arbetslöshetstal som är omkring 2 procentenheter lägre än de vars ena förälder är född utomlands, och omkring 4 procentenheter lägre än de vars båda föräldrar är det.

Läs mer om rapporten Folkhälsa och sociala förhållanden, lägesrapport 2007

2008-03-27

HomO lanserar handbok för kommunanställda inom introduktionen av nyanlända

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) har nyligen utkommit med en webbaserad handbok för kommunanställda. Handboken är avsedd att ge kommunanställda i olika sektorer både grundläggande kunskaper och möjlighet till reflektion över egna erfarenheter och värderingar. En del av handboken vänder sig till personer som arbetar med nyanlända invandrare och flyktingar. 

Att informera om rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning handlar både om att se till att de som ansvarar för introduktionen i en kommun får kunskaper och att den som kommer som nyanländ informeras om mänskliga rättigheter och skydd mot diskriminering i Sverige, skriver HomO. I handboken framgår att heteronormen ger upphov till en motstridig bild för dem som är nyanlända i bemötandet inom introduktionen. Å ena sidan förklaras att Sverige är ett land där alla – oavsett sexuell läggning – har lika rättigheter och skyldigheter. Å andra sidan osynliggörs homo- och bisexualitet i den information och de läromedel som erbjuds.

Handboken innehåller en blandning av grundläggande fakta och texter som ger möjlighet till reflektion över egna erfarenheter och värderingar. Därtill finns länkar till relevanta rapporter och användbart material, bl.a. "Samspelet", ett material från RFSL om praktiskt bemötande och strategier för att ta upp frågan om sexuell läggning med nyanlända - även om man tycker det är obekvämt att tala om frågorna.

Länk till handboken "HomO:s KommunWebb"

2008-03-26

”Mot en nationell struktur” - Valideringsdelegationens slutrapport

Den 2004 tillsatta och i december 2007 avvecklade Valideringsdelegationen publicerade i mitten av januari sin slutrapport. Delegationens övergripande mål var att organisera och genomföra utvecklingsarbete i syfte att höja kvaliteten och öka likvärdigheten vid validering av vuxnas kompetens och kunskaper. Slutrapporten beskriver bl.a. vilka sorters insatser som genomförts och vilka förslag delegationen lämnar kring en fortsatt utveckling inom valideringsområdet.

Andelen personer som får sin utländska utbildning värderad är enligt delegationen låg - endast 24 procent av personer med högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning får sin utbildning värderad ett år efter att de folkbokförts i Sverige. För att effektivisera bedömningsprocessen föreslås därför inrättandet av en gemensam ingång dit alla med utländsk utbildning vänder sig. I organisationen, där Högskoleverket föreslås ha en samordnande funktion, ska också VHS, den planerade yrkeshögskolan, vägledare samt ett nätverk av ämnessakkunniga på olika utbildningsnivåer ingå.

I rapporten betonas också vikten av att så tidigt som möjligt värdera en inflyttad persons utbildning och yrkesverksamhet. Migrationsverket bör enligt delegationen därför ges i uppdrag att fråga samtliga asylsökande om utbildning och yrkeserfarenhet inom en månad efter att de kommit till en mottagningsenhet, och ge stöd och lotsa personerna ifråga till bedömningsorganisationen.

Valideringsdelegationens slutrapport kan laddas ned eller beställas från Myndigheten för skolutvecklings hemsida

Läs tidigare artikel på Tema asyl om Valideringsdelegationens delrapport

Bland NTG-asyl & integrations förslag till nationell politik ingår bl.a. utveckling av metoder och koncept för att asylsökande ska kunna erbjudas yrkeskartläggning inom ramen för den ordinarie mottagandeverksamheten. Sådan metodutveckling genomfördes bl.a. inom Equal-projektet "Meritportfölj för asylsökande och nyanlända" som nyligen publicerade sin slutrapport. Läs slutrapporten här 

2008-03-25

Migrationsverket positivt till Lissabonfördraget

I ett yttrande över en departementspromemoria om Lissabonfördraget ställer sig Migrationsverket positivt till EU:s nya grundfördrag. Det nya fördraget är enligt verket ”en naturlig konsekvens av den ökade betydelse asyl- och migrationsfrågorna fått i det europeiska samarbetet”.

Enhetliga regler istället för miniminormer

Enligt fördraget ska unionen utarbeta en gemensam asyl- och invandringspolitik som grundar sig på "solidaritet och rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna", även i finansiellt avseende. En viktig skillnad från tidigare är att beträffande asylstatus, status för subsidiärt skydd och mottagande, föreskriver det nya fördraget enhetliga regler istället för miniminormer. Enligt Migrationsverket skapar detta bättre förutsättningar för ett gemensamt ansvarstagande inom asyl- och migrationspolitiken.

En harmoniserad politik där medlemsstaterna tillämpar samma bestämmelser och erkänner varandras beslut, kommer enligt verket att innebära en bättre ordning för medlemsstaterna och den enskilde. Dessutom torde detta medföra en mer rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna. Migrationsverket konstaterar dock att Lissabonfördragets ökade krav på enhetliga regler i stället för miniminormer gör att det tidigare synsättet om att EU:s regelverk inte hindrar ett enskilt medlemsland från att tillämpa generösare regler, kan bli svårare att upprätthålla.
 
En annan nyhet i fördraget är att unionen får befogenhet att besluta om åtgärder för att stimulera och stödja medlemsstaternas verksamhet för att främja integrationen av tredjelandsmedborgare. Åtgärderna kan emellertid inte handla om harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra regler, men innebär ändå en förändring i och med att integration tidigare endast varit en fråga för mellanstatligt samarbete.  

Nytt lagstiftningsförfarande bäddar för effektivt beslutsfattade

Enligt departementets promemoria är en av bristerna med den nuvarande ordningen att kravet på enhällighet för beslut på det rättsliga och inrikes området (dit asyl- och invadringsfrågor hör) ofta innebär långdragna förhandlingar om detaljfrågor och urvattnade rättsakter som förhandlingsresultat. Åtgärder inom asyl- och invandringspolitiken ska enligt det nya fördraget som huvudregel antas enligt "det ordinarie lagstiftningsförfarandet" (hittills kallat medbeslutandeförfarandet) vilket innebär att beslut fattas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Samtidigt ökar Europaparlamentets inflytande då åtgärder på området som huvudregel ska antas av rådet tillsammans med parlamentet. Lissabonfördraget innebär således ökade möjligheter till ett effektivt beslutsfattande och till rättsakter som medför konkreta framsteg.

Ökad behörighet för EU-domstolen

Enligt det nya fördraget hamnar även asyl- och invandringsfrågor inom EU-domstolens befogenhetsområde. Migrationsverket ställer sig positivt till detta, men vill emellertid framhålla vikten av att handläggningstiderna av framför allt mål om förhandsavgöranden kortas. Effekterna för mottagningssystemet kan enligt verket bli stora om långa handläggningstider i domstolen skapar osäkerhet vad som är gällande rätt.

Migrationsverket välkomnar även det faktum att EU:s stadga för de mänskliga rättigheterna blir rättsligt bindande samt att unionen kommer ansluta sig till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Dessa två åtgärder kommer enligt verket på att bidrar till att säkerställa att unionen fullt ut respekterar de grundläggande rättigheterna.


Läs Migrationsverkets yttrande om Lissabonfördraget

Departementspromemorian (DS 2007:48) 

Sieps webbplats Lissabonfordraget.se

Läs mer om EU:s gemensamma asylpolitik
2008-03-20

Ny statistik från UNHCR: 11 procent av nya asylsökande i industrialiserade länder till Sverige 2007

I UNHCR:s senaste statistikrapport konstateras att de senaste fem årens neråtgående trend i antal asylansökningar har vänt. Statistiken rör nya asylansökningar i första instans i 43 industrialiserade länder. År 2006 var antalet inkomna asylansökningar i dessa länder det lägsta på 20 år, men under 2007 skedde en ökning med 10 procent. 

Orsaken är i första hand det ökade antalet irakiska flyktingar som tagit sig till Europa. Dock påminner UNHCR om att de asylsökande irakier som ansökt om asyl i industrialiserade länder endast utgör 1 procent av de totalt ca 4,5 miljoner irakier som uppskattas befinna sig på flykt.

Sverige tog under 2007 emot 11 % (36 200 asylansökningar) av alla personer som sökte asyl i de industrialiserade länderna, näst mest efter USA (49 200  asylansökningar). Även i relation till befolkningsmängden hamnade Sverige på andra plats, efter Cypern.

Efter Irak var – globalt sett – Ryssland, Kina, Serbien och Pakistan de vanligaste ursprungsländerna för asylsökande. Antalet asylsökande irakier steg under 2007 med 80 procent. Utöver detta ökade antalet asylsökande från Syrien och Somalia mest, med 42 respektive 47 procent.

UNHCR håller för närvarande på att samla information om utfall av asylprocesserna, dvs hur många av ovanstående asylsökande som fått bifall (dvs erhållit flyktingstatus eller uppehållstillstånd på andra skyddsgrunder) respektive avslag. Dess uppgifter publiceras separat.

Läs hela rapporten
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabellen visar antal asylsökande i de tio EU-länder och fem övriga industrialiserade länder som tagit emot flest asylsökande under 2007, i relation till befolkningsmängden. 


För statistik rörande asylsökande i Sverige 2007, se Migrationsverkets hemsida

 

2008-03-19

Skyddslotteri möter irakiska flyktingar i Europa – EU:s asylpolitik långt ifrån enhetlig

Den europeiska flyktingorganisationen ECRE har nyligen genomfört en studie om hur irakiska asylsökande och flyktingar tas emot i Europa. ECRE:s medlemsorganisationer runt om i Europa har samlat in information om hur situationen ser ut i de respektive länderna, och från ett människorättsperspektiv är resultatet dystert.

ECRE konstaterar att den politiska viljan att dela på ansvaret gällande krisen i Irak – både de europeiska länderna emellan och i relation till tredje länder – uppenbart saknas, och uppmanar länderna till att dela den humanitära bördan genom ekonomiskt och praktiskt bistånd, samt genom att säkerställa att flyktingar har möjlighet att ta sig till Europa för att söka asyl.

Trots ansatser till en harmonisering av EU:s asylpolitik beskrivs situationen vad gäller prövning av asylansökningar som ett skyddslotteri. Under 2007 var bifallsandelen för irakier drygt 80 procent i vissa EU-länder (Cypern 87,5 procent, Sverige 82 procent), medan bifallsandelen i andra länder var 0 procent (t.ex. Slovenien och Grekland).

ECRE belyser även problem med irakier som har fått avslag på sina asylansökningar men som trots detta inte kan återvända eller återsändas. I flera länder lämnas personer följaktligen i ”limbo”, med få – om några – rättigheter, utan möjlighet till inkomststöd eller rätt att arbeta, och med en ohållbar och rättighetsvidrig socioekonomisk situation som följd. Organisationen anger även att ingen bör avvisas till Irak mot sin vilja, förrän situationen vad gäller mänskliga rättigheter i landet har förbättrats.

Läs hela studien

Läs även om UNHCR:s rapport "Fortress Europe and the Iraqi ‘intruders’: Iraqi asylum-seekers and the EU, 2003-2007"

Läs UNHCR:s flyktingkommissarie António Guterres uttaland om situationen i samband med hans besök i Stockholm den 18 mars 2008 

Läs mer om harmoniseringen av EU:s asylpolitik

2008-03-18

Vad kan förklaras med kultur? SR:s program Filosofiska rummet om hederskulturer och svensk konflikträdsla

När Pernilla Ouis, Mellanösternkännare och lektor och forskare vid Malmö högskola, skrev en forskningsrapport om hedersvåld censurerades den av Rädda barnen. Ouis hävdade i sin rapport att i de tre länder i Mellanöstern som hon studerat, förekom ett hedersbegrepp som ingick i en vidare samhällelig kontext av värderingar, sedvänjor, familjemönster och sociala relationer – dvs i en (heders-)kultur. Andra forskare och debattörer hävdar att kulturella förklaringar till individers beteenden snarast är ett uttryck för en form av rasifiering, dvs att man från majoritetssamhällets sida åsätter en viss etnisk grupp vissa ”kulturella” eller rasegenskaper som leder till en hierarkisk ordning i maktpositioner och levnadsvillkor i samhället.

I SR:s program Filosofiska rummet diskuterade Pernilla Ouis med Rakel Chukri, kulturdebattör och kulturjournalist på Sydsvenska Dagbladet och Per Bauhn, filosofiprofessor vid Högskolan i Kalmar frågor om kultur, etnicitet och mänskligt handlande. En synnerligen intressant och angelägen diskussion som i andra former också behandlats i artiklar på Tema asyl & integration. Frågorna har också stor relevans för diskussionen om medborgarkunskap/medborgarutbildning, gemensam värdegrund och interkulturell/interreligiös dialog.

Lyssna på SR-programmet Filosofiska rummet om Kulturella sedvänjor och mänskliga handlingar

Läs artikel om medborgarutbildning och integration

Läs intervjuer (från 2004) med förra regeringens integrationsminister Mona Sahlin, dess utredare Masoud Kamali och Astrid Schlytter, rättsociolog

Läs om det Europeiska året för interkulturell dialog

Läs om regeringens initiativ för en förstärkt gemensam värdegrund i Sverige

Läs artikel om islam i Europa

2008-03-17

Ny publikation från Europarådet om mångfald i Europa

More Benetton than barricades? The politics of diversity in Europe” är en essäsamling framtagen som ett resultat av ett tidigare forskningsseminarium om mångfald, mänskliga rättigheter och deltagande. Seminariet arrangerades inom ramen för Europarådets och Europeiska kommissionens s.k. ”Partnership for youth”, ett samarbete med syfte att stärka den europeiska integrationen. Essäerna i boken utgår ifrån tio olika nationella kontexter, och redogör för olika dimensioner av mångfald inom utbildning, socialtjänst, rättsvetenskap, parlamentsförfaranden och sysselsättning, och dess betydelse för sociala aktörer.
 
Mångfald har kommit att bli ett nyckelbegrepp i nutida socialpolitik och i boken analyseras den ”rätt att vara annorlunda” som indirekt följer av detta. Som rubriken antyder beskrivs mångfald som en politik anpassad efter det kapitalistiska konsumentsamhällets behov, snarare än som en socialt sammanbindande  framtidsvision.

Läs mer om, och beställ boken här

2008-03-15

Reportage om asylsökandes och papperslösas levnadsvillkor i SR:s program Konflikt

I Migrationsverkets Årsredovisning framgår att drygt 13 000 asylsökande har tillstånd att arbeta - på den reguljära arbetsmarknaden. Endast 611 av dessa hade ett arbete, enligt Migrationsverket. Hur många som antas arbeta i den informella sektorn, dvs med svartarbete, redovisas ej. Inte heller förs något resonemang om den extremt utsatta ekonomiska situation som de asylsökande befinner sig i. Däremot finns i årsredovisningen noggranna uppgifter om hur många av de asylsökande som fått nedsatt dagersättning (5 570 personer), en dagersättning som i normalfallet är mellan 61 och 71 kronor per dag.

I SR:s program Konflikt den 15 mars redovisas i ett reportage en rad uppgifter om hur asylsökande i Stockholm tvingas leva och försörja sig. Även LO-tidningen har reportage om hur det städföretag som bl a städar varuhuset NK i Stockholm anlitat svart arbetskraft/asylsökande.

Lyssna på SR:s program Konflikt om svartarbete

Läs artikel i LO-tidningen om svartarbete

Läs artikel om Migrationsverkets Årsredovisning

Läs artikel om frivilligorganisationernas roll i asylmottagandet i Storbritannien

Läs mer om asylsökande, informell sektor och s k mixed flows

2008-03-14

Studie visar på medborgarskapets vikt för arbetsmarknadsintegration – i Frankrike

En nyutkommen rapport från Institute for the Study of Labor i Bonn har undersökt hur chanserna för personer med utländsk bakgrund bosatta i Frankrike - med, respektive utan franskt medborgarskap – ser ut.

Enligt studien, utförd av forskarna Denis Fougère och Mirna Safi, varierar sannolikheten att erhålla franskt medborgarskap beroende på faktorer som en invandrares ursprungsland, utbildningsnivå, civilstånd och storlek på vistelseorten. Franskt medborgarskap i sin tur ökar anställningsbarheten i betydande grad.

Otaliga studier har visat på att personer med utländsk bakgrund diskrimineras på arbetsmarknaden, men enligt denna studie kan erhållandet av franskt medborgarskap i hög grad minska risken för detta. Slutsatsen blir således att genom att erbjuda personer med utländsk bakgrund medborgarskap, kan staten i hög grad underlätta integrationen för personen i fråga - på arbetsmarknaden och i samhället i stort.

Läs abstract och ladda ned studien The Effects of Naturalization on Immigrants’ Employment Probability (France, 1968–1999)

2008-03-13

Nytt europeiskt institut ska förankra EU:s migrationsstrategi i verkligheten

Politiker måste i allt högre grad anpassa sina strategier till en snabbt skiftande verklighet, anser EU-kommissionären Franco Frattini, ansvarig för bl a migrationsfrågor. I syfte att bättre förankra EU:s invandringspolitik i verkligheten planeras därför ett nytt institut för europeisk migrationsforskning. Institutet, som ska anslutas till Robert Schuman-centret vid European University Institute i Florens, ska som huvudsaklig uppgift omvandla forskningsresultat till realistiska policyrekommendationer och på så vis bidra till utvecklingen av EU:s framtida politik inom migrationsområdet.

EU:s strategi för migration omfattar i detta sammanhang allt från frågor rörande arbetsmarknadens behov, demografiska förändringar, integration och bekämpning av irreguljär invandring till att säkerställa den fria rörligheten för unionens egna medborgare. Institutet ska bl.a. stöda utveckling och effektivt användande av olika databaser och tillhandahålla en pool med akademiker och intellektuella som kan bidra till främjandet av en europeisk och globala strategi för migrationspolitik. På så sätt ska institutet bli en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte på en oberoende akademisk grund. 

Institutet förväntas öppna redan hösten 2008. För finansieringen står dels European University Institute, dels diverse privata och offentliga aktörer. Kommissionen undersöker dessutom möjligheterna att med EU-medel bidra till finansieringen .

Läs pressmeddelande

Länksamling till övriga forskningsinstitut inom migrationsområdet

2008-03-12

Ett stärkt Europaparlament firar 50 år

Den 19 mars firar Europaparlamentet sitt 50-årsjubileum. Då den europeiska parlamentariska församlingen höll sitt första konstituerande möte i Strasbourg 1958 hade den endast en rådgivande funktion. De 142 medlemmarna utsågs av de nationella parlamenten och endast fyra språk var officiella. 

Sedan dess har mycket förändrats och parlamentets roll har förstärkts. Idag består parlamentet av 785 ledamöter som arbetar på 23 officiella språk. När/om EU:s nya grundfördrag, det s.k. Lissabonfördraget, ratificeras kommer maktbefogenheterna utökas väsentligt.

Redan nu är dock parlamentet lagstiftare på ett stort antal områden. Inom ramen för asyl- och migrationsfrågor har parlamentet för första gången beslutanderätt tillsammans med rådet i samband med antagandet av det s.k. återvändandedirektivet. Genom Lissabonfördraget kommer däremot samtliga lagstiftningsåtgärder inom området att behandlas på detta sätt. I och med att parlamentet tidigare ofta förespråkat ett människorättsperspektiv hyser många hopp om att det nya beslutsförfarandet ska bidra till att stärka flyktingars och immigranters rättigheter. Samtidigt finns farhågor om allt långsammare beslutsprocesser, något som späs på av den försenade beslutsprocessen kring återvändandedirektivet.

Onsdagen den 12 mars uppmärksammas 50-årsjubileet med bl.a. tal i plenum av parlamentets talman Pöttering, kommissionens ordförande Barroso och Sloveniens premiärminister Janša.

Läs mer om Europaparlamentets bakgrund och historia

2008-03-11

”Ingen invandring utan integration” - debatt i Bryssel inom ramen för Europeiska året för interkulturell dialog

Inom ramen för det europeiska året för interkulturell dialog står Europeiska kommissionen värd för en serie med öppna debatter i Bryssel. Den 5 mars hölls den första av sju inplanerade debatter, denna gång under temat ”Migrationens inverkan på interkulturell dialog”. Debatterna modereras av Shada Islam från European Policy Centre som samarrangerar debatterna med kommissionen. Särskilt inbjudna gäster inleder varje debatt, varefter diskussionen öppnas för publiken.

Franco Frattini, kommissionär för rättsliga och inrikes frågor, inledde förra veckans debatt med att redogöra för unionens övergripande strategi för migration, där integration ingår som en grundpelare och förutsättning för invandring. Interkulturell dialog är ett av huvudinstrumenten för detta, och Frattini betonade såväl lokala myndigheters som frivilligsamhällets roll i frågan. Barn och utbildning är enligt Frattini viktiga kanaler för att främja grundläggande värderingar och förhindra uppkomsten av radikalisering som kan leda till extremism och i vissa fall terrorism. Övriga talare, bl.a. den tyska europaparlamentarikern Cem Özdemir, och Bashy Quraishy från Europeiska nätverket mot rasism, ENAR, bidrog till att nyansera debatten.

På den officiella hemsidan för året för interkulturell dialog finns kortfattade bakgrundsdokument om varje debattämne och på ett online-forum kan man även på distans delta i diskussionen en vecka innan och en vecka efter själva debatten. Företrädare för civilsamhället, akademiker och övriga intressenter har således möjlighet att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter kring det aktuella ämnet. Debatterna fungerar även som ett bidrag till utvecklingen av EU:s framtida strategi för interkulturell dialog.

Läs pressmeddelande om debatten

Läs artikel om debatten i EUobserver

2008-03-10

En inblick i de nordiska ländernas invandringspolitik

Nordiska Rådet ger månatligen ut nyhetsbrevet Analys Norden med analys och djupare insikt i olika frågor i de nordiska ländernas politiska liv. Det senaste numret är inriktat på invandringspolitik, och i fem artiklar ges en kortfattad överblick av situationen i respektive nordiska land.

I Danmark domineras debatten av frågan om invandrare, yttrandefrihet och extremistiska grupper. I Sverige är alliansregeringens skärpning av asylpolitiken framträdande, med alltifrån strängare krav för anhöriginvandring till tvångsavvisning av irakier och skärpning av sfi-undervisningen. Island har mottagit en stigande andel invandrare de senaste åren, och försöker hitta ett sätt att lyckas med integration. I Norge är dialog den huvudsakliga strategin i integrationspolitiken. Finland i sin tur skiljer sig från de övriga länderna med ryssarnas köp av sommarhus längs finska stränder som det största debattämnet på invandringssidan.

Kontentan är enligt nyhetsbrevet att invandringspolitiken i Norden varierar, men man kan se en tendens till att den blir allt stramare i flera av länderna. 

Läs det senaste numret av Analys Norden på Nordiska Rådets hemsida

2008-03-07

IOM-rapport om klimatförändring och migration

I en ny rapport från IOM, den internationella organisationen för migration, beskrivs eventuella framtida scenarion som klimatförändringen kan leda till i form av migration till följd av naturkatastrofer. Syftet med rapporten är att öka medvetenheten om och finna svar på kommande utmaningar. Även om klimatförändring är en reell ”eskalerande kris” är konsekvenserna av denna för befolkningen enligt rapporten oklara, för att inte säga oförutsägbara. 

Under 1990-talet konstaterade FN:s mellanstatliga klimatpanel, IPCC, att den enskilt största påföljden av klimatförändring kan komma att bli migrationsflöden. Klimatpanelen förutspådde att miljontals personer kan tvingas fly p g a erosion, översvämningar och försämrade möjligheter att bedriva jordbruk. Allt sedan dess har flera olika analytiker försökt att beräkna antalet personer som kan drabbas och därmed tvingas migrera. Den oftast återkommande uppskattningen är 200 miljoner fram till år 2050.

Rapporten kan köpas eller laddas ned i pdf-format på IOM:s hemsida

2008-03-06

EU-parlamentet stödjer utvidgning av direktivet om tredjelandsmedborgares rättsliga ställning

Parlamentets Utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (det s.k. LIBE-utskottet) har nyligen presenterat ett utkast till sin rapport om förslaget att utvidga direktivet om långvarigt bosatta tredjelandsmedborgares rättigheter till att även gälla personer som erhållit internationellt skydd.

Tredjelandsmedborgarna ges i och med direktivet (som trädde ikraft 2006) rätten att efter att ha uppfyllt kriterier för att erhålla status som "långvarigt bosatt" flytta mellan medlemsstaterna med bibehållna rättigheter och stöd som tjänats in i annat land. Rättigheterna för tredjelandsmedborgare har därmed närmat sig EU-medborgarnas, men flyktingar och personer som beviljats internationellt skydd har hittills undantagits från direktivet.

För att komma tillrätta med detta faktum presenterade kommissionen i juni 2007 ett kompletterande lagförslag om att utvidga direktivets omfattning, och förslaget är nu under behandling i såväl parlamentet och rådet. LIBE-utskottets rapport, som är grunden till parlamentets officiella hållning i frågan, stödjer i huvudsak kommissionens förslag, men vissa ändringar föreslås.

Utskottet föreslår bl.a. i sin rapport att kravet på stabila och regelbundna försörjningsmedel inte ska gälla personer som beviljats internationellt skydd eftersom medlemsstaterna enligt mottagandedirektivet har möjlighet att begränsa asylsökandes tillgång till arbetsmarknaden och ekonomisk självständighet således kan fördröjas.

Enligt det ursprungliga direktivet får medlemsstaterna även kräva att tredjelandsmedborgare följer villkoren för integrering i enlighet med nationell lagstiftning för att uppnå status som varaktigt bosatta och få tillgång till de i direktivet föreskrivna rättigheterna. LIBE-utskottet föreslår att detta krav endast ska kunna ställas på flyktingar och personer med internationellt skydd efter individuella överväganden, och med dessa personers särskilt utsatta ställning i åtanke.

Flera frivilligorganisationer välkomnar utvidgningen av direktivet. Att erhålla en rättslig ställning påskyndar integrationen i värdsamhället och minskar dessutom värdsamhällets kostnader.

Läs kommissionens förslag till att utvidga direktivet

Läs utkast till LIBE-utskottets rapport

Läs flyktingorganisationen ECRE:s kommentarer kring direktivförslaget

Läs direktiv om tredjelandsmedborgares rättsliga ststus

2008-03-05

Ny skrift presenterar EU:s migrationspolitik i ett nötskal

Trots att en gemensam migrationspolitik redan länge varit föremål för diskussioner och initiativ har EU ännu inte uppnått en enhetlig syn inom området. De olika medlemsstaterna har svårt att enas kring gemensamma politiska mål och om vilket EU:s mandat ska vara i frågor som rör migration och integration. 

Trots motsättningarna är EU ett viktigt forum för utbytet av erfarenheter och idéer om migrationshantering, och en gemensam strategi på åtminstone policynivå har börjat utvecklas.

Forskaren Hugo Brady har för tankesmedjan Centre for European Reforms räkning skrivit en kortfattad och pedagogisk guide över EU:s migrationspolitik. I skriften belyser han de viktigaste delarna i debatten, i frågor som rör alltifrån asyl och arbetskraftsinvandring till integration och biståndspolitik. Syftet är att ge en inblick i politikområdet för oinsatta personer, skilja myt från fakta och att belysa betydelsen av migration i övriga delar av EU:s politik.

Läs skriften EU migration policy: An A-Z

2008-03-04

UNHCR kritiserar Slovenien angående ny asyllagstiftning

UNHCR riktar skarp kritik mot den nya lag om internationellt skydd som i januari trädde i kraft i Slovenien - för närvarande EU:s ordförandeland. Lagen stiftades för att införliva EU-lagstiftning inom asylområdet och enligt UNHCR har lagen i det här fallet förverkligat de farhågor som fanns inför antagandet av det gemensamma asylsystemet. Det som var tänkt som miniminormer har i praktiken blivit normen i Slovenien, och med tanke på att EU:s miniminormer till viss del är lägre än internationella standarder kan detta innebär försämrade möjligheter för flyktingar att få skydd i landet.

Slovenien är sedan länge ett av de länder i Europa som årligen erkänner minst antal flyktingar: under 2007 fick två personer flyktingstatus i landet, år 2006 endast en. Den nya lagen möjliggör användandet av en försnabbad asylprocess i högre grad än tidigare. Endast personer som kan framlägga bevis för ”välgrundade skyddsbehov”, och ensamkommande barn, har nu tillgång till asylprövning enligt ”normalproceduren”.  

I den snabba asylprocessen har ett överklagande inte suspensiv effekt, och asylsökande kommer således inte att ha rätt att stanna kvar i landet under tiden som han eller hon väntar på att få sin överklagan prövad.

UNHCR befarar att lagen leder till att asylprövningar kommer att ske i strid med grundläggande principer om en rättssäker asylprocess och att brott mot principen om non-refoulement därmed riskeras.

Läs mer på UNHCR:s hemsida

Läs om det slovenska ordförandeskapet

Läs om EU:s gemensamma asyllagstiftning

2008-03-03

Nyhetsbrev från CEIFO listar aktuellt inom forskning om migration och etniska relationer

CEIFO (Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer) vid Stockholms universitet ger sedan januari 2008 ut ett nyhetsbrev. Nyhetsbreven innehåller bl.a. information om aktuella seminarier, publikationer, forskningsprojekt och nätverk.

I årets första nummer kan man bl.a. läsa om ett forskningsprojekt som undersöker hur lagstiftning och statlig integrationspolicy implementeras i skolans styrdokument, genom lärares förhållningssätt och i lokala skolkontexter. Bland de nya projekten märks även ett europeiskt projekt om naturalisationsförfarandet och villkor för medborgarskap i ett komparativt perspektiv inom EU. Fokus i projektet kommer särskilt att ligga på de villkor som gäller för s.k. ”medborgarskapstest” i de medlemsländer där sådana tillämpas.

Läs nyhetsbrevet här

2008-02-29

Södertälje inför nya regler för att motverka trångboddhet

Vägt mot folkmängden tar Södertälje emot överlägset flest asylsökande och flyktingar av alla kommuner i landet. De senaste åren har ca 100 flyktingar per månad bosatt sig i kommunen, de flesta av dessa i kommunens miljonprogramsområden. Till följd av detta har omfattande trångboddhet och vad kommunen bedömer som ”osunda boendeförhållanden” uppkommit. I kommunen finns 1 500-2 000 inneboende personer som sover på madrasser i överbefolkade lägenheter, enligt kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (s).

För att råda bot på de dåliga boendeförhållandena har två av kommunens bostadsbolag infört regler för hur många personer som får bo i en och samma lägenhet. Nyskrivna hyreskontrakt reglerar att maximalt tre personer får bo i en enrumslägenhet, fyra personer i en tvåa och fem i en trea. Undantag görs för familjens egna barn. Från och med den 15 mars kommer den nya ordningen att gälla. I fall reglerna bryts kommer situationen i första hand diskuteras mellan hyresgästen och värden. I sista hand kan det bli fråga om uppsägning, men endast i yttersta nödfall, enligt Lago.

Läs mer på Södertälje kommuns hemsida

Läs artikel i SvD

2008-02-29

Antalet asylsökande i Nederländerna det lägsta sedan 1988

Medan Sverige upplever ett rekordstort antal asylsökande redovisar Statistics Netherlands att antalet asylsökande till Nederländerna under 2007 är det lägsta sedan 1988.

2007 sökte cirka 9 700 personer asyl i Nederländerna, varav 7 100 var förstagångssökande. Ungefär hälften av de asylsökande kommer från Irak (2 500) och Somalia (2 000).

Läs mer på Statistics Netherlands hemsida.

2008-02-28

Bidra med förslag på workshops till årets Metropolis-konferens!

Den internationella Metropolis-konferensen är det största årligen återkommande evenemanget som berör migration och mångfald. I år går konferensen av stapeln i Bonn, Tyskland, den 27-31 oktober. Mer än 900 forskare, policy-makers och representanter för olika organisationer förväntas delta.

Under konferensen ordnas såväl plenarsessioner och studiebesök som workshops. Fram till den 10 mars 2008 kan man lämna in förslag till workshops via ett formulär på konferensens hemsida.

Läs mer här

2008-02-27

Regeringen stöder Röda Korset i arbete kring återvändande

Regeringen har nyligen beviljat Röda Korset projektmedel på ca 3 miljoner kronor för verksamhet till stöd för arbete med återvändande av asylsökande från Sverige till norra Irak, Serbien och Kosovo. 

Projektet ska bidra till att asylsökande som fått avslag ”ges ökade möjligheter att återvända under säkra och värdiga former”. I praktiken ska detta ske genom att förmedla information om förhållanden i hemlandet, ge råd och stöd i återvändandet och förmedla stöd i hemlandet. En viktig del i Röda Korsets arbete med att underlätta återvändandet och återintegrationen är samarbete med systerföreningar i ursprungsländerna.

Liknande verksamhet har i Sverige tidigare bedrivits av bl.a. Göteborgs Initiativet och Center för lokal utveckling (Stockholms stad).


Läs pressmeddelande om regeringens bidrag till Röda Korsets återvändandearbete

Läs mer återvändande på Tema asyl

2008-02-26

Regeringen har tillsatt utredare för att stödja kommunernas flyktingmottagande

Regeringen tillsatte den 14 februari en särskild utredare i form av en kontaktperson, Sten Nordin (m), med uppdrag att genom dialog bidra till att stödja kommunernas flyktingmottagande. (Direktiv 2008:16 Dialog med kommuner om flyktingmottagande)

Kontaktpersonen ska:

 • belysa de utmaningar som vissa kommuner möter genom att de på kort tid tagit emot ett stort antal flyktingar,
 • redovisa hinder och möjligheter för flyktingmottagande i kommuner som i dag endast tar emot ett fåtal flyktingar eller inga alls,
 • lyfta fram goda exempel från mottagandet i andra kommuner liksom möjliga samverkanslösningar, samt
 • verka för att informationen till nyanlända om förutsättningar att få arbete och bostad i andra kommuner än den de vistas i under asyltiden förbättras. Det gäller bosättning i kommuner som trots goda förutsättningar för introduktion och vilja att ta emot nyanlända invandrare har ett lågt mottagande.

Arbetet ska avslutas med en skriftlig rapport till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 31 oktober 2008. Läs mer här.

2008-02-25

Ny antologi om strukturell diskriminering i Sverige

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet har gett ut en antologi om strukturell diskriminering, Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor, redigerad av Tom R.Burns, Nora Machado, Zenia Hellgren och Göran Brodin. Antologin avser att bidra till en ökad förståelse av och ett mer nyanserat samtal om orsaker och möjliga åtgärder emot etnisk ojämlikhet. 

"Ett strukturellt och maktorienterat perspektiv har väglett valet av artiklar om “invandrarproblematiken” och de samhälleliga maktförhållandena och demokratin i Sverige. Särskilda mekanismer som verkar inom samhällets institutioner och kulturella formationer som diskriminerar, exkluderar och omyndigförklarar invandrare har identifierats."

Läs mer om antologin som kan ladds ner från Uppsala universitets hemsida.

2008-02-23

Europeiska året för interkulturell dialog – det svenska projektbidraget Home not Home turnerar på 25 orter i Sverige och två i Turkiet

År 2008 har av EU-kommissionen lanserats som året för interkulturell dialog (European Year of Intercultural Dialogue, EYID), med en rad verksamheter som syftar till att skapa en bättre kommunikation och förståelse mellan medborgarna i Europa. Inom ramen för sju transnationella projekt och 27 nationella projekt i samtliga medlemsstater skall både den kulturella mångfalden och den gemensamma europeiska värdegrunden utvecklas, diskuteras och exponeras.

Alla medlemsstater genomför ett nationellt projekt inom ramen för året. I Sverige handlar projektet bl a om en teateruppsättning, en installation och en rad seminarier. En del av aktiviteterna skall också äga rum i Turkiet och därmed lägga grunden för en modell för samarbete och dialog mellan den ”gamla” medlemsstaten Sverige och – den blivande? – Turkiet.

Länk till turnéprogrammet för Home not Home

Läs mer om året för interkulturell dialog

2008-02-22

Antalet utrikes födda som får ekonomiskt bistånd ökar

Socialstyrelsens lägesrapport om individ- och familjeomsorgen visar att antalet personer som får ekonomiskt bistånd (socialbidrag) fortsätter att minska. Under de senaste tio åren har biståndstagande minskat med drygt 44 procent. Biståndstagandet är nu lägre än vid 90-talets ingång.

Sannolikheten att få ekonomiskt bistånd är betydligt högre för den utrikes födda befolkningen än vad den är för den inrikes födda. 12,6 procent av de utrikes födda får ekonomiskt bistånd år 2006 medan motsvarande för inrikes födda är 2,2 procent (16 år och äldre). Detta kan jämföras med 18,7 respektive 3,0 procent för år 2000. Med andra ord har andelen utrikes födda biståndsmottagare minskat dramatiskt under perioden. Trots denna minskning är de utrikes födda överrepresenterade bland biståndsmottagarna. En förklaring till detta är deras position på arbetsmarknaden.

2006 var de utrikes födda biståndsmottagarna för första gången sedan år 1998 något fler än de inrikes födda. Antalet utrikes födda biståndsmottagare ökade något mellan år 2005 och år 2006 samtidigt som antalet inrikes födda biståndsmottagare fortsatte att minska.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

2008-02-21

FN-forum mot trafficking presenterar handbok för parlamentariker

FN-initiativet UN.GIFT (the United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking) initierades i mars 2007 av organet United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Initiativet genomförs i samarbete mellan ILO, IOM, UNICEF, UNHCR och OSSE, och utgör en plattform för och av olika aktörer: regeringar, näringsliv, akademiker, frivilligorganisationer och media.

Den 13-15 februari 2008 ordnade initiativet ett forum i Wien. Avsikten var att öka medvetenheten, underlätta samarbete och partnerskap mellan de olika aktörerna, och för att undvika dubbelt och därmed ineffektivt arbete i kampen mot människohandel. 1 400 delegater från 116 länder deltog i konferensen, inklusive flera representanter från näringslivet.  

I samband med konferensen hölls även ett forum för parlamentariker från olika delar av världen. I samband med detta presenterades ett utkast till handbok om människohandel för parlamentariker. Folkvalda representanter utgör enligt UN.GIFT en viktig del i kampen mot människohandel, inte minst när det gäller att förbinda sig till och införliva internationella traktat. Handboken ger en omfattande bakgrund till det internationella och nationella juridiska ramverk som syftar till att att bekämpa trafficking, liksom praktiska rekommendationer om vad parlamentariker kan göra utgående från goda exempel från olika delar av världen.  I april 2008 väntas handboken bli klar.


Läs mer på UN.GIFTS hemsida

 Ladda ned utkastet till “Appropriate Legal Responses to Combating Trafficking in Persons A Handbook for Parliamentarians”

2008-02-20

Ny lag om vård för asylsökande - med gammalt innehåll

I slutet av januari överlämnade regeringen en remiss om Lag om vård till asylsökande m.fl. till Lagrådet. I remissen föreslås en ny lag som reglerar landstingens skyldighet att erbjuda asylsökande hälso- och sjukvård samt tandvård. Tidigare har dessa frågor reglerats i överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Den tidigare regleringen har dock ansetts svåröverskådlig och ofullständig, och har inte - lagtekniskt sett - varit förenlig med EU:s direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande, eftersom detta kräver införlivning genom ”lagar och andra författningar”.


Begreppet "vård som inte kan anstå" består...

Lagförslaget innebär dock ingen ändring i sak, utan endast en förtydligad lagreglering. Vuxna asylsökande kommer således fortsättningsvis endast att ha tillgång till "vård som inte kan anstå", mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Innebörden av det diskuterade begreppet "vård som inte kan anstå" kommer fortsättningsvis att avgöras från fall till fall av den behandlande läkaren, utgående från allmänna råd från Socialstyrelsen. Motiveringen till att någon mer preciserad definition inte införs är att detaljerade bestämmelser i ett system, som i övrigt bygger på beskrivningar i generella termer, i sin förlängning skulle kunna leda till en försämrad situation för personer som inte "exakt" omfattas av ordalydelsen i en sådan bestämmelse. "Vård som inte kan anstå" inkluderar i dagens läge även den nödvändiga läkarhjälp och annan hjälp som personer med särskilda behov (t.ex. personer som utsatts för tortyr) enligt EU:s mottagande direktiv har rätt till.

...och irreguljära utestängs ännu tydligare från hälsovården 

I remissen anges att frågan om en utvidgad tillgång till hälso- och sjukvård för vuxna asylsökande och för utlänningar som olovligen visats i Sverige har tagits upp i samband med utredningen om en ny lag, men att dessa frågor är föremål för vidare överväganden inom regeringskansliet och behandlas därför inte i den aktuella lagrådsremissen. I det nya lagförslaget har man dock satt in en paragraf (6§) som uttryckligen anger att personer som har ansökt om uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande i övrigt, och som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning, inte ska erbjudas vård som inte kan anstå, mödrahälsovård eller vård vid abort.

Det nya lagförslaget ses inte med okritiska ögon av FN:s rapportör om rätten till hälsa, Paul Hunt, som för bara ett år sedan påminde Sverige om att rätten till högsta möjliga hälsostandard är en grundläggande mänsklig rättighet som Sverige har förpliktigat sig att säkerställa, och att denna rätt ska åtnjutas av alla, utan diskriminering.


 Läs hela lagrådsremissen

Läs och hör mer om lagförslaget, den kritik det fått och migrationsminister Billströms kommentar i artikel på Sveriges Radio 

Läs mer om asylsökandes tillgång till hälso- och sjukvård

Läs mer om Paul Hunts kommentarer av hälsovården i Sverige
 

2008-02-19

Regeringen presenterar "sfi-lyft" för att förbättra svenskundervisningen för invandrare

Statsråden Jan Björklund och Nyamko Sabuni presenterade den 18 februari ett antal åtgärder för att förbättra svenskundervisningen för invandrare (sfi) - "sfi-lyftet".

I sfi-lyftet ingår följande åtgärder:

 • Nationella slutprov på samtliga studievägar från och med 1 januari 2009.
 • Tydliga mål i kursplanen för sfi.
 • Begränsad tid i sfi (högst tre år).  
 • Utvärdering av sfi.  
 • Lärarlyft för sfi-lärare.  
 • Förstärkt nationell inspektion.  
 • Prestationsbaserad sfi-bonus.

Bakgrunden är, enligt statsråden, att dagens svenskundervisning för invandrare är otillräcklig och präglas av bristande kvalitet och låga krav på studieresultat.

NTG asyl & integration har tidigare bland annat redovisat Skolverkets lägesbedömning för sfi och tagit fram statistik på hur sfi resultaten ser ut i olika kommuner.

Läs mer om förslagen på DN-debatt och pressmeddelandet på regeringens hemsida.

2008-02-18

Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökning för januari 2008

I januari var 4 494 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det var en ökning med 53 000 personer jämfört med januari 2007. I åldersgruppen 25-54 år var ökningen av andelen sysselsatta störst. Ökningen var jämnt fördelad mellan män och kvinnor.

Arbetslösheten var 6,4 procent. För män var arbetslösheten 5,9 procent, medan den för kvinnor var 6,9 procent. Bland ungdomar 15-24 år var arbetslösheten 21 procent. Utrikes födda hade betydligt högre arbetslöshet, 12,2 procent, jämfört med inrikes födda vilkas arbetslöshet var 5,4 procent.

Uppgifterna är inte alltid statistiskt säkerställda, men utvecklingen det senaste året verkar ha varit särskilt god för utrikes födda kvinnor som ökar sin sysselsättning från 58,4 till 60 procent och minskat arbetslösheten från 11 till 10,2 procent jämfört med föregående år.

Sysselsättningen i januari 2008 var (för åldersgruppen 20-64 år):

 • Inrikes födda män: 84,8 %
 • Inrikes födda kvinnor: 79,4 %
 • Utrikes födda män: 71,7 %
 • Utrikes födda kvinnor: 60,0 %

Läs mer på om arbetskraftsundersökningen för januari på SCB:s hemsida.

2008-02-18

Brister i Greklands asylsystem – kommissionen gör anmälan inför EG-domstolen

Den 31 januari beslutade EU-kommissionen att anmäla Grekland inför EG-domstolen till följd av överträdelse av Dublinförordningen. På vilket sätt kommissionen anser att Grekland inte följer EU:s lagstiftning och således grundar sin anmälan på är tillsvidare oklart, då målet ännu inte har offentliggjorts. I april 2007 fällde EG-domstolen Grekland för underlåtelse att införliva EU:s direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande.

Flera organisationer har redan under flera års tid rapporterat om undermåliga förhållanden i de förvar som en stor del av de asylsökande placeras i. Uppgifter om myndighetsföreträdares misshandel av asylsökande förekommer också. Till följd av detta, och uppfattningar om att Grekland inte kan erbjuda asylsökande en rättssäker asylprövning, har organisationer som Amnesty International, UNHCR och FARR rekommenderat att Dublinförordningen inte bör tillämpas i förhållande till Grekland. Bland annat uppges Grekland ha sänt flera irakiska asylsökande  till Turkiet utan rättssäker asylprövning, varifrån de i sin tur har återsänds till Irak.

Norge, som omfattas av Dublinförordningen, trots att landet inte är EU-medlem, beslutade i mitten av februari att tillsvidare inte tillämpa förordningen i förhållande till Grekland.

Läs artikel i Aftenposten om Norges beslut att inte tillämpa Dublinförordningen i förhållande till Grekland

Till kommissionens beslut om anmälan av överträdelser av EU-lagstiftning 2008-01-31

Läs mer om Dublinförordningen

Läs om domen från april 2007 då Grekland fälldes för att inte ha införlivat mottagandedirektivet

2008-02-17

Krav på norska för medborgarskap

Från och med 1 september 2008 måste alla som söker norskt medborgarskap kunna dokumentera sina kunskaper i norska språket, antingen genom att ha genomfört 300 timmars norskundervisning eller ha klarat av ett språktest (s k norska 2 eller 3). Genomförd norskundervisning dokumenteras genom ett deltagarbevis.

Kraven infördes i och med att den nya medborgarskapslagen trädde i kraft den 1 september 2006, men börjar gälla fullt ut först för dem som söker medborgarskap efter den 1 september 2008. Kravet gäller alla som är mellan 18 och 55 år. Undantag görs för äldre, men också för vissa som av hälsoskäl inte kan delta i språkundervisning.

Läs mer om det norska medborgarskapet och landets medborgarskapsceremonier på Utlendingsdirektorates hemsida.

2008-02-16

Nya insatser i Storbritannien för att stärka den sociala sammanhållningen

I likhet med andra anglosaxiska länder som Kanada och Australien är Storbritannien på väg att överge en mångkulturell politik för att istället betona social sammanhållning och gemensamma värderingar. Det senaste initiativet i Storbritannien är den plan för hur den sociala sammanhållningen ska främjas som kommunminister Hazel Blears presenterade den 4 februari 2008. Blear betonade i samband med presentationen av planen vikten av att de som invandrar får klart för sig vad som gäller i det nya landet, att det handlar om gemensamma värderingar och om att förtjäna sitt medborgarskap.

Plan för social sammanhållning

Planen för social sammanhållning är ett resultat av den Kommission om integration och sammanhållning som lade fram sina förslag under 2007. Tanken är att med hjälp av statliga insatser och vägledning skapa en bättre social sammanhållning på lokal nivå. Regeringen avsätter 50 miljoner pund för att stödja de lokala myndigheterna i deras arbete, bland annat för att inrätta en särskild statlig insatsgrupp som ska hjälpa och stödja lokala myndigheter som har att bemöta kriser och konflikter och för att bygga upp en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan lokala myndigheter. Organisationsstödet ska också läggas om. Riktlinjerna är att inte längre ge stöd åt aktiviteter och organisationer som är etniskt- eller kulturellt baserade. Stöd ska istället ges till insatser där människor från olika bakgrund interagerar med varandra.

Uppmärksammat förslag om samhällsinformation till nyanlända invandrare

Det som väckt mest uppmärksamhet är dock riktlinjerna för den nya samhällsinformation som ska ges till nyanlända invandrare. Dessa s k informationspaket ska, förutom att ge information om social service, tydligt klargöra de skyldigheter för medborgare som gäller i Storbritannien och de nationella värderingar som man som nyanländ har att anpassa sig till. Nyanlända ska också informeras om de oskrivna sociala koder och normer/beteenden som gäller. Det handlar, enligt informationspaketet, om allt från rutiner och regler för sophämtning och återvinning, arbetsförmedlingens uppgifter, medborgerliga rättigheter och skyldigheter, skatter, lagar och regler och  sociala normer - till hur man köar i affärer och att man inte ska skräpa ner.

Läs mer på hemsidan för departementet Communities and Local Government. Där går bland annat att ladda ner flera relaterade underlag, bland annat den i Storbritannien mycket uppmärksammade guiden för samhällsinformation för nyanlända invandrare.

2008-02-15

Ny studie belyser EU:s syn på Afrika inom ramen för asylpolitiken

Danish Institute for International Studies har i studien The Externalisation of EU Asylum Policy: The Position of African States granskat relationen mellan EU och Afrika inom ramen för asylpolitiken. Framförallt behandlas EU:s ansatser att utlokalisera asylprövning och skydd av flyktingar till ursprungsländer och deras närregioner.

EU-länderna har enligt studien förutfattade meningar om de afrikanska länderna. Det underliggande antagandet är att afrikanska länder kommer att foga sig efter EU, och att inga oavsiktliga konsekvenser kommer att uppstå. I verkligheten befinner sig dock Afrika i ett krisläge gällande asyl- och flyktingfrågan. Afrika har inte haft fler flyktingar sedan 1957 då UNHCR inledde sin verksamhet där, och detta under mer komplexa och osäkra förhållanden, med mindre internationell assistans och med färre möjligheter att hitta hållbara lösningar.

De europeiska staternas hållning till asyl i ”ursprungsregioner” beskrivs i studien som ytterst eurocentrisk. Förslag om omfattar afrikanska länder söder om Sahara har tagits fram utan hänsyn till politiska och strukturella verkligheter, och ”med begränsade försök att skapa en meningsfull dialog”. Enligt studien riskerar politiken därför att i längden öka polariseringen mellan Nord och Syd, och att non-refoulement principen åsidosätts.

Slutsatsen är att Afrikadimensionen i EU:s flyktingpolitik måste utgå ifrån en transparent debatt med verkligheten i de afrikanska länderna i fokus, för att finna en lösning som såväl Europa, Afrika och flyktingar vinner på.

 Läs studien 

2008-02-14

"Toppen på högkonjunkturen har passerats"

3,5 procent av arbetskraften, eller 165 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i slutet av januari månad. Det är en minskning med 1,0 procentenhet, eller 45 000 personer, jämfört med januari 2007.

Arbetslösheten har sjunkit för både män och kvinnor. Antalet män som är arbetslösa har på ett år minskat med 26 000, och antalet kvinnor med 19 000. Fortfarande är det något fler män än kvinnor som är arbetslösa – i januari 90 000 män och 75 000 kvinnor.

- Arbetsmarknaden är fortfarande stark, men det är uppenbart att toppen på högkonjunkturen har passerats, säger generaldirektör Bo Bylund i Arbetsförmedlingens pressmedelande.

I januari var drygt 49 000 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med 7,6 procent på ett år. Det är bland utrikes födda män som arbetslösheten minskar snabbast, med nästan 10 procent. Samtidigt minskade den totala öppna arbetslösheten med nästan 22 procent.

30 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var det 25 procent vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de öppet arbetslösa.

448 personer hade instegsjobb i januari jämfört med 374 i december och 310 personer i november.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

2008-02-13

Avhandling om socialt utanförskap

Utrikes födda löper större risk än inrikes födda att hamna i ett socialt utanförskap. Ensamstående med barn är också mer utsatta för social exkludering än par utan barn, och för ensamföräldrar är situationen värre idag än för trettio år sedan. Det visar sociologen Miia Bask i sin avhandling vid Umeå universitet.
Miia Bask vid Umeå universitet har i sin avhandling jämfört risken för olika grupper att bli socialt exkluderade i dagens Sverige relativt situationen år 1979. Hon visar att risken för utrikes födda att bli socialt exkluderade är större än för inrikes födda och skillnaden är lika stor idag som för nästan trettio år sedan. Med andra ord är personer som är födda utomlands lika marginaliserade nuförtiden som i slutet av sjuttiotalet.
 
2008-02-12

Stor undersökning om invandrade gruppers levnadsvillkor i Norge

Norges statistiska centralbyrå har undersökt levnadsvillkoren bland de 10 största invandrargrupperna år 2006.

De har intervjuat 3053 personer med minst två års boendetid i landet och med bakgrund från Bosnien-Hercegovina, Serbien-Montenegro, Turkiet, Irak, Iran, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Somalia och Chile. En liknande undersökning genomfördes 1996.

Undersökningen visar bland annat att:

 • Allt fler äger sina lägenheter och färre är trångbodda
 • Andelen sysselsatta var 57 procent jämfört med 75 procent i hela befolkningen. Störst inkomst har invandrare från Bosnien och Sri Lanka, lägst inkomst invandrare från Somalia och Irak.
 • Andelen som upplever arbetsmiljöproblem är betydligt fler än befolkningsgenomsnittet.
 • Invandrare har inte varit utsatta för mer våld och hot än befolkningsgenomsnittet.
 • Kvinnor har sämre kunskaper i norska än män.
 • Personer i invandrargrupperna är mer religiöst aktiva, men det gäller i mindre grad för iranier och chilenare där många inte uppfattar sig som troende.
 • Hälften av de tillfrågade har upplevt diskriminering. Särskilt många invandrare från Somalia och Iran har upplevt diskriminering.

Läs mer och hämta hem undersökningen på Statistisk Sentralbyrås hemsida.

2008-02-11

Fortsatt positiv utveckling för utrikes födda på arbetsmarknaden

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år ökade med 97 000 personer eller 2,1 procent under fjärde kvartalet 2007 jämfört med motsvarande kvartal 2006. Ökningen i antalet sysselsatta var särskilt stor bland utrikes födda där de sysselsatta ökade med 35 000 personer eller 6,1 procent.

Trots att de sysselsatta bland utrikes födda ökat kraftigt jämfört med fjärde kvartalet 2006 ökade inte andelen sysselsatta i denna grupp i och med att antalet utrikes födda i befolkningen också ökat kraftigt under perioden.

Under fjärde kvartalet 2007 var 57,8 procent av de utrikes födda i åldern 15-74 år sysselsatta jämfört med 68,2 procent bland inrikes födda. Sysselsättningsintensiteten är särskilt låg bland utrikes födda kvinnor: 54,2 procent.

Läs mer på SCB:s hemsida.

2008-02-10

UNHCR lyfter återvändandefrågan ur rättighetsperspektiv

UNHCR har nyligen publicerat en forskningsstudie om återvändande av asylsökande som fått avslag på sin ansökan om asyl. John Gibson har författat studien The removal of failed asylum seekes: international norms and procedures, en studie som sammanfattar existerande normer och best practice inom ramen för återvändande. Studien är geografiskt avgränsad till att gälla EU:s 15 ”gamla” medlemsstater, Norge, Schweiz och Australien. Fokus ligger på internationella och regionala folkrättsliga normer i form av konventioner, direktiv, rekommendationer och riktlinjer från bl.a. UNHCR. Rapporten är av stort intresse för EU:s medlemsstater, EU-kommissionen och andra EU-organ, som för närvarande diskuterar/förhandlar om ett gemensamt återvändandedirektiv.

 Läs rapporten The removal of failed asylum seekes: international norms and procedures 

Läs om EU:s återvändandedirektiv på Tema asyl 

2008-02-09

Irland mot en ny migrationslag

Den irländska regeringen lade i slutet av januari fram förslag till ny migrationslag som ska ersätta den nuvarande från 30-talet. Syftet är att på ett bättre sätt kontrollera invandringen.

Lagen innebär bland annat att långvariga uppehållstillstånd införs som ett komplement till de tillfälliga uppehållstillstånden. En person som varit lagligt bosatt i landet i fem år ska ha möjlighet att få långvarigt uppehållstillstånd. Det långvariga uppehållstillståndet ska ge i stort sett samma rättigheter som irländska medborgare har, t.ex. tillträde till arbetsmarknaden och statliga stöd och bidrag. Tanken är att invandrare över tid, genom att bidra till det irländska samhället och landets ekonomi, ska få säkrare status.

Lagen gör det svårare för irländska medborgare att gifta sig med personer som inte är EU-medborgare. Dessutom ska personer som vill bli irländska medborgare få ett biometriskt id-kort och klara av språktest. Den nya lagen gör det också lättare för staten att utvisa illegala invandrare och begränsar ytterligare deras rättigheter.

Läs mer på Irländska justitiedepartementets hemsida.

2008-02-08

Nu utredning om försörjningskrav för anhöriginvandring

På torsdagen tillsatte regeringen en utredning som ska lämna förslag som innebär att ett försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring införs. Det föreslagna kravet innebär att den som är bosatt i Sverige måste kunna redovisa en regelbunden inkomst och en ordnad bostad innan anhöriga kan beviljas uppehållstillstånd p.g.a. anknytning. Hur detta ska definieras i praktiken, och vad konsekvenserna skulle bli, är ett uppdrag för utredningen.

Försörjningskravet är ännu ett steg i regeringens arbetslinje. Det nya förslaget förväntas få både asylsökande och de som fått uppehållstillstånd att i större utsträckning söka sig från områden där bristen på arbete och bostäder är påtaglig. Det förväntas även leda till ökad förvärvsfrekvens, minskad risk för svartjobb och bidra till att minska trångboddhet och därtill relaterade problem. 

Konventionsflyktingar är undantagna förslaget, eftersom bl.a. EU:s återföreningsdirektiv inte tillåter att försörjningskrav ställs på denna kategori av tredjelandsmedborgare. Flera medlemsstater har även valt att undanta personer som beviljas uppehållstillstånd på subsidiära skyddsgrunder från försörjningskrav, men enligt det av regeringen framlagda förslaget ska i Sveirge även dessa kunna redovisa försörjningsmöjligheter för de anhöriga.  

Förslaget om försörjningskrav har väckt mycket kritik, dels från Kristdemokraterna och oppositionen, dels från olika frivilligorganisationer som Rådgivningsbyrån för flyktingar, Röda Korset och Caritas.

Läs mer på regeringens hemsida
Lyssna på inslag om det nya förslaget i Studio ett
Läs mer om EU:s s k familjeåterföreningsdirektiv

2008-02-07

Rekordmånga invandrade till Danmark 2007

Precis som Sverige och Norge upplevde Danmark en rekordstor invandring under 2007. Under 2007 fick 58 500 personer uppehållstillstånd, en ökning på knappt 12 000 jämfört med 2006. Majoriteten kommer från de gamla EU-länderna och Norden och för att arbeta eller studera. Totalt fick 37 476 personer uppehållstillstånd för att arbeta eller studera, vilket är 30 procent fler än under 2006.

Nästan 14 000 av invandrarna kommer från de nya EU-länderna i f.d. Östeuropa. Antalet som invandrar som experter har ökat med 50 procent, mestadels indier. De fem största nationaliteterna var Polen, Tyskland, Kina, Ukraina och Indien. Traditionella invandrarländer som Turkiet och Pakistan har haft en markant minskning i antalet invandrare.

Få får stanna av skyddsskäl eller på grund av familjeinvandring

Antalet som invandrar som familj ökade till knappt 4 500 under 2007, varav många har nordisk anknytning. 1 275 personer fick stanna av asylskäl. Sammantaget utgjorde andlen asyl- och familjeinvandrare nio procent av den totala invandringen. I Sverige utgjorde de två kategorierna tillsammans 63 procent av invandringen under 2007.

Läs mer på integrationsministeriets hemsida.

2008-02-06

En bro till Afrika - eller en "ny generation verktyg för gränskontroll"?

Henning Mankell, som är utsedd till good-will ambassadör för det Europeiska året för Interkulturell dialog frågar sig i en intervju i EU-OBSERVER om Europa har en värdig flyktingpolitik.  Han refererar till de tusentals afrikanska flyktingar som lägger sina liv i händerna på människosmugglare varje år, för att försöka komma in i Europa. Han uttrycker en oro över européernas sätt att hantera migrationsfrågorna och anser att i synnerhet asylpolitiken ofta strider mot grundläggande humanitära värden.  I sin roll som ambassadör vill han ge röst åt alla de människor som försöker komma in i Europa.

Mankell, som är bosatt i Mocambique, har tidigare fört fram idén att EU låter bygga en bro till Afrika över Gibraltar sund för att binda samman de två kontinenterna. Förslaget har emellertid mötts med tystnad av beslutsfattare, enligt Mankell.

Som av en händelse presenterar EU-kommissionären Frattini, med ansvar för bl a migrations- och asylfrågor, samtidigt ett omfattande paket av åtgärder för att stärka gränsskyddet - "en ny generation av verktyg för gränskontroll". Här ingår bl a en rad högteknologiska övervakningsinstrument, allt från biometriska identitetskontroller till satellitövervakning av gränserna.

Henning Mankell redovisar öppet att han inför Sveriges EU-medlemskap var starkt kritisk till EU, men att vi nu, när vi är medlemmar, måste göra det bästa möjliga av situationen. Han påpekar också att det inte var länge sedan Europa karaktäriserades av massutvandring till bl a USA och Australien, och tillägger att Europa skapats och utvecklats genom invandring/utvandring och stora folkomflyttningar.

Läs hela artikeln om Henning Mankell i EU-OBSERVER

 

2008-02-05

Uppföljning av nystartsjobben

Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Arbetsförmedlingen har gett ut en rapport om utvecklingen av antalet nystartsjobb och en första sammanställning av vad som händer med dem som slutar ett nystartsjobb.

Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare att anställa personer som varit frånvarande länge från arbetslivet samt nyanlända invandrare. Nystartsjobben är vanliga anställningar som innebär att arbetsgivaren slipper stå för arbetsgivaravgifterna.

Den sista november i år hade 12 734 personer ett nystartsjobb. Andelen i arbete 90 dagar efter att man lämnat nystartsjobb är 35 %. Färre än var tionde som lämnar ett nystartsjobb får fortsatt anställning hos samma arbetsgivare.

29 procent av dem i nystartsjobb är födda utanför Norden, vilket är mer än i andra arbetsmarknadspolitiska program som plusjobb och anställningsstöd. Rapporten har många brister i förhållande till utrikes födda och särskilt nyanlända invandrare eftersom den varken visar hur många nyanlända som har nystartsjobb eller i vilken mån utrikes födda får arbete efter avslutat program.

Rapporten Uppföljning av nystartsjobben kan hämtas här.

2008-02-04

Uppsats om hälsa som en mänsklig rättighet

Annika Thid, juridikstuderande vid Stockholms universitet, har skrivit sin magisteruppsats om hälsa som en mänsklig rättighet, med särskild fokus på asylsökande och irreguljära immigranter. Uppsats har skrivits i samband med Röda Korsets projekt "Kartläggning och dialog för att främja asylsökandes hälsa" som delfinansieras av Europeiska flyktingfonden.

Thid har utgått ifrån frågeställningar om innebörden av rätten till hälsa, hur svensk lagstiftning ser ut i förhållande till internationella regler, och hur Sverige uppfyller rätten till bästa möjliga uppnåeliga hälsa för asylsökande och irreguljära immigranter. Efter en grundlig genomgång av diverse FN-rapporter, folkrätt och nationell lagstiftning konstaterar hon att förhållandena för asylsökande och irreguljära immigranter i Sverige inte skiljer sig från situationen i andra europeiska länder: asylsökande och irreguljära immigranter har ofta begränsade rättigheter i förhållande till landets egna medborgare.

Även om det är tydligt att Sverige inte lever upp till sina internationella förpliktelser har den svenska regeringen i dagsläget inte presenterat några nya förslag till förbättringar. Thid ser dock förhoppningar om att den internationella kritik som riktats från bl.a. Paul Hunt, FN:s specialrapportör för rätten till hälsa, ska leda till bättre efterlevnad av internationella åtaganden.

Ladda ner uppsatsen 
Ladda ner abstract på engelska
Läs mer om Annika Thid och hennes uppsats på Röda Korsets hemsida

2008-02-03

Många initiativ på Alliance of civilizations forum

I samband med det första internationella forumet för FN-initiativet Alliance of Civilizations lanserades en mängd olika initiativ för att främja interkulturell dialog.

De initiativ som lanserades är av vitt olika karaktär, från åtgärder inom kultur och media till att upprätta nätverk och formulera gemensamma viljeförklaringar. Bl.a. följande initiativ antogs under forumet:

 • utformandet av ”a statement of solidarity and joint commitment” mellan olika religiösa ledare
 • etablerandet av ett "alliansnätverk" med goodwill-ambassadörer
 • en online-databas med globala experter i tvärkulturella frågor, som ska finnas tillgängliga för kommentarer eller för att prata med journalister, speciellt vid eventuella ”tvärkulturella kriser” av större karaktär.
 • Ett åtagande från FN:s Global Compact att ta fram en publikation som lyfter fram goda erfarenheter inom företagsvärlden som syftar till att främja tvärkulturella relationer.

Läs mer om forumet och de olika initiativen på Alliance of civilizations hemsida

2008-02-02

Antalet uppehållstillstånd ökar - framförallt för skyddsbehövande

Under 2007 beviljades sammanlagt 67 030 personer uppehållstillstånd i Sverige. Det är en liten ökning jämfört med året innan då 66 238 personer beviljades uppehållstillstånd.

Sammanlagt fick 18 414 personer uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl m.m. Motsvarande siffra år 2006 var 10 273. Eftersom 14 823 personer fick tillstånd p.g.a. av den tillfälliga lagen beviljades sammanlagt 25 096 tillstånd på dessa grunder 2006.

29 515 personer fick uppehållstillstånd p.g.a. familjeanknytning. 7 691 av dem var anhöriga till personer som fått tillstånd som flyktingar m.m. Året innan var motsvarande siffra 3 728.

18 779 personer fick uppehållstillstånd på grund av studier (8 920) eller arbete (9 859, varav 542 av dessa fick permanent uppehållstillstånd).

Under året registrerade dessutom 19 065 EU/EES-medborgare och deras anhöriga sin uppehållsrätt i Sverige.

Det totala antalet uppehållstillstånd ökade mellan 2005 och 2007 med knappt 40 procent. De kategorier som haft den största ökningen av uppehållstillstånd är skyddsbehövande som ökat med nästan 900 procent mellan 2005 och 2007, från 1 174 till 10 208 personer och anhöriga till flyktingar som under samma period ökat med 380 procent, från 2 004 till 7 691 personer.

Läs mer om statistiken över antalet uppehållstillstånd på Migrationsverkets hemsida.

2008-02-01

Regeringen förlänger tiden för instegsjobb från 18 till 24 månader

Regeringen presenterade på DN debatt den 30 januari att möjligheten till instegsjobb för nyanlända invandrare förlängs från 18 till 24 månader. Bakgrunden är att antalet förmedlade instegsjobb har varit liten, enligt uppgift 435. Enligt regeringen är 18 månader en för kort tid för att nyanlända ska lära sig svenska och etablera sig på arbetsmarknaden.

Instegsjobben är en reform som riktar sig direkt mot nyanlända och innebär ett riktat stöd till arbetsgivare som anställer nyanlända invandrare. Anställningen kopplas till undervisning i svenska och ska innehålla tydliga handledande inslag.

Läs debattartikeln på Dagens Nyheters eller Regeringens hemsida.

2008-01-31

Invånarna i USA och de stora EU-länderna vill att nya invandrare ska klara språktest för att få stanna i landet

En opinionsundersökning från Financial Times / Harris Poll visar att en stor majoritet i USA och flera stora europeiska länder tycker att invandrare ska klara ett språktest och medborgarskapstest för att få stanna i landet.

80 procent i USA, 86 procent i Tyskland och 83 procent i Storbritannien tycker att det bör finnas krav på att nya invandrare klarar av språk- och medborgarkunskapstest för att få stanna i landet. Något färre hade den åsikten i Frankrike och Italien (61 %) och Spanien (50 %).

En annan fråga handlade om hur medborgarna i länderna identifierar sig. Bara i Frankrike identifierade sig en majoritet (52 %) i nationella termer (som fransk). I Tyskland var är det endast 22 procent som främst identifierar sig som tysk. Många tyskar och italienare identifierar sig först och främst som europeer (36 och 30 %), medan det är vanligt att identifiera sig i regionala termer i Storbritannien (26 %).

Läs ett längre sammandrag från opinionsundersökningen på Harris Interactive hemsida

2008-01-30

Ökat intresse för företagande bland utrikes födda

ALMI företagspartner meddelade i ett pressmeddelande den 28:e januari att intresset för att starta eget ökade kraftigt bland utrikes födda under 2007. Antalet som vill ha hjälp med rådgivning och finansiering ökade med 36 procent och allt fler utrikes födda startar eget. Nyföretagandet bland gruppen har en hög koncentration i storstadsområdena.

ALMI är ett statligt bolag med uppdrag att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. ALMI har också en särskild "invandrarrådgivning".

Läs pressmedelandet på ALMI:s hemsida

2008-01-29

Invandrare lär sig danska snabbare än tidigare

Det danska integrationsministeriet har nyligen presenterat resultatet av fyra olika utvärderingar av danskundervisningen. Resultatet visar att nyanlända invandrare lär sig danska snabbare än tidigare. Det beror, enligt ministeriet, på att eleverna idag har bättre utbildningsbakgrund och att språkutbildningen blivit mer effektiv eftersom finansieringen numera, sedan 2003, är prestationsrelaterad. 

Danskundervisningen sker, som i Sverige, på flera olika nivåer. Det är för dem med ingen eller liten skolbakgrund från hemlandet som resultatet förbättrats mest (danskundervisning 1). Idag använder eleverna 51 procent färre lektioner för att uppnå samma språkfärdigheter medan dem som går i danskundervisning 2 och 3 behöver ungefär 30 procent färre lektioner än tidigare. 

Dagens elevsammansättning kan också ha påverkat resultaten. Numera dominerar inte flyktingar och familjeinvandrare utan många elever har invandrat som arbetskraftsinvandrare, EU-medborgare och gäststudenter.

Läs mer på Integrationsministeriets hemsida där man kan ladda ner de fyra aktuella utvärderingarna om danskundervisning för invandrare.

2008-01-28

Norge har lika stor invandring som Sverige

Invandringen till Norge ökar. Ökningen gäller för alla kategorier invandrare: arbetskraftsinvandrare, familjeinvandrare och asylsökande. Hela 101 000 personer fick under 2007 tillåtelse att flytta till Norge, vilket är ungefär lika många som till Sverige.

Däremot är sammansättningen på invandringen annorlunda är den i Sverige. 70 procent av invandringen till Norge får tillstånd att invandra för att arbeta. 18 procent kommer som familj och endast 5 procent som skyddsbehövande.

Polen, Tyskland og Litauen toppar listan för arbetskraftsinvandrare och Polen och Tyskland toppar dessutom listan över familjeinvandrare. 

Under 2007 sökte 6500 personer asyl i Norge, mot 5300 året före. 58 procent av de 5000 som fick asylsansökan behandlad under 2007, fick uppehållstillstånd. Det var flest asylsökande från i tur och ordning Irak, Ryssland, Eritrea, Serbien och statslösa. Under 2007 skedde en dramatisk minskning i antalet asylsökande från Somalia, från över 600 till under 200 jämfört med 2006.

Läs mer på Utlendingsdirektoratets hemsida.

2008-01-27

SCB redovisar glädjande arbetsmarknadsstatistik för utrikes födda

I december 2007 var 4 520 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det var en ökning med 92 000 personer jämfört med december 2006. Ökningen av antalet sysselsatta män var 56 000, medan ökningen var 36 000 för kvinnor. För ungdomar 15-24 år var ökningen 29 000 personer, motsvarande 6,4 procent. 

Bland utrikes födda 15-74 år var ökningen 7,4 procent eller 41 000 personer. Det innebär att utrikes födda har stått för 45 procent av sysselsättningsökningen. Samtidigt ökade den utrikes födda befolkningen med ungefär 50 000 personer under året. Det behövs alltså mycket stora ökningar av sysselsättningen för utrikes födda för att sysselsättningsgraden ska öka och arbetslösheten ska minska beroende på den stora invandringen.

Sysselsättningen i december 2007 var (för åldersgruppen 20-64 år):

 • Inrikes födda män: 84,9 %
 • Inrikes födda kvinnor: 79,9 %
 • Utrikes födda män: 71,8 %
 • Utrikes födda kvinnor: 60,7 %

Läs mer på SCB:s hemsida om arbetskraftsundersökningen för december 2007.

2008-01-27

UNHCR:s statistiska årsbok för 2006: fler fördrivna personer men färre rapporterade asylansökningar

I december 2007 publicerade FN:s flyktingorgan UNHCR sin statistiska årsbok för 2006. I årsboken görs en analys av situationen rörande personer inom organisationens mandat, dvs. flyktingar, internflyktingar, asylsökande, statslösa, m.fl.. Antal, sammansättning och övriga utvecklingstendenser är sammanställda och uppdelade enligt geografiska områden.

Enligt UNHCR gjordes globalt sett 605 000 nya ansökningar om asyl hos myndigheter eller UNHCR under 2006, vilket är 10 procent färre än år 2005. Flest ansökningar inkom i Europa (307 000), följt av Afrika (159 000), Amerika (78 000), Asien (53 500) och Oceanien (7 100). Jämfört med tidigare år har skillnaden mellan personer som söker asyl i utvecklingsländer (40 procent av totala antalet ansökningar globalt sett) respektive industrialiserade länder (60 procent) minskat. Som en möjlig förklaring till detta uppges den allt mer restriktiva asylpolitiken, med stängda gränser i bl a Europa, vilket leder till att fler asylsökande istället tvingas söka skydd i utvecklingsländer.

Sverige placerade sig på sjätte plats bland de länder som globalt sett tog emot flest asylsökningar. Detta efter Storbritannien, Frankrike, Kenya, USA och Sydafrika som toppade listan.

Asylsökande utgör dock endast en liten del av de fördrivna personer som hör till UNHCR:s mandat. Totalt fanns det under 2006 32,9 miljoner personer runt om i världen som lyder under UNHCR:s mandat, och majoriteten av dessa finns fortsättningsvis i utvecklingsländer: Asien (15 miljoner) och Afrika (ca. 10 miljoner) är de världsdelar där störst antal fördrivna personer befinner sig. Europa var under 2006 den enda världsdel som inte såg en ökning i antal personer under UNHCR:s mandat.

Rapporten finns tillgänglig på UNHCR:s hemsida

Se även UNHCR:s statstiska databas för mer relevant statistik
2008-01-26

Migrationsverket har beslutat om en strategi- och verksamhetsplan för 2008-2013

I regleringsbrevet återfinns regeringen och riksdagens riktlinjer för Migrationsverkets verksamhet samt de övergripande målen för Sveriges migrationspolitik:

 • Värna asylrätten i Sverige och internationellt
 • Upprätthålla en reglerad invandring
 • Införa ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring
 • Öka harmoniseringen av asyl- och migrationspolitiken i EU

Verksamhetsplanen är framtagen för att uppfylla dessa mål och uppdelad i två delar. Den inledande strategidelen är gemensam för samtliga verksamhetsområden. I den presenteras Migrationsverkets uppdrag, vision, värderingar, ledarskapspolicy samt fokus för arbetet t o m 2010. Under 2008 kommer asylprövning och återvändande t ex särskilt att prioriteras. I planens andra del återfinns konkreta mål, uppdrag och krav på återrapportering för de olika verksamhetsområdena. För övrigt ska samtliga verksamhetsområden utreda möjligheten att söka medel från Europeiska flyktingfonden och Återvändandefonden. För mer information om programmen se här.

Migrationsverket har identifierat fyra områden, som har särskild betydelse för att målen i regleringsbrevet ska kunna uppfyllas: Tydliga resultatkrav såsom att en asylprocess ska ha ett tydligt slut. Upprätthålla och utveckla kvalitén både gällande rättslig prövning och kvalitén i mottagandet. Skapa organisatoriska förändringar och arbeta med en aktiv utvecklingsagenda. Ytterligare utmaningar är att ha rätt beredskap i kommunerna, och Sveriges anpassning till EU med förändringar i svensk lagstiftning där en av de viktigaste förändringarna är den av regeringen aviserade arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU. Samt slutligen vara en röst i Europa och världen, varav en av de uppgifterna är att aktivt delta i förberedelserna för Sveriges ordförandeskap 2009.  

Värt att notera är att Migrationsverket ska förbereda verkets övertagande som nationell kontaktpunkt för det Europeiska Migrationsnätverket (EMN) från SCB. NTG-asyl & integrations hemsida har hittills varit EMNs ansikte utåt i Sverige, se här.

Enligt Migrationsverkets GD, Dan Eliasson, är migration en av de stora framtidsfrågorna och verket skall spela en central roll i svensk statsförvaltning inom området. Migrationsverket kommer även att bedriva projekt med mål att bli en av Sveriges modernaste myndigheter och skapa en effektiv utvecklingsorganisation, där idéer och förslag ska kunna tas tillvara.

Läs hela strategi- och verksamhetsplanen här 

2008-01-25

Dokumentation från seminariet den 17:e januari om introduktion för nyanlända invandrare i Malmö

Det av NTG-asyl & integration och IMER/Malmö högskola anordnade seminariet om nyanlända invandrares introduktion genomfördes den 17 januari. Här återfinns dokumentation och presentationer från seminariet.

Jan-Paul Brekkes rapport Talking about integration finns att ladda ner här. Rapporten kan också beställas från info@temaasyl.se

Hanne Cecilie Kavlis presentation finns här.  Hela rapporten som presentationen bygger på, Integrering i Danmark, Sverige og Norge: Felles utfordringer – like løsninger?, finns här.

Henrik Emilssons presentation  - och rapporten Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar  finns också tillgänglig. Rapporten kan också beställas utan kostnad från info@temaasyl.se . Ange antal exemplar.

Sara Persson från Region Skåne hänvisar till Regionens hemsida där man hittar all information om Region Skåne Blekinges arbete med EU-program.

2008-01-24

Praktiska råd om migration, utveckling och fattigdomsbekämpning

Den internationella organisationen för migration (IOM) ordnade tillsammans med the African Capacity Building Foundation en workshop på temat ”Migration, utveckling och fattigdomsbekämpning” i Senegal i augusti 2006. Denna workshop erbjöd deltagande stater möjligheten att utbyta goda erfarenheter om migrationshantering och att lära sig mer om internationell migration och utvecklingsfrågor. Delegater från 22 länder deltog, liksom representanter från flera olika internationella organisationer, näringslivet och den akademiska välden.

Nu har IOM sammanställt resultatet från workshopen i en rapport. Här avhandlas bland annat sambandet mellan migration och FN:s millenniemål, regionala och interregionala migrationsstrategier och frågor som rör remitteringar, dvs. de pengar som migranter skickar hem till sina anhöriga i ursprungsländerna. I rapporten sammanställs även konkreta förslag på aktiviteter och reformer som kan öka migranters - och migrantionens - påverkan på utvecklingen i afrikanska länder.

Ladda ned rapporten Migration, Development and Poverty Reduction 

Läs även IOM:s nyutkomna studie Living Across Worlds: Diaspora, Development and Transnational Engagement

2008-01-23

Arbetsförmedlingen sammanfattar arbetsmarknadsåret 2007

Arbetsförmedlingens sammanfattning av 2007 visar att det på många sätt varit ett rekordår. Arbetslösheten hos Arbetsförmedlingen sjönk till 3,6 procent under år 2007. Det är 1,0 procentenhet lägre än året innan. Den starka arbetsmarknaden har medfört en minskning av arbetssökande på Arbetsförmedlingen och sysselsättningen ökade i hela landet.

Utrikes födda på arbetsmarknaden

Under 2007 skedde en förbättring på arbetsmarknaden för utrikes födda. Nedgången av antalet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd var dock fortfarande klart större för de inrikes födda, 30 procent, än för de utomnordiskt födda, 16 procent.

Det är dock viktigt att, som Arbetsförmedlingen skriver, notera att antalet utrikes födda på arbetsmarknaden ökade kraftigt under 2007. Ett annat inslag var att sysselsättningen ökade kraftigare för utrikes födda, i synnerhet för personer födda utanför Europa, än för inrikes födda.

I genomsnitt uppgick år 2007 arbetslösheten inklusive deltagandet i program med aktivitetsstöd till 10,1 procent bland de utrikes födda (inklusive nordiskt födda), jämfört med endast 4,2 för de inrikes födda. Arbetsförmedlingen påpekar att det är av största vikt att integrationen av den utrikes födda befolkningen förbättras för att klara av den framtida arbetskraftsförsörjningen.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

2008-01-23

Asylsökandes villkor knäckfråga i dansk politik

Torsdagen den 24 januari hålls en parlamentarisk omröstning i det danska folketinget om under vilka förutsättningar asylsökande som fått avslag men inte kunnat lämna landet ska få rätt att söka jobb och bostad utanför flyktingförläggningar.

Omröstningen är ett resultat av ett förslag från den politiskt obundna  Pia Christmas-Möller (som fram till december 2007 var medlem i det konservativa folkpartiet) om att asylsökande som har fått avslag men inte kunnat återvända till sina hemländer ska ha rätt att söka bostad och arbete utanför flyktingförläggningar redan efter två år, istället för tre år enligt nuvarande regler.

Efter larmrapporter om familjer som levt i läger i uppemot tio år och om barn som far illa har allt fler röster för en humanare behandling av asylsökande hörts. I det jämna parlamentariska läget mellan regering och opposition har omröstningen om Christmas-Möllers förslag blivit en knäckfråga, som kan avgöra framtiden för statsminister Anders Fogh Rasmussens tredje regering. Om alla röstar som de har sagt i torsdagens omröstning innebär det att regeringen och stödpartiet inte längre har en majoritet, och följaktligen har statsministern aviserat nyval som ett alternativ.

Läs artikel i DN "Nyval hotar i Danmark"

Läs mer i danska Politiken.de

2008-01-22

Muslimska organisationer antog stadga för muslimer i Europa

Omkring 400 muslimska grupper möttes i mitten av januari i Bryssel för att skriva under en stadga om rättigheter och skyldigheter för muslimer som lever i Europa.

Enligt Ibrahim Elzayat, talesman för Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), den drivande organisationen bakom idén, är stadgan framförallt ett budskap till regeringar och samhället i stort, men även till muslimer i Europa.

Arbetet med stadgan, som bl.a. innefattar principer om interaktivitet mellan muslimer, samhällsdeltagande och islams bidrag till Europa, inleddes redan år 2000. 11 september-attackerna 2001 påskyndade processen, eftersom man ansåg att det fanns ett stort behov av att rätta till felaktiga uppfattningar om islam och av att förbättra relationen mellan muslimer och icke-muslimer i Europa.

Att det tog så många år innan stadgan stod klar beror på det omfattande arbete som ligger bakom den. FIOE representerar 29 (främst sunni-)muslimska organisationer, och fler än 1000 lokala grupper. Representanter för samtliga grupper har tillsammans diskuterat stadgans upplägg och samlat in åsikter för att innefatta så många organisationer och enskilda individers uppfattningar som möjligt.

Representanter från Europaparlamentet har särskilt välkomnat stadgan. Muslimers roll i Europa, och Europas attityd gentemot islam, ligger högt upp på EU:s agenda, och är bl.a. en del av det Europeiska året för interkulturell dialog.

Läs mer i artikel i EUobserver
Läs stadgan "Muslims of Europe Charter"

2008-01-21

Artiklar ger inblick i norsk asylpolitik

Den norske sociologen Jan-Paul Brekke som NTG-asyl samarbetat med vid flera tillfällen, har i två nyligen publicerade artiklar i den norska tidningen Dagbladet skrivit om aktuella frågor inom asylpolitiken i Norge.

Den första artikeln,”Ikke best i klassen” (17.12.2007), berör det norska asylmottagandet i förhållande till det gemensamma europeiska asylsystemet. Ju mer harmoniserad EU:s asylpolitik blir, desto viktigare är det att Norge följer med utvecklingen, menar Brekke. Inte minst då Norge valt att skriva under Dublinförordningen och på så vis är nära sammankopplad med det europeiska asylsystemet. På vissa områden har Norge enligt Brekkes artikel sämre mottagningsvillkor än vad EU-regelverket fastslår, bl.a. vad gäller rätt till skolgång och särskilda rättigheter för personer som utsatts för tortyr.  

Den andra artikeln, ”Det gjelder å holde ut”, berör problemet kring ”gömda” asylsysökande, vars liv utanför samhället får allvarliga konsekvenser för såväl dem själva som för omgivningen. Även om det skulle finnas klara fördelar med att regularisera dessa personer genomsyras myndigheternas inställning framförallt av en signalpolitik – man vill vidmakthålla att ett nej är ett nej, och att en person som fått avslag ska lämna landet. Situationen kan liknas vid ett ställningskrig, där myndigheterna såväl som gömda asylsökande försöker att hålla ut tills den andra parten ”ger sig”, dvs lämnar landet eller beviljar uppehållstillstånd.

Läs artikeln ”Ikke best i klassen”
Läs artikeln ”Det gjelder å holde ut”

Läs om Jan-Paul Brekkes forskningsstudie "Talking about integration" om svenska integrationspolitiska diskurser

2008-01-18

Arbetslösheten för utrikes födda fortsätter att minska, men långsammare än för övriga

3,5 procent av arbetskraften, eller 161 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av december. Det är en minskning med 0,9 procentenheter, eller 40 000 personer, jämfört med december 2006.

I december var knappt 48 000 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med 7,2 procent på ett år. Det är bland utrikes födda män som arbetslösheten minskar snabbast, med nästan 10 procent. Samtidigt minskade den totala öppna arbetslösheten med nästan 20 procent.

29,6 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var det 25,6 procent vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de öppet arbetslösa.

374 personer hade instegsjobb i december jämfört med 310 personer i november. Instegsjobben är en subventionerad anställning för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Anställningen ska vara kopplad till deltagande i sfi, eller uppnådda resultat inom denna, och innehålla tydliga handledande inslag.

Generaldirektör Bo Bylynd säger i pressmeddelandet att det finns utsatta grupper av arbetssökande som har problem på arbetsmarknaden. Det är främst lågutbildade ungdomar, utomeuropeiskt födda personer utan högskoleutbildning och funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. Många av dessa erbjuds att delta i Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

2008-01-17

Norsk modell med obligatorisk introduktion utvärderad

Introduktionsprogrammet i Norge infördes 2003 och fick sin nuvarande form i januari 2005 i och med att deltagandet blev obligatoriskt. I december 2007 presenterades tre olika utvärderingar av introduktionsprogrammet för nyanlända invandrare i Norge. De tre utvärderingarna undersöker hur kommunerna har genomfört lagen om introduktionsprogram och hur resultaten ser ut för individen.

Utvärderingarna har stort intresse för utvecklingen av introduktionen i Sverige. Utvärderingarna tar upp många av de frågor som den svenska statliga utredningen om introduktion av nyanlända och flyktingar ska överväga, bland annat hur man ska skapa bättre incitament för berörda aktörer att bedriva en god introduktion. Det pågår också en utredning i Sverige om ett statistiksystem för att följa upp introduktionen. Erfarenheter från det norska statistiksystemet är därför också intressanta.

Läs mer om utvärderingarna här.

2008-01-16

FN-initiativ för interkulturell dialog i Madrid

Den 15-16 januari håller FN-initiativet Alliansen mellan civilisationer (Alliance of Civilizations) sitt allra första forum i Madrid. Forumet ska främja den globala kampanj som på Spaniens och Turkiets initiativ bildades år 2005, i syfte att fördjupa och förbättra politiska, kulturella och religiösa relationer runt om i världen. Initiativet var ett svar på den ömsesidiga misstro, rädsla och de missförstånd mellan muslimska och västerländska samhällen som vuxit fram sedan september 2001.

Under forumet sammanförs politiska ledare, representanter för nationella och internationella organisationer samt näringslivsföreträdare för att finna vägar till ökad dialog och minskad polarisering mellan olika världsdelar, kulturer och religioner. Ett stort antal politiska beslutsfattare, företrädare för internationella organisationer och kända opinionsbildare inom kulturen deltar i alliansens första forum i Madrid, bl.a.  FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon, Turkiets premiärminister Erdogan, Spaniens premiärminister Zapatero, EU:s höge representant för utrikes- och säkerhetspolitik Solana och iranska Shirin Ebadi, 2003 års mottagare av Nobels fredspris. För Sveriges del deltar EU-minister Cecilia Malmström.

Förutom diskussioner mellan politiska ledare kommer forumet att möjliggöra utbyte av erfarenheter och goda exempel mellan organisationer som på olika plan jobbar med interkulturell och interreligiös dialog. 
 
Läs mer på Forumets hemsida

Läs även om EU:s initiativ, det Europeiska året för interkulturell dialog

Relaterad artikel i EUobserver: "MEPs rage at choice of religious visits to the parliament"

2008-01-15

Ny statistikrapport om integration i Norge

Statistisk Sentralbyrå har gett ut en ny statistikrapport om integration: Fakta om innvandrere og deras efterkommere 2007: Hva tallene kan fortelle. Rapporten ger en översiktlig bild av den invandrade befolkningen i Norge: om befolkningssammansättning, utbildning, arbetsmarknad, inkomster, valdeltagande, attityder och levnadsvillkor.

Hämta rapporten här.

2008-01-14

Situationen för irakflyktingarna är ett misslyckande för det gemensamma europeiska asylsystemet enligt UNHCR-rapport

I en ny rapport, Fortress Europe and the Iraqi ‘intruders’: Iraqi asylum-seekers and the EU, 2003-2007 från UNHCR, hävdas att medlemsstaternas olika behandling av Irak-flyktingar visar att det gemensamma europeiska asylsystemet misslyckats i sina ambitioner att harmonisera politiken och dela ansvaret och bördorna av flyktinginvandringen.

I rapporten pekas den svenska inställningen till irakiska flyktingar ut som exceptionellt generös. Sverige har gett skydd till fler irakier än hela övriga EU. Att ett land avviker i sina bedömningar är inte hållbart eftersom det leder till att alla asylsökande söker sig till det landet.

Markus Sperl, som är författare till rapporten, menar att en gemensam bedömning av asylansökningarna är nödvändig om de europeiska länderna ska ta ansvar för en generös och solidarisk politik.

Hämta hela rapporten här.

2008-01-13

Norge inleder försöksverksamhet med kvotering av invandrare i statliga myndigheter

Som ett led att öka rekryteringen av personer med utländsk bakgrund inom statsförvaltningen i Norge införde regeringen under 2007 krav på kartläggning av personalen. I oktober 2006 hade 2,8 procent av de statsanställda bakgrund från icke-västliga länder.

Under 2008 inför norska regeringen en mild form av kvotering som en ytterligare åtgärd för att öka mångfalden. Försöket med positiv särbehandling ska pågå i två år i 12 statliga verksamheter. Målet är att arbetslösheten, som är tre gånger så hög för personer med utländsk bakgrund, ska minska. Särbehandlingen innebär att en person med utländsk bakgrund ska anställas om det finns två sökande med jämförbara kvalifikationer.  

Läs mer om försöksverksamheten på norska regeringens hemsida.

2008-01-12

Försörjningskrav för familjeinvandring - några effekter från Nederländerna

I Sverige har frågan om försörjningskrav för anhöriginvandring aktualiserats av flera riksdagspartier. Det är emellertid relativt ovanligt med sådana försörjningskrav för kärnfamiljen i de flesta OECD-länder. Men det är vanligare med krav på inkomst, ordnat boende, viss ålder och språkkunskaper för den som vill invandra för att gifta sig med en person som bor i landet.

Nya uppgifter från Nederländernas Statistikbyrå visar att personer som bor i Nederländerna med turkisk och marockansk bakgrund i minskad utsträckning gifter sig med en "invandrad" make/maka. Det beror troligtvis på att 2004 års lag skärpte kraven för giftermål. Nu krävs för giftermål med "invandrad" make/maka att vederbörande har en inkomst som är 20 procent högre än minimilönen och att den som invandrar för att gifta sig har fyllt 21 år.

År 2001 gifte sig närmare 60 procent av dem med turkisk och marockansk bakgrund med en invandrad make/maka, jämfört med omkring 25 procent år 2006. Istället har antalet giftermål med personer som bor i Nederländerna, men har bakgrund i Turkiet och Marocko, ökat i motsvarande grad. Undersökningar från Danmark har också visat på stora förändringar i giftermålsmönster i och med förändrad lagstiftning för familjeinvandring.

Läs hela artikeln på Nederländernas statistikbyrås hemsida.

2008-01-11

Ännu en utvärdering visar att yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar ofta leder till arbete

Nyligen presenterade Arbetsförmedlingen en uppföljning av arbetsmarknadsutbildning som visade mycket goda resultat i sannolikheten att få arbete efter avklarad arbetsmarknadsutbildning, också för utrikes födda och särskilt inom mer yrkesinriktade utbildningar.

Nu presenterar IFAU en utvärderingsstudie som ytterligare förstärker den ljusa bilden av de yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningarna. Utvärderingen ”Effekter av yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för deltagare under perioden 2002–04” av Xavier de Luna, Anders Forslund och Linus Liljeberg visar att yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning ger deltagarna arbete, högre inkomster och minskat socialbidragstagande.

Deltagare i en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning var arbetslösa drygt 20 % kortare tid än jämförbara arbetslösa arbetssökande. Det är en stor effekt och gäller i stort sett alla grupper och kursinriktningar under åren 2002–04.

Mycket goda resultat för personer födda utanför Norden

Personer med högst grundskoleutbildning och personer födda utanför Norden har större nytta av en arbetsmarknadsutbildning än andra. Rapporten visar också att ungdomar under 25 år samt universitets- och högskoleutbildade har mindre nytta av en arbetsmarknadsutbildning.

Hela rapporten kan hämtas på IFAU:s hemsida.

2008-01-10

Statistiska Centralbyrån lanserar integrationsportal

SCB har lanserat en integrationsportal på deras hemsida där de samlar tillgänglig statistik inom integrationsområdet.

SCB har fått ett utökat ansvar för integrationsstatistik i och med Integrationsverkets nedläggning den 1 juli 2007. Integrationsverket ansvarade bl.a. för analys och publicering av statistik över integration och arbetade utifrån databasen STATIV. Databasen, analysarbete samt publicering av statistik har nu överförts till Statistiska centralbyrån, SCB.

Länk till integrationsportalen finns här. Våra grannländer har sedan tidigare liknande sidor, se temasidan hos Norges Statistisk Sentralbyrå och Danmarks motsvarighet på integrationsdepartementet: Tal och statistik.

2008-01-09

NY I DANMARK: Ett nytt nyhetsmagasin om integration

Första numret av Integrationsministeriets nyhetsmagasin Ny i Danmark har kommit ut. Magasinet fokuserar på att sprida erfarenheter av lyckade integrationsprojekt och kommer ut som papperstidning och på Internet fyra gånger om året.

Nummer ett handlar bland annat om trauma, mentorer. somalier och arbetsliv samt en intervju med den nya integrationsminstern Birthe Rønn Hornbech.

Läs mer om magasinet på Integrationsministeriets hemsida.

2008-01-08

Studie från IOM om migration och rätten till hälsa

IOM har nyligen publicerat en omfattande rapport om hälsorelaterade rättigheter inom ramen för internationell migration. Studien ger en juridisk översikt av EU-rätt och rättsinstrument från Europarådet.

Det finns en mängd instrument som på europeisk nivå erkänner rätten till hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet för såväl medborgare som icke-medborgare. Avsikten är att säkerställa tillgång till tillfredsställande hälsovård för envar. Trots detta finns det enligt rapporten stora skillnader i hälsa mellan majoritetsbefolkningen och migranter, asylsökande, flyktingar och övriga personer i behov av internationellt skydd. Genom studien vill man således belysa de utmaningar som finns i Europa, både rent juridiskt och i praktisk tillämpning.

Rapporten belyser den juridiska ställningen gällande rätten till hälsa för alltifrån migrantarbetare och -studenter till asylsökande och flyktingar, offer för människohandel och irreguljära migranter.

Läs hela rapporten 

2008-01-07

Arbetsmarknadsutbildningar leder ofta till arbete

Arbetsförmedlingen har i rapporten Arbetsmarknadsutbildning 2005 och 2006 studerat arbetsmarknadssituationen för arbetssökande som deltagit i arbetsmarknadsutbildning och avlutat den under andra kvartalet 2005 eller andra kvartalet 2006. Huvudsyftet med undersökningen är att kartlägga deltagarnas ställning på arbetsmarknaden ett halvt år efter avslutad utbildning (alltså deras placeringsgrad).

Av de personer som fullföljde sin arbetsmarknadsutbildning uppgav 70 procent 2005 och 77 procent 2006 att de hade ett arbete – oavsett vilket – vid intervjutillfället. Något färre utrikes födda än inrikes födda utbildningsdeltagare har gått till arbete, 67 respektive 70 procent 2005 och 76 respektive 77 procent 2006. Detta innebär att en något högre andel av de utrikes födda än av de inrikes födda återvänder till arbetslöshet efter en arbetsmarknadsutbildning.

Båda åren uppvisade utbildningarna en något högre träffsäkerhet för de inrikes födda än för de utrikes födda, d.v.s. att färre utrikes födda hade direkt nytta av arbetsmarknadsutbildningen i sitt nuvarande arbete.

Hämta hela rapporten på Arbetsförmedlingens hemsida.

2008-01-05

Nya rapporter om förvarstagnas rättigheter

Att placera asylsökande, flyktingar och andra migranter i förvar är vanligt förekommande i flera länder. Omständigheterna kring och förhållandena i dylika förvar ser dock mycket olika ut i olika delar av världen. Då EU-kommissionen nyligen publicerade en rapport om hur EU:s minimidirektiv om mottagande av asylsökande tillämpas visade sig en av de stora bristerna vara mottagningsförhållanden för förvarstagna asylsökande. Sju av EU:s medlemsstater  tillämpar enligt rapporten inte mottagandedirektivet på förvarsenheter, trots att direktivet inte tillåter ett sådant undantag, och följaktligen kränks många förvarstagna asylsökandes rättigheter.

Organisationen Jesuit Refugee Service (JRS) har i en nyligen publicerad rapport beskrivit förhållanden för förvarstagna i EU:s tio nyaste medlemsstater, och konstaterar att förhållandena är dåliga ur flera synpunkter. Rapporten Civil Society Report on Administrative Detention of Asylum Seekers and Illegally Staying Third Country Nationals in the 10 New Member States of the European Union innehåller dock ett antal goda exempel och konkreta rekommendationer för hur situationen kan förbättras.  

I november 2007 gav Amnesty International ut en rapport om mänskliga rättigheter i samband med förvarstagning av migranter, flyktingar och asylsökande, i syftet att informera om de begränser som de mänskliga rättigheterna sätter för förvarstagning. Rapporten Migration-Related Detention:A research guide on human rights standards relevant to the detention of migrants, asylum-seekers and refugees redogör för flera internationella och regionala rättsinstrument som är relevanta för förvarstagning av samtliga migranter, liksom specifikt för flyktingar och asylsökande. I rapporten konstateras att folkrätten innehåller tydliga begränsningar för förvarstagning. Dels specificeras under vilka förutsättningar förvarstagning överhuvudtaget får användas, dels under hurdana förhållanden detta ska ske.

Läs JRS Rapport: Civil Society Report on Administrative Detention of Asylum Seekers and Illegally Staying Third Country Nationals in the 10 New Member States of the European Union 
 
Läs Amnestys rapportMigration-Related Detention:A research guide on human rights standards relevant to the detention of migrants, asylum-seekers and refugees

2008-01-04

Fråga i riksdagen om arbetsmarknadspolitik för kvinnor och utrikes födda

Carina Adolfsson Elgestam (s) har i Riksdagen frågat Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) om regeringen avser att vidta några åtgärder för att skillnaderna inom  arbetsmarknadspolitiken, för kvinnor och utrikes födda, ska minska.

Sven Otto Littorin svarade att alla gynnas av en politik som skapar förutsättningar för fler jobb, fler och växande företag och minskade klyftor och att regeringens politik har lett till ökad sysselsättning.

Regeringsskiftet innebar, enligt svaret, en omställning till en arbetsmarknadspolitik med tydligt fokus på matchning och riktiga jobb samt insatser för dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Genomgripande förändringar har gjorts, samtidigt som viktiga uppgifter återstår, bland annat att fullfölja jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar och att öka volymerna av de så kallade instegsjobben för nyanlända invandrare. Nystartsjobben har framgångsrikt hjälpt långtidsarbetslösa och utrikes födda tillbaka i arbete. Under nästa år kommer även offentliga arbetsgivare att få tillgång till nystartsjobb.

Läs hela frågan och svaret här.

2008-01-03

Rekordstor invandring under 2007

Sveriges folkmängd beräknas öka med 71 000 personer under 2007, mycket beroende på den stora invandringen. Under 2006 berodde den ökade invandringen delvis på den tillfälliga asyllag som gällde i början av året. I år ökar invandringen trots att denna lag inte längre gäller. Ökningen beror delvis på en kraftigt ökad invandring av irakiska medborgare, drygt 14 800 till antalet, ofta med individuella skyddsbehov eller som anhörig.

Även nya EU medborgare söker sig till Sverige, och invandringen från både Rumänien och Bulgarien fördubblas under 2007. Samtidigt ökar invandringen av polska medborgare med 18 procent till drygt 7 700 personer. 

2007 beräknas invandringsöverskottet att bli ungefär 55 000 personer. Detta då antalet som utvandrar beräknas bli drygt 45 000, en liten ökning jämfört med förra året.

Läs mer på SCB:s hemsida.

2008-01-02

”Ett gemensamt ansvar för den generösa flyktingpolitiken”

Luciano Astudillo (s) debatterade i riksdagen den 18 december ännu en gång frågan om kommunernas flyktingmottagning med Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp). Luciano Astudillo frågade ministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att hjälpa de kommuner som tar emot flyktingar.

Nyamko Sabuni hade inga nyheter att meddela men redovisade regeringens politik och den utredning som är på gång.

Under tiden utredningen pågår och för att underlätta mottagandet av flyktingar i kommuner i regioner med god arbetsmarknad och skapa tydliga ekonomiska drivkrafter som påskyndar etableringen har kommuner möjlighet att få en extra ersättning som delvis är prestationsbaserad under åren 2007–2009. 

Jag vill också i sammanhanget understryka betydelsen av regeringens åtgärder inom den generella politiken för att bryta utanförskap och öka invandrares delaktighet på arbetsmarknaden.”

Luciano Astudillo var inte nöjd med svaret utan erbjöd en uppgörelse med regeringen utifrån socialdemokraternas fempunktsprogram för flyktingmottagandet, som bland annat skulle innebära ökad ersättning till kommuner med stor flyktingmottagning.  

Vi är beredda att träffa en uppgörelse med er om de här viktiga frågorna. De fem punkterna är vårt ingångsvärde. Det är detta vi föreslår skulle kunna förbättra situationen, inte bara för att hjälpa Göteborg, Södertälje och Malmö utan för att vi i Sverige gemensamt tar ett ansvar för den generösa flyktingpolitiken. Ta den utsträckta handen, Nyamko!” 

Läs hela debatten här.

2008-01-01

En övergripande strategi för migration

I december 2005 antog Europeiska rådet dokumentet Övergripande strategi för migration: Prioriterade åtgärder med inriktning på Afrika och Medelhavsområdet. I den övergripande strategin formuleras en konsekvent politik och konsekventa åtgärder avseende migration genom att ett brett spektrum av migrationsfrågor tas upp och de olika relevanta politikområdena sammanförs, däribland yttre förbindelser, utveckling, sysselsättning samt rättvisa, frihet och säkerhet. Den antagna strategin avspeglar konkret, aktiv solidaritet som bygger på att ansvaret delas mellan medlemsstaterna och även med tredjeländer.

Elizabeth Collett har nu för European Policy Centres räkning skrivit en rapport om hur denna övergripande strategi har realiserats. Slutsatsen är att EU för närvarande saknar både kompetens och politisk vilja för att fullfölja strategin i praktiken. Med andra ord finns det fortfarande att stort glapp mellan retorik och verklighet.

Läs studien

2007-12-31

Integration pekas ut som ett av tre viktiga reformområden i OECD-granskning av Schweiz ekonomiska politik

OECD har genomfört en granskning av Schweiz ekonomiska politik. Granskningen pekar ut integration som en av tre stora utmaningar för Schweiz.

Schweiz är det land i Europa (bland dem med över en miljon invånare) som har störst andel utrikes födda (23 procent). Utrikes födda har högre arbetslöshet och lägre sysselsättning och elever med utländsk bakgrund klarar sig betydligt sämre i skolan.

OECD rekommenderar Schweiz att satsa mer på invandrares arbetsmarknadsintegration och att främja deras investeringar i humankapital. Invandrares utbildning och erfarenheter behöver tas tillvara på ett bättre sätt. OECD rekommenderar att det skapas tydligare incitament för invandrare att lära sig det lokala språket. Tillgången till tidig barnomsorg och utbildning för invandrarfamiljer måste också förbättras och det bör införas senare val till olika utbildningslinjer inom grundskolan. Sådana reformer kan minska effekten av den socioekonomiska bakgrunden på elevernas studieresultat. Andra områden som OECD utmålar som problem är bristande arbete mot diskriminering och att den geografiska mobiliteten begränsas av att olika kantoner har egna krav på vistelsetid för beviljande av permanenta uppehållstillstånd och medborgarskap.

Läs mer om granskningen av Schweiz och synpunkterna på integrationspolitiken på OECD:s hemsida.

2007-12-30

Ny IOM-studie om migration och utveckling

IOM (International Organization for Migration) har nyligen publicerat en studie om sambandet mellan migration och utveckling. Living Across Worlds: Diaspora, Development and Transnational Engagement består av en samling fallstudier där olika diasporor får komma till tals gällande frågor som berör migration och utveckling. Målet är således att visa på de många olika sätt som migration kan bidra till utveckling – såväl i mottagar- som ursprungslandet.

Forskningen visar hur förhållandena för migration och integration i mottagarlandet kan påverka diasporors bidrag till utveckling, och på så vis även hur de förhållanden under vilka migration sker bestämmer migrationens bidrag till utvecklingen.

Ladda ned studien 
Läs mer på IOM:s hemsida

2007-12-29

Studie från IFAU visar att anonyma ansökningar har avsedd effekt

IFAU har undersökt om avidentifierade ansökningsprocedurer vid rekrytering har någon effekt på möjligheten för kvinnor och personer med bakgrund utanför västvärlden att få arbete. Rapporten Leder anonyma jobbansökningar till lika möjligheter? är skriven av Oskar Nordström Skans och Olof Åslund.

 

Avidentifieringen av ansökningshandlingarna innebar att sannolikheten att intervjuas ökade med ca 8 procentenheter för både kvinnor och personer med bakgrund utanför västvärlden. Avidentifierade ansökningar ökade dessutom kvinnornas chans att till slut bli erbjudna anställningar. För sökande med utländsk bakgrund gick det dock inte att se någon motsvarande effekt på sannolikheten att erbjudas arbete.

 

Enligt författarna visar erfarenheterna från Göteborg att avidentifiering kan påverka rekryteringsprocessen i avsedd riktning. Men metoden kan också kräva att även relevanta egenskaper (som var man utbildat sig) måste döljas för att inte indikera t.ex. utländsk bakgrund. Dessutom uppfattade rekryterande chefer att avidentifiering innebar administrativt merarbete.

 

Hämta hela rapporten på IFAU:s hemsida.

2007-12-28

Europarådet uppmärksammar migranters rättigheter

I samband med den internationella migrantdagen den 18 december uppmanade Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, de europeiska staterna att förbättra skyddet av migranters rättigheter. Kommissionären vänder sig mot den xenofobi som finns i många europeiska länder, och som blivit allt vanligare även inom etablerade mainstreampartier.

Frågan om irreguljära migranter är komplex. Den suveräna staten har visserligen rätt att kontrollera sina gränser och invandringen, men samtidigt åtnjuter irreguljära migranter många rättigheter under folkrätten, även om de under nationell lagstiftning befinner sig i landet ”illegalt” i landet.  

Europarådet har i syfte att belysa frågan på ett praktiskt sätt tagit fram en rapport där de europeiska och internationella rättsinstrument som är bindande för Europarådets 47 medlemsstater sammanställs. Inledningsvis redogörs för nationella och internationella faktorer som orsakar irreguljär migration, såväl ”push-faktorer” i ursprungslandet som ”pull-faktorer” i mottagarlandet. Därefter ges en överblick över migranters särskilda sårbarhet för brott mot mänskliga rättigheter, som uppstår till följd av att de tvingas leva utanför samhället. 

Rapporten innehåller även en katalog av de rättigheter som irreguljära migranter i teorin erkänns under europeisk och internationell lag, med fokus på staters skyldighet att skydda dessa. Därefter redogörs för hinder till att rättigheterna i fråga förverkligas i praktiken.

Slutsatsen i rapporten är att det praktiska skyddet av migranter - i Europa liksom i övriga delar av världen - är i sin linda. För att åtgärda situation krävs ett komplext angreppssätt: alltifrån att åtgärda de bakomliggande orsakerna till att personer känner sig tvingade att migrera, till att identifiera (både bokstavligt och bildligt talat) irreguljära migranter, och att informera dessa om sina rättigheter.  

Läs hela rapporten 

Läs Thomas Hammarbergs artikel inför den internationella migrantdagen

2007-12-28

Nutek lyfter fram goda exempel på verktyg och metoder för integration i det regionala tillväxtarbetet

Nutek har tillsammans med Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Glesbygdsverket, Integrationsverket och Institutet för tillväxtpolitiska studier samt några pilotlän utvecklat metoder och verktyg för att öka genomslaget för integration och mångfald i den regionala utvecklingen.

I Nuteks slutrapport, Integration, mångfald, tillväxt: Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet, lyfter de fram ett antal exempel på framgångsrikt arbete med integration. En samlad bedömning visar, enligt Nutek, att verktyg och metoder i stor utsträckning redan finns. Problemet är att de i alltför liten grad tillämpas i den regionala verksamhetens vardag.

De olika regionerna har använt olika metoder och verktyg i sitt arbete med integration. Det vanligaste är olika former av utvecklingsprojekt. Nutek urskiljer fem områden som är högt prioriterade i utvecklingsprojekten:

 • validering, meritportföljer och yrkesbedömning
 • svenska för invandrare (SFI) med koppling till yrkeskunnande
 • förkortad väntetid inför arbete eller företagande och matchning
 • attitydpåverkan
 • rekrytering

Bland de goda utvecklingsprojekten nämns till exempel Stockholm Matchning och Valideringscentrum i Malmö.

På NUTEKS hemsida kan man ladda ner en lång version och en populariserad kortversion av rapporten.

2007-12-27

Maskulinitet och mansroller bland män med etnisk minoritetsbakgrund

Rapporten Fædre, Sønner, ægtemænd: Maskulinitet og manderoller blandt etniske minoritetsmæn är finansierad av den danska ministeriet för likabehandling och skriven av Tina Gudrun Jensen, Anika Liversage och Gry Ellegaard Thorsen från SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Rapporten behandlar uppfattningar av maskulinitet bland män med etnisk minoritetsbakgrund. Syftet är att öka kunskapen om män med utländsk bakgrund sett utifrån ett könsperspektiv. Rapporten bygger på 16 intervjuer med män med annan etnisk bakgrund och innehåller också en genomgång av aktuell litteratur på området.

Hämta rapporten här.

2007-12-26

OECD-rapport om migration och utvecklingsländer

OECD har nyligen gett ut en omfattande rapport, Policy Coherence for Development: Migration and Developing Countries, som belyser en rad olika aspekter kring frågor om migration och utvecklingsländer.

Rapporten försöker besvara frågorna: Vad finns det för kostnader och fördelar av migrationen för utvecklingsländerna? Hur kan migrationsflödena organiseras bättre så att alla tjänar på migrationen – utvandringsländer, invandringsländer och migranterna själva?

Utifrån rapporten ger OECD en rad policyrekommendationer för både utvandrings- och invandringsländerna. Centrala frågor är effekterna på arbetsmarknader, kompetensflykt, remitteringar, diasporanätverk och återvandring.

Sammanfattning och delar av rapporten finns att hämta på OECD:s hemsida.

2007-12-25

Migrant Integration Policy Index har kommit ut i rapportform

NTG asyl & integration har tidigare skrivit om den internationella jämförelsen av integrationspolitiken: Migrant Integration Policy Index (MIPEX). Enligt MIPEX är Sverige det enda land av de 28 länderna i undersökningen som får epitetet ”bra integrationsland”. Sverige får till exempel högsta betyg (100) för reglerna på arbetsmarknaden, där tredjelandsmedborgare har samma rätt att arbeta som EU-medborgare, har rätt till språkträning och arbetsmarknadsinsatser, efter två år samma rätt till studiestöd och invandrare som blir arbetslösa förlorar inte rätten att stanna i landet. Inom områdena familjeförening, politiskt deltagande och anti-diskriminering behövs bara små förbättringar för att Sverige ska nå högsta betyg.

Resultatet har nu presenterats i rapportform och kan laddas hem från Migration Policy Groups hemsida.

2007-12-24

Transnationella rum - diaspora, migration och gränsöverskridande relationer

Transnationella rum är en nyutkommen bok om internationell migration och etniska relationer som har sammanställts i samarbete mellan svenska och finska forskare. Boken undersöker de gränsöverskridande sociala, politiska och ekonomiska relationer som skapats till följd av globaliseringen.

Begreppen transnationalism och diaspora är centrala inom forskningsområdet. Boken ger flera olika perspektiv på identiteter och kulturella processer som uppstår till följd av internationell migration. Stort fokus ligger på diasporor runt om i världen, med fokus på hur dessa utvecklar gemenskaper. Ett kapitel fokuserar även på de kvarvarandes förväntningar på dem som emigrerat. 

Redaktörer för boken är Erik Olsson, Catarina Lundqvist, Annika Rabo, Lena Sawyer, Östen Wahlbeck och Lisa Åkesson.

Beställ boken på förlaget

2007-12-23

EU-Afrika toppmöte utlovar samarbete kring migration

Att bekämpa irreguljär migration men främja legal migration och hjälpa invandrare att bättre integreras i sina nya länder – detta kom EU och de afrikanska staterna överrens om på det toppmöte som hälls den 8-9 december i Lissabon. Mötet var det andra toppmötet mellan EU och Afrika under unionens historia.

Enligt det ”Strategiska partnerskap” som antogs på mötet fastslogs att EU och de afrikanska staterna måste samarbeta för att stärka kopplingen mellan migration och utveckling, maximera effekten av remitteringar, underlätta deltagandet av diaspora och migrantgrupper i utvecklingen i ursprungsländerna, liksom för att främja migranters mänskliga rättigheter.

Enligt det strategiska partnerskapet ska Afrika och EU tillsammans ta itu med de negativa sidorna av migration. Detta ska bl.a. ske genom att bekämpa irreguljär migration i form av samarbete kring återvändande och återtagande, effektiva gränskontroll och genom att bekämpa människohandel. Att uppmärksamma orsaken till migration och flyktingströmmar uppmärksammades också. En hänvisning görs även till FN:s och den afrikanska unionens (OAU) flyktingkonvention.
  
Läs hela det strategiska partnerskapet
Läs mer om toppmötet

2007-12-22

Lättare för vissa utländska medborgare att få Id-kort - om ett år

Id-kortsutredningen presenterade sitt slutbetänkade, ID-kort för folkbokförda i Sverige (SOU 2007:100), den 14:e december. De föreslår att det införs ett nytt id-kort i Sverige.

Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur det kan säkerställas att det finns möjlighet för personer som inte är svenska medborgare men som har rätt att vara bosatta i Sverige att få id-kort.  

Bakgrunden till utredningen är att det har visat sig att en del utlänningar som bor i Sverige inte har möjlig¬het att skaffa en id-handling. Det innebär bland annat att de inte kan få tillgång till viktiga samhälls-funktioner som att öppna ett bankkonto. Utredningen konstaterar att ingen hittills har tagit ett övergripande ansvar för denna fråga. Utredningens förslag innebär att Polisen ska utfärda det nya id-kortet och att alla som är folkbokförda i Sverige och har fyllt 16 år ska ha rätt att ansöka om det.

Den nya ordningen föreslås träda i kraft först den 1 januari 2009.

Hela utredningen finns att läsa på regeringens hemsida.

2007-12-21

Rapport om invandringen till Sverige från EU:s nya medlemsstater

Eskil Wadensjö, Stockholms Universitet, visar i rapporten Migration to Sweden from the New EU Member States att invandringen till Sverige från EU:s nya medlemsstater ökat de senaste åren. Särskilt stor är ökningen från Polen och Baltikum, även om det är betydligt färre som kommer till Sverige än till Irland och Storbritannien som inte heller införde övergångsregler för den fria rörligheten efter EU-utvidgningen 2004.

Rapporten visar att arbetsmarknadssituationen i Sverige är ganska god för nya invandrare från de nya medlemsstaterna och att de är inte överrepresenterade inom olika transfereringssystem.

Hämta hela rapporten här

2007-12-20

Sverige får beröm av EU-kommissionen i den årliga bedömningen av sysselsättningspolitiken

EU-kommissionen har nyligen presenterat sin strategiska rapport om ekonomiska reformer i Europa. Där summeras det senaste årets utveckling av den gemensamma sysselsättningspolitiken. Dessutom gör Kommissionen en bedömning av medslemsstaternas insatser. Rapporten, som kommer att läggas fram för Europeiska rådet vid dess vårmöte i mars 2008, anser att Lissabonstrategin bidragit till den europeiska ekonomins starka återhämtning på senare tid.

Sveriges sysselsättningspolitik får beröm av EU-kommissionen som anser att framstegen har varit särskilt stora det senaste året. Kommissionen påpekar, som tidigare år, att Sverige har stora klyftor på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda och för många sjukskrivna. De ser dock positivt på reformerna som genomförts för att förbättra arbetsmarknadsintegrationen, t.ex. genom ökade incitament att arbeta, förändrad arbetsmarknadspolitik och omläggning av utbildningspolitiken.

Kommissionen ger i årets bedömning inga specifika rekommendationer till Sverige, men uppmanar den svenska regeringen att ta ytterligare steg för att förbättra konkurrensen inom servicesektorn och att fokusera på att implementera och utvärdera effekterna av de genomförda reformerna att öka incitamenten att arbeta, minska ungdomsarbetslösheten, öka sysselsättningen hos invandrare och re-integrera sjukskrivna.

EU-kommissionens hemsida finns alla dokument om deras årliga bedömning av sysselsättningspolitiken, inklusive den särskilda bedömningen av Sverige och andra länder.

2007-12-19

Göteborgsinitiativet introducerar nyhetsbrev om återvändande inom ramen för nytt projekt

Göteborgs-Initiativet har nyligen presenterat det första numret av ett nyhetsbrev om ”CCM-Return”. CCM står för Case-chain-management, och är en arbetsmetod för att stödja återvändare, med tyngdpunkt på återintegration i hemlandet. När asylsökande avvisas och sänds tillbaka till ursprungslandet bör ett hållbart återvändande och en återintegrering alltid eftersträvas. Därför förbereds återvändandet i asyllandet så att stödet till återintegration i ursprungsland är förberett och garanterat för dem som återvänder.

Göteborgs Initiativet har under ett års tid arbetat tillsammans med ett antal andra europeiska frivilligorganisationer i en pilotstudie som syftar till att hjälpa återvändande till en hållbar och varaktig återintegrering i hemlandet. Europeiska flyktingfonden har i oktober 2007 beviljat medel för att utveckla CCM-metoden och övrigt återvändandearbete. Projektet går under namnet CCM Return Training Project, och är ett samarbete med bl.a. den tyska organisationen AGEF, som tidigare arbetat enligt samma metod, och nederländska COA.

Ladda ner nyhetsbrevet

2007-12-19

Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökning för november 2007

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 575 000 personer, vilket är en ökning med 118 000 personer eller 2,7 procent jämfört med november förra året. Andelen sysselsatta av befolkningen i åldern 15-74 år ökade jämfört med förra året och var i november 67,0 procent.

Andelen arbetslösa i åldern 15-74 år minskade till 5,2 procent av arbetskraften jämfört med 5,9 procent i november 2006. Även antalet arbetslösa minskade och var i november 252 000 jämfört med 279 000 för ett år sedan.

Statistiska Centralbyråns redovisningar av arbetskraftsundersökningarna har förändrats från och med oktober 2007. Definitionen av arbetslöshet har ändrats och resultat och jämförelser gäller åldersgruppen 15-74 år istället för som tidigare 16-64 år. De särredovisar dock fortfarande andra ålderskategorier.

Sysselsättningen i november var (för åldersgruppen 20-64 år):

 • Inrikes födda män: 85 %
 • Inrikes födda kvinnor: 80,9 %
 • Utrikes födda män: 73,9 %
 • Utrikes födda kvinnor: 62,9 %

Tendensen är att utvecklingen på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor är sämre än för övriga tre kategorier. Antalet arbetslösa ökar snabbare än sysselsättningen för dem.

Läs mer på SCB:s hemsida.

2007-12-18

Direktivet för regeringens översyn av asylmottagandet publicerat

Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) har inte setts över sedan den antogs för drygt 13 år sedan. Mottagandet har dock genomgått ett antal förändringar sedan dess. En av de mest omfattande av dessa är övergången från det tidigare s.k. förläggningsboendet till dagens system med anläggningsboende (ABO) eller eget boende (EBO), vilket har haft en stor påverkan även på andra områden inom mottagandet. Nu är det dags igen, då regeringen nyligen tillsatte Sören Häggroth till utredare för en översyn av mottagande av asylsökande. Häggroth har fått ett omfattande uppdrag och ska utreda bl.a. följande områden:

- boendet 
- den organiserade sysselsättningen (inklusive behovet av samhällsinformation)
- samverkan mellan Migrationsverket och kommuner, ideella organisationer och andra relevanta aktörer
- bosättning och återvändande
- det ekonomiska biståndet
- asylsökande med särskilda behov

Utgångspunkten för översynen är att mottagandet ska bidra till en rättssäker, effektiv och human asylprocess med kort handläggningstid. I direktiven anges att en samordning av insatserna för asylsökande respektive nyanlända som beviljats uppehållstillstånd bör ske, och att de asylsökandes studie- och arbetslivserfarenhet bör kartläggas så att dessa erfarenheter kan användas efter att ett uppehållstillstånd har beviljats. Arbetslinjen är genomgående, då de asylsökandes möjligheter till sysselsättning och egen försörjning ska prioriteras. Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2009. Positivt i direktiven till utredningen är att de som närmast berörs - de asylsökande själva - och skall ges en röst.

Flera delar av direktivet knyter an till NTG-asyl & integrations erfarenheter och är högst relevanta med tanke på NTG-asyls förslag till nationell politik. En närmare analys av direktivet kommer därför inom kort kommer att presenteras i en artikel på Tema Asyl.


Läs hela direktivet 
Länk till regeringens pressmeddelande
Se webbutsändning från presskonferensen med migrationsminister Tobias Billström
2007-12-18

Statistikrapport om integration i Danmark

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i Danmark har i dagarna gett ut den årliga statistikrapporten om invandrares integration inom bland annat utbildning och arbetsmarknad: ”Tal og Fakta – udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet”.

Statistiken om utbildning visar bland annat att 10 procent av alla elever är tvåspråkiga och att andelen unga med utländsk bakgrund som läser på universitet och högskolor ökar.

Sysselsättnignen för personer med utländsk bakgrund i Danmark ökar men är fortfarande låg. Andelen sysselsatta, 16-64 år, som andel av befolkningen var 77 procent för "danskar" den 1 januari 2006. Dansk statistik delar upp befolkningen i dem med dansk respektive icke-västlig bakgrund. Bland dem med icke-västlig bakgrund var motsvarande andel sysselsatta 50 procent, alltså 27 procentenheter lägre. 42 procent av dem med utländsk bakgrund från icke-västliga länder står helt utanför arbetsmarknaden.

Läs mer i statistikrapporten 

2007-12-17

Ny migrationslagstiftning införs för att förbättra integrationen i Storbritannien

Storbritannien håller på att genomföra en förändring av migrationslagstiftningen. Syftet är att den nya lagen ska främja integration och landets delade värderingar. Urvalet av invandrare ska ske genom ett poängsystem liknande det i Australien och Kanada. I reformpaketet finns även insatser för att bättre se till att invandrare integrerar sig i lokalsamhället genom skärpta krav på engelskkunskaper, att begränsa möjligheten till medborgarskap för dem som inte följer lagen och skärpta krav för giftermål för att skydda mot tvångsgifte.

Poängsystemet skapar ett enhetligt regelsystem för invandring och ersätter de åtta olika invandringskriterier som finns idag. De som vill invandra får poäng för deras integrationspotential, t.ex. för utbildning och färdigheter, språkkunskaper och möjligheten att försörja sig själv och sin familj. Inom migrationsområdet ska dessutom gränskontrollen öka genom att kräva fingeravtryck för alla som söker visum för att komma till Storbritannien och genom att införa ett ID-kort för alla utländska medborgare. Tidigare införda krav på engelskkunskaper för att få stanna permanent i landet kompletteras nu med krav på att den som invandrar för att gifta sig har kunskaper i engelska innan inresa. Risken för tvångsäktenskap ska minska genom att höja åldersgränsen till 21 år för den som kommer till Storbritannien som partner eller make/make.

Läs de två bakgrundsrapporterna för att förhindra tvångsäktenskap och införa krav på engelskakunskaper för den som vill komma till Storbritannien som make/maka.

2007-12-16

Empirisk studie visar omfattande diskriminering på svensk arbetsmarknad

Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS) har gett ut ett nytt working paper om diskriminering: "What's in a name? A field experiment test for the existence of ethnic discrimination in the hiring process", Författare är Moa Bursell.

Undersökningen har använt en metod där två fingerade personer med likvärdiga meriter men med olika namn sökt samma jobb. Resultatet visar att det förekommer omfattande etnisk diskriminering på svensk arbetsmarknad. Personer med ”svenska” namn blir oftare kallade till intervju än personer med ”utländska” namn. I undersökningen förekom diskriminering i alla yrken som utsattes för test men omfattningen av diskriminering varierade.

Läs mer om tidigare studier med likartad metod.

Hämta rapporten här.

2007-12-15

Svensk integrationspolitik får beröm av EU-kommissionens expertgrupp

EU-kommissionen tillsatte i januari 2006 en expertgrupp, ledd av före detta talmannen i tyska parlamentet Rita Süssmuth. Expertgruppens syfte är att identifiera hinder för etniska minoriteter på arbetsmarknaden och i övriga samhället.

Expertgruppen gav i december 2007 ut en rapport, Ethnic Minorities in the Labour Market: An Urgent Call for Better Social Inclusion. Rapporten identifierar 14 hinder för etniska minoriteter på arbetsmarknaden och ger åtta rekommendationer. Bland de 14 hinder som identifierats finns bland annat brister i utbildning, språk och i erkännandet av utländskt förvärvade färdigheter och utbildningar. Andra hinder är begränsningar för utländska medborgare att få konkurrera om vissa typer av jobb, svårigheter att få tillgång till medborgarskap, boendesegregation, svartarbete, diskriminering och svaga incitament att arbeta på grund av välfärdssystemen.

För att komma till rätta med situationen bör medlemsstaterna arbeta med tre samtida strategier: icke-diskriminering, politik för lika möjligheter och ett aktivt mångfaldsarbete i företag och organisationer.

De åtta rekommendationerna handlar bland annat om att politiker måste prioritera integrationsfrågorna, anpassa den generella politiken, identifiera och ta bort hinder som försvårar integration, utveckla riktade insatser mot målgruppen samt att stödja lärande processer och utveckling av ny kunskap.

Rapporten lyfter också fram goda exempel inom olika politikområden. Sverige får beröm när det gäller möjligheten till utbildning och validering av utländska kvalifikationer samt för arbetet mot diskriminering. Särskilt bra är politiken i Sverige, anser rapporten, när det gäller tillgång till arbete och eget företagande. Bestämmelserna för icke EU-medborgare på arbetsmarknaden är allra mest gynnsamma i Sverige och stödet till egenföretagande ett föredöme.

Hämta hela rapporten här.

2007-12-14

Nyanlända invandrare känner sig välkomna i Danmark

En utvärdering från Integrationsministeriet i Danmark visar att nyanlända invandrare som avslutat sitt introduktionsprogram är nöjda. 78 procent av de 500 tillfrågade är nöjda med danskundervisning, 72 procent med praktikplats och 63 procent med bemötandet från handläggarna.

Enligt utredningen blir de nya danskarna snabbt en del av samhället. Nästan alla ser på dansk tv, läser danska dagstidningar och en majoritet intresserar sig för dansk politik. Undersökningen visar också att de flesta har danska vänner.

Läs mer om undersökningen på Integrationsministeriets hemsida Ny i Danmark

2007-12-13

Arbetslösheten ökar för utrikes födda kvinnor

3,1 procent av arbetskraften, eller knappt 145 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av november månad. Det innebär en minskning med 0,6 procentenheter, eller 24 000 personer, jämfört med november förra året.

I november var knappt 44 000 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med 2,7 procent på ett år. Det är bland utrikes födda män som arbetslösheten minskar. Däremot har antalet arbetslösa utrikes födda kvinnor ökat det senaste året. Utrikes födda är överrepresenterade bland de arbetslösa. 30,4 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var det 26,8 procent vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de öppet arbetslösa.

310 personer hade instegsjobb i november jämfört med 221 personer i oktober. Instegsjobben är en subventionerad anställning för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Anställningen ska vara kopplad till deltagande i sfi, eller uppnådda resultat inom denna, och innehålla tydliga handledande inslag.

Generaldirektör Bo Bylynd säger i pressmeddelandet att de som står långt ifrån arbetsmarknaden har svårt att konkurrera om de lediga jobben. Det gäller framför allt personer med brister i utbildningen, personer med utländsk bakgrund och funktionshindrade som har nedsatt arbetsförmåga.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida

2007-12-12

Arbetsmarknadsprognos för 2008: Problem för utrikes födda

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har publicerat sin prognos för arbetsmarknaden 2008. Antalet sysselsatta beräknas öka med 105 000 personer år 2007 och med 45 000 personer år 2008.

Utvecklingen för utrikes födda

Av utrikes födda i åldrarna 16-64 år deltog 70,5 procent i arbetslivet (perioden fjärde kvartalet 2006 till tredje kvartalet 2007). Nivån kan jämföras med nästan 81 procent bland inrikes födda. Uppgången bland utrikes födda är drygt 1 procentenhet jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Så gott som hela uppgången faller på män, främst i åldrar under 35 år. AMS bedömer att arbetskraftsdeltagandet stiger ytterligare något bland utrikes födda under år 2008 och liksom tidigare främst bland män.

Besvärligt för lågutbildade

Utbildningsnivån har en mycket stor betydelse för möjligheten att finna ett arbete för utrikes födda, klart större betydelse än för inrikes födda. AMS pekar ut fyra grupper som kommer att ha en besvärlig arbetsmarknadssituation även under 2008:

 • Personer med högst grundskoleutbildning
 • Utomeuropeiskt födda med högst gymnasieutbildning.
 • Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga
 • Arbetslösa personer 55-64 år

Den bristande utbildningsbakgrunden kräver enligt AMS omfattande och långsiktiga insatser om personerna i dessa grupper någonsin ska få ett riktigt fotfäste på arbetsmarknaden. Men enligt AMS är både vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen underdimensionerad, vilket innebär små utsikter till yrkesinriktade utbildningar för stora grupper med omfattande utbildningsbehov.

Läs mer om prognosen här.

2007-12-11

Irlands asylmottagandet kritiseras av Europarådet

Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, har efter en fem dagar lång utredningsresa i Irland bl.a. uttryckt sin oro över asylsökandes mottagandeförhållanden. Framförallt kritiserar Hammarberg den långa väntetiden i mottagningsförläggningar som asylsökande, inklusive barn, utsätts för. Han betonade att då väntetiden som normalt präglas av osäkerhet utsträcks till en allt för lång period kan orsaka onödigt stark oro.

Förutom asylsökandes rättighter fokuserade Hammarberg under sitt besök även på barns, kvinnors och romers rättigheter. Den officiella rapporten över besöket, som förväntas innehålla rekommendationer för att åtgärda de uppkomna bristerna i mänskliga rättigheter, kommer att publiceras i början av 2008.

Läs mer på Europarådets hemsida

The Irish Times

2007-12-10

"Medveten okunskap" om flyktingsmuggling

I SR:s program Konflikt den 8 december behandlades ånyo frågan om flyktingsmuggling. Gregor Noll, professor i folkrätt vid Lunds universitet, antydde att kommunalrådet Göran Johanssons uttalade i Expressen i förra veckan - om att skicka tillbaka alla flyktingar som smugglats in till Sverige - handlade om "medveten okunskap" med ett specifikt politisk syfte.

I programmet intervjuades också den av Tema asyl tidigare uppmärksammade holländske forskaren Ilse van Liempt, som i sin studier av flyktingsmugglare kunnat visa att det ytterst sällan handlar om "tungt kriminella nätverk och organisationer", vilket media och politiker ofta hävdar. Även Per Wirtén, journalist och författare och George Joseph från den katolska organisationen Caritas uttalade sig kritiskt om den förenklade bilden av flyktingsmugglingen till Sverige och Europa.

Läs mer och lyssna på SR:s program Konflikt

Läs tidigare artiklar om flyktingsmuggling

2007-12-09

Ny avhandling om etnisk diskriminering och sociala hierarkier

Alexandra Snellman disputerade den 7:e december vid Uppsala Univeritet. Avhandlingen Social Hierarchies, Prejudice, and Discrimination visar att diskriminering och hierarkier inte bara skapas som ett resultat av våra fördomar, utan påverkas också av andra faktorer. Alexandra Snellman har studerat hur de sociala hierarkier vi själva befinner oss i samt vår tilltro till makthierarkier, så kallad social dominansorientering, påverkar vår syn på andra människor. Hennes studie visar att socialt dominanta personer, dvs sådana som har stark tilltro till makthierarkier i allmänhet, också tenderar att skapa hierarkier och utöva etnisk diskriminering i högre grad än andra.

Hela avhandlingen går att hämta på Uppsala Universitets hemsida.

2007-12-08

Antalet asylsökande minskar i Storbritannien

Allt färre söker asyl i Storbritannien. Till och med september 2007 hade 16 520 personer sökt asyl under 2007. Det är den lägsta siffran på 15 år. Samma period var antalet asylsökande i Sverige drygt 29 000. Lin Homer, chef för Border and Immigration Agency, anser att det är de hårdare gränskontrollerna som har minskat antalet asylsökande.

Läs mer på Border and Immigration Agency:s hemsida

2007-12-07

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna fyller sju år

I dag, den 7 december, är det sju år sedan EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna undertecknades i Nice. Den 29 november i år antog Europaparlamentet stadgan som kommer att proklameras vid en högtidlig ceremoni i Strasbourg den 12 december.

Genom det nya reformfördraget, det s.k. Lissabonfördraget, kommer stadgan bli bindande. Stadgan sammanfattar europeiska medborgares medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Rättigheterna är samlade i sex stora kapitel: Värdighet, friheter, jämlikhet, solidaritet, medborgarnas rättigheter och rättskipning. När det nya fördraget undertecknas (den 13 december 2007) kommer dessa femtio friheter och rättigheter att vara en del av EU:s rättsliga ramverk.

Läs betänkande om Europaparlamentets godkännande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

2007-12-06

Migration utan gränser - UNESCO publicerar bok om ett gränslöst samhälle

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter anger i artikel 13 (2) att ”Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget”, men någon motsvarande rättighet att ta sig in i ett annat land finns inte. Medan majoriteten av världens befolkning har möjlighet att lämna sitt land, har endast en bråkdel rätt att resa in i det land de vill.

Utgående från denna motsättning har två av UNESCO:s specialister på internationell migration, Antoine Pécoud och Paul de Guchteneire, redigerat en bok om fri invandring. Migration Without Borders. Essays on the Free Movement of People syftar till att utforska scenariot med en gränslös värld och innehåller analyser om etiska och ekonomiska utmaningar, liksom sociala konsekvenser som en världsomspännande fri rörlighet skulle innebära.

Boken finns att beställa på Berghahn Books webbsida

2007-12-05

Internationell studie visat på fortsatt svaga studieresultat för elever med utländsk bakgrund i Sverige

PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt som genom olika prov undersöker femtonåriga elevers förmågor inom tre kunskapsområden: naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Totalt deltog 57 länder i PISA 2006, däribland samtliga 30 OECD-länder.

Svenska elever medelmåttiga

Resultaten i naturvetenskap och matematik visar att svenska 15-åringar (motsvarar elever i årskurs 9) presterar på en genomsnittlig nivå i jämförelse med övriga OECD-länder. Däremot är läsförståelsen bland svenska elever bättre än i många andra OECD-länder.

Stora skillnader mellan elever med svensk och utländsk bakgrund

PISA 2006 bekräftar att det finns skillnader i prestationsnivå mellan inrikes och utrikes födda elever men att dessa är olika stora i olika länder.

För ett genomsnittligt OECD-land är prestationsskillnaden i naturvetenskap mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund födda i landet 55 poäng till de inföddas fördel. Motsvarande skillnad mellan infödda och elever med utländsk bakgrund födda utomlands är ungefär lika stor, 58 poäng.

Sverige uppvisar ett något annorlunda mönster. Skillnaden i prestation mellan infödda och elever med utländsk bakgrund födda i Sverige är mindre, 48 poäng medan skillnaden mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund födda utomlands är större, 78 poäng. Elever med utländsk bakgrund födda i Sverige presterar alltså 30 poäng bättre än elever med utländsk bakgrund födda utomlands.

Minst skillnader i anglosaxiska länder 

De OECD-länder som uppvisar minst skillnader mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund är alla anglosaxiska (Australien, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Irland och USA). De europeiska länderna har däremot betydande skillnader mellan infödda och elever med utländsk bakgrund där Schweiz och Belgien ligger i topp med skillnader på 95 respektive 93 poäng mellan infödda och elever med utländsk bakgrund födda utomlands.

Troliga förklaringar till detta mönster är, enligt Skolverket, engelska språkets roll som internationellt språk men också att ländernas invandringspolitik skiljer sig åt vilket genererar olika sammansättningar av populationen med utländsk bakgrund.

Ett annat sätt att beskriva dessa skillnader är att titta på hur stor andel av eleverna som ligger på respektive prestationsnivå i naturvetenskap. För Sverige gäller att cirka 13 procent av infödda elever inte presterar högre än nivå 1 (av 6). Motsvarande andel för elever med utländsk bakgrund födda i Sverige är mer än dubbelt så stor, 29 procent, och för elever med utländsk bakgrund födda utomlands är andelen hela 43 procent.

I läsförståelse är avståndet mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund födda i Sverige 29 poäng och mellan infödda och elever med utländsk bakgrund födda utomlands 68 poäng. I matematik är motsvarande avstånd 42 respektive 64 poäng. Avstånden i läsförståelse och matematik är alltså något mindre än i naturvetenskap.

Läs mer om PISA-resultaten på Skolverkets hemsida.

2007-12-05

C-uppsats om medias framställning av flyktingsmugglare

I sin C-uppsats Bland skurkar och hjältar: En analys av medias framställning av flyktingsmugglare tar sig Martina Berggren från Linköpings universitet an det komplexa och på senaste tiden återigen aktuella ämnet om flyktingsmuggling. Utan att ta ställning till om det är rätt eller fel att smuggla flyktingar, undersöks hur fenomenet skildras. I uppsatsen undersöks hur flyktingsmugglare och flyktingsmuggling framställs i nyhetsmedierna, vems röst som hörs, samt hur människorna som nyttjar deras tjänster skildras.

Berggren konstaterar i sina slutsatser att bilden av flyktingsmugglingen inte går att skilja från hur flyktingar skildras. Dessa två kategorier är tätt sammanlänkade, de förutsätter varandra och lägger grunden för varandras innebörder. När flyktingarna skildras som offer för krig, blir flyktingsmugglarna vanligen skurkar som utnyttjar människor i nöd. När de skildras som lycksökare eller lurendrejare, förefaller de vara i maskopi med sina smugglare, som också de blir skurkar. När de skildras som offer för Europas allt mer restriktiva flyktingpolitik anses flyktingsmugglarna antingen vara så kriminella att de är de enda som vågar ta de risker som smuggling av människor kan innebära, eller också de enda som upprätthåller asylrätten, beroende på vilket perspektiv artikeln är skriven utifrån.

En slutsats är att tidningsartiklarnas olika skildringar av flyktingsmugglarna visar på den maktkamp som finns kring definitionen av dem som görandes goda gärningar eller onda. Det står klart att bilderna och berättelserna om flyktingsmugglingen löper över ett brett spektrum där agenterna kan utgöras av alltifrån hänsynslösa skurkar till medkännande hjältar.

Ladda ned uppsatsen

2007-12-04

Ny rapport om Internet och människohandel

Den snabba utvecklingen av informationsteknologi har gett människohandeln nya dimensioner. Unga personer riskerar i allt högre grad att falla offer för människohandlare då dessa nuförtiden i stor omfattning använder sig av Internet för rekrytering. Europarådet har pga detta publicerat skriften Internet recruitment - Misuse of the Internet for the recruitment of victims of trafficking in human beings. Skriften är skriven av kriminolog Athanassia P. Sykiotou från Democritus University of Thrace i Grekland.

Studien presenterar aktuella vägar för rekrytering av offer via Internet och identifierar juridiska, administrativa och tekniska åtgärder för att bekämpa dessa.

Ladda ner skriften  

2007-12-03

Parlamentariker diskuterade irreguljär invandring och sanktioner mot arbetsgivare

Europaparlamentet höll den 26-27 november ett möte tillsammans med medlemmar från medlemsstaternas nationella parlament om framtiden för området frihet, säkerhet och rättvisa. Syfte är att förbättra dialogen mellan Europaparlamentet och medlemsstaternas nationella parlament. I och med antagandet av det sk reformfördraget kommer såväl Europaparlamentets och de nationella parlamentens roll att stärkas vad gäller beslutsfattande inom området. Europaparlamentet kommer att få medbeslutanderätt, medan de nationella parlamenten får en strakare rådgivande ställning.

Under mötet behandlades parlamentens roll i EU:s övergripande strategi för migration, med fokus på förslaget till direktiv om sanktioner mot arbetsgivare som anställer irreguljär arbetskraft. Fokus låg på bekämpandet av irreguljär migration och behovet av en genomgripande policy för laglig arbetskraftsinvandring. Asylsökande diskuterades däremot inte inom ramen för ämnet.

Den portugisiska inrikesministern Rui Pereira betonade att EU inte kan stänga sina gränser, eftersom unionen är i behov av laglig invandring, men att unionen ändå måste stärka kampen mot irreguljär invandring och kriminalitet kopplat till denna.
Claudio Fava, Europaparlamentets rapportör om direktivet om sanktioner mot arbetsgivare som anställer irreguljär arbetskraft, påpekade att direktivet inte endast bör vara inriktat på att sanktionera arbetsgivare, utan att det även bör garantera skydd för migrantarbetare. Europaparlamentet kommer att rösta om direktivförslaget i april 2008.

Läs pressmeddelande om mötet

2007-12-03

Tävling för journaliststudenter om tillgång till asyl i Europa

The Jesuit Refugee Service (JRS) Europe utlyser en tävling för studenter i journalistik som går ut på att lyfta problematiken för flyktingar och asylsökande att söka asyl i Europa.

Tävlingen är öppen för studenter och nyligen utexaminerade från alla institutioner för högre utbildning i Europarådets 43 medlemsstater. Artikeln ska skrivas under temat ”Access to Asylum” och får inte vara längre än 1200 ord. Vinnaren kommer att ges tillfälle att besöka ett flyktingläger i Malawi, som gäst till JRS Southern Africa.

Läs mer på JLS hemsida

2007-12-02

Ny statistik över arbetsmarknadsintegration i Kanada

Kanadas statistikbyrå har publicerat de första resultaten från 2006 års arbetsmarknadsundersökning. Rapporten The Canadian Immigrant Labour Market in 2006: First results from Canada’s Labour Force Survey ger en bild av invandrares arbetsmarknadsintegration år 2006.

Rapporten mäter andelen sysselsatta i åldersgruppen 25-54 år. Vistelsetiden har stor betydelse för andelen sysselsatta. Invandrare som bott i Kanada i mer än 10 år hade ungefär lika hög sysselsättning som inrikes födda kanadensare. Men även nyanlända har förhållandevis hög sysselsättning.

Inrikes födda: 83,1 procent

Utrikes födda, vistelsetid 10+ år: 82,1 procent

Utrikes födda, vistelsetid 6-9 år år: 75,7 procent

Utrikes födda, vistelsetid 0-5 år år: 65,4 procent

Det kan jämföras med situationen i Sverige som är mer bekymmersam. I Sverige var år 2006 38,8 procent av alla utrikes födda kvinnor med vistelsetid 0-4 år (20-64 år) sysselsatta, och 53,9 procent av dem mellan 5-9 år. Motsvarande för män var 64,6 respektive 69 procent.

Sysselsättningen för utrikes födda i Kanada skiljer sig åt inom landet. Provinserna Alberta and Manitoba har den högsta sysselsättningsnivån för invandrare, medan fransktalande Quebec har sämre arbetsmarknadsintegration. Den stora majoriteten invandrare bor i Toronto, Vancouver och Montréal. Montreal har lägre sysselsättning för alla befolkningsgrupper och där är skillnaden mellan inrikes och utrikes födda störst. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden är minst i Toronto.

Hämta rapporten om arbetsmarknadsintegration i Kanada här.

2007-12-01

Deadline för införlivandet av EU:s asylprocedurdirektiv

I dag, den 1 december 2007, ska medlemsstaterna senast ha implementerat bestämmelserna i det s.k. Asylprocedurdirektivet (Rådets direktiv 2005/85/EG om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus) i nationella lagar och andra författningar. Direktivet ska tillämpas på asylansökningar som lämnas in efter den 1 december 2007 liksom på förfaranden
för återkallande av flyktingstatus som inleds efter detta.

Asylprocedurdirektivet var det sista direktivet att antas inom ramarna för den första fasen av upprättandet av det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS). Detta berodde framför allt på svårigheter att enas kring direktivets innehåll. I direktivet föreskrivs ett antal standarder för förfaranden inom asylprocessen, men direktivet medger stor flexibilitet på många områden - bland annat när det gäller bestämmelserna om påskyndade förfaranden, gränsförfaranden och ansökningar som nekas prövning. Till följd av detta har kommissionen i Grönboken om framtiden för det gemensamma asylsystemet aviserat att ytterligare tillnärmning av nationella bestämmelser av handläggningen av asylärenden är nödvändiga under den andra etappen av utvecklandet av det gemensamma asylsystemet.

Läs mer om asylprocedurdirektivet här

2007-11-30

Ny rapport om irreguljära migranters tillgång till hälsa i EU

PICUM (The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) har nyligen publicerat en rapport om irreguljära migranters tillgång till hälso- och sjukvård i elva EU-länder. Rapporten är ett resultat från ett tvåårigt projekt som finansierats av Europeiska kommissionen. I rapporten redogörs för juridiska och praktiska hinder som irreguljära migranter ställs inför då de söker tillgång till hälsovård i medlemssaterna. Rapporten bygger på ett antal expertmöten och fältundersökningar och ger en god insikt i den rådande situationen i Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och Storbrritannien.

Rapporten innehåller även tio praktiska rekommendationer för att hjälpa nationella och europeiska politiker att bemöta de problem som brist på tillgång till hälsovård innebär för irreguljära migranter i EU.

Läs mer om rapporten 

2007-11-29

LO-rapport om integrationspolitik

LO gav i slutet av november ut en rapport om integrationspolitik, Statens politik för integration och mot etnisk diskriminering. Rapporten innehåller en översiktlig genomgång av politikområdets organisering, situationen på arbetsmarknaden och vad staten och kommunerna gör för att främja arbetsmarknadsintegration. Avslutningsvis presenterar LO slutsatser och några konkreta förslag till förbättringar.

LO konstaterar att integrationspolitiken har låg måluppfyllelse. De förklarar misslyckandet med att det finns problem i dagens organisering av integrationspolitiken. Det institutionella ansvaret har varit splittrat. De integrationspolitiska frågorna har haft många formellt ansvariga men ingen praktisk ansvarig. Ansvaret för nyanlända invandrares introduktion bör enligt LO samlas på ett ställe, förslagsvis Arbetsförmedlingen. Med ansvar och mer resurser kan Arbetsförmedlingen agera kraftfullt mot gruppen nyanlända och betydligt mer professionellt än kommunerna har förutsättningar för. Språkutbildningen bör, enligt LO, också reformeras och inte längre vara en egen skolform. Den bör, liksom samhällsinformationen, anpassas till förväntat arbete och integreras helt med övrig introduktion.

Läs mer om rapporten här.

2007-11-29

Fortsatt diskussion kring flyktingsmuggling

Diskussionen om flyktingsmugglingen och problematiken med avsaknad av lagliga vägar att ta sig till EU för att söka asyl, fortsatte bl.a. i ett inslag i SR:s Ekot den 28 november. I inslaget diskuterar Gregor Noll, professor i folkrätt, och Hanne Mathisen, presschef på UNHCR i Norden och Baltikum, hur man skulle kunna göra det möjligt för flyktingar att lagligt ta sig in i EU.

Diskussionen om flyktingsmuggling fick nytt liv efter att kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Göran Johansson (s), uttalat sig om att flyktingar som smugglats in i Sverige bör utvisas. Uttalandet har behandlats på flera ledarsidor, bl.a. i SvD, Expressen, Sydsvenskan och GP och i SVT:s debattprogram Argument.

Lyssna på inslaget i Ekot

Läs intervjun med Göran Johansson i GT/Expressen

Läs vad Tema asyl tidigare skrivit om ämnet

2007-11-28

Kontroversiellt krav på utvisning av flyktingar som smugglats till Sverige

Göran Johansson, socialdemokrat och ordförande för Göteborgs kommunstyrelse, hävdar i en artikel i GT/Expressen att alla flyktingar som smugglats in i Sverige borde utvisas. Enligt Johansson finns det både moraliska och rättviseskäl för att utvisa dem som smugglats till landet: "Om vi säger att det är okej att ta emot dem som blivit hitsmugglade, då godkänner vi ju människosmuggling som en metod att komma till Sverige".

Johansson förefaller inte känna till att det i praktiken är så gott som omöjligt att ta sig in i EU/Sverige för att söka asyl på laglig väg. Det finns också skäl att ifrågasätta bilden av alla flyktingsmugglare som kriminella och hänsynslösa personer. Smuggling av flyktingar och bruket av förfalskade identitetshandlingarna har nyligen uppmärksammats i svenska media, och diskussionen har även kommenterats av Tema asyl i en tidigare artikel.

På den hearing som EU-kommissionen nyligen ordnade angående framtiden för det gemensamma europeiska asylsystemet uppmärksammades problematiken kring irreguljär invandring och behovet av att skydda rätten att söka asyl. Människosmuggling och irreguljär migration är en komplex fråga som förtjänar en betydligt mer omfattande och nyanserad diskussion - med flyktingars rättigheter i fokus. 

Läs artikel i GT/Expressen

Läs Temaasyls nyligen publicerade artikel Finns legala flyktvägar till Sverige?

Läs artikel i Aftonbladet med Tobias Billströms och Mona Sahlins kommentarer till förslaget  

2007-11-27

Rapport om att lära av goda projekterfarenheter

Mångfald som utvecklingskraft är ett projekt inom Växtkraft Mål 3 där APeL, nationellt centrum för forskning och utveckling i arbetsplatslärande, genomfört spridningsaktiviteter till målgrupper på arbetsplats- och nätverksnivå. APeL har i samarbete med fem projekt spridit projekterfarenheter om arbetsmarknadsintegration för utrikes födda. Genom att organisera, observera och följa upp 14 spridningsaktiviteter, där något av de fem samarbetsprojekten medverkat, har de studerat hur utvecklingsinriktat lärande baserat på dialog kan ta fart.

Projektet har resulterat i boken Kan man lära av goda exempel? – en idébok om hur projekterfarenheter kan stimulera verksamhetsutveckling. APeL hävdar i boken att man inte kan lära av goda exempel, men däremot av lärande exempel.

Vad är då skillnaden mellan goda och lärande exempel? Framförallt att man har avsatt tid för reflektion och dialog innan, under och efter besöket. Reflektionerna bör leda till en bättre förståelse om varandras verksamheter, hur projektets erfarenheter kan bidra till mottagarnas fortsatta utveckling och hur arbetet ska tas vidare. När medvetna förberedelser har gjorts har vi sett embryon till utvecklingsinriktat lärande hos målgruppen och vi tror även att spridarna gick klokare därifrån.”

Hämta hela rapporten här.

2007-11-26

Slutsatser från det första EuroMed mötet om migration

Den 18-19 november arrangerades det första ministermötet om migration inom ramen för EuroMed-samarbetet, ett samarbete mellan EU:s medlemsstater och samtliga länder runt Medelhavet.

Tre prioriterade områden diskuterades; migration och utveckling, laglig migration och irreguljär migration.

Den lagliga migrationen diskuterades framförallt i termer av arbetskraftsinvandring. I slutsatserna nämns bl.a. informationskampanjer riktade till potentiella migranter om arbetsmöjligheter i destinationsländer. I slutsatserna läggs även vikt vid integrationsåtgärder för migranter - i form av informationspaket rörande migranters rättigheter och vikten av att respektera nationella värden och lagstiftning i värdlandet.

Inom området för migration och utveckling enades ministrarna om att förbättra system för att underlätta remitteringar och mikrokrediter. I slutsatserna konstateras även att mer tyngd bör läggas på att påverka de bakomliggande orsakerna till migration, som t ex fattigdom och arbetslöshet, och att hållbar utveckling måste eftersträvas.

Inom området för irreguljär migration enades ministrarna kring betydelsen av att främja samarbetet mellan EuroMed-länderna i hanteringen av ”migrationsströmmarna” vid EU:s gränser, återvändande och återtagande. För att nå målen föreslogs bl.a. att nationella resedokument bör förbättras genom användning av biometri, och att utbildningsinsatser bör genomföras för personal inom gränsskyddet för att kunna upptäcka falska resedokument. Vidare betonades sambandet mellan irreguljär migration och respekt för relevanta internationella instrument, i synnerhet rättsinstrument gällande havsrätt och sjönöd. Bland slutsatserna anges även att samarbetet beträffande frivilligt återvändande och återtagandefrågor bör fortsätta, bl.a. genom att anordna workshops om dessa frågor.

Asylfrågorna lyste dock med sin frånvaro under mötet. Flera organisationer, inklusive UNHCR,  Europaparlamentet och Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN), uttryckte redan innan mötet sin oro över att asyl- och flyktingfrågor saknades på mötets agenda. Trots detta nämndes skyldigheten att bistå med internationellt skydd endast kort i mötets slutsatser, och inga konkreta åtgärder för att skydda rätten att söka asyl framfördes.

Läs pressmeddelande och mötets slutsatser

Läs Tobias Billströms uttalande från konferensen

2007-11-22

Skolverket redovisar betygsresultaten för vårterminen 2007

Skolverket redovisade den 19 september betygen för niondeklassare våren 2007 och hur många som är behöriga till gymnasieskolan. De övergripande resultaten är att tre av fyra elever som går ut grundskolan når målen i alla ämnen och nio av tio är behöriga till gymnasieskolan. Andelen behöriga minskar något jämfört med förra året, vilket främst beror på att färre elever når godkänt i matematik. Samtidigt fortsätter det genomsnittliga meritvärdet att öka.

Flickorna har liksom tidigare läsår ett betydligt högre genomsnittligt meritvärde än pojkarna. Föräldrarnas utbildning är den bakgrundsfaktor som visar på de allra största variationerna i resultat. Elever med minst en högskoleutbildad förälder har i genomsnittligt ett högre betyg (229,4) än elever med föräldrar vars högsta utbildning är gymnasieskola (192,2) eller grundskola (164,3).

Svårt för dem som invandrar efter grundskolestart att bli behörig för gymnasieskolan 

Elever med utländsk bakgrund redovisas i tre undergrupper: elever födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar, elever som invandrat före 1998 (före ordinarie grundskolestart) samt elever som invandrat 1998 eller senare.

Relativt lite skiljer mellan elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige och de som invandrat före grundskolestart, 1998. Det genomsnittliga meritvärdet för dessa elever är 199,3 respektive 196,1. De elever som invandrat 1998 eller senare har ett betydligt lägre meritvärde på 164,9. Elever med svensk bakgrund har ett genomsnittligt meritvärde på 210,0.

Skolverkets statistik visar att knappt 55 procent av eleverna som invandrat till Sverige 1998 eller senare är behöriga till gymnasieskolan, dvs. de klarade minst betyget Godkänd i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. Av de elever som inte är behöriga att söka till gymnasieskolans nationella och specialutformade program har en av tre utländsk bakgrund. Detta är, liksom tidigare, en stor överrepresentation eftersom andelen av alla elever som har utländsk bakgrund är en av sju.

Läs mer om betygsresultaten på Skolverkets hemsida.

2007-11-22

Många röster på hearing om det europeiska asylsystemets framtid

Den 7 november anordnade Europeiska kommissionen en offentlig utfrågning om den i juni utgivna grönboken om framtiden för det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS). Kommissionen har mottagit 82 remissvar från olika aktörer: lokala och internationella frivilligorganisationer, medlemsstater och nationella myndigheter, akademiska institutioner, politiska partier, liksom några bidrag från enskilda individer. Bland de mottagna remissvaren finns även det som Equals europeiska temagrupp för asyl sammanställde.

Läs mer

2007-11-21

Omfattande etnisk segregation bland egenföretagare

Pernilla Andersson och Eskil Wadensjö visar i rapporten The Employees of Native and Immigrant Self-Employed att egenföretagares firmor är starkt etniskt segregerade där en majoritet av de anställda kommer från samma land eller region som arbetsgivaren.

Författarna diskuterar fyra förklaringar till den etniska segregationen hos egenföretagare:

 1. Egenföretagare rekryterar personer från sitt nätverk och nätverken består oftast av personer som är lika.
 2. Egenföretagare har en preferens att inte anställa personer som är olika dem själv.
 3. Utbudet av arbetskraft som vill arbeta för inrikes företagare och utrikes företagare från olika länder skiljer sig åt.
 4. Invandrare har en komparativ fördel i produktionen av etniska varor och service.

För utrikes födda minskar sannolikheten att ha en inrikes född anställd om de bor i en kommun med hög andel från samma land. Lång vistelsetid i landet ökar sannolikheten för att ha inrikes födda anställda. För inrikes födda ökar sannolikheten att ha en utrikes född anställd om det bor en hög andel invandrare i kommunen. Studien antyder, enligt författarna, att egenföretagare gärna anställer personer från samma region men att nätverken också spelar en viktig roll för såväl inrikes och utrikes födda egenföretagare.

Hämta rapporten på IZA.

2007-11-20

Studie av “tredje generationens invandrare”

Mats Hammarstedt, Växjö Universitet, är troligtvis den första svenska forskare som undersökt den ekonomiska situationen för barnbarn till invandrare, också kallad tredje generationens invandrare.

Rapporten studerar inkomstmobiliteten för män. Resultatet visar att det, jämfört med övriga befolkningen, skett en negativ inkomstutveckling över generationerna. Första generationens invandrare tjänade (1968, 1970) vanligtvis mer än inrikes födda, andra generationen låg nära medelinkomsten (1980, 1985), medan tredje generationen tjänar 6 procent mindre än inrikes födda (1999, 2001, 2003). 

Hammarstedt menar att resultatet indikerar att etnicitet kan ha betydelse för att förklara skillnader i inkomst även efter flera generationer i landet.

Rapporten  presenterades på en integrationskonferens anordnad av SULCIS den 23-24 oktober 2007.

2007-11-19

Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökning för oktober 2007

Statistiska Centralbyråns redovisningar av arbetskraftsundersökningarna förändras från och med oktober 2007. Definitionen av arbetslöshet har ändrats och resultat och jämförelser gäller åldersgruppen 15-74 år istället för som tidigare 16-64 år. De särredovisar dock fortfarande andra ålderskategorier, bland annat 20-64 år som vi använder i diagrammet nedan.

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 558 000 personer, vilket är en ökning med 81 000 personer eller 1,8 procent jämfört med oktober förra året. Andelen sysselsatta har dock inte ökat jämfört med för ett år sedan; i oktober i år var den 66,8 procent, eftersom befolkningsökningen varit lika stor som sysselsättningstillväxten.

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var i oktober 274 000. Arbetslösheten var 5,7 procent av arbetskraften, jämfört med 6,0 procent för ett år sedan.

Sysselsättningsutvecklingen för utrikes födda.

Även om talen är lite osäkra på grund av statistiska felmarginaler går det att konstatera att utrikes födda har haft en positiv sysselsättningsutveckling de två senaste åren. Utrikes födda män har till exempel ökat andelen sysselsatta i åldersgruppen 20-64 år med över fem procentenheter.

Läs mer om senaste arbetsmarknadsstatistiken på SCB:s hemsida.

2007-11-18

Svenskt Näringsliv om finansieringsmöjligheter bland företagare med invandrarbakgrund

Svenskt Näringsliv har i rapporten Kusinen eller banken? undersökt finansieringsmöjligheterna för företagare med invandrarbakgrund.

Bakgrunden är en uppfattning om att invandrare har svårt att få lån eller startkapital till sina företag. Svenskt Näringsliv menar att man felaktigt gett en etnisk förklaring till detta. Förklaringen ligger istället, menar de, i att företagare med utländsk bakgrund vanligtvis startar i de branscher som har svårt att locka till sig investerare. 

I undersökningen, skriven av Ahmet Önal och Farbod Rezania, har 45 företagare intervjuats i fem olika branscher om finansiering och tillgång till kapital. Företagarna är främst koncentrerade kring de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö och är representerade inom fem olika branscher - restaurang, livsmedel, transport/taxi och resebolag.

Rapporten menar att myten om "snälla släktingar" som hjälper varandra har lett till att man blundar för en oklar finansieringsmodell som växer fram. För att kunna ta vara på den potential som företagandet bland invandrare innebär måste man hitta bättre finansieringsmöjligheter, enligt Svenskt Näringsliv.

Läs hela rapporten på Svenskt Näringslivs hemsida.

2007-11-17

Integration får lågt betyg av medborgarna

Svensk Kvalitetsindex har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) kartlagt kundnöjdheten för tjugotvå olika områden, varav femton inom kommunernas och landstingens verksamheter.

Bäst betyg får privat tandvård. Förskola, privat sjukvård och folktandvård är andra områden som får goda betyg. De områden som rankas lägst är polis, följt av integration, information och socialtjänst.

Grupper som är särskilt missnöjda med integration är personer mellan 40-49 år och personer boende i städer med över 200 000 invånare.

Läs mer om kvalitetsindex på SKL:s hemsida.

2007-11-16

Störst invandringsöverskott i södra Sverige

Som NTG asyl & integration redogjorde för igår så fortsätter invandringen att vara mycket hög. Till och med september har 73 953 personer invandrat. Även utvandringen är fortsatt stor, hela 34 365 personer har utvandrat under årets nio första månader. Invandringsöverskottet är sådeles 39 588 personer. Invandringsöverskottet innebär en befolkningsökning med 0,43 procent. Födelseöverskottet innebar under samma period en befolkningsökning med 0,16 procent.

De län med störst invandringsöverkott ligger alla i södra Sverige: Kronoberg (0,86%), Blekinge (0,74%) och Skåne (0,64%).

De kommuner (över 40 000 invånare) med störst invandringsöverskott (i förhållande till befolkningen 1 januari 2007) är:

 1. Södertälje: 1,34%
 2. Malmö: 1,23%
 3. Botkyrka: 1,11%
 4. Landskrona: 0,96%
 5. Karlskrona: 0,95%
 6. Solna: 0,73%
 7. Huddinge: 0,70%
 8. Borlänge: 0,64%
 9. Stockholm: 0,60%
 10. Hässleholm: 0,58%

Statistiken över befolkningsförändringarna i Sveriges län och kommuner finns på SCB:s hemsida.

2007-11-15

Invandingen till Sverige fortsätter att vara rekordhög

SCB har redovisat ny befolkningsstatistik för de tre första kvartalen 2007. Den visar att Invandringen fortsätter att vara mycket hög. Till och med september har 73 953 personer invandrat. Det är i stort sett lika många som september förra året som var ett rekordår.

Den största gruppen som invandrar till Sverige i år är liksom tidigare år svenska medborgare tätt följt av irakiska medborgare. Jämfört med förra året har invandringen av irakiska medborgare ökat med drygt 30 procent. Hittills i år har 12 821 svenska medborgare och 9 203 irakiska medborgare invandrat till Sverige. 

Den 1 januari i år blev Rumänien och Bulgarien medlemmar av den Europeiska Unionen. Detta innebär bland annat att medborgare från dessa två länder lättare kan invandra till Sverige på grund av den fria rörligheten inom EU. Sedan denna utvidgning har 1 957 rumäner och 927 bulgarer flyttat till Sverige. Även invandringen från Polen har fortsatt att öka. I år har 5 777 polacker flyttat till Sverige.

Läs mer om statistiken på SCB:s hemsida.

2007-11-14

Arbetslösheten för utrikes födda fortsatte att sjunka under oktober

3,2 procent av arbetskraften, eller knappt 149 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av oktober månad. Det innebär en minskning med 0,8 procentenheter, eller 32 000 personer, jämfört med oktober 2006.

I oktober var drygt 44 000 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med 8,3 procent på ett år. Det är framförallt bland utrikes födda män som arbetslösheten minskar. Utrikes födda är dock fortfarande mycket överrepresenterade bland de arbetslösa. 29,8 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var det 26,7 procent vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de öppet arbetslösa.

221 personer hade instegsjobb under oktober. Instegsjobben är en subventionerad anställning för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Anställningen ska vara kopplad till deltagande i sfi, eller uppnådda resultat inom denna, och innehålla tydliga handledande inslag. Lönesubventionen uppgår för näringslivet till 75 procent av lönekostnaden, maximalt 21 280 kronor per månad på heltid, och för övriga offentliga arbetsgivare till 50 procent av lönekostnaden. För heltidsanställning utgår subvention i högst 6 månader.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

2007-11-13

Milanodeklarationen om integration

Den 5 november 2007 signerade Franco Frattini, vicepresident i Europeiska Kommissionen, tillsammans med borgmästarna i Milano och Rotterdam, Milanodeklarationen. Det skedde under en konferens, ”Integrating cities”, inom ramen för det europeiska nätverket Eurocities. Konferensen syftade till att vidareutveckla och stärka en dialog och ett samarbete om integrationspolitik på lokal, nationell och europeisk nivå.

Deklarationen betonar städernas viktiga roll när det gäller invandrares integration. De 12 städerna i Eurocities, varav Malmö är en, tar på sig ett särskilt ansvaret att engagera sig i arbetet och genomförandet av den gemensamma europeiska agendan för integration. Deklarationen betonar principer som partnerskap med invandrare, egenmakt och ett gott politiskt styre för att lnå framgång i det lokala integrationsarbetet.

Läs mer på Eurocities hemsida.

Hämta Milanodeklarationen här.

2007-11-12

Uppföljning av USA-somaliernas sverigebesök

NTG asyl & integration har tidigare rapporterat från den turné om och med Somalier som genomfördes i augusti 2007. Syftet var att utbyta erfarenheter med myndighets- och organisationsföreträdare, samt svensksomalier i Stockholm, Göteborg, Malmö och danska Roskilde. Från USA deltog Hussein Samatar, initiativtagare till och ledare för African Development Center (ADC), en organisation som hjälper människor av afrikanskt ursprung att starta och utveckla företag; Nimo Farah, 22-årig projektkoordinator på ADC och andra generationens Minnesotasomalier samt Robert Lilligren, vice ordförande i Minneapolis City Counci.

Nu har Zufi förlag gett ut ett bokslut från turnén. Där presenteras några förklaringar till att somalierna lyckas så bra i Minneapolis, USA och mindre bra i Sverige. Rapporten Bokslut från "Somalierturnén 2007 kan hämtas på Zufis hemsida.

2007-11-11

Rapport från PICUM om odokumenterade migranters tillgång till hälsovård i Europa

Organisationen PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) höll i juni tillsammans med Eurocities en konferens om odokumenterade migranters tillgång till hälsovård i Europa. Under konferensen, som samlade närmare 200 deltagare från olika delar av samhället, diskuterades tillvägagångssätt för att komma till rätta med problem gällande odokumenterade migranters brist på tillgång till hälsovård. Nu finns en rapport tillgänglig baserad på de olika bidragen till konferensen och med redovisningar av diskussionerna i plenarsessioner och workshops.

Ladda ner rapporten "Report of PICUM International Conference on Access to Health Care for Undocumented Migrants in Europe June 28-29, 2007"

2007-11-10

Skolverkets lägesbedömning när det gäller Svenska för invandrare

Skolverkets årliga lägesbedömning innehåller ett kapitel om sfi. Där redovisar Skolverket kostnader och resultat samt ger ett antal rekommendationer.

Fakta

Mellan 2001/02 och 2006/07 har antalet heltidstjänster inom sfi ökat från 1 200 till 1 500. Kostnaden har under samma period ökat från 841 miljoner till 1023 miljoner. Läsåret 2005/06 deltog 52 500 i sfi varav 25 400 var nybörjare, vilket är det högsta på 10 år. Snittkostnaden per heltidsstuderande har under perioden minskat från 48 000 till 31 000.

Läsåret 2006/07 hade omkring 70 procent av lärarna i sfi en pedagogisk högskoleutbildning, vilket är den lägsta andelen jämfört med övriga skolformer. Av lärare i kommunal verksamhet hade 75 procent pedagogisk högskoleutbildning, medan andelen var betydligt lägre hos andra anordnare, 50 procent. 83 procent av sfi-lärarna var kvinnor.

Resultat

Ungefär 33 procent av nybörjarna i sfi läsåret 2003/04 hade godkänts i sfi studieväg 3 kurs D t.o.m. läsåret 2005/06. Det nationella provet i sfi fungerar, med något enstaka undantag, som det villkor som måste vara uppfyllt för att få godkänt på nivå D. Omkring 63 procent av nybörjarna hade minst Godkänd på någon kurs oavsett studieväg. Studieresultatet varierade med ålder och utbildningsbakgrund. Yngre studerande och studerande med längre utbildningsbakgrund blev i större utsträckning godkända än andra studerande.

Andelen som slutade utan att ha godkänts eller som avbröt utbildningen var 34 procent, vilket är den lägsta andelen sedan läsåret 1993/94. 4 procent av nybörjarna 2003/04 avbröt sin sfi-utbildning på grund av att de fått arbete.

Skolverkets rekommendationer

Skolverket anser att det är viktigt att sfi-utbildningar utformas utifrån ett brett integrationsperspektiv. Sfi bör handla både om yrkessvenska och ett språkkunnande där man lär sig den grundläggande svenska som man behöver som medborgare, i kontakter med skola, sjukvård, myndigheter etc.

Olika grupper av flyktingar och invandrare har mycket olika behov av språkstudier varför det är viktigt att individuella studieplaner upprättas för sfi-studerande. Flyktingar och invandrare bör, enligt Skolverket, ges möjlighet till återkommande utbildning för att successivt utveckla språket och till praktikplatser för att lära sig använda språket.

Även om andelen sfi-studerande som slutade utan att ha godkänts eller som avbröt utbildningen har minskats sedan läsåret 1993/94 anser Skolverket att måluppfyllelsen inte är tillräcklig. Skolformerna inom vuxenutbildningen har delvis olika regelsystem. Det kan uppstå tolkningsproblem i de fall en studerande deltar i såväl utbildning inom kommunal vuxenutbildning som sfi. Regeringen bör överväga att harmonisera bestämmelser som rör kommunal vuxenutbildning och sfi.  

Skolhuvudmännen bör, anser Skolverket vidare, analysera orsaker till och vidta åtgärder med anledning av, dels att en stor andel av eleverna inte når upp till nivån för betyget Godkänd, dels den stora andelen studerande som avbryter sina studier.

Läs mer om på Skolverkets hemsida.

2007-11-10

Nytt samarbetsavtal mellan Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och UNHCR

Svenska Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande har ingått ett samarbetsavtal med FN:s flyktingorgan UNHCR:s regionala kontor för nordiska och baltiska länder. Liknande avtal finns redan mellan UNHCR och motsvarande organisationer i andra nordiska länder. Samarbetet bygger i stor utsträckning på informationsutbyte.

Läs mer i pressmeddelande på UNHCR:s hemsida

2007-11-09

Fortsatt kritik mot grekiskt asylmottagande

För bara några månader sedan offentliggjorde EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor en rapport som kritiserar de inhumana förhållandena för asylsökande och migranter i grekiska förvar. Kritiken bekräftas nu i en rapport från flyktingorganisationerna Pro Asyl och the Greek Group of Lawyers for the Rights of Refugees and Migrants.  I rapporten The truth may be bitter, but i must be told, som baseras på två utredningsresor, framgår hur asylsökandes rättigheter kränks i Grekland. Misshandel och tortyr är enligt organisationerna vanligt förekommande i grekiska förvar, där asylsökande och migranter hålls under omänskliga förhållanden. Organisationerna menar även att grekisk kustbevakning har hindrat nya flyktingar och migranter att ta sig i land.

Enligt paraplyorganisationen ECRE, European Council for Refugees and Exiles, förekommer liknande problem även i andra EU-länder, så som Malta, Spanien och Italien. Organisationens generalsekreterare Bjarte Vandvik menar att Dublinsystemet är en bakomliggande orsak, eftersom detta system sätter en enorm press på länderna vid EU:s yttre gränser. ECRE uppmanar således EU att anta ett system för s.k. burden sharing mellan medlemsstaterna.

Den grekiska regeringen har efter kritiken meddelat att anklagelserna mot landet ska utredas. Antalet irreguljära migranter som kommer till Grekland har kraftigt ökat under de senaste månaderna och landet vädjar om stöd från övriga EU. Grekland fälldes tidigare i år i EU-domstolen för att landet inte införlivat EU-direktivet om miniminormer för mottagande av asylsökande.

Läs pressmeddelande från Pro Asyl

Läs rapporten på Pro Asyls hemsida 

Läs EU-parlamentets rapport om situationen i grekiska förvar
2007-11-08

Inkomstutvecklingen för inrikes och utrikes födda 2000-2005

Inkomstutvecklingen var god mellan år 2000 och 2005. Den sammanräknade förvärvsinkomsten steg totalt sett med 9 procent i fasta priser under perioden. Det visar SCB-rapporten Inkomster på 2000-talet.

Inrikes födda har betydligt högre inkomster än personer som är födda utomlands. År 2005 hade en kvinna född i Sverige en inkomst på 180 000 kronor och en utrikes född kvinna hade 146 000 kr. En inrikes född man hade 244 000 kronor i inkomst medan en utrikes född man hade 186 000 kr. Utrikes födda hade dessutom en sämre inkomstutveckling 2000–2005 än inrikes födda.

De utrikes födda är en heterogen grupp och det skiljer mycket beroende på var man kommer ifrån. Lägst inkomster hade personer födda i Mellanöstern och Nordafrika. Högst inkomster hade personer födda i Norden. Utrikes födda som varit i Sverige lång tid har högre inkomster än de som varit i Sverige en kortare tid. Många utrikes födda har låga inkomster de första åren i Sverige men följer man dessa personer över tid hade de en procentuellt bättre inkomstutveckling än inrikes födda.

Utrikes födda som grupp hade 8 procent högre förvärvsinkomst 2005 än 2000, vilket var något sämre utveckling än för personer födda i Sverige. Följer man samma grupp över tid var utvecklingen för inrikes respektive utrikes födda en helt annan. För utrikes födda, som varit i Sverige samtliga år 2000–2005, ökade inkomsterna mer än för svenskfödda. Inkomstutvecklingen skiljer sig markant mellan olika ländergrupper. Mest ökade inkomsterna för personer från ”Mellanöstern och Nordafrika”, 42 procent.

Rapporten kan hämtas på SCB:s hemsida.

2007-11-07

Ändrade giftermålsregler har förbättrat utbildningsresultaten för elever med utländsk bakgrund i Danmark

Rapporten The Effect of Marriage on Education of Immigrants: Evidence from a Policy Reform Restricting Spouse Import av Helena Skyt Nielsen, Nina Smith och Aycan Celikaksoy visar att skillnaden i avhopp från utbildning mellan elever med dansk och elever med utländsk bakgrund halverats efter den danska giftermålsreformen år 2002.

Sedan år 2002 måste man i Danmark vara 24 år för att få gifta sig med en person från ett annat land. Det finns också andra restriktioner, t.ex. att familjen måste sätta in 55 000 dkr i säkerhet, att inte ha mottagit socialbidrag under ett år och att tjäna tillräckligt för att försörja sin make/maka.

En direkt effekt av 24-årsregeln är att giftermålsmönstret ändrat karaktär. År 2001 gifte sig 67 procent av dem med utländsk bakgrund från ett icke-västligt land med en utrikes född, vanligtvis från familjens ursprungsland. Nu har antalet minskat till 37 procent.

Enligt rapporten är det väl etablerat att invandrare som gifter sig tidigt med andra invandrare har en sämre utbildningskarriär än andra invandrare. Resultatet av studien bekräftar hypotesen om giftermål och utbildning. Lagändringen orsakade en stark nedgång i antalet giftermål för personer i åldergruppen 18-24 år och det har lett till förbättrade utbildningsresultat för elever med utländsk bakgrund. Effekten är stor för pojkar från alla länder, medan det för flickor bara gett resultat genom bättre utbildningsresultat för de yngsta (18-19 år), för elever med turkisk bakgrund och för antalet som går vidare till universitetet.

Hämta rapporten här.

2007-11-06

UNICEF-rapport om asylsökande barns upplevelser i Sverige

Asylsökande barn och unga är en utsatt grupp det ofta talas om. I skriften Lyssna på oss! Rapport om barns upplevelser som asylsökande i Sverige från FN:s barnfond, UNICEF, får barnen komma till tals och berätta om sina känslor, erfarenheter och upplevelser av den svenska asylprocessen.  Bakgrunden till rapportens tillkomst är den bristande kunskap som finns hos beslutsfattare och berörda instanser om hur den svenska asylprocessen påverkar barns och ungdomars psykiska hälsa.

Syftet är att utforska och framföra ett antal ungdomars upplevelser, erfarenheter och känslor under asylprocessen, samt att presentera deras åsikter och förslag till förändring. Genom att föra in ungdomarnas röster i debatten belyses styrkor och svagheter i den svenska asylprocessen. Med detta som utgångspunkt uppmärksammas faktorer som främjar ungdomars välbefinnande liksom faktorer som utgör en risk för ohälsa.

Målgruppen för rapporten är i första hand politiker, handläggare och beslutsfattare vid myndigheter men även andra som på olika sätt kommer i kontakt med barn som söker asyl i Sverige.

Ladda ned rapporten här

2007-11-06

Asylsökande offer i kampen mot terrorismen

Den största gruppen människor som påverkas negativt i kampen mot terrorismen är asylsökande med välgrundad fruktan för förföljelse. Det konstaterade Martin Scheinin, FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i terroristbekämpning, då han i förra veckan presenterade en rapport om hur antiterrorismåtgärder påverkat asylsökande.

Scheinin är särskilt orolig över att terrorism och nationell säkerhet anges som motiv för en mer strikt asyl- och invandringspolitik.  Asylsökande drabbas då länder stänger sina gränser, i högre utsträckning använder sig av förvarstagning och exkluderingsföreskrifter i beviljande av status om internationellt skydd. En annan fråga är problem rörande repatriering och vidarebosättning för personer som häktats för terrorrelaterade orsaker. I sin rapport uppmanar Scheinin därför stater att delta i vidarebosättningen av personer som kommer att friges från Guantanamo utan att åtal väckts mot dem. 

Läs mer i pressmeddelande från FN

2007-11-05

Debatt i riksdagen om den "urbana utvecklingspolitiken"

Luciano Astudillo (s) har debatterar i riksdagen med Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) om vilka åtgärder som genomförs för att utveckla och inte avveckla den urbana utvecklingspolitiken.

Debatten blev, som brukligt mellan Astudillo och Sabuni, en diskussion om politiken har utvecklats, avvecklats eller fortsatt som vanligt efter regeringsskiftet. Nyamko Sabuni menar att regeringens arbete för att bryta utanförskapet nu sker genom den generella politiken i den så kallade urbana utvecklingspolitiken och att den tidigare storstadspolitiken avvecklats. Den tidigare projektbaserade storstadspolitiken har, enligt ministern, misslyckats med att minska utanförskapet.

Astudillo: "Det är flera delar i svaret som jag är beredd att hålla med om. Mycket handlar nämligen om den gamla storstadspolitiken. Man har bara valt att döpa om den." "Jag vill bestämt hävda att det som var den gamla storstadspolitiken numera kallas den urbana utvecklingspolitiken." 

Sabuni: "Jag har aldrig sagt att vi inte ska behålla det som är bra med den så kallade storstadspolitiken. Vi bygger utifrån det som storstadspolitiken gjorde, men vi ändrar på lite saker." 

Astudillo: "Segregationen går inte att prata bort. Den försvinner inte för att man döper om storstadspolitiken till urban utvecklingspolitik." 

Läs hela debatten här.

2007-11-04

USA inför nytt omarbetat medborgarskapstest

Myndigheten USCIS (US Citizenship and Immigration Services) introducerade den 27 september 2007 ett nytt omarbetat medborgarskapstest för blivande amerikaner.

Invandrare som vill naturaliseras och bli medborgare har även tidigare behövt kunna läsa, skriva och tala engelska samt ha kunskaper om amerikanska värderingar och historia, s.k. medborgarkunskap. Nu har testet i medborgarkunskap gjorts om och standardiserats.

Medborgarstestet innehåller 100 frågor som betonar de fundamentala rättigheterna och skyldigheterna som följer på medborgarskapet. Det nya provet ska uppmuntra till patriotism. Genom att lära sig om Amerikas historia och de gemensamma värderingarna ska den som svurit trohetseden identifiera sig med dessa värderingar och bli en fullvärdig samhällsmedborgare.

Nya provet kommer att fungera fullt ut inom ett år.

Läs mer om testet här.  och på USCIS hemsida.

2007-11-03

Nordiska Rådet ger ut rapport om integrationsarbetet i Danmark, Norge och Sverige

Anne Britt Djuve och Hanne Cecilie Kavli har för Nordiska Rådets räkning skrivit rapporten Integrering i Danmark, Sverige og Norge: Felles utfordringer – like løsninger? De jämför integrationspolitiken, särskilt ländernas introduktion för nyanlända invandrare och arbetsmarknadspolitiken.

Situationen i länderna är rätt så lika. Det finns en ambitiös integrationspolitik. Arbetsmarknaden präglas av regleringar, en sammanpressad lönestruktur och en låg arbetslöshet hos majoritetsbefolkningen.

Organiseringen av integrationspolitiken är också rätt så lik. Staten ger ersättning till kommunerna som genomför huvuddelen av det praktiska arbetet. Ersättningen skiljer sig dock åt. I Sverige får en kommun 300 000 mindre än i Norge i ersättning från staten för en mottagen flykting.

Den stora skillnaden mellan länderna beskriv dock så här (översatt till svenska):

"Den mest slående skillnaden mellan länderna när det gäller introduktionen för nyanlända invandrare är variationerna i de nyanländas rättigheter och plikter. Sverige skiljer sig i detta sammanhang inte bara från Danmark och Norge, utan också från de flesta andra länderna i Västeuropa. Norge, och i ännu högre grad Danmark, betonar plikterna i den nyanländas introduktion. Deltagande är obligatoriskt och bristande deltagande sanktioneras både ekonomiskt och rättsligt. Sverige håller däremot fast vid en större grad av frivillighet för de nyanlända och en långt mindre uttalad sanktionspolitik. Deltagande i introduktionsprogram är frivilligt och uteblivet deltagande har inga konsekvenser för uppehållstillstånd eller medborgarskap. Det är öppet för kommunerna att genomföra ekonomiska sanktioner för flyktingar som inte deltar i program, men om möjligheten används är upp till kommunerna. Också i bosättningspolitiken märks skillnaden mellan länderna. I Danmark och Norge tilldelas flyktingen en plats i en kommun, medan Sverige har öppnat för egen bosättning."

Hela rapporten kan laddas ner här.    

2007-11-03

Riktlinjer, rutiner och kunskapsunderlag rörande psykiatrisk vård för asylsökande

Asylsökande patienter utgör en av flera personkretsar som på grund av sitt juridiska status och sin speciella livssituation är särskilt svår för vårdpersonal att bemöta. Det kan gälla tolkningar av regelsystem för asylsökande, var de ska vårdas, krav, förväntningar och gränsdragningar, tillkortakommanden och kunskapsbrister. En gemensam syn på vad som är det psykiatriska uppdraget och på innebörden av begrepp som ”omedelbara vårdbehov” och ”vård som inte kan anstå” saknas också.

För att bemöta problematiken har Stockholms läns landsting med hjälp av läkarna Bengt Erik Ginsburg och Sofie Bäärnhielm på Transkulturellt Centrum låtit sammanställa en rapport om psykiatrisk vård för vuxna asylsökande. Dokumentet består dels av en kunskaps- och faktadel, dels av riktlinjer och rutiner. Syftet är att minska personalens osäkerhet och stress, att öka öppenvårdsinsatser samt att skapa samsyn och förutsägbarhet i vården av asylsökande. Skriften inleds med avsnitt som ger utblickar i det globala och europeiska perspektivet, samt en historisk tillbakablick. Därefter berörs den särskilda organisation och de regelverk som gäller för mottagandet av asylsökande. Skriften riktar sig till personal inom sjuk- och hälsovård men ger även allmänheten en intressant inblick i ämnet.

Ladda ner rapporten här

2007-11-02

Debatt i riksdagen om flyktingmottagandet

Den 30:e oktober debatterades statens styrning av flyktingmottagandet. Luciano Astudillo (s) frågade Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) vilken regeringens uppfattning är när det gäller frågan om statlig styrning av flyktingmottagandet?

Nyamko Sabuni svarade att regeringens uppfattning framgår av direktiven för Utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering (dir. 2007:52). Det är alltså inte aktuellt att inskränka individens möjlighet att själv välja bostadsort. Regeringens uppfattning är att starkare incitament och andra åtgärder som innebär att individen ges goda möjligheter att göra egna val är bättre än att staten bestämmer var en nyanländ flykting ska bo. Utredningen ska ge förslag om effektiva insatser och incitament för att påskynda arbetsmarknadsetableringen för nyanlända flyktingar och deras anhöriga och ska lämna sina förslag senast den 2 juni 2008. Regeringen hänvisade också till en utredning med uppdrag att se över mottagandet av asylsökande som kommer att tillsättas under hösten.

Luciano Astudilli menade att det inte räcker att hänvisa till kommande utredningar. "Det är inte Sverige som har en generös flyktingpolitik, utan det är ett antal kommuner i vårt land som står för den största delen av mottagningen. Det skapar problem i de kommunerna." sade Astudillo. Luciano Astudillo och Lars Johansson (s) efterlyste en blocköverskridande överrenskommelse i linje med det fempunktsprogram som Socialdemokraterna lade fram i budgetmotionen.

Läs hela debatten här.

2007-11-01

Forskningsöversikt om diskriminering på bostadsmarkanden

Institutet för bostads- och urbanforskning på Uppsala universitet har gett ut rapporten Etnisk diskriminering på bostadsmarknaden: En forskningsöversikt av Åsa Bråmå

Syftet med rapporten är att sammanfatta forskningsläget i Sverige och den engelskspråkiga världen, särskilt USA och Storbritannien om etnisk/rasmässig diskriminering på bostadsmarknaden, med avseende på forskningens inriktning och metoder, och den kunskap den resulterat i.

Den svenska forskningen om diskrimineringens omfattning som bygger på undersökningar av upplevd diskriminering indikerar att bostadsmarknaden är ett av de samhällsområden där diskrimineringen är omfattande. Grupper som drabbas särskilt hårt är exempelvis romer och personer från Mellanöstern och Afrika. Forskningen antyder också att det förekommer geografisk styrning av hyresgäster genom olika former av spridnings- och koncentrationsstrategier som kan innebära diskriminering.

De stora likheterna i problembeskrivning mellan Sverige och Storbritannien innebär också att de rekommendationer som brittiska forskare och myndigheter presenterat för hur diskriminering kan motverkas i stora delar är relevanta också för aktörer på svensk bostadsmarknad.

Hämta rapporten här.

2007-10-31

NTG asyl & integration går igenom motionerna om integration

Precis som förra året har NTG asyl & integration gått igenom riksdagsledamöternas och partiernas motioner. Där hittar vi bland annat flera breda program av Vänsterpartiet när det gäller integration, flyktingmottagning och boendesegregation.

Några områden med många motioner är diskriminering, bosättning av flyktingar, vikten av språk och bra språkutbildning samt en bättre introduktion av nyanlända invandrare.  

Läs genomgången av motionerna här.

2007-10-30

Över 80 remissvar på kommissionens grönbok om CEAS framtid

Kommissionen har nu publicerat alla svar som inkommit angående grönboken om framtiden för EU:s gemensamma asylsystem. Totalt inkom drygt 80 svar från regeringar, myndigheter, frivilligorganisationer och andra aktörer.

Läs alla inkomna remissvar på kommissionens hemsida

2007-10-29

Utrikes födda gynnas när lärare gör bedömningar av prestationer i skolan

IFAU har gett ut två rapporter av Erica Lindahl som undersöker betygsättningen för olika elevgrupper.

Rapporten Systematiska avvikelser mellan slutbetyg och provresultat – spelar elevens kön och etniska bakgrund roll? undersöker om skillnaden mellan slutbetyg och provresultat är systematiskt korrelerad med kön och etnisk bakgrund. Registerdata över resultat på nationella prov och slutbetyg i svenska, engelska och matematik för elever i årskurs 9 i Sverige mellan åren 2001 och 2005 används. Studien visar att flickor generellt får högre slutbetyg i svenska, engelska och matematik än pojkar med samma provresultat. Utlandsfödda får högre slutbetyg i svenska och matematik än svenskfödda med samma provresultat. 

Rapporten Spelar lika kön och etnisk bakgrund på lärare och elever roll för provresultat och slutbetyg? undersöker om lika kön och etnisk bakgrund på lärare och elev har betydelse för elevens prestation på det nationella provet och slutbetyget. Studien visar att både flickor och utlandsfödda elever presterar bättre på provet i matematik om andelen kvinnliga respektive utlandsfödda lärare ökar.  

Studierna antyder alltså att utrikes födda elever gynnas något när lärarna gör bedömningar av prestationer i skolan och att utrikes födda lärare tenderar att leda till bättre prestationer för utrikes födda elever.

Båda studierna går att hämta på IFAU:s hemsida.

2007-10-26

Nytt nummer av tidskriften International Journal of Multicultural Societies

FN-organet UNESCO har kommit ut med ett nytt nummer av tidskriften International Journal of Multicultural Societies. Temat är invandrares integration på landsbygden.

Några artiklar i senaste numret är:

 • Migrant Integration in Rural and Urban Areas of New Settlement Countries: Thematic Introduction av Birgit Jentsch
 • Migrant Workers in Rural Scotland: “Going to the Middle of Nowhere” av Birgit Jentsch, Philomena De Lima, Brian MacDonald
 • The Challenge of Migrant Integration in Ireland av Piaras Mac Éinrí

Hämta hela tidskriften på UNESCOs hemsida.

2007-10-25

Invandringen har positiva ekonomiska effekter i Storbritannien

Home Office i Storbritannien har i rapporten The Economic and fiscal impact of immigration studerat invandringens ekonomiska effekter.

Rapporten visar att utrikes födda betalar in mer till det offentliga än som betalas ut till dem. Under 2003-2004 stod utrikes födda för 10 procent av det offentligas intäkter och för 9,1 procent av utgifterna.

Förutom att redogöra för invandringens ekonomiska effekter redovisar rapporten bland annat sysselsättningsläget för olika invandringsgrupper.

Hämta rapporten här.

2007-10-24

Interkulturell dialog för att integrera islam i Europa?

I december 2006 antog EU genom rådet och parlamentet ett beslut om att främja interkulturell dialog, och 2008 är utsett till det Europeiska året för interkulturell dialog. Syftet är att hjälpa medborgarna i Europeiska unionen att ”förvärva de kunskaper och den kompetens som de behöver för att hantera en öppnare och komplexare miljö” och att göra dem medvetna om ”betydelsen av att utveckla ett aktivt europeiskt medborgarskap som innebär öppenhet mot världen, respekterar den kulturella mångfalden och bygger på gemensamma värderingar”.

Interkulturell dialog lyfts ofta fram som ett svar på hur det muslimska samhället bättre kan integreras i Europa. Jonathan Laurence har på uppdrag av EU och den Transatlantiska arbetsgruppen för invandring och integration undersökt hur interkulturell dialog används av Europeiska länder, till exempel i Frankrike och Italien, för att hantera relationen mellan muslimer och övriga samhället.

Hämta rapporten Integrating islam: A New Chapter in "Church-State" Relations här.

2007-10-23

Årets utmärkelser för bra integrationsarbete går till

Rådet för integration i arbetslivet delar sedan år 2000 ut utmärkelser för att uppmärksamma goda exempel på bra integrationsarbete och initiativ som bidragit till ökad integration i arbetslivet.
 
Länsstyrelsen i Stockholm fick priset i kategorin statliga arbetgivare för sitt fokus på samverkan och likabehandling internt och externt. Ändå sedan 1999 har länsstyrelsen främjat mångfald, bland annat genom praktikantprojekt riktat mot icke-svenska akademiker och riktade utbildningar för medarbetare och chefer.

Järfälla kommun fick utmärkelsen i kategorin kommunala arbetsgivare, framför allt för sitt rekryteringsarbete. Inom ramen för EU:s equalprojekt har man tagit fram ett verktyg för en kompetensbaserad rekryteringsprocess kallad FAIR. Poängen med verktyget är att skapa en struktur för en så rättvis urvalsprocess som möjligt.

Vinnaren i kategorin privata arbetgivare, Fexco Nordic AB med huvudkontor i Trelleborg, har ett stort multikulturellt callcenter som ger service på fler än 25 språk. Företaget annonserar på flera språk och deltar vid kulturella aktiviteter med anknytning till kundernas hemländer. Man deltar också i humanitära projekt i världen.

Inom Rådet för integration i arbetslivet  samverkar TCO, LO och Saco samt Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarverket.
 
2007-10-22

Svenskarna mest öppna för invandring visar ny opinionsundersökning

Pew Research Center undersöker i The Pew Global Attitudes Project länders attityder till globalisering, invandring, religion, jämställdhet och demokrati.

Som vanligt är sveriges befolkning mest positiva, eller ivarjefall minst negativa, till invandring. På frågan “We should restrict and control entry of people into our country more than we do now.” är Sverige det land där minst andel av befolkningen håller med: 53 procent. De kan jämföras med t.ex. 62 procent i Kanada, 66 procent i Tyskland, 75 procent i Storbritannien och USA samt 87 procent i Italien.

Svenskarna är också det land av de 47 i undersökningen som i störst utsträckning menar att invandring från Nordafrika och Mellanöstern samt Östeuropa är positivt för landet.

Läs hela opinionsundersökningen här.

2007-10-21

Kartläggning av invandringsgrupper i Storbritannien

I den svenska debatten framhålls ofta Storbritannien som föregångsland när det gäller arbetsmarknadsintegration. Men rapporten Britain’s Immigrants: An economic profile från tankesmedjan Public Policy Research (IPPR) ifrågasätter den bilden, ivarjefall när det gäller flyktinginvandrare.

Rapporten visar hur det ser ut för 25 olika invandringsgrupper, uppdelade efter födelseland. De flesta invandringsgrupperna klarar sig bättre än den genomsnittliga inrikes födda britten. Men det är mycket stora skillnader mellan de olika invandringsgrupperna. Invandrare från vissa länder som Australien, Frankrike, Kanada och Polen har klarat sig mycket bra medan andra grupper, till exempel från Somalia och Pakistan, har mycket låg sysselsättning.

De grupperna som har klarat sig sämre har ofta kommit till Storbritannien som flyktingar eller anhöriga och inte som arbetskraftsinvandrare. Diagrammet nedan visar sysselsättningen för ett urval av de 25 länderna.

Hämta hela rapporten här.

2007-10-20

Fortsatt sysselsättningsökning i september

Antalet sysselsatta i september 2007 ökade med 85 000 jämfört med september 2006. Ökningen var jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Ungdomar 16-24 år stod för närmare hälften av sysselsättningsökningen. Andelen sysselsatta av befolkningen 16-64 har det senaste året ökat med 0,9 procentenheter till 75,3 procent.

Arbetslösheten var i september 4,2 procent, eller 195 000 personer, jämfört med 4,9 procent motsvarande månad förra året. Bland ungdomar 16-24 år minskade arbetslösheten med 2,2 procentenheter och är nu nere i 11,5 procent. Bland utrikes födda var arbetslösheten 10,1 procent jämfört med 3,3 procent för inrikes födda. 

70,8 procent av de utrikes födda männen och 62,7 procent av de utrikes födda kvinnorna mellan 20-64 år var, enligt AKU, sysselsatta i september. Motsvarande siffra för inrikes födda var 85,2 och 80, dvs. en differens på 14,4 respektive 20,6 procentenheter. Totalt var 64,6 procent av de utrikes födda sysselsatta i augusti vilket är liten ökning under det senaste året.

Talen för utrikes födda är något osäkra på grund av statistiska felmarginaler i en begränsad undersökning som Arbetskraftsundersökningen. Men de stora skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda går inte att bortse ifrån. Särskilt oroväckande är att endast 66,3 procent av de utrikes födda kvinnorna befinner sig i arbetskraften.

Läs mer på SCB:s hemsida.

2007-10-19

De danska kommunerna har fått reda på hur många flyktingar de ska ta emot 2008

När det gäller bosättning av flyktingar skiljer sig Danmark väldigt mycket från Sverige. För det första bestämmer staten hur många flyktingar som ska bosättas i de olika regionerna och kommunerna. kommunerna har inte mycket möjlighet att påverka bosättningen och individerna måste som regel bo kvar i den mottagande kommunen under sin treåriga introduktionsperiod. För det andra rör det sig om helt andra volymer. I Danmark räknar Udlændingeservice att 1000 personer får asyl och behöver bostad under 2008. I Sverige är motsvarande prognos närmare 30 000.

Så här fördelar sig de regionala kvoterna:

 • Hovedstaden 110
 • Sjælland 178  
 • Syddanmark 258
 • Midtjylland 253
 • Nordjylland 201

Stora kommuner som Köbenhamn, Frederiksberg, Århus och Odense ska ta emot noll personer under 2008.

Läs mer på hemsidan Ny i Danmark.

2007-10-18

Nätverket ENAR ger ut landspecifika rapporter om rasismen i EU under 2006

ENAR, det europeiska nätverket mot rasism, ger ut sk skuggrapporter (Shadow Reports). Rapporterna täcker in en 12-månadersperiod.och grundar sig på information och data som samlats in av ENARS:s medlemsorganisationer runtom i Europa. Under 2006 producerade ENAR 26 st landspecifika skuggrapporter som kartlägger rasismen i EU:s medlemsstater. De landspecifika rapporterna tar upp rasism och diskriminering i EU på både lagstiftnings- och lokal nivå, från policy till praxis. Skuggrapporterna är tänkta att komplettera insamlad officiell och akademisk data och förmedla ett alternativt NGO-perspektiv. Som komplement till landrapporterna kommer ENAR snart att lägga fram en EU-omfattande syntesrapport som identifierar och kartlägger trenderna gällande fenomenet rasism i EU under 2006.

Den svenska rapporten är skriven av frivilligorganisationen THema samt av juristen Paul Lappalainen. Rapporten ger en överblick över området rasism och religiös diskriminering i Sverige under 2006, vilken utveckling och vilka förändringar, politiska initiativ och ändringar i lagstiftningen som skett samt hur NGO-organisationer svarat på dessa. Sist i rapporten finns en lista med nationella rekommendationer.

Alla 26 rapporter finns att ladda ner via ENAR:s hemsida

2007-10-17

Nya uppgifter om ”båtflyktingar” till södra Europa

UNHCR har publicerat siffror från italienska och spanska myndigheter som för första gången på flera år visar en nedgång i antal irreguljära migranter som med båt anländer till ländernas kuster. Hittills har 14 000 personer anlänt till Italien i år, jämfört med 22 000 förra året. På Kanarieöarna är motsvarande siffror 7000 för i år, respektive 32 000 för 2006. Även i Malta har antalet s.k. ”båtflyktingar” minskat något. Däremot har antalet irreguljära migranter som med båt anlänt till Grekland från Turkiet ökat drastiskt.  

Andelen av de irreguljära migranterna som ansöker om asyl varierar stort: i Malta rör det sig om ca. 70%, i Italien drygt 30%. På Kanarieöarna är det enligt uppgift endast ett fåtal som ansöker om asyl, medan uppgifter från Grekland saknas. Däremot är man medveten om att det är svårare för personer som på irreguljära vägar tar sig till Grekland att få tillgång till asylprocessen.
    
Läs artikel "Between the devil and the deep blue sea: mixed migration to Europe" på UNHCR:s hemsida 

Se även UNHCR:s karta över rutter för irreguljär invandring till Europa 


 

2007-10-16

Svensk universitetsutbildning ger lika utdelning i sysselsättning och lön för personer med utländsk bakgrund

Nyinrättade Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS) har publicerat ännu en raport om arbetsmarknadsintegration "Do Domestic Educations Even Out the Playing Field? Ethnic Labor Market Gaps in Sweden" av Lena Nekby, Roger Vilhelmsson och Gülay Özcan.

Rapporten undersöker vikten av landspecifikt humankapital för integrationen av invandrare i Sverige. Frågan är om inhemsk svensk utbildning ger samma möjligheter på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund som för övriga.

Studien förljer en kohort studenter som lämnade grundskolan 1988 fram till år 2002 och dokumenterar deras utbildnings- och arbetsmarknadskarriär. Rapporten visar att det går sämre på arbetsmarknaden för dem med utomeuropeisk bakgrund även om man kontrollerar för utbildningsnivån.

För dem med svensk universitetsutbildning finns däremot inga skillnader i sysselsättning eller inkomst mellan personer med svensk och utländsk bakgrund.

Hämta rapporten här.

2007-10-15

Frivilligorganisation ifrågasätter Danmarks flykting- och asylmottagande i ny rapport

Frivilligorganisationen Dansk Flyktinghjälp påvisar i en rapport framlagd i oktober 2007 att danska regler för mottagande av flyktingar och asylsökande på ett flertal områden halkar efter EU:s minimistandard. EU strävar efter en harmonisering av det europeiska asylsystemet med en standard som är högre än i dag. Danmark stöttar officiellt de högre kraven gällande beskydd för flyktingar och efterlyser större solidaritet EU-länderna emellan. Dock tolkar de danska asylmyndigheterna reglerna för flyktingar från Irak striktare än många andra EU-länder, något som debatterats flitigt i Danmark. De danska reglerna för familjeåterförening är också mycket strängare än i övriga EU-länder. Dansk Flyktinghjälp kritiserar vidare det faktum att asylsökande som fallit offer för tortyr, våldtäkt eller andra former av grovt våld inte får sådan vård som EU:s mottagandedirektiv föreskriver.

Den 18 och 19 oktober hålls ett informellt EU-möte i Lissabon då det sk reformfördraget ska diskuteras för att kunna ratificeras på EU:s toppmöte i december. I fördraget fastslås bl a att EU-länderna nästa år ska komma överens om en gemensam politik för skydd av flyktingar, i överensstämmelse med flyktingkonventionen och andra relevanta traktat. Danmark har dock ett sk rättsförbehåll avseende rättsliga och inre angelägenheter och omfattas som utgångspunkt inte av målen gällande immigration och asyl i reformfördraget. Experter ifrågasätter dock hur mycket landet kan avvika från EU:s gemensamma regler på asylområdet utan risk för att samarbetet ska bryta samman.

Läs mer på Dansk flygtingshjälps hemsida där rapporten också finns att ladda ner 

2007-10-14

Arbetsförmedlingen ger ut rapport om utrikes födda på arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsintegrationen för utrikes födda kommer vara allt mer avgörande för den framtida utvecklingen av arbetskraften och sysselsättningen. Idag är omkring 18 procent av befolkningen mellan 16-64 år födda i något annat land och antalet nyanlända invandrare har ökat påtagligt.

Sysselsättningen för utrikes födda ökar snabbt

Skillnaden i deltagande i arbetslivet mellan inrikes och utrikes födda är stor. Sysselsättningsintensiteten för inrikes födda, 20-64 år, var första halvan av 2007 82 procent, vilket kan jämföras med 66 procent för utrikes födda och 60 procent för utomeuropeiskt födda. Sysselsättningsintensiteten har sedan första halvåret 2006 ökat med 4 procentenheter för utomeuropeiskt födda 16-64 år (5,6 procentenheter för män, 2,2 procentenheter för kvinnor). Men arbetslösheten fortsätter vara hög för utrikes födda

Men arbetslösheten är fortfarande mycket hög

Arbetslösheten minskar, men till skillnad från sysselsättningen är utvecklingen bättre för inrikes födda än utrikes födda. Arbetsförmedlingen noterar att utvecklingen av arbetslösheten mellan könen är liten för inrikes födda men mycket stor för utomeuropeiskt födda. Utomeuropeiskt födda män minskade sin arbetslöshet under första halvåret 2007 med 3,3 procent mot 0,8 procent för kvinnorna. Sammantaget var arbetslösheten under första halvåret 2007 4 procent för inrikes födda och 13,6 procent för utomeuropeiskt födda.   

Många nyanlända invandrare är inskrivna

Just nu är många nyanlända invandrare på väg in på arbetsmarknaden. På arbetsförmedlingen finns 26 000 inskrivna som är födda utanför EU med en vistelsetid i Sverige under tre år.

Läs mer om rapporten här.

2007-10-13

Ny månadsstatistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten fortsätter att minska - också för utrikes födda

158 000 personer var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av september månad. Det innebär en minskning med 0,9 procentenheter, eller 39 000 personer, jämfört med september 2006. Arbetslösheten sjönk till 3,3 procent, jämfört med 4,2 procent förra året. Samtidigt minskade andelen personer som deltar i arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd från 2,2 till 1,1 procent av arbetskraften.

Arbetslösheten minskar snabbt bland utrikes födda män

I september var drygt 45 200 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med 11,8 procent på ett år. Det är framförallt bland utrikes födda män som arbetslösheten minskar. Utrikes födda är dock fortfarande mycket överrepresenterade bland de arbetslösa. 28,6 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var det 26 procent vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de öppet arbetslösa.

Som vanligt vill NTG asyl & integration också lyfta fram att antalet personer i kategorin "övriga inskrivna vid arbetsförmedlingen" är högt, knappt 60 000 personer, och antalet ökar. De räknas inte in i arbetslöshetsstatistiken. Vi vet sedan tidigare att många utrikes födda placeras i denna kategori.

Läs mer om arbetsmarknadsläget på Arbetsförmedlingens hemsida.

2007-10-12

Statens styrning försenar etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare

Finansdepartementets har lett ett projekt att utveckla den statliga resultatstyrningen för att på sikt effektivisera statsförvaltningen. Projektet har gett ut en rapport, Förslag till nya arbetssätt för att utveckla Regeringskansliets förmåga att förverkliga regeringens politik, där en av tre delstudier handlar om den statliga styrningen för att förverkliga en snabb etablering på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare.

Deras slutsats liknar den som Riksrevisionen presenterade 2006: att bristerna i Regeringskansliets arbete är en bidragande orsak till de svårigheter nyanlända invandrare möter när de ska etablera sig på arbetsmarknaden.

I syfte att underlätta gemensam kunskapsutveckling inom Regeringskansliet och statsförvaltningen och öka förståelsen för olika perspektiv föreslår rapporten att nya formaliserade och permanenta samverkansformer införs i Regeringskansliet.

Hämta rapporten på regeringens hemsida.

2007-10-11

EU-kommissonens tredje årliga rapport om migration och integration

Den europeiska kommissionen presenterar varje år en rapport som följer och analyserar utvecklingen av integrationspolitiken inom EU och EU:s medlemsländer.

I årets rapport, KOM(2007)512, betonar kommissionen att integration innebär en ömsesidig anpassning och att invandring och integration bör ses som en sammanhållen process.

I meddelandet sammanfattar kommissionen vad EU gör för att förbättra integrationen. De redogör också, med utgångspunkt i de gemensamma principerna för integration, för utvecklingen av integrationspolitiken i EU:s medlemsländer.

Kommissionen menar att medlemsländerna gjort för lite strukturella förändringar för att öka majoritetssamhällets förmåga att anpassa sig till befolkningens mångfald. Kommissionen efterlyser mer fokus på och insatser för unga med utländsk bakgrund. De menar också att det görs alldeles för lite för att främja att majoritets- och minoritetsbefolkningen träffas och umgås. Kommissionen efterlyser dessutom insatser för att förebygga konflikter, bland annat genom interkulturell dialog.

Kommissionen noterar att det görs många initiativ för att öka sysselsättningen i medlemsländerna som utbildning, erkännande av utländsk kompetens, antidiskriminering och att främja arbetsmarknadsintegration för utrikes födda kvinnor. Allt fler medlemsländer inför (obligatoriska) introduktionsprogram med språkutbildning och samhällskunskap. Kommissionen efterlyser dock mer utvärderingar av programmens effektivitet. 

Rapporten KOM(2007)512 Tredje årliga rapporten om migration och integration finns att hämta här.

2007-10-10

Socialdemokraterna presenterar fempunktsprogram för en snabb introduktion av nyanlända invandrare

I samband med Socialdemokraternas skuggbudget presenterade de ett fempunktsprogram för snabb introduktion. 

1. Ett gemensamt ansvar.

Socialdemokraterna vill se över lagstiftningen i syfte att tilldela den som har fått uppehållstillstånd en kommunplacering under introduktionsperioden. De vill också se över lagen om eget boende (EBO).

2. Bättre undervisning i svenska.

Utbildningen i svenska för invandrare måste, enligt Socialdemokraterna, anpassas till invandrares individuella behov.

3. Kompletteringsutbildningar för utländska akademiker och yrkesutbildade.

Socialdemokraterna vill att kompletterade utbildningar ska erbjudas på flera områden där det råder risk för brist på arbetskraft, till exempel byggnadsarbetare, förskollärare, lärare och tandläkare.

4. En rättvis ersättning för flyktingmottagande.

Socialdemokraterna vill se över de statliga schablonersättningarna så att de bättre avspeglar kommunernas kostnader.

5. Solidaritetsbonus.

Socialdemokraterna vill införa en solidaritetsbonus som ger kommuner som har tagit emot flest flyktingar högre ekonomisk ersättning. 

Läs mer om fempunktsprogrammet här.

2007-10-09

Irreguljära immigranters tillgång till vård i sju europeiska länder har kartlagts av organisationen Läkare i världen

Ett europeiskt nätverk inom frivilligorganisationen Läkare i världen har i en nyligen utkommen rapport, European survey on undocumented migrant's access to health care, gjort en kartläggning av irreguljära immigranters tillgång till och kännedom om sjukvårdssystemen i sju EU-länder, både i teori och praktik. Inom organisationen har det upprättats en europeisk institution för tillgång till sjukvård, European Observatory on Access to Health Care, och det är inom ramen för det som informationen som ligger till grund för rapporten samlats in. Rapporten tar sin utgångspunkt i europeiska förordningar som ska garantera EU:s medborgare mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. Fältarbetet utfördes under 2005-2006 och totalt 835 irreguljära immigranter i de sju länderna intervjuades.

De länder som inkluderats i rapporten är Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, Portugal, Spanien och Storbritannien.

Läs en sammanfattning av rapporten och ladda ner den i sin helhet på Läkare i världens hemsida

2007-10-08

Förberedelser inför europeiska året för interkulturell dialog i full gång

Det europeiska året för interkulturell dialog har utlysts av EU-kommissionen till år 2008. Den officiella hemsidan lanseras vid 2008 års början, men redan nu finns möjlighet att som organisation registrera sig på hemsidan och på så sätt börja bygga nätverk med andra aktörer i Europa.

Det europeiska året för interkulturell dialog har en budget på 10 miljoner € och satsningen fokuserar bl a på områden där interkulturell dialog kan bidra till social sammanhållning och ömsesidig förståelse. Målet är att året ska involvera så många som möjligt, särskilt ungdomar, och avsikten är att introducera dialogen där den behövs som mest, på skolor och arbetsplatser samt inom kultur, idrott och civilsamhälle. Den interkulturella dialogen är redan i dag en viktig del i EU:s arbete med att motverka olika former av diskriminering och rasism samt inom den europeiska asyl- och integrationspolitiken. Dialogen spelar också en allt större roll i Europeiska unionens yttre förbindelser.

Länk till den officiella hemsidan 

Läs mer om det europeiska året för interkulturell dialog på EU:s officiella hemsida  och på Europaparlamentets svenska sida

2007-10-07

Invandrare och deras ekonomiska mobilitet i USA

Rapporten The Immigrant Population of the United States in 2006 av Federation for American Immigration Reform ger en översiktlig bild av invandringen till USA.

År 2006 var en av åtta boende i USA utrikes födda. Det är den största andelen landet haft sedan 1920. Sammanlagt är 37.4 miljoner utrikes födda, vilket är det största antalet någonsin i USA:s historia.

Stor skillnad i andelen invandrare i olika delstater

Den största invandringen sker till Kalifornien (214 000), Texas (106 000) och New York (104 000). Sammanlagt bor över 10 miljoner utrikes födda i Kalifornien, vilket är 28 procent av befolkningen. I delstater som Alabama, Kentucky, Mississippi, Montana, North Dakota, South Dakota, West Virginia och Wyoming är mindre än 3 procent utrikes födda.

Stark ekonomisk mobilitet mellan generationer

En annan aktuell rapport, Economic mobility of immigrants in the United States, utgiven av Economic Mobility Project, undersöker hur det går för dem som invandrar och deras barn. De undersöker framförallt, som brukligt i USA, om det sker en ekonomisk mobilitet mellan generationer hos olika invandringsgrupper.

Rapporten visar att lönen för utrikes födda över tid har halkat efter de inrikes födda. Idag är löneskillnaderna större än någonsin. Men det sker en markant ekonomisk utjämning mellan grupper över generationerna. Barn till invandrare har visserligen tappat i lön jämfört med genomsnittet men de tjänar trots det mer än andra inrikes födda.

Framgången för olika grupper av invandrare beror till stor del på utbildningsbakgrunden. Invandrare från Latinamerika har ofta kort utbildning medan invandrare från Asien är högutbildade.

Hämta rapporterna här:

The Immigrant Population of the United States in 2006

Economic mobility of immigrants in the United States

2007-10-06

Etnisk segregation leder till sämre skolresultat

Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS) är ett nytt tvärvetenskapligt forskningscentra som fokuserar på migrations- och integrationsfrågor. En av de första rapporterna från SULCIS är en studie om etnisk segregation och skolresultat av Ryszard Szulkin and Jan O. Jonsson: Ethnic Segregation and Educational Outcomes in Swedish Comprehensive Schools.

Rapporten visar att betygen i årskurs 9 påverkas negativt om mer än 40 procent av eleverna i en skola är utrikes födda. De negativa effekterna på betygen gäller särskilt utrikes födda elever. Denna negativa effekt drabbar 14 procent av de utrikes födda eleverna som idag går i sådana skolor.

Författarna menar att antisegregationsinsatser som koncentrerar sig på de två procent mest segregerade skolorna förmodligen skulle förbättra resultaten och minska den etniska ojämlikheten. Men samtidigt påpekar författarna att andra faktorer har större inverkan på elevernas betyg, t.ex. föräldrarnas socioekonomiska situation. Insatser för att förbättra föräldrarnas situation på arbetsmarknaden kan därför vara ett bättre sätt att utjämna skillnaderna i prestation än att bekämpa den etniska segregationen i skolan.

Hämta rapporten här.

2007-10-05

Riksdagsledamöter uppmanar i motion till översyn av den s.k. Ebo-lagstiftningen

Riksdagsledamöterna Kerstin Lundgren och Maria Kornevik Jakobsson (c) uppmanar den 27 september i en motion till en översyn av den sk Ebo-lagstiftningen, dvs möjligheten för asylsökande att välja att bo hos släktingar eller vänner istället för på Migrationsverkets anläggningsboende under tiden deras ärenden utreds. Lundgren och Kornevik Jakobsson resonerar i sin motion kring denna valfrihet och vilka konsekvenser den får. En asylprocess som ska ta sex månader pågår ofta längre än så varför asylsökande kan bli kvar i eget boende under lång tid. De båda riksdagsledamöterna frågar sig bland annat:

 • Om asylsökande väljer att bli inneboende – inte sällan trångbott – därför att alternativet ser sämre ut?
 • Kan Migrationsverket erbjuda tillräckligt attraktiva boenden under asyltiden? Finns det i praktiken ett aktivt val för den enskilde att göra?
 • Skulle alla direkt berörda få det bättre om regelverket kring boendet under asyltiden såg annorlunda ut?
 • Är eget boende i grunden eget eller handlar det om långvarigt inneboende och trångboddhet? Är detta i alla lägen att föredra?

NTG-asyl & integration har som bekant i skriftserien Asylmottagande i fokus publicerat studien Mellan hopp och förtvivlan. Erfarenheter och strategier i väntan på asyl (maj 2007). Studien bygger på omfattande intervjuer med asylsökande i s k eget boende, genomförda av Rebecka Lennartsson, etnolog vid Uppsala universitet.

Läs Lundgrens och Kornevik Jakobssons motion

Läs mer om NTG-asyl & integrations studie om EBO

2007-10-04

EU tar emot allt färre asylansökningar- Sverige bland undantagen

I Eurostats nyligen publicerade rapport över asylansökningar i EU 2006 framgår att trenden med fortsatt minskning av antalet asylansökningar i unionen fortsätter. De senaste fem åren har antalet asylsökningar minskat med över 50 %, sedan 2005 har antalet ansökningar minskat med 15 %.

Sverige var dock en av de medlemsstater där antalet asylansökningar ökade, med 38 % fler ansökningar 2006 än 2005. Bland de länder som tog emot flest asylansökningar placerade sig Sverige på tredje plats med 24 300 ansökningar, efter Frankrike (26 300) och Storbritannien (27 900). Även räknat i relation till antal invånare var Sverige på tredje plats med 2.7 ansökningar per 1000 invånare, efter Malta (3.1) och Cypern (5.9). Intressant är att notera att Spanien, trots det stora antalet ”irreguljära immigranter” endast registrerade drygt 5295 asylansökningar 2006 (0.1 ansökningar per 1000 invånare).

Förutom Sverige såg även Litauen, Grekland och Ungern en märkbar ökning av antal asylansökningar. De vanligaste ursprungsländerna för asylsökande till EU under 2006 var Irak, Ryssland, Afghanistan och Turkiet.

Läs hela Eurostats rapport

2007-10-03

Nätverket December 18 kartlägger pågående integrationsaktiviteter inom EU

Det internationella nätverket December 18 har fått i uppdrag av NGO-organisationen The Network of European Foundations (NEF) att genomföra en kartläggning av NGO-aktiviteter och finansieringsmöjligheter kopplade till immigranters integration i EU. Kartläggningen genomförs inom ramen för initiativet European Programme for Integration and Migration (EPIM) och kommer att ligga till grund för utformandet av initiativets andra projektperiod. December 18 inbjuder NGO-organisationer att delta i en onlinebaserad undersökning där de ombeds att svara på frågor om pågående aktiviteter inom området integration på EU-nivå. De efterlyser särskilt information från organisationer som arbetar för förändring på EU-nivå inom integration och migrationspolicy och -praktik, oavsett om aktiviteterna sker på europeisk eller nationell nivå.

Till undersökningen

2007-10-03

Remissvar på grönboken om det gemensamma europeiska asylsystemet inlämnat

NTG asyl och integration har nu i samarbete med Equals europeiska temagrupp för asyl lämnat in ett remissvar angående Europeiska kommissionens grönbok om det gemensamma europeiska asylsystemet. Remissvaret är koncentrerat på de frågor som behandlades under den europeiska asylkonferensen Minimum standards and beyond i Malmö den 22-24 maj 2007 och bygger på de rekommendationer som antogs där. Sammanlagt har 104 personer och representanter från en blandning av myndigheter, EU-projekt, frivilligorganisationer och andra aktörer från hela Europa ställt sig bakom Equals remissvar.

temaasyl finns även remissvar från övriga svenska aktörer länkade, bl.a. yttranden från Migrationsverket, Barnombudsmannen och riksdagens utlåtande. Samtliga inkomna remissvar kommer så småningom även att publiceras på kommissionens hemsida, och den 7 november 2007 ordnas en offentlig hearing om grönboken i Bryssel.

Läs Equals remissvar  

Behandlingen av socialförsäkringsutskottets utlåtande om grönboken föranledde en intressant diskussion i riksdagen, se protokoll från behandlingen (8§ en bit ner på sidan).

2007-10-02

Många invandrare får aldrig ett första jobb

Rapporten ”Ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985–2003” (IFAU 2007:18) av Oskar Nordström Skans, Anna Sjögren och Olof Åslund visar att det tar allt längre tid för ungdomar och invandrade att etablera sig på arbetsmarknaden.

Inträdesmönstret i olika invandrargrupper

Författarna menar att invandringens sammansättning har stor betydelse. Arbetskraftsinvandrare kommer direkt till arbete medan flyktingar och anhöriga inte står till arbetsmarknadens förfogande lika snabbt. Sverige har en relativt liten arbetskraftsinvandring och en stor flyktinginvandring vilket gör etableringen på arbetsmarknaden mer problematisk.  

För att exemplifiera jämförs etableringen på arbetsmarknaden för sex stora invandringsgrupper. Invandrarna från Finland är ofta arbetskraftsinvandrare och har en relativt lyckad arbetsmarknadsintegration. Däremot har invandrare från Iran, Irak och Afrikas horn haft stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Mindre än 20 procent i de grupperna har haft ett arbete under sina två första år i Sverige trots att de kom till Sverige under den relativt gynnsamma perioden runt millennieskiftet.

Individegenskaper spelar också stor roll för att förklara etableringen på arbetsmarknaden. Män etablerar sig betydligt snabbare än kvinnor, yngre snabbare än äldre och högutbildade snabbare än lågutbildade. Särskilt längre eftergymnasial utbildning är en framgångsfaktor.

Politiska beslut påverkar också möjligheterna att få arbete

Det är relativt vanligt att förklara graden av arbetsmarknadsintegration med skillnader i individens egenskaper eller på diskriminering och arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft. Författarna vill dessutom särskilt lyfta fram något mer sällsynt - politikens avgörande roll för invandrares etablering på arbetsmarknaden.

Genom politiskt beslutade regler försöker staten styra var invandrare hamnar och kommuners och andra aktörers insatser i introduktionsprogrammen. Författarna menar att beslutsfattare måste vara beredda att ställa sig frågan om inte vissa insatser fördröjer, snarare än underlättar, inträdet på arbetsmarknaden. Det finns en tendens till för mycket utbildningsinsatser med oklara syften som fördröjer arbetsmarknadsinträdet.  

Instegsjobb och etniska nätverk

Rapporten undersöker också hos vilka arbetsgivare de första jobben finns, och hur man kommer i kontakt med dem. Det är serviceyrken inom handel och restaurangverksamhet samt vård och omsorg som idag utgör inkörsportar till arbetsmarknaden. Etniska nätverk verkar spela en viktig roll för den första anställningen. Det är vanligt att få sin första anställning på en arbetsplats med överrepresentation av invandrare, särskilt från samma ursprungsregion som de arbetssökande.

Läs mer om rapporten här.

2007-10-01

Ny avhandling jämför dagens invandrares erfarenheter med judiska invandrargrupper under slutet av 1800-talet

Den 28 september disputerade Per Hammarström vid Uppsala universitet med sin avhandling i historia, Nationens styvbarn. Judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870-1940. I avhandlingen jämför Hammarström två invandrargrupper från olika tidsepokers erfarenheter av mötet med Sverige. Han finner vissa beröringspunkter mellan de två gruppernas erfarenheter: dagens invandrare samt judiska invandrargrupper som under slutet av 1800-talet lämnade Östeuropa för att söka sig en bättre framtid i dåtidens Fattigsverige. Hammarström hoppas att avhandlingen kan bidra till perspektiv på vår egen tid och ge kunskap om hur etniska relationer ska hanteras och diskriminering motverkas.

Läs pressmeddelande om avhandlingen från Uppsala universitet

Beställ avhandlingen via internetbokhandeln.se

2007-09-30

Mycket är gjort, mycket återstår att göra – brittisk organisation för etnisk jämlikhet lanserar strategidokument

Brittiska Commission For Racial Equality (CRE), en organisation som verkat för ett rättvist samhälle i över 30 år upphör den 30 september och lanserade med anledning av det i dagarna sitt ”testamente”, dokumentet Our vision for an integrated Britain som innehåller fakta och statistik gällande etniska minoriteters delaktighet i brittiskt samhällsliv. I skriften ringar CRE in de utmaningar som behöver övervinnas för att uppnå ett integrerat samhälle samt föreslår åtgärder som krävs för att reducera orättvisa, växande social segregation och minskat samhällsdeltagande bland marginaliserade grupper i Storbritannien.

Läs mer och ladda ner Our vision for an integrated Britain på CRE:s hemsida

2007-09-29

Tredje mångfaldsbarometern presenterad

Mångfaldsgruppen vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitetet, kartlägger årligen attityderna till etnisk mångfald bland befolkningen i Sverige.

Resultaten för 2007 visar att svenskarna fortsatt är positiva till mångfalden men att de som invandrar ska anpassa sig till vårt lands vanor för att vara välkomna.

Många svenskar har goda erfarenhet av nära kontakt och samarbete med personer med invandrarbakgrund. En stor majoritet håller också med om att invandrare skall ha precis samma sociala rättigheter som de som är medborgare i Sverige.

Antalet som vill att slöja bör vara förbjudet i skolan eller i arbetet får ökande stöd, men fortfarande är den svenska opinionen mindre negativ till slöja än i andra länder.

Läs hela mångfaldsbarometern här.

2007-09-28

Ny invandringslagstiftning i Frankrike – integrationstest för anhöriginvandrare införs

Som en följd av den franska presidenten Nicolas Sarkozys vallöfte att skärpa invandringspolitiken antog den franska nationalförsamlingen nyligen en ny omdiskuterad lag om invandring, integration och asyl. Syftet med lagen är att förbättra integrationen och minska antalet ”okvalificerade invandrare”. Lagen har väckt debatt på flera plan men mycket har handlat om punkter som gäller anhöriginvandring. På samma sätt som redan är fallet i Nederländerna måste personer som i framtiden önskar söka uppehållstillstånd i Frankrike att redan i ursprungslandet genomgå ett test för att bevisa kunskaper i det franska språket och om det franska samhället och dess värderingar. Likaså ställs i den nya lagen högre krav på försörjningsskyldighet i anknytningsärenden. Den som redan har uppehållstillstånd i Frankrike måste kunna bevisa att han eller hon kan försörja de anhöriga som vill invandra på anknytning till vederbörande.

Mest kontroversiell har dock en paragraf som tillåter DNA-prov som bevis för familjetillhörighet varit. DNA-testet ska vara frivilligt, och skall erbjudas i fall då släktskap ifrågasätts av invandringsmyndigheten. Kostanden för testet återbetalas till den sökande om släktskap visar sig föreligga. Frankrike är dock inte ensamt om att använda sig av just DNA-prov i dylika fall. Flera länder i Europa, inklusive Sverige, tillåter redan i vissa fall DNA-prov i ärenden där familjer vill återförenas och släktskapet är svårt att fastställa på andra sätt.

Den nya lagen, som inom de kommande veckorna ska behandlas i överhuset, har blivit kritiserad av människorätts- och flyktingorganisationer. Human rights watch har även riktat allvarlig kritik mot lagförslaget för att det inte anses säkerställa det förbud mot non-refoulement som FN:s flyktingkonvention påför.

Läs mer i EUobserver
 
International Herald Tribune

Öppet brev från Human Rights Watch till det franska parlamentet
2007-09-27

Keep them safe - nordisk kampanj för flyktingars rättigheter inledd

Ett 20-tal frivilligorganisationer i Norden lanserade den 25 september den omfattande kampanjen Keep them safe. Syftet är att få de nordiska länderna att respektera UNHCR:s riktlinjer och rekommendationer gällande personer som flyr olika typer av förföljelse och som därav är i behov av skydd. Kampanjen startades som en reaktion mot att människor som flyr från katastrofområden i allt högre grad får avslag på sina ansökningar om asyl och därmed förvisas tillbaka till konfliktdrabbade områden. Lagen tolkas allt striktare och det råder bl.a. oenighet kring vad som bör klassas som en väpnad konflikt, menar kampanjarrangörerna. Det finns flera exempel på hur UNHCR:s riktlinjer för närvarande inte respekteras i de nordiska länderna, det gäller bland annat eritreaner i Sverige, irakier i Danmark och somalier i Norge.

De svenska frivilligorganisationer som deltar i kampanjen är Amnesty, Caritas, FARR, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Svenska Röda Korset och Sveriges Kristna Råd.

Läs mer om kampanjen och skriv under uppropet här

2007-09-27

När arbetskraftsinvandrare möter välfärdsstaten

Sverige planerar att göra det enklare att arbetskraftsinvandra, vilket senast nämndes i samband med regeringsförklaringen. Sveriges begränsade arbetskraftsinvandring i kombination med en stor asylinvandring är, enligt OECD, huvudförklaringen till den svaga arbetskraftsintegrationen i Sverige. Därför förväntas situationen förbättras i och med en ökad arbetskraftsinvandring.  

Många arbetskraftsinvandrare lämnade arbetsmarknaden i Norge

En rapport, When Minority Labor Migrants Meet the Welfare State, från Norge visar att arbetskraftsinvandring inte alltid innebär en lyckad arbetsmarknadsintegration. Arbetskraftsinvandrare från icke-västliga länder som kom till Norge under 1970-talet har haft extremt kort arbetskarriär jämfört med infödda norrmän. Från att ha arbetat i högre grad än infödda norrmän har sysselsättningen minskat snabbt.

Författarna menar att mycket av problemet ligger i välfärdssystemets konstruktion. Det lönar sig dåligt att arbeta för hushåll med en icke-arbetande partner. Och de flesta arbetskraftsinvandrarna har bestått av en arbetande man, en hemmafru och många barn.

Familjetyp förklarar stora delar av skillnaderna i sysselsättning mellan arbetskraftsinvandrarna och infödda norrmän

Många arbetskraftsinvandrare förlorade sina jobb i lågkonjunkturer. En stor del av dem tar sig sedan inte in på arbetsmarknaden igen, vilket förstärks av de svaga ekonomiska incitamenten att jobba för de hushållstyper som arbetskraftsinvandrarna vanligtvis har haft. Däremot finner författarna inte att arbetslivets strukturomvandling har påverkat arbetskraftsinvandrarnas högre arbetslöshet.

Resultaten visar att arbetskraftsinvandrare från icke-västliga länder har svårt att bibehålla en arbetskarriär jämfört med infödda norrmän. Att ha anställning vid ankomsten är ingen garanti för ett lyckat och långt arbetsliv. Den svaga långsiktiga arbetsmarknadsanknytningen för arbetskraftsinvandrare pekar på att en ökad arbetskraftsinvandring inte automatiskt kommer att lösa de väntade finansiella problemen som en åldrande befolkning innebär. Den slutsatsen förstärks av den mycket låga sysselsättningen för arbetskraftsinvandrarnas make/maka.

Hämta rapporten här.

2007-09-26

Nyanlända invandrare och boendesegregation i Nederländerna

Etnisk boendesegregation är en fråga som är aktuell i många länder. Sociala oroligheter som dem i Paris förorter eller Rosengård påstås ofta bero på etnisk boendesegregation. Det är mer sällan att boendesegregation framställs som positivt. I Sverige är frågan om bosättning av nyanlända invandrare ett politiskt problem där kommuner som Malmö och Södertälje anser sig ta emot för många invandrare medan regeringen inte vill införa tvingande regler för att styra bosättnignen.

En studie från Nederländerna, Initial and Subsequent Location Choices of Immigrants to the Netherlands av Aslan Zorlu och Clara H. Mulder, undersöker bosättningen av nyanlända invandrare och deras flyttmönster. Resultatet visar att de nyanländas sekundärflyttning de första åren efter invandring är stor, särskilt för dem från icke-västliga länder. Invandrare från icke-västliga länder bosätter sig inledningsvis i mer etniskt segregerade bostadsområden, men de tenderar dessutom att efter hand flytta till mer segregerade bostadeområden.

Sekundärflyttningen bidrar till att minska antalet invandrare i ”invandrarglesa” bostadsområden. Den initiala bosättningen förklarar alltså bara en del av koncentrationen av invandrare.

Bosättningen skiljer sig också mellan asylinvandrare och andra invandrare. Asylinvandrare bor inledningsvis mer utspridda över landet, förmodligen som ett resultat av en önskan att ”sprida” invandringen över landet. Men asylinvandrare visar över tid den största tendensen att flytta till ”invandrartäta” bostadsområden.

Övriga invandrare bosätter sig ofta i områden med stor koncentration av “landsmän”. Det gäller särskilt invandrare från Turkiet och Marocko som efter hand flyttar till mer segregerade bostadsområden.

Hämta rapporten här.

2007-09-25

LIBE-utskottet antog rapport om återvändandedirektivet

EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE-utskottet)antog den 12 september en rapport om det föreslagna EU-direktivet om återvändande. Rapportören Manfred Weber menar att han har kommit fram till ett konsensusförslag och hoppas att rådet går på hans linje. Rapporten innehåller ett kontroversiellt förslag om att tillåta förvarstagning i upp till 18 månader, ett år längre än vad som föreskrevs i kommissionens ursprungliga förslag. Organisationer som Amnesty och ECRE har uttryckt sin besvikelse över utskottets rapport, och oroar sig för att en dylik föreskrift om förvarstagning kunde leda till missbruk, vilket enligt flera människorättsorganisationer redan sker i flera länder i södra Europa.

I rapporten föreslås att en ombudsman för återvändande ska instiftas i parlamentet - en funktion som skulle ha befogenhet att utföra oanmälda inspektioner, och när som helst kunna uppmana medlemsstaterna att lämna information eller tydliggöranden om återvändandeförfarandet och be medlemsstaterna att redogöra för återvändandeoperationer. Ombudsmannen skulle således bidra till att garanetra att återvändanden sker "med full hänsyn till de mänskliga rättigheterna". Parlamentet hoppas få till stånd ett kompromissförslag tillsammans med rådet innan det portugisiska ordförandeskapets slut.

Läs LIBE-kommitténs rapport

Läs pressmeddelande om rapporten

Läs mer om det föreslagna återvändadedirektivet här

2007-09-25

Migrationsminister Tobias Billström aviserar att han kommer att bedriva en aktiv återvändandepolitik för asylsökande under mandatperioden

I en intervju i Svenska Dagbladet klargör migrationsminister Tobias Billström att han kommer att prioritera återvändande under den kommande mandatperioden. Hans budskap är att samtliga som fått ett avslag ska lämna Sverige. Den största andelen av de asylsökande som söker sig till Sverige kommer från Irak och för närvarande pågår det förhandlingar om ett återtagandeavtal med Irak och 1 augusti i år införde regeringen ett återetableringsstöd för de asylsökande som ”självmant” väljer att lämna Sverige efter ett avslag, summan är 20 000 kr per vuxen och maximalt 50 000 per familj. Nu öppnar Migrationsministern upp för att även ”gömda” ska kunna få ta del av det statliga återvändandestödet, som ett led i att undvika den ”Twilight zone” som många gömda lever i. Samtidigt påpekar Tobias Billström att Sverige har en generös asylpolitik jämfört med övriga EU och ger som exempel att Sverige tar emot 60% av Irakierna som kommer till Europa och ca 75% av dem beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Läs hela artikeln på svd.se

2007-09-24

Omedvetna negativa attityder bakom diskriminering av arabisktalande?

Särbehandling i anställningsprocessen av specifika grupper, såsom personer med en bakgrund i Mellanöstern, har traditionellt ansetts bero på ett medvetet val från arbetsgivarens sida. Men det är också tänkbart att denna särbehandling skulle kunna ske omedvetet, påverkat av arbetsgivarens omedvetna fördomar.

IFAU har gett ut en studie, Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige, som undersöker underliggande omedvetna fördomar. I studien har studenter och arbetsgivare genomfört tre olika associationstester i syfte att mäta deras attityder och prestationsstereotyper gentemot arabmuslimska män relativt infödda svenska män. Resultaten visar att studenter och arbetsgivare associerar arabmuslimska män med lägre prestation jämfört med infödda svenska män, samt har en mer negativ attityd gentemot arabmuslimska män jämfört med infödda svenska män. En stor andel, 76–94 procent, i de båda urvalsgrupperna uppvisar åtminstone svaga implicita fördomar av dessa slag gentemot arabmuslimer.

Forskarnas frågeformulär ger däremot en betydligt modestare bild av arbetsgivares och studenters negativa attityder/stereotyper. Detta är, menar forskarna, inte så konstigt eftersom det i allmänhet inte är socialt accepterat att uttrycka negativa känslor gentemot grupper eller tillskriva dem egenskaper som är direkt ofördelaktiga.

Hämta hela studien här.

2007-09-23

Ny avhandling: Att göra etnicitet

Linda Lill disputerade den 14:e september på Malmö Högskola med sin avhandling "Att göra etnicitet - inom äldreomsorgen".

Avhandlingen handlar om hur etnicitet görs inom äldreomsorgen. Med utgångspunkt i intervjuer med äldreomsorgspersonal, en forskningscirkel och deltagande observationer i en hemtjänstgrupp får läsaren följa resonemang om hur etnicitet på olika sätt får betydelse inom äldreomsorgsarbetet.  

Hämta avhandlingen här.

2007-09-22

Tester visar att diskriminering förekommer

International Labour Office har på uppdrag av den svenska regeringen utfört en studie om diskriminering i Sverige ”Discrimination against Native Swedes of Immigrant Origin in Access to Employment

Studien baserar sig på verkliga experiment där personer söker riktiga arbeten. Metoden kallas praktikprövning, eller situation testing. Praktikprövning innebär att personer med liknande meriter men olika bakgrund söker samma arbete. De potentiella arbetsgivarna är omedvetna om experimentet.

ILO lyfter fram några resultat av studien:

 • Det finns diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Personer med utländsk bakgrund får, trots jämlika meriter, oftare negativa besked i sina kontakter med arbetsgivare.  
 • Branscher med många anställda med utländsk bakgrund tenderar att mer än i andra branscher föredra att anställa personer med svensk bakgrund.
 • Diskrimineringstesterna utfördes i Malmö, Göteborg och Stockholm. Det var ingen större skillnad på graden av diskriminering, men betydligt färre personer med svensk och utländsk bakgrund var framgångsrika i Malmö.
 • Testerna visar att såväl ungdomar med utländsk som svensk bakgrund sällan får de jobb de söker. ILO menar att ett stora problemet är att det finns för få jobb, dvs. är ett utbudsproblem.
 • Graden av diskriminering av personer med utländsk bakgrund är något lägre i Sverige än i de länder som tidigare använt metoden. Men samtidigt var det svårare för alla att få arbete i de svenska städerna.

En liknande studie har genomförts av Magnus Carlsson och Dan-Olof Rooth vid Kalmar högskola .

Hämta hela studien här.

2007-09-21

Integrationspolitik i regeringens budgetproposition för 2008

Regeringens budgetproposition för 2008 innehåller inga stora nyheter. Den integrationspolitik som beslutades 1997 ligger fast.  Integrationspolitiken är sektorsövergripande och genomförs, förutom första tiden i Sverige, inom den generella politikens ram i samtliga sektorsområden. Först i samband med vårbudgeten 2008 kan större principiella förändringar komma att ske. Allt enligt budgetpropositionen som presenterades på torsdagen. 

Regeringen politik syftar till att bryta utanförskapet genom den generella politiken. De pekar på att de strukturella reformer som skett ska förbättra arbetsmarknadsintegrationen, till exempel jobbavdrag, införandet av instegsjobb och nystartsjobb, jobb- och utvecklingsgaranti och jobbgaranti för ungdomar.

Läs mer här.

2007-09-20

Integrations- och migrationspolitik i regeringsförklaringen

I samband med riksdagens öppnande den 18 september höll statsministern sin regeringsföklaring. I regeringsförklaringen redovisar statsministern vilka mål regeringen har med sin politik.

Regeringens refomer syftar enligt statsministern till att skapa tydliga drivkrafter till arbete och bättre vägar tillbaka för dem som står utanför.

När det gäller nyanlända invandrare "fortsätter arbetet med att bryta utanförskapet för nyanlända i Sverige genom fokus på arbete och språkkunskaper samt bättre samordning mellan myndigheter. Drivkrafterna för arbetsgivare att anställa personer i grupper med svag ställning på arbetsmarknaden – till exempel unga, äldre och utrikes födda – har stärkts men ska ytterligare förbättras." 

Migrationspolitiken nämndes också:

"Sverige ska också fortsatt vara en fristad för de som söker skydd från förföljelse och förtryck. Samtidigt avser regeringen att inom EU verka för att fler länder tar ett större ansvar för att ta emot asylsökande. Under det kommande året återkommer regeringen också till riksdagen med förslag om att underlätta arbetskraftsinvandring."

Läs hela regeringsförklaringen här.

2007-09-19

Olika syn på integration av asylsökande

Det transnationella partnerskapet AVE har genomfört en både ambitiös och intresseväckande studie av synen på social och yrkesmässig integration av asylsökande. En rad aktörer på området har intervjuats, bl a företrädare för EU-kommissionen, frivilligorganisationer och projektanordnare. Den mycket positiva syn på integrationsfrågorna som oftast finns bland aktörer inom Equal-programmet, återfinns mera sällan hos beslutsfattare och politiker, enligt rapporten. En genomgång av asylmottagandet i de medlemsstater som deltar i det transnationella partnerskapet visar också på de fortfarande stora skillander som finns vad gäller t ex boende, arbete och utbildningsmöjligheter för asylsökande. Från Sverige medverkade Utvecklingspartnerskapet AROS asyl. 
 
Läs rapporten  
 
Läs mer om det transnationella partnerskapet AVE   
 
Läs mer om Utvecklingspartnerskapet AROS asyl 

2007-09-18

Europeisk konferens om immigranthälsa hålls i Malmö våren 2008

En lokal organisationskommitté bestående av Malmö respektive Lunds universitet, Malmö stad och Region Skåne, en vetenskaplig kommitté samt the European Public Health Association (EUPHA) bjuder in till den andra konferensen om immigranthälsa i Europa. Konferensen äger rum i Malmö i maj 2008. Den första konferensen på temat hölls 2004 med Rotterdam och Nederländerna som värd. Konferenskommittén tar emot abstract för presentationer fram till 15 januari 2008. Registreringen till konferensen påbörjas i november. På konferensen kommer en rad olika fält relaterade till hälsa och migration att diskuteras, bland annat hälsa som mänsklig rättighet, sexualitet och fortplantning, mental hälsa, hälsa kopplad till yrke och arbetsmarknad, livsstil och kroniska sjukdomar.

Läs mer på konferensens hemsida

2007-09-17

Mer om mångkulturalism - denna gången från Australien

NTG asyl & integration har nyligen uppmärksammat en rapport som försvarar Kanadas mångkulturella politik. Ett annat land som är känt för sin mångkulturella politik är Australien. Redan 1978 inrättade Australien officiellt en mångkulturell politik som erkände och uppmuntrade invandrare att bibehålla sin kulturella identitet och arbetade för lika möjligheter och lika tillgång till service.

1989 lade regeringen i Australien fast en agenda för mångkulturalism och 1999 förnyades agendan genom "New Agenda for a Multicultural Australia." I slutet av 2006 deklarerade dock regeringen slutet för den mångkulturella politiken. Departementet för invandring och mångkulturalism ersattes med Departement för invandring och medborgarskap. Den nya politiken innebär en starkare betoning på en gemensam nationell identitet baserad på några grundläggande gemensamma värderingar.

En ny rapport "Multiculturalism" av Lenny Roth beskriver utvecklingen av mångkulturalismen i Australien, ett av världens stora invandringsländer. Roth tar upp den huvudsakliga kritiken mot mångkulturalismen, hur kritiken bemötts och beskriver de politiska förändringarna.

Hämta hela rapporten här.

2007-09-16

Regeringen tillsätter utredning om ökad integration inom de gröna näringarna

Regeringen tillsatte den 14 september en statlig utredning om ökad integration i de gröna näringarna. Målet är att öka integrationen och minska utanförskapet i de gröna näringarna. Syftet med utredningen är att identifiera och redovisa områden där insatser för integration kan öka och där branschen kan utvecklas.

Läs mer om utredningen här.

2007-09-15

Mer uppmuntrande arbetsmarknadsstatistik från augusti

Igår redovisade NTG asyl & integration uppgifter från SCB som visade att sysselsättningen fortsätter att utveckla sig positivt, särskilt för utrikes födda män.

Statistiken från Arbetsförmedlingen för augusti förstärker den bilden. 69 000 nya lediga jobb anmäldes till Arbetsförmedlingen under augusti. Det är den högsta augustinivån på flera decennier.  

3,4 procent av arbetskraften, eller knappt 169 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av augusti månad. Det innebär en minskning med 1,2 procentenheter, eller 54 000 personer, jämfört med augusti 2006. Arbetslösheten har sjunkit påtagligt för både män och kvinnor.

I augusti var drygt 47 700 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med 13,3 procent på ett år. Utrikes födda är dock fortfarande mycket överrepresenterade bland de arbetslösa. 28,3 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var det 24,8 procent vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de öppet arbetslösa.

Som vanligt vill NTG asyl & integration också lyfta fram att antalet personer i kategorin "övriga inskrivna vid arbetsförmedlingen" är högt, 60 400 personer, och antalet ökar. De räknas inte in i arbetslöshetsstatistiken. Vi vet sedan tidigare att många utrikes födda placeras i denna kategori.

Läs mer på Arbetsörmedlingens hemsida.

2007-09-14

Positiv utveckling på arbetsmarknaden, men arbetslösheten för utrikes födda är fortsatt hög

Antalet sysselsatta ökade med 131 000 jämfört med augusti 2006. Av dessa var 77 000 män, varav unga män 16-24 år utgjorde nästan två tredjedelar av ökningen.

Också antalet sysselsatta utrikes födda ökar. 73,8 procent av de utrikes födda männen och 63,1 procent av de utrikes födda kvinnorna mellan 20-64 år var, enligt AKU, sysselsatta i augusti. Motsvarande siffra för inrikes födda var 86,2 och 81,6, dvs. en differens på 12,4 respektive 18,5 procentenheter. 

Totalt var 68,3 procent av de utrikes födda sysselsatta i augusti vilket är en ökning med 1,9 procentenheter under det senaste året. Nästan hela ökningen beror på männen som ökade sin sysselsättning med hela 3,6 procentenheter. Det är dubbelt så mycket som den totala sysselsättningsökningen.

Antalet arbetslösa minskade med 41 000 och var i augusti 4,2 procent av arbetskraften (20-64 år) jämfört med 5,1 procent i augusti 2006. Arbetslösheten för utrikes födda är fortfarande hög: 10,2 procent.

Läs mer på SCB:s hemsida.

2007-09-13

Portugal drar tillbaka ny lag om legalisering för irreguljära immigranter

En ny portugisisk lag som syftade till att legalisera irreguljära immigranter har suspenderats bara några veckor efter att den trädde i kraft. Under de första fem dagarna efter lagens införande den 3 augusti registrerades ansökningar från 900 000 människor som åberopade den nya lagen och även immigranter från Spanien och Portugal köade utanför utlänningsministeriet. Enligt regeringen i Lissabon suspenderades lagen just med anledning av att man såg immigranter från andra delar av Europa försöka ta del av regulariseringen.

Regulariseringar av irreguljära immigranter har tidigare skett i Spanien 2005 och i Italien 2006. Även i Holland utfärdades en flyktingamnesti under 2007, som tidigare rapporterats på temaasyl.se. Också i Storbritannien debatteras frågan.

Läs mer om den nya portugisiska lagen i artikel på nyhetsportalen ipsnews.se

Läs artikel om upphävandet av lagen på euobserver.com

2007-09-12

Tema etnicitet vid Linköpings universitet utökar sin verksamhet och önskar knyta till sig intresserade doktorander

Tema etnicitet i anslutning till Linköpings universitet låter meddela att de under 2008 kommer att inrätta ett FAS-Centre of Excellence for Research on Migration, Economy and Society (REMESO). Satsningen skall vara långsiktig och syfta till att ”stärka forskningskompetensen i migrationsfrågor inom samhälls- och välfärdsområdet”. Det planeras också för en forskarskola med internationell profil med följande inriktning:

"... integrated studies and teaching on migration; studies and teaching that bring together the often disjointed fields of research on international migration, ethnic relations, integration policy and discrimination, on the one hand, and research on political economy, the labour market, social policy and the welfare state, on the other" (citerad ur beskrivningen av forskarskolan).

Antagna doktorander inom svensk eller utländsk forskarutbildning som är intresserade av att knyta an till forskarskolan uppmanas att ta kontakt med:

Erik Olsson
Associate professor/docent
Ethnic Studies/Etnicitet
Department of Social and Welfare Studies (ISV)
Linköping University, SE 60174 Norrköping
+46-11-363225

Projektbeskrivning REMESO 

2007-09-11

Studie från IFAU: Diskriminering i anställningsprocessen

En ny studie från IFAU: Diskriminering i anställningsprocessen: resultat från en Internetbaserad sökkanal av Stefan Eriksson och Jonas Lagerström visar att det förekommer viss diskriminering i arbetsgivarnas rekryteringsprocess.

Studien använder sig av data från en svensk Internetbaserad söktjänst, Mitt CV, för att undersöka hur antalet erhållna kontakter med arbetsgivare påverkas av faktorer som etnicitet, kön, ålder och sysselsättningsstatus.

Rapporten visar att sökande med icke-nordiska namn, äldre sökande, och sökande som är arbetslösa (öppet arbetslösa eller deltagare i arbetsmarknadspolitiska program) får färre kontakter än andra arbetssökande, och att det gäller även när vi tar hänsyn till alla andra skillnader mellan de sökande. Studien visar också att de sökande som får kontakter genom Mitt CV har en högre sannolikhet att faktiskt få jobb.

Läs mer om rapporten här.

2007-09-10

Danmark försöker förbättra utbildningsresultaten för elever med utländsk bakgrund genom mentorer

Danmark har stora problem att få elever med utländsk bakgrund att fullfölja sina utbildningar, vilket bland annat OECD uppmärksammat. En metod som dock verkar vara framgångsrik är utbildningsmentorer.

Integrationsministeriet har mellan 2003-2006 satsat 9,3 miljoner danska kronor på att förbättra studieresultaten för elever med utländsk bakgrund.

En utvärdering av satsningen visar att utbildningsmentorer är en framgångsrik metod som leder till att fler fullföljer sin utbildning. I utvärderingsrapporten presenteras också fem goda projektexempel, bland annat om tvåspråksundervisning, utbildningsmentorer och utbildningsguider.

Hämta hela utvärderingsrapporten här.

2007-09-08

Nyutkommen avhandling om unga muslimska kvinnors syn på manligt och kvinnligt

Forskaren Pia Karlsson Minganti vid Stockholms universitet försvarar den 14 september sin avhandling Muslima: Islamisk väckelse och unga kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige. Avhandlingen bygger på intervjuer med nio unga kvinnor engagerade i sunni-muslimska organisationer i Sverige. Kvinnorna i studien har alla varierande tro på islam och är födda i Västasien, Nord- och Östafrika. I avhandlingen besvarar författaren bland annat följande frågor:

 • Hur ser unga utövande muslimska kvinnor i dagens Sverige på relationen mellan könen?
 • Vilka frågeställningar om genus väljer de att lyfta fram?
 • Har de möjligheter att delta i församlings- och föreningsaktiviteter, karriär och offentlig debatt?
 • Finner de stöd inom muslimsk ungdomsrörelse?

Läs pressmeddelande från Stockholms universitet

Abstract på engelska finns tillgängligt via universitetskatalogen Diva 

Läs också Dagens Nyheters artikel införd 4 september om unga muslimska kvinnor i Sverige

Artikel på dn.se 5 september om svenskar som konverterar till islam

Artikel på dn.se 5 september om muslimer i riksdagen

2007-09-07

Etnisk mångfald försvagar samhällsgemenskapen

Den kända samhällsforskaren Robert D Putnam menar att etnisk mångfald gör samhällsgemenskapen svagare. Den kontroversiella slutsatsen drar Putnam på grundval av intervjuer med närmare 30 000 amerikaner.

Robert D Putnam har i Scandinavian Political Studies, Vol. 30 – No. 2, 2007 sammanfattat sin forskning om samhällsengagemang och mångfald. Där kommer han fram till att ju större mångfald i ett samhälle har, desto färre arbetar frivilligt, röstar, ger till välgörenhet och engagerar sig i gemensamma projekt. Tilliten till grannarna är betydligt lägre. I alla aspekter är samhällsengagemanget lägre ju mer delat samhället är. Putnams forskning visar samtidigt att det mångkulturella samhället förstärker individualisering, även inom olika etniska grupper.

Trots att mångfalden visar sig vara negativ på kort sikt menar Putnams att mångfalden kan göras till en tillgång. På lång sikt har, menar Putnam, invandrarsamhällen lyckats komma över sådan fragmentisering genom att finna nya, gränsöverskridande former av social solidaritet och nya identiteter.

Artikeln från Scandinavian Political Studies kan hämtas gratis här

2007-09-06

Ingen lösning på id-kortsproblemen före våren 2008

Vid årsskiftet skärpte Svensk kassaservice sina regler för att utfärda id-kort. Anledningen till är att man har upptäckt att  personer uppgivit falsk identitet vid beställning av ID-kort och att intygsgivaren lämnat oriktiga uppgifter.

Det har fått till följd att personer som inte är svenska medborgare har svårt att få id-kort, eftersom det krävs att man ska ha med sig en person som, förutom att han eller hon ska inneha en godkänd svensk id-handling, ska vara en nära släkting.

Så snart regeringen uppmärksammade problemen med att få svensk ID-handling, anordnades ett möte mellan berörda departement, Svensk Kassaservice, Svenska Bankföreningen och Rikspolisstyrelsen. Därefter tillsattes ID-kortsutredningen.

Utredningen ska vara färdig den 31 december i år och ska lämna förslag på hur personer som saknar svenska identitetshandlingar ska kunna styrka sin identitet när de ansöker om ID-kort. I utredningens uppdrag ingår att lämna förslag på vilken myndighet eller annat organ som ska ansvara för att utfärda ID-kort för utländska medborgare.

Elisebeth Markström (s) har i Riksdagen frågat Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) vilka åtgärder hon tänker vidta för att avhjälpa det problem som uppstått för vissa personer att få id-handlingar.

Regeringen är, enligt Sabuni, angelägen om en snabb lösning på frågan om hur utländska medborgare som är bosatta i Sverige ska kunna få svensk ID-handling. Det är samtidigt viktigt att de ID-kort som utfärdas är tillförlitliga. Vi måste, skriver Sabuni, finna en lösning som är långsiktigt hållbar och godtagbar för samhällets institutioner. Provisoriska lösningar är därför inte lämpliga. Avsikten är att regeringen efter remissbehandling ska ta ställning i frågan under våren 2008.

Läs hela frågan och svaret här.

2007-09-05

Ny rapport om rasism och xenofobi i EU - asylsökande bland de särskilt utsatta

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) har nyligen publicerat en omfattande rapport om rasism och xenofobi i EU:s medlemsstater. Rapporten Report on Racism and Xenophobia in the Member States of the EU beskriver utvecklingen inom medlemsstaterna under år 2006. Rapporten undersöker rasism inom fem tematiska områden: juridiska frågor, sysselsättning, utbildning, boende samt rasistiska brott och rasistiskt våld.

Rapporten pekar på att det finns flera tecken på att EU:s antidiskrimineringslagstiftning har haft en positiv inverkan på utvecklingen, men att offer för diskrimineringsbrott fortfarande i hög grad saknar nödvändig kunskap om de nya reglerna. Asylsökande, flyktingar och romer lyfts på flera ställen i rapporten upp som särskilt utsatta. Även om asylsökande barn i de flesta medlemsstater enligt lag har rätt till undervisning finns det på flera håll praktiska hinder för tillgång till undervisning. Likaså är asylsökande, och såväl reguljära som irreguljära migrantarbetare, i högre grad än andra utsatta för dåliga arbetsförhållanden och annan exploatering i arbetslivet.

Statistik om rasistiska brott finns inte tillgänglig i alla medlemsstater, men bland de elva länder där statistik finns att tillgå har åtta sett ett ökat antal rasistiska brott under 2005-2006, vilket bl.a. är fallet i Danmark, Finland, England och Slovakien. I de övriga tre länderna, Tjeckien, Österrike och Sverige, var trenden neråtgående. 

Läs hela rapporten på FRAs hemsida

2007-09-04

Ett försvar för mångkulturalism som modell

NTG asyl & integration har tidigare rapporterat om den pågående debatten om mångkulturalismens för- och nackdelar för att hantera invandringen. Länder som Storbritannien och Australien har gått från en mångkulturell modell till att mer betona social sammanhållning och medborgarskapets betydelse.

David Ley försvarar i en ny rapport, Multiculturalism: A Canadian Defence, den mångkulturella modellen. Han menar att modellen fungerat utmärkt i Kanada och att kritiken bygger på missförstånd. Syftet med mångkulturalism är integration. I den mångkulturella modellen är språkfärdigheter centrala och understödjs av federala språkprogram. Språktest för att bli medborgare har funnits i decennier i Kanada. Integrationen understödjs av ett en rad lagar för att främja mänskliga rättigheter. Lagstiftningen följs upp för att se att alla grupper integreras på arbetsmarknaden och det finns program för att öka mångfalden på arbetsmarknaden, särskilt inom den federala, offentliga sektorn.

Hämta rapporten här. 

2007-09-03

Förslag om selektiv amnesti i Storbritannien

Det brittiska partiet Liberaldemokraterna (The Liberal Democrats) förespråkar en ”selektiv amnesti” för flera av de uppskattningsvis 500 000 personer som lever irreguljärt i Storbritannien. Liberaldemokraterna vill göra amnestin villkorlig: endast personer som funnits i landet en längre tid, som saknar brottsregister, har goda kunskaper i engelska och som kan visa på ”samhälleligt engagemang” (civic commitment) ska enligt förslaget beviljas uppehållstillstånd.

Det är främst av ekonomiska orsaker som partiet valt att lyfta frågan, irreguljära invandrare står enligt partitalesmannen Nick Clegg för ett betydande bidrag till landets ekonomi. Tankesmedjan IPPR (Institute for Public Policy Research) har uppskattat att det skulle kosta uppemot 5 miljarder pund att deportera alla irreguljära personer som befinner sig i landet, medan en amnesti kunde medföra skatteintäkter på ca. 1-3 miljarder pund. 

Läs artikel i The Guardian

2007-09-02

Centrum för ekonomisk demografi invigs den 4 september

Den 4 september invigs Centrum för ekonomisk demografi vid Lunds universitets Ekonomihögskola. Efter invigningen kommer det att hållas korta seminarier, bland annat med centrets medarbetare Martin Nordin, filosofie doktor i nationalekonomi, EHL om Andra-generationen invandrares inkomster och humankapital och Dan-Olof Rooth, docent i nationalekonomi, Handelshögskolan BBS, Högskolan i Kalmar om Migration och integration.

Centrum för ekonomisk demografi består av ett 30-tal forskare inom ekonomisk historia, nationalekonomi, samhällsmedicin, socialt arbete och statistik som studerar samspelet mellan befolkning och ekonomi i internationellt och historiskt perspektiv. Exempel på forskningsområden är befolkningens åldrande och hälsa och invandrares ekonomiska och sociala integration. Centret beviljades 2006 ett prestigefyllt tioårigt Linnéstöd, en ny satsning från Vetenskapsrådet för att finansiera spetsforskning i Sverige.

Läs mer på Centrum för ekonomisk demografis hemsida.

2007-09-01

Nytt nummer av den Irländska vetenskapliga e-tidskriften Translocations

Translocations: The Irish Migration, Race and Social Transformation Review har kommit ut med sitt andra nummer. Som vanligt kan man ladda ner alla artiklar gratis.

Tidskriften blandar vetenskapliga artiklar, kvalificerade debattinlägg och bokrecensioner. Det aktuella numret handlar till stor del om den integrationsutmaning som Irland står inför som relativt nytt men numera mycket stort invandringsland.

Länk till det nya numret av Translocation

2007-08-31

"Fästning Europa" tema i veckans Europtopics

Veckans tema på Eurotopics är ”Fortress Europa”. Meike Dulffer beskriver EU:s nya insatser för att stärka gränskontrollerna i öst och syd. Temat är aktuellt eftersom medlemsländer som de baltiska staterna, Polen, Tjeckien m.fl. blir en del av Schengensamarbetet den 1 januari 2008. EU kommer därmed att försöka ”täppa till” gränserna mellan till exempel Slovakien och Ukraina och Slovenien och Kroatien som idag är relativt diffusa och enkla att passera. Samtidigt är Spanien och Malta besvikna över att de inte får mer hjälp av EU att hantera invandringen över Medelhavet och Atlanten och de efterlyser mer solidaritet från andra medlemsstater.

Eurotopics presenterar också två artiklar om medborgarskapet i Europa. Professor Rainer Bauböck skriver i artikeln Who are the citizens of Europe? om hur de olika kraven för medborgarskap i EU:s medlemsländer ställer till problem för tredjelandsmedborgare. Han redogör också för de många förändringar av medborgarskapslagstiftningarna som skett under senare år.

Läs mer på Eurotopics hemsida.

2007-08-30

ENAR ger ut specialnummer om de elva europeiska grundprinciperna för integration

Det europeiska nätverket ENAR:s nyhetsbrev ENARgy ges ut kvartalsvis. Det senaste numret som gavs ut i dagarna ägnas helt på de elva europeiska grundprinciperna för integration. Redaktionen tittar på vad som uppnåtts i EU inom ramen för principerna och vad som fortfarande återstår att genomföra. Nyhetsbrevet innehåller artiklar skrivna av    bl a Sandra Pratt från EU-kommissionens direktorat för rättvisa, frihet och säkerhet och Thomas Huddleston, policyanalytiker vid Migration Policy Group.

Läs nyhetsbrevet på enar-eu.org 

Läs artikel på temaasyl.se om en konferens ENAR anordnade i mars 2007 där de elva grundläggande principerna för integration granskades kritiskt

2007-08-29

Flyktingars berättelser som underlag för migrationsforskning beskrivs i artikel

Artikeln Stories as Lived Experience: Narratives in Forced Migration Research skriven av Marita Eastmond vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg är införd i det senaste numret av tidskriften Journal of Refugee Studies som ges ut av Oxford University Press. Artikeln redogör för hur flyktingar genom tiderna i berättandets form förmedlat sin verklighet och sina erfarenheter av att leva i exil. Flyktingars berättelser har varit viktiga uppslag inom migrationsforskningen, då de ofta utgör den enda ”källan” till ett liv, en tid och en plats som forskarna inte har annan tillgång till. Flyktingars livsberättelser har också varit intressanta på så sätt att de kunnat förmedla vad människor själva, som ”upplevande subjekt”, berättar om till exempel våld och turbulenta livsförändringar. Berättelserna är viktiga i forskningsprocessen men de är också en stor utmaning metodologiskt sett, menar Eastmond. I artikeln diskuteras styrkorna och begränsningarna med berättelsen som underlag för migrationsforskning.

Läs artikeln på Oxford Journals hemsida

2007-08-28

Forskningsprojekt kartlägger immigranters samhällsdeltagande

Forskningsprojektet POLITIS som sedan 2004 bedrivits inom ramen för EU:s sjätte ramprogram presenterar nu resultaten av sin studie Building Europe with New Citizens? An inquiry into the civic participation of naturalized citizens and foreign residents in 25 countries som kartlägger de positiva erfarenheter immigranter tillför sina mottagarländer. Building Europe with New Citizens? tar sin utgångspunkt i antagandet om att immigrantpopulationen har potential för ett aktivt samhällsdeltagande tack vare nätverksbyggande och stöd från en engagerad majoritetsbefolkning. Projektet syftar vidare till att förbättra vår förståelse för olika faktorer som kan uppmuntra eller hämma immigranters aktiva samhällsdeltagande.

Läs mer på den grekiska projektkoordinatorns hemsida

Här kan de 25 landrapporterna laddas ner

Hämta sammanfattande rapport för den första fasen av projektet, december 2005 

2007-08-27

Europeiska byrån för grundläggande rättigheter utlyser medel inom området diskriminering

Den europeiska byrån för grundläggande rättigheter, FRA (Fundamental Rights Agency of the European Union) har utlyst en möjlighet att söka medel inom området immigranters och andra minoriteters erfarenheter av diskriminering och förföljelse i EU:s medlemsstater. Syftet med utlysningen är att byrån på så sätt ges möjlighet att samla in evidensbaserade data på nationell och EU-nivå för att jämföra resultaten mellan olika medlemsstater. Sista ansökningsdag är den 10 september.

Läs mer om utlysningen på FRA:s hemsida

2007-08-24

Första rapporten från Europeiska byrån för grundläggande rättigheter

Sedan den 1 mars 2007 finns en byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency of the European Union (FRA)). Byrån fungerar som EU:s allmänna sakkunskapsorgan i frågor som rör grundläggande rättigheter. Byrån ska stödja unionen och medlemsstaterna att mer ingående och omfattande än hittills beakta de grundläggande rättigheterna. Byrån ska även årligen skriva och publicera en rapport om hur de grundläggande rättigheterna beaktas inom EU.

Byrån har nyss släppt sin första rapport Trends and Developments 1997-2005 – Combating Ethnic and Racial Discrimination and Promoting Equality in the European Union. Syftet är att beskriva trenden och utvecklingen av medlemsstaternas och EU:s arbete mot rasism. En viktig fråga som rapporten tar upp är bristen på statistik i många länder för att identifiera rasism och diskriminering.

Hämta hela rapporten här.


2007-08-23

Ungdomsstyrelsen redovisar situationen för ungdomar med svensk och utländsk bakgrund

Ungdomsstyrelsen följer regelbundet upp ungdomars levnadsvillkor. En central del i uppföljningssystemet av ungdomspolitiken är årliga redovisningar av indikatorer. Rapporten "Ung idag 2007" redovisar ett hundratal indikatorer, många av dem följer särskilt utvecklingen för ungdomar med utländsk bakgrund.

Ungdomsstyrelsen påpekar särskilt de stora skillnaderna i prestationer i skolan för elever med svensk respektive utländsk bakgrund. De redovisar också utvecklingen inom områden som hälsa och utsatthet, inflytande och representation, egenförsörjning, kultur och fritid. Där kan man bland annat läsa att ungdomar med utländsk bakgrund inte känner sig mer kränkta än andra i skolan. En annan intressant redovisning är att unga kvinnor med utländsk bakgrund i större utsträckning är medlemmar i politiska partier än kvinnor med svensk bakgrund. Förhållandet mellan unga män med svensk respektive utländsk bakgrund är det motsatta.

Hämta hela rapporten här.

2007-08-22

Sysselsättningen i juli 2007

I juli var antalet sysselsatta 4 660 000 personer, en ökning med 116 000 på ett år. Det innebar att andelen sysselsatta av befolkningen 16-64 år (dvs. sysselsättningsintensiteten) ökade med 1,3 procentenheter till 79,3 procent. 

Ökningen skedde i den privata sektorn och de näringsgrenar som ökade var företagstjänster (inkl. finansiell verksamhet) samt handel och kommunikation. För ungdomar 16-24 år var ökningen 44 000 personer eller 7,3 procent, en ökning som var relativt jämt fördelad mellan unga män och unga kvinnor.

Också antalet sysselsatta utrikes födda ökar. 75,8 procent av de utrikes födda männen och 63,3 procent av de utrikes födda kvinnorna var, enligt AKU, sysselsatta i juli. Totalt var 69,1 procent av de utrikes födda sysselsatta vilket är den högsta siffran på flera år. Diagrammet ovan visar sysselsättningen för utrikes födda för varje månad sedan januari 2005. Under alla månader 2007 har sysselsättningen för utrikes födda varit högre än under samma månader de två tidigare åren. 

Läs mer på SCB:s hemsida.

2007-08-21

Europeiska migrationsnätverket permanentas – mer analys och policy

Kommissionens förslag till Europeiska rådet om inrättande av det Europeiska migrationsnätverket har nu presenterats. Förslaget följer i huvudsak de diskussionsunderlag och utkast som Tema asyl & integration tidigare redovisat, bl a i form av Kommissionens grönbok och utvärderingen av den hittillsvarande försöksverksamheten.

I förslaget understryker man EMN:s funktion att tillhandahålla ett ”objektivt, trovärdigt och jämförbart” underlag för politiker och beslutsfattare.  Analys och forskning betonas också mer än tidigare; även EMN:s utåtriktade verksamhet - information till en bredare allmänhet skall prioriteras. Det bredare uppdraget återspeglas också i Kommissionens förslag till sammansättning av de Nationella kontaktpunkterna: de skall bestå av minst tre experter från skilda kompetensområden. Inrättandet av Nationella kontaktpunkter blir obligatoriskt för medlemsstaterna.

Läs mer på temaasyl.se

2007-08-20

Årets utgåva av Flyktningeregnskapet finns att beställa

Norska frivilligorganisationen Flyktinghjelpen ger årligen ut publikationen Flyktningeregnskapet som fungerar som ett uppslagsverk för alla som arbetar med flyktingrelaterade frågor. Publikationen ger en översikt av världens flyktingsituation med fakta, tal och tendenser samt övrigt aktuellt relaterat till människor på flykt. Globala och regionala trender analyseras och publikationen innehåller dessutom bakgrundartiklar om 83 länder, bland annat om ignorerade flyktinggrupper, norsk och europeisk flyktingpolitik, murar mot flyktingar och militär-civilt arbete. Vidare ger publikationer en översikt av begrepp, förkortningar och konventioner samt norska, regionala och internationella regelverk.  Flyktningeregnskapet består av 200 illustrerade sidor med foton, kartor och grafik.

Läs mer och beställ publikationen på flyktinghjelpen.no

2007-08-19

Beskrivning av utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare i sju kommuner/regioner

Skriften Introduktionsarbete i sju kommuner - om konsten att synliggöra kunskaper hos nyanlända har tagits fram av frilansjournalisten Lars Grip på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapporten grundar sig på intervjuer och besök under en dag på sju orter. Enligt författaren har de fem kommunerna och de två regionala verksamheterne som lyfts fram en sak gemensamt: ambitioner att förändra och utveckla en verksamhet som på inget håll i landet tidigare varit särskilt framgångsrik.

I skriften ges exempel på hur man arbetar för att utveckla introduktionen för nyanlända invandrare i Malmö, Göteborg, Huddinge, Sundsvall, Tyresö, Växjö och regionförbundet ÖSTSAM.

2007-08-18

Ungdomars attityder till muslimer i Sverige

Malmöforskarna Pieter Bevelander och Jonas Otterbeck har undersökt ungdomars attityder till muslimer i Sverige. Närmare 9 500 ungdomar mellan 15-19 år har tillfrågats.

Studien visar att många variabler påverkar ungdomars attityder till muslimer, till exempel personens födelseland, socioekonomiska bakgrund och skolval. Socialpsykologiska faktorer spelar också en viss roll, liksom lokala/regionala faktorer som arbetslöshet och andel invandrare i närområdet. Däremot finns det inga skillnader mellan flickor och pojkars attityder. 

Hämta hela rapporten här.

2007-08-17

Ny avhandling om mödravården i det mångkulturella samhället

En avhandling av Pernilla Ny, Malmö Högskola, visar att vissa grupper av utlandsfödda kvinnor inte använder mödrahälsovården i Malmö lika mycket som svenskfödda kvinnor. Det kan, enligt avhandlingen, leda till fler oplanerade akuta besök på förlossningsavdelningen före födelsen och en risk för ökade medicinska åtgärder.

Avhandlingen ”Swedish maternal health care in a multiethnic society – including the fathers” behandlar också de utlandsfödda blivande pappornas situation som påverkas av de sociala kraven. Det kan t ex vara svårt att vara delaktig och en rollmodell för sina barn om man är arbetslös och upplever ett utanförskap.

Bättre information och stöd till utrikes födda kvinnor

För att förbättra situationen så att kvinnorna kan tillgodogöra sig den preventiva mödrahälsovården, som är viktig för både moderns och barnets hälsa, efterlyser avhandlingen bättre information och stöd till de utlandsfödda kvinnorna. Kvinnorna behöver också bättre kunskap om den svenska vårdstrukturen.

I avhandlingen berättar kvinnor födda i Mellanöstern att de är beroende av männens hjälp som ersätter det kvinnliga nätverket från det gamla hemlandet. Dessa kvinnor tycker att det är viktigt att männen är delaktiga under graviditeten och förlossningen, så att de ser hur fysiskt ansträngande det är för kvinnorna och också för att bli bättre pappor.

Hämta avhandlingen här.

2007-08-16

8800 personer deltog i norska introduktionsprogram under 2006

I Norge har nyanlända invandrare rätt och plikt att delta i introduktionsprogram. Av de knappt 8800 nyanlända invandrare som deltog i programmen under 2006 fortsatte drygt hälften sina program under 2007. 23 procent avslutade programmen med "godkänt" medan 6 procent avbröt på grund av arbete. Andra skäl för att sluta var sjukdom (5 procent), flytt (3 procent) och olovlig frånvaro (2 procent).

Introduktionsprogrammen kan bestå av flera typer av kurser. Det vanligaste är, som i Sverige, språkutbildning med samhällskunskap som 90 procent av deltagarna deltar i. Därefter kommer språkpraktik som 35 procent av deltagarna haft.

Under 2006 kom de flesta deltagarna från Somalia, följt av Afghanistan, Ryssland och Irak.

Läs mer Statistisk Sentralbyrås hemsida.

2007-08-14

Ökning av statsanställda med utländsk bakgrund

Den etniska mångfalden i statsförvaltningen fortsätter att öka. År 2006 hade 11,1 procent av de statsanställda utländsk bakgrund, vilket är en ökning med en halv procentenhet sedan föregående år. Det är den största ökningen på fyra år.

Förklaringar till den relativt kraftiga ökningen mellan åren 2005 och 2006 är, enligt Arbetsgivarverket, att antalet nyanställningar är det högsta på fyra år och att andelen med utländsk bakgrund bland de nyrekryterade är den högsta andelen någonsin, 16,6 procent. Detta kan också, menar verket, vara ett tecken på att myndigheternas arbete med mångfaldsfrågor har gett resultat.

Hämta hela rapporten här.

2007-08-13

28 procent av de öppet arbetslösa är utrikes födda

Statistik från Arbetsmarknadsstyrelsen visar att 3,7 procent (173 000 personer) av arbetskraften var öppet arbetslösa i juli 2007 jämfört med 5,2 procent för ett år sedan. Det är en minskning med 29 procent eller 1,5 procentenheter på ett år.

I juli var knappt 49 000 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med 17 procent på ett år. Utrikes födda är dock fortfarande mycket överrepresenterade bland de arbetslösa. Över 28 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var 24 procent av de öppet arbetslösa utrikes födda vilket visar att utrikes födda står för en ökande andel av de arbetslösa.

Som NTG asyl & integration tidigare konstaterat är antalet personer i kategorin "övriga inskrivna vid arbetsförmedlingen" högt, 63 500 personer, och tendarar att öka. De räknas inte in i arbetslöshetsstatistiken. Vi vet sedan tidigare att många utrikes födda placeras i denna kategori, för vilka arbetsförmedlingen inte gör några insatser.

2007-08-10

Eurodac får ”nöjaktigt” betyg

I en nyligen publicerad utvärderingsrapport om Eurodac anges att inget missbruk av databasen skett under de senaste två åren. Rapporten har sammanställts av Eurodac Supervision Coordination Group som består av representanter från varje medlemsstats dataskyddsmyndighet, i samarbete med den Europeiska Datatillsynsmannen (EDPS).

Eurodac är den informationsdatabas som utformades för att identifiera vilken medlemsstat som i enlighet med Dublinförordningen ansvarar för en asylansökan som lämnas in i ett EU-land. Användningen av databasen, som innehåller fingertryck på mer än 250 000 asylsökande och irreguljära migranter, har enligt rapporten använts på ett ”tillfredsställande sätt”. Inget missbruk av databasen har påträffats, även om vissa nationella Eurodac-enheter sköts av polisen och således är tillgänglig även för brottsbekämpande myndigheter.
 
Inom kort kommer Eurodac att kompletteras med en ny databas, Visa Information System - VIS. Denna databasen kommer att innehålla fotografier och fingeravtryck på alla personer (uppskattningsvis upp till 70 miljoner personer) som söker visering i unionen. Förutom att underlätta förvaltningen av den gemensamma viseringspolitiken har databasen även som syfte att förebygga hot mot den inre säkerheten, att underlätta bedrägeribekämpning och kontroller vid särskilda kontrollställen vid de yttre gränserna, att bistå vid identifieringen och återsändandet av olagliga invandrare och att underlätta tillämpningen av Dublinförordningen. VIS-databasen ska inrättas i två etapper och vara fullt utbyggd i slutet av 2007.

Läs hela rapporten om Eurodac

Läs mer om VIS på Datainspektionens hemsida

2007-08-09

Migrationsverkets prognos för 2007 – 2010: Mellan 30 000 och 40 000 asylsökande per år beräknas komma till Sverige

Inget tyder på en minskning av antalet asylsökande till Sverige, enligt Migrationsverket, som i sin senaste prognos räknar med i genomsnitt 35 000 asylsökande per år under 2008 – 2010. Under 2007 beräknas cirka 40 000 asylsökande komma till Sverige, därav cirka hälften från Irak. Antalet inskrivna i mottagningssystemet anges till 33 500 under 2007 respektive 34 200 under 2008 för att därefter minska något under 2009 och 2010 (32 000 respektive 30 600).

Läs Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos 2007-08-02

Läs Tema asyls artikel och kommentar till prognosen

2007-08-08

"Blue Card" ska locka högkvalificerad arbetskraft till EU

EU planerar att införa ett speciellt arbetstillstånd för att locka högkvalificerad arbetskraft till unionen.  I en intervju för EUobserver anger kommissionär Franco Frattini att ett s.k. Blue Card (begreppet syftar på den blå EU-flaggan) är under utveckling. I september kommer ett förslag om frågan läggas fram.

Arbetstillståndet skulle vara av temporär karaktär för att minska riskerna för s.k. ”brain drain” och istället få till stånd en form av ”brain circulation”. Tanken är att underlätta rörligheten mellan unionen och hemlandet för högutbildade migranter, så att personen i fråga kan varva arbete i hemlandet med några års arbete i ett EU-land.

Arbetskraftsinvandring har hittills varit ett känsligt ämne inom unionen, men Frattini tror att förslaget om ett Blue Card kommer tas emot med öppna armar av medlemsstaterna. Han menar att medlemsstaterna visserligen ställer sig skeptiska till arbetskraftsinvandring för lågkvalificerade personer och säsongsarbetare, men att de gärna tar emot högutbildade personer som ingenjörer, läkare och forskare. 

Läs artikeln på EUobserver

2007-08-07

Ny rapport om omänskliga förhållanden i grekiska förvar

I en rapport från EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor får grekiska förvar för asylsökande hård kritik. Rapporten baserar sig på observationer från en delegation som besökte förvar i Aten och på ön Samos i mitten av juni.

Förhållandena beskrivs i rapporten som omänskliga. Förvaren är överbelamrade, ohygieniska och det råder stor personalbrist – någonting som enligt rapporten totalt åsidosätter såväl EU:s mottagande- som asylprocedurdirektiv. Rapporten ställer sig särskilt kritisk till att ensamkommande barn överhuvudtaget tas i förvar, och att tiden i förvar i långt hänger ihop med nationalitet. Allvarliga brister finns enligt rapporten även vad gäller sjukvård, tillgång till tolkar och juridisk hjälp.

En bidragande orsak till de oacceptabla förhållandena är enligt rapporten att Grekland inte har kapacitet att ta emot alla asylsökande som anländer till landet. Rapporten vädjar således till rådet att i praktiken omsätta tidigare framförda uttalanden om solidaritet mellan medlemsstaterna genom att så fort som möjligt anta en mekanism för ansvarsfördelning mellan medlemsstater.

Läs hela rapporten här

2007-08-06

Europaparlamentet antog resolution om flyktingar från Irak

Den 12 juli antog Europaparlamentet en resolution om flyktingar från Irak, där medlemsstaternas passiva attityd när det gäller de irakiska flyktingarnas situation fördöms. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppfylla sina skyldigheter under folkrätten och gemenskapslagstiftningen, framförallt genom att säkerställa möjligheten att lämna in en ansökan om asyl och bevilja skydd åt personer som på goda grunder är rädda att utsättas för förföljelse eller allvarlig skada.

Europaparlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att bevilja irakier som inte kvalificerar sig för skyddsstatus, men som ändå inte kan återsändas, en rättslig ställning med lämpliga villkor och grundläggande rättigheter.

I resolutionen uppmanas även kommissionen att utan dröjsmål undersöka ytterligare möjligheter att ge humanitärt stöd till internt fördrivna personer i Irak. Man vill bland annat inrätta posttraumatiska center för irakiska flyktingar och internt fördrivna personer samt utveckla "sysselsättningsprojekt" för internt fördrivna personer inom jordbruket i de delar av Irak där detta är möjligt.

Parlamentet uppger att de stora skillnaderna mellan medlemsstater i behandling av asylansökningar från irakiska flyktingar belyser avsaknaden av framsteg i utvecklandet av det gemensamma europeiska asylsystemet som ska grundar sig på höga gemensamma standarder och som ska ge behövande människor skydd.

Läs hela resolutionen på Europaparlamentets hemsida

2007-07-28

Nominera en verksamhet till integrationspris

Rådet för Integration i Arbetslivet vill lyfta fram integrationsarbetet på arbetsplatserna genom att dela ut en utmärkelse för uthålligt, engagerat och framsynt integrationsarbete..

Utmärkelsen delas ut till företag, fackliga och ideella organisationer, myndigheter, eller nätverk som på ett förtjänstfullt sätt arbetar för bättre integration i arbetslivet. I år kommer Rådet att dela ut tre utmärkelser, en för varje arbetsmarknadssektor; statlig, kommunal och privat. Sista dag att nominera en verksamhet är den 1 september. Utmärkelserna kommer att delas ut den 22 oktober.

Mer information om hur man nominerar en verksamhet finns på webbplatsen http://www.integrera.nu/, som Rådet öppnat för att informera om utmärkelsen.

Rådet för Integration i Arbetslivet består av Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, LO, TCO och SACO. Rådet har bildats för att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integrationen i arbetslivet.

2007-07-27

Sysselsättningen fortsättar att öka, också för utrikes födda

Antalet sysselsatta var i juni 4 500 000 personer, en ökning med 67 000 personer jämfört med juni 2006. Antalet arbetslösa var i juni 233 000 personer, eller 4,9 procent av arbetskraften. Detta är en minskning med 64 000 personer jämfört med juni 2006. Andelen arbetslösa minskade för både män och kvinnor. Det är främst inom åldersgruppen 16-24 år som arbetslösheten minskat.

Under det första kvartalet 2007 ökade sysselsättningen totalt med 1,3 procentenheter för utrikes födda 1,9 procentenheter jämfört med ett år tidigare. Ökningen av sysselsättningen under andra kvartalet var ännu bättre. Den totala sysselsättningen ökade med 1,6 procentenheter jämfört med året innan och med 2,3 procentenheter för utrikes födda. Det är framförallt de utrikes födda männen som har en snabb sysselsättningsökning, 3,5 procentenheter, medan utrikes födda kvinnor faktiskt hade den lägsta ökningen med 1,2 procentenheter.

Läs mer på SCB:s hemsida.

2007-07-26

Australien inför obligatoriska medborgarskapstest

Den 30 maj 2007 meddelande Invandrings- och medborgarskapsminister Kevin Andrews att det i fortsättningen kommer att krävas ett godkänt medborgarskapstest för att bli medborgare i Australien.  

Hela processen inleddes i september 2006 när regeringen gav ut ett diskussionspaper om en ny medborgarskapspolitik. Efterföljande konsultationsprocess ledde till över 1600 svar varav en majoritet stödde förslaget om ett obligatoriskt medborgarskapstest.

Kraven kommer att vara grundläggande kunskaper i engelska, landets historia och de skyldigheter och rättigheter som medborgarskapet innebär. Det kommer inte att vara något separat språktest utan språkkunskaperna mäts indirekt genom personernas förmåga att klara av provet i kunskaper om Australien. Medborgarskapstestet är datorbaserat, 45 minuter långt och ska innehålla 20-30 flervalsfrågor som slumpas fram utifrån totalt 200 frågor. 

Regeringen motiverar på sin hemsida medborgarskapstestet med att medborgarskapet är en privilegium, inte en rättighet. De skriver vidare att ett formellt medborgarskapstest är ett viktigt sätt att se till att invandrare fullt ut kan delta i samhällslivet och att det kan ge ökade incitament att lära sig engelska och landets livsstil. 

Läs mer på den australiska regeringens hemsida.

2007-07-25

Ny jämförande statistik från OECD om arbetsmarknadsintegration

OECD ger varje år ut en översikt över utvecklingen av migration och integration i sina medlemsländer: International Migration Outlook. Årets upplaga har precis kommit. Det som brukar få mest uppmärksamhet är uppgifterna om skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda i Sverige jämfört med andra länder.

De nya uppgifterna visar att skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda i Sverige fortsätter att vara bland de största. Bara i Danmark är det signifikant större skillnader i sysselsättning. I Belgien och Nederländerna är skillnaderna ungefär lika stora som i Sverige, dvs. en bra bit över 10 procentenheter. I Italien, Irland, USA, Spanien och Portugal har utrikes födda högre sysselsättning än inrikes födda.

NTG asyl och integration återkommer med mer information om innehållet i rapporten. Läs mer om rapporten här.

2007-07-24

Ännu en rapport som beskriver utvecklingen av integrationspolitiken i Frankrike och Storbritannien

Det sker snabba förändringar av integrationspolitiken i de tre stora europeiska länderna: Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

Tyskland beslutar i dagarna om en ny integrationspolitik som kompletterar den tidigare från 2005. De har delvis lämnar sitt fokus på kulturellt medborgarskap och därmed närmat sig politiken i andra länder. Frankrike kommer också inom kort att besluta om en ny integrationspolitik. De håller fast vid sitt republikanska ideal, men har likt Tyskland beslutat om obligatoriska integrationsprogram och försörjningskrav vid anhöriginvandring. Storbritannien har delvis släppt sitt fokus på mångkulturalism och talar allt mer om social sammanhållning.

Christophe Bertossi beskriver senare års utveckling i rapporten French and British models of integration: Public philosophies, policies and state institutions French and British integration. Länderna har tidigare stått modell för två skilda sätt att se på integration. Frankrike har betonat sitt republikanska arv att alla är lika medborgare och har inte erkänt etniska och kulturella skillnader. Storbritannien har däremot gjort de etniska och kulturella skillnaderna till en del av sin modell genom att erkänna och uppmuntra minoritetsgruppernas identitet.

Bertossi visar i sin rapport att likheterna mellan de två länderna har blivit allt fler och att det kanske inte längre är rätt att se det som två motsatta modeller.

Hämta rapporten här.

2007-07-23

Studie om kulturell identitet och arbetsmarknadsintetgration

Kulturell identitet och arbetsmarknaden är en ny studie av Lena Nekby och Magnus Rödin som undersöker sambandet mellan känslan av tillhörighet till den etniska bakgrundskulturen / den svenska majoritetskulturen och framgång på arbetsmarknaden.

Syftet är att analysera kulturell identitet och dess samband till olika arbetsmarknadsutfall hos individer med utländsk bakgrund.

Rapporten finner endast små skillnader i sannolikheten att vara sysselsatt mellan de som är assimilerade och de som är integrerade, två grupper som delar en stark majoritetsidentitet men som har en varierande grad av minoritetsidentitet. Slutsatsen är att det är känslan av samhörighet med majoritetskulturen som är viktigast för att lyckas på arbetsmarknaden och givet denna så spelar graden av identifikation med bakgrundskulturen mindre roll.

Sambandet mellan kulturell identitet och arbetsmarknadsutfall tycks dock främst vara ett manligt fenomen. Det finns nämligen inga systematiska skillnader mellan olika kulturella identiteter och sysselsättning/inkomst för kvinnor. Inte heller finns det något sådant samband för personer med utomeuropeisk bakgrund.

Hämta studien här.

2007-07-22

Tyskland uppdaterar sin lag om migration och integration

År 2005 fick den tyska federala regeringens för första gången ett samlat ansvar för integrationsfrågor genom en migrations- och integrationslag. Grunden för integrationsinsatserna är ett obligatoriskt integrationsprogram med språk- och samhällskunskapsundervisning i centrum. Sedan lagen infördes beräknas 237 000 av de 360 000 som har plikt att delta ha skrivit in sig i ett integrationsprogram och över 100 000 har fullföljt och examinerats.

Ny migrations- och integrationslag

Den tyska regeringen har nu reformerat 2005 års lag med ytterligare insatser för att förbättra integrationen. Reformerna har uttryckligen utgått från EU:s 11 gemensamma principer för integration.

Den nya lagen innbär bland annat:

 • De invandrare som idag inte har uppehållstillstånd, utan "tolereransstatus" ges nu möjligheten att få temporära uppehållstillstånd. 
 • Höjd minimiålder för familjeåterförening för make/maka till 18 år.
 • Tidigare språkkrav kombineras nu med en lojalitetsförklaring till den tyska konstitutionen och demokratiska normer för att få bli medborgare.
 • Alla som vill invandra till Tyskland måste klara en grundläggande språktest.
 • Det blir lättare att invandra som företagare

Reformerat introduktionsprogram

Det sker också förändringar i de tyska integrationsprogrammen för invandrare. De ska nu ta mer hänsyn till olika gruppers behov som ungdomar, kvinnor, kvinnor med barn och dem med begränsad läs- och skrivkunnighet. Muslimska kvinnor ska t.ex. få möjligheten att delta i kurser med bara kvinnor och barnpassning ska ges i samband med språkutbildning för småbarnsföräldrar. Andra förändringar är:

 • Det maximala antaler undervisningstimmar i tyska höjs från 600 till 900.
 • Subventionerrna för de deltagare som har låg inkomst minskar.
 • Ekonomiska böter för dem som inte går de introduktionsprogram som de är skyldiga till.
 • Budgeten för integrationskurserna ökar till 154 miljoner Euros från och med 2008.

Den nationella intregrationsplanen är slutpunkten på en lång konsultationsprocess. Integrationsminister Maria Böhmer har inrättat arbetsgrupper som tagit fram förslagen, bland annat i samråd med invandrarorganisationer. En utvärderingsrapport om integrationsprogrammen från Ramboll har också fungerat som ett viktigt underlag.

Läs mer om den nya lagen och om dess koppling till EU:s integrationspolitik i en artikel av Eric Leise på Migration Policy Institutes hemsida

2007-07-21

Norsk rapport om arbetskraftsinvandring och integration

Den svenska regeringen har i dagarna skickat ut sitt förslag för att öka möjligheterna för arbetskraftsinvandring på remiss. En ökad arbetskraftsinvandring skapar nya utmaningar för integrationen. Om det handlar en ny rapport från integrerings- og mangfoldsdirektoratet i Norge: Integreringskart 2007: arbeidsinnvandring – en kunnskapsstatus.

18 artikelförfattare bidrar med sina perspektiv på konsekvenserna av arbetskraftsinvandring på den norska välfärdsstaten och de integrationsutmaningar som följer på arbetskraftsinvandringen.

Rapporten visar att personer som kommer för att arbeta ofta blir kvar i landet vilket leder till följdinvandring av familj. Därmed finns samma behov av språkkunskaper och samhällsinformation som för andra kategorier av invandrare.

Några fakta om arbetskraftsinvandring i Norge: 
 • År 2006 gavs 71 000 arbetstillstånd, varav 39 000 gick till polska arbetskraftsinvandrare. 
 • 78 procent av tillstånden gick till män under 40 år. 
 • Arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad. Manliga arbetskraftsinvandrare arbetar oftast inom byggsektorn medan kvinnor arbetar med städning eller inom hotell- och resturang.
2007-07-20

Förslag om nya regler för arbetskraftsinvandring

Migrationsminister Tobias Billström höll den 17 juli presskonferens med anledning av att Justitiedepartementet skickar förslagen från Kommittén för Arbetskraftsinvandring (KAKI) och egna förslag för öppnare arbetskraftsinvandringslagstiftning på remiss. På presskonferensen framhöll Billström att arbetskraftsinvandring kan vara positivt för integrationen, också för andra invandrare.

Enligt regeringen syftar förslaget till att åstadkomma ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring samtidigt som det säkerställs att löner, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor för den som invandrar för att arbeta motsvarar vad som gäller för arbetstagare som redan finns i landet.

Det föreslås att den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen upphör och att vissa av Arbetsmarknadsverkets uppgifter tas över av Migrationsverket. Det föreslås också att den särskilda tillståndsgrunden för säsongsarbete tas bort. Vidare föreslås att det under vissa förutsättningar ska vara möjligt att bevilja en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd som lämnats in i Sverige av en person som har fått ett lagakraftvunnet beslut om avslag på en ansökan om asyl.

Hämta förslaget om nya regler på regeringens hemsida där man också kan se presskonferensen i efterhand.

2007-07-19

Folkpartiets kommunalpolitiska råd ger ut idéskrift för att förbättra integrationen av flyktingar

Folkpartiets kommunalpolitiska råd har nyligen gett ut rapporten ”Välkommen till jobbet! En idéskrift för att förbättra introduktionen av nyanlända flyktingar i kommunerna.” Syftet är att uppmuntra att bästa möjliga introduktion för de nyanlända sprids mellan kommuner.

Rapporten lyfter fram goda exempel från Falkenberg, Värnamo, Solna och Sorsele och utmynnar i 10 förslag: 

 • Jobbfokus i introduktionen.
 • Introduktion på heltid.
 • Istället för socialbidrag – inför löneliknande ersättning för introduktionen.
 • Sommarjobb och sommarkurser istället för sommarlov.
 • Varva språkundervisning med praktik.
 • Låt nyanlända söka jobb i bemanningsföretag.
 • Introduktionen ingen fråga för socialtjänsten utan en fråga om kompetens.
 • Validering av utbildning och yrkeserfarenheter.
 • Låt kommuner med mottagningskapacitet skriva avtal med hårt belastade kommuner.
 • Det handlar om ledarskap.

Hämta hela rapporten här.

2007-07-18

Så kan EU:s principer för integration genomföras i praktiken

EU:s Råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) beslutade i november 2004 om 11 gemensamma principer för arbetet med integration. EU-kommissionen har därefter publicerat två europeiska handböcker om integration som samlar goda exempel, arbetssätt och metoder, samt förslag på framtida åtgärder på integrationsområdet.

Rapporten From principles to practice: The Common Basic Principles on integration and the Handbook Conclusions, skriven av Jan Niessen och Mary-Anne Kate från Migration Policy Group, visar hur de två handböckerna för integration kan användas som praktisk vägledning för att genomföra de gemensamma grundläggande principerna för integration.

Rapporten tar de 101 rekommendationerna för bättre integration som finns i handböckerna och sorterar in dem under de 11 grundläggande principerna för integration. På så sätt visar författarna hur medlemsstaterna kan arbeta mer praktiskt med integration i linje med principerna.

Hämta rapporten From principles to practice här.

2007-07-17

Den Europeiska Kommissionens insatser för att förbättra integrationen av invandrare

Vad den Europeiska Kommissionen gör för att förbättra integrationen av invandrare är temat för en mycket ambitiös rapport ”Locating immigrant integration policy measures in the machinery of the European Commission” som Mary-Anne Kate skrivit tillsammans med Jan Niessen (båda Migration Policy Group) på uppdrag av European Program for Integration and Migration (EPIM).

Rapportens syfte är att identifiera lagar, policy och program från Kommissionen som stödjer invandrares integration. Det handlar om särskilda insatser riktade till invandrare, men också generella insatser inom sysselsättning, social sammanhållning och utbildning.

Rapporten behandlar alla delar i migrationskedjan och dess inverkan på integrationen, från internationella relationer, lagar och regler kring uppehållstillstånd och invandrares rättigheter, den socioekonomiska politiken och insatser som direkt inriktar sig på att förbättra sysselsättning, social inkludering, anti-diskriminering och insatser för mångfald.

Författarna konstaterar att EU:s integrationsagenda utelämnar många grupper av invandrare som arbetskraftsinvandrare, kvotflyktingar, asylsökande, de som har tillfälliga uppehållstillstånd och de papperslösa.

EU:s invandrings- och integrationspolitik utgår från principen att nyanlända stegvis över tid ska få nya rättigheter och skyldigheter. Författarna menar dock att det finns en obalans mellan invandrares rättigheter och skyldigheter vilket försvårar situationen för tredjelandsmedborgare. Kraven ligger framförallt på den som invandrar snarare än på det mottagande samhället vilket inte ligger i linje med den uttalade principen om integration som en tvåvägsprocess.

Equalprogrammet lyfts fram som ett positivt exempel på genomtänkta integrationsinitiativ. Programmet har gjort stora investeringar för integration och för att motverka diskriminerande barriärer. Equals arbete för asylökande har, enligt rapporten, spelat en nyckelroll för att identifiera och utvärdera goda exempel för att hjälpa asylsökande integreras i samhället.

Hämta hela rapporten här.

2007-07-16

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten fortsätter att minska för utrikes födda

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att 3,6 procent av arbetskraften, eller 167 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av juni månad. Det innebär en minskning med 1,5 procentenheter, eller 61 000 personer, jämfört med juni 2006. Arbetslösheten har sjunkit kraftigt för både män och kvinnor. Antalet män som är arbetslösa har på ett år minskat med 29 000, och antalet arbetslösa kvinnor har minskat med nära 32 000 personer.

I juni var knappt 49 000 utrikes födda inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det innebär en minskning med över 15 procent på ett år. Minskningen av antalet arbetslösa utrikes födda är ungefär lika stort för kvinnor och män.

Utrikes födda är dock fortfarande mycket överrepresenterade bland de arbetslösa. Över 29 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. För ett år sedan var 25 procent av de öppet arbetslösa utrikes födda vilket visar att utrikes födda står en ökande andel av de arbetslösa.

Antalet personer i kategorin "övriga inskrivna vid arbetsförmedlingen" fortsätter att vara högt, drygt 63 000 personer. De räknas inte in i arbetslöshetsstatistiken. Vi vet sedan tidigare att många utrikes födda placeras i denna kategori, för vilka arbetsförmedlingen inte gör några insatser.

2007-07-15

Kommissionen presenterar ny resultattavla över implementeringen av Haagprogrammet

Den 3 juni publicerade kommissionen den andra årliga rapporten om framstegen i utvecklandet av ett gemensamt område för frihet, rättvisa och säkerhet under det s.k. Haagprogrammet. Den årliga rapporten, som även kallas för ”resultattavla” bevakar genomförandet av åtgärder som antagits inom EU och utvärderar införlivandet av direktiv och rambeslut i nationell lagstiftning.

I rapporten, som beskriver utvecklingen under 2006, bedöms framstegen på vissa områdena som mindre goda och införlivandet av direktiv och förordningar i medlemsstaternas lagstiftning har delvis varit  bristfällig. Även om stora framsteg har gjorts på EU-nivå, uppges det samlade genomförandet av Haagprogrammet vara sämre än 2005. Detta beror främst på de dåliga resultaten på områden som hör till tredje pelaren, t.ex. förebyggande och bekämpande av organiserad brottslighet, polis- och tullsamarbete, krishantering inom EU och straffrättsligt samarbete. Inom dessa områden fattas beslut fortfarande med enhällighet och varje land har vetorätt. Jämfört med 2005 var resultaten 2006 dock bättre på de områden (främst inom första pelaren där beslut fattas med kvalificerad majoritet) som rör respekt för och skydd av de grundläggande rättigheterna, narkotikapolitik, asyl och migration, viserings- och gränspolitik och civilrättsligt samarbete.

Genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemet har delvis försenats. Vissa åtgärder, som t.ex. förslaget om att bevilja personer som åtnjuter internationellt skydd ställning som varaktigt bosatta, som ursprungligen var planerat till 2005, sköts upp till 2007. Undersökningar om konsekvenserna, lämpligheten och genomförbarheten av gemensam handläggning av asylansökningar har likaså skjutits upp och kommer att ske i slutet av 2007.Bland framstegen under 2006 nämns bl.a. rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”. Rådet och Europaparlamentet nådde en politisk enighet om förslaget i december 2006.

Integrationsarbetet beskrivs däremot som mer framgångsrikt, de flesta åtgärder som var planerade till 2006 på detta område har genomförts och unionen har nu utvecklat system för utbyte av kunskap och erfarenheter. Kommissionen utarbetade under 2006 bl.a. den andra utgåvan av ”Handboken om integration”, som kom ut i maj 2007, och håller dessutom på att utveckla en webbplats om integration.

Ladda ned hela rapporten här
Resultat från tidigare år på kommissionens "Scoreboard"

2007-07-14

Dubbelt fler asylansökningar till Sverige

Migrationsverket presenterade nyligen sin halvårsstatistik och som väntat har antalet asylansökningar ökat kraftigt. Under årets första sex månader sökte 17 646 personer asyl i Sverige, vilket är nästan dubbelt så många som under samma period förra året, då 8859 asylansökningar inkom. Den 30 juni 2007 var totalt 32 756 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, varav drygt hälften bor i så kallat eget boende.

Största orsaken bakom ökningen av antalet asylsökande är krisen i Irak. 53 procent av alla personer som sökt asyl i Sverige i år kommer från Irak, medan den näst största gruppen (dock endast 9 procent) utgörs av somalier. Migrationsverket uppskattar att uppemot 40 000 personer beräknas söka asyl under 2007.

Se Migrationsverkets hemsida för ytterligare statistik

2007-07-13

Ny utredning om lagen mot diskriminering i Norge

Det rättsliga skyddet mot diskriminering i Norge och Sverige är utspritt på flera olika lagar. Men precis som man redan gjort i Sverige har Norge nu tillsatt en kommitté för att utreda möjligheterna till en samlad lagstiftning mot diskriminering.  

Utredningen ska också undersöka om Norge bör ratificera den europeiska konventionen för mänskilda rättigheter och om skydd mot diskriminering bör bli en del av grundlagen. Dessutom ska Kommittén utreda om man ska ta bort det undantag från diskrimineringsförbudet som som idag finns för religiösa trossamfund.

Utredningen ska vara klar senast 1 juli 2009, med delrapportering den 1 januari 2008. 
 
2007-07-12

Nystartsjobb och instegsjobb ska ge arbete till nyanlända invandrare

Nya uppgifter från AMS visar att knappt 30 procent av de 10 000 nystartsjobb som tillsatts under första halvåret gått till utrikes födda. Det liknar de uppgifter NTG asyl & integration rapporterade om i slutet på mars. Eftersom en tredjedel av de arbetslösa är utrikes födda motsvarar antalet nystartsjobb deras andel av de arbetslösa. 

Efter tre månader hade mindre än 150 nyanlända invandrare nystartsjobb. Med tanke på det stora antalet nyanlända invandrare är det mycket få. AMS senaste pressmeddelande säger ingenting om antalet nyanlända efter det första halvåret med nystartsjobb.

Instegsjobb från och med 2 juli

Regeringen införde 2 juli ytterligare en arbetsmarknadspolitisk insats, instegsjobb, denna gången ännu mer direkt riktad till nyanlända invandrare. Det är jobb som är riktade till asylsökande som har fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och anhöriginvandrare under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd.

Instegsjobben innebär att staten står för 75 procent av lönekostnaden för privata arbetsgivare och offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet. För övriga offentliga arbetsgivare är nivån 50 procent. Anställningen är kopplad till deltagande i "svenska för invandrare" (sfi) och ska innehålla tydliga, handledande inslag.

2007-07-11

Sysselsättningsstatistik från SCB för maj 2007

Arbetslösheten minskade i maj till 3,9 procent, vilket motsvarar 181 000 personer. För ett år sedan var arbetslösheten 4,8 procent. Nedgången gäller både män och kvinnor. För utrikes födda var arbetslösheten 8,9 procent, jämfört med 3,1 procent för inrikes födda.

Bland ungdomar 16-24 år var nedgången i arbetslöshet särskilt stor, från 12,0 till 8,8 procent. Utrikes födda ungdomar har nästan dubbelt så hög arbetslöshet som inrikes födda ungdomar.

Antalet sysselsatta var i maj 4 432 000 personer, en ökning med 137 000 jämfört med maj 2006. Sysselsättningen för utrikes födda har under perioden ökat med 2 procentenheter

Andelen sysselsatta 20-64 år för inrikes och utrikes födda, maj 2007

  Inrikes födda Utrikes födda Hela befolkningen
Män 85,1 72,9 83,1
Kvinnor 80,8 63 77,8
Totalt 83 67,9 80,5

 

Läs mer på SCB:s hemsida.

2007-07-10

Spanien rekryterar arbetskraft på plats i Senegal

Spanska affärsmän tar initiativ till att minska vågen av illegal migration från Afrika skriver brittiska The Independent på sin hemsida den 26 juni. Affärsmännen uppges resa till Sengal där de på plats erbjuder senegaleser arbete i Spanien och ett alternativ färdsätt till den riskabla resan med båt över Medelhavet. Intresserade erbjuds vidare kontrakt, visum och yrkesträning. Spanien inrikesminister, som medföljde på den första resan i sitt slag till Senegal, säger att delegationen på plats spridde budskapet om att de ska bekämpa maffian och uppmana ungdomen att åka till Spanien med hjälp av spanska entreprenörer istället för att riskera sina liv på resan över havet.

Fem spanska yrkesträningsskolor uppges snart öppna i Senegals huvudstad Dakar som ett led i de spanska företagens rekryteringsprocess. Två av centren kommer att vara speciellt inriktade på att träna personal för arbete inom flygbolaget Air Europa.

Spanska företagsledare uppmuntras också att leta investeringsmöjligheter i Senegal som skulle möjliggöra för fler senegaleser att hitta arbete i hemlandet.

En företrädare för International Organisation for Migration i Dakar välkomnar Spaniens initiativ och säger att det är ett viktigt steg som kommer att gynna båda länderna samtidigt som smugglingen till havs kommer att fortsätta så länge Afrikas socioekonomiska utveckling ligger på is.

Omkring 40 000 immigranter arbetar redan i dag lagligt i Spanien.

Läs hela artikeln på The Independents hemsida

2007-07-10

Bokslut över integrationspolitikens resultat

Integrationsverkets sista rapport innan nedläggningen den 1 juli 2007 ”Integrationspolitikens resultat” är tänkt att ge en bild av integrationspolitikens resultat. I budgetpropositionen för 2006 satte statsmakten upp 24 mål och anvisade 69 indikatorer för uppföljning av måluppfyllelsen inom elva olika samhällsområden. 16 myndigheter har på uppdrag av den förra regeringen tillsammans arbetat för att följa upp och analysera integrationspolitikens resultat. Integrationsverket har ansvarat för den samlade övergripande analysen som bygger på sektorsmyndigheternas analyser och redovisning av indikatorer.

Rapporten ger inga nya svar

Rapporten gör oss inte så mycket klokare. Den bekräftar den bild som Integrationsverket och andra gett tidigare. Inom i stort sett alla samhällsområden finns stora klyftor mellan inrikes och utrikes födda. Men på frågan varför det ser ut som det gör, och vilken roll politiken och myndigheterna har spelat för resultatet får vi inget svar.

Integrationsverket konstaterar att boendesegregation påverkar integrationen negativt. De som bor i ekonomiskt utsatta områden presterar sämre i skolan och på arbetsmarknaden än de som bor i mer välbärgade områden. Att det finns ett sådant samband mellan boendesegregering och integrationsmöjligheter står allt mer klart och borde leda till mer eftertanke från politiskt håll.

Många av de andra indikatorerna, som de för socialförsäkringssystemet, ohälsa och socialbidrag samvarierar med anknytningen till arbetsmarknaden. Också trångboddhet är relaterad till utrikes föddas svaga etablering på arbetsmarknaden. Man kan därför säga att andelen sysselsatta är den bästa indikatorn rent generellt när det gäller integration eftersom det är såväl en orsak – och effekt – av utanförskap och marginalisering inom andra samhällsområden. Till det ska, enligt Integrationsverket, läggas diskrimineringen, som givetvis också kan ha effekt inom samtliga samhällsområden.

Rapporten om integrationspolitikens resultat skulle handla om vilken roll politiken och myndigheterna har spelat för integrationspolitikens resultat. Tyvärr levererar rapporten inte den typen av analys. Den ger därför inte det fördjupade svar som var tänkt på varför tillståndet för integrationen ser ut som det gör. 

Läs mer om rapporten Integrationspolitikens resultat här.

2007-07-09

Försöket med avidentifierade ansökningar har följts upp i studie

Avidentifierade ansökningar som rekryteringsmetod tillämpas sedan några år i ett antal kommuner. Avidentifiering innebär att viss information (exempelvis namn) om den sökande till en tjänst utelämnas i ett första skede. Hösten 2006 togs beslut i regeringen om att även ett antal statliga myndigheter ska bedriva försöksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingar. IAFU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, har i en studie som utkom i juni följt upp det mest omfattande försök som hittills genomförts med avidentifierade ansökningshandlingar. Försöket pågick i Göteborgs stad under perioden oktober 2004 – juni 2006 och omfattar totalt 144 rekryteringar. Fyra frågeställningar behandlas i studien:

 • Huruvida avidentifieringen kan förmedla sådan information att det var möjligt att göra ett urval bland de sökande
 • Metoder för att bevara anonymiteten i rekryteringen
 • Om det är möjligt att identifiera sökande trots avidentifieringen
 • Hur de personer som arbetar praktiskt med metoden uppfattar den

Majoriteten av de som varit inblandade i rekryteringsförfarandena är negativt inställda till metoden. En aspekt som kritiserades var att avidentifieringen gör att det tar längre tid att rekrytera samt att informationen om de sökande blir begränsad. En tredjedel tror dock att metoderna ökar chanserna för personer med utländskt bakgrund att få komma till intervju och bli anställda.

Läs studien på IFAU:s hemsida 
  
IFAU har också genomfört en enkätundersökning med de rekryterare som deltog i försöket, läs mer i pressmeddelande.   

Läs IFAU:s yttrande avseende betänkandet Avidentifiera jobbansökningar - en metod för mångfald (SOU 2005:115)

2007-07-08

Nyinrättade The Future Group ska diskutera strategier för Europas inrikespolitik efter 2010

ECRE, European Council on Refugees and Exiles, rapporterar i sitt nyhetsbrev att den nyligen inrättade Future Group sammanträdde för första gången i slutet av maj. The Future Group är en rådgivande högnivågrupp som  Tysklands inrikesminister Wolfgang Schäuble tog initiativ till under det tyska EU-ordförandeskapet som avlutades den 30 juni. Gruppen består av Franco Frattini, kommissionär för direktoratet frihet, säkerhet och rättvisa samt de sex inrikesministrarna för nuvarande och kommande EU-ordförandeskap fram till 2009. Även representanter för ordförandeskapen 2010 och 2011 ingår i gruppen samt, vid behov, experter från andra medlemsstater. I gruppens uppdrag ingår att producera en rapport med rekommendationer om Europas inrikespolitik efter 2010, då  Haagprogrammet avslutas. Rapporten kommer sedan att presenteras för EU-kommissionen och utgöra grunden till det program som är tänkt att ersätta Haagprogrammet.

Gruppens första möte fokuserade på Europas gränsbevakning, bland annat diskuterades FRONTEX framtid, gränspolissamarbete med tredjeländer, ett eventuellt inrättande av en gemensam europeisk polisstyrka vid gränserna samt elektroniska resedokument. The Future Group ska arbeta transparent och publicera regelbundna rapporter om gruppens framsteg, bland annat på kommissionens hemsida. Trots denna ambition har många av gruppens diskussioner hållits bakom stängda dörrar, skriver ECRE.

Gruppens andra möte hölls i Bryssel den 25 juni och på agendan stod då diskussioner om inre och yttre säkerhet.

Läs mer i ECRE:s nyhetsbrev  

Läs mer på tyska ordförandeskapets hemsida

Hämta Rådets beslut om turordningen för utövande av ordförandeskapet i rådet 

2007-07-07

Interpellation om sjukvård till asylsökande och gömda debatterad i riksdagen

En interpellation om asylsökandes och gömdas rätt till sjukvård riktad till migrationsminister Tobias Billström las fram av vänsterpartiets Kalle Larsson den 29 maj och besvarades via ordväxling i riksdagens kammare den 21 juni. Larsson inleder sin interpellation med att kritisera det faktum att landstingen brister i att informera asylsökande om den hälsoundersökning de har rätt till (läs mer bl a i SvD-artikel). Enligt en undersökning från Sveriges kommuner och landsting genomgick endast 30 procent av asylsökande och nyanlända en hälsoundersökning under 2006. Larsson hänvisar vidare till FN:s rapportör Paul Hunt som riktat kritik mot Sverige med anledning av att asylsökande och gömda inte har rätt till sjukvård på samma premisser som majoritetsbefolkningen. Larsson påpekar också att det beredningsarbete som sedan flera år pågår i regeringen om en särskild lagstiftning om asylsökandes sjukvård utesluter frågan om vård till gömda. Promemorian som ligger till grund för beredningsarbetet inskränker sig till att enbart omfatta vissa typer av vård, dvs fortsatt fokus på särlagstiftning. Larsson tar vidare upp problemet med att gömda som sökt sjukvård flera gånger blivit angivna till polisen eller Migrationsverket, som en följd av vårdpersonalens bristande kunskaper om sekretesslagstiftning. Han vill också rikta uppmärksamhet mot de summor gömda får betala för sin sjukvård och att de får räkningar på höga belopp avseende utförd vård, även efter att uppehållstillstånd beviljats. Larsson avslutar interpellationen med att ställa följande frågor till Billström:

 • Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att asylsökandes rätt till hälsoundersökningar ska tillgodoses?
 • Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att människor inte ska nekas vård i Sverige?
 • Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att asylsökande lagstiftningsmässigt inte ska hamna i ett sidospår där rätten till sjukvård inte vilar på samma principer som gäller för alla andra?
 • Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se över hur en utökad rätt till full sjukvård för asylsökande och gömda ska genomföras?
 • Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att sjukvårdspersonal ska förfoga över nödvändig kunskap om sekretesslagens innehåll i fråga om gömda personer som söker sjukvård?

Läs hela interpellationen på riksdagens hemsida samt se länk till ordväxlingen i kammaren mellan Larsson och Billström om interpellationen

2007-07-06

Regeringen inför återetableringsstöd till asylsökande som ska återvända

Regeringen beslutade den 28 juni att den från och med den 1 augusti införa ett återetableringsstöd till asylsökande som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Återetableringsstödet var ett av förslagen i vårpropositionen. Reformen är enligt migrationsminister Tobias Billström ett led i ett värdigt återvändande för asylsökande som förbrukat sina pengar i och med resan till Sverige. Stödet betalas ut av Migrationsverket och endast till de utlänningar som uppfyller vissa kriterier.

Läs mer på regeringens hemsida

Frankrike införde nyligen ett liknande stöd till återvändare, se tidigare notis på temaasyl.se

2007-07-05

Sverige varnas av EU-kommissionen med anledning av bristande diskrimineringslagstiftning

ENAR, det europeiska nätverket mot rasism, beklagar i ett pressmeddelande det faktum att 14 EU-länder inte införlivat i sin nationella lagstiftning det europeiska direktiv som förbjuder diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung. ENAR välkomnar EU-kommissionens beslut att vidta åtgärder gentemot de 14 länderna, förutom Sverige även Spanien, Tjeckien, Estland, Frankrike, Irland, Storbritannien, Grekland, Italien, Lettland, Polen, Portugal, Slovenien och Slovakien. Medlemsstaterna har nu två månader på sig att agera, därefter kan Europadomstolen utfärda böter.

Läs pressmeddelandet på ENAR:s hemsida 

2007-07-04

Storbritannien skärper lagstiftningen i syfte att bekämpa illegal immigration och svartarbete

Brittiska inrikesministeriets sektion för immigration och gränsfrågor rapporterade i maj att diskussioner inletts med industrin avseende införandet av strängare lagar riktade mot oseriösa arbetsgivare. De nya reglerna innebär att oseriösa arbetsgivare riskerar fängelsestraff och/eller böter om de anställer illegal arbetskraft. Företag som nekat att betala ut lönecheckar till sina anställda kommer också att kunna straffas. Den nya lagstiftningen träder i kraft tidigt 2008 och är en del av inrikesministeriets nyinrättade aktionsplan mot illegal immigration och illegalt arbete. Arbetsgivarna ska i och med den nya aktionsplanen få lättare att kontrollera immigranters identitet och deras rätt att arbeta och uppehålla sig i Storbritannien.

Läs mer om åtgärder som kommer att vidtas på inrikesministeriets hemsida

Läs tidigare notis på temaasyl.se om missförhållanden i migrantarbetares arbets- och levnadsförhållanden i Storbritannien

Läs mer på temaasyl.se om de diskussioner som förs på EU-nivå avseende bekämpningen av illegalt arbete och sanktioner mot arbetsgivare

2007-07-03

Europeiskt forskningscenter har studerat nivån av fattigdom bland invandrargrupper i 14 europeiska länder

The European Centre for Social Welfare Policy and Research är en FN-understödd organisation med säte i Wien. Centret är specialiserat på policy och forskning som berör social välfärd. Inom ramen för centrets verksamhet bedrivs forskningsprojektet European Observatory on the Social Situation som finansieras av EU-kommissionen (Direktoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter). Under våren 2007 har rapporten Poverty Among Migrants in Europe publicerats som en del i projektet. I rapporten analyseras nivån av fattigdom bland olika invandrargrupper i 14 europeiska länder, däribland Sverige. Studien skiljer på immigranter födda i ett tredjeland som skaffat sig medborgarskap i ett europeiskt land och de som är födda i ett europeiskt land men har medborgarskap i ett tredjeland. Det konstateras i rapporten att EU-medborgare och tredjelandsmedborgare utgör två vitt skilda grupper och att tredjelandsmedborgare i de flesta undersökta länder löper betydligt högre risk att drabbas av fattigdom. Den senare gruppen löper nästan dubbelt så hög risk att hamna i fattigdom jämfört med EU-medborgare. I Sverige är risken störst, 35 procent, att råka ut för fattigdom om man har medborgarskap i ett land utanför EU. Lägst risk att drabbas av fattigdom, 12 procent, löper de immigranter som är födda i ett annat EU-land. I Belgien lever närmare 60 procent av tredjelandsmedborgarna i fattigdom, att jämföra med Danmark där motsvarande siffra är 18 procent.

Fattigdom definieras i rapporten i enlighet med de sk Laeken-indikatorerna för fattigdom och social exkludering som fastslagits av EU och används i jämförande syfte medlemsländerna emellan. Enligt Laeken räknas man som fattig om man har inkomster på mindre än 60 procent av medelinkomsten i det land man bor.

Hämta Poverty Among Migrants in Europe här 

2007-07-02

Generaldirektören för EU-kommissionens direktorat för rättvisa, frihet och säkerhet intervjuad

Eurasylum, ett brittiskt konsultföretag specialiserat på utvärdering, forskning och utveckling inom migrations-, asyl- och flyktingområdet, publicerar på sin hemsida månatligen intervjuer med beslutsfattare och politiker i Europa. I juni intervjuades Jonathan Faull, generaldirektör för Direktoratet för rättvisa, frihet och säkerhet om den senaste utvecklingen av EU:s migrationspolitik. Faull betonar att i de diskussioner som förs om den globala aspekten av migrationsfrågor fokuserar man i huvudsak på externa relationer och utveckling i tredje länder. Vidare att bekämpa trafficking, stärka skyddet för flyktingar och underhålla länken mellan migration och utveckling. Om integrationen säger Faull att man aktivt arbetar för att implementera den gemensamma agendan för integration och införliva de elva europeiska grundprinciperna om integration. Som ett led i arbetet för en gemensam integrationspolitik initierar man nätverk av nationella kontaktpunkter för integration, en hemsida om integration planeras också samt forum inom vilka intressenter kan utbyta erfarenheter. Faull nämner också den kommande europeiska integrationsfonden som en viktig del i den gemensamma integrationspolitiken.

Läs intervjun med Jonathan Faull

2007-07-01

UNHCR-rapport indikerar ökat antal flyktingar i världen

I en ny statistikrapport anger UNHCR att antalet flyktingar i världen har stigit för första gången sedan år 2002, till stor del som ett resultat av kriget i Irak.

UNHCR rapport ”2006 Global trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless persons” som släpptes förra veckan visar att antalet flyktingar under organisationens mandat steg med 14 procent till nästan 10 miljoner personer under förra året. Den största gruppen flyktingar under 2006 utgjordes av afghaner (2,1 miljoner), följt av irakier (1,5 miljoner), sudaneser (686 000) och somalier (460 000).  

Ovanstående siffror inkluderar inte de ca 4,3 miljoner palestinska flyktingar som befinner sig i Jordanien, Libanon, Syrien och de ockuperade territorierna i Palestina och som faller under den särskilda organisationen UNRWA:s (United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East) mandat. Tillsammans uppgår antalet flyktingar under de båda organisationernas mandat till mer än 14 miljoner.

Läs hela rapporten på UNHCR:s hemsida

2007-06-30

Ny lagstiftning i Finland ska förbättra asylsökandes situation

Situationen för asylsökande som har fått tillfälligt uppehållstillstånd i Finland väntas förbättras när en ny kommunlag införs i september 2007, uppger dagstidningen Helsingin Sanomat. Det finska systemet med att utfärda tillfälliga uppehållstillstånd har kritiserats av människorättsorganisationer som menar att systemet försätter människor i besvärliga situationer. De som får tillfälliga tillstånd får inte arbeta och har ingen lagstadgad rätt till utbildning. Den nya lagen skulle ge personer med tillfälligt tillstånd tillträde till en hemkommun efter ett års vistelse i Finland. De berörda förväntas dock lägga fram en separat rapport om deras intentioner att stanna i Finland enligt Ilkka Turunen, lagstiftningsråd på inrikesministeriet. De som placeras i en hemkommun ska ges tillträde till kommunens alla tjänster, dock inte automatisk tillgång till all socialförsäkringsservice.

Det förs också diskussioner om att reformera den finska utlänningslagen och som en del av reformeringen helt slopa utfärdandet av tillfälliga uppehållstillstånd. Ett regeringsförslag väntas komma under sommaren för att kunna läggas fram i parlamentet under hösten. Innan en eventuell lagändring träder i kraft finns planer på att redan nu successivt börja fasa ut de tillfälliga tillstånden.

Den finska behandlingen av asylsökande har kritiserats av Europakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) i en rapport som offentliggjordes i maj.

Läs hela artikeln i Helsingin Sanomat

Hämta ECRI:s rapport här 

2007-06-29

Européer efterlyser “mer Europa” i migrationsfrågan

Medborgarkonsultationen om Europas framtid, European Citizens’ Consultations, påbörjades under hösten 2006 och har genomförts i samarbete med 1 800 slumpmässigt utvalda EU-medborgare från alla medlemsländer. Av konsultationen framkommer att ett av de områden inom vilket medborgarna förespråkar mer europeiskt samarbete är migrationsområdet. Medborgarna efterlyser en utrikespolitik som kan värna om fred och de mänskliga rättigheterna i ett globalt perspektiv. Mångfald ses som ett mervärde för Europa. Medborgarna stödjer vidare en kontrollerad invandring och gränsbevakning. De anser att biståndet bör ökas och att man bör arbeta med att orsakerna till att människor flyr. Invandrare ska respektera värdlandets lagar, regler och värderingar och lära sig värdlandets språk likväl som de ska garanteras lika rättigheter och möjligheter och tillgång till utbildning och arbete.

Under juni stod European Policy Centre (EPC) som värd för en policydialog där konsultationen debatterades i tillsammans med andra organisationer. Läs rapporten om resultaten av konsultationen på EPC:s hemsida 

Läs mer på European Citizens’ Consultations hemsida

2007-06-28

Ändrade bestämmelser gällande ekonomisk ersättning till asylsökande i Belgien

Nya bestämmelser gällande mottagandevillkor för asylsökande i Belgien trädde i kraft den 1 juni rapporterar nyhetsportalen expatica.com. Som en del av de nya bestämmelserna kan asylsökande inte längre villkorslöst ansöka om bidrag från socialservicekontoret OCMW. Tidigare kunde asylsökande som befinner sig i den andra fasen av sin ansökan beviljas bidrag från OCMW. I och med det nya förfarandet beviljas ersättning enbart till asylsökande som är boende på ett mottagnings- center. Målsättningen med ändringen är att pressa ner den maximala vistelsetiden på anläggningsboende till fyra månader innan den sökande flyttas till ett privat boende i regi av OCMW. Utsatta grupper såsom ensamkommande barn, gravida och äldre ska erbjudas hänsyn och anpassad service.

Jämför situationen i Sverige

Möjligheten att välja boende utanför det (dåtida) Invandrarverkets förläggningar infördes 1994. Fram till mars 2005 erhöll de asylsökande som valde eget boende ett bidrag, en summa som uppgick till 350 kronor i månaden för den enskilde och 800 kronor för en familj. Trots knappa ekomiska villkor väljer allt fler asylsökande eget boende medan andelen i anläggningsboende tenderar att minska, något som det bland annat redovisas i en av NTG-asyl & integration nyligen publicerad studie om asylsökande i eget boende.
 

Läs artikeln om Belgien på expatica.com

2007-06-27

Ny studie om mottagandevillkor för asylsökande i Norge

Vid Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo har en ny rapport utkommit som redogör för hur norsk lagstiftning och praxis på asylområdet motsvarar utvecklingen i EU. Rapporten är skriven av Jan-Paul Brekke som för närvarande arbetar på en studie för NTG-asyl & integrations räkning samt juristen och asylrättsexperten Vigdis Vevstad. Författarna har tittat på direktiven om mottagande som samtliga EU-länder förbundit sig att efterfölja och jämfört dem med förhållandena i Norge. De norska mottagandeförhållandena för asylsökande ligger oftast i linje med EU:s men undantag finns, enligt författarna. Bland annat har asylsökande ungdomar mellan 16 och 18 år till skillnad från i övriga EU-länder inte rätt till skolgång. Ej heller behandlas i Norge asylsökande som varit utsatta för tortyr och övergrepp som en särskilt sårbar grupp vilket är fallet i övriga EU.

Läs mer och ladda ner studien på ISF:s hemsida

2007-06-26

Andra utgåvan av EU:s handbok om integration nu översatt till svenska

NTG asyl & integration har tidigare uppmärksammat den engelska versionen av handboken som har författats av Jan Niessen och Yongmi Schibel vid Migration Policy Group (MPG) för Europeiska kommissionens räkning (generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet).

Den andra utgåvan av handboken, som tagits fram i samarbete med nätverket för nationella kontaktpunkter för integration, handlar om integration i boendet samt ekonomisk integration. I handboken undersöks också den roll som medtagandet av integrationsperspektivet (”mainstreaming”) spelar i förverkligandet av integrationspolitiken.

Hämta den svenska versionen av handboken här.

2007-06-25

Europas demografiska framtid

EU-kommissionen har gett ut en rapport om EU:s demografiska framtid, som i relation till situationen i Sverige, ger en intressant bild av framtidens utmaningar.

Allt färre ska försörja allt fler

Kommissionens prognos visar att befolkningen i EU kommer att sjunka något fram till 2050 men bli mycket äldre. Personer i åldrarna 15-64 år minskar med 48 miljoner fram till 2050 medan de äldre blir fler. Försörjningskvoten (antalet 65+ / antalet 15-64 år) kommer att fördubblas till 51 %.

Stor nettoinvandring till EU

Europa har idag en stor nettoinvandring. År 2004 registrerades 1,8 miljoner invandrare, vilket i förhållande till befolkningen är fler än antalet som invandrar till USA. Kommissionen räknar med en invandring av 40 miljoner personer fram till 2050. Trots den stora invandringen kan den bara delvis kompensera för Europas åldrande befolkning.

Kommissionen pekar ut fem punkter för att tackla framtidens demografiska utmaning:

 • Främja ökade födelsetal
 • Främja sysselsättningen: fler jobb och längre arbetsliv
 • Ett mer produktivt och dynamiskt Europa
 • Ta emot och integrera invandrare
 • Hållbara offentliga finanser

Sveriges situation relativt god 

Sverige har en stor invandring och relativt höga födelsetal. Befolkning förväntas därför öka. Sverige har idag bland de högsta försörjningskvoterna och den kommer att öka. Men år 2050 kommer försörjningskvoten trots det att vara bland de lägsta av EU-länderna. Kan Sverige hålla uppe sysselsättningsgraden så finns goda förutsättningar att parera effekterna av en åldrande befolkning. 

Hämta hela rapporten här.  

2007-06-24

Sveriges framtida befolkning 2007-2050

Sveriges folkmängd passerade nio miljoner under år 2004 och om ca 20 år beräknas folkmängden nå upp till 10 miljoner. I år väntas befolkningen öka med omkring 56 000. Ökningen beror främst på invandring, men även på att det föds fler än det dör.

Fortsatt stor invandring under de närmaste åren

År 2006 var invandringen till Sverige rekordstor. Närmare 96 000 invandrade till Sverige. Under 2007 förväntas en fortsatt stor invandring. Totalt antas omkring 82 000 invandra till Sverige under året. Samtidigt antas närmare 40 000 personer flytta från Sverige till något annat land. SCB räknar med en fortsatt stor flyktinginvandring med efterföljande anhöriginvandring de närmaste åren.

SCB skriver upp prognoserna för invandringen

I befolkningsprognosen skriver SCB upp antagandet om det framtida antalet utrikes födda invandrare på grund av det ökande antalet asylsökande. År 2016 förväntas 15 procent av befolkningen vara födda utomlands. Prognosens sista år är 2050 och då förväntas andelen utrikes födda vara 18,6 procent.

Hämta hela befolkningsprognosen här.

2007-06-23

Antologi om rasism och främlingsfientlighet i Sverige

Integrationsverket har på uppdrag av regeringen gett ut en antologi där tillståndet för och utvecklingen av rasism och främlingsfientlighet analyseras: Rasism och främlingsfi entlighet i Sverige: Antisemitism, antiziganism och islamofobi 2006

Rapporten tar bland annat upp frågan om hur karikatyrer används för att sprida rasistiska och diskriminerande budskap. Ett annat kapitel handlar om hur man bekämpar rasism och diskriminering på internet i fyra olika länder; Danmark, Tyskland, Nederländerna och Slovakien. Rapporten innehåller också en intervjustudie om svenska mäns attityder till islam och muslimer och en introduktion till rasism och diskriminering när det gäller romer.

Hämta studien här.

2007-06-22

Integrationsverket ger ut Statistikrapport 2007

Statistikrapport 2007 – uppdatering av siffror, relevanta nyckeltal och indikatorer om segregation – är en statistisk uppföljning av Rapport Integration 2005 (2006) och Fickfakta (2006).

Arbetsmarknad

Integrationsverket sammanfattar utvecklingen på arbetsmarknaden med att det inte skett några dramatiska förändringar under det senaste året (statistik fram till 2006). Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda är fortfarande mycket stort men minskar något.

Sysselsättningsgrad 20-64 år, 2006:

Inrikes födda män: 83,9 %

Inrikes födda kvinnor: 79,3 %

Utrikes födda män: 70,9 %

Utrikes födda kvinnor: 61,1 %

För flyktinggruppen ser vi att senare kohorter (mottagna 2001-02) verkar etablera sig något långsammare än dem mottagna 1997-2000. Fem år efter bosättning är drygt 30 procent av kvinnorna med flyktingbakgrund sysselsatta och knappt 50 procent av männen.

Grund och gymnasieskolan

I grund- och gymnasieskolan håller tidigare mönster i sig. Elever med utländsk bakgrund har lägre meritvärden, lägre andel behöriga till gymnasieskolans program och fler avslutar gymnasieskolan utan slutbetyg.  

Boende

Boendesegregationen ökar i de flesta av landets större kommuner. Den socioekonomiska boendesegregationen får en, enligt rapporten, allt tydligare etnisk dimension. Antalet personer som bor i bostadsområden där sysselsättningen är lägre än 50 procent har ökat och var 2004 ungefär 220 000 personer.

Läs mer om statistikrapporten här.

2007-06-21

Allmän flyktingamnesti utfärdad i Holland

Det holländska parlamentet utfärdade den 13 juni allmän flyktingamnesti. 30 000 papperslösa berörs av amnestin som kommer att ge dem uppehållstillstånd. Krigsförbrytare samt de som dömts till minst en månads fängelsestraff eller inte vistats hela perioden i Holland omfattas inte av amnestin. I övrigt berör den alla som fått avslag före 2001 men uppehållit sig i landet sedan dess samt deras släktingar som anlänt till Holland senast i december 2006. 75 procent av holländarna sägs stödja amnestin.

Läs mer på tidskriften Manas hemsida, de holländska nyhetsportalerna Dutchnews.nl och Expatica.com samt på den nederländska migrationsmyndigheten.

2007-06-20

Europarådet granskar de mänskliga rättigheterna i Sverige

I maj offentliggjorde Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter svensken Thomas Hammarberg en rapport om mänskliga rättigheter i Sverige. Rapporten som nu läggs fram är en uppföljning av de rekommendationer som gjordes av Europarådets MR-kommisarie 2004. Ett av de områden som granskas i rapporten är asylprocessen. Kommissarien välkomnar bland annat det nya asylförfarandet med migrationsdomstolar i Sverige samt ser den tillfälliga lagen som en bra lösning på ett långtgående problem. Han berömmer också utvidgningen av flyktingbegreppet till att även omfatta förföljelse på grund av könstillhörighet och sexuell läggning men poängterar samtidigt att tillämpningen ännu är restriktiv och rekommenderar att beslutsfattare vidareutbildas i ärendet. Kommissarien konstaterar vidare att vissa förbättringar skett avseende förvar av asylsökande men att brister ännu finns. Vad gäller ensamkommande barn uppmärksammas att barn som försvinner från mottagningsenheter har minskat och att ansvaret för barnen flyttats över från Migrationsverket till kommunerna. Kommissarien välkomnar ansvarsomläggningen men rekommenderar fortsatta påtryckningar för att få kommunerna att i högre utsträckning ta emot barnen samt garantera deras säkerhet och välmående.

Läs mer på webbplatser manskligarattigheter.gov

2007-06-20

20 juni firas den internationella flyktingdagen!

Den 20 juni firas FN:s internationella flyktingdag för sjätte gången för att uppmärksamma alla de människor som av olika skäl tvingats lämna sitt hemland. Flera länder och regioner har firat egna flyktingdagar och -veckor innan FN:s generalförsamling år 2001 antog en resolution om att göra det till en internationell dag. Att FN valde just den 20 juni är för att denna dag redan tidigare blivit utsedd till flyktingdagen i flera afrikanska länder. FN ville på detta sätt visa sin solidaritet med Afrika, som har tagit emot det största antalet flyktingar i världen.

Läs mer på UNHCR:s hemsida

2007-06-19

Styrning av flyktingmottagning genom regionala kvoter

Debatten om flyktingmottagningen har upptagit mycket av vårens debatter om integration i riksdagen. Integrationsminister Nyamko Sabuni har bland annat sagt att det inte aktuellt att tvinga kommuner att ta emot flyktingar. Detta trots vädjanden från kommuner som Malmö och Södertälje. Det är heller inte aktuellt att styra de nyanlända invandrarnas boende. Däremot har ministern flaggat för en statlig utredning om eget boende (EBO).

Det är därför extra intressant att se hur andra länder arbetar med frågan. I Danmark, med en asylinvandring som bara är en bråkdel så stor som den i Sverige, har staten infört tvång mot såväl individ som kommun. En individ hänvisas till en kommunplats där han/hon måste bo i två år om han/hon inte är självförsörjande. Regionerna och kommunerna tilldelas tvingande kvoter om de inte själva kommer överens om en fördelning som staten anser sig nöjd med.

De senaste regionala kvoterna finns på hemsidan Ny i Danmark. Där kan man läsa att Udlændingeservice har fastställt kvoterna eftersom regionerna inte kunnat komma överens om ett frivillig avtal. De 1000 nyanlända som väntas fördelas på fem regioner där huvudstadsområdet tilldelas den minsta kvoten. Nu är det upp till kommunerna inom varje region att fördela den regionala kvoten, annars kommer också de att genom tvång tilldelas en kvot som de måste ta emot. 

2007-06-18

Jämförande studie om kommunernas introduktion i Danmark

NTG asyl & integration har tidigare uppmärksammat den danska benchmarkingstudie av kommunernas introduktion för nyanlända invandrare som AKF gjort på uppdrag av Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Nu har undersökningen upprepats med nya uppgifter till och med år 2006: Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges selvforsørgelse 1999-2006. Rapporten visar att det i genomsnitt är cirka 40 procent av de nyanlända invandrarna som är självförsörjande i arbete eller utbildning efter fyra år i Danmark. 

Rapporten jämför kommunernas arbete när det gäller självförsörjning hos nyanlända invandrare. Undersökningen tar hänsyn till kommunernas och individernas olika förutsättningar och försöker korrigera för det. Hela 78 procent av skillnaderna mellan kommunerna när det gäller självförsörjning bland nyanlända invandrare beror på att kommunerna har olika villkor. Resten av skillnaden i framgång skulle alltså därmed bero på kommunernas arbetssätt.

Det hade varit bra om en liknande undersökning kunde göras i Sverige med tanke på den debatt som finns om kommunernas integrationsarbete.  

Hämta hela rapporten här.

2007-06-17

Ny utredning om eget boende för asylsökande förbereds

Hillevi Larsson (s) frågade den 12 juni i Riksdagen Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) vad statsrådet kommer att göra för att se till att traumatiserade barn med utländsk bakgrund får rätt diagnos och behandling? Hon frågade också vad ministern kommer att göra för att lösa den "katastrofala bostadssituationen som ytterst drabbar flyktingbarnen i Sverige?"

Sabuni berättade att regeringen har avsatt 500 miljoner kronor per år för 2007 och 2008 för satsningar på psykiatrin. Regeringen gav också den 15 mars 2007 Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nationellt centrum för tidiga insatser till barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa.

På frågan om boendesituationen svarade Sabuni att alla asylsökande familjer vanligen erbjuds en egen lägenhet men att de ofta väljer att bo inneboende. Den som beviljas uppehållstillstånd i Sverige i dag har möjlighet att få en egen bostad genom kommunplacering. Många nyanlända som under tiden som asylsökande valt ett så kallat eget boende väljer dock att stanna kvar i samma vistelsekommun. De vuxna måste, enligt Sabuni, ta sitt ansvar och se till att barn får lämpliga boenden och lugn och ro för att klara av sin utbildning. Sabuni berättade också att de problem som är förknippade med det egna boendet kommer att utredas. Regeringskansliet förbereder för närvarande en utredning som bland annat ska se över asylsökandes boendesituation.

Såväl Larsson och Sabuni uppmanade de kommuner som tar emot många invandrare som fått asyl att söka pengar ur den Europeiska flyktingfonden.

Läs hela debatten här.

2007-06-16

Ny avhandling: Schablonbilden av förorten och ”invandrargjorda” individer

Vid Uppsala universitets humanistiskt-samhällsvetenskapliga fakultet har Urban Ericsson lagt fram sin avhandling Belägrade människor – Belägrade Rum: Om invandrargöranden och förorter. Syftet med avhandlingen har varit att analysera schablonbilden av förorterna och invandrarna såsom de porträtteras i svensk media. Första delen av avhandlingen fokuserar på hur media framställer berättelser om förorterna. Andra delen fokuserar på hur mycket medieutrymme som erbjuds den invandrargjorda individen när han eller hon framställs som en representant för förorten.

Läs mer och ladda ner abstract på Uppsala universitets publikationstjänst

2007-06-15

Artikel i internationell tidskrift om regulariseringsprogram för papperslösa immigranter

Migration Letters är en internationell tidskrift som utkommer med två nummer per år. Ämnena spänner över ett brett fält av migrationsfrågor och i redaktionen ingår forskare från hela världen. I 2007 års första nummer publiceras artikeln Regularization programs for undocumented migrants av Sebastian Sunderhaus, tysk frilansjournalist för närvarande involverad i ett forskningsprojekt om migration. Sunderhaus artikel sammanfattar hans studie som beskriver och analyserar resultaten av regulariseringsprogram (även kallade amnestier och legaliseringar) för papperslösa migranter i 16 länder spridda över alla kontinenter. Artikeln ger också en analys av hur regeringar i framtiden kommer att hantera det växande flödet av papperslösa immigranter.

Läs artikeln 

Läs om och lyssna på P1-programmet Konflikts reportage om papperslösa den 2 juni 2007

2007-06-14

Tyskland genomför lagändring till förmån för asylsökande som lever i limbo

Kunskapsportalen Migration Information Source skriver om Tyskland där beslutsfattare under våren 2007 enades om att ge tillfälligt uppehållstillstånd till asylsökande vars ansökningar avslogs under 90-talet men där deportering inte kunde verkställas av olika skäl. 1 juli 2007 träder lagändringen i kraft vilken omfattar personer som bott i Tyskland i minst åtta år eller sex år om det finns barn i familjen. De asylsökande som omfattas har möjlighet att få permanent uppehållstillstånd i slutet av 2009 men då krävs att ett antal kriterier uppnås. Personen i fråga skall:

 • Vara ostraffad
 • Vara självförsörjande
 • Arbeta på den reguljära arbetsmarknaden
 • Ha uppnått en ”hög nivå av integration i det tyska samhället” (avgörs med språktester)
 • Bo under rimliga förhållanden sett till familjen storlek
 • Låta eventuella barn gå i reguljär skola

Endast ett fåtal förväntas leva upp till kraven för att uppnå permanent uppehållstillstånd vid fristens utgång.

De asylsökande som omfattas av lagändringen har hittills levt under sk Duldung-status vilket innebär att de varken kan arbeta eller utbilda sig. De har heller inte rätt att röra sig fritt inom Tyskland och får endast tillgång till mycket begränsat ekonomiskt och socialt stöd. Integrationen försvåras därmed avsevärt och många tvingas söka sig till den svarta arbetsmarknaden. Barn med Duldung-status förväntas gå i skolan men varken de eller deras föräldrar erbjuds någon hjälp med att lära sig tyska. Man uppskattar att omkring 170 000 människor med Duldung-status lever i Tyskland i dag och att ca 50 000 av dem är kvalificerade för ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya lagen. Tyskland var under 90-talet ett attraktivt land för asylsökande från Balkan och Östeuropa på grund av sitt geografiska läge och sina då liberala asyllagar.

Den tyska staten ser via lagändringen en möjlighet att minska antalet asylsökande i landet och få resten i arbete och därmed ut ur välfärdssystemen.

Läs hela artikeln på Migration Information Source

2007-06-13

Kristen organisation verksam i Storbritannien och Irland publicerar rapport om framtidens migranter

En miljard människor kommer att tvingas lämna sina hem fram till 2050 till följd av klimatförändringarna, slås fast i en nyutkommen rapport utgiven av Christan Aid, en brittisk och irländsk kyrkoorganisation. Christan Aid bildades för omkring 50 år sedan i slutet av andra världskriget då en prekär situation rådde i Europa. Organisationen tog initiativ till Christian Aid Week som mobiliserade hjälparbetare att arbeta för insamlingar för att stävja den pågående flyktingkrisen i Europa. Den rapport som nu lagts fram, Human tide: the real migration crisis publicerades i samband med 2007 års Christian Aid Week och varnar för att världen nu står inför den största flyktingkrisen någonsin och att fler människor kommer att drivas på flykt än efter andra världskriget. Majoriteten av de människor som tvingas fly från sina hemländer kommer att komma från världens fattigaste länder. I rapporten redogörs bland annat för situationen i Sudan, Uganda, Sri Lanka, Columbia, Burma och Mali.

Läs mer och ladda ner rapporten på Christian Aids hemsida

2007-06-12

Fråga i Riksdagen om regeringens insatser mot rasism och diskriminering

NTG asyl & integration har nyligen rapporterat om en studie om diskriminering från Diskrimineringsombudsmannen. Luciano Astudillo (s) har med utgångspunkt i studien frågat Integrationsminister Nyamko Sabuni (Fp) vad hon tänker vidta för åtgärder för att motverka rasism och diskriminering i tidig ålder?

Sabuni (Fp) beskriver i sitt svar regeringens arbete mot diskriminering och kränkande behandling, t.ex:

 • Förstärkta resurser för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.
 • Lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006.
 • Regeringen avser att återkomma med en proposition om ny diskrimineringslagstiftning som kan behandlas av riksdagen under 2008.
 • Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten har fått uppdrag om att tillsammans säkerställa att hatbrottsmotiv identifieras och utreds så tidigt som möjligt vid utredningar om brott där det kan finnas ett sådant motiv.
 • Sverige kommer att stå värd för avslutningskonferensen för den europeiska kampanjen ”Alla olika, alla lika” i Malmö den 4–7 oktober i år.

Läs hela frågan och svaret här.

2007-06-11

Lägsta arbetslösheten på 16 år

AMS rapporterar att arbetslösheten i maj är den lägsta på 16 år: 3,3 procent. Det senaste året har antalet arbetslösa sjunkit med 17,9 procent till 153 965 personer. Antalet arbetslösa utrikes födda har under samma period minskat med 8,2 procent till 45 515. Minskningen är större för utrikes födda män (-10,8 procent) än för utrikes födda kvinnor (-5,0 procent).

30 procent av de arbetslösa är utrikes födda, vilket innebär en stor överrepresentation. Arbetslösheten sjunker också mindre snabbt för utrikes födda.

Läs mer om utvecklingen av arbetslöshet på AMS hemsida.

2007-06-11

Grönbok, utvärdering och förslag till direktiv inför fortsatt utveckling av CEAS

Den 6 juni presenterade kommissionen tre dokument relaterade till det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS). Först och främst publicerades en omfattande grönbok om den fortsatta utvecklingen. Grönboken är ett diskussionsunderlag som ger olika aktörer möjlighet att bidra med sin syn på hur unionens asylpolitik ska fortsätta att utvecklas. Kommissionen avser att ta inkomna kommentarer i beaktande vid utformningen av kommande direktiv och andra instrument inför den andra fasen av CEAS.

Utöver grönboken publicerades även en utvärdering av Dublinsystemet. I utvärderingen beskrivs systemet som ”tillfredställande”: i stor utsträckning fyller det sin funktion, men vissa justeringar behövs för att effektivisera och förbättra dess tillämpning och för att göra systemet förenligt med övriga internationella och europeiska åtaganden.

Den tredje åtgärden är ett förslag till direktiv som föreslår att EU ska ge erkända flyktingar och skyddsbehövande i övrigt samma status och rättigheter som övriga utomeuropeiska medborgare varaktigt bosatta inom EU. Förslaget skulle innebära att flyktingar och skyddsbehövande i övrigt kan ges bättre skydd mot utvisning och rätt till fri rörlighet inom unionen. Dock kräver de föreslagna rättigheterna enligt att ett visst antal förutsättningar uppfylls, något som förväntas bli kontroversiellt i den fortsatta lagstiftningsprocessen.

Läs grönboken om CEAS framtida utveckling 

Läs utvärderingen av Dublinsystemet 

Läs förslag till direktiv om att ge flyktingar och skyddsbehövande i övrigt möjlighet att få status som varaktigt bosatta 

2007-06-09

Sverige bäst i Europa på mottagande av asylsökande från Irak enligt dansk undersökning

Danmarks flyktinghjälps nyhetsbrev Artikel 1a har låtit genomföra en undersökning om vilka länder i Europa som under 2006 var bäst på att ge beskydd till asylsökande från Irak. I undersökningen har samtliga europeiska länder som under året tog emot minst 100 irakiska asylsökande ingått. Sverige hamnar på översta plats, Grekland på sista och Danmark på näst sista plats. Undersökningen slår fast att Sverige antingen ger konventionsstatus eller subsidiärt beskydd till irakier från sydliga och centrala Irak. I juni 2006 hade alla irakier, som tidigare fått avslag på sina asylansökningar men inte kunnas sändas tillbaka på grund av den aktuella situationen i Irak fått permanent uppehållstillstånd. Sverige tog emot 40% av alla irakiska asylsökande i Europa under 2006 och bifallsandelen var över 80%.

Undersökningen grundar sig på vilken praxis länderna har i fråga om att ge bifall eller avslag till irakier från de centrala och sydliga delarna av Irak. Man har också vägt in andelen asylsökande som får flykting- och konventionsstatus, vilka har fler rättigheter än de som får andra så kallade subsidiära former av beskydd. Vidare har undersökningen tittat på hur villiga länderna i undersökningen var att ge uppehållstillstånd till irakier, hur många asylsökande från Irak de tog emot samt procentandelen bifall i Irak-ärendena.

Läs mer om länderna som ingår i undersökningen på Dansk flyktinghjälps hemsida 

Hämta hela artikeln om undersökningen 

2007-06-08

Utbildning lönsamt för såväl utrikes som inrikes födda

Att studera ett år extra ger en förbättrad inkomst oavsett var du är född. Det lönar sig att studera både för invandrare och infödda svenskar, visar en ny rapport från IFAU. Rapporten lyfter fram tre huvudresultat.

 1. Skillnaden i avkastning på utbildning mellan invandrare och inrikes födda svenskar är relativt liten, vilket betyder att investeringar i utbildning (i allmänhet) är lönsamma även för invandrare. Avkastningen på utbildning för invandrare som kommit till Sverige i vuxen ålder är ca 1 % lägre än för inrikes födda svenskar.
 2. Skillnaden i avkastning på utbildning mellan invandrare och inrikes födda svenskar är något större för kvinnor än för män.
 3. Andelen svenskförvärvad utbildning är den viktigaste faktorn för att förklara variationen i avkastning på utbildning mellan olika invandrargrupper. Att svenskförvärvad utbildning är avgörande avspeglas både i att avkastningen på utbildning är signifikant högre för invandrare som kommit till Sverige under grundskoleåldern och att de som kommit till Sverige i vuxen ålder samt investerat i svensk utbildning har högre avkastning än dem som endast har utländsk utbildning.

Ingen arbetsmarknadsdiskriminering

Avkastningen för invandrare med svensk utbildning är faktiskt högre än för både inrikes födda och invandrare som kom till Sverige innan 17 års ålder. Detta antyder, enligt författaren, att den något lägre avkastningen på utbildning för invandrare jämfört med svenskar främst beror på invandrarnas humankapital, och inte på arbetsmarknadsdiskriminering. Om etnisk diskriminering skulle vara orsaken så borde invandrare som kom till Sverige under grundskoleåldern dessutom ha en avkastning som vore lägre än svenskars avkastning på utbildning, men så är inte fallet.

Vidare visar undersökningen att avkastning på utbildning varierar kraftigt efter födelseregion för de unga invandrarna. Det är de unga invandrarna från Norden som har den lägsta avkastningen på utbildning, 6,2 för män och 6,1 för kvinnor. För Syd- och Östeuropa är avkastningen 8,2 för män och 7,0 för kvinnor, och för utanför Europa så är avkastningen 8,7 för män samt 6,6 för kvinnor. Utbildning lönar sig alltså minst lika väl för invandrare med bakgrund utanför Europa.

Hämta hela undersökningen här.

2007-06-07

Ännu en debatt i riksdagen om det stora antalet beviljade asylansökningar

Mellan 15 och 20 nya flyktingar kommer till Malmö varje dag, något som kan innebära över 7 000 nya flyktingar och invandrare bara i år. Kommunstyrelsen i Malmö har skickat in en ny begäran om hjälp av regeringen. Luciano Astudillo (s) ville med bakgrund av det veta vilka åtgärder statsrådet kommer att genomföra för att samordna den nya mottagningsstrukturen? Han undrade också vilka åtgärder statsrådet gör för att kompetensen från Integrationsverket överförs till den nya strukturen? Debatten hölls den 4 juni mellan Luciano Astudillo och Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp).

Inga nyheter 

Debatten innehöll inga nyheter. Det var i stort sett en repris på tidigare debatter. Sabuni redogjorde för den nya organisationen efter Integrationsverkets nedläggning. Migrationsverket ska övergripande arbeta för att det finns beredskap och kapacitet i landet att ta emot flyktingar som har fått uppehållstillstånd. Länsstyrelserna ska ha den operativa uppgiften att förhandla med kommunerna om mottagande och introduktion i sina respektive län. I planeringsförutsättningarna ska också ingå bedömningar från Arbetsmarknadsstyrelsen och länsstyrelserna om var i landet det finns bäst förutsättningar för arbete och egen försörjning. Regeringen har också tillsatt en särskild utredare som ska se över och lämna förslag om ansvar, utformning och finansiering av flyktingmottagandet samt andra insatser som sammantaget påskyndar och ökar möjligheterna till nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Luciano Astudillo efterlyser mer åtgärder 

Asudillo var inte nöjd med svaret. Han menar att man underfinansierar en mottagningsgrupp som egentligen hade behövt extra resurser. Situationen kräver extraordinära åtgärder. ”Den dag regeringen är beredd att föra ett samtal med oss socialdemokrater kring tre bärande principer får ni gärna slå en signal. Den första är: Ge akut hjälp till de kommuner som i dag tar det stora ansvaret. Den andra är: Se till att fler kommuner tar emot fler flyktingar, kanske lagstiftningsvägen. Den tredje är: Styr bort från EBO! Eget boende har blivit OBO – ett ovärdigt och omänskligt boende. Så får det inte fortgå.” 

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni hänvisar till förslagen i vårbudgeten

"När det gäller dina tre principer har vi precis höjt schablonersättningen till kommunerna. Vi har även infört ett bonussystem för de kommuner som lyckas få människor i praktik eller arbete eller att klara sfi. Vi gör vad vi kan för att kommunerna ska kompenseras, dock inte bara ett fåtal kommuner, utan alla kommuner som tar emot flyktingar. Vi behöver ju få fler kommuner att ta emot flyktingar." 

Läs hela debatten här.

2007-06-06

Integrationsverket ger ut rapport om arbete mot hedersrelaterat våld i Sverige, Storbritannien och Turkiet

Rapporten Förtryckta flickor i patriarkala miljöer beskriver hur Sverige, Storbritannien och Turkiet arbetar för att motarbeta hedersrelaterat våld. Frågan har aktualiserats under 2000-talet i de tre länderna efter mord på tre unga kvinnor – Fadime Sahindal i Sverige 2002, Semse Allak i Turkiet 2002 och Rukshana Naz i Storbritannien 1998.

Rapporten konstaterar att Sverige och Storbritannien har samma problem med hur förtrycket ska definieras. Olika myndigheter, frivilligorganisationer och andra aktörer som intervjuats ger i rapporten sina bedömningar av hur brotten ska definieras och hur man anser att de kan motverkas. Turkisk lagstiftning gav till för tre år sedan strafflindring för den som kunde bevisa att ett mord begåtts efter provokation, som otrohet eller ”olämpligt beteende”. Nu är lagen ändrad, men fortfarande beskriver myndigheterna hedersrelaterat våld som traditionella brott.

Hämta rapporten här.

2007-06-06

Minskat behov av psykiatrisk vård hos asylsökande

Enligt en rapport publicerad av SKL har asylsökandes behov av psykiatrisk vård minskat. Jämfört med befolkningen i övrigt är asylsökande fortsättningsvis i väsentligt högre behov av psykiatrisk vård, men vårdutnyttjandet har sjunkit med hela 30% jämfört med 2005. Detta gäller såväl barn- som vuxenpsykiatrin och SKL vågar nu tala om ett trendbrott.
 
Rapporten lyfter även fram att endast ca. 40 % av de asylsökande genomgick den kostnadsfria och frivilliga hälsoundersökning som varje asylsökande som kommer till Sverige skall erbjudas. Detta innebär en fortsatt minskning sedan tidigare år och här finns antagligen olika förklaringar. Antingen har man som asylsökande inte nåtts av kallelsen eller också har man inte fått information om möjligheten. Andra asylsökande har av olika skäl avstått. Hur många kallelser som har gått ut är okänt, men SKL kommer tillsammans med Socialstyrelsen att närmare analysera frågan.

Läs hela rapporten Sjukvård åt asylsökande, omfattning och kostnader 2006 på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida

2007-06-05

Rekordstor ökning av personer med utländsk bakgrund i Norge

Under år 2006 ökade antalet personer med utländsk bakgrund i Norge med med 28 600 personer. Sammantaget har 415 300 personer utländsk bakgrund (341 800 invandrare och 73 500 barn till två invandrade föräldrar), vilket motsvarar 8,9 procent av Norges befolkning.

Störst ökning sker i den polska invandrargruppen som växte med 7000 personer. Situationen i Norge är alltså lik den i Danmark där den polska invandringen också är dominerande. Andra stora invandrargrupper är tyskar, somalier och svenskar.

 

 

Diagrammet ovan visar utvecklingen av "invandrarbefolkningen", vad vi i Sverige brukar kalla personer med utländsk bakgrund. Invandrarbefolkningen delas ofta in, precis som i Danmark, i västliga och icke västliga invandrare.

Läs mer på Statistisk Sentralbyrås hemsida.

2007-06-05

FN kritiskt till Danmarks asylmottagande

I en rapport om Danmarks efterlevnad av FN:s tortyrkonvention riktas kritik mot det danska asylmottagandet. De otillbörligt långa väntetiderna i mottagningscenter och de psykologiskt negativa konsekvenserna av lång tid i ovisshet kan i vissa fall komma att innebära ”grym, omänsklig eller förnedrande behandling” så som definierat i artikel 16 i tortyrkonventionen.

Tortyrkommittén uppmanar så Danmark att förbättra förhållandena för asylsökande och hänvisar särskilt till behov av utbildnings- och fritidsysselsättningar, samt tillfredsställande sociala förmåner och hälso- och sjukvård.

Danmarks borgerliga regeringspartier avvisar dock kritiken som obefogad, och menar att FN-rapporten blandar ihop asylsökande och avvisade asylsökande som ännu inte lämnat landet eller vägrar att resa. Och situationen är inte sämre än i t.ex. Sverige och England, säger företrädare för regeringspartierna.

Not: Danmark är trots sitt EU-medlemskap inte bundet av EU:s mottagandedirektiv, eftersom landet enligt ett tilläggsprotokoll till Amsterdamfördraget har rätt att helt och hållet ställa sig utanför EU:s lagstiftning angående invandring och asyl.

Läs FN-rapporten (endast på engelska)

Läs artikel om FN-kritiken i danska tidningen Politiken

Länk till FN:s tortyrkonvention 

2007-06-05

Fortsatt fall i antal asylsökande till Storbritannien

Antalet asylansökningar i Storbritannien fortsätter att sjunka enligt det brittiska inrikesministeriets rapport från det första kvartalet 2007. Från januari till mars 2007 sökte 5 680 personer asyl i landet, 12 procent lägre än under samma period förra året.

Under de senaste åren har antalet asylansökningar i Storbritannien sjunkit stadigt. Efter en topp 2002 med drygt 100 000 ansökningar tog landet endast emot 27 000 år 2006. De asylsökandes ursprungsländer är fortsättningsvis länder där grova brott mot de mänskliga rättigheterna begås, eller där en väpnad konflikt pågår. Efter Afghanistan som står i topp, kom det flest asylsökande under årets första månader från Iran, Kina, Somalia och Eritrea.

Den 31 mars 2007 fanns drygt 49 000 asylsökande inskrivna i det brittiska mottagningssystemet, varav 5000 är ensamkommande barn.

Läs hela statistikrapporten från Home Office

2007-06-04

Integrationsbarometern redovisar befolkningens inställning till invandring och mångfald

Integrationsbarometern är en enkätundersökning som Integrationsverket genomfört sedan 1999 för att beskriva allmänhetens attityder, erfarenheter och kunskaper inom flera integrationsrelaterade områden. Sammanfattningsvis visar 2007 års undersökning på att befolkningen blivit något mer negativa till invandring och etnisk och kulturell mångfald.

I flera fall handlar det om minskat avståndstagande, inte om ökat stöd för främlingsfientliga föreställningar. Det är också viktigt, menar Integrationsverket, att inte glömma bort att förändringar som minskat avståndstagande från rasism och främlingsfientlighet sker samtidigt som en majoritet av allmänheten - på en förhållandevis hög och stabil nivå - förhåller sig avvisande och kritiska gentemot dessa företeelser. Det är ett viktigt påpekande, särskilt som internationella undersökningar visar att Sverige har en förhållandevis mycket positiv inställning till invandring och etnisk mångfald.

Resultatet redovisas enligt fem bakgrundsvariabler: kön, ålder, bostadsort, utbildning och inkomst. Det är märkligt att Integrationsverket inte analyserar resultatet efter födelseland, särskilt som Sverige har en så pass stor befolkning som är födda i andra länder. En viktig källa till kunskap har därmed gått förlorad.

Integrationsverket lyfter särskilt fram tre resultat från årets Integrationsbarometer

 • De som bestämt uppger att de ”kan tänka sig rösta på ett parti som vill inskränka invandrarnas rättigheter” blir signifikant fler. 7,3 procent svarar att de ”absolut” vill göra det, mot 5,7 i förra mätningen. De som ”kanske” vill göra det är 16 procent.     
 • Tre av tio anser att ”infödda svenskar bör komma före invandrare när det gäller jobb, bostäder och bidrag” är en riktig tanke. 2007 ökar dock andelen (från 12 till 14 procent) som instämmer helt i en tanke som innebär systematisk diskriminering av invandrare på exempelvis arbets- och bostadsmarknaden.
 • 15 procent instämmer helt eller delvis i tanken ”När arbetstillfällen minskar bör de invandrare som finns i Sverige skickas tillbaka till sina ursprungsländer”. I en jämförbar mätning i Tyskland 2006 instämmer mer än dubbelt så många (35 procent).

Undersökningen presenterades på DN debatt 2007-05-31.

Hämta hela undersökningen här.

2007-06-04

Brittisk rapport vittnar om undermåliga villkor för asylsökande

Bristfällig information om rättigheter och skyldigheter, ett allt för villkorat ekonomsikt stöd och oklarheter gällande tillgång till sjukvård är företeelser som brittiska parlamentets kommitté om mänskliga rättigheter (Joint Committee on Human Rights) vittnar om i sin rapport om hur asylsökande behandlas i Storbritannien.

Kommittén granskar i sin rapport villkoren för asylsökande från det att ansökan om asyl lämnas in fram till uppehållstillstånd eller verkställighet av avslag. Mottagandesystemet beskrivs som komplicerat och dåligt administrerat och på grund av bristande information får många asylsökande inte det stöd och villkor de har rätt till.

Kommittén kommer till slutsatsen att genom att i praktiken helt begränsa rätten till arbete i kombination med ett hårt villkorat ekonomiskt stöd lämnas många asylsökande, speciellt asylsökande som har fått avslag och väntar på verkställighet, totalt utblottade. Ett tillstånd som i flera fall når tröskeln till ”omänsklig eller förnedrande behandling” under kapitel 3 i Europakonventionen.

Enligt kommittén finns inga andra slutsatser att dra än att de undermåliga villkoren dessutom verkar vara ett avsiktligt verktyg i att reglera landets invandringspolitik.

Läs hela rapporten här (endast på engelska)

2007-06-03

Ny studie om de ekonomiska incitamentens betydelse för nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden

2002 införde Danmark ny lagstiftning som gör att nyanlända invandrare under de första sju åren i landet får starthjälp istället för socialbidrag. Starthjälpen är upp till 40 procent lägre än socialbidraget. Syftet är att öka incitamenten för nya invandrare att arbeta. NTG asyl & integration har tidigare redovisat resultat från en tidigare utvärdering av reformen som visar att större ekonomiska incitament för individen inte automatiskt leder till att fler snabbt kommer i arbete, särskilt inte på kort sikt.

En annan utvärdering, Employment Effects of Reducing Welfare to Refugees, av reformen från Rockwoolfonden kommer till en annan slutsats. Innan hade i genomsnitt 9 procent av flyktingarna arbete 16 månader efter uppehållstillstånd. Efter reformen har sysselsättningen ökat med 3-8 procentenheter, vilket författarna räknar som en signifikant ökning av sannolikheten att ha arbete. Men författarna menar att den positiva effekten måste ställas mot det faktum att den stora majoriteten flyktingar nu lever under starkt reducerad inkomst eftersom andelen sysselsatta fortfarande är mycket låg, även efter reformen.

Hämta studien här.

2007-06-02

Rapport om sambandet mellan sekundärflyttningar och självförsörjning

Statistisk Sentralbyrå har i rapporten Sekundærflyttning og økonomisk selvhjulpenhet: Flyktinger bosatt i Norge i 1995-2003 undersökt sambandet mellan flyktingars geografiska rörlighet och deras självförsörjning.

I Norge, precis som i Sverige, är frågan om flyktingars bosättning en het fråga. Många av dem som till en början bosätts av staten i mindre kommuner flyttar senare, framförallt till Oslo. Att flyktingar lämnar den ursprungliga bostadsorten anses ofta inte bara förstärka den etniska boendesegregationen utan också försämra möjligheterna på arbetsmarknaden.

Rapporten jämför flyktingars grad av självförsörjning för dem som flyttar jämfört med dem som bor kvar. Rapportens författare, Even Høydahl, menar att den huvudsakliga slutsatsen i rapporten är att sekundärflyttning inte nödvändigtvis är negativt utan kan också fungera som en genväg till ekonomisk självförsörjning. Några resultat:

 • De som flyttar är redan i utgångsläget i högre grad självförsörjande
 • De som flyttar snabbt efter första bosättning ökar sannolikheten att vara självförsörjande, medan de som flyttar efter längre tid minskar sannolikheten för att vara självförsörjande.
 • Över tid sker det en utjämning av graden av självförsörjning mellan dem som flyttar och dem som inte flyttar.
 • Graden av självförsörjning påverkas i hög grad av vistelsetid, utbildningsnivå och ursprungsland

Hämta rapporten här.

2007-06-01

Ekonomisk Debatt ger ut temanummer om invandrares integration på arbetsmarknaden

Ekonomisk Debatt nr.3 2007 ägnas helt åt temat ”invandrares integration på arbetsmarknaden. 11 forskare bidrar med sex artiklar.

Anna Sjögren och Yves Zenou redogör i sin artikel ”Integration eller utanförskap? En teoriöversikt” för teorier som kan förklara varför invandrare och andra minoriteter kan ha det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Inget samband mellan integrationspolitik och arbetsmarknadsintegration?

Jan Ekbergs artikel ”Fungerar integrationspolitiken?” redogör för två redan mycket uppmärksammade internationella jämförelser av integrationspolitiken. Jämförelserna visar att Sverige har en mycket ”generös” integrationspolitik när de gäller invandrares sociala och ekonomiska rättigheter, familjeåterförening och kamp mot diskriminering. Men trots detta visar andra undersökningar att svensk arbetsmarknad har stora skillnader i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda.

Två artiklar anknyter till den omdebatterade frågan om den bristande arbetsmarknadsintegrationen är ett utbuds- eller efterfrågeproblem. Rooth och Åslund visar i artikeln ”Får utlandsfödda betalt för sin utbildning och sina kunskaper i Svenska?”, som bygger på en tidigare publicerad bok på SNS, att invandrares humankapital har stor betydelse för framgång på arbetsmarknaden. Samtidigt visar Carlsson och Rooth i en annan artikel ”Etnisk diskriminering på svensk arbetsmarknad – resultat från ett fältexperiment”, att det finns empiriskt stöd för att diskriminering förekommer i relativt stor utsträckning. Studien visar, vilket NTG asyl & integration också tidigare uppmärksammat, att personer med typiskt arabiska namn har 50 procent lägre sannolikhet att kallas till intervju än ansökande med typiskt svenska namn.

Läs mer om temanumret här.

2007-06-01

Portugisiskt ordförandeskap prioriterar samarbete med Afrika

Den 1 juli tar Portugal över som ordförande för EU från Tyskland. Enligt Portugals utrikesminister Luis Amado är det främsta målet de kommande sex månaderna att lösa EU:s konstitutionella kris. Men Portugal ämnar även satsa på att förbättra samarbetet kring migration i Medelhavsregionen och då specifikt med de afrikanska länderna. En prioritering som ligger i linje med den av Nicolas Sarkozy nyligen föreslagna Medelhavsunionen, som skulle inkludera länder från Afrika, Europa och Mellanöstern. Under det portugisiska ordförandeskapet kommer ett EU-Afrika ministermöte att hållas. Mötet ska fortsätta det arbete som inleddes i Libyen i slutet av 2006, där ministrarna diskuterade utveckling och migration.

Läs nyhet på Euractive.

2007-05-31

Ny EU-finansierad rapport om spridningsåtgärder för att motverka diskriminering i unionen

EU-kommissionen har givit The Centre for Strategy and Evaluation Services i uppdrag att producera en rapport om spridningsåtgärder på både europeisk och medlemsstatsnivå för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter bland unionens medborgare. Rapporten, Non-discrimination mainstreaming - instruments, case studies and ways forward, skrivs inom ramen för det europeiska aktionsprogrammet för att motverka diskriminering (2001-2006) och publicerades i april 2007. Rapporten tar upp exempel på åtgärder som vidtagits samt redovisar fallstudier på europeisk och nationell nivå.

Hämta studien här 

2007-05-30

Rapport från Rädda Barnen belyser barn i migrationsprocessen

Hur barn påverkas av migration är ett område som bortsett från frågor rörande ensamkommande barn och trafficking ofta lyser med sin frånvaro på den migrationspolitiska agendan. Rapporten Child Migration and the Construction of Vulnerability, som presenterades på ett seminarium i Stockholm den 29 maj 2007, är ett första försök att belysa barn i migrationsprocessen ur ett bredare perspektiv. Samtidigt är det en genomgång av drygt 1000 studier med tonvikt på Europa för att kartlägga den forskning som finns. Rapporten har sammanställts av Julia O’Connell Davidsson och Caitlin Farrow vid Nottinghams universitet på uppdrag av Rädda Barnen.

Rapporten lyfter såväl de negativa som de positiva effekterna av migration för barn. Den dryftar orsakerna till att barn migrerar och hur deras situation är under resan och i destinationslandet. Rapporten tar även upp barn som lämnats kvar i hemlandet när föräldrar migrerar, en ur ett forskningsperspektiv ny fråga.

En av rapportens slutsatser är att det inte finns någon direkt koppling mellan legaliteten av inträdet i ett annat land och barnets säkerhet i destinationslandet. Även barn som kommer in i ett land på legal väg kan hamna i extremt utsatta och/eller exploaterande miljöer. Frånvaron av möjligheter att migrera legalt har vissa implikationer på barns rättigheter. Det ökar risken för att barn blir lämnade kvar när föräldrarna migrerar och det ökar risken att de som faktiskt migrerar gör det genom illegala kanaler.

Sammanfattning av rapporten på svenska 

Hela rapporten(endast på engelska)  

2007-05-30

Fyra nya statistiska meddelanden om migration/integration från Danmarks Statistik

Danmarks Statistik är flitiga när det gäller att redovisa statistik som har att göra med migrations- och integrationsfrågor. Bara i maj har de gett ut fyra relaterade meddelanden.

Asylansøgninger og opholdstilladelser 1. kvt. 2007 visar att antalet arbetstillstånd ökar snabbt i Danmark. Framförallt är det polacker som invandrar till Danmark för att arbeta. Första kvartalet beviljades 158 personer asyl i Danmark.

Indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere 1. april 2007 ger en bild av den invandrade beflokningen i Danmark. Det är framförallt personer födda i Polen som ökar och de är nu den femte största invandrargruppen. Invandrare och deras barn utgör sammanlagt 8,9 procent av den danska befolkningen.

Kriminalitet og national oprindelse 2005 redovisar brottsligheten för personer med utländsk bakgrund i Danmark. Danmarks statistik har utarbetat ett kriminalitetsindex som visar gruppers kriminalitet jämfört med hela befolkningen. 

Befolkningsfremskrivninger 2007-2050 visar att antalet personer i förvärvsarbetande ålder kommer att minska stadigt de närmaste decennierna samtidigt som de  äldre blir fler. Danmarks Statistik räknar med att andelen invandrare kommer att öka från dagens 6,6 procent till 9 procent 2050.

2007-05-29

EU:s medborgarråd: Migrationsfrågor är bland de viktigaste frågorna för EU

Medborgarråden består av medborgare från hela EU som samlats för att diskutera vad de vill få ut av unionen och vilka frågor som är viktigast för dem. Det svenska medborgarrådet hölls den 24-25 mars i Karlstad. Synpunkterna från medborgarråden i medlemsländerna har nu sammanställts i ett gemensamt dokument: European Citizens’ Perspectives on the Future of Europe.

EU:s medborgare lyfter särskilt fram social välfärd, migrationsfrågor och energi- och miljöpolitik som viktiga. Medborgarråden vill att EU ska arbeta gemensamt för att hantera migrations- och integrationsfrågor. Europa ska, enligt medborgarråden, ha en utrikes- och biståndspolitik som åtgärdar grundorsakerna till att människor tvingas flytta från sina hemländer. Europa ska vara öppet för världen samtidigt som den nationella och kulturella identiteten bevaras.
 

Hämta hela dokumentet här.

2007-05-28

Ny sysselsättningsstatistik från SCB för april 2007

Antalet sysselsatta har ökat med 156 000 personer, eller 3,7 procent sedan april 2006. Sysselsättningsintensiteten, dvs. andelen sysselsatta av befolkningen 16-64 år, ökade kraftigt, för ungdomar mycket kraftigt. För befolkningen var andelen sysselsatta 74,9 procent, en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med april 2006. Bland ungdomar var ökningen hela 5,0 procentenheter. 211 000 personer var arbetslösa, en minskning med 37 000 jämfört med april 2006. Andelen arbetslösa av arbetskraften var 4,6 procent, en nedgång från 5,5 procent.

SCB nämner inte utrikes födda i sitt pressmeddelande, men i tidskriften grundtabeller april 2007 redovisas sysselsättningen också efter födelseland:

Läs mer i pressmeddelandet på SCB:s hemsida.

2007-05-28

Frankrike ger ekonomiskt bidrag till återvändare

Personer som inte har laglig rätt att vistas i Frankrike ska kunna få ett ekonomiskt bidrag för att återvända, rapporterar Euobserver. Förslaget kommer från Frankrikes nyinrättade ministerium för invandring och nationell identitet och innebär att en familj med två barn ska kunna få 6000 euro i bidrag för att lämna landet. Tanken är att antalet personer som återvänder ska öka. Detta är helt i linje med EU-kommissionens förslag kring återvändande och är den typ av åtgärd som kan komma att finansieras genom den nyupprättade europeiska fonden för återvändande. 

Läs artikeln på EUobserver.

2007-05-27

Sjunkande arbetslöshet för utrikes födda i Norge

Arbetslösheten sjunker i Norge, men skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda är stor. Situationen i Norge liknar alltså den i Sverige, även om den generella nivån på arbetslösheten är lägre i Norge.

Arbetslösheten bland utrikes födda i Norge var det första kvartalet 2007 6,0 procent, en minskning från 8,1 procent ett år tidigare. För inrikes födda gick arbetslösheten ner från 2,6 till 1,8 procent. Motsvarande siffror för Sverige första kvartalet 2007 var 9,5 procent för utrikes födda och 4,1 procent för inrikes födda.

Statistisk Sentralbyrå konstaterar att arbetslösheten för invandrare följer konjunktursvängningarna. Det finns inga tendenser på någon utjämning av arbetslösheten mellan inrikes och utrikes födda. Arbetslösheten för utrikes födda är fortfarande tre gånger så hög.

Läs mer på Statistisk Sentralbyrås hemsida.

2007-05-26

Riksdagsdebatt om segregation i skolan

Den 22 maj debatterade Ibrahim Baylan (s) och Statsrådet Jan Björklund (fp) skolpolitik och segregation.

Ibrahim Baylan menade att Sverige har ett av världens mest jämlika skolsystem, men att det finns oroande tendenser till ökade klyftor och segregation. I framför allt storstäderna är den sociala och etniska segregationen ett allvarligt problem. Baylan undrade vilka åtgärder statsrådet kommer att göra för att minska segregationen i den svenska skolan?

Björklund svarade att grunden i den nya regeringens omläggning av svensk skolpolitik är att synliggöra de elever som inte klarar kunskapskraven och att knyta hjälp och stöd till dem på ett tidigt stadium. Han sade också att han vill stärka lärarnas kompetens genom olika riktade fortbildningar.

Baylan replikerade att regeringen inte genomför en enda åtgärd som motverkar klyftor och segregation. "Fortfarande är det sådant som föräldrarnas situation i livet och framför allt bostadsorten som styr hur bra utbildning deras barn får och framför allt hur de lyckas i skolan." 

Björklund återkom till behovet av kunskapskontroll på lågstadiet:

”Problemet är inte att barnen i Rinkeby är invandrare utan att de är underkända i ämnena. Vi ska inte föra någon invandrarpolitik utan en skolpolitik för elever som har svårt att nå målen. Det är inte integrationspolitiska åtgärder som vi talar om utan åtgärder i skolan för elever som har det svårt.” ”Det är tidig kunskapskontroll, tidig uppföljning och ytterligare stödåtgärder för dessa elever. Det är det som det går ut på, och det är de förslagen som vi lägger fram.” 

Läs hela riksdagsdebatten här.

2007-05-25

Nytt betänkande om "gömda" barns rätt till skolgång

I mars 2006 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om förutsättningarna för att reglera en rätt till utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för barn och ungdomar som undanhåller sig verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. Nu har utredningen publicerat ett betänkande som föreslår att dessa barn ska ha rätt till undervisning inom det offentliga skolväsendet, huvudsakligen under samma villkor som barn som är bosatta i Sverige. Någon skolplikt för dessa barn skall däremot inte införas. Betänkandet föreslår även att de barn som omfattas av utredningen skall ha rätt att delta i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Betänkandet förespråkar däremot att det inte ska införas något förbud för polisen att hämta s.k. gömda barn på skolor eller förskolor. Motiveringen till detta är att ett förbud för polisen att hämta barn i förskolor och skolor skulle ”motverka verkställighetsarbetet och innebära att myndigheter åläggs att verka i olika riktningar”.

Betänkandet omfattar inte barn som kommit till Sverige utan att söka uppehållstillstånd eller barn vars tillfälliga uppehållstillstånd har löpt ut.

Läs hela betänkandet  
2007-05-25

Dan Eliasson ny generaldirektör för Migrationsverket

Janna Valik lämnar sitt uppdrag som generaldirektör för Migrationsverket. Hon efterträds av Dan Eliasson, tidigare tillförordnad generaldirektör för SÄPO. Janna Valik kommer att fortsätta arbeta för Regeringskansliet med migrationsfrågor,  närmast skall hon genomföra en översyn av hur myndigheterna inom migrationsområdet samarbetar, med särskilt fokus på utlandsmyndigheternas arbete med migrationsfrågor meddelade Tobias Billström i ett pressmeddelande. Dan Eliasson tillträder den 28 maj. Läs pressmeddelande från regeringskansliet.

2007-05-25

Beställ Integrationsverkets publikationer till endast portokostnad

Efter knappt 10 år som myndighet läggs Integrationsverket ner den 30 juni 2007. Nu bjuder myndigheten bort de rapporter och skrifter som finns i lager. De kan fram till verkets nedläggning beställas till enbart portokostnad. I Integrationsverkets publikationsarkiv finns mer än 200 titlar.

Mer information finns på Integrationsverkets hemsida,

2007-05-25

Diskrimineringsombudsmannen lanserar rapport om unga afrikaners upplevelser av diskriminering

Forskarstudien Att färgas av Sverige - Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige utgiven av Diskrimineringsombudsmannen (DO) bygger på intervjuer med ett trettiotal ungdomar med afrikansk bakgrund boendes i storstadsregionerna. Studien är ett led i DO:s satsning på att kartlägga och synliggöra svartas upplevelser av rasism och diskriminering i samhället. DO arbetar också med att stärka och mobilisera gruppen. Att färgas av Sverige visar att rasistiskt språkbruk, integritetskränkningar och uteslutning är vanligt förekommande i de miljöer som ungdomarna vistas i. Ungdomarna, som samtliga säger sig ha upplevt diskriminering och rasism sedan tidig ålder, upplever att de ofta blir kränkta i möten med andra. Det finns också en genusdimension i hur fysiska kränkningar tar sig uttryck på så sätt att unga kvinnor blir utsatta för sexuella trakasserier medan männen oftare faller offer för fysiskt våld.

Studien publicerades den 25 maj och är skriven av Victoria Kawesa, Viktorija Kalonaityte och Adiam Tedros.

Ladda ned studien här 

2007-05-24

Nya forskningsrapporter från CReAM, bl.a. om illegal migration och arbetsmarknad

CReAM (Centre for Research and Analysis on Migration) är ett oberoende och tvärvetenskaplig forskningscenter vid ekonomiska institutionen, Londons Universitet. Forskningen fokuserar på orsaker, mönster och konsekvenser av internationell migration för utvecklingen i Storbritannien och Europa. 

NTG asyl & integration har tidigare rapporterat om studien The Income Gap Between Natives and Second Generation Immigrants in Sweden: Is Skill the Explanation? skriven av Martin Nordin och Dan-Olof Rooth för CReAM.

CReAMs senaste publikationer är:

 • Illegal Migration, Enforcement and Minimum Wage av Gil S. Epstein and Odelia Heizler
 • A land of milk and honey with streets paved with gold: Do emigrants have over-optimistic expectations about incomes abroad? av David McKenzie, John Gibson and Steven Stillman

Publikationerna kan laddas ner som pdf på CReAMs hemsida (publications/discussion papers)

2007-05-23

Global rapport från ILO om diskriminering i arbetslivet

International Labour Organization (ILO) är en myndighet under FN som arbetar med att främja rättigheter i relation till arbete. ILO har nyligen gett ut sin andra globala rapport om diskriminering, Equality at work. Rapporten tar upp utvecklingen av diskriminering på arbetsplatser och hur FN:s medlemsländer arbetar för att motverka diskriminering. Rapporten tar också upp frågan om kvotering är en bra metod för att kompensera för diskriminering.
 
ILO menar att det sker mycket framsteg i kampen mot diskriminering. Fler länder raticifierar ILO-konventionen mot diskriminering i arbetslivet. Lagstiftning och institutioner utvecklas för att motverka diskriminering. ILO menar dock att det behövs mer insatser för att se till att befintlig lagstiftning mot diskriminering efterlevs. De menar vidare att:
 • Lagstiftning mot diskriminering bör kompletteras med aktiv arbetsmarknadspolitik.
 • Det behövs bättre statistik för att följa upp diskrimineringen. 
 • Nya former av diskriminering utvecklas, t.ex. efter ålder och personer med HIV/AIDS. 
2007-05-22

Mångkulturalism ifrågasatt: Jämförande studie av integrationspolitiken i fem länder

Studien Mångkulturalism ifrågasatt, skriven av Lillemor Sahlberg, är den tredje delen i Integrationsverkets rapportserie om värdegrund och det mångkulturella samhället. Rapporten jämför förändringen av integrationspolitiken i Danmark, Frankrike, Kanada, Nederländerna och Storbritannien.

Integrationsverket konstaterar att det inte finns stöd för en konsekvent mångkulturell politik i de studerade länderna. Tendensen är snarare en politik med krav på assimilation. Krav på anpassning ses som den bästa vägen till social sammanhållning samtidigt som det ses som nödvändigt att få kontroll över asyl- och anhöriginvandringen.

”En slutsats man kan dra är att den politiska förankringen av invandrings-, flykting- och integrationspolitiken sannolikt är och har varit betydligt viktigare än vad de etablerade partierna tidigare trott. Faran med att ligga lågt och inte låtsas om utanförskap och ojämlikhet i levnadsförhållanden för invandrade grupper har varit att man lämnat fältet fritt för både politisk extremism och invandrarfientliga partier.”  

Hämta rapporten här.

2007-05-21

Översikt av invandrares ekonomiska rättigheter i Sverige, Danmark och några andra länder

Frågan om ekonomiska incitament och invandrares etablering på arbetsmarknaden har varit i centrum under senare tid. I Kommittedirektivet för den aktuella utredningen av introduktionen för nyanlända flyktingar är ekonomiska incitament en av de viktigaste frågorna. I Danmark har några studier om betydelsen av ekonomiska drivkrafter nyligen presenterats.

Rockwool Fondens Forskningsenhed har presenterat en studie som visar vilka ekonomiska rättigheter asylsökande, flyktingar och familjeinvandrare har i Danmark, Tyskland, Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Italien och Kanada. Den ekonomiska standard som garanteras de olika kategorierna av invandrare genom välfärdssystemet jämförs med inkomsten hos en genomsnittlig industriarbetare. Utgångspunkten i studien är frågan om ersättningssystemen är så pass höga att det inte lönar sig att arbeta och om det förklarar nivån på sysselsättningen för invandrare.

Rapporten visar bland annat:

Asylsökande: Den ekonomiska ersättningen till asylsökande är låg. I alla länder utom i Kanada står asylsökande utanför det generella välfärdssystemet.

Flyktingar: När en asylsökande får flyktingstatus har personen i alla länder utom Danmark rätt till samma ekonomiska grundtrygghet som andra. I Danmark får nyanlända en lägre introduktionsersättning de första sju åren. Trots det garanteras en nyanländ flykting i Danmark en högre inkomst är motsvarande person i Kanada, som har den lägsta garanterade grundtryggheten. Nederländerna har den högsta ekonomiska grundtryggheten för en nyanländ invandrare utan arbete.

Familjeinvandrare: Den ekonomiska situationen för familjeinvandrare är svår att jämföra på grund av de olika välfärdssystemen. Den stora skillnaden är att länder som Storbritannien, Kanada och Nederländerna ställer krav på självförsörjning för att familjemedlemmar över huvud taget ska få invandra.

Hämta rapporten här.

2007-05-20

"sämre än vi trodde" - PISA-studie om prestationer i skolan

Rockwool Fondens Forskningsenhed är en oberoende organisation i Danmark som syftar till att publicera ny kunskap om aktuella samhällsfrågor, särskilt inom arbetsmarknaden. Ett stort forskningsområde är invandring och integration.

RFF ger ut ett nyhetsbrev där ny forskning presenteras. I det senaste numret, maj 2007, redogör de för en omfattande studie som mäter kunskaper hos 15-åringa elever. Undersökningen bygger på PISA-metoden som är ett OECD-koncept för att mäta kvalifikationer över landsgränser.

RFF sammanfattar studiens resultat för elever med "icke västlig bakgrund" som "sämre än vi trodde". Tidigare har bland annat OECD kritiserat Danmark för att elever med utländsk bakgrund klarar sig dåligt i den danska skolan.

Den danska studien visar bland annat att:

 • Icke västliga elever" - oavsett vilken skolmiljö de går i - läser betydligt sämre än övriga elever.
 • Elevernas hemmiljö betyder mycket för hur goda läsare eleverna är. Föräldrarnas position på arbetsmakrnaden är viktigare än deras utbildning för elevernas prestation 
 • De "icke västliga eleverna" som går på skolor med mindre än 10 procent "icke västliga elever" läser betydligt bättre.

Hämta hela nyhetsbrevet här.

2007-05-19

Sveriges kristna råd fortsätter att engagera sig i flyktingfrågan

Sveriges kristna råd, SKR, antog under maj ett dokument om integration, migration och flyktingars och invandrares ställning i Sverige. Dokumentet, Detta vill vi - kyrkorna och migrationsfrågan, är ett led i kyrkornas engagemang i flyktingfrågan. Våren 2005 initierade SKR påskuppropet som ledde till 160 000 namnunderskrifter för flyktingamnesti. Detta vill vi har tagit ett drygt år att arbeta fram och klargör SKR:s ställning i sex frågor om flyktingar, migration och integration. Varje fråga föregås av ett bibelcitat samt ett utdrag ur FN:s konventioner och förklaringar om mänskliga rättigheter -  värderingar som legat till grund för dokumentets tillkomst. Särskilt fokus riktas i dokumentet mot rätten till snabb familjeåterförening. Tanken är att SKR ska  använda dokumentet som underlag för diskussion och dialog med andra samhällsaktörer.

Läs mer i artikel på dagen.se

Hämta Detta vill vi här 

2007-05-19

Debatten om Rosengård fortsätter i Riksdagen

För ett tag sedan debatterades bränderna i Rosengård i riksdagen på initiativ av Miljöpartiet. Luciano Astudillo (s) har åter igen tagit upp frågan i riksdagen och undrar vad regeringen ska vidta för konkreta åtgärder för att bryta utanförskapet i storstädernas segregerade bostadsområden?

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) svarade att alliansen gick till val på att bryta utanförskapet genom arbete, utbildning och trygghet, och att regeringen har inlett ett omfattande program för detta. Den övergripande inriktningen i regeringens samlade politik är att göra det mer lönsamt att arbeta, enklare att anställa och mer attraktivt att starta och driva företag. Att ha ett arbete är det första och största steget bort från utanförskap. Sabuni hänvisade också till reformer inom skola och utbildning.

Astudillo svarade att det finns fler i utanförskap nu än före valet trots att landet går som tåget och trots att fler jobb skapas. Astudillo fortsatte med att kritisera regeringens politik som enligt honom bara gynnar de rika.

Samhällets eller föräldrarnas fel?

Debatten hettade till rejält när problemen i Rosengård kom på tal. Talmannen bad Luciano Astudillo att ”hålla en annan nivå i debatten”. Astudillo menade att regeringen inte gör någonting åt flyktingpolitiken. ”Flyktingpolitiken skapar problem, men det sägs väldigt lite om det här.” Han menade också att Sabuni använder sig av populism när hon skyller på föräldrarna. ”En annan av de fabuleringar som Sabuni har ägnat sig åt gäller att människor passivt sitter hemma och lyfter bidrag. Människor lyfter inte passivt bidrag.” 

Nyamko Sabuni:

”Det finns stora problem som vi måste komma till rätta med, men jag upprepar återigen: Föräldrar har faktiskt också ett ansvar. Det populistiska, det är att säga att samhället ska fixa allt. Det är ju en standardfras från många politiker, framför allt på din sida. Samhället ska fixa allt. Ja, samhället har ett ansvar. Men om inte vi som enskilda personer tar ansvar för våra barn och för våra medmänniskor så kommer det aldrig att gå, för vem är samhället om inte vi?” 

Läs hela debatten här.

2007-05-18

Antalet arbetslösa fortsätter att sjunka

Månadsstatistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten sjunker och var 4,0 procent, eller 184 000 personer, i slutet av mars. Antalet öppet arbetslösa var 3,7 procent, 166 000 personer. Antalet öppet arbetslösa utrikes födda har på ett år sjunkit från 51 489 till 46 800, vilket innebär en minskning med 9,1 procent. Utrikes födda är dock fortfarande mycket överrepresenterade bland de arbetslösa. Över 28 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. 

Antalet personer i kategorin "övriga inskrivna vid arbetsförmedlingen" ökar med hela 17,4 procent till över 63 000 personer. De räknas inte in i arbetslöshetsstatistiken. Vi vet sedan tidigare att många utrikes födda placeras i denna kategori, för vilka arbetsförmedlingen inte gör några insatser. Antalet arbetslösa utrikes födda är alltså sannolikt en bra bit fler än de redovisade 46 800.

Läs mer om månadsstatistiken på Arbetsförmedlingens hemsida.

2007-05-17

Migration och hälsa från ett organisationsperspektiv

Boken Migration and Health: Difference Sensitivity from an Organisational Perspective belyser frågor om migration och hälsa ur ett organisationsperspektiv. Boken är ett samarbetsprojekt mellan ett antal europeiska forskare och har redigerats av Carin Björngren Cuadra, forskare på IMER, Malmö högskola, och Sandro Cattacin, före detta gästprofessor vid IMER.

Migration and Health: Difference Sensitivity from an Organisational Perspective är ett resultat av en serie workshops på temat Migration and Health som arrangerades av Sandro Cattacin hösten 2005. Bokens författare behandlar olika processer som äger rum när invandrare exkluderas eller inkluderas av de europeiska vårdsystemen. Allt sett ur ett jämförande och organisatoriskt perspektiv.

Bokens författare är kritiska till hur dagens vårdsystem klarat de här uppgifterna. Författarna föreslår ett antal alternativa lösningar och presenterar bland annat modellen difference sensitivity, som förespråkar en flerdimensionell attityd för att motverka utestängande tendenser.

Hämta rapporten här

2007-05-16

Ny europeisk handbok om integration

I november 2004 lanserades "En europeisk handbok om integration", ett av de första konkreta resultaten av den gemensamma integrationspolitiken i EU. I handboken har EU-kommissionen samlat goda exempel, arbetssätt och metoder, samt förslag på framtida åtgärder på integrationsområdet. I samband med att medlemsländerna diskuterade integrationspolitik under Tysklands ordförandeskap 10-11 maj 2007 passade kommissionen på att publicera den andra delen av handboken för integration.

I förordet skriver Franco Frattini, vice president för EU-kommissionen, att handböckerna är en viktig del av den gemensamma europeiska plattformen för integration. Handboken är baserad på de gemensamma principerna för integration som beslutades av EU:s justitieministrar i november 2004.

I den första handboken behandlas till exempel introduktionen för nyanlända invandrare. Den andra upplagan av handboken innehåller avsnitt om boende, urban utveckling, arbetsmarknad, social service och statens organisering av integrationsarbetet.

Läs mer om innehållet i handböckerna

Hämta handböckerna här.

2007-05-15

Har insatserna mot diskriminering någon effekt?

Integrationsverket har gett ut rapporten Insatser mot diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet: överblick och effekter, skriven av Paul Lappalainen och Marcus Lundgren, båda med bakgrund som utredare och sekreterare i den statliga utredningen Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, (SOU 2005:56)

Rapporten beskriver ett antal statliga åtgärder som genomförts för att motverka och förebygga etnisk och religiös diskriminering. Därefter diskuteras om dessa åtgärder och insatser har lett eller kan leda till en minskning av diskrimineringen. Enligt Integrationsverket har många åtgärder saknat reella effekter, bland annat räknar de upp Storstadssatsningen och Equal-programmet. Enligt Integrationsverket har tyngdpunkten i svenska Equal inte legat på motverkande eller förebyggande av diskriminering eller empowerment, utan på informationsinsatser och på att få ”dem” i arbete – och inte i rätt arbete. Däremot ser Integrationsverket positivt på att lagarna mot diskriminering har förbättrats.

Hämta rapporten här.

2007-05-15

Regionkommittén efterlyser fler åtgärder för ensamkommande barn

EU bör öka samordningen gällande mottagandet av ensamkommande asylsökande barn, anser Regionkommittén i ett yttrande. Yttrandet har skrivits på eget initiativ, eftersom kommittén anser att det finns en gråzon i det juridiska ramverket gällande minderåriga tredjelandsmedborgare som anländer till unionen. Enligt regionkommittén saknar de befintliga asylrelaterade direktiven tillräckliga hänvisningar till ensamkommande barn och deras särskilda behov.

Kommittén konstaterar i sitt yttrande att omhändertagandet av ensamkommande barn ofta faller på lokala och regionala myndigheter. Således uppmanas EU:s institutioner att diskutera frågan ur ett gräsrotsperspektiv som fokuserar på de svårigheter som upplevs på regional och lokal nivå.

I yttrandet betonas behovet av EU-rättsliga åtgärder som erkänner ensamkommande barns rättigheter och ställning, och följaktligen föreslås en rad åtgärder för att förbättra den rådande situationen. Förutom rättsliga åtgärder efterfrågas andra former av europeiskt samarbete på området. Som exempel nämns lokala insatser insom ett nätverk för skydd av barn och unga, som riktar sig till underåriga utan medföljande vuxen genom särskilda tjänster som kan integreras med socialtjänsten och som omfattar mottagning, integration och stöd till ursprungssamhällena och ursprungsfamiljerna.

Regionkommittén har mot denna bakgrund för avsikt att samla in bästa praxis i medlemsstaternas olika lokala och regionala myndigheter och därefter lägga fram en översikt över erfarenheter av mottagande, social integration och familjeåterförening.

Läs hela yttrandet

2007-05-14

Regeringen beställer studie om lärares kunskap om hedersförtryck

Regeringen har gett Forum för levande historia uppdrag att göra en undersökning om lärares kännedom om förekomsten av hedersrelaterat våld eller förtryck av barn och ungdomar, särskilt flickor och unga kvinnor. Det är kunskapen hos lärare i grundskolan, årskurs sex till nio, och i gymnasieskolan som undersöks.

Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2008. Även kännedom om förekomsten av företeelser som gränsar till kontroll och begränsningar i flickors och pojkars liv, som kan ha samband med hedersrelaterat förtryck, ska undersökas.

Läs mer på regeringens hemsida.

2007-05-13

Tillgång till lågkvalificerade jobb viktigt för att nyanlända ska få jobb

Yves Zenou, Olof Åslund och John Östh har publicerat en artikel i ekonomisk debatt: Hur viktig är närheten till jobb för chanserna på arbetsmarknaden? Syftet med studien är att undersöka om tillgången på jobb i närområdet påverkar en individs sysselsättning och förvärvsinkomster. Om närheten till jobb är viktigt skulle det kunna drabba utrikes födda som i genomsnitt har större avstånd till jobb.

Författarnas generella slutsats är att det faktum att utrikes födda i genomsnitt bor något längre från jobben endast i liten grad kan förklara den stora skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda.

Tillgången till jobb förklarar däremot, enligt författarna, mycket av hur väl nyanlända invandrare etablerar sig på arbetsmarknaden. Av de flyktingar som kom till Sverige 1991/92, en period under vilken hela-sverige-strategin tillämpades, finns en tydlig positiv långsiktig effekt på sysselsättning av att ha blivit placerad i en bostadsort med god jobbtillgång. Det framgår tydligt att det är närhet till låg kvalificerade jobb som har betydelse för sysselsättningen bland flyktingarna.

Sammantaget pekar resultaten på att tillgången på jobb i området runt bostaden påverkar en individs chanser på arbetsmarknaden. För gruppen nyanlända verkar det vara utbudet av jobb med lägre kvalifikationskrav som är avgörande.

Hämta artikeln här.

2007-05-12

Ny avhandling: Skolan gör skillnad: Etnicitet och institutionell praktik

Sabine Gruber försvarade sin avhandling, Skolan gör skillnad: Etnicitet och institutionell praktik, den 11 maj 2007. Studien undersöker hur etnicitet används för att markera skillnader och därigenom gör elever till svenskar och invandrare. Intresset riktas också mot hur etnicitet samspelar med andra sociala kategoriseringar som kön och klass.

Studien är baserad på etnografiska fältstudier i en högstadieskola, som framförallt omfattar deltagande observationer av klassrumssituationer, olika typer av möten för personalen samt informella samtal där lärare diskuterar sitt arbete och elever. Detta har kompletterats med intervjuer. 

En viktig iakttagelse som framhålls i avhandlingen är att skolpersonalens dagliga arbete med eleverna omges av höga ambitioner vad gäller rättvisa och tolerans, men att dessa intentioner sällan förenas med insikt om de maktaspekter som omger sociala relationer. Därigenom riskerar skolans arbete för jämlikhet och mot diskriminering att förvandlas så att den snarare producerar och upprätthåller ojämlika relationer.

Hämta avhandlingen här.

2007-05-11

Var går gränsen?

Den etniska och socioekonomiska segregationen ökar i de svenska skolorna. Många skolor har helt lämnats av barn med svenska som modersmål. Möjligheten att välja skola har gett många elever som bor i utsatta områden möjligheten att byta till en annan skola med elever med svenska som modersmål men samtidigt har det inneburit en ännu mer socioekonomiskt segregerad skolmiljö för dem som blivit kvar.

Fenomenet att personer lämnar skolor, eller bostadsområden, med stor andel etniska minoriteter kallas ofta ”white flight”. Det verkar som att det finns en gräns, en ”tipping point”, där personer aktivt börjar söka sig från sådana miljöer.  

Beatrice Schindler Rangvid har i rapporten "School choice, universal vouchers and native flight out of local public schools" undersökt om och hur eleverna väljer att lämna kommunala skolor i Köpenhamn. Beatrice undersökning visar att barn med dansk bakgrund börjar söka sig från skolor där 25-35 procent av eleverna har utländsk bakgrund. För elever med utländsk bakgrund som inte pratar danska i hemmet finns det inget samband mellan andelen elever med utländsk bakgrund och skolbyte.